بسته جامع پژوهشی تصفیه فاضلاب

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی حاوی ۱۴۰۰ صفحه از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه تصفیه فاضلاب است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

  • در فصل اول این پژوهش تصفیه فاضلاببررسی شده است
  • در فصل دوم این پژوهش تصفیه فاضلاب با فرآیند های مختلف بررسی شده است
  • در فصل سوم این پژوهش تصفیه فاضلاب صنایع لبنی، داروسازی و سایر صنایع بررسی شده است
  • در فصل چهارم این پژوهش تصفیه اختلاط فاضلاب‌های شهری و صنعتی بررسی شده است
  • در فصل پنجم این پژوهش تصفیه فاضلاب در شبکه‌های جمع‌آوری بررسی شده است
  • در فصل ششم این پژوهش روش های نوین در ارزیابی تصفیه فاضلاب بررسی شده است
  • در فصل هفتم این پژوهش اثرات زیست محیطی تصفیه خانه فاضلاب بررسی شده است
  • در فصل هشتم این پژوهش مطالعات موردی تصفیه خانه های فاضلاب بررسی شده است
  • در فصل نهم این پژوهش نانوتکنولوژی و کاربرد آن در تصفیه آب و فاضلاب بررسی شده است
  • در فصل دهم این پژوهش آبیاری با فاضلاب تصفیه شده بررسی شده است

امروزه انتخاب بهترین روش تصفیه فاضلاب، حفظ محیط زیست و استفاده مجدد از پسابها ی تولی د شده از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در سالهای اخیر آلودگی آبها در اثر فاضلابهای صنعت ی، شهر ی و غی رو به قدری افزایش پیدا کرده که در حال حاظر نیمی از مردم جهان سوم از آب آشامیدنی سالم برخوردار نیستند. بنابراین روشهایی که جهت تصفیه فاضلاب استفاده می شوند باید توانایی این را داشته باشد که فاضلاب را تا حدی تصفیه نماید که قابل استفاده مجدد باشد. و از طرفی هزینه فرآیند تصفیه، شامل هزینه های سرمایه گذاری اولیه و هزینه های جاری کمی را داشته باشد.
فاضلاب جمع آوری شده چه از مراکز جمعیتی یا کارخانجات نهایتا باید به منابع آب یا خاک باز گردانده شود . در هر مورد باید به این سوال پیچیده پاسخ داد که : برای حفظ محیط زیست، کدام یک از آلاینده های فاضلاب ، و تا چه حد باید حذف شوند؟ پاسخ به این سوال مستلزم بررسی شرایط و نیازهای محلی ، همراه با کاربرد دانش علمی ، قضاوتهای مهندسی متکی به تجربه و رعایت شرایط و مقررات کشوری می شود. گرچه جمع آوری آبهای سطحی و زهکشی از زمانهای قدیم شروع شده است ، ولی پیدایش نظریه میکروبی توسط کخ و پاستور در نیمه دوم قرن نوزدهم آغازگر عصر جدیدی در زمینه بهداشت عمومی شد . قبل از آن زمان رابطه آلودگی و بیماری فقط به صورت مبهم شناخته شده و از علم نوپای باکتری شناسی نیز برای تصفیه فاضلاب استفاده نشده بود. روشهای تصفیه که در آنها کاربرد نیروهای فیزیکی عامل مهمتری است با عنوان عملیات واحد تصفیه شناخته شده اند . روشهای تصفیه که در آن حذف آلاینده ها از طریق واکنشهای شیمیایی و زیست شناسی صورت می گیرد با عنوان فراینده های واحد تصفیه معروف اند در حال حاضر ، عملیات و فرآیندهای واحد تصفیه در هم ادغام شده و آنچه را که امروزه مراحل اولیه ، و نهایی تصفیه نامیده می شود تشکیل داده اند.

قسمت هایی از فصل اول تصفیه فاضلاب

فاضلاب جمع آوری شده چه از مراکز جمعیتی یا کارخانجات نهایتا باید به منابع آب یا خاک باز گردانده شود . در هر مورد باید به این سوال پیچیده پاسخ داد که : برای حفظ محیط زیست، کدام یک از آلاینده های فاضلاب ، و تا چه حد باید حذف شوند؟ پاسخ به این سوال مستلزم بررسی شرایط و نیازهای محلی ، همراه با کاربرد دانش علمی ، قضاوتهای مهندسی متکی به تجربه و رعایت شرایط و مقررات کشوری می شود. گرچه جمع آوری آبهای سطحی و زهکشی از زمانهای قدیم شروع شده است ، ولی پیدایش نظریه میکروبی توسط کخ و پاستور در نیمه دوم قرن نوزدهم آغازگر عصر جدیدی در زمینه بهداشت عمومی شد . قبل از آن زمان رابطه آلودگی و بیماری فقط به صورت مبهم شناخته شده و از علم نوپای باکتری شناسی نیز برای تصفیه فاضلاب استفاده نشده بود. روشهای تصفیه که در آنها کاربرد نیروهای فیزیکی عامل مهمتری است با عنوان عملیات واحد تصفیه شناخته شده اند . روشهای تصفیه که در آن حذف آلاینده ها از طریق واکنشهای شیمیایی و زیست شناسی صورت می گیرد با عنوان فراینده های واحد تصفیه معروف اند در حال حاضر ، عملیات و فرآیندهای واحد تصفیه در هم ادغام شده و آنچه را که امروزه مراحل اولیه ، و نهایی تصفیه نامیده می شود تشکیل داده اند.

فهرست کامل فصل اول تصفیه فاضلاب

1-1 ) ارزیابی فنی/ اقتصادی تصفی هخانه های فاضلاب شهرکهای صنعتی ایران

۱٫۱٫۱چکیده ۱
۱٫۱٫۲مقدمه ۲
۱٫۱٫۳روشهای ارزیابی اقتصادی ۳
۱٫۱٫۴هزینه های تصفیه فاضلاب ۴
۱٫۱٫۵هزینه های پرسنلی ۴
۱٫۱٫۶هزینه های نگهداری ۴
۱٫۱٫۷هزینه های انرژی ۵
۱٫۱٫۸مواد شیمیایی مورد نیاز ۵
۱٫۱٫۹هزینه های دفع لجن ۵
۱٫۱٫۱۰روش تحقیق ۵
۱٫۱٫۱۱ارزیابی فنی / اقتصادی تصفی هخانه های فاضلاب در شهرکهای صنعتی ۷

1-2 ) آنالیز اطمینان پذیری مولفه های بحرانی تصفیه خانه فاضلاب

۱٫۲٫۱چکیده ۱۷
۱٫۲٫۲مقدمه ۱۸
۱٫۲٫۳مواد و روش ها ۱۹
۱٫۲٫۴نتایج و بحث ۲۲
۱٫۲٫۵نتیجه گیری ۲۶

1-3 ) بررسی پارامترهای آلودگی آب و تصفیه پذیریکارخانه قند شاهرود

۱٫۳٫۱چکیده ۲۸
۱٫۳٫۲مقدمه ۲۸
۱٫۳٫۳مواد و روش ها ۲۹
۱٫۳٫۴نتایج ۲۹
۱٫۳٫۵نتیجه گیری ۲۹

1-4 ) بررسی روشهای مختلف کنترل بوهای تولیدی در تصفیه خانه فاضلاب

۱٫۴٫۱چکیده ۳۴
۱٫۴٫۲مقدمه ۳۵
۱٫۴٫۳روش تحقیق ۳۷
۱٫۴٫۴بحث و نتایج ۳۷
۱٫۴٫۵نتیجه گیری و پیشنهادات ۳۹

1-5 ) بررسی شاخص های عملکردی بهره برداری تصفیه خانه های فاضلاب

۱٫۵٫۱ چکیده ۴۲
۱٫۵٫۲ مقدمه ۴۳
۱٫۵٫۳ شاخص های عملکردی بهره برداری تصفیه خانه فاضلاب ۴۳
۱٫۵٫۴ روش کار ۴۶
۱٫۵٫۵ نتیجه گیری ۴۶
۱٫۵٫۶ نتیجه گیری کلی ۵۱

1-6 ) بهینه سازی مصرف انرژی در تصفیه خانه های فاضلاب

۱٫۶٫۱ چکیده ۵۳
۱٫۶٫۲ مقدمه ۵۴
۱٫۶٫۳ نتایج اندازه گیری انرژی الکتریکی تصفیه خانه فاضلاب ۵۴
۱٫۶٫۴ فرآیند تصفیه خانه فاضلاب به روش لاگون هوادهی ۵۴
۱٫۶٫۵ سهم مصرف بخشهوادهی سطحی با توجه به مصرف برق سالیانه تصفیه خانه ۵۵
۱٫۶٫۶ طرح پیشنهای تعویض سیستم هوادهی عمقی باسطحی ۵۵
۱٫۶٫۷ مزایای سیستم هوادهی عمقی ۵۵
۱٫۶٫۸ محاسبات میزان هوای لازم ، تعداد و ظرفیت بلوئرها ودیفیوزرهای هوادهی ۵۶
۱٫۶٫۹ مبانی طراحی اولیه تصفیه خانه ۵۶
۱٫۶٫۱۰ تعداد و ظرفیت بلوئرهای هوادهی ۵۶
۱٫۶٫۱۱ مبانی طرح سیستم هوادهی جهت افزایش کارایی از طریق سیستم هوادهی عمقی ۵۶
۱٫۶٫۱۲ قیمت تجهیزات پیشنهادی ۵۷
۱٫۶٫۱۳ میزان صرفه جویی انرژی با اجرای طرح هوادهی از کف ۵۸
۱٫۶٫۱۴ محاسبه بازگشت سرمایه با اجرای طرح هوادهی عمقی ۵۸
۱٫۶٫۱۵ شاخصهای انرژی ۵۸
۱٫۶٫۱۶ مصرف ویژه انرژی الکتریکی ۵۸
۱٫۶٫۱۷ میزان تولید محصول ۵۹
۱٫۶٫۱۸ مقایسه شاخصمصرف ویژه قبل و بعد از اجرای طرح ۶۰
۱٫۶٫۱۹ نتیجه گیری ۶۱
۱٫۶٫۲۰ مراجع ۶۱

1-7 ) تصفیه و ضد عفونی آب و فاضلاب

۱٫۷٫۱ مقدمه ۶۲
۱٫۷٫۲ فاضلاب چیست ۶۲
۱٫۷٫۳ تصفیه فاضلاب ۶۲
۱٫۷٫۴ روشهای گندزدایی منابع آ ب ۶۳
۱٫۷٫۵ گندزدایی به روش کلر ۶۵
۱٫۷٫۶ گندزدایی به روش ازون ۶۶
۱٫۷٫۷ گندزدایی به روش پرتو دهی ۶۶
۱٫۷٫۸ ماهیت فیزیکی پرتوفرابنفش ۶۷
۱٫۷٫۹ تولید پرتو فرابنفش ۶۷
۱٫۷٫۱۰ ساز و کار اثر پرتو فرابنفش ۶۷
۱٫۷٫۱۱ عوامل موءثر بر کار آیی پرتو فرابنفش ۷۰
۱٫۷٫۱۲ کاربرد پرتو فرابنفش جهت ضد عفونی منابع آب و فاضلاب ۷۱
۱٫۷٫۱۳ از بین بردن ترکیبات آلی کلردار ۷۲
۱٫۷٫۱۴ References ۷۴

1-8 ) روشهای حذف بو از فرایندهای تصفیه فاضلاب

۱٫۸٫۱ چکیده ۷۵
۱٫۸٫۲ مقدمه ۷۶
۱٫۸٫۳ روشهای حذف بو ۷۷
۱٫۸٫۴ هوا دهی ۷۷
۱٫۸٫۵ اسپری مواد معطر ۷۷
۱٫۸٫۶ رقیقسازی با هوای بیبو ۷۸
۱٫۸٫۷ احتراق ۷۸
۱٫۸٫۸ سوزاندن کاتالیزوری ۷۸
۱٫۸٫۹ جذب ۷۸
۱٫۸٫۱۰ روشهای شیمیایی ۷۸
۱٫۸٫۱۱ اسکرابر شیمیایی ۷۸
۱٫۸٫۱۲ اسکرابر بستر آکنده ۷۹
۱٫۸٫۱۳اسکرابر پاششی ۸۰
۱٫۸٫۱۴ رسوبگذاری ۸۰
۱٫۸٫۱۵ افزودن نیترات ۸۰
۱٫۸٫۱۶ روشهای بیولویکی ۸۰
۱٫۸٫۱۷ سیستمهای بیولوژیکی قدیمی ۸۱
۱٫۸٫۱۸ بیوفیلتر ۸۱
۱٫۸٫۱۹ بیواسکرابر ۸۱
۱٫۸٫۲۰ صافی بیولوژیکی چکنده ۸۲
۱٫۸٫۲۱ جمع بندی ۸۲
۱٫۸٫۲۲ منابع ۸۳

1-9 ) روش های حذف جلبک از تصفیه خانه های فاضلاب

۱٫۹٫۱ چکیده ۸۵
۱٫۹٫۲ مقدمه ۸۶
۱٫۹٫۳ روشهای حذف جلبک از تصفیه خانههای فاضلاب ۸۶
۱٫۹٫۴ روش های فیزیکی ۸۶
۱٫۹٫۵ آشغالگیری ۸۶
۱٫۹٫۶ ته نشینی ۸۷
۱٫۹٫۷ شناور سازی ۸۷
۱٫۹٫۸ فیلتراسیون ۸۷
۱٫۹٫۹ سانتریفیوژ ۸۸
۱٫۹٫۱۰ روش های شیمیایی ۸۸
۱٫۹٫۱۱ مواد معدنی ۸۹
۱٫۹٫۱۲ مواد پلیمری آلی ۸۹
۱٫۹٫۱۳ فراوری جلبک ۸۹
۱٫۹٫۱۴ خشک کن فلش ۸۹
۱٫۹٫۱۵ خشک کن دوار ۸۹
۱٫۹٫۱۶ زباله سوزها ۸۹
۱٫۹٫۱۷ خشک کن پاششی ۸۹
۱٫۹٫۱۸ خشک کردن بانور خورشید ۸۹
۱٫۹٫۱۹ دفع جلبک ۹۰
۱٫۹٫۲۰ نتیجه گیری ۹۰
۱٫۹٫۲۱ منمابع ومراجع ۹۴

1-10 ) ضرورت ارتقاء تصفیه خانه های فاضلاب و ارائه راهکارهای مناسب

۱٫۱۰٫۱ چکیده ۹۶
۱٫۱۰٫۲ مقدمه ۹۷
۱٫۱۰٫۳ ضرورت ارتقاء تصفیه خانه های فاضلاب ۹۷
۱٫۱۰٫۴ عوامل موثر در انتخاب گزینه برتر ارتقاء ۹۷
۱٫۱۰٫۵ اقتصاد طرح ۹۸
۱٫۱۰٫۶ روشهای متداول ارتقا تصفیه خانه های فاضلاب ۹۸
۱٫۱۰٫۷ سیستم تلفیقی رشد ثابت ولجن فعال ۹۸
۱٫۱۰٫۸ راکتور بیوفیلمی با بستر متحرک ۹۹
۱٫۱۰٫۹ تبدیل روش لجن فعال متداول به هوادهی مرحله ای ۱۰۰
۱٫۱۰٫۱۰ تبدیل روش لجن فعال متداول به تثبیت تماسی ۱۰۰
۱٫۱۰٫۱۱ تبدیل روش هوادهی به اکسیژن خالص ۱۰۰
۱٫۱۰٫۱۲ ارتقاء لاگون به وسیله ی برگشت لجن همراه با هوادهی ۱۰۱
۱٫۱۰٫۱۳ ارتقاء لاگون های هوادهی به وسیل ه بستر ثابت منعطف ۱۰۱
۱٫۱۰٫۱۴ استفاده از جداسازی ممبرانی برای ارتقاء لاگون ها ۱۰۲
۱٫۱۰٫۱۵ یکنواخت سازی جریان ۱۰۲
۱٫۱۰٫۱۶ خلاصه الزامات ارتقاء فرآیندی تصفیه خانه های فاضلاب ۱۰۳
۱٫۱۰٫۱۷ نمونه های استفاده از روش MBBR برای ارتقاء تصفیه خانه های فاضلاب در مقیاس واقعی در نقاط مختلف دنیا ۱۰۴
۱٫۱۰٫۱۸ بحث و نتیج هگیری ۱۰۵
۱٫۱۰٫۱۹ مراجع ۱۰۵

1-11 ) فاضلاب ها و ضرورت تصفیه آنها

۱٫۱۱٫۱ چکیده ۱۰۷
۱٫۱۱٫۲ مقدمه ۱۰۷
۱٫۱۱٫۳ شدت آلودگی یا قدرت فاضلاب ۱۰۸
۱٫۱۱٫۴ طبقه بندی آبهای آلوده ۱۰۸
۱٫۱۱٫۵ پتانسیل و ظرفیت اکسیداسیون،معیاری برای تعیین آلودگی فاضلابها ۱۰۸
۱٫۱۱٫۶ میزان مواد آلی در فاضلابها ۱۰۹
۱٫۱۱٫۷ درجه بندی فاضلابها ۱۰۹
۱٫۱۱٫۸ فاضلابهای غیر انسانی ۱۰۹
۱٫۱۱٫۹ انواع فاضلاب ۱۰۹
۱٫۱۱٫۱۰ انواع آلایندههای موجود در فاضلابهای شهری ۱۱۰
۱٫۱۱٫۱۱ مواد شیمیایی موجود در فاضلابهای صنعتی ۱۱۰
۱٫۱۱٫۱۲ تخلیه بی رویه فاضلابهای صنعتی در آبهای سطحی ۱۱۰
۱٫۱۱٫۱۳ مواد شیمیایی ، ایجاد کننده اصلی فاضلاب صنعتی ۱۱۱
۱٫۱۱٫۱۴ مهمترین عوامل ضرورت عدم تخلیه فاضلابهای صنعتی به آبهای جاری و زیر زمینی ۱۱۱
۱٫۱۱٫۱۵ فاضلا بهای کشاورزی ۱۱۱
۱٫۱۱٫۱۶ تصفیه فاضلاب ۱۱۲
۱٫۱۱٫۱۷ علل لزوم تصفیه فاضلاب ۱۱۲
۱٫۱۱٫۱۸ اهداف ویژه تصفیه فاضلاب ۱۱۲
۱٫۱۱٫۱۹ روشهای متداول هوازی در تصفیه فاضلاب ۱۱۲
۱٫۱۱٫۲۰ روش متداول بی هوازی در تصفیه فاضلاب ۱۱۳
۱٫۱۱٫۲۱ مراحل تصفیه فاضلاب ۱۱۳
۱٫۱۱٫۲۲ انواع روشهای تصفیه فاضلاب ۱۱۳
۱٫۱۱٫۲۳ تصفیه فیزیکی ۱۱۳
۱٫۱۱٫۲۴ تصفیه بیولوژیکی ۱۱۳
۱٫۱۱٫۲۵ انواع تصفیه بیولوژیکی ۱۱۳
۱٫۱۱٫۲۶ انواع روشهای تصفیه بیولوژیکی ۱۱۴
۱٫۱۱٫۲۷ تصفیه شیمیایی ۱۱۴
۱٫۱۱٫۲۸ مهمترین روشهای شیمیایی جهت تاثیر بر روی مواد خارجی نامحلول در فاضلاب ۱۱۴
۱٫۱۱٫۲۹ منابع ۱۱۵

1-12 ) مکانیابی تصفیه خانه های فاضلاب و الزامات آن

۱٫۱۲٫۱ چکیده ۱۱۶
۱٫۱۲٫۲ مقدمه ۱۱۷
۱٫۱۲٫۳ پارامترهای موثر در انتخاب محل تصفیه خانه ۱۱۷
۱٫۱۲٫۴ محل مناسب ۱۱۷
۱٫۱۲٫۵ توپوگرافی ۱۱۸
۱٫۱۲٫۶ کاربری و ارزش زمین ۱۱۸
۱٫۱۲٫۷ جنس خاک و شرایط پی ۱۱۸
۱٫۱۲٫۸ راه های دسترسی ۱۱۸
۱٫۱۲٫۹ منابع تولید کننده بو ۱۱۸
۱٫۱۲٫۱۰ منابع تولید کننده صدا ۱۱۹
۱٫۱۲٫۱۱ آسانی تملیک و خرید زمین ۱۱۹
۱٫۱۲٫۱۲ محدودیت های خاص ۱۱۹
۱٫۱۲٫۱۳ دفع پساب تصفیه شده ۱۱۹
۱٫۱۲٫۱۴ کانال کنارگذر ۱۱۹
۱٫۱۲٫۱۵ محفوظ بودن در مقابل سیل و طغیان رودخانه ۱۲۰
۱٫۱۲٫۱۶ طراحی های خاص ۱۲۰
۱٫۱۲٫۱۷ محدوده جغرافیایی و موقعیت شهر مورد مطالعه ۱۲۰
۱٫۱۲٫۱۸ وضعیت دفع فاضلاب شهر رامشیر در حال حاضر ۱۲۱
۱٫۱۲٫۱۹ چاه جاذب ۱۲۱
۱٫۱۲٫۲۰ کانال روباز ۱۲۱
۱٫۱۲٫۲۱ بررسی گزینه های محل احداث تصفیه خانه ۱۲۲
۱٫۱۲٫۲۲ گزینه شماره یک ۱۲۲
۱٫۱۲٫۲۳ گزینه شماره دو ۱۲۲
۱٫۱۲٫۲۴ گزینه شماره سه ۱۲۲
۱٫۱۲٫۲۵ گزینه شماره چهار ۱۲۲
۱٫۱۲٫۲۶ گزینه شماره پنج ۱۲۳
۱٫۱۲٫۲۷ انتخاب گزینه برتر محل احداث تصفیه خانه فاضلاب شهر رامشیر ۱۲۳
۱٫۱۲٫۲۸ جمع بندی ۱۲۵
۱٫۱۲٫۲۹ منابع ومراجع ۱۲۵

i

ارجاع دهی و رفرنس نویسی

تمام مطالب این بسته مطابق با استاندارد های دانشگاههای وزارت علوم ایران رفرنس دهی شده اند و هیچ قسمتی از بسته وجود ندارد که بدون منبع باشد.

