50 در صد تخفیف ویژه برای این بسته پژوهشی به مدت محدود

005

روز

:

16

ساعت

:

27

دقیقه

:

04

ثانیه(s)

بسته جامع پژوهشی تصفیه فاضلاب

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی حاوی 1400 صفحه از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه تصفیه فاضلاب است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

  • در فصل اول این پژوهش تصفیه فاضلاببررسی شده است
  • در فصل دوم این پژوهش تصفیه فاضلاب با فرآیند های مختلف بررسی شده است
  • در فصل سوم این پژوهش تصفیه فاضلاب صنایع لبنی، داروسازی و سایر صنایع بررسی شده است
  • در فصل چهارم این پژوهش تصفیه اختلاط فاضلاب‌های شهری و صنعتی بررسی شده است
  • در فصل پنجم این پژوهش تصفیه فاضلاب در شبکه‌های جمع‌آوری بررسی شده است
  • در فصل ششم این پژوهش روش های نوین در ارزیابی تصفیه فاضلاب بررسی شده است
  • در فصل هفتم این پژوهش اثرات زیست محیطی تصفیه خانه فاضلاب بررسی شده است
  • در فصل هشتم این پژوهش مطالعات موردی تصفیه خانه های فاضلاب بررسی شده است
  • در فصل نهم این پژوهش نانوتکنولوژی و کاربرد آن در تصفیه آب و فاضلاب بررسی شده است
  • در فصل دهم این پژوهش آبیاری با فاضلاب تصفیه شده بررسی شده است

امروزه انتخاب بهترین روش تصفیه فاضلاب، حفظ محیط زیست و استفاده مجدد از پسابها ي تولی د شده از اهمیت ویژه اي برخوردار است. در سالهاي اخیر آلودگی آبها در اثر فاضلابهاي صنعت ی، شهر ي و غی رو به قدري افزایش پیدا کرده که در حال حاظر نیمی از مردم جهان سوم از آب آشامیدنی سالم برخوردار نیستند. بنابراین روشهایی که جهت تصفیه فاضلاب استفاده می شوند باید توانایی این را داشته باشد که فاضلاب را تا حدي تصفیه نماید که قابل استفاده مجدد باشد. و از طرفی هزینه فرآیند تصفیه، شامل هزینه هاي سرمایه گذاري اولیه و هزینه هاي جاري کمی را داشته باشد.
فاضلاب جمع آوري شده چه از مراکز جمعيتي يا کارخانجات نهايتا بايد به منابع آب يا خاک باز گردانده شود . در هر مورد بايد به اين سوال پيچيده پاسخ داد که : براي حفظ محيط زيست، کدام يک از آلاينده هاي فاضلاب ، و تا چه حد بايد حذف شوند؟ پاسخ به اين سوال مستلزم بررسي شرايط و نيازهاي محلي ، همراه با کاربرد دانش علمي ، قضاوتهاي مهندسي متکي به تجربه و رعايت شرايط و مقررات کشوري مي شود. گرچه جمع آوري آبهاي سطحي و زهکشي از زمانهاي قديم شروع شده است ، ولي پيدايش نظريه ميکروبي توسط کخ و پاستور در نيمه دوم قرن نوزدهم آغازگر عصر جديدي در زمينه بهداشت عمومي شد . قبل از آن زمان رابطه آلودگي و بيماري فقط به صورت مبهم شناخته شده و از علم نوپاي باکتري شناسي نيز براي تصفيه فاضلاب استفاده نشده بود. روشهاي تصفيه که در آنها کاربرد نيروهاي فيزيکي عامل مهمتري است با عنوان عمليات واحد تصفيه شناخته شده اند . روشهاي تصفيه که در آن حذف آلاينده ها از طريق واکنشهاي شيميايي و زيست شناسي صورت مي گيرد با عنوان فراينده هاي واحد تصفيه معروف اند در حال حاضر ، عمليات و فرآيندهاي واحد تصفيه در هم ادغام شده و آنچه را که امروزه مراحل اوليه ، و نهايي تصفيه ناميده مي شود تشکيل داده اند.

قسمت هایی از فصل اول تصفیه فاضلاب

فاضلاب جمع آوري شده چه از مراکز جمعيتي يا کارخانجات نهايتا بايد به منابع آب يا خاک باز گردانده شود . در هر مورد بايد به اين سوال پيچيده پاسخ داد که : براي حفظ محيط زيست، کدام يک از آلاينده هاي فاضلاب ، و تا چه حد بايد حذف شوند؟ پاسخ به اين سوال مستلزم بررسي شرايط و نيازهاي محلي ، همراه با کاربرد دانش علمي ، قضاوتهاي مهندسي متکي به تجربه و رعايت شرايط و مقررات کشوري مي شود. گرچه جمع آوري آبهاي سطحي و زهکشي از زمانهاي قديم شروع شده است ، ولي پيدايش نظريه ميکروبي توسط کخ و پاستور در نيمه دوم قرن نوزدهم آغازگر عصر جديدي در زمينه بهداشت عمومي شد . قبل از آن زمان رابطه آلودگي و بيماري فقط به صورت مبهم شناخته شده و از علم نوپاي باکتري شناسي نيز براي تصفيه فاضلاب استفاده نشده بود. روشهاي تصفيه که در آنها کاربرد نيروهاي فيزيکي عامل مهمتري است با عنوان عمليات واحد تصفيه شناخته شده اند . روشهاي تصفيه که در آن حذف آلاينده ها از طريق واکنشهاي شيميايي و زيست شناسي صورت مي گيرد با عنوان فراينده هاي واحد تصفيه معروف اند در حال حاضر ، عمليات و فرآيندهاي واحد تصفيه در هم ادغام شده و آنچه را که امروزه مراحل اوليه ، و نهايي تصفيه ناميده مي شود تشکيل داده اند.

فهرست کامل فصل اول تصفیه فاضلاب

1-1 ) ارزيابي فني/ اقتصادي تصفي هخانه هاي فاضلاب شهركهاي صنعتي ايران

1.1.1چكيده 1
1.1.2مقدمه 2
1.1.3روشهاي ارزيابي اقتصادي 3
1.1.4هزينه هاي تصفيه فاضلاب 4
1.1.5هزينه هاي پرسنلي 4
1.1.6هزينه هاي نگهداري 4
1.1.7هزينه هاي انرژي 5
1.1.8مواد شيميايي مورد نياز 5
1.1.9هزينه هاي دفع لجن 5
1.1.10روش تحقيق 5
1.1.11ارزيابي فني / اقتصادي تصفي هخانه هاي فاضلاب در شهركهاي صنعتي 7

1-2 ) آنالیز اطمینان پذیري مولفه هاي بحرانی تصفیه خانه فاضلاب

1.2.1چکیده 17
1.2.2مقدمه 18
1.2.3مواد و روش ها 19
1.2.4نتایج و بحث 22
1.2.5نتیجه گیري 26

1-3 ) بررسی پارامترهای آلودگی آب و تصفیه پذیریکارخانه قند شاهرود

1.3.1چکیده 28
1.3.2مقدمه 28
1.3.3مواد و روش ها 29
1.3.4نتایج 29
1.3.5نتیجه گیری 29

1-4 ) بررسي روشهاي مختلف كنترل بوهاي توليدي در تصفيه خانه فاضلاب

1.4.1چكيده 34
1.4.2مقدمه 35
1.4.3روش تحقيق 37
1.4.4بحث و نتايج 37
1.4.5نتيجه گيري و پيشنهادات 39

1-5 ) بررسی شاخص های عملکردی بهره برداری تصفیه خانه های فاضلاب

1.5.1 چکیده 42
1.5.2 مقدمه 43
1.5.3 شاخص های عملکردی بهره برداری تصفیه خانه فاضلاب 43
1.5.4 روش کار 46
1.5.5 نتیجه گیری 46
1.5.6 نتیجه گیری کلی 51

1-6 ) بهینه سازي مصرف انرژي در تصفیه خانه هاي فاضلاب

1.6.1 چکیده 53
1.6.2 مقدمه 54
1.6.3 نتایج اندازه گیری انرژی الکتریکی تصفیه خانه فاضلاب 54
1.6.4 فرآیند تصفیه خانه فاضلاب به روش لاگون هوادهی 54
1.6.5 سهم مصرف بخشهوادهی سطحی با توجه به مصرف برق سالیانه تصفیه خانه 55
1.6.6 طرح پیشنهای تعویض سیستم هوادهی عمقی باسطحی 55
1.6.7 مزایای سیستم هوادهی عمقی 55
1.6.8 محاسبات میزان هواي لازم ، تعداد و ظرفیت بلوئرها ودیفیوزرهای هوادهی 56
1.6.9 مبانی طراحی اولیه تصفیه خانه 56
1.6.10 تعداد و ظرفیت بلوئرهاي هوادهی 56
1.6.11 مبانی طرح سیستم هوادهی جهت افزایش کارایی از طریق سیستم هوادهی عمقی 56
1.6.12 قیمت تجهیزات پیشنهادی 57
1.6.13 میزان صرفه جویی انرژی با اجرای طرح هوادهی از کف 58
1.6.14 محاسبه بازگشت سرمایه با اجرای طرح هوادهی عمقی 58
1.6.15 شاخصهاي انرژي 58
1.6.16 مصرف ویژه انرژي الکتریکی 58
1.6.17 میزان تولید محصول 59
1.6.18 مقایسه شاخصمصرف ویژه قبل و بعد از اجرای طرح 60
1.6.19 نتیجه گیری 61
1.6.20 مراجع 61