نگارش گروهی

در نگارش و جمع آوری این بسته آموزشی دو کارشناس ارشد رشته مکانیک و یک مهندس برق همراهی کرده اند.کار گروهی بستر بهتری برای پژوهش فراهم میکند.

<

معرفی منبع برای ادامه پژوهش

در این بسته بیش از ۱۰۰۰ مقاله و منبع در زمینه تصفیه فاضلاب معرفی شده است که می توان از آنها برای ادامه مسیر پژوهشی استفاده کرد.

Z

پاسخ به سوالات و پشتیبانی علمی

در قسمت دیدگاه ها  اماده پاسخگویی به سوالات احتمالی شما در حد توان علمی خود هستیم.در صورت نیاز شماره تماس برای ارتباط با محققین برای شما ارسال می گردد.

بخش هایی از فصل دوم تصفیه فاضلاب با فرآیند های مختلف

در روش لاگون میکروارگانیسم های هوازی برای تجزیه مواد آلی به مواد نهایی از جمله آب و دی اکسید کربن از اکسیژن استفاده می شود. همچنین لجن خروجی از این لاگون ها کاملاً تثبیت شده و فاقد هرگونه بو و آلودگی می باشد. به منظور بهبود بازده تصفیه لاگون هوادهی، بایستی عمر لجن به گونه ای افزایش یابد که میکروارگانیسم های با رشد کند، مجال رشد در سیستم را داشته باشند.
اصطلاح بیوراکتور غشایی MBR ترکیبی از فرآیند لجن فعال و جداسازی غشایی را بیان م یکند. با به کار بردن نیاز به فرآیندهای ته نشینی، گندزدایی به کار رفته در شیوه های مرسوم لجن فعال از بین می رود. بدین ترتیب که غشاها داخل مخزن هوادهی یا خارج آن قرار گرفته و پساب تحت خلاء ایجاد شدهتوسط پمپ مکش از درون غشاها به سمت بالا کشیده م یشود و MLSS را در مخزن هوادهی به جا می گذارد.

فهرست کامل فصل دوم تصفیه فاضلاب با فرآیند های مختلف

2-1) ارتقاء کیفیت پساب خروجی تصفیه خانه فاضلاب با سیستم هوادهی عمقی

۲٫۱٫۱ چکیده ۱۲۶
۲٫۱٫۲ مقدمه ۱۲۶
۲٫۱٫۳ طرح مسئله ۱۲۷
۲٫۱٫۴ فرآیند لجن فعبل ۱۲۷
۲٫۱٫۵ هوادهی بب کمک هوای فشرده ) عمقی( ۱۲۸
۲٫۱٫۶ روش ها ۱۲۸
۲٫۱٫۷ بحث و نتیجه گیری ۱۳۱
۲٫۱٫۸ منابع ۱۳۲

2-2) ارزیابی سیستم لاگون هوادهی در تصفیه خانه فاضلاب شهرستان دزفول

۲٫۲٫۱ چکیده ۱۳۳
۲٫۲٫۲ مقدمه ۱۳۴
۲٫۲٫۳ محدوده شهر دزفول و موقعیت تصفیه خانه: ۱۳۴
۲٫۲٫۴ متن اصلی مقاله ۱۳۵
۲٫۲٫۵ جمع بندی و نتایج: ۱۳۶
۲٫۲٫۶ منابع و مراجع ۱۳۷

2-3) ارزیابی لاگونهای هوادهی تصفیه خانه فاضلاب دانشگاه بیرجند

۲٫۳٫۱ چکیده ۱۳۸
۲٫۳٫۲ مقدمه ۱۳۹
۲٫۳٫۳ مواد و روشها ۱۴۰
۲٫۳٫۴ نتایج ۱۴۰
۲٫۳٫۵ بحث ونتیجه گیری ۱۴۳
۲٫۳٫۶ منابع ۱۴۴

2-4) بررسی تصفیه بیولوژیکی هوازی فاضلاب شیراز با استفاده از مدیا

۲٫۴٫۱ چکیده ۱۴۶
۲٫۴٫۲ مقدمه ۱۴۶
۲٫۴٫۳ روش تحقیق ۱۴۷
۲٫۴٫۴ مشخصات پایلوت تصفیه بیولوژیکی ۱۴۷
۲٫۴٫۵ نحوه ی راه اندازی پایلوت بیولوژیکی ۱۴۷
۲٫۴٫۶ یافته ها ۱۴۸
۲٫۴٫۷ بهینه یابی زمان هوادهی و ته نشینی در نمونه شاهد ۱۴۸
۲٫۴٫۸ بررسی تاثیر مدیا ۱۴۹
۲٫۴٫۹ مقایسه بین لجن های تولیدی در نمونه شاهد و نمونه با مدیا ۱۵۰
۲٫۴٫۱۰ نتیجهگیری ۱۵۱
۲٫۴٫۱۱مراجع ۱۵۱

2-5) بررسی تصفیه فاضلاب به روش لاگون

۲٫۵٫۱ چکیده ۱۵۲
۲٫۵٫۲ مقدمه ۱۵۳
۲٫۵٫۳ مواد و روشها ۱۵۳
۲٫۵٫۴ روش تصفیه فاضلاب با لاگن ۱۵۳
۲٫۵٫۵ انواع لاگون های تصفیه فاضلاب ۱۵۴
۲٫۵٫۶ مکانیسم لاگون اختیاری ۱۵۵
۲٫۵٫۷ بحث و نتیجه گیری نهایی ۱۵۶
۲٫۵٫۸ REFRENCES ۱۵۷

2-6) بررسی نشت از لاگونهای بی هوازی تصفیه خانه های فاضلاب

۲٫۶٫۱ چکیده ۱۵۸
۲٫۶٫۲ مقدمه ۱۵۸
۲٫۶٫۳ روش تحقیق ۱۵۹
۲٫۶٫۴ ساختار کلی مدل ها ۱۵۹
۲٫۶٫۵ آشنایی مختصر با نرم افزار ۱۶۲
۲٫۶٫۶ مقایسه مدل ها ۱۶۲
۲٫۶٫۷ نتیجه گیری ۱۶۴
۲٫۶٫۸ ارائه مدل پیشنهادی ۱۶۴
۲٫۶٫۹ منابع ۱۶۵

2-7) بررسی راندمان بیوراکتور غشایی در تصفیه فاضلاب شهری

۲٫۷٫۱ چکیده ۱۶۶
۲٫۷٫۲ مقدمه ۱۶۷
۲٫۷٫۳ مواد وروشها ۱۶۸
۲٫۷٫۴ دستگاه بیوراکتور غشایی در مقیاس پایلوت میدانی ۱۶۸
۲٫۷٫۵ راه انداری پایلوت و شرایط بهره برداری از پایلوت ۱۶۸
۲٫۷٫۶ نحوه انجام آزمایشات ۱۶۸
۲٫۷٫۷ نتایج و بحث ۱۶۹
۲٫۷٫۸ بررسی زمان ماند هیدرولیکی برراندمان حذف BOD ۱۶۹
۲٫۷٫۹ بررسی حذف زمان ماند هیدرولیکی بر راندمان حذف COD ۱۷۰
۲٫۷٫۱۰ بررسی زمان ماند هیدرولیکی بر راندمان حذف کدورت و مواد معلق ۱۷۱
۲٫۷٫۱۱ جمع بندی ۱۷۳
۲٫۷٫۱۲ تقدیر وتشکر ۱۷۳
۲٫۷٫۱۳ منابع و مراجع ۱۷۳

2-8) بیوراکتورهای غشایی(MBR) وکاربرد آنها درتصفیه فاضلاب

۲٫۸٫۱ چکیده ۱۷۵
۲٫۸٫۲ مقدمه ۱۷۶
۲٫۸٫۳ تصیه زیستی ۱۷۶
۲٫۸٫۴ اصول واهداف تصفیه زیستی ۱۷۶
۲٫۸٫۵ توصیف اساس فرآیند لجن فعال ۱۷۶
۲٫۸٫۶ فرایتدهای غشایی ۱۷۷
۲٫۸٫۷ تعریف غشاء ۱۷۷
۲٫۸٫۸ انواع فرآیندهای غشایی ۱۷۸
۲٫۸٫۹ تکنولوژی غشاء مورد استفاده در سیستم MBR ۱۷۹
۲٫۸٫۱۰ بیوراکتورهای غشایی ۱۷۹
۲٫۸٫۱۱ عملکرد بیولوژیکی سیستم های MBR ۱۷۹
۲٫۸٫۱۲ سیرتوسعه فناوری MBR ۱۸۰
۲٫۸٫۱۳ انواع آرایش MBR ۱۸۱
۲٫۸٫۱۴ بهره برداری سیستم های MBR ۱۸۲
۲٫۸٫۱۵ کنترل گرفتگی غشاء ۱۸۳
۲٫۸٫۱۶ مزایا ومعایب سیستم MBR ۱۸۴
۲٫۸٫۱۷ کاربردهای سیستم های MBR درتصفیه فاضلاب ۱۸۴
۲٫۸٫۱۸ قابلیت های فرآیند ۱۸۴
۲٫۸٫۱۹ نتیجه گیری ۱۸۵
۲٫۸٫۲۰ منابع ومراجع ۱۸۵

2-9) پارامترهای مهم طراحی بیورآکتورهای غشایی وکاربرد آنها درتصفیه آب و فاضلاب

۲٫۹٫۱ چکیده ۱۸۷
۲٫۹٫۲ مقدمه ۱۸۷
۲٫۹٫۳ شناخت سیستم ۱۸۹
۲٫۹٫۴ بیوراکتورهای غشایی ۱۸۹
۲٫۹٫۵ مقایسه بیوراکتورهای غشایی باسیستم های متداول تصفیه پاب ۱۹۰
۲٫۹٫۶ مزایای بیوراکتورهای غشایی ۱۹۱
۲٫۹٫۷ معایب بیوراکتورهای غشایی ۱۹۲
۲٫۹٫۸ کاربردهای بیوراکتورهای غشایی ۱۹۲
۲٫۹٫۹ پارامترهای مهم در انتخاب وطراحی سیستم بیورآکتورغشایی ۱۹۲
۲٫۹٫۱۰ پارامتر های مهم درانتخاب وطراحی سیستم بیورآکتور غشایی ۱۹۲
۲٫۹٫۱۱ افت فشار ۱۹۲
۲٫۹٫۱۲ زمان ماند لجن ۱۹۳
۲٫۹٫۱۳ شاریا فلاکس عبوری از غشا ۱۹۳
۲٫۹٫۱۴ گرفتگی غشا ۱۹۳
۲٫۹٫۱۵ مساحت غشا ۱۹۴
۲٫۹٫۱۶ دماهای عملیاتی ۱۹۴
۲٫۹٫۱۷ بحث ونتیجه یگری وپیشنهاد ۱۹۴
۲٫۹٫۱۸ مراجع ۱۹۵

2-10) بررسی روشهای بهینه تصفیه فاضلاب توسط فرآیندهای بیولوژیکی ترکیبی

۲٫۱۰٫۱ چکیده ۱۹۹
۲٫۱۰٫۲ مقدمه ۲۰۰
۲٫۱۰٫۳ فرآیند لجن فعال ۲۰۰
۲٫۱۰٫۴ فرآیند صافی چکنده ۲۰۰
۲٫۱۰٫۵ ترکیب لجن فعال و صافی چکنده ۲۰۱
۲٫۱۰٫۶ بحث وبررسی بر روی راندمان حذف COD ۲۰۱
۲٫۱۰٫۷ بحث و بررسی در مورد شاخص حجمی لجن ۲۰۲
۲٫۱۰٫۸ بحث و بررسی بر روی میزان لجن مازاد ۲۰۲
۲٫۱۰٫۹ نتیجه گیری و پیشنهادات ۲۰۲
۲٫۱۰٫۱۰ منابع و مراجع ۲۰۲

2-11) تشکیل گرانول های بیولوژیکی هوازی در تصفیه فاضلاب شور

۲٫۱۱٫۱ چکیده ۲۰۶
۲٫۱۱٫۲ مقدمه ۲۰۷
۲٫۱۱٫۳ مواد و روشها ۲۰۸
۲٫۱۱٫۴ راکتور SBR ۲۰۸
۲٫۱۱٫۵ سوبستره سنتتیک ۲۰۸
۲٫۱۱٫۶ آزمایشات ۲۰۸
۲٫۱۱٫۷ تعیین مشخصات گرانول های تشکیل شده ۲۰۹
۲٫۱۱٫۸ نتایج و بحث ۲۰۹
۲٫۱۱٫۹ نتیجه گیری ۲۱۴
۲٫۱۱٫۱۰ منابع ۲۱۵

2-12) تصفیه فاضلاب بااستفاده از فرایندهای بیولوژیکی رشدچسبیده وتلفیقی در ایران

۲٫۱۲٫۱ چکیده ها ۲۱۸
۲٫۱۲٫۲ مقدمه ۲۱۹
۲٫۱۲٫۳ روند تکاملی فرایند های رشد چسبیده ۲۲۱
۲٫۱۲٫۴ فرایندهای رشد چسبیده غیر مستغرق ۲۲۱
۲٫۱۲٫۵ فرایندهای رشد معلق با بستر فیلم ثابت ۲۲۱
۲٫۱۲٫۶ فرایندهای رشد چسبیده مستغرق ۲۲۱
۲٫۱۲٫۷ کینتیک رشد میکروبی ومصرف ماده غذایی ۲۲۲
۲٫۱۲٫۸ نتیجه گیری ۲۲۳
۲٫۱۲٫۹ منابع ۲۲۷

2-13) روش های نوین بهینه سازی سیستم های بیولوژیکی تصفیه فاضلاب

۲٫۱۳٫۱ چکیده ۲۳۰
۲٫۱۳٫۲ مقدمه ۲۳۱
۲٫۱۳٫۳ بررسی اثر شرایط محیطی ۲۳۲
۲٫۱۳٫۴ اثردما ۲۳۲
۲٫۱۳٫۵ اثر pH ۲۳۳
۲٫۱۳٫۶ اثر شوک ناشی از بارهای هیدرولیکی و آلی ۲۳۴
۲٫۱۳٫۷ اثر افزودن مواد شیمیایی ۲۳۵
۲٫۱۳٫۸ اثر یونهای فلزی ۲۳۵
۲٫۱۳٫۹ اثریون Ca ۲۳۵
۲٫۱۳٫۱۰ اثر افزودن مواد پلیمری و نتایج تحقیق ۲۳۵
۲٫۱۳٫۱۱ جمع بندی ۲۳۷
۲٫۱۳٫۱۲منابع و مراجع ۲۳۸

2-14) مقایسه روش های بیولوژیکی تصفیه فاضلاب های صنعتی

۲٫۱۴٫۱ چکیده ۲۳۹
۲٫۱۴٫۲ مقدمه ۲۴۰
۲٫۱۴٫۳ روش لجن فعال ۲۴۲
۲٫۱۴٫۴ روش SBR ۲۴۴
۲٫۱۴٫۵ تولید لجن مازاد بیولوژیکی در راکتور ۲۴۵
۲٫۱۴٫۶ کنتاکتورهای گردان بیولوژیکی ۲۴۶
۲٫۱۴٫۷ روش MBR ۲۴۷
۲٫۱۴٫۸ کاربردهای فرآیند MBR ۲۴۸
۲٫۱۴٫۹ روش MBBR ۲۴۸
۲٫۱۴٫۱۰ مزایایپکینگ مدیا Packing Media ۲۴۹
۲٫۱۴٫۱۱ مزایای روش IFAS ۲۵۰
۲٫۱۴٫۱۲ نتیجهگیری ۲۵۱
۲٫۱۴٫۱۳ منابع ۲۵۱
۲٫۱۴٫۱۴ Abstract ۲۵۲

تعداد صفحه بسته آموزشی

تعداد منابع معرفی شده برای ادامه کار

تعداد پشتیبانان مخصوص این فایل

قسمت هایی از فصل سوم تصفیه فاضلاب صنایع لبنی، داروسازی و سایر صنایع

صنایع غذایی به دلیل تولید فاضلاب قوی با BOD و COD بالا موجب بروز مشکلات جدی برای محیط زیستی می شوند در بین صنایع غذایی، صنعت لبنیات بیشترین آلودگی را داراست زیرا هم از نظر حجم فاضلاب و خصوصیات آن باعث تولید ۲-۱۰% لیتر پساب در هر لیتر شیر تولیدی می شوند در صنعت لبنیات سازی فاضلاب از چندین منبع مانند ایستگاه دریافت شیر، بطری کردن شیر، تولید پنیر، کره و بستنی تولید می شود. مهم ترین مواد آلی موجود در فاضلاب این نوع صنایع : چربی، لاکتوز و پروتئین ها(کازئین) می باشند. فاضلاب این صنعت با روش های فیزیکی شیمیایی و بیولوژیکی مورد تصفیه قرار می گیرند که روش های تصفیه بیولوژیکی نیاز به انرژی زیادی دارند. در روش تصفیه بی هوازی ، حذف بسیار کمی از مواد قندی صورت می گیرد. بنابراین، تصفیه بعدی پساب تصفیه شده به روش بی هوازی بیولوژیکی مجددا مورد نیاز می باشد. اخیرا تحقیقاتی بر روی تصفیه فاضلاب صنعت لبنیات بهوسیله کربن فعال الکتروکواگولاسیون با الکترود های آهن و الکترود آلومینیم صورت گرفته است از بین روش های فیزیکی و شیمیایی تصفیه ؛ فرایند انعقاد و لخته سازی در این صنعت بسیار استفاده می شود.

فهرست کامل فصل سوم تصفیه فاضلاب صنایع لبنی، داروسازی و سایر صنایع

3-1 ) استفاده از فرایند انعقاد در تصفیه فاضلاب صنعت لبنیات

۳٫۱٫۱ چکیده ۲۵۳
۳٫۱٫۲ مقدمه ۲۵۳
۳٫۱٫۳ مواد و روشها ۲۵۴
۳٫۱٫۴ نتایج ۲۵۵
۳٫۱٫۵ بحث ۲۵۷
۳٫۱٫۶ نتیجه گیری ۲۵۸
۳٫۱٫۷ References ۲۵۸

3-2 ) بررسی راندمان حذف روشهای مختلف تصفیه فاضلاب لبنی

۳٫۲٫۱ چکیده ۲۶۱
۳٫۲٫۲ مقدمه ۲۶۱
۳٫۲٫۳ مواد و روشها ۲۶۲
۳٫۲٫۴ مشخصات فاضلاب لبنی ۲۶۲
۳٫۲٫۵ روشهای تصفیه هوازی ۲۶۳
۳٫۲٫۶ روشهای تصفیه بی هوازی ۲۶۴
۳٫۲٫۷ سیستمهای ترکیبی ۲۶۴
۳٫۲٫۸ نتیجه گیری ۲۶۶
۳٫۲٫۹ مراجع ۲۶۶

3-3 ) بررسی فاضلاب صنایع لبنی و روش های تصفیه آن

۳٫۳٫۱ چکیده ۲۶۸
۳٫۳٫۲ مقدمه ۲۶۸
۳٫۳٫۳ مواد و روش ها ۲۶۹
۳٫۳٫۴ تصفیه فیزیکی ۲۷۴
۳٫۳٫۵ روش های شیمیایی ۲۷۵
۳٫۳٫۶ تصفیه هوازی ۲۷۷
۳٫۳٫۷ تصفیه بی هوازی ۲۷۸
۳٫۳٫۸ نتیجه گیری ۲۷۹
۳٫۳٫۹ منابع ۲۸۰

3-4 ) تصفیه فاضلاب درکارخانه لبنی

۳٫۴٫۱ چکیده ۲۸۲
۳٫۴٫۲ مقدمه ۲۸۳
۳٫۴٫۳ آب و فاضلاب درکارخانجات لبنی ۲۸۳
۳٫۴٫۵ آلاینده های فاضلاب درکاخانجات لبنی ۲۸۴
۳٫۴٫۶ روش های کاهش آلودگی در فاضلاب کارخانجات لبنی ۲۸۴
۳٫۴٫۷ معیارهای اندازه گیری آلاینده های فاضلابی ۲۸۴
۳٫۴٫۸ COD ۲۸۵
۳٫۴٫۹ کسرخاکستر ۲۸۵
۳٫۴٫۱۰ کربن آبی کل ۲۸۵
۳٫۴٫۱۱ PH وخورندگی درسیستم تصفیه فاضلاب ۲۸۵
۳٫۴٫۱۲ طرح عمومی تصفیه فاضلاب ۲۸۶
۳٫۴٫۱۳ روش اجرایی ۲۸۶
۳٫۴٫۱۴ عملیات مقدماتی ۲۸۶
۳٫۴٫۱۵ ساختمان بیوراکتور ۲۸۷
۳٫۴٫۱۶ عملیات تکمیلی ۲۸۸
۳٫۴٫۱۷ نتیجه گیری ۲۸۸
۳٫۴٫۱۸ منابع وماخذ ۲۸۹

3-5 ) کارآیی ترکیب سیستم UASFF و NRBC درتصفیه پذیری فاضلاب لبنی

۳٫۵٫۱ چکیده ۲۹۱
۳٫۵٫۲ مقدمه ۲۹۲
۳٫۵٫۳ مواد و روشها ۲۹۲
۳٫۵٫۴ فاضلاب صنایع پنیرسازی ۲۹۳
۳٫۵٫۵ فرآیند هوازی RBC ۲۹۴
۳٫۵٫۶ فرآیند بیهوازی ۲۹۴
۳٫۵٫۷ نتایج و بحث ۲۹۵
۳٫۵٫۸ تصفیه هوازی ۲۹۵
۳٫۵٫۹ تصفیه بیهوازی ۲۹۶
۳٫۵٫۱۰ نیتجه گیری ۲۹۸
۳٫۵٫۱۱ منابع ۲۹۹

3-6 ) مطالعه ای بر روشهای تصفیه فاضلاب صنایع لبنی

۳٫۶٫۱ چکیده ۳۰۱
۳٫۶٫۲ مقدمه ۳۰۲
۳٫۶٫۳ مشخصات فاضلاب لبنی ۳۰۲
۳٫۶٫۴ تصفیه بی هوازی ۳۰۴
۳٫۶٫۵ فرایند لجن فعال ۳۰۶
۳٫۶٫۶ فرایند لجن فعال متداول ۳۰۶
۳٫۶٫۷ فرایند لجن فعال باهوادی کاهش یابنده ۳۰۷
۳٫۶٫۸ فرایند لجن فعال با تغذیه مرحله ای ۳۰۷
۳٫۶٫۹ فرایند لجن فعال با اختلاط کامل ۳۰۷
۳٫۶٫۱۰ فرایند لجن فعال هوادهی ممتد ۳۰۷
۳٫۶٫۱۱ فرایند تثبیت تماسی ۳۰۸
۳٫۶٫۱۲ نهرهای الکسیداسیون ۳۰۸
۳٫۶٫۱۳ فرایند لجن فعال با اکسیژن خالص ۳۰۸
۳٫۶٫۱۴ راکتور بافل دار هوازی با جریان لوله ای ۳۰۸
۳٫۶٫۱۵ مروری بر تاریخچه فاضلاب صنایع لبنی ۳۰۹
۳٫۶٫۱۶ نتیجه گیری ۳۱۲
۳٫۶٫۱۷ مراجع ۳۱۲

3-7 ) مقایسه روشهای انعقاد، فیلتراسیون غشایی و جاذبها در تصفیه فاضلابهای آغشته به آنتی بیوتیک

۳٫۷٫۱ کلیات ۳۳۱
۳٫۷٫۱٫۱ مقدمه ۳۳۲
۳٫۷٫۱٫۲ ضرورت انتخاب موضوع ۳۳۳
۳٫۷٫۱٫۳ اهداف تحقیق ۳۳۴
۳٫۷٫۱٫۴ اهداف جزئی ۳۳۴
۳٫۷٫۱٫۵ فرضیه پژوهش ۳۳۵
۳٫۷٫۲ ادبیات پژوهش ۳۳۶
۳٫۷٫۲٫۱ مقدمه ۳۳۷
۳٫۷٫۲٫۲ آنتیبیوتیک چیست؟ ۳۳۸
۳٫۷٫۲٫۳ اطلاعات اولیه ۳۳۸
۳٫۷٫۲٫۴ تاریخچه آنتی بیوتیک ۳۳۸
۳٫۷٫۲٫۵ طبقهبندی آنتیبیوتیکها ۳۴۰
۳٫۷٫۲٫۶ اکسیتتراسایکلین ۳۴۲
۳٫۷٫۲٫۷ آنتیبیوتیکها در محیطزیست ۳۴۴
۳٫۷٫۲٫۸ منابع و نحوه انتشار آنتیبیوتیکها در محیطزیست ۳۴۶
۳٫۷٫۲٫۹ نگرانی از انتشار آنتیبیوتیک در محیطزیست ۳۴۸
۳٫۷٫۳ روشهای حذف ۳۵۰
۳٫۷٫۳٫۱ مقدمه ۳۵۱
۳٫۷٫۳٫۲ روشهای فیزیکی ۳۵۱
۳٫۷٫۳٫۳ استخراج فاز مایع ۳۵۲
۳٫۷٫۳٫۴ جذب ۳۵۲
۳٫۷٫۳٫۵ غشایی ۳۵۳
۳٫۷٫۳٫۶ فرآیندهای بیولوژیکی ۳۵۳
۳٫۷٫۳٫۷ فرآیندهای شیمیایی ۳۵۴
۳٫۷٫۴ مطالعات کتابخانهای ۳۵۵
۳٫۷٫۴٫۱ مقدمه ۳۵۶
۳٫۷٫۴٫۲ پیشینه تحقیق ۳۵۶
۳٫۷٫۴٫۳ روشهای تصفیه اکسیتتراسایکلین ۳۵۸
۳٫۷٫۴٫۴ تتراسایکلین ۳۵۹
۳٫۷٫۴٫۵ ساختار ۳۵۹
۳٫۷٫۴٫۶ تصفیه آلایندهها توسط جذب از طریق جاذب کربن فعال و گل بنتونیت ۳۶۲
۳٫۷٫۴٫۷ معرفی کربن فعال ۳۶۴
۳٫۷٫۴٫۸ مدلهای جذب ۳۶۶
۳٫۷٫۴٫۹ تأثیر شرایط محیطی ۳۶۹
۳٫۷٫۴٫۱۰ طراحی فرآیند جذب ۳۷۰
۳٫۷٫۴٫۱۱ احیای کربن ۳۷۰
۳٫۷٫۴٫۱۲ مروری بر تحقیقات صورتگرفته درزمینهی جذب با کربنفعال ۳۷۲
۳٫۷٫۴٫۱۳ خصوصیات فیزیکی جاذبها ۳۷۶
۳٫۷٫۴٫۱۴ تصفیه آلایندهها به روش انعقاد ۳۸۰
۳٫۷٫۴٫۱۵ انعقاد آب ۳۸۲
۳٫۷٫۴٫۱۶ مکانیسم انعقاد ۳۸۲
۳٫۷٫۴٫۱۷ انواع منعقد کنندهها ۳۸۳
۳٫۷٫۴٫۱۸ عوامل موثر در انعقاد ۳۸۴
۳٫۷٫۴٫۱۹ کمک منعقدکنندهها ۳۸۵
۳٫۷٫۴٫۲۰ آزمایش جار ۳۸۶
۳٫۷٫۴٫۲۱ بهینهسازی فرآیند انعقاد در تأسیسات موجود تصفیهخانههای آب ۳۸۸
۳٫۷٫۴٫۲۲ ته نشینی ۳۹۱
۳٫۷٫۴٫۲۳ صاف سازی ۳۹۲
۳٫۷٫۴٫۲۴ اثرات ثانویهی انعقاد پیشرفته ۳۹۳
۳٫۷٫۴٫۲۵ تعریف فرآیندهای غشایی ۳۹۵
۳٫۷٫۴٫۲۶ تاریخچهی استفاده از غشا ۳۹۶
۳٫۷٫۴٫۲۷ طبقهبندی غشاها بر اساس مکانیسم جداسازی ۳۹۸
۳٫۷٫۴٫۲۸ روشهای فیلتراسیون غشایی ۳۹۹
۳٫۷٫۴٫۲۹ مکانیسمهای حذف در فیلتراسیون غشایی ۴۰۳
۳٫۷٫۴٫۳۰ موارد کاربرد فرآیندهای غشایی ۴۰۵
۳٫۷٫۴٫۳۱ انواع مدولهای غشایی ۴۰۶
۳٫۷٫۴٫۳۲ جنس و ساختار غشا ۴۰۸
۳٫۷٫۴٫۳۳ چگونگی عبور جریان ورودی از طریق غشا ۴۱۳
۳٫۷٫۴٫۳۴ پدیدهی گرفتگی و پلاریزاسیون غلظتی در سیستمهای غشایی ۴۱۴
۳٫۷٫۴٫۳۵ روشهای کنترل و جلوگیری از پدیدهی گرفتگی و پلاریزاسیون غلظتی ۴۱۵
۳٫۷٫۴٫۳۶ مروری بر تحقیقات صورت گرفته درزمینهی سیستمهای غشایی ۴۲۰
۳٫۷٫۴٫۳۷ تصفیه آلاینده ها به روش RO ۴۲۵
۳٫۷٫۴٫۳۸ گزینش غشای مناسب جهت جداسازی ۴۲۷
۳٫۷٫۴٫۳۹ هدف از انجام تحقیق ۴۲۹
۳٫۷٫۵ روش تحقیق، مواد و تجهیزات مورد استفاده ۴۳۰
۳٫۷٫۵٫۱ مقدمه ۴۳۱
۳٫۷٫۵٫۲ اندازهگیری میزان اکسیتتراسایکلین از پساب دارویی ۴۳۲
۳٫۷٫۵٫۳ روش انجام آنالیز ۴۳۲
۳٫۷٫۵٫۴ ساخت محلولهای استاندارد و استفاده از معرفها ۴۳۴
۳٫۷٫۵٫۵ متغیرهای پژوهش ۴۳۶
۳٫۷٫۵٫۶ گردآوری اطلاعات ۴۳۷
۳٫۷٫۵٫۷ محیط پژوهش ۴۳۷
۳٫۷٫۵٫۸ برنامهی اجرایی ۴۳۷
۳٫۷٫۵٫۹ وسایل، ابزار، دستگاهها و مواد مورد استفاده ۴۳۸
۳٫۷٫۵٫۱۰ روش تعیین EC و TDS فاضلاب ۴۳۹
۳٫۷٫۵٫۱۱ روش تعیین pH ۴۴۰
۳٫۷٫۵٫۱۲ روش تعیین غلظت آنتیبیوتیک ۴۴۰
۳٫۷٫۵٫۱۳ پایلوتها و تجهیزات جانبی ۴۴۱
۳٫۷٫۵٫۱۴ راهاندازی پایلوت ۴۴۶
۳٫۷٫۵٫۱۵ روش کار ۴۴۶
۳٫۷٫۵٫۱۶ آزمایش جارتست ۴۵۱
۳٫۷٫۵٫۱۷ مراحل کلی انجام یک نمونه تست جار ۴۵۲
۳٫۷٫۵٫۱۸ نتیجه ۴۵۴
۳٫۷٫۵٫۱۹ آزمایش فیلتراسیون غشایی RO ۴۵۹
۳٫۷٫۵٫۲۰ راهاندازی پایلوت ۴۶۰
۳٫۷٫۵٫۲۱ روش کار ۴۶۰
۳٫۷٫۶ نتیجهگیری و ارائه پیشنهادات ۴۶۶
۳٫۷٫۶٫۱ جمعبندی و نتیجهگیری ۴۶۷
۳٫۷٫۶٫۲ پیشنهادات ۴۶۹
۳٫۷٫۶٫۳ مراجع ۴۷۰
۳٫۷٫۶٫۴ Abstract ۴۷۹

3-8 ) بررسی آزمایشگاهی تصفیه پذیری بیولوژیکی فاضلاب داروسازی

۳٫۸٫۱ چکیده ۴۸۱
۳٫۸٫۲ مقدمه ۴۸۲
۳٫۸٫۳ مواد و روشها ۴۸۲
۳٫۸٫۴ منابع ومشخصه های پساب ۴۸۲
۳٫۸٫۵ راکتور آزمایشگاهی ۴۸۲
۳٫۸٫۶ پارامترهای طارحی ومشخصه های مهم سیستم ۴۸۴
۳٫۸٫۷ بحث ونتایج ۴۸۵
۳٫۸٫۸ تاثیر تغییرات DO روی فرایند ۴۸۷
۳٫۸٫۹ نتیجه گیری ۴۹۳
۳٫۸٫۱۰ منابع ۴۹۴

3-9 ) بررسی نقش بیوراکتورها در تصفیه فاضلاب

۳٫۹٫۱ چکیده ۴۹۵
۳٫۹٫۲ مقدمه ۴۹۶
۳٫۹٫۳ مزایا و معایب راکتورهای بیولوژیکی ۴۹۹
۳٫۹٫۴ پارامترهای مهم طراحی و نقش آن ها در بهینه سازی عملکرد ۴۹۹
۳٫۹٫۵ آشنایی با سیستم های بیولوژیکی در مقیاس صنعتی ۵۰۱
۳٫۹٫۶ روش های نوین بهینه سازی عملکرد راکتورهای بیولوژیکی ۵۰۲
۳٫۹٫۷ به کارگیری Fentons Oxidetion ۵۰۲
۳٫۹٫۸ تاثیر پلیمرهای کاتیونی روی تشکیل گرانول ۵۰۲
۳٫۹٫۹ بهبود تصفیه بیولوژیکی با استفاده از ازن دهی به عنوان پیش تصفیه ۵۰۳
۳٫۹٫۱۰ ترکیب فرایندهای تصفیه فاضلاب پیشرفته جهت حذف آلاینده های آلی پایدار ۵۰۳
۳٫۹٫۱۱ نتیجه گیری ۵۰۳
۳٫۹٫۱۲ منابع و مراجع ۵۰۴

3-10 ) روشهای موثر در تصفیه فاضلاب صنایع دارویی

۳٫۱۰٫۱ مقدمه ۵۰۶
۳٫۱۰٫۲ روش های تصفیه فاضلاب دارویی ۵۰۷
۳٫۱۰٫۳ تصفیه فیزیکوشیمیایی ۵۰۷
۳٫۱۰٫۴ تصفیه بیولوژیکی ۵۱۰
۳٫۱۰٫۵ بحث و نتیجه گیری: ۵۱۴
۳٫۱۰٫۶ منابع و مراجع ۵۱۶

3-11 ) بررسی روشهای تصفیه فاضلاب صنایع تولید روغن زیتون

۳٫۱۱٫۱ چکیده ۵۱۸
۳٫۱۱٫۲ مقدمه ۵۱۹
۳٫۱۱٫۳ خصوصیات زائدات تولید شده از روغن زیتون ۵۲۱
۳٫۱۱٫۴ مدیریت صحیح فاضلاب کارخانه روغن زیتون ۵۲۳
۳٫۱۱٫۵ راه و روش به حداقل رساندن پسماند ۵۲۳
۳٫۱۱٫۶ تصفیه فاضلاب و راههای دفع آن ۵۲۳
۳٫۱۱٫۷ انعقاد و لخته سازی شیمیایی ۵۲۳
۳٫۱۱٫۸ کاربرد در زمین ۵۲۴
۳٫۱۱٫۹ تبخیر- هیدرولیز،اکسیداسیون ۵۲۴
۳٫۱۱٫۱۰ فرآیندهای غشایی ۵۲۴
۳٫۱۱٫۱۱ الکترولیز ۵۲۴
۳٫۱۱٫۱۲ تبخیر طبیعی ۵۲۵
۳٫۱۱٫۱۳ تصفیه بیهوازی ۵۲۵
۳٫۱۱٫۱۴ فهرست منابع ۵۲۵