1-7 ) تصفيه و ضد عفوني آب و فاضلاب

1.7.1 مقدمه 62
1.7.2 فاضلاب چيست 62
1.7.3 تصفیه فاضلاب 62
1.7.4 روشهاي گندزدايي منابع آ ب 63
1.7.5 گندزدايي به روش کلر 65
1.7.6 گندزدايي به روش ازون 66
1.7.7 گندزدايي به روش پرتو دهي 66
1.7.8 ماهيت فيزيکي پرتوفرابنفش 67
1.7.9 توليد پرتو فرابنفش 67
1.7.10 ساز و کار اثر پرتو فرابنفش 67
1.7.11 عوامل موءثر بر کار آيي پرتو فرابنفش 70
1.7.12 کاربرد پرتو فرابنفش جهت ضد عفوني منابع آب و فاضلاب 71
1.7.13 از بين بردن ترکيبات آلي کلردار 72
1.7.14 References 74

1-8 ) روشهاي حذف بو از فرايندهاي تصفيه فاضلاب

1.8.1 چکیده 75
1.8.2 مقدمه 76
1.8.3 روشهاي حذف بو 77
1.8.4 هوا دهی 77
1.8.5 اسپري مواد معطر 77
1.8.6 رقيقسازي با هواي بيبو 78
1.8.7 احتراق 78
1.8.8 سوزاندن كاتاليزوري 78
1.8.9 جذب 78
1.8.10 روشهاي شيميايي 78
1.8.11 اسكرابر شيميايي 78
1.8.12 اسكرابر بستر آكنده 79
1.8.13اسكرابر پاششي 80
1.8.14 رسوبگذاري 80
1.8.15 افزودن نيترات 80
1.8.16 روشهاي بيولويكي 80
1.8.17 سيستمهاي بيولوژيكي قديمي 81
1.8.18 بیوفیلتر 81
1.8.19 بيواسكرابر 81
1.8.20 صافي بيولوژيكي چكنده 82
1.8.21 جمع بندی 82
1.8.22 منابع 83

1-9 ) روش هاي حذف جلبك از تصفيه خانه هاي فاضلاب

1.9.1 چکیده 85
1.9.2 مقدمه 86
1.9.3 روشهاي حذف جلبك از تصفيه خانههاي فاضلاب 86
1.9.4 روش های فیزیکی 86
1.9.5 آشغالگیری 86
1.9.6 ته نشینی 87
1.9.7 شناور سازی 87
1.9.8 فیلتراسیون 87
1.9.9 سانتریفیوژ 88
1.9.10 روش های شیمیایی 88
1.9.11 مواد معدنی 89
1.9.12 مواد پلیمری آلی 89
1.9.13 فراوری جلبک 89
1.9.14 خشک کن فلش 89
1.9.15 خشک کن دوار 89
1.9.16 زباله سوزها 89
1.9.17 خشک کن پاششی 89
1.9.18 خشک کردن بانور خورشید 89
1.9.19 دفع جلبک 90
1.9.20 نتیجه گیری 90
1.9.21 منمابع ومراجع 94

1-10 ) ضرورت ارتقاء تصفيه خانه هاي فاضلاب و ارائه راهكارهاي مناسب

1.10.1 چکیده 96
1.10.2 مقدمه 97
1.10.3 ضرورت ارتقاء تصفيه خانه هاي فاضلاب 97
1.10.4 عوامل موثر در انتخاب گزينه برتر ارتقاء 97
1.10.5 اقتصاد طرح 98
1.10.6 روشهای متداول ارتقا تصفیه خانه های فاضلاب 98
1.10.7 سیستم تلفیقی رشد ثابت ولجن فعال 98
1.10.8 راكتور بيوفيلمي با بستر متحرك 99
1.10.9 تبديل روش لجن فعال متداول به هوادهي مرحله اي 100
1.10.10 تبديل روش لجن فعال متداول به تثبيت تماسي 100
1.10.11 تبديل روش هوادهي به اكسيژن خالص 100
1.10.12 ارتقاء لاگون به وسيله ي برگشت لجن همراه با هوادهي 101
1.10.13 ارتقاء لاگون هاي هوادهي به وسيل ه بستر ثابت منعطف 101
1.10.14 استفاده از جداسازي ممبراني براي ارتقاء لاگون ها 102
1.10.15 يكنواخت سازي جريان 102
1.10.16 خلاصه الزامات ارتقاء فرآيندي تصفيه خانه هاي فاضلاب 103
1.10.17 نمونه های استفاده از روش MBBR براي ارتقاء تصفيه خانه هاي فاضلاب در مقياس واقعي در نقاط مختلف دنيا 104
1.10.18 بحث و نتيج هگيري 105
1.10.19 مراجع 105

1-11 ) فاضلاب ها و ضرورت تصفیه آنها

1.11.1 چکیده 107
1.11.2 مقدمه 107
1.11.3 شدت آلودگی یا قدرت فاضلاب 108
1.11.4 طبقه بندي آبهاي آلوده 108
1.11.5 پتانسیل و ظرفیت اکسیداسیون،معیاري براي تعیین آلودگی فاضلابها 108
1.11.6 میزان مواد آلی در فاضلابها 109
1.11.7 درجه بندي فاضلابها 109
1.11.8 فاضلابهاي غیر انسانی 109
1.11.9 انواع فاضلاب 109
1.11.10 انواع آلایندههاي موجود در فاضلابهاي شهري 110
1.11.11 مواد شیمیایی موجود در فاضلابهاي صنعتی 110
1.11.12 تخلیه بی رویه فاضلابهاي صنعتی در آبهاي سطحی 110
1.11.13 مواد شیمیایی ، ایجاد کننده اصلی فاضلاب صنعتی 111
1.11.14 مهمترین عوامل ضرورت عدم تخلیه فاضلابهاي صنعتی به آبهاي جاري و زیر زمینی 111
1.11.15 فاضلا بهاي کشاورزي 111
1.11.16 تصفیه فاضلاب 112
1.11.17 علل لزوم تصفیه فاضلاب 112
1.11.18 اهداف ویژه تصفیه فاضلاب 112
1.11.19 روشهاي متداول هوازي در تصفیه فاضلاب 112
1.11.20 روش متداول بی هوازي در تصفیه فاضلاب 113
1.11.21 مراحل تصفیه فاضلاب 113
1.11.22 انواع روشهاي تصفیه فاضلاب 113
1.11.23 تصفیه فیزیکی 113
1.11.24 تصفیه بیولوژیکی 113
1.11.25 انواع تصفیه بیولوژیکی 113
1.11.26 انواع روشهاي تصفیه بیولوژیکی 114
1.11.27 تصفیه شیمیایی 114
1.11.28 مهمترین روشهاي شیمیایی جهت تاثیر بر روي مواد خارجی نامحلول در فاضلاب 114
1.11.29 منابع 115

1-12 ) مكانيابي تصفيه خانه هاي فاضلاب و الزامات آن

1.12.1 چکیده 116
1.12.2 مقدمه 117
1.12.3 پارامترهاي موثر در انتخاب محل تصفيه خانه 117
1.12.4 محل مناسب 117
1.12.5 توپوگرافی 118
1.12.6 كاربري و ارزش زمين 118
1.12.7 جنس خاك و شرايط پي 118
1.12.8 راه های دسترسی 118
1.12.9 منابع تولید کننده بو 118
1.12.10 منابع توليد كننده صدا 119
1.12.11 آساني تمليك و خريد زمين 119
1.12.12 محدوديت هاي خاص 119
1.12.13 دفع پساب تصفيه شده 119
1.12.14 كانال كنارگذر 119
1.12.15 محفوظ بودن در مقابل سيل و طغيان رودخانه 120
1.12.16 طراحي هاي خاص 120
1.12.17 محدوده جغرافيايي و موقعيت شهر مورد مطالعه 120
1.12.18 وضعيت دفع فاضلاب شهر رامشير در حال حاضر 121
1.12.19 چاه جاذب 121
1.12.20 کانال روباز 121
1.12.21 بررسي گزينه هاي محل احداث تصفيه خانه 122
1.12.22 گزینه شماره یک 122
1.12.23 گزینه شماره دو 122
1.12.24 گزینه شماره سه 122
1.12.25 گزینه شماره چهار 122
1.12.26 گزینه شماره پنج 123
1.12.27 انتخاب گزينه برتر محل احداث تصفيه خانه فاضلاب شهر رامشير 123
1.12.28 جمع بندی 125
1.12.29 منابع ومراجع 125

i

ارجاع دهی و رفرنس نویسی

تمام مطالب این بسته مطابق با استاندارد های دانشگاههای وزارت علوم ایران رفرنس دهی شده اند و هیچ قسمتی از بسته وجود ندارد که بدون منبع باشد.

نگارش گروهی

در نگارش و جمع آوری این بسته آموزشی دو کارشناس ارشد رشته مکانیک و یک مهندس برق همراهی کرده اند.کار گروهی بستر بهتری برای پژوهش فراهم میکند.

<

معرفی منبع برای ادامه پژوهش

در این بسته بیش از 1000 مقاله و منبع در زمینه تصفیه فاضلاب معرفی شده است که می توان از آنها برای ادامه مسیر پژوهشی استفاده کرد.

Z

پاسخ به سوالات و پشتیبانی علمی

در قسمت دیدگاه ها  اماده پاسخگویی به سوالات احتمالی شما در حد توان علمی خود هستیم.در صورت نیاز شماره تماس برای ارتباط با محققین برای شما ارسال می گردد.