3-12 ) تصفیه فاضلاب صنعتیبه روششناورسازی یونی

۳٫۱۲٫۱ چکیده ۵۲۷
۳٫۱۲٫۲ مقدمه ۵۲۸
۳٫۱۲٫۳ مواد و تجهیزات ۵۲۸
۳٫۱۲٫۴ روشآزمایش ۵۲۸
۳٫۱۲٫۵ بحثها و نتایج ۵۲۹
۳٫۱۲٫۶ منابع و مراجع ۵۳۳

3-13 ) کارایی سیستم USBF در تصفیه فاضلاب صنایع قندی

۳٫۱۳٫۱ چکیده ۵۳۴
۳٫۱۳٫۲ مقدمه ۵۳۵
۳٫۱۳٫۳ متن اصلی مقاله ۵۳۵
۳٫۱۳٫۴ روش کار، مواد و تجهیزات ۵۳۶
۳٫۱۳٫۵ بحث و نتیج هگیری ۵۳۷
۳٫۱۳٫۶ جمع بندی ۵۴۰
۳٫۱۳٫۷ منابع و مراجع ۵۴۰

3-14 ) مروری بر فرآیند تصفیه فاضلاب و پسماند کارخانجات صنایع غذایی

۳٫۱۴٫۱ چکیده ۵۴۲
۳٫۱۴٫۲ مقدمه ۵۴۳
۳٫۱۴٫۳ تصفیه فاضلاب ۵۴۳
۳٫۱۴٫۴ نتیجهگیری ۵۴۵
۳٫۱۴٫۵ مراجع ۵۴۵

3-15 ) مطالعه ای بر روشهای تصفیه فاضلاب صنعت تولید خمیرمایه

۳٫۱۵٫۱ چکیده ۵۴۷
۳٫۱۵٫۲ مقدمه ۵۴۸
۳٫۱۵٫۳ تصفیه بیولوژیکی ۵۴۹
۳٫۱۵٫۴ فرایند بی هوازی ۵۴۹
۳٫۱۵٫۵ برکه های بی هوازی ۵۵۰
۳٫۱۵٫۶ تصفیه هوازی ۵۵۱
۳٫۱۵٫۷ روشهای تصفیه شیمیایی ۵۵۱
۳٫۱۵٫۸ روش های تصفیه فیزیکوشیمیایی ۵۵۲
۳٫۱۵٫۹ تصفیه با فیلتراسیون ۵۵۲
۳٫۱۵٫۱۰ حذف بیولوژیکی رنگ پساب توسط میکروارگانیزمها ۵۵۳
۳٫۱۵٫۱۱ روشهای دفع ضایعات کارخانه تولید خمیر مایه ۵۵۴
۳٫۱۵٫۱۲ نتیجه گیری ۵۵۵
۳٫۱۵٫۱۳ منابع ۵۵۵

3-16 ) نیازسنجی تصفیه فاضلاب در شهرک صنعتی سرپل ذهاب، کرمانشاه

۳٫۱۶٫۱ چکیده ۵۵۶
۳٫۱۶٫۲ مقدمه ۵۵۶
۳٫۱۶٫۳ روش تحقیق ۵۵۶
۳٫۱۶٫۴ نتایج ۵۵۶
۳٫۱۶٫۵ گروه صنایع غذایی ۵۵۶
۳٫۱۶٫۶ گروه صنایع کانی غیرفلزی ۵۵۷
۳٫۱۶٫۷ گروه صنایع نساجی ۵۵۷
۳٫۱۶٫۸ گروه صنایع شیمیایی ۵۵۷
۳٫۱۶٫۹ گروه صنایع سلولزی ۵۵۷
۳٫۱۶٫۱۰ گروه صنایع فلزی ۵۵۷
۳٫۱۶٫۱۱ تولید فاضلاب در شهرک صنعتی ۵۵۷
۳٫۱۶٫۱۲ امکانات موجود تصفیه و دفع فاضلاب ۵۵۹
۳٫۱۶٫۱۳ نتیجه گیری ۵۵۹
۳٫۱۶٫۱۴ منابع ۵۶۰

قسمت هایی از فصل چهارم تصفیه اختلاط فاضلاب‌های شهری و صنعتی

در تحقیق صورت گرفته عملکرد بیوراکتور غشایی مستغرق با غشاء هالو فایبر در تصفیه فاضلاب شهری، فاضلاب صنعتی و اختلاط فاضلاب شهری و صنعتی مورد بررسی قرار گرفت. برای بررسی کارایی تصفیه فاضلاب شهری از فاضلاب موجود در تصفیه خانه اکباتان تهران استفاده شد. همچنین فاضلاب صنعتی یا مقاومت بالا با افزایش پارامترهای BOD، COD و TSS به ترتیب به حدود ۱۰۰۰، ۲۰۰۰ و ۵۰۰۰ میلی گرم در لیتر شبیه سازی گردید. فاضلاب اختلاط شهری و صنعتی نیز با ترکیب این دو به دست آمده که خصوصیاتی بین فاضلاب شهری و صنعتی را داشت. برای هر سه نوع فاضلاب مورد استفاده در تحقیق بهینه کردن زمان ماند هیدرولیکی مورد نظر قرار گرفت. با توجه به نتایج بدست آمده زمان ماند هیدرولیکی بهینه برای فاضلاب شهری ۵ ساعت، فاضلاب صنعتی ۱۷ ساعت و اختلاط فاضلاب شهری و صنعتی برابر ۷ ساعت حاصل گردید. بر اساس نتایج درصد حذف برای BOD، COD، NH4 و TP در اختلاط فاضلاب شهری و صنعتی برابر ۸۳/۹۶%، ۲۱/۹۶%، ۷۱/۹۵% و ۱۴/۹۰% بدست آمد. نتایج بدست آمده نشان داد که بیوراکتورهای غشایی مستغرق با غشاء هالو فایبر برای فاضلاب شهری به طور غیر اقتصادی عمل کرده و همچنین در فاضلاب صنعتی نیز زمان ماند به مقدار قابل ملاحظه ای افزایش می‌یابد. در مقایسه با فاضلاب شهری و صنعتی، فاضلاب مختلط دارای خصوصیاتی بوده که باعث افزایش کارایی حذف و کاهش زمان ماند هیدرولیکی توسط بیوراکتور غشایی مستغرق و ایجاد شرایط اقتصادی برای تصفیه فاضلاب می‌شود. همچنین با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی و توابع پایه شعاعی برای اختلاط فاضلاب شهری و صنعتی مدل سازی صورت گرفت. نتایج حاصل از مدل ارائه شده مربوط به داده های آموزش و تست برای BOD، COD، NH4 و TP بسیار موفق بوده و تطبیق داده های مدل شبکه عصبی با مدل آزمایشگاهی صورت گرفت.

فهرست کامل فصل چهارم تصفیه اختلاط فاضلاب‌های شهری و صنعتی

4-1 ) روش MBR در تصفیه اختلاط فاضلابهای شهری و صنعتی با هدف بازیافت پساب در چرخه تولید و مدل سازی آن

۴٫۱٫۱ کلیات ۵۷۲
۴٫۱٫۱٫۱ مقدمه ۵۷۲
۴٫۱٫۱٫۲ روشهای نوین تصفیه فاضلاب ۵۷۴
۴٫۱٫۱٫۳ بیوراکتور غشایی MBR ۵۷۴
۴٫۱٫۱٫۴ راکتورهای بیولوژیکی با بستر متحرک MBBR ۵۷۵
۴٫۱٫۱٫۵ سیستم راکتور های منفرد متوالی SBR ۵۷۵
۴٫۱٫۱٫۶ سیستم UASB ۵۷۶
۴٫۱٫۱٫۷ سیستم USBF ۵۷۶
۴٫۱٫۱٫۸ سیستم بیولاک ۵۷۷
۴٫۱٫۱٫۹ فرآیند صافی چکنده ۵۷۸
۴٫۱٫۲ سیستم بیوراکتور غشایی MBR)) ومروری بر منابع ۵۷۹
۴٫۱٫۲٫۱ مقدمه ۵۷۹
۴٫۱٫۲٫۲ معرفی و بررسی سیستم ۵۸۰
۴٫۱٫۲٫۳ انواع بیوراکتورهای غشایی از لحاظ چیدمان مدول غشایی ۵۸۲
۴٫۱٫۲٫۴ انواع سیستم های MBR از لحاظ فرآِند کلی ۵۸۴
۴٫۱٫۲٫۵ پارامترهای مهم درسیستم غشایی MBR ۵۸۶
۴٫۱٫۲٫۶ مزایای سیستم بیوراکتورغشایی MBR ۵۸۷
۴٫۱٫۲٫۷ معایب سیستم MBR ۵۸۸
۴٫۱٫۲٫۸ معرفی غشا و بررسی انواع غشاها ۵۸۹
۴٫۱٫۲٫۹ تقسیم بندی غشاها بر اساس دامنه جداسازی ۵۸۹
۴٫۱٫۲٫۱۰ انواع غشاء از حیث شکل ۵۹۱
۴٫۱٫۲٫۱۱ غشاهای مسطح ۵۹۱
۴٫۱٫۲٫۱۲ غشاهای لوله ای ۵۹۱
۴٫۱٫۲٫۱۳ اسپیرال ۵۹۲
۴٫۱٫۲٫۱۴ مقایسه و ویژگی انواع غشاء ها ۵۹۳
۴٫۱٫۲٫۱۵ انواع غشا از لحاظ جنس ۵۹۴
۴٫۱٫۲٫۱۶ انواع غشا از حیث کاربری فیلتراسیون ۵۹۴
۴٫۱٫۲٫۱۷ انتخاب غشا ۵۹۵
۴٫۱٫۲٫۱۸ گرفتگی غشا ۵۹۵
۴٫۱٫۲٫۱۹ مکانیزمهای گرفتگی ۵۹۶
۴٫۱٫۲٫۲۰ راهکارهای کاهش گرفتگی غشا ۵۹۸
۴٫۱٫۲٫۲۱ نمونه ای از تحقیقات انجام گرفته در دنیا ۵۹۸
۴٫۱٫۲٫۲۲ جمع بندی ۶۰۶
۴٫۱٫۳ مواد و روشهای مورد استفاده در تحقیق ۶۰۸
۴٫۱٫۳٫۱ مقدمه ۶۰۸
۴٫۱٫۳٫۲ هدف تحقیق ۶۰۹
۴٫۱٫۳٫۳ پایلوت بیوراکتور غشایی ۶۰۹
۴٫۱٫۳٫۴ مخزن بیوراکتور ۶۱۰
۴٫۱٫۳٫۵ مدول غشایی ۶۱۰
۴٫۱٫۳٫۶ پمپ مکش ۶۱۳
۴٫۱٫۳٫۷ فشارسنج ۶۱۳
۴٫۱٫۳٫۸ پمپ بکواش ۶۱۴
۴٫۱٫۳٫۹ سیستم هوا دهی ۶۱۴
۴٫۱٫۳٫۱۰ مخزن یا حوضچه آنوکسیک ۶۱۶
۴٫۱٫۳٫۱۱ مخزن یا حوضچه بی هوازی ۶۱۷
۴٫۱٫۳٫۱۲ مخزن تغذیه پایلوت ۶۱۸
۴٫۱٫۳٫۱۳ محل استقرار پایلوت ۶۱۹
۴٫۱٫۳٫۱۴ راه اندازی و بهره برداری از پایلوت ۶۲۰
۴٫۱٫۳٫۱۵ آزمایشات انجام شده ۶۲۱
۴٫۱٫۳٫۱۶ اندازه گیری BOD ۶۲۱
۴٫۱٫۳٫۱۷ اندازه گیری COD ۶۲۲
۴٫۱٫۳٫۱۸ اندازه گیری NO3 ،NH4 ،TP ۶۲۲
۴٫۱٫۳٫۱۹ اندازه گیری PH ۶۲۲
۴٫۱٫۳٫۲۰ اندازه گیری MLVSS و MLSS ۶۲۳
۴٫۱٫۴ تئوری مدل سازی با شبکه های عصبی ۶۲۴
۴٫۱٫۴٫۱ مقدمه ۶۲۴
۴٫۱٫۴٫۲ ایده شبکه های عصبی مصنوعی ۶۲۵
۴٫۱٫۴٫۳ نحوه عملکرد شبکه های عصبی مصنوعی ۶۲۷
۴٫۱٫۴٫۴ شبکه عصبی مصنوعی ۶۳۰
۴٫۱٫۴٫۵ شبکههای تک لایه ۶۳۰
۴٫۱٫۴٫۶ شبکههای چند لایه ۶۳۱
۴٫۱٫۴٫۷ توابع تحریک شبکههای عصبی ۶۳۳
۴٫۱٫۴٫۸ تابع تحریک پلهای ۶۳۳
۴٫۱٫۴٫۹ تابع تحریک خطی ۶۳۳
۴٫۱٫۴٫۱۰ توابع تحریک سیگموید ۶۳۴
۴٫۱٫۴٫۱۱ تابع تحریک بنیادی شعاعی ۶۳۴
۴٫۱٫۴٫۱۲ بایاس ۶۳۴
۴٫۱٫۴٫۱۳ آموزش شبکه عصبی ۶۳۵
۴٫۱٫۴٫۱۴ مدهای عملکردی شبکه عصبی ۶۳۶
۴٫۱٫۴٫۱۵ شبکه عصبی تابع بنیادی شعاعی ۶۳۶
۴٫۱٫۴٫۱۶ نکات قابل توجه در خصوص شبکه تابع بنیادی شعاعی ۶۳۷
۴٫۱٫۴٫۱۷ نرمال سازی بردارهای ورودی ۶۳۹
۴٫۱٫۴٫۱۸ آموزش شبکه RBF ۶۴۰
۴٫۱٫۵ تحلیل و تفسیر نتایج ۶۴۱
۴٫۱٫۵٫۱ نتایج آزمایشات ۶۴۱
۴٫۱٫۵٫۲ نتایج فاضلاب شهری ۶۴۲
۴٫۱٫۵٫۳ نتایج آزمایشات BOD ۶۴۲
۴٫۱٫۵٫۴ نتایج آزمایشات COD ۶۴۵
۴٫۱٫۵٫۵ نتایج آزمایشات NH ۶۴۸
۴٫۱٫۵٫۶ نتایج آزمایشات TP ۶۵۰
۴٫۱٫۵٫۷ نتایج آزمایشات TSS ۶۵۱
۴٫۱٫۵٫۸ نتایج آزمایشات PH ۶۵۲
۴٫۱٫۵٫۹ نتایج فاضلاب صنعتی ۶۵۳
۴٫۱٫۵٫۱۰ نتایج آزمایشات BOD ۶۵۳
۴٫۱٫۵٫۱۱ نتایج آزمایشات COD ۶۵۶
۴٫۱٫۵٫۱۲ نتایج آزمایشات NH ۶۵۹
۴٫۱٫۵٫۱۳ نتایج آزمایشات TP ۶۶۱
۴٫۱٫۵٫۱۴ نتایج آزمایشات TSS ۶۶۲
۴٫۱٫۵٫۱۵ نتایج اختلاط فاضلاب شهری و صنعتی ۶۶۳
۴٫۱٫۵٫۱۶نتایج آزمایشات BOD ۶۶۳
۴٫۱٫۵٫۱۷ نتایج آزمایشات COD ۶۶۷
۴٫۱٫۵٫۱۸ نتایج آزمایشات NH ۶۶۹
۴٫۱٫۵٫۱۹ نتایج آزمایشات TP ۶۷۲
۴٫۱٫۵٫۲۰ نتایج آزمایشات TSS ۶۷۳
۴٫۱٫۵٫۲۱ نتایج مدل سازی برای فاضلاب مختلط ۶۷۴
۴٫۱٫۵٫۲۲ مدل سازی BOD خروجی ۶۷۵
۴٫۱٫۵٫۲۳ مدل سازی COD خروجی ۶۷۹
۴٫۱٫۵٫۲۴ مدل سازی NH خروجی ۶۸۳
۴٫۱٫۵٫۲۵ مدل سازی TP خروجی ۶۸۷
۴٫۱٫۶ نتیجه گیری و پیشنهادات ۶۹۲
۴٫۱٫۶٫۱ نتیجه گیری ۶۹۲
۴٫۱٫۶٫۲ پیشنهادات ۶۹۴
۴٫۱٫۶٫۳ فهرست منابع و مراجع ۶۹۵
۴٫۱٫۶٫۴ پیوست ۶۹۹
۴٫۱٫۶٫۵ Abstract ۷۱۶

%

میزان رضایت

میزان رضایت افراد خریدار این بسته بعد از خرید

(نظر سنجی به وسیله ایمیل و یک هفته بعد ازخرید بسته انجام می گیرد)

قسمت هایی از فصل پنجم تصفیه فاضلاب در شبکه‌های جمع‌آوری

در این تحقیق تاثیر واکنش‌های بیولوژیکی در حذف مواد آلی فاضلاب هنگام انتقال از منابع تولید به تصفیه‌خانه در شبکه‌های متعارف و شبکه‌های قطر کوچک نوین بررسی شد. برای این منظور یک قسمت از این شبکه‌های جمع‌آوری فاضلاب طراحی و ساخته شد. لوله‌های مورد استفاده از جنس PVC بوده و طول لوله‌ها در مجموع به ۱۵ متر می‌رسید. همچنین قطر لوله‌های مورد استفاده ۱/۰ متر بود که به صورت ثقلی طراحی شد. جهت ایجاد سطحی مناسب برای الحاق میکروارگانیسم‌ها، توری پلاستیکی به عنوان واسطه به سطوح داخلی لوله چسبانده شد. سطح تماس فاضلاب با توری‌ها، در حالتی که لوله‌ها پر بودند، ۷۷/۳ متر مربع بود. جهت انجام آزمایشات مربوط به میزان حذف مواد آلی از فاضلاب مصنوعی با شدت آلودگی مشابه با فاضلاب شهری استفاده شد.
مدل ساخته شده تحت شرایط هوازی راهبری شد و تغییرات دمای فاضلاب در محدوده‌ی ۳±۲۰ بود. پس ازگذشت سه هفته از زمان شروع راه‌اندازی، آزمایشات مربوط به میزان حذف مواد آلی شامل BOD، COD، TN و NH3-N و NO3-N انجام شد. سطح بایوفیلم ایجاد شده نامنظم و ضخامت میانگین آن بین ۷/۴-۳ میلی‌متر بود. چگالی سطحی بایوفیلم تشکیل شده بین ۱/۳۳-۳/۲۲ گرم بایومس بر متر مربع (وزن خشک) بود. نرخ مصرف اکسیژن پس از گذشت ۳ هفته تقریبا به ۲۱/۰ میلی‌گرم بر لیتر بر دقیقه رسید.
بالاترین میزان کاهش در غلظت COD با کاهش ۷۷ درصدی بود. همچنین بالاترین نرخ حذف BOD5، ۷۳ درصد بود. به دلیل بالا بودن غلظت COD و کوتاه بودن زمان ماند، فرآیند نیتریفیکاسیون شکل نگرفت و تغییرات غلظت ‌‌‌ترکیبات نیتروژنی ناچیز بود.
نتایج حاکی از آن است که در صورت مهیا بودن شرایط، نرخ واکنش‌های بیولوژیکی در شبکه‌های جمع‌آوری نسبتا بالا بوده و با برنامه‌ریزی صحیح می‌توان از این پتانسیل استفاده بهینه کرد. در مناطق دوردست و کوهستانی که به دلیل مشکلات اجرایی، ساخت ‌تصفیه‌خانه با مشکلاتی مواجه است و همچنین در مناطقی که به دلیل کمبود سرمایه، امکان احداث ‌تصفیه‌خانه وجود ندارد، می‌توان با این رویکرد تا حدی زیادی از ورود آلودگی به محیط زیست جلوگیری کرد.

فهرست کامل فصل پنجم تصفیه فاضلاب در شبکه‌های جمع‌آوری

5-1 ) امکان سنجی تصفیه فاضلاب در شبکه های جمع آوری

۵٫۱٫۱ مقدمه ۷۳۲
۵٫۱٫۱٫۱ مقدمه ۷۳۳
۵٫۱٫۱٫۲ اهمیت تحقیق ۷۳۳
۵٫۱٫۱٫۳ ضرورت تحقیق ۷۳۵
۵٫۱٫۱٫۴ فرضیات تحقیق ۷۳۶
۵٫۱٫۱٫۵ اهداف تحقیق ۷۳۷
۵٫۱٫۱٫۶ ساختار پایان نامه ۷۳۷
۵٫۱٫۲ مروری بر منابع ۷۳۹
۵٫۱٫۲٫۱ مقدمه ۷۴۰
۵٫۱٫۲٫۲ تاریخچه و اهمیت تصفیه فاضلاب ۷۴۰
۵٫۱٫۲٫۳ اهمیت جمعآوری فاضلاب ۷۴۱
۵٫۱٫۲٫۴ شبکههای جمعآوری فاضلاب ۷۴۱
۵٫۱٫۲٫۵ تاریخچه احداث ۷۴۱
۵٫۱٫۲٫۶ انواع فاضلاب ۷۴۳
۵٫۱٫۲٫۷ فاضلاب خانگی ۷۴۳
۵٫۱٫۲٫۸ فاضلاب صنعتی ۷۴۳
۵٫۱٫۲٫۹ فاضلابهای سطحی ۷۴۴
۵٫۱٫۲٫۱۰ شبکههای جمعآوری فاضلاب و انواع آن ۷۴۴
۵٫۱٫۲٫۱۱ شبکههای بهداشتی فاضلاب ۷۴۵
۵٫۱٫۲٫۱۲ شبکههای جمعآوری آبهای سطحی ۷۴۶
۵٫۱٫۲٫۱۳ شبکههای جمعآوری مرکب ۷۴۶
۵٫۱٫۲٫۱۴ شبکههای جمعآوری جایگزین ۷۴۷
۵٫۱٫۲٫۱۵ شبکههای جمعآوری ثقلی با قطر کوچک ۷۴۷
۵٫۱٫۲٫۱۶ انواع روشهای مورد استفاده جهت بررسی فرآیندهای شبکه جمعآوری فاضلاب ۷۴۸
۵٫۱٫۲٫۱۷ آنالیزهای آزمایشگاهی در رآکتورهای کوچک ۷۴۸
۵٫۱٫۲٫۱۸ طرحهای پایلوتی آزمایشگاهی ۷۵۰
۵٫۱٫۲٫۱۹ مطالعات میدانی ۷۵۰
۵٫۱٫۲٫۲۰ تغییرات کیفی فاضلاب هنگام انتقال ۷۵۱
۵٫۱٫۲٫۲۱ تصفیه فاضلاب در مجاورت باکتریهای هوازی ۷۵۲
۵٫۱٫۲٫۲۲ انواع واکنشهای شبکههای جمعآوری ثقلی تحت شرایط هوازی ۷۵۲
۵٫۱٫۲٫۲۳ تجزیه مواد آلی فاضلاب تحت شرایط بیهوازی ۷۵۳
۵٫۱٫۲٫۲۴ نحوه تشکیل گاز H2S در فاضلاب ۷۵۳
۵٫۱٫۲٫۲۵ عوامل موثر در تولید گاز هیدروژن سولفید ۷۵۴
۵٫۱٫۲٫۲۶ جلوگیری از انتشار شرایط بیهوازی در شبکههای متعارف جمعآوری فاضلاب ۷۵۶
۵٫۱٫۲٫۲۷ تاثیر اکسیژن در کنترل شرایط بیهوازی ۷۵۶
۵٫۱٫۲٫۲۸ تاثیر نیترات در کنترل شرایط بیهوازی ۵۷۵
۵٫۱٫۲٫۲۹ ویژگیهای شبکه جمعآوری موثر بر تبدیلات بیولوژیکی ۵۷۸
۵٫۱٫۲٫۳۰ عوامل موثر بر نرخ تصفیه فاضلاب در شبکههای جمعآوری فاضلاب ۵۶۱
۵٫۱٫۲٫۳۱ نسبت F/M ۷۶۱
۵٫۱٫۲٫۳۲ زمان ماند هیدرولیکی ۷۶۲
۵٫۱٫۲٫۳۳ قطر شبکههای جمعآوری فاضلاب ۷۶۲
۵٫۱٫۲٫۳۴ استفاده از شبکههای جمعآوری به عنوان تاسیسات پیش تصفیه ۷۶۲
۵٫۱٫۲٫۳۵ روشهای ارزیابی تغییرات کیفیت فاضلاب هنگام انتقال در شبکههای جمع آوری ۷۶۴
۵٫۱٫۲٫۳۶ حذف DOC و BOD ،COD درشبکه های جمع آوری فاضلاب ۷۶۵
۵٫۱٫۲٫۳۷ حذف ذرات معلق و مواد آلی محلول در شبکههای جمعآوری فاضلاب ۷۶۹
۵٫۱٫۲٫۳۸ حذف اکسیژن محلول در شبکههای جمعآوری فاضلاب ۷۷۱
۵٫۱٫۲٫۳۹ حذف نیترات در شبکههای جمعآوری فاضلاب ۷۷۱
۵٫۱٫۲٫۴۰ الحاق بایوفیلم به جدارهی داخلی فاضلابروها ۷۷۳
۵٫۱٫۲٫۴۱ مدلهای حذف در شبکههای جمعآوری فاضلاب ۷۷۵
۵٫۱٫۲٫۴۲ انتقال هوا ۷۷۵
۵٫۱٫۲٫۴۳ رشد بایومس هتروتروفیک ۷۷۶
۵٫۱٫۲٫۴۴ رشد بایومس معلق ۷۷۶
۵٫۱٫۲٫۴۵ انرژی مورد نیاز جهت نگهداری بایومس معلق ۷۷۶
۵٫۱٫۲٫۴۶ رشد بایوفیلم ۷۷۷
۵٫۱٫۲٫۴۷ هیدرولیز ۷۷۷
۵٫۱٫۲٫۴۸ ماتریس واکنشها ۷۷۸
۵٫۱٫۲٫۴۹ نتیجهگیری مطالعات انجام شده ۷۸۰
۵٫۱٫۳ روش تحقیق ۷۸۱
۵٫۱٫۳٫۱ مقدمه ۷۸۲
۵٫۱٫۳٫۲ مطالعات شبکههای جمعآوری فاضلاب ۷۸۲
۵٫۱٫۳٫۳ جزییات ساخت پایلوت ۷۸۲
۵٫۱٫۳٫۴ انتخاب روش مناسب جهت ساخت پایلوت ۷۸۲
۵٫۱٫۳٫۵ انتخاب شرایط حاکم بر فرآیندهای حذف در شبکه جمعآوری ۷۸۳
۵٫۱٫۳٫۶ روابط هیدرولیکی مورد استفاده ۷۸۳
۵٫۱٫۳٫۷ رابطه پیوستگی ۷۸۳
۵٫۱٫۳٫۸ رابطه جریان ۷۸۴
۵٫۱٫۳٫۹ رابطه تجربی مانینگ-استریکلر ۷۸۴
۵٫۱٫۳٫۱۰ شبیه سازی شبکههای متعارف جمعآوری فاضلاب و قطر کوچک ۷۸۵
۵٫۱٫۳٫۱۱ چگونگی افزایش MLSS درپایلوت ۷۸۵
۵٫۱٫۳٫۱۲ ساخت پایلوت آزمایشگاهی ۷۸۶
۵٫۱٫۳٫۱۳ انتخاب مصالح ۷۸۷
۵٫۱٫۳٫۱۴ قطر و نوع لولهها ۷۸۷
۵٫۱٫۳٫۱۵ پمپها ۷۸۹
۵٫۱٫۳٫۱۶ دیفیوزر ۷۹۱
۵٫۱٫۳٫۱۷ مخازن نگهداری ۷۹۲
۵٫۱٫۳٫۱۸ سطح شیبدار ۷۹۲
۵٫۱٫۳٫۱۹ توریها ۷۹۳
۵٫۱٫۳٫۲۰ فاضلاب مصنوعی ۷۹۴
۵٫۱٫۳٫۲۱ لجن فعال ۷۹۵
۵٫۱٫۳٫۲۲ ساخت پایلوت آزمایشگاهی ۷۹۵
۵٫۱٫۳٫۲۳ راهاندازی پایلوت آزمایشگاهی ۷۹۶
۵٫۱٫۳٫۲۴ محاسبه دبی جریان ۷۹۷
۵٫۱٫۳٫۲۵ اندازهگیری رشد بایوفیلم ۷۹۷
۵٫۱٫۳٫۲۶ میزان فعالیت بایوفیلم ۷۹۸
۵٫۱٫۳٫۲۷ آزمایشها ۷۹۸
۵٫۱٫۳٫۲۸ مواد معلق ۷۹۸
۵٫۱٫۳٫۲۹ تعیین کل جامدات معلق خشک شده در ۳۵۱ تا ۳۵۰ درجه سانتیگراد ۷۹۹
۵٫۱٫۳٫۳۰ تعیین کل جامدات محلول خشک شده در ۳۸۵ درجه سانتیگراد ۸۰۰
۵٫۱٫۳٫۳۱ دستگاهها و وسایل ۸۰۱
۵٫۱٫۳٫۳۲ روش انجام آزمایش ۸۰۱
۵٫۱٫۳٫۳۳ تعیین جامدات ثابت و فرار سوزانده شده در دمای ۰۰۵ درجه سانتیگراد ۸۰۲
۵٫۱٫۳٫۳۴ دستگاه ها ۸۰۲
۵٫۱٫۳٫۳۵ روش انجام آزمایش ۸۰۲
۵٫۱٫۳٫۳۶ آزمایشهای مربوط به حذف مواد آلی فاضلاب ۸۰۳
۵٫۱٫۳٫۳۷ آزمایش BOD ۸۰۳
۵٫۱٫۳٫۳۸ آزمایش COD ۸۰۳
۵٫۱٫۳٫۳۹ اندازه گیری COD به روش تیتراسیون ۸۰۴
۵٫۱٫۳٫۴۰ اندازه گیری COD به روش اسپکتوفتومتری ۸۰۵
۵٫۱٫۳٫۴۱ آزمایش اندازهگیری اکسیژن محلول ۸۰۶
۵٫۱٫۳٫۴۲ اندازه گیری نیتروژن آمونیاکی ۸۰۶
۵٫۱٫۳٫۴۳ اندازه گیری نیتروژن نیترات ۸۰۶
۵٫۱٫۳٫۴۴ اندازهگیری دمای فاضلاب ۸۰۷
۵٫۱٫۳٫۴۵ اندازه گیری PH ۸۰۷
۵٫۱٫۴ نتایج و تفسیر آنها ۸۰۸
۵٫۱٫۴٫۱ مقدمه ۸۰۹
۵٫۱٫۴٫۲ عملکرد توریها جهت رشد الحاقی ۸۰۹
۵٫۱٫۴٫۳ بررسی تاثیر بالا بردن زبری در سرعت جریان ۸۱۰
۵٫۱٫۴٫۴ زبری جریان در حالت اولیه)قبل از الحاق توری) ۸۱۰
۵٫۱٫۴٫۵ زبری لولهها پس از الحاق توری ۸۱۱
۵٫۱٫۴٫۶ تشکیل بایوفیلم بر روی پلاستیک مشبک ۸۱۱
۵٫۱٫۴٫۷ اندازهگیری ضخامت بایوفیلم تشکیل شده ۸۱۱
۵٫۱٫۴٫۸ ساختار بایوفیلم تشکیل شده ۸۱۳
۵٫۱٫۴٫۹ نرخ مصرف اکسیژن ۸۱۴
۵٫۱٫۴٫۱۰ حذف مواد آلی ۸۱۵
۵٫۱٫۴٫۱۱ تغییرات غلظت COD ۸۱۵
۵٫۱٫۴٫۱۲ آزمایش COD پس ازگذشت یک هفته اززمان شروع ۸۱۵
۵٫۱٫۴٫۱۳ آزمایش COD پس از گذشت دوهفته اززمان شروع ۸۱۶
۵٫۱٫۴٫۱۴ آزمایش COD پس از گذشت سه هفته اززمان شروع ۸۱۶
۵٫۱٫۴٫۱۵ تغییرات غلظت BOD طی دوره بهره برداری ازپایلوت ۸۱۸
۵٫۱٫۴٫۱۶ تغییرات BOD درسرعت ۱۵/۰ و ۲۵/۰ متر برثانیه ۸۱۸
۵٫۱٫۴٫۱۷ آزمایش COD و BOD در سرعت ۷۵/۰ متر بر ثانیه ۸۱۹
۵٫۱٫۴٫۱۸ حذفترکیبات نیتروژنی ۸۲۰
۵٫۱٫۴٫۱۹ نیتروژن کل ۸۲۲
۵٫۱٫۴٫۲۰ غلظت N-NO و N-NH ۸۲۲
۵٫۱٫۴٫۲۱ مواد معلق ۸۲۳
۵٫۱٫۵ جمعبندی و پیشنهادها ۸۲۵
۵٫۱٫۵٫۱ نتیجه گیری ۸۲۶
۵٫۱٫۵٫۲ پیشنهادات ۸۲۷
۵٫۱٫۵٫۳ مراجع ۸۲۸
۵٫۱٫۵٫۴ ABSTRACT ۸۳۲

قسمت هایی از فصل ششم روش های نوین در ارزیابی تصفیه فاضلاب

در سالیان اخیر بهره برداری و کنترل مناسب تصفیه خانه های فاضلاب به دلیل افزایش نگرانی در مورد مسائل زیست محیطی اهمیت بیشتری پیدا کرده است. عملکرد نادرست یک تصفیه خانه فاضلاب ممکن است مشکلات جدی برای محیط زیست و سلامت عمومی ایجاد نماید. در این پژوهش عملکرد تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی مشهد با استفاده از شبکه های عصبی پرسپترون چندلایه که از پر کاربردترین شبکه های عصبی مصنوعی در مسائل زیست محیطی است، شبیه سازی شده است. برای این منظور الگوریتم آموزش لونبرگ- مارکوارد به عنوان الگوریتم یادگیری شبکه مورد استفاده قرار گرفته است. بهترین آرایش شبکه بر بدست آمد. نهایتاً شبکه ای با یک لایه پنهان و MAPE و MAE ،RMSE و حداقل R اساس حداکثر مقدار۱۷ نرون میانی به عنوان بهترین آرایش شناخته شد. یافته های پژوهش نشان داد که مدل شبکه عصبی ارائه شده، از توانایی قابل قبولی در پیش بینی عملکرد تصفیه خانه های فاضلاب صنعتی برخوردار است.

فهرست کامل فصل ششم روش های نوین در ارزیابی تصفیه فاضلاب

6-1 ) ارزیابی عملکرد تصفیه خانه های فاضلاب صنعتی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی

۶٫۱٫۱ چکیده ۸۳۵
۶٫۱٫۲ مقدمه ۸۳۶
۶٫۱٫۳ مواد و روش ها ۸۳۶
۶٫۱٫۴ تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی مشهد ۸۳۶
۶٫۱٫۵ شبکه های عصبی مصنوعی ۸۳۷
۶٫۱٫۶ شبکه عصبی پرسپترون چندلایه ۸۳۷
۶٫۱٫۷ الگوریتم آموزش لونبرگ- مارکوارد ۸۳۸
۶٫۱٫۸ داده های ورودی ۸۳۸
۶٫۱٫۹ تأثیر توزیع آماری داده ها ۹۳۹
۶٫۱٫۱۰ انتخاب معیار عملکرد ۸۳۹
۶٫۱٫۱۱ نتایج و بحث ۸۴۰
۶٫۱٫۱۲ نتیجه گیری ۸۴۳
۶٫۱٫۱۳ منابع و مراجع ۸۴۳

6-2 ) ارزیابی عملکرد راکتور SBR درصتفیه فاضلاب

۶٫۲٫۱ چکیده ۸۴۵
۶٫۲٫۲ مقدمه ۸۴۶
۶٫۲٫۳ تاریخچه SBR ۸۴۶
۶٫۲٫۴ تاسیسات لجن فعال بااستفاده از فناوری SBR ۸۴۷
۶٫۲٫۵ خصوصیات کلی SBR ۸۴۷
۶٫۲٫۶ روش لجن فعال SBR ۸۴۹
۶٫۲٫۷ تحلیل فرآیند راکتور ناپیوسته متوالی ۸۵۴
۶٫۲٫۸ تولید لجن مازاد بیولوژیکی در راکتور ۸۵۶
۶٫۲٫۹ کاربرد شبکه فیلتراسیون در راکتور ناپیوسته متوالی ۸۵۶
۶٫۲٫۱۰ عملکرد SBR درتصفیه آب زهکش اسیدی جهت حذف ۸۵۹
۶٫۲٫۱۱ حذف COD ۸۶۰
۶٫۲٫۱۲ حذف فنل ۸۶۰
۶٫۲٫۱۳ حذف تیوسیانات ۸۶۱
۶٫۲٫۱۴ شاخص حجمی لجن ومقدار لجن تولید شده در سیستمSBR ۸۶۳
۶٫۲٫۱۵ نتایج ۸۶۳
۶٫۲٫۱۶ منابع ۸۶۴

6-3 ) استفاده از فرایندهای اکسیداسیون پیشرفته در تصفیه فاضلاب

۶٫۳٫۱ چکیده ۸۶۵
۶٫۳٫۲ مقدمه ۸۶۶
۶٫۳٫۳ کاربرد فرایند اکسیداسیون پیشرفته در تصفیه فاضلاب ۸۶۷
۶٫۳٫۴ روش دی اکسید تیتانیم/ پرتوفرابنفش ۸۶۷
۶٫۳٫۵ پروکسید هیدروژن (آب اکسیژنه)/ پرتوی ماورای بنفش ۸۶۹
۶٫۳٫۶ واکنش های فنتونی ۸۷۰
۶٫۳٫۷ نتیجه ۸۷۱
۶٫۳٫۸ منابع و مراجع ۸۷۲

6-4 ) انتخاب فرایند بهینه تصفیه فاضلاب با استفاده از روش AHP

۶٫۴٫۱ چکیده ۸۷۵
۶٫۴٫۲ Abstract ۸۷۵
۶٫۴٫۳ مقدمه ۸۷۶
۶٫۴٫۴ فرایند تصفیه بی هوازی ۸۷۶
۶٫۴٫۵ تصمیم گیری چندمعیاره ۸۷۷
۶٫۴٫۶ روش تحلیل سلسله مراتبی ۸۷۸
۶٫۴٫۷ روش تحقیق ۸۷۹
۶٫۴٫۸ نتایج وبحث ۸۷۹
۶٫۴٫۹ تحلیل حساسیت ۸۸۰
۶٫۴٫۱۰ نتیجه گیری ۸۸۴
۶٫۴٫۱۱ مراجع ۸۸۴