بخش هایی از فصل دوم تصفیه فاضلاب با فرآیند های مختلف

در روش لاگون میکروارگانیسم هاي هوازي براي تجزیه مواد آلی به مواد نهایی از جمله آب و دي اکسید کربن از اکسیژن استفاده می شود. همچنین لجن خروجی از این لاگون ها کاملاً تثبیت شده و فاقد هرگونه بو و آلودگی می باشد. به منظور بهبود بازده تصفیه لاگون هوادهی، بایستی عمر لجن به گونه اي افزایش یابد که میکروارگانیسم هاي با رشد کند، مجال رشد در سیستم را داشته باشند.
اصطلاح بيوراكتور غشايي MBR تركيبي از فرآيند لجن فعال و جداسازي غشايي را بيان م يكند. با به كار بردن نياز به فرآيندهاي ته نشيني، گندزدايي به كار رفته در شيوه هاي مرسوم لجن فعال از بين مي رود. بدين ترتيب كه غشاها داخل مخزن هوادهي يا خارج آن قرار گرفته و پساب تحت خلاء ايجاد شدهتوسط پمپ مكش از درون غشاها به سمت بالا كشيده م يشود و MLSS را در مخزن هوادهي به جا مي گذارد.

فهرست کامل فصل دوم تصفیه فاضلاب با فرآیند های مختلف

2-1) ارتقاء کیفیت پساب خروجی تصفیه خانه فاضلاب با سیستم هوادهی عمقی

2.1.1 چکیده 126
2.1.2 مقدمه 126
2.1.3 طرح مسئله 127
2.1.4 فرآیند لجن فعبل 127
2.1.5 هوادهی بب کمک هوای فشرده ) عمقی( 128
2.1.6 روش ها 128
2.1.7 بحث و نتیجه گیری 131
2.1.8 منابع 132

2-2) ارزیابی سیستم لاگون هوادهی در تصفیه خانه فاضلاب شهرستان دزفول

2.2.1 چکیده 133
2.2.2 مقدمه 134
2.2.3 محدوده شهر دزفول و موقعیت تصفیه خانه: 134
2.2.4 متن اصلی مقاله 135
2.2.5 جمع بندي و نتایج: 136
2.2.6 منابع و مراجع 137

2-3) ارزيابي لاگونهاي هوادهي تصفيه خانه فاضلاب دانشگاه بيرجند

2.3.1 چکیده 138
2.3.2 مقدمه 139
2.3.3 مواد و روشها 140
2.3.4 نتایج 140
2.3.5 بحث ونتيجه گيري 143
2.3.6 منابع 144

2-4) بررسی تصفیه بیولوژیکی هوازی فاضلاب شیراز با استفاده از مدیا

2.4.1 چکیده 146
2.4.2 مقدمه 146
2.4.3 روش تحقیق 147
2.4.4 مشخصات پایلوت تصفیه بیولوژیکی 147
2.4.5 نحوه ی راه اندازی پایلوت بیولوژیکی 147
2.4.6 یافته ها 148
2.4.7 بهینه یابی زمان هوادهی و ته نشینی در نمونه شاهد 148
2.4.8 بررسی تاثیر مدیا 149
2.4.9 مقایسه بین لجن های تولیدی در نمونه شاهد و نمونه با مدیا 150
2.4.10 نتیجهگیری 151
2.4.11مراجع 151

2-5) بررسی تصفیه فاضلاب به روش لاگون

2.5.1 چکیده 152
2.5.2 مقدمه 153
2.5.3 مواد و روشها 153
2.5.4 روش تصفیه فاضلاب با لاگن 153
2.5.5 انواع لاگون های تصفیه فاضلاب 154
2.5.6 مکانیسم لاگون اختیاری 155
2.5.7 بحث و نتیجه گیری نهایی 156
2.5.8 REFRENCES 157

2-6) بررسي نشت از لاگونهاي بي هوازي تصفيه خانه هاي فاضلاب

2.6.1 چکیده 158
2.6.2 مقدمه 158
2.6.3 روش تحقيق 159
2.6.4 ساختار کلی مدل ها 159
2.6.5 آشنايي مختصر با نرم افزار 162
2.6.6 مقايسه مدل ها 162
2.6.7 نتيجه گيري 164
2.6.8 ارائه مدل پيشنهادي 164
2.6.9 منابع 165

2-7) بررسی راندمان بیوراکتور غشایی در تصفیه فاضلاب شهري

2.7.1 چکیده 166
2.7.2 مقدمه 167
2.7.3 مواد وروشها 168
2.7.4 دستگاه بیوراکتور غشایی در مقیاس پایلوت میدانی 168
2.7.5 راه انداري پایلوت و شرایط بهره برداري از پایلوت 168
2.7.6 نحوه انجام آزمایشات 168
2.7.7 نتایج و بحث 169
2.7.8 بررسی زمان ماند هیدرولیکی برراندمان حذف BOD 169
2.7.9 بررسی حذف زمان ماند هیدرولیکی بر راندمان حذف COD 170
2.7.10 بررسی زمان ماند هیدرولیکی بر راندمان حذف کدورت و مواد معلق 171
2.7.11 جمع بندي 173
2.7.12 تقدیر وتشکر 173
2.7.13 منابع و مراجع 173

2-8) بیوراکتورهای غشایی(MBR) وکاربرد آنها درتصفیه فاضلاب

2.8.1 چکیده 175
2.8.2 مقدمه 176
2.8.3 تصیه زیستی 176
2.8.4 اصول واهداف تصفیه زیستی 176
2.8.5 توصيف اساس فرآيند لجن فعال 176
2.8.6 فرايتدهاي غشايي 177
2.8.7 تعریف غشاء 177
2.8.8 انواع فرآيندهاي غشايي 178
2.8.9 تکنولوژی غشاء مورد استفاده در سیستم MBR 179
2.8.10 بیوراکتورهای غشایی 179
2.8.11 عملکرد بیولوژیکی سیستم های MBR 179
2.8.12 سیرتوسعه فناوری MBR 180
2.8.13 انواع آرایش MBR 181
2.8.14 بهره برداری سیستم های MBR 182
2.8.15 كنترل گرفتگي غشاء 183
2.8.16 مزایا ومعایب سیستم MBR 184
2.8.17 کاربردهای سیستم های MBR درتصفیه فاضلاب 184
2.8.18 قابلیت های فرآیند 184
2.8.19 نتيجه گيري 185
2.8.20 منابع ومراجع 185

2-9) پارامترهای مهم طراحی بیورآکتورهای غشایی وکاربرد آنها درتصفیه آب و فاضلاب

2.9.1 چکیده 187
2.9.2 مقدمه 187
2.9.3 شناخت سیستم 189
2.9.4 بیوراکتورهای غشایی 189
2.9.5 مقایسه بیوراکتورهای غشایی باسیستم های متداول تصفیه پاب 190
2.9.6 مزایای بیوراکتورهای غشایی 191
2.9.7 معایب بیوراکتورهای غشایی 192
2.9.8 کاربردهای بیوراکتورهای غشایی 192
2.9.9 پارامترهای مهم در انتخاب وطراحی سیستم بیورآکتورغشایی 192
2.9.10 پارامتر های مهم درانتخاب وطراحی سیستم بیورآکتور غشایی 192
2.9.11 افت فشار 192
2.9.12 زمان ماند لجن 193
2.9.13 شاریا فلاکس عبوری از غشا 193
2.9.14 گرفتگی غشا 193
2.9.15 مساحت غشا 194
2.9.16 دماهای عملیاتی 194
2.9.17 بحث ونتیجه یگری وپیشنهاد 194
2.9.18 مراجع 195

2-10) بررسي روشهاي بهينه تصفيه فاضلاب توسط فرآيندهاي بيولوژيكي تركيبي

2.10.1 چکیده 199
2.10.2 مقدمه 200
2.10.3 فرآيند لجن فعال 200
2.10.4 فرآيند صافي چكنده 200
2.10.5 تركيب لجن فعال و صافي چكنده 201
2.10.6 بحث وبررسی بر روی راندمان حذف COD 201
2.10.7 بحث و بررسي در مورد شاخص حجمي لجن 202
2.10.8 بحث و بررسي بر روي ميزان لجن مازاد 202
2.10.9 نتيجه گيري و پيشنهادات 202
2.10.10 منابع و مراجع 202

2-11) تشكيل گرانول هاي بيولوژيكي هوازي در تصفيه فاضلاب شور

2.11.1 چکیده 206
2.11.2 مقدمه 207
2.11.3 مواد و روشها 208
2.11.4 راکتور SBR 208
2.11.5 سوبستره سنتتيك 208
2.11.6 آزمايشات 208
2.11.7 تعيين مشخصات گرانول هاي تشكيل شده 209
2.11.8 نتايج و بحث 209
2.11.9 نتيجه گيري 214
2.11.10 منابع 215

2-12) تصفيه فاضلاب بااستفاده از فرايندهاي بيولوژيكي رشدچسبيده وتلفيقي در ایران

2.12.1 چکیده ها 218
2.12.2 مقدمه 219
2.12.3 روند تكاملي فرايند هاي رشد چسبيده 221
2.12.4 فرايندهاي رشد چسبيده غير مستغرق 221
2.12.5 فرايندهاي رشد معلق با بستر فيلم ثابت 221
2.12.6 فرايندهاي رشد چسبيده مستغرق 221
2.12.7 كينتيك رشد ميكروبي ومصرف ماده غذايي 222
2.12.8 نتيجه گيري 223
2.12.9 منابع 227

2-13) روش هاي نوين بهينه سازي سيستم هاي بيولوژيكي تصفيه فاضلاب

2.13.1 چکیده 230
2.13.2 مقدمه 231
2.13.3 بررسي اثر شرايط محيطي 232
2.13.4 اثردما 232
2.13.5 اثر pH 233
2.13.6 اثر شوك ناشي از بارهاي هيدروليكي و آلي 234
2.13.7 اثر افزودن مواد شيميايي 235
2.13.8 اثر يونهاي فلزي 235
2.13.9 اثریون Ca 235
2.13.10 اثر افزودن مواد پليمري و نتايج تحقيق 235
2.13.11 جمع بندي 237
2.13.12منابع و مراجع 238