6-5 ) بررسی سیستم تصفیه فاضلاب USBF در مقایسه با سیستم تصفیه فاضلاب SBR در تصفیه انواع فاضلاب

۶٫۵٫۱ چکیده ۸۸۶
۶٫۵٫۲ مقدمه ۸۸۷
۶٫۵٫۳ فرایند SBR ۸۸۸
۶٫۵٫۴ شرح فرآیند ۸۹۰
۶٫۵٫۵ مزایای راکتور USBF ۸۹۱
۶٫۵٫۶ مقایسه و سنجش سیستم SBR با USBF ۸۹۲
۶٫۵٫۷ نتایج ۸۹۳
۶٫۵٫۸ منابع ۸۹۴
۶٫۵٫۹ Abstract ۸۹۶

6-6 ) بررسی عملکرد سیستم تصفیه فاضلاب خانگی به روش USBR

۶٫۶٫۱ چکیده ۸۹۷
۶٫۶٫۲ مقدمه ۸۹۷
۶٫۶٫۳ پیشینه تحقیق ۸۹۸
۶٫۶٫۴ مواد و روش کار مورد استفاده ۸۹۸
۶٫۶٫۵ مشخصات سیستم ۸۹۸
۶٫۶٫۶ بهرهبرداری از سیستم ۸۹۹
۶٫۶٫۷ مراحل زمانی انجام آزمایشات ۸۹۹
۶٫۶٫۸ نتایج آزمایشات ۸۹۹
۶٫۶٫۹ بررسی تغییرات قلیائیت در طول دوره بهره برداری ۹۰۰
۶٫۶٫۱۰ بررسی تغییرات نیاز بیولوژیکی به اکسیژن BOD در طول دوره بهره برداری ۹۰۰
۶٫۶٫۱۱ بررسی تغییرات اکسیژن محلول درطول دوره بهره برداری ۹۰۰
۶٫۶٫۱۲ بررسی تغییرات کل جامدات محلول در طول دورذه بهره برداری ۹۰۱
۶٫۶٫۱۳ بررسی تغییرات کل جامدات معلق درطول دوره بهره برداری ۹۰۱
۶٫۶٫۱۴ نتیجه گیری ۹۰۱
۶٫۶٫۱۵ مراجع ۹۰۵

6-7 ) بررسی فناوری های نوین ذرات نانو در تصفیه آب وفاضلاب

۶٫۷٫۱ چکیده ۹۰۶
۶٫۷٫۲ مقدمه ۹۰۶
۶٫۷٫۳ کاربرد فناوری نانو در تصفیه آب ۹۰۷
۶٫۷٫۴ حذف آرسنیک ۹۰۷
۶٫۷٫۵ حذف نیترات ۹۰۹
۶٫۷٫۶ حذف رنگ ۹۰۹
۶٫۷٫۷ حذف فلزات سنگین ومواد آلی ۹۰۹
۶٫۷٫۸ حذف آلاینده های آلی با استفاده از نانوذرات اکسید آهن ۹۱۱
۶٫۷٫۹ نتیجه گیری ۹۱۱
۶٫۷٫۱۰ منابع ومراجع ۹۱۱

6-8 ) بهینه دسازی راکتور ناپیوسته متوالی SBR)) در تصفیه فاضلاب

۶٫۸٫۱ چکیده ۹۱۳
۶٫۸٫۲ مقدمه ۹۱۴
۶٫۸٫۳ مدل ریاضی فرایند ۹۱۵
۶٫۸٫۴ مدلسازی فاز پرکردن فرایند ۹۱۶
۶٫۸٫۵ مدلسازی فاز واکنش ۹۱۸
۶٫۸٫۶ پارامترهای مدل ۹۱۸
۶٫۸٫۷ بهینهسازی فرایند ۹۲۰
۶٫۸٫۸ الگوریتم ژنتیک ۹۲۱
۶٫۸٫۹ نتیجه گیری ۹۲۲
۶٫۸٫۱۰ علائم اختصاری ۹۲۲
۶٫۸٫۱۱ مراجع ۹۲۴

6-9 ) پتانسیل سنجی ساخت نیروگاه بیوگازسوز در تصفیه خانه های فاضلاب

۶٫۹٫۱ چکیده ۹۲۶
۶٫۹٫۲ مقدمه ۹۲۶
۶٫۹٫۳ بررسی بیوگاز تولیدی در تصفیه خانه های فاضلاب ۹۲۷
۶٫۹٫۴ عوامل کنترلی و تاثیر گذار در فرایند تصفیه فاضلاب و تولید بیوگاز ۹۲۸
۶٫۹٫۵ شاخص های کیفیت فاضلاب-BOD ۹۲۹
۶٫۹٫۶ افزایش بازده هاضم بی هوازی ۹۲۹
۶٫۹٫۷ گذرا بودن مرحله تخمیر اسیدی- ۹۲۹
۶٫۹٫۸ عوامل کنترلی و تاثیر گذار بر میزان و ترکیب بیوگاز تولیدی ۹۳۰
۶٫۹٫۹ عوامل کنترلی و تاثیر گذار در تجزیه، تصفیه و ارتقاء کیفیت بیوگاز ۹۳۰
۶٫۹٫۱۰ سیستم پایش لحظه ای، کنترل و اتوماسیون ۹۳۱
۶٫۹٫۱۱ اهمیت و چگونگی کنترل اتوماتیک نمودن فرایند تولید بیوگاز تصفیه خانه فاضلاب ۹۳۱
۶٫۹٫۱۲ مشخصات دستگاههای اندازه گیری، ارسال و دریافت سیگنال ۹۳۳
۶٫۹٫۱۳ نتیجهگیری ۹۳۴
۶٫۹٫۱۴ مراجع ۹۳۵

6-10 ) تدوین الگوریتمی برای ارزیابی ریسک تصفیه خانه های فاضلاب

۶٫۱۰٫۱ چکیده ۹۳۶
۶٫۱۰٫۲ مقدمه ۹۳۷
۶٫۱۰٫۳ مفاهیم پایه ۹۳۸
۶٫۱۰٫۴ تهدیدات وخطرات ۹۳۸
۶٫۱۰٫۵ آسیب پذیری ۹۳۸
۶٫۱۰٫۶ ریسک ۹۳۸
۶٫۱۰٫۷ روش کار ۹۳۹
۶٫۱۰٫۸ تحلیل سلسله مراتبی ۹۳۹
۶٫۱۰٫۹ چهارچوب پیشنهادی برای ارزیابی ریسک سامانه های تصفیه خانه فاضلاب ۹۳۹
۶٫۱۰٫۱۰ شناسایی سامانه ۹۳۹
۶٫۱۰٫۱۱ طبقه بندی تهدیدات ۹۴۰
۶٫۱۰٫۱۲ شدت اثرات ۹۴۱
۶٫۱۰٫۱۳ ارزیابی آسیب پذیری ۹۴۳
۶٫۱۰٫۱۴ محاسبه ریسک ۹۴۴
۶٫۱۰٫۱۵ جمع بندی ونتیجه گیری ۹۴۵
۶٫۱۰٫۱۶ منابع ومراجع ۹۴۵

6-11 ) تصفیه پیشرفته فاضلابهای شهری و صنعتی با هدف حذف فلزات سنگین به کمک صافی

۶٫۱۱٫۱ مواد و روشها ۹۴۹
۶٫۱۱٫۲ مراجع ۹۵۹
۶٫۱۱٫۳ Abstract ۹۶۲

6-12 ) تصفیه فاضلاب با استفاده از گیاهان

۶٫۱۲٫۱ چکیده ۹۶۳
۶٫۱۲٫۲ مقدمه ۹۶۴
۶٫۱۲٫۳ فاضلاب و انواع آن ۹۶۵
۶٫۱۲٫۴ انواع فاضلاب ۹۶۵
۶٫۱۲٫۵ تصفیه فاضلاب و گیاهان اثر بخش ۹۶۵
۶٫۱۲٫۶ منابع ۶۹۶

6-13 ) تصفیه فاضلاب با هدف تولید پلیمر زیست تخریب پذیر

۶٫۱۳٫۱ چکیده ۹۷۰
۶٫۱۳٫۲ مقدمه ۹۷۱
۶٫۱۳٫۳ مواد و روشها ۹۷۱
۶٫۱۳٫۴ مرحله غنی سازی میکروبی فاضلاب توسط بیوراکتور های ناپیوسته متوالی ۹۷۱
۶٫۱۳٫۵ مرحله تولید و ذخیرهسازی پلیهیدروکسیآلکانوات ۹۷۲
۶٫۱۳٫۶ روشهای آنالیز دادهها ۹۷۳
۶٫۱۳٫۷ نتایج وبحث ۹۷۳
۶٫۱۳٫۸ مرحله غنیسازی میکروبی در راکتور SBR ۹۷۳
۶٫۱۳٫۹ مرحله تولید پلیهیدروکسی آلکانوات ۹۷۴
۶٫۱۳٫۱۰ نتیجه گیری ۹۷۵
۶٫۱۳٫۱۱ منابع ۹۷۵

6-14 ) تولید برق و حرارت در طی فرآیند تصفیه فاضلاب

۶٫۱۴٫۱ چکیده ۹۷۶
۶٫۱۴٫۲ مقدمه ۹۷۷
۶٫۱۴٫۳ معرفی مطالعه ۹۷۷
۶٫۱۴٫۴ بررسی کفی وکیفی لجن تصفیه خانه تبریز ۹۷۸
۶٫۱۴٫۵ فعالیت های تجربی ۹۷۹
۶٫۱۴٫۶ بررسی وضعیت تولید بیوگاز و آنالیز آن ۹۸۱
۶٫۱۴٫۷ بحث ونتیجه گیری ۹۸۱
۶٫۱۴٫۸ مراجع ۹۸۱

6-15 ) حذف LAS از پس آب خروجی تصفیه فاضلاب خانگی

۶٫۱۵٫۱ چکیده ۹۸۲
۶٫۱۵٫۲ مقدمه ۹۸۲
۶٫۱۵٫۳ اثرات زیست محیطی سدیم دودسیل بنزن سولفونات خطی ۹۸۳
۶٫۱۵٫۴ تجزیه زیستی LAS ۹۸۳
۶٫۱۵٫۵ مواد فعال سطحی درتصفیه خانه ۹۸۴
۶٫۱۵٫۶ LAS در لجن ۹۸۵
۶٫۱۵٫۷ عوامل تاثیر گذار در جذب LAS روی لجن فعال ۹۸۵
۶٫۱۵٫۸ اثر طول زنجیر ۹۸۵
۶٫۱۵٫۹ وجود یون کلسیم ۹۸۶
۶٫۱۵٫۱۰ تصفیه لجن ۹۸۸
۶٫۱۵٫۱۱ LAS در آب تصفیه شده ی فاضلاب ۹۸۹
۶٫۱۵٫۱۲ جذب سطحی LAS ۹۸۹
۶٫۱۵٫۱۳ نتیجه گیری ۹۹۲
۶٫۱۵٫۱۴ مراجع ۹۹۳

6-16 ) عملکرد تالابهای مصنوعی در تصفیه فاضلاب

۶٫۱۶٫۱ چکیده ۹۹۶
۶٫۱۶٫۲ مقدمه ۹۹۶
۶٫۱۶٫۳ بحث و گفت و گو ۹۹۸
۶٫۱۶٫۴ تنوع سیستی تالاب های مصنوعی بزای تصفیه فاضلاب ۹۹۸
۶٫۱۶٫۵ حذف آلایندههای کشاورسی توسط تالابهای مصنوعی ۹۹۸
۶٫۱۶٫۶ حذف نیتزوصن اس فاضلاب خانگی توسط تالاب های مصنوعی ۹۹۹
۶٫۱۶٫۷ پتانسیل تالاب های مصنوعی در درمان پزغذایی آب ۹۹۹
۶٫۱۶٫۸ استفاده اس تالابهای مصنوعی بزای حذف فلشات سنگین اس فاضلاب های صنعتی ۱۰۰۰
۶٫۱۶٫۹ نتایج و پیشنهادات ۱۰۰۰
۶٫۱۶٫۱۰ مراجع ۱۰۰۲

6-17 ) کاربرد پلیمر زیستی کیتوزان در تصفیه آب و فاضلاب

۶٫۱۷٫۱ چکیده ۱۰۰۳
۶٫۱۷٫۲ مقدمه ۱۰۰۳
۶٫۱۷٫۳ فرآیند تهیه کیتین و کیتوزان ۱۰۰۵
۶٫۱۷٫۴ ویژگی های کیتین و کیتوزان ۱۰۰۵
۶٫۱۷٫۵ کاربردهای کیتین و کیتوزان ۱۰۰۶
۶٫۱۷٫۶ کاربرد کیتوزان در تصفیه آب و فاضلاب ۱۰۰۶
۶٫۱۷٫۷ نتیجه گیری ۱۰۰۹
۶٫۱۷٫۸ فهرست منابع ۱۰۰۹

6-18 ) کاهش مصرف انرژی در تصفیه خانه های فاضلاب

۶٫۱۸٫۱ چکیده ۱۰۱۱
۶٫۱۸٫۲ مقدمه ۱۰۱۲
۶٫۱۸٫۳ مواد و روشها ۱۰۱۲
۶٫۱۸٫۴ نتایج ۱۰۱۲
۶٫۱۸٫۵ چالشهای مدیریتانرژی ۱۰۱۳
۶٫۱۸٫۶ انرژی های تجدیدپذیر ۱۰۱۳
۶٫۱۸٫۷ تحقیقات شرکت اسرائیلی Emefcy ۱۰۱۵
۶٫۱۸٫۸ نتیجه گیری و جمع بندی ۱۰۱۶
۶٫۱۸٫۹ مراجع ۱۰۱۷

6-19 ) مدلسازی تصفیه فاضلاب حاوی امونیم با روش ترکیبی نیتریفیکیشن جزئی واکسیداسیون بی هوازی آمونیم

۶٫۱۹٫۱ کلیات ۱۰۳۲
۶٫۱۹٫۱٫۱ هدف ۱۰۳۳
۶٫۱۹٫۲ چرخه نیتروژن درطبیعت ۱۰۳۵
۶٫۱۹٫۲٫۱ چرخه نیتروژن ۱۰۳۶
۶٫۱۹٫۲٫۲ نیتروژن،یک موضوع زیست محیطی ۱۰۳۷
۶٫۱۹٫۲٫۳ نگاهی به واکنش های تبدیل آمونیم درفرایندهای تصفیه پساب ۱۰۳۷
۶٫۱۹٫۲٫۴ Nitrification و Denitrification ۱۰۳۷
۶٫۱۹٫۲٫۵ اکسیداسیون بی هوای آمونیوم Anammox ۱۰۳۸
۶٫۱۹٫۲٫۶ فرایند Canon ۱۰۳۹
۶٫۱۹٫۳ حذف ترکیبات آمونیمی از پساب ۱۰۴۱
۶٫۱۹٫۳٫۱ حذف ترکیبات آمونیمی ۱۰۴۲
۶٫۱۹٫۳٫۲ فرایند اکسیداسیون بی هوایز آمونیوم ۱۰۴۳
۶٫۱۹٫۳٫۳ جایگاه فرایند Anammox ۱۰۴۴
۶٫۱۹٫۳٫۴ جایگزین جدید برای فرایند حذف ترکیبات آمونیمی ۱۰۴۶
۶٫۱۹٫۳٫۵ سیستم های دو راکتوره ۱۰۴۷
۶٫۱۹٫۳٫۶ انواع مختلف راکتور مودر کاربرد دراین فرایند ۱۰۴۹
۶٫۱۹٫۳٫۷ راکتور CSTR ۱۰۴۹
۶٫۱۹٫۳٫۸ راکتور SBR ۱۰۴۹
۶٫۱۹٫۳٫۹ راکتور BAS ۱۰۴۹
۶٫۱۹٫۳٫۱۰ راکتور MBR ۱۰۵۰
۶٫۱۹٫۳٫۱۱ فرایندهای زیستی در راکتور SBR ۱۰۵۰
۶٫۱۹٫۴ مدلسازی فرایند ۱۰۵۳
۶٫۱۹٫۴٫۱ مدل سازی حذف زیستی ترکیبات نیتروژن دار ۱۰۵۴
۶٫۱۹٫۴٫۲ مدل سازی فرایندهای زیستی ۱۰۵۵
۶٫۱۹٫۴٫۳ مدل راکتور زیستی ۱۰۵۵
۶٫۱۹٫۴٫۴ تشریح مدل ۱ ASM ۱۰۵۶
۶٫۱۹٫۴٫۵ بحث نیتروژنی ۱۰۵۷
۶٫۱۹٫۴٫۶ فرایندهای زیستی درمدل۱ ASM ۱۰۵۸
۶٫۱۹٫۴٫۷ پارامترهای مدل ۱۰۶۱
۶٫۱۹٫۴٫۸ مدل سازی فرایند Anammox ۱۰۶۵
۶٫۱۹٫۵ نتایج مدلسازی ونتیجه گیری وپیشنهادات ۱۰۶۸
۶٫۱۹٫۵٫۱ مدلهای مبتنی بر ۱ ASM ۱۰۶۹
۶٫۱۹٫۵٫۲ مشخصات فاضلاب ساختگی ۱۰۷۱
۶٫۱۹٫۵٫۳ بخش اول نمودارهای تغییر غلظت مواد حاصل ازمدلسازی فرایند ۱۰۷۲
۶٫۱۹٫۵٫۴ بخش دوم نمودارهای تغییر غلظت مواد حاصل از مدلسازی فرایند ۱۰۷۵
۶٫۱۹٫۵٫۵ بخ سوم نمودارهای تطبیقی نتایج به دست آمده از مدلسازی فرایند درمقایسه با نتایج ارائه شده ۱۰۷۸
۶٫۱۹٫۵٫۶ جمع بندی ونتیجه گیری ۱۰۸۰
۶٫۱۹٫۵٫۷ پیشنهادات ۱۰۸۱
۶٫۱۹٫۵٫۸ پیوست ها ۱۰۸۲
۶٫۱۹٫۵٫۹ منابع وماخذ ۱۰۸۵
۶٫۱۹٫۵٫۱۰ ABSTRACT ۱۰۸۹

قسمت هایی از فصل هفتم اثرات زیست محیطی تصفیه خانه فاضلاب

مسئله دفع بهداشتی فاضلاب شهرها، گذشته از مسائل بهداشتی و آلودگی محیط به خصوص در مناطق کم آب و دارای منابع محدود، راهگشایی برای تامین کمبودها از طری جابجایی پساب تصفیه شده با آب بهداشتی در مواردی که استفاده آن منع نشده است، بعنوان مثال در کشاورزی و آبیاری فضای سبز می باشد. تصفیه پسابها با حجم عظیمی که در شهرها تولید می شود و استفاده از آنها در محلهای مجاز، بسیاری از مشکلات کمبود آب و توسعه را حل خواهد نمود. اما فرآیند تصفیه و مکان آن نسبت به شهر مسئله ای بسییار حائز اهمیت در شرای اقلیمی متفاوت می باشد و عدم مطالعه کافی ممکن است اثرات زیسیت محیطی زیادی را بدون داشیتن بازده مناسب به دنبال داشته باشد.

فهرست کامل فصل هفتم اثرات زیست محیطی تصفیه خانه فاضلاب

7-1 ) ارزیابی عملکرد روش لجن فعال در تصفیه فاضلاب

۷٫۱٫۱ چکیده ۱۰۹۲
۷٫۱٫۲ مقدمه ۱۰۹۲
۷٫۱٫۳ روش لجن فعال در تصفیه فاضلاب ۱۰۹۳
۷٫۱٫۴ قابلیت های لجن فعال سالم ۱۰۹۶
۷٫۱٫۵ مراحل تصفیه فاضلاب به روش لجن فعال ۱۰۹۶
۷٫۱٫۶ مواد آلی کربنه ۱۰۹۸
۷٫۱٫۷ ترکیبات نیتروژنه ۱۰۹۸
۷٫۱٫۸ قلیائیت ۱۰۹۸
۷٫۱٫۹ مبانی تحلیل و کنترل فرایند لجن فعال ۱۰۹۸
۷٫۱٫۱۰ ملاحظات طراحی فرایند لجن فعال ۱۰۹۹
۷٫۱٫۱۱ رویکرد های عمده کنترل فرآیند لجن فعال ۱۱۰۱
۷٫۱٫۱۲ نتیجه گیری ۱۱۰۳
۷٫۱٫۱۳ منابع ۱۱۰۳

7-2 ) استفاده از لجن تصفیه خانه فاضلاب درساختار بتن

۷٫۲٫۱ چکیده ۱۱۰۴
۷٫۲٫۲ مقدمه ۱۱۰۵
۷٫۲٫۳ استفاده از لجن به عنوان افزودنی به سیمان ۱۱۰۵
۷٫۲٫۴ بررسی خواص فیزیکی ومکانیکی بتن ساخته شده از لجن خشک شده تصفیه خانه فاضلاب ۱۱۰۶
۷٫۲٫۵ بررسی دوام وپایایی بتن ساخته شده از لجن خشک شده تصفیه خانه فاضلاب ۱۱۰۷
۷٫۲٫۶ بررسی کاهش اثرات زیست محیطی لجن،به عنوان افزودنی به سیمان ۱۱۰۷
۷٫۲٫۷ استفاده از خاکستر لجن دربتن ۱۱۰۸
۷٫۲٫۸ استفاده از لجن آب در بتن ۱۱۰۸
۷٫۲٫۹ پیشنهاداتی برای استفاده از لجن آب درمحصولات بتنی ۱۱۰۹
۷٫۲٫۱۰ نتیجه گیری وپیشنهادات ۱۱۰۹
۷٫۲٫۱۱ منابع ومراجع ۱۱۱۰

7-3 ) اهمیت فراوری جلبک های پساب تصفیه خانه های فاضلاب ایران

۷٫۳٫۱ چکیده ۱۱۱۱
۷٫۳٫۲ مقدمه ۱۱۱۲
۷٫۳٫۳ عمل آوری واستخراج مواد و موارد استفاده ۱۱۱۲
۷٫۳٫۴ فراوانی وپراکنش ۱۱۱۳
۷٫۳٫۵ موارد مصرف انواع جلبک ها درکشورهای دیگر وایران ۱۱۱۳
۷٫۳٫۶مواد معدنی وآلی ۱۱۱۴
۷٫۳٫۷ ویتامینها ۱۱۱۴
۷٫۳٫۸ استفاده های مفید از جلبکها ۱۱۱۴
۷٫۳٫۹ جلبک ها به عنوان منبع اولیه مواد آلی وانرژی ۱۱۱۴
۷٫۳٫۱۰ جلبک ها به عنوان غذای انسان ۱۱۱۵
۷٫۳٫۱۱ استفاده از جلبکها درصنعت ۱۱۱۶
۷٫۳٫۱۲ استفاده از جلبک ها برای درمان بیماریها ۱۱۱۷
۷٫۳٫۱۳ استفاده از جلبک ها درپژوهشهای زیستی ۱۱۱۷
۷٫۳٫۱۴ استفاده از جلبک ها برای تصفیه آب ۱۱۱۸
۷٫۳٫۱۵ استفاده از جلبک ها درکشاورزی ۱۱۱۸
۷٫۳٫۱۶ نتیجه ۱۱۱۹
۷٫۳٫۱۷ منابع ومراجع ۱۱۲۰

7-4 ) بررسی و محاسبه ارزش حرارتی لجن تصفیه خانه فاضلاب تهران

۷٫۴٫۱ چکیده ۱۱۲۱
۷٫۴٫۲ Abstract ۱۱۲۱
۷٫۴٫۳ مقدمه ۱۱۲۱
۷٫۴٫۴ سوزاندن لجن،روشی کارآمد برای بازیابی انرژی ۱۱۲۲
۷٫۴٫۵ آزمایشات ۱۱۲۲
۷٫۴٫۶ محاسبات ۱۱۲۳
۷٫۴٫۷ نتیجه گیری ۱۱۲۴
۷٫۴٫۸ منابع ۱۱۲۴
۷٫۴٫۹ Abstract ۱۱۲۵

7-5 ) روشهای بهبود آبگیری از لجن تصفیه خانه فاضلاب کلانشهر تبریز

۷٫۵٫۱ منابع ۱۱۳۴

7-6 ) مروری بر تصفیه فاضلاب توسط جلبکها

۷٫۶٫۱ چکیده ۱۱۳۶
۷٫۶٫۲ مقدمه ۱۱۳۷
۷٫۶٫۳ فرآیندهای تصفیه فاضلاب ۱۱۳۷
۷٫۶٫۴ روش فیزیکی ۱۱۳۷
۷٫۶٫۵ روش شیمیایی ۱۱۳۸
۷٫۶٫۶ روش بیولوژیکی ۱۱۳۸
۷٫۶٫۷ مزایای تصفیه بیولوژیکی ۱۱۳۸
۷٫۶٫۸ انواع روشهای تصفیه بیولوژیکی ۱۱۳۸
۷٫۶٫۹ جلبک ها ۱۱۳۹
۷٫۶٫۱۰ انواع جلبک ها ۱۱۳۹
۷٫۶٫۱۱ جلبک های تک سلولی ۱۱۳۹
۷٫۶٫۱۲ جلبک های پر سلولی ۱۱۳۹
۷٫۶٫۱۳ سیانوباکتریها ۱۱۴۰
۷٫۶٫۱۴ کاربرد جلبک ها در تصفیه فاضلاب ۱۱۴۰
۷٫۶٫۱۵ استفاده از ریزجلبک ها در تصفیه فاضلاب ۱۱۴۰
۷٫۶٫۱۶ عوامل رشد جلبکها ۱۱۴۱
۷٫۶٫۱۷ روشهای کشت ۱۱۴۱
۷٫۶٫۱۸ سیست مهای باز ۱۱۴۱
۷٫۶٫۱۹ سیست مهای بسته ۱۱۴۲
۷٫۶٫۲۰ استفاده از سیانوباکتریها در تصفیه فاضلاب ۱۱۴۲
۷٫۶٫۲۱ مزایای استفاده از سیانوباکتریها ۱۱۴۲
۷٫۶٫۲۲ حذف مواد مغذی ۱۱۴۲
۷٫۶٫۲۳ حذف آفت کش ها ۱۱۴۳
۷٫۶٫۲۴ حذف فلزات ۱۱۴۳
۷٫۶٫۲۵ مروری بر تحقیقات انجام گرفته ۱۱۴۳
۷٫۶٫۲۶ نتیجه گیری ۱۱۴۵
۷٫۶٫۲۷ فهرست منابع ۱۱۴۶

7-7 ) ارزیابی اثرات زیست محیطی تصفیه خانه فاضلاب بر شهر قم

۷٫۷٫۱ چکیده ۱۱۴۹
۷٫۷٫۲ مقدمه ۱۱۵۰
۷٫۷٫۳ روش تحقیق ۱۱۵۰
۷٫۷٫۴ مفاهیم و مبانی نظری تحقیق ۱۱۵۰
۷٫۷٫۵ تعریف فاضلاب ۱۱۵۰
۷٫۷٫۶ درجه آلودگی فاضلابهای شهری ۱۱۵۰
۷٫۷٫۷ بوی فاضلاب ۱۱۵۱
۷٫۷٫۸ ارزیابی اثرات زیستمحیطی ۱۱۵۱
۷٫۷٫۹ مشخصات و ویژگیهای منطقه ومحدوده تصفیه خانه جامع فاضلالاب قم ۱۱۵۳
۷٫۷٫۱۰ موقعیت محدوده اطراف تصفیه خانه ۱۱۵۳
۷٫۷٫۱۱ محل تصفیه خانه جامع فاضلاب شهر قم ۱۱۵۳
۷٫۷٫۱۲ تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از تاثیر پیآمدها در مراحل مختلد اجرای پروژه ۱۱۵۴
۷٫۷٫۱۳ تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از تاثیر پی آمدها بر فاکتورهای زیست محیطی ۱۱۵۵
۷٫۷٫۱۴ لیست آثار و پیامدهای حاصل ۱۱۵۶
۷٫۷٫۱۵ نتیجه گیری ۱۱۵۹
۷٫۷٫۱۶ منابع ۱۱۶۰

7-8 ) ارزیابی اثرا تزیست محیطی طرح تصفیه خانه فاضلاب همدان

۷٫۸٫۱ خلاصه ۱۱۶۱
۷٫۸٫۲ مقدمه ۱۱۶۲
۷٫۸٫۳ روش کار ۱۱۶۳
۷٫۸٫۴ دستاوردها ۱۱۶۳
۷٫۸٫۵ بحث ونتیجه گیری ۱۱۶۶
۷٫۸٫۶ منابع وماخذ ۱۱۶۷
۷٫۸٫۷ Abstract ۱۱۶۸

7-9 ) ارزیابی عملکرد زیست محیطی تصفیه خانه فاضلاب

۷٫۹٫۱ چکیده ۱۱۶۹
۷٫۹٫۲ مقدمه ۱۱۷۰
۷٫۹٫۳ منطقه ی مورد مطالعه ۱۱۷۱
۷٫۹٫۴ روش تحقیق ۱۱۷۲
۷٫۹٫۵ نحوه نمونه برداری ۱۱۷۲
۷٫۹٫۶ نتایج ۱۱۷۳
۷٫۹٫۷نتیجه گیری ۱۱۷۶
۷٫۹٫۸ پیشنهادات ۱۱۷۷
۷٫۹٫۹ فهرست منابع ۱۱۷۷

7-10 ) مطالعه اثر پساب تصفیه شده فاضلاب شهری بر خصوصیات خاک

۷٫۱۰٫۱ چکیده ۱۱۷۹
۷٫۱۰٫۲ مقدمه ۱۱۷۹
۷٫۱۰٫۳ مواد و روش ها ۱۱۸۱
۷٫۱۰٫۴ بحث و نتایج ۱۱۸۲
۷٫۱۰٫۵ نتیجه گیری ۱۱۸۶
۷٫۱۰٫۶ منابع ۱۱۸۶
۷٫۱۰٫۷ Abstract ۱۱۸۸

قسمت هایی از فصل هشتم مطالعات موردی تصفیه خانه های فاضلاب

در این پژوهش پارامترهای عملکردی تصفیه خانه در دوره ۳۰ ماهه گذشته شامل دبی ورودی، کیفیت فاضلاب وروردی و کیفیت پساب خروجی و شرایط آب و هوایی منطقه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است همچنین یک دوره پایش سه ماهه سیستم به اجرا گذاشته شد همچنین علاوه بر بررسی و تجزیه و تحلیل آمارهای گذشته و آزمایشات مذکور، بخشهای مختلف تصفیه خانه مورد مهندسی مجدد قرار گرفته و با پارامترهای طرح اولیه و همچنین با پارامترهای بازنگری شده مورد طراحی مجدد قرار گرفتند. به منظور تعیین پارامترهای طراحی از نتایج ۵۴۰ چک از مشترکین سطح شهر استفاده شده است. برای ارتقاء سیستم ۸ آلترناتیو طراحی و بروش ماتریس لئوپولد(ارزیابی چند معیاره) آلترناتیو منتخب تعیین گردیده است. بر اساس نتایج این تحقیق راندمان تصفیه خانه در حذف آلاینده های اساسی در فصول گرم سال مطلوب بوده و در فصول سرد سال میزان سرانه BOD آلاینده ها در خروجی سیستم از میزان قابل قبول در استانداردها فراتر می رود. پارامترهای طراحی اصلی شامل ۵ سرانه برابر ۶۰ گرم به ازای هر نفر در شبانه روز و سرانه مصرف آب برابر ۲۲۰ و سرانه فاضلاب تولیدی برابر TSS برابر ۵۰ و۱۸۰ لیتر به ازای هر نفر در شبانه روز تعیین گردید.بر اساس نتایج مهندسی مجدد سیستم، عامل اصلی افت راندمان تصفیه خانه حساسیت سیستم به برودت هوا و افت کیفیت پساب در ایام سرد سال و رشد جلبک و افزایش مواد جامد معلق پساب در فصول بهار و پاییز می باشد.

فهرست کامل فصل هشتم مطالعات موردی تصفیه خانه های فاضلاب

8-1 ) اثرات تغییرات DO ودمایراکتورهوازی برنیتروژن کلپساب تصفیه خانه فاضلاب شیراز

۸٫۱٫۱ چکیده ۱۱۸۹
۸٫۱٫۲ مقدمه ۱۱۹۰
۸٫۱٫۳ متن اصلی ۱۱۹۰
۸٫۱٫۴ مواد وروش کار ۱۱۹۱
۸٫۱٫۵ نتایج وبحث ۱۱۹۲
۸٫۱٫۶ نتیجه گیری ۱۱۹۳
۸٫۱٫۷ منابع ۱۱۹۳

8-2 ) ارزیابی عملکرد تصفیه خانه فاضلاب یزد(برکه تثبیت)

۸٫۲٫۱ خلاصه ۱۱۹۵
۸٫۲٫۲ مقدمه ۱۱۹۶
۸٫۲٫۳ کلیات ۱۱۹۶
۸٫۲٫۴ روش کار ۱۱۹۷
۸٫۲٫۵ نتایج ۱۱۹۸
۸٫۲٫۶ بحث ونتیجه گیری ۱۱۹۹
۸٫۲٫۷ پیشنهادات وراه حل ها ۱۱۹۹
۸٫۲٫۸ منابع ۱۲۰۰
۸٫۲٫۹ Abstract ۱۲۰۱

8-3 ) ارزیابی کارآیی تصفیه خانه فاضلاب شیراز

۸٫۳٫۱ چکیده ۱۲۰۲
۸٫۳٫۲ مقدمه ۱۲۰۳
۸٫۳٫۳ مواد و روش ها ۱۲۰۳
۸٫۳٫۴ بحث و نتایج ۱۲۰۴
۸٫۳٫۵ نتیجه گیری ۱۲۰۷
۸٫۳٫۶ منابع ۱۲۰۷
۸٫۳٫۷ Abstract ۱۲۰۹

8-4 ) بررسی عملکرد تصفیه خانه فاضلاب شهر خوی ارائه پیشنهاداتی جهت ارتقاء آن

۸٫۴٫۱ چکیده ۱۲۱۰
۸٫۴٫۲ مقدمه ۱۲۱۱
۸٫۴٫۳ مواد و روشها ۱۲۱۲
۸٫۴٫۴ بحث و نتایج ۱۲۱۴
۸٫۴٫۵ نتیجه گیری ۱۲۱۵
۸٫۴٫۶ فهرست منابع وماخذ ۱۲۱۷

8-5 ) بررسی عملکرد برکه های تثبیت تصفیه خانه فاضلاب نیشابور

۸٫۵٫۱ چکیده ۱۲۲۳
۸٫۵٫۲ مقدمه ۱۲۲۴
۸٫۵٫۳ روش بررسی ۱۲۲۴
۸٫۵٫۴ نتابج وبحث ۱۲۲۶
۸٫۵٫۵ نتیجه گیری ۱۲۳۱
۸٫۵٫۶ منابع ومراجع ۱۲۳۱

8-6 ) بررسی غلظت عناصرسنگین در خاک تصفیه خانه فاضلاب شیراز

۸٫۶٫۱ چکیده ۱۲۳۳
۸٫۶٫۲ Abstract ۱۲۳۳
۸٫۶٫۳ مقدمه ۱۲۳۴
۸٫۶٫۴ بحث ۱۲۳۵
۸٫۶٫۵ نتیجه گیری ۱۲۳۸
۸٫۶٫۶ منابع فارسی ۱۲۳۹
۸٫۶٫۷ References ۱۲۳۹

8-7 ) بررسی نوع سیستم تصفیه فاضلاب کارخانه قند مرودشت

۸٫۷٫۱ چکیده ۱۲۴۰
۸٫۷٫۲ مقدمه ۱۲۴۱
۸٫۷٫۳ بررسی نوع سیستم تصفیه فاضلاب ناشی از کارخانه قند مرودشت ۱۲۴۲
۸٫۷٫۴ نتیجه گیری ۱۲۴۳
۸٫۷٫۵ پیشنهادات ۱۲۴۳
۸٫۷٫۶ استفاده از روش ترکیبی USAB ۱۲۴۳
۸٫۷٫۷ مدیریت نوری فتوسنتز برای تولید هیدروژن از پساب کارخانه قند ۱۲۴۳
۸٫۷٫۸ منابع ومراجع ۱۲۴۴

8-8 ) بررسی و ارزیابی کارایی سیستم تصفیه خانه فاضلاب شهر سنندج

۸٫۸٫۱ چکیده ۱۲۴۵
۸٫۸٫۲ مقدمه ۱۲۴۶
۸٫۸٫۳ روش تحقیق ۱۲۴۷
۸٫۸٫۴ نتایج ۱۲۴۸
۸٫۸٫۵PH ۱۲۵۰
۸٫۸٫۶ دما ۱۲۵۰
۸٫۸٫۷ دبی ۱۲۵۱
۸٫۸٫۸ اکسیژن محلولDO ۱۲۵۱
۸٫۸٫۹ میزان اکسیژن خواهی زیست شیمیاییBOD ۱۲۵۱
۸٫۸٫۱۰ میزان اکسیژن خواهی شیمیاییCOD ۱۲۵۲
۸٫۸٫۱۱ هدایت الکتریکی EC ۱۲۵۲
۸٫۸٫۱۲ کدورت ۱۲۵۲
۸٫۸٫۱۳ فسفات ۱۲۵۲
۸٫۸٫۱۴ آمونیاک ۱۲۵۳
۸٫۸٫۱۵ نیترات ۱۲۵۳
۸٫۸٫۱۶ سختی براساس CaCo2 ۱۲۵۳
۸٫۸٫۱۷ کلسیمCa ۱۲۵۳
۸٫۸٫۱۸ منیزیمMg ۱۲۵۴
۸٫۸٫۱۹ کلرCl ۱۲۵۴
۸٫۸٫۲۰ کل جامدات محلولTSD ۱۲۵۴
۸٫۸٫۲۱ جیوهHg ۱۲۵۴
۸٫۸٫۲۲ روی Zn ۱۲۵۵
۸٫۸٫۲۳ سربPb ۱۲۵۵
۸٫۸٫۲۴ مسCu ۱۲۵۵
۸٫۸٫۲۵ بحث ونتیجه گیری ۱۲۵۹
۸٫۸٫۲۶ منابع وماخذ ۱۲۶۰
۸٫۸٫۲۷ Abstract ۱۲۶۰

8-9 ) کمینه سازی مصرف آب وبهینهن سازی تصفیه فاضلاب کارخانه قند بیستون

۸٫۹٫۱ چکیده ۱۲۶۲
۸٫۹٫۲ مقدمه ۱۲۶۳
۸٫۹٫۳ روش کار ۱۲۶۴
۸٫۹٫۴ مراحل انجام تحقیق ۱۲۶۵
۸٫۹٫۵ بحث ونتیجه گیری ۱۲۷۰
۸٫۹٫۶ منابع ۱۲۷۳
۸٫۹٫۷ Abstract ۱۲۷۴