2-14) مقایسه روش هاي بیولوژیکی تصفیه فاضلاب هاي صنعتی

2.14.1 چکیده 239
2.14.2 مقدمه 240
2.14.3 روش لجن فعال 242
2.14.4 روش SBR 244
2.14.5 تولید لجن مازاد بیولوژیکی در راکتور 245
2.14.6 کنتاکتورهاي گردان بیولوژیکی 246
2.14.7 روش MBR 247
2.14.8 کاربردهای فرآیند MBR 248
2.14.9 روش MBBR 248
2.14.10 مزایایپکینگ مدیا Packing Media 249
2.14.11 مزایای روش IFAS 250
2.14.12 نتیجهگیري 251
2.14.13 منابع 251
2.14.14 Abstract 252

تعداد صفحه بسته آموزشی

تعداد منابع معرفی شده برای ادامه کار

تعداد پشتیبانان مخصوص این فایل

قسمت هایی از فصل سوم تصفيه فاضلاب صنایع لبنی، داروسازی و سایر صنایع

صنایع غذایی به دلیل تولید فاضلاب قوي با BOD و COD بالا موجب بروز مشکلات جدي براي محیط زیستی می شوند در بین صنایع غذایی، صنعت لبنیات بیشترین آلودگی را داراست زیرا هم از نظر حجم فاضلاب و خصوصیات آن باعث تولید 2-10% لیتر پساب در هر لیتر شیر تولیدي می شوند در صنعت لبنیات سازي فاضلاب از چندین منبع مانند ایستگاه دریافت شیر، بطري کردن شیر، تولید پنیر، کره و بستنی تولید می شود. مهم ترین مواد آلی موجود در فاضلاب این نوع صنایع : چربی، لاکتوز و پروتئین ها(کازئین) می باشند. فاضلاب این صنعت با روش هاي فیزیکی شیمیایی و بیولوژیکی مورد تصفیه قرار می گیرند که روش هاي تصفیه بیولوژیکی نیاز به انرژي زیادي دارند. در روش تصفیه بی هوازي ، حذف بسیار کمی از مواد قندي صورت می گیرد. بنابراین، تصفیه بعدي پساب تصفیه شده به روش بی هوازي بیولوژیکی مجددا مورد نیاز می باشد. اخیرا تحقیقاتی بر روي تصفیه فاضلاب صنعت لبنیات بهوسیله کربن فعال الکتروکواگولاسیون با الکترود هاي آهن و الکترود آلومینیم صورت گرفته است از بین روش هاي فیزیکی و شیمیایی تصفیه ؛ فرایند انعقاد و لخته سازي در این صنعت بسیار استفاده می شود.

فهرست کامل فصل سوم تصفيه فاضلاب صنایع لبنی، داروسازی و سایر صنایع

3-1 ) استفاده از فرایند انعقاد در تصفیه فاضلاب صنعت لبنیات

3.1.1 چکیده 253
3.1.2 مقدمه 253
3.1.3 مواد و روشها 254
3.1.4 نتایج 255
3.1.5 بحث 257
3.1.6 نتیجه گیری 258
3.1.7 References 258

3-2 ) بررسی راندمان حذف روشهای مختلف تصفیه فاضلاب لبنی

3.2.1 چکیده 261
3.2.2 مقدمه 261
3.2.3 مواد و روشها 262
3.2.4 مشخصات فاضلاب لبنی 262
3.2.5 روشهای تصفیه هوازی 263
3.2.6 روشهای تصفیه بی هوازی 264
3.2.7 سیستمهای تركیبی 264
3.2.8 نتیجه گیری 266
3.2.9 مراجع 266

3-3 ) بررسی فاضلاب صنایع لبنی و روش های تصفیه آن

3.3.1 چکیده 268
3.3.2 مقدمه 268
3.3.3 مواد و روش ها 269
3.3.4 تصفیه فیزیکی 274
3.3.5 روش های شیمیایی 275
3.3.6 تصفیه هوازی 277
3.3.7 تصفیه بی هوازی 278
3.3.8 نتیجه گیری 279
3.3.9 منابع 280

3-4 ) تصفیه فاضلاب درکارخانه لبنی

3.4.1 چکیده 282
3.4.2 مقدمه 283
3.4.3 آب و فاضلاب درکارخانجات لبنی 283
3.4.5 آلاینده های فاضلاب درکاخانجات لبنی 284
3.4.6 روش های کاهش آلودگی در فاضلاب کارخانجات لبنی 284
3.4.7 معیارهای اندازه گیری آلاینده های فاضلابی 284
3.4.8 COD 285
3.4.9 کسرخاکستر 285
3.4.10 کربن آبی کل 285
3.4.11 PH وخورندگی درسیستم تصفیه فاضلاب 285
3.4.12 طرح عمومی تصفیه فاضلاب 286
3.4.13 روش اجرایی 286
3.4.14 عملیات مقدماتی 286
3.4.15 ساختمان بیوراکتور 287
3.4.16 عملیات تکمیلی 288
3.4.17 نتیجه گیری 288
3.4.18 منابع وماخذ 289

3-5 ) کارآیی ترکیب سیستم UASFF و NRBC درتصفیه پذیری فاضلاب لبنی

3.5.1 چکیده 291
3.5.2 مقدمه 292
3.5.3 مواد و روشها 292
3.5.4 فاضلاب صنایع پنیرسازی 293
3.5.5 فرآیند هوازی RBC 294
3.5.6 فرآیند بیهوازي 294
3.5.7 نتایج و بحث 295
3.5.8 تصفیه هوازی 295
3.5.9 تصفیه بیهوازي 296
3.5.10 نیتجه گیری 298
3.5.11 منابع 299

3-6 ) مطالعه ای بر روشهای تصفیه فاضلاب صنایع لبنی

3.6.1 چکیده 301
3.6.2 مقدمه 302
3.6.3 مشخصات فاضلاب لبنی 302
3.6.4 تصفیه بی هوازی 304
3.6.5 فرایند لجن فعال 306
3.6.6 فرایند لجن فعال متداول 306
3.6.7 فرایند لجن فعال باهوادی کاهش یابنده 307
3.6.8 فرایند لجن فعال با تغذیه مرحله ای 307
3.6.9 فرایند لجن فعال با اختلاط کامل 307
3.6.10 فرایند لجن فعال هوادهی ممتد 307
3.6.11 فرایند تثبیت تماسی 308
3.6.12 نهرهای الکسیداسیون 308
3.6.13 فرایند لجن فعال با اکسیژن خالص 308
3.6.14 راکتور بافل دار هوازی با جریان لوله ای 308
3.6.15 مروری بر تاریخچه فاضلاب صنایع لبنی 309
3.6.16 نتیجه گیری 312
3.6.17 مراجع 312

3-7 ) مقایسه روشهای انعقاد، فیلتراسیون غشایی و جاذبها در تصفیه فاضلابهای آغشته به آنتی بیوتیک

3.7.1 کلیات 331
3.7.1.1 مقدمه 332
3.7.1.2 ضرورت انتخاب موضوع 333
3.7.1.3 اهداف تحقیق 334
3.7.1.4 اهداف جزئی 334
3.7.1.5 فرضیه پژوهش 335
3.7.2 ادبیات پژوهش 336
3.7.2.1 مقدمه 337
3.7.2.2 آنتیبیوتیک چیست؟ 338
3.7.2.3 اطلاعات اولیه 338
3.7.2.4 تاریخچه آنتی بیوتیک 338
3.7.2.5 طبقهبندی آنتیبیوتیکها 340
3.7.2.6 اکسیتتراسایکلین 342
3.7.2.7 آنتیبیوتیکها در محیطزیست 344
3.7.2.8 منابع و نحوه انتشار آنتیبیوتیکها در محیطزیست 346
3.7.2.9 نگرانی از انتشار آنتیبیوتیک در محیطزیست 348
3.7.3 روشهای حذف 350
3.7.3.1 مقدمه 351
3.7.3.2 روشهای فیزیکی 351
3.7.3.3 استخراج فاز مایع 352
3.7.3.4 جذب 352
3.7.3.5 غشایی 353
3.7.3.6 فرآیندهای بیولوژیکی 353
3.7.3.7 فرآیندهای شیمیایی 354
3.7.4 مطالعات کتابخانهای 355
3.7.4.1 مقدمه 356
3.7.4.2 پیشینه تحقیق 356
3.7.4.3 روشهای تصفیه اکسیتتراسایکلین 358
3.7.4.4 تتراسایکلین 359
3.7.4.5 ساختار 359
3.7.4.6 تصفیه آلایندهها توسط جذب از طریق جاذب کربن فعال و گل بنتونیت 362
3.7.4.7 معرفی کربن فعال 364
3.7.4.8 مدلهای جذب 366
3.7.4.9 تأثیر شرایط محیطی 369
3.7.4.10 طراحی فرآیند جذب 370
3.7.4.11 احیای کربن 370
3.7.4.12 مروری بر تحقیقات صورتگرفته درزمینهی جذب با کربنفعال 372
3.7.4.13 خصوصیات فیزیکی جاذبها 376
3.7.4.14 تصفیه آلایندهها به روش انعقاد 380
3.7.4.15 انعقاد آب 382
3.7.4.16 مکانیسم انعقاد 382
3.7.4.17 انواع منعقد کنندهها 383
3.7.4.18 عوامل موثر در انعقاد 384
3.7.4.19 کمک منعقدکنندهها 385
3.7.4.20 آزمایش جار 386
3.7.4.21 بهینهسازی فرآیند انعقاد در تأسیسات موجود تصفیهخانههای آب 388
3.7.4.22 ته نشینی 391
3.7.4.23 صاف سازی 392
3.7.4.24 اثرات ثانویهی انعقاد پیشرفته 393
3.7.4.25 تعریف فرآیندهای غشایی 395
3.7.4.26 تاریخچهی استفاده از غشا 396
3.7.4.27 طبقهبندی غشاها بر اساس مکانیسم جداسازی 398
3.7.4.28 روشهای فیلتراسیون غشایی 399
3.7.4.29 مکانیسمهای حذف در فیلتراسیون غشایی 403
3.7.4.30 موارد کاربرد فرآیندهای غشایی 405
3.7.4.31 انواع مدولهای غشایی 406
3.7.4.32 جنس و ساختار غشا 408
3.7.4.33 چگونگی عبور جریان ورودی از طریق غشا 413
3.7.4.34 پدیدهی گرفتگی و پلاریزاسیون غلظتی در سیستمهای غشایی 414
3.7.4.35 روشهای کنترل و جلوگیری از پدیدهی گرفتگی و پلاریزاسیون غلظتی 415
3.7.4.36 مروری بر تحقیقات صورت گرفته درزمینهی سیستمهای غشایی 420
3.7.4.37 تصفیه آلاینده ها به روش RO 425
3.7.4.38 گزینش غشای مناسب جهت جداسازی 427
3.7.4.39 هدف از انجام تحقیق 429
3.7.5 روش تحقیق، مواد و تجهیزات مورد استفاده 430
3.7.5.1 مقدمه 431
3.7.5.2 اندازهگیری میزان اکسیتتراسایکلین از پساب دارویی 432
3.7.5.3 روش انجام آنالیز 432
3.7.5.4 ساخت محلولهای استاندارد و استفاده از معرفها 434
3.7.5.5 متغیرهای پژوهش 436
3.7.5.6 گردآوری اطلاعات 437
3.7.5.7 محیط پژوهش 437
3.7.5.8 برنامهی اجرایی 437
3.7.5.9 وسایل، ابزار، دستگاهها و مواد مورد استفاده 438
3.7.5.10 روش تعیین EC و TDS فاضلاب 439
3.7.5.11 روش تعیین pH 440
3.7.5.12 روش تعیین غلظت آنتیبیوتیک 440
3.7.5.13 پایلوتها و تجهیزات جانبی 441
3.7.5.14 راهاندازی پایلوت 446
3.7.5.15 روش کار 446
3.7.5.16 آزمایش جارتست 451
3.7.5.17 مراحل کلی انجام یک نمونه تست جار 452
3.7.5.18 نتیجه 454
3.7.5.19 آزمایش فیلتراسیون غشایی RO 459
3.7.5.20 راهاندازی پایلوت 460
3.7.5.21 روش کار 460
3.7.6 نتیجهگیری و ارائه پیشنهادات 466
3.7.6.1 جمعبندی و نتیجهگیری 467
3.7.6.2 پیشنهادات 469
3.7.6.3 مراجع 470
3.7.6.4 Abstract 479

3-8 ) بررسی آزمایشگاهی تصفیه پذیری بیولوژیکی فاضلاب داروسازی

3.8.1 چکیده 481
3.8.2 مقدمه 482
3.8.3 مواد و روشها 482
3.8.4 منابع ومشخصه های پساب 482
3.8.5 راکتور آزمایشگاهی 482
3.8.6 پارامترهای طارحی ومشخصه های مهم سیستم 484
3.8.7 بحث ونتایج 485
3.8.8 تاثیر تغییرات DO روی فرایند 487
3.8.9 نتیجه گیری 493
3.8.10 منابع 494

3-9 ) بررسي نقش بيوراكتورها در تصفيه فاضلاب

3.9.1 چکیده 495
3.9.2 مقدمه 496
3.9.3 مزايا و معايب راكتورهاي بيولوژيكي 499
3.9.4 پارامترهاي مهم طراحي و نقش آن ها در بهينه سازي عملكرد 499
3.9.5 آشنايي با سيستم هاي بيولوژيكي در مقياس صنعتي 501
3.9.6 روش هاي نوين بهينه سازي عملكرد راكتورهاي بيولوژيكي 502
3.9.7 به کارگیری Fentons Oxidetion 502
3.9.8 تاثير پليمرهاي كاتيوني روي تشكيل گرانول 502
3.9.9 بهبود تصفيه بيولوژيكي با استفاده از ازن دهي به عنوان پيش تصفيه 503
3.9.10 تركيب فرايندهاي تصفيه فاضلاب پيشرفته جهت حذف آلاينده هاي آلي پايدار 503
3.9.11 نتيجه گيري 503
3.9.12 منابع و مراجع 504

3-10 ) روشهاي موثر در تصفيه فاضلاب صنايع دارويي

3.10.1 مقدمه 506
3.10.2 روش هاي تصفيه فاضلاب دارويي 507
3.10.3 تصفيه فيزيكوشيميايي 507
3.10.4 تصفيه بيولوژيكي 510
3.10.5 بحث و نتيجه گيري: 514
3.10.6 منابع و مراجع 516

3-11 ) بررسي روشهاي تصفيه فاضلاب صنايع توليد روغن زيتون

3.11.1 چکیده 518
3.11.2 مقدمه 519
3.11.3 خصوصيات زائدات توليد شده از روغن زيتون 521
3.11.4 مديريت صحيح فاضلاب كارخانه روغن زيتون 523
3.11.5 راه و روش به حداقل رساندن پسماند 523
3.11.6 تصفيه فاضلاب و راههاي دفع آن 523
3.11.7 انعقاد و لخته سازي شيميايي 523
3.11.8 كاربرد در زمين 524
3.11.9 تبخير- هيدروليز،اكسيداسيون 524
3.11.10 فرآيندهاي غشايي 524
3.11.11 الکترولیز 524
3.11.12 تبخير طبيعي 525
3.11.13 تصفیه بیهوازی 525
3.11.14 فهرست منابع 525

3-12 ) تصفیه فاضلاب صنعتیبه روششناورسازي یونی

3.12.1 چکیده 527
3.12.2 مقدمه 528
3.12.3 مواد و تجهیزات 528
3.12.4 روشآزمایش 528
3.12.5 بحثها و نتایج 529
3.12.6 منابع و مراجع 533

3-13 ) کارایی سیستم USBF در تصفيه فاضلاب صنايع قندي

3.13.1 چکیده 534
3.13.2 مقدمه 535
3.13.3 متن اصلی مقاله 535
3.13.4 روش كار، مواد و تجهيزات 536
3.13.5 بحث و نتيج هگيري 537
3.13.6 جمع بندي 540
3.13.7 منابع و مراجع 540

3-14 ) مروری بر فرآیند تصفیه فاضلاب و پسماند کارخانجات صنایع غذایی

3.14.1 چکیده 542
3.14.2 مقدمه 543
3.14.3 تصفیه فاضلاب 543
3.14.4 نتیجهگیری 545
3.14.5 مراجع 545

3-15 ) مطالعه ای بر روشهای تصفیه فاضلاب صنعت تولید خمیرمایه

3.15.1 چکیده 547
3.15.2 مقدمه 548
3.15.3 تصفیه بیولوژیکی 549
3.15.4 فرایند بی هوازی 549
3.15.5 برکه های بی هوازی 550
3.15.6 تصفیه هوازی 551
3.15.7 روشهای تصفیه شیمیایی 551
3.15.8 روش های تصفیه فیزیکوشیمیایی 552
3.15.9 تصفیه با فیلتراسیون 552
3.15.10 حذف بیولوژیکی رنگ پساب توسط میکروارگانیزمها 553
3.15.11 روشهای دفع ضایعات کارخانه تولید خمیر مایه 554
3.15.12 نتیجه گیری 555
3.15.13 منابع 555

3-16 ) نیازسنجی تصفیه فاضلاب در شهرک صنعتی سرپل ذهاب، کرمانشاه

3.16.1 چکیده 556
3.16.2 مقدمه 556
3.16.3 روش تحقیق 556
3.16.4 نتایج 556
3.16.5 گروه صنايع غذايی 556
3.16.6 گروه صنايع کانی غیرفلزی 557
3.16.7 گروه صنايع نساجی 557
3.16.8 گروه صنايع شیمیايی 557
3.16.9 گروه صنايع سلولزی 557
3.16.10 گروه صنایع فلزی 557
3.16.11 تولید فاضلاب در شهرک صنعتی 557
3.16.12 امکانات موجود تصفیه و دفع فاضلاب 559
3.16.13 نتیجه گیری 559
3.16.14 منابع 560

قسمت هایی از فصل چهارم تصفیه اختلاط فاضلاب‌های شهری و صنعتی

در تحقیق صورت گرفته عملکرد بیوراکتور غشایی مستغرق با غشاء هالو فایبر در تصفیه فاضلاب شهری، فاضلاب صنعتی و اختلاط فاضلاب شهری و صنعتی مورد بررسی قرار گرفت. برای بررسی کارایی تصفیه فاضلاب شهری از فاضلاب موجود در تصفیه خانه اکباتان تهران استفاده شد. همچنین فاضلاب صنعتی یا مقاومت بالا با افزایش پارامترهای BOD، COD و TSS به ترتیب به حدود 1000، 2000 و 5000 میلی گرم در لیتر شبیه سازی گردید. فاضلاب اختلاط شهری و صنعتی نیز با ترکیب این دو به دست آمده که خصوصیاتی بین فاضلاب شهری و صنعتی را داشت. برای هر سه نوع فاضلاب مورد استفاده در تحقیق بهینه کردن زمان ماند هیدرولیکی مورد نظر قرار گرفت. با توجه به نتایج بدست آمده زمان ماند هیدرولیکی بهینه برای فاضلاب شهری 5 ساعت، فاضلاب صنعتی 17 ساعت و اختلاط فاضلاب شهری و صنعتی برابر 7 ساعت حاصل گردید. بر اساس نتایج درصد حذف برای BOD، COD، NH4 و TP در اختلاط فاضلاب شهری و صنعتی برابر 83/96%، 21/96%، 71/95% و 14/90% بدست آمد. نتایج بدست آمده نشان داد که بیوراکتورهای غشایی مستغرق با غشاء هالو فایبر برای فاضلاب شهری به طور غیر اقتصادی عمل کرده و همچنین در فاضلاب صنعتی نیز زمان ماند به مقدار قابل ملاحظه ای افزایش می‌یابد. در مقایسه با فاضلاب شهری و صنعتی، فاضلاب مختلط دارای خصوصیاتی بوده که باعث افزایش کارایی حذف و کاهش زمان ماند هیدرولیکی توسط بیوراکتور غشایی مستغرق و ایجاد شرایط اقتصادی برای تصفیه فاضلاب می‌شود. همچنین با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی و توابع پایه شعاعی برای اختلاط فاضلاب شهری و صنعتی مدل سازی صورت گرفت. نتایج حاصل از مدل ارائه شده مربوط به داده های آموزش و تست برای BOD، COD، NH4 و TP بسیار موفق بوده و تطبیق داده های مدل شبکه عصبی با مدل آزمایشگاهی صورت گرفت.

فهرست کامل فصل چهارم تصفیه اختلاط فاضلاب‌های شهری و صنعتی

4-1 ) روش MBR در تصفیه اختلاط فاضلابهای شهری و صنعتی با هدف بازيافت پساب در چرخه تولید و مدل سازی آن

4.1.1 کلیات 572
4.1.1.1 مقدمه 572
4.1.1.2 روشهای نوین تصفیه فاضلاب 574
4.1.1.3 بیوراکتور غشایی MBR 574
4.1.1.4 راکتورهای بیولوژیکی با بستر متحرک MBBR 575
4.1.1.5 سیستم راکتور های منفرد متوالی SBR 575
4.1.1.6 سیستم UASB 576
4.1.1.7 سیستم USBF 576
4.1.1.8 سیستم بیولاک 577
4.1.1.9 فرآیند صافی چكنده 578
4.1.2 سیستم بیوراکتور غشایی MBR)) ومروری بر منابع 579
4.1.2.1 مقدمه 579
4.1.2.2 معرفی و بررسی سیستم 580
4.1.2.3 انواع بیوراکتورهای غشایی از لحاظ چیدمان مدول غشایی 582
4.1.2.4 انواع سیستم های MBR از لحاظ فرآِند کلی 584
4.1.2.5 پارامترهای مهم درسیستم غشایی MBR 586
4.1.2.6 مزایای سیستم بیوراکتورغشایی MBR 587
4.1.2.7 معایب سیستم MBR 588
4.1.2.8 معرفی غشا و بررسی انواع غشاها 589
4.1.2.9 تقسیم بندی غشاها بر اساس دامنه جداسازی 589
4.1.2.10 انواع غشاء از حیث شكل 591
4.1.2.11 غشاهای مسطح 591
4.1.2.12 غشاهای لوله ای 591
4.1.2.13 اسپیرال 592
4.1.2.14 مقایسه و ویژگی انواع غشاء ها 593
4.1.2.15 انواع غشا از لحاظ جنس 594
4.1.2.16 انواع غشا از حیث کاربری فیلتراسیون 594
4.1.2.17 انتخاب غشا 595
4.1.2.18 گرفتگی غشا 595
4.1.2.19 مكانیزمهای گرفتگی 596
4.1.2.20 راهكارهای کاهش گرفتگی غشا 598
4.1.2.21 نمونه ای از تحقیقات انجام گرفته در دنیا 598
4.1.2.22 جمع بندی 606
4.1.3 مواد و روشهای مورد استفاده در تحقیق 608
4.1.3.1 مقدمه 608
4.1.3.2 هدف تحقیق 609
4.1.3.3 پایلوت بیوراکتور غشایی 609
4.1.3.4 مخزن بیوراکتور 610
4.1.3.5 مدول غشایی 610
4.1.3.6 پمپ مكش 613
4.1.3.7 فشارسنج 613
4.1.3.8 پمپ بكواش 614
4.1.3.9 سیستم هوا دهی 614
4.1.3.10 مخزن یا حوضچه آنوکسیک 616
4.1.3.11 مخزن یا حوضچه بی هوازی 617
4.1.3.12 مخزن تغذیه پایلوت 618
4.1.3.13 محل استقرار پایلوت 619
4.1.3.14 راه اندازی و بهره برداری از پایلوت 620
4.1.3.15 آزمایشات انجام شده 621
4.1.3.16 اندازه گیری BOD 621
4.1.3.17 اندازه گیری COD 622
4.1.3.18 اندازه گیری NO3 ،NH4 ،TP 622
4.1.3.19 اندازه گیری PH 622
4.1.3.20 اندازه گیری MLVSS و MLSS 623
4.1.4 تئوری مدل سازی با شبكه های عصبی 624
4.1.4.1 مقدمه 624
4.1.4.2 ایده شبكه های عصبی مصنوعی 625
4.1.4.3 نحوه عملكرد شبكه های عصبی مصنوعی 627
4.1.4.4 شبكه عصبی مصنوعی 630
4.1.4.5 شبكههای تک لایه 630
4.1.4.6 شبكههای چند لایه 631
4.1.4.7 توابع تحریک شبكههای عصبی 633
4.1.4.8 تابع تحریک پلهای 633
4.1.4.9 تابع تحریک خطی 633
4.1.4.10 توابع تحریک سیگموید 634
4.1.4.11 تابع تحریک بنیادی شعاعی 634
4.1.4.12 بایاس 634
4.1.4.13 آموزش شبكه عصبی 635
4.1.4.14 مدهای عملكردی شبكه عصبی 636
4.1.4.15 شبكه عصبی تابع بنیادی شعاعی 636
4.1.4.16 نكات قابل توجه در خصوص شبكه تابع بنیادی شعاعی 637
4.1.4.17 نرمال سازی بردارهای ورودی 639
4.1.4.18 آموزش شبکه RBF 640
4.1.5 تحلیل و تفسیر نتایج 641
4.1.5.1 نتایج آزمایشات 641
4.1.5.2 نتایج فاضلاب شهری 642
4.1.5.3 نتایج آزمایشات BOD 642
4.1.5.4 نتایج آزمایشات COD 645
4.1.5.5 نتایج آزمایشات NH 648
4.1.5.6 نتایج آزمایشات TP 650
4.1.5.7 نتایج آزمایشات TSS 651
4.1.5.8 نتایج آزمایشات PH 652
4.1.5.9 نتایج فاضلاب صنعتی 653
4.1.5.10 نتایج آزمایشات BOD 653
4.1.5.11 نتایج آزمایشات COD 656
4.1.5.12 نتایج آزمایشات NH 659
4.1.5.13 نتایج آزمایشات TP 661
4.1.5.14 نتایج آزمایشات TSS 662
4.1.5.15 نتایج اختلاط فاضلاب شهری و صنعتی 663
4.1.5.16نتایج آزمایشات BOD 663
4.1.5.17 نتایج آزمایشات COD 667
4.1.5.18 نتایج آزمایشات NH 669
4.1.5.19 نتایج آزمایشات TP 672
4.1.5.20 نتایج آزمایشات TSS 673
4.1.5.21 نتایج مدل سازی برای فاضلاب مختلط 674
4.1.5.22 مدل سازی BOD خروجی 675
4.1.5.23 مدل سازی COD خروجی 679
4.1.5.24 مدل سازی NH خروجی 683
4.1.5.25 مدل سازی TP خروجی 687
4.1.6 نتیجه گیری و پیشنهادات 692
4.1.6.1 نتیجه گیری 692
4.1.6.2 پیشنهادات 694
4.1.6.3 فهرست منابع و مراجع 695
4.1.6.4 پیوست 699
4.1.6.5 Abstract 716

%

میزان رضایت

میزان رضایت افراد خریدار این بسته بعد از خرید

(نظر سنجی به وسیله ایمیل و یک هفته بعد ازخرید بسته انجام می گیرد)

قسمت هایی از فصل پنجم تصفیه فاضلاب در شبکه‌های جمع‌آوری

در این تحقیق تاثیر واکنش‌های بیولوژیکی در حذف مواد آلی فاضلاب هنگام انتقال از منابع تولید به تصفیه‌خانه در شبکه‌های متعارف و شبکه‌های قطر کوچک نوین بررسی شد. برای این منظور یک قسمت از این شبکه‌های جمع‌آوری فاضلاب طراحی و ساخته شد. لوله‌های مورد استفاده از جنس PVC بوده و طول لوله‌ها در مجموع به 15 متر می‌رسید. همچنین قطر لوله‌های مورد استفاده 1/0 متر بود که به صورت ثقلی طراحی شد. جهت ایجاد سطحی مناسب برای الحاق میکروارگانیسم‌ها، توری پلاستیکی به عنوان واسطه به سطوح داخلی لوله چسبانده شد. سطح تماس فاضلاب با توری‌ها، در حالتی که لوله‌ها پر بودند، 77/3 متر مربع بود. جهت انجام آزمایشات مربوط به میزان حذف مواد آلی از فاضلاب مصنوعی با شدت آلودگی مشابه با فاضلاب شهری استفاده شد.
مدل ساخته شده تحت شرایط هوازی راهبری شد و تغییرات دمای فاضلاب در محدوده‌ی 3±20 بود. پس ازگذشت سه هفته از زمان شروع راه‌اندازی، آزمایشات مربوط به میزان حذف مواد آلی شامل BOD، COD، TN و NH3-N و NO3-N انجام شد. سطح بایوفیلم ایجاد شده نامنظم و ضخامت میانگین آن بین 7/4-3 میلی‌متر بود. چگالی سطحی بایوفیلم تشکیل شده بین 1/33-3/22 گرم بایومس بر متر مربع (وزن خشک) بود. نرخ مصرف اکسیژن پس از گذشت 3 هفته تقریبا به 21/0 میلی‌گرم بر لیتر بر دقیقه رسید.
بالاترین میزان کاهش در غلظت COD با کاهش 77 درصدی بود. همچنین بالاترین نرخ حذف BOD5، 73 درصد بود. به دلیل بالا بودن غلظت COD و کوتاه بودن زمان ماند، فرآیند نیتریفیکاسیون شکل نگرفت و تغییرات غلظت ‌‌‌ترکیبات نیتروژنی ناچیز بود.
نتایج حاکی از آن است که در صورت مهیا بودن شرایط، نرخ واکنش‌های بیولوژیکی در شبکه‌های جمع‌آوری نسبتا بالا بوده و با برنامه‌ریزی صحیح می‌توان از این پتانسیل استفاده بهینه کرد. در مناطق دوردست و کوهستانی که به دلیل مشکلات اجرایی، ساخت ‌تصفیه‌خانه با مشکلاتی مواجه است و همچنین در مناطقی که به دلیل کمبود سرمایه، امکان احداث ‌تصفیه‌خانه وجود ندارد، می‌توان با این رویکرد تا حدی زیادی از ورود آلودگی به محیط زیست جلوگیری کرد.

فهرست کامل فصل پنجم تصفیه فاضلاب در شبکه‌های جمع‌آوری

5-1 ) امكان سنجی تصفیه فاضلاب در شبكه هاي جمع آوري

5.1.1 مقدمه 732
5.1.1.1 مقدمه 733
5.1.1.2 اهمیت تحقیق 733
5.1.1.3 ضرورت تحقیق 735
5.1.1.4 فرضیات تحقیق 736
5.1.1.5 اهداف تحقیق 737
5.1.1.6 ساختار پايان نامه 737
5.1.2 مروري بر منابع 739
5.1.2.1 مقدمه 740
5.1.2.2 تاريخچه و اهمیت تصفیه فاضلاب 740
5.1.2.3 اهمیت جمعآوري فاضلاب 741
5.1.2.4 شبكههاي جمعآوري فاضلاب 741
5.1.2.5 تاريخچه احداث 741
5.1.2.6 انواع فاضلاب 743
5.1.2.7 فاضلاب خانگی 743
5.1.2.8 فاضلاب صنعتی 743
5.1.2.9 فاضلابهاي سطحی 744
5.1.2.10 شبكههاي جمعآوري فاضلاب و انواع آن 744
5.1.2.11 شبكههاي بهداشتی فاضلاب 745
5.1.2.12 شبكههاي جمعآوري آبهاي سطحی 746
5.1.2.13 شبكههاي جمعآوري مرکب 746
5.1.2.14 شبكههاي جمعآوري جايگزين 747
5.1.2.15 شبكههاي جمعآوري ثقلی با قطر کوچک 747
5.1.2.16 انواع روشهاي مورد استفاده جهت بررسی فرآيندهاي شبكه جمعآوري فاضلاب 748
5.1.2.17 آنالیزهاي آزمايشگاهی در رآکتورهاي کوچک 748
5.1.2.18 طرحهاي پايلوتی آزمايشگاهی 750
5.1.2.19 مطالعات میدانی 750
5.1.2.20 تغییرات کیفی فاضلاب هنگام انتقال 751
5.1.2.21 تصفیه فاضلاب در مجاورت باکتريهاي هوازي 752
5.1.2.22 انواع واکنشهاي شبكههاي جمعآوري ثقلی تحت شرايط هوازي 752
5.1.2.23 تجزيه مواد آلی فاضلاب تحت شرايط بیهوازي 753
5.1.2.24 نحوه تشكیل گاز H2S در فاضلاب 753
5.1.2.25 عوامل موثر در تولید گاز هیدروژن سولفید 754
5.1.2.26 جلوگیري از انتشار شرايط بیهوازي در شبكههاي متعارف جمعآوري فاضلاب 756
5.1.2.27 تاثیر اکسیژن در کنترل شرايط بیهوازي 756
5.1.2.28 تاثیر نیترات در کنترل شرايط بیهوازي 575
5.1.2.29 ويژگیهاي شبكه جمعآوري موثر بر تبديلات بیولوژيكی 578
5.1.2.30 عوامل موثر بر نرخ تصفیه فاضلاب در شبكههاي جمعآوري فاضلاب 561
5.1.2.31 نسبت F/M 761
5.1.2.32 زمان ماند هیدرولیكی 762
5.1.2.33 قطر شبكههاي جمعآوري فاضلاب 762
5.1.2.34 استفاده از شبكههاي جمعآوري به عنوان تاسیسات پیش تصفیه 762
5.1.2.35 روشهاي ارزيابی تغییرات کیفیت فاضلاب هنگام انتقال در شبكههاي جمع آوری 764
5.1.2.36 حذف DOC و BOD ،COD درشبکه های جمع آوری فاضلاب 765
5.1.2.37 حذف ذرات معلق و مواد آلی محلول در شبكههاي جمعآوري فاضلاب 769
5.1.2.38 حذف اکسیژن محلول در شبكههاي جمعآوري فاضلاب 771
5.1.2.39 حذف نیترات در شبكههاي جمعآوري فاضلاب 771
5.1.2.40 الحاق بايوفیلم به جدارهي داخلی فاضلابروها 773
5.1.2.41 مدلهاي حذف در شبكههاي جمعآوري فاضلاب 775
5.1.2.42 انتقال هوا 775
5.1.2.43 رشد بايومس هتروتروفیک 776
5.1.2.44 رشد بايومس معلق 776
5.1.2.45 انرژي مورد نیاز جهت نگهداري بايومس معلق 776
5.1.2.46 رشد بايوفیلم 777
5.1.2.47 هیدرولیز 777
5.1.2.48 ماتريس واکنشها 778
5.1.2.49 نتیجهگیري مطالعات انجام شده 780
5.1.3 روش تحقيق 781
5.1.3.1 مقدمه 782
5.1.3.2 مطالعات شبكههاي جمعآوري فاضلاب 782
5.1.3.3 جزيیات ساخت پايلوت 782
5.1.3.4 انتخاب روش مناسب جهت ساخت پايلوت 782
5.1.3.5 انتخاب شرايط حاکم بر فرآيندهاي حذف در شبكه جمعآوري 783
5.1.3.6 روابط هیدرولیكی مورد استفاده 783
5.1.3.7 رابطه پیوستگی 783
5.1.3.8 رابطه جريان 784
5.1.3.9 رابطه تجربی مانینگ-استريكلر 784
5.1.3.10 شبیه سازي شبكههاي متعارف جمعآوري فاضلاب و قطر کوچک 785
5.1.3.11 چگونگی افزایش MLSS درپایلوت 785
5.1.3.12 ساخت پايلوت آزمايشگاهی 786
5.1.3.13 انتخاب مصالح 787
5.1.3.14 قطر و نوع لولهها 787
5.1.3.15 پمپها 789
5.1.3.16 ديفیوزر 791
5.1.3.17 مخازن نگهداري 792
5.1.3.18 سطح شیبدار 792
5.1.3.19 توريها 793
5.1.3.20 فاضلاب مصنوعی 794
5.1.3.21 لجن فعال 795
5.1.3.22 ساخت پايلوت آزمايشگاهی 795
5.1.3.23 راهاندازي پايلوت آزمايشگاهی 796
5.1.3.24 محاسبه دبی جريان 797
5.1.3.25 اندازهگیري رشد بايوفیلم 797
5.1.3.26 میزان فعالیت بايوفیلم 798
5.1.3.27 آزمايشها 798
5.1.3.28 مواد معلق 798
5.1.3.29 تعیین کل جامدات معلق خشک شده در 351 تا 350 درجه سانتیگراد 799
5.1.3.30 تعیین کل جامدات محلول خشک شده در 385 درجه سانتیگراد 800
5.1.3.31 دستگاهها و وسايل 801
5.1.3.32 روش انجام آزمايش 801
5.1.3.33 تعیین جامدات ثابت و فرار سوزانده شده در دماي 005 درجه سانتیگراد 802
5.1.3.34 دستگاه ها 802
5.1.3.35 روش انجام آزمايش 802
5.1.3.36 آزمايشهاي مربوط به حذف مواد آلی فاضلاب 803
5.1.3.37 آزمایش BOD 803
5.1.3.38 آزمایش COD 803
5.1.3.39 اندازه گیری COD به روش تیتراسیون 804
5.1.3.40 اندازه گیری COD به روش اسپکتوفتومتری 805
5.1.3.41 آزمايش اندازهگیري اکسیژن محلول 806
5.1.3.42 اندازه گیري نیتروژن آمونیاکی 806
5.1.3.43 اندازه گیري نیتروژن نیترات 806
5.1.3.44 اندازهگیري دماي فاضلاب 807
5.1.3.45 اندازه گیری PH 807
5.1.4 نتايج و تفسير آنها 808
5.1.4.1 مقدمه 809
5.1.4.2 عملكرد توريها جهت رشد الحاقی 809
5.1.4.3 بررسی تاثیر بالا بردن زبري در سرعت جريان 810
5.1.4.4 زبري جريان در حالت اولیه)قبل از الحاق توري) 810
5.1.4.5 زبري لولهها پس از الحاق توري 811
5.1.4.6 تشكیل بايوفیلم بر روي پلاستیک مشبک 811
5.1.4.7 اندازهگیري ضخامت بايوفیلم تشكیل شده 811
5.1.4.8 ساختار بايوفیلم تشكیل شده 813
5.1.4.9 نرخ مصرف اکسیژن 814
5.1.4.10 حذف مواد آلی 815
5.1.4.11 تغییرات غلظت COD 815
5.1.4.12 آزمایش COD پس ازگذشت یک هفته اززمان شروع 815
5.1.4.13 آزمایش COD پس از گذشت دوهفته اززمان شروع 816
5.1.4.14 آزمایش COD پس از گذشت سه هفته اززمان شروع 816
5.1.4.15 تغییرات غلظت BOD طی دوره بهره برداری ازپایلوت 818
5.1.4.16 تغییرات BOD درسرعت 15/0 و 25/0 متر برثانیه 818
5.1.4.17 آزمایش COD و BOD در سرعت 75/0 متر بر ثانیه 819
5.1.4.18 حذفترکیبات نیتروژنی 820
5.1.4.19 نیتروژن کل 822
5.1.4.20 غلظت N-NO و N-NH 822
5.1.4.21 مواد معلق 823
5.1.5 جمعبندي و پیشنهادها 825
5.1.5.1 نتیجه گیری 826
5.1.5.2 پیشنهادات 827
5.1.5.3 مراجع 828
5.1.5.4 ABSTRACT 832

قسمت هایی از فصل ششم روش های نوین در ارزیابی تصفیه فاضلاب

در ساليان اخير بهره برداري و كنترل مناسب تصفيه خانه هاي فاضلاب به دليل افزايش نگراني در مورد مسائل زيست محيطي اهميت بيشتري پيدا كرده است. عملكرد نادرست يك تصفيه خانة فاضلاب ممكن است مشكلات جدي براي محيط زيست و سلامت عمومي ايجاد نمايد. در اين پژوهش عملكرد تصفيه خانة فاضلاب شهرك صنعتي مشهد با استفاده از شبكه هاي عصبي پرسپترون چندلايه كه از پر كاربردترين شبكه هاي عصبي مصنوعي در مسائل زيست محيطي است، شبيه سازي شده است. براي اين منظور الگوريتم آموزش لونبرگ- ماركوارد به عنوان الگوريتم يادگيري شبكه مورد استفاده قرار گرفته است. بهترين آرايش شبكه بر بدست آمد. نهايتاً شبكه اي با يك لاية پنهان و MAPE و MAE ،RMSE و حداقل R اساس حداكثر مقدار17 نرون مياني به عنوان بهترين آرايش شناخته شد. يافته هاي پژوهش نشان داد كه مدل شبكة عصبي ارائه شده، از توانايي قابل قبولي در پيش بيني عملكرد تصفيه خانه هاي فاضلاب صنعتي برخوردار است.

فهرست کامل فصل ششم روش های نوین در ارزیابی تصفیه فاضلاب

6-1 ) ارزيابي عملكرد تصفيه خانه هاي فاضلاب صنعتي با استفاده از شبكة عصبي مصنوعی

6.1.1 چکیده 835
6.1.2 مقدمه 836
6.1.3 مواد و روش ها 836
6.1.4 تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی مشهد 836
6.1.5 شبكه هاي عصبي مصنوعي 837
6.1.6 شبكة عصبي پرسپترون چندلايه 837
6.1.7 الگوريتم آموزش لونبرگ- ماركوارد 838
6.1.8 داده هاي ورودي 838
6.1.9 تأثير توزيع آماري داده ها 939
6.1.10 انتخاب معيار عملكرد 839
6.1.11 نتايج و بحث 840
6.1.12 نتيجه گيري 843
6.1.13 منابع و مراجع 843

6-2 ) ارزیابی عملکرد راکتور SBR درصتفیه فاضلاب

6.2.1 چکیده 845
6.2.2 مقدمه 846
6.2.3 تاریخچه SBR 846
6.2.4 تاسيسات لجن فعال بااستفاده از فناوري SBR 847
6.2.5 خصوصیات کلی SBR 847
6.2.6 روش لجن فعال SBR 849
6.2.7 تحليل فرآيند راكتور ناپيوسته متوالي 854
6.2.8 توليد لجن مازاد بيولوژيكي در راكتور 856
6.2.9 كاربرد شبكه فيلتراسيون در راكتور ناپيوسته متوالي 856
6.2.10 عملکرد SBR درتصفيه آب زهكش اسيدي جهت حذف 859
6.2.11 حذف COD 860
6.2.12 حذف فنل 860
6.2.13 حذف تيوسيانات 861
6.2.14 شاخص حجمي لجن ومقدار لجن توليد شده در سيستمSBR 863
6.2.15 نتايج 863
6.2.16 منابع 864

6-3 ) استفاده از فرايندهاي اكسيداسيون پيشرفته در تصفيه فاضلاب

6.3.1 چکیده 865
6.3.2 مقدمه 866
6.3.3 كاربرد فرايند اكسيداسيون پيشرفته در تصفيه فاضلاب 867
6.3.4 روش دي اكسيد تيتانيم/ پرتوفرابنفش 867
6.3.5 پروكسيد هيدروژن (آب اكسيژنه)/ پرتوي ماوراي بنفش 869
6.3.6 واكنش هاي فنتوني 870
6.3.7 نتيجه 871
6.3.8 منابع و مراجع 872

6-4 ) انتخاب فرایند بهینه تصفیه فاضلاب با استفاده از روش AHP

6.4.1 چکیده 875
6.4.2 Abstract 875
6.4.3 مقدمه 876
6.4.4 فرایند تصفیه بی هوازی 876
6.4.5 تصمیم گیری چندمعیاره 877
6.4.6 روش تحلیل سلسله مراتبی 878
6.4.7 روش تحقیق 879
6.4.8 نتایج وبحث 879
6.4.9 تحلیل حساسیت 880
6.4.10 نتیجه گیری 884
6.4.11 مراجع 884

6-5 ) بررسي سيستم تصفيه فاضلاب USBF در مقايسه با سيستم تصفيه فاضلاب SBR در تصفيه انواع فاضلاب

6.5.1 چکیده 886
6.5.2 مقدمه 887
6.5.3 فرایند SBR 888
6.5.4 شرح فرآيند 890
6.5.5 مزایای راکتور USBF 891
6.5.6 مقایسه و سنجش سیستم SBR با USBF 892
6.5.7 نتايج 893
6.5.8 منابع 894
6.5.9 Abstract 896

6-6 ) بررسی عملکرد سیستم تصفیه فاضلاب خانگی به روش USBR

6.6.1 چکیده 897
6.6.2 مقدمه 897
6.6.3 پیشینه تحقیق 898
6.6.4 مواد و روش کار مورد استفاده 898
6.6.5 مشخصات سیستم 898
6.6.6 بهرهبرداری از سیستم 899
6.6.7 مراحل زمانی انجام آزمایشات 899
6.6.8 نتایج آزمایشات 899
6.6.9 بررسی تغییرات قلیائیت در طول دوره بهره برداری 900
6.6.10 بررسی تغییرات نیاز بیولوژیکی به اکسیژن BOD در طول دوره بهره برداری 900
6.6.11 بررسی تغییرات اکسیژن محلول درطول دوره بهره برداری 900
6.6.12 بررسی تغییرات کل جامدات محلول در طول دورذه بهره برداری 901
6.6.13 بررسی تغییرات کل جامدات معلق درطول دوره بهره برداری 901
6.6.14 نتیجه گیری 901
6.6.15 مراجع 905

6-7 ) بررسی فناوری های نوین ذرات نانو در تصفیه آب وفاضلاب

6.7.1 چکیده 906
6.7.2 مقدمه 906
6.7.3 کاربرد فناوری نانو در تصفیه آب 907
6.7.4 حذف آرسنیک 907
6.7.5 حذف نیترات 909
6.7.6 حذف رنگ 909
6.7.7 حذف فلزات سنگین ومواد آلی 909
6.7.8 حذف آلاینده های آلی با استفاده از نانوذرات اکسید آهن 911
6.7.9 نتیجه گیری 911
6.7.10 منابع ومراجع 911

6-8 ) بهينه دسازي راكتور ناپيوسته متوالي SBR)) در تصفیه فاضلاب

6.8.1 چکیده 913
6.8.2 مقدمه 914
6.8.3 مدل ریاضی فرایند 915
6.8.4 مدلسازي فاز پركردن فرايند 916
6.8.5 مدلسازي فاز واكنش 918
6.8.6 پارامترهاي مدل 918
6.8.7 بهينهسازي فرايند 920
6.8.8 الگوريتم ژنتيك 921
6.8.9 نتيجه گيري 922
6.8.10 علائم اختصاري 922
6.8.11 مراجع 924

6-9 ) پتانسيل سنجي ساخت نيروگاه بيوگازسوز در تصفيه خانه هاي فاضلاب

6.9.1 چکیده 926
6.9.2 مقدمه 926
6.9.3 بررسي بيوگاز توليدي در تصفيه خانه هاي فاضلاب 927
6.9.4 عوامل كنترلي و تاثير گذار در فرايند تصفيه فاضلاب و توليد بيوگاز 928
6.9.5 شاخص هاي كيفيت فاضلاب-BOD 929
6.9.6 افزايش بازده هاضم بي هوازي 929
6.9.7 گذرا بودن مرحله تخمير اسيدي- 929
6.9.8 عوامل كنترلي و تاثير گذار بر ميزان و تركيب بيوگاز توليدي 930
6.9.9 عوامل كنترلي و تاثير گذار در تجزيه، تصفيه و ارتقاء كيفيت بيوگاز 930
6.9.10 سيستم پايش لحظه اي، كنترل و اتوماسيون 931
6.9.11 اهميت و چگونگي كنترل اتوماتيك نمودن فرايند توليد بيوگاز تصفيه خانه فاضلاب 931
6.9.12 مشخصات دستگاههاي اندازه گيري، ارسال و دريافت سيگنال 933
6.9.13 نتيجهگيري 934
6.9.14 مراجع 935

6-10 ) تدوین الگوریتمی برای ارزیابی ریسک تصفیه خانه های فاضلاب

6.10.1 چکیده 936
6.10.2 مقدمه 937
6.10.3