8-10 ) مطالعه ارزیابی چرخه حیات زیست محیطی تصفیه خانه فاضلاب خمین

۸٫۱۰٫۱ چکیده ۱۲۷۵
۸٫۱۰٫۲ مقدمه ۱۲۷۶
۸٫۱۰٫۳ مروری بر کارهای انجام شده ۱۲۷۶
۸٫۱۰٫۴ سایت مورد مطالعه ۱۲۷۷
۸٫۱۰٫۵ مواد وروشها ۱۲۷۸
۸٫۱۰٫۶ روش تحلیل ۱۲۷۸
۸٫۱۰٫۷ مرا حل ارزیابی چرخه حیات ۱۲۷۹
۸٫۱۰٫۸ تعریف هدف و دامنه ۱۲۷۹
۸٫۱۰٫۹ سیاهه نویسی چرخه حیات ۱۲۷۹
۸٫۱۰٫۱۰ ارزیابی پیامد ۱۲۷۹
۸٫۱۰٫۱۱ تفسیر ۱۲۷۹
۸٫۱۰٫۱۲ نتایج و بحث ۱۲۸۰
۸٫۱۰٫۱۳ مقایسه اثرات زیست محیطی انرژی برق مصرفی نسبت به کلر ۱۲۸۱
۸٫۱۰٫۱۴ مقایسه اثرات زیست محیطی انرژی برق مصرفی، بیوگاز و کلر ۱۲۸۲
۸٫۱۰٫۱۵ نتیجه گیری کلی ۱۲۸۴
۸٫۱۰٫۱۶ مراجع ۱۲۸۴

قسمت هایی از فصل نهم نانوتکنولوژی و کاربرد آن در تصفیه آب و فاضلاب

فراهم کردن آب پاک و در دسترس برای رفع نیازهای انسان چالش بزرگ قرن ۱۲ است. نیاز به فناوری های نوین برای توانمند سازی مدیریت یکپارچه منابع آب را نمی توان دست کم گرفت. فناوری نانو پتانسیل بسیار زیادی در تصفیه پیشرفته آب و فاضلاب به منظور بهبود کارایی تصفیه و همچنین افزایش تامین آب از طریق استفاده ایمن از منابع آب غیر متعارف دارد. در اینجا پیشرفت های اخیر نانوتکنولوژی در تصفیه آب و فاضلاب را بررسی می کنیم.
جداسازی املاح آب در فرایندهای تصفیه به صورت شیمیایی، بیوشیمیایی، میکروبی و غیره انجام می گیررد . مهمترین بخش در فرآیند جداسازی و فیلتراسیون املاح از آب، غشاها هستند. فرایندهای غشایی با دارا بودن مزایایی مانند کاهش مصرف انرژی، انتقال جرم، حذف مواد جامد بدون ماده منعقد کننده تا کدورت NTU ، فضای مورد نیاز بسیار کم نسبت به فرایند متعارف تصفیه، راندمان بالا و سهولت کاربرد، از اهمیت بسزایی برخوردار هستند.

فهرست کامل فصل نهم نانوتکنولوژی و کاربرد آن در تصفیه آب و فاضلاب

9-1 ) اثرفشار بهره برداری برنانوفیلتراسیون فاضلاب تصفیه شده شهری

۹٫۱٫۱ چکیده ۱۲۸۸
۹٫۱٫۲ مقدمه ۱۲۸۹
۹٫۱٫۳ مواد و روشها ۱۲۹۱
۹٫۱٫۴ نتایج ۱۲۹۳
۹٫۱٫۵ بحث ونتیجه گیری ۱۲۹۷
۹٫۱٫۶ فهرست منابع ۱۲۹۸

9-2 ) بررسی انسداد نانوفیلترها درتصفیه فاضلاب

۹٫۲٫۱ چکیده ۱۳۰۰
۹٫۲٫۲ مقدمه ۱۳۰۱
۹٫۲٫۳ عملکرد نانوفیلترها ۱۳۰۳
۹٫۲٫۴ زناپتانسیل درعملکرد مستقیم نانوفیلترها ۱۳۰۳
۹٫۲٫۵ اضافه کردن منعقد کننده برای کنترل گرفتگی درنانوفیلتراسیون مستقیم فاضلاب خروجی از تصفیه خانه فاضلاب ۱۳۰۳
۹٫۲٫۶ تغییرات درحذف بدلیل افزودن منعقد کننده ۱۳۰۴
۹٫۲٫۷ کنترل رسوب گیری درتصفیه نانوبااستفاده از ابزار میدان الکتریکی استاتیک با ولتاژ بالا ۱۳۰۴
۹٫۲٫۸ کاربرد میدان الکتریکی خارجی ۱۳۰۵
۹٫۲٫۹ نتیجه گیری ۱۳۰۵
۹٫۲٫۱۰ منابع ومراجع ۱۳۰۵

9-3 ) بررسی فرآیند نانوفیلتراسیون در تصفیه آب و فاضلاب

۹٫۳٫۱ چکیده ۱۳۰۷
۹٫۳٫۲ مقدمه ۱۳۰۷
۹٫۳٫۳ مواد و روش ۱۳۰۸
۹٫۳٫۴ انواع جنس غشا ۱۳۰۹
۹٫۳٫۵ غشاهای نامتقارن از جنس استات سلولز ۱۳۰۹
۹٫۳٫۶ غشاهای پلی الکترولیت ۱۳۰۹
۹٫۳٫۷ غشاهای پلی آمیدی ۱۳۱۰
۹٫۳٫۸ ویژگی ها و نحوه عملکرد نانو غشاها ۱۳۱۰
۹٫۳٫۹ کاربردها ۱۳۱۱
۹٫۳٫۱۰ معیار های فنی- اقتصادی فرایند فیلتراسیون ۱۳۱۳
۹٫۳٫۱۱ نکات مهم در به کارگیری فرآیند نانوفیلتراسیون ۱۳۱۳
۹٫۳٫۱۲ بحث و نتیجه گیری ۱۳۱۴
۹٫۳٫۱۳ منابع ۱۳۱۵

9-4 ) خطرات زیست محیطی نانو فناوری در تصفیه آب و فاضلاب

۹٫۴٫۱ چکیده ۱۳۱۷
۹٫۴٫۲ مقدمه ۱۳۱۸
۹٫۴٫۳ تعریف نانو تکنولوژی ۱۳۱۸
۹٫۴٫۴ عناصر پایه در فناوری نانو ۱۳۱۸
۹٫۴٫۵ تقسیم بندی نانو ۱۳۱۹
۹٫۴٫۶ کاربردهای نانوتکنولوژی در تهیه ی آب پاک ۱۳۲۰
۹٫۴٫۷ انواع روش های فیلتراسیون در تهیه آب ۱۳۲۰
۹٫۴٫۸ فیلتراسیون غشایی ۱۳۲۰
۹٫۴٫۹ اسمز معکوس ۱۳۲۰
۹٫۴٫۱۰ نانوفیلتراسیون ۱۳۲۱
۹٫۴٫۱۱ الترافیلتراسیون ۱۳۲۱
۹٫۴٫۱۲ میکروفیلتراسیون ۱۳۲۱
۹٫۴٫۱۳ کاربرد نانو فیلترها در تصفیه آب و فاضلاب ۱۳۲۲
۹٫۴٫۱۴ نانو حسگرها در صنعت آب و فاضلاب ۱۳۲۳
۹٫۴٫۱۵ کاربرد نانو فیلتر ها در حذف رنگ ۱۳۲۳
۹٫۴٫۱۶ کاربرد نانو فیلتر ها حذف نیترات ۱۳۲۴
۹٫۴٫۱۷ حذف فلزات سنگین و مواد آلی ۱۳۲۴
۹٫۴٫۱۸ نانو زئولیت ها ۱۳۲۴
۹٫۴٫۱۹ کاربرد نانو فیلتر ها در تصفیه پساب های صنعتی ۱۳۲۴
۹٫۴٫۲۰ چرا نانو ذرات می توانند خطرناک باشند؟ ۱۳۲۵
۹٫۴٫۲۱ مخاطرات نانو بر محیط زیست و سلامتی انسان ۱۳۲۵
۹٫۴٫۲۲ راههای کنترل اثرات مضر نانوذرات ۱۳۲۶
۹٫۴٫۲۳ نتیجه گیری و پیشنهاد ۱۳۲۶
۹٫۴٫۲۴ منابع ۱۳۲۷

9-5 ) کاربرد نانو لوله های کربنی در تصفیه آب و فاضلاب

۹٫۵٫۱ چکیده ۱۳۲۹
۹٫۵٫۲ مقدمه ۱۳۳۰
۹٫۵٫۳ ویژگیهای نانو لوله های کربنی ۱۳۳۲
۹٫۵٫۴ نتیجه گیری و جمع بندی ۱۳۳۳
۹٫۵٫۵ مراجع ۱۳۳۴

9-6 ) کاربرد های نانوتکنولوژی در تصفیه آب و فاضلاب

۹٫۶٫۱ چکیده ۱۳۳۵
۹٫۶٫۲ مقدمه ۱۳۳۵
۹٫۶٫۳ معایب شیوه سنتی تصفیه آب ۱۳۳۶
۹٫۶٫۴ تعریف و کاربرد نانو مواد درتصفیه آب و فاضلاب ۱۳۳۶
۹٫۶٫۵ جذب ۱۳۳۷
۹٫۶٫۶ تکنولوژی های اصلاح سطح جاذب ۱۳۳۷
۹٫۶٫۷ نانوجاذب های کربنی ۱۳۳۷
۹٫۶٫۸ کاربرد نانوجاذب های کربنی در حذف آلاینده های آلی ۱۳۳۷
۹٫۶٫۹ کاربرد نانوجاذب های کربنی در حذف فلزات سنگین ۱۳۳۸
۹٫۶٫۱۰ کاربرد نانوجاذب های فلزی در حذف آلاینده ها ۱۳۳۸
۹٫۶٫۱۱ غشا و فرایندهای غشایی ۱۳۳۹
۹٫۶٫۱۲ غشاهای نانوکامپوزیت ۱۳۴۱
۹٫۶٫۱۳ کاربرد نانوذرات در حذف کاتالیستی آلاینده ها ۱۳۴۱
۹٫۶٫۱۴ کاتالیزور های نوری ۱۳۴۱
۹٫۶٫۱۵ بهینه سازی نانوفتوکاتالیست ۱۳۴۲
۹٫۶٫۱۶ مکانیسم های ضد میکروبی ۱۳۴۲
۹٫۶٫۱۷ بحث و نتیجه گیری ۱۳۴۲
۹٫۶٫۱۸ نانو لوله های کربنی ۱۳۴۳
۹٫۶٫۱۹ نانوذرات ۱۳۴۳
۹٫۶٫۲۰ نانوغشا ۱۳۴۴
۹٫۶٫۲۱ منابع ۱۳۴۴

9-7 ) نانوتکنولوژی وکاربرد آن درتصفیه آب وفاضلاب

۹٫۷٫۱ چکیده ۱۳۴۹
۹٫۷٫۲ مقدمه ۱۳۵۰
۹٫۷٫۳ کاربردهای نانوتکنولوژی ۱۳۵۰
۹٫۷٫۴ کاربرد نانوتکنولوژی درتصفیه آب وفاضلاب ۱۳۵۱
۹٫۷٫۵ نانوذرات آهن صفر ظرفیتی ۱۳۵۱
۹٫۷٫۶ نانوذرات مغناطیسی ۱۳۵۱
۹٫۷٫۷ نانوذرات نقره ۱۳۵۱
۹٫۷٫۸ نانوذرات TiO2 ۱۳۵۲
۹٫۷٫۹ نانوذرات کربن ۱۳۵۲
۹٫۷٫۱۰ نانوفیلترها ۱۳۵۲
۹٫۷٫۱۱ نانوذرات جاذب ۱۳۵۲
۹٫۷٫۱۲ نانوذرات Bioactive ۱۳۵۲
۹٫۷٫۱۳ Dendrimer Enhanced UF ۱۳۵۲
۹٫۷٫۱۴ نتیجه گیری ۱۳۵۳
۹٫۷٫۱۵ منابع ومراجع ۱۳۵۴

قسمت هایی از فصل دهم آبیاری با فاضلاب تصفیه شده

همه جوامع ، هم به صورت جامد و هم به صورت مایع ، فضولات تولید می کنند. بخش مایع این فضولات یا فاضلاب اساسا همان آب مصرفی جامعه است که در نتیجه کاربردهای مختلف آلوده شده است. از نظر منابع تولید ، فاضلاب را می توان ترکیبی از مایع با فضولاتی دانست که توسط آب از منابع مسکونی ، اداری و تاسیسات تجاری و صنعتی حمل شده و بر حسب مورد با آبهای زیرزمینی ،آبهای سطحی و سیلابها می آمیزد. نگرانی های موجود بر اثر کاهش ذخایر سفره های آب زیرزمینی ، سبب گسترش فعالیت ها در زمینه بازیافت فاضلاب در کشورهای غربی شده است. به نحوی که آب مصرف شده هم در مصارف خانگی و هم در مصارف آبیاری مزارع کشاورزی و باغ ها مورد استفاده مجدد قرار گیرد و کمترین حجم آلایندگی را هم داشته باشد. حدود ۷۰ درصد آب شیرین جهان برای کشاورزی استفاده می شود و آب مصرفی سالانه کشاورزی جهان ۱۶۰ میلیارد مترمکعب از میزان جایگزین شدن طبیعی آن بیشتر است.

فهرست کامل فصل دهم آبیاری با فاضلاب تصفیه شده

10-1 ) ارزیابی اثر آبیاری با فاضلاب تصفیه شده بر شوری خاک

۱۰٫۱٫۱ چکیده ۱۳۵۵
۱۰٫۱٫۲ مقدمه ۱۳۵۵
۱۰٫۱٫۳ مواد وروشها ۱۳۵۶
۱۰٫۱٫۴ منطقه مورد مطالعه ۱۳۵۶
۱۰٫۱٫۵ روش تحقیق ۱۳۵۷
۱۰٫۱٫۶ بحث و نتایج ۱۳۵۷
۱۰٫۱٫۷نتیجه گیری ۱۳۵۹
۱۰٫۱٫۸ منابع ۱۳۵۹

10-2 ) استفاده مجدد از پساب فاضلابی تصفیه شده جهت آبیاری

۱۰٫۲٫۱ چکیده ۱۳۶۱
۱۰٫۲٫۲ مقدمه ۱۳۶۲
۱۰٫۲٫۳ استفاده از پساب در کشاورزی ۱۳۶۶
۱۰٫۲٫۴ انتخهاب روش آبیاری ۱۳۶۸
۱۰٫۲٫۵ برآورد مساحت تحت پوشش کشاورزی توسط پساب ۱۳۶۹
۱۰٫۲٫۶ استفاده از لجن تصفیه خانه ۱۳۷۰
۱۰٫۲٫۷ تخلیه پساب به آب های سطحی ۱۳۷۲
۱۰٫۲٫۸ استفاده از پساب جهت مصارف شهری ۱۳۷۲
۱۰٫۲٫۹ استفاده از پساب درمراکز تفریحی ۱۳۷۳
۱۰٫۲٫۱۰ استفاده از پساب درتغذیه مصنوعی سفره های آب زیرزمینی ۱۳۷۳
۱۰٫۲٫۱۱ اثرات وجنبه های بهداشتی کاربرد فاضلاب تصفیه شده در آبیاری ۱۳۷۳
۱۰٫۲٫۱۲ جمع بندی ونتیجه گیری ۱۳۷۴

10-3 ) کاربردهای مختلف آب حاصل از تصفیه فاضلاب

۱۰٫۳٫۱ چکیده ۱۳۷۵
۱۰٫۳٫۲ مقدمه ۱۳۷۵
۱۰٫۳٫۳اهمیت جمع آوری فاضلاب در جهان امروز ۱۳۷۶
۱۰٫۳٫۴ برخی کاربردهای استفاده مجدد از پساب ۱۳۷۶
۱۰٫۳٫۵ کاربرد پساب در کارخانه های کانه آرایی و معادن ۱۳۷۸
۱۰٫۳٫۶ استفاده از پساب در تهیه بتن ۱۳۷۹
۱۰٫۳٫۷ مواردی در مورد تصفیه خانه های شرکت فولاد مبارکه ۱۳۷۹
۱۰٫۳٫۸ هدف از تصفیه پساب در فولاد مبارکه ۱۳۷۹
۱۰٫۳٫۹ تصفیه خانه های پساب در شرکت فولاد مبارکه ۱۳۷۹
۱۰٫۳٫۱۰ تصفیه خانه پساب انسانی ۱۳۷۹
۱۰٫۳٫۱۱ تصفیه خانه پساب صنعتی ۱۳۸۰
۱۰٫۳٫۱۲ تصفیه خانه اختصاصی پساب خطوط توسعه نورد سرد ۱ و ۲ ۱۳۸۰
۱۰٫۳٫۱۳ استفاده از فن آوری نانو در استفاده مجدد از پساب ۱۳۸۱
۱۰٫۳٫۱۴ نانوفیلترها ۱۳۸۱
۱۰٫۳٫۱۵ نتیجه گیری ۱۳۸۲
۱۰٫۳٫۱۶ مراجع ۱۳۸۲

10-4 ) مدریت استفاده از فاضلاب تصفیه شده شهری جهت مصارف کشاورزی

۱۰٫۴٫۱ چکیده ۱۳۸۳
۱۰٫۴٫۲ مقدمه ۱۳۸۴
۱۰٫۴٫۳ ضرورت توجه و بهره برداری از پساب ها وآب های برگشتی ۱۳۸۵
۱۰٫۴٫۴ بررسی وضعیت پساب های شهری درسطح کشور ۱۳۸۶
۱۰٫۴٫۵ کمیت پسابهای شهری دروضع موجود ۱۳۸۶
۱۰٫۴٫۶ تخمین حجم پساب خانگی تولیدی درآینده ۱۳۸۷
۱۰٫۴٫۷ سناریوی مصرف معمول ۱۳۸۷
۱۰٫۴٫۸ سناریوی مصرف سرانه مطلوب ۱۳۸۸
۱۰٫۴٫۹ کیفیت فاضلاب خانگی ۱۳۹۰
۱۰٫۴٫۱۰ فاضلاب های خانگی ۱۳۹۱
۱۰٫۴٫۱۱ بررسی قابلیت استفاده درکشاورزی ۱۳۹۲
۱۰٫۴٫۱۲ بهداشت وسلامتی درآبیاری باپساب ۱۳۹۳
۱۰٫۴٫۱۳ اثرات بهداشتی ناشی از میکروارگانیسم ها وعوامل بیماریزا ۱۳۹۳
۱۰٫۴٫۱۴ اثرات بهداشتی ناشی ازترکیبات آلی وشیمیایی ۱۳۹۵
۱۰٫۴٫۱۵ اثرات بهداشتی ناشی ازفلزات سنگین ۱۳۹۵
۱۰٫۴٫۱۶ بحث ونتیجه گیری ۱۳۹۶
۱۰٫۴٫۱۷ منابع ومراجع ۱۳۹۶

تمام منابع معرفی شده هم به صورت فایل Word و هم به صوت فایل PDF در اختیار شما قرار می گیرد.

تومان35,000افزودن به سبد خرید

0 دیدگاه

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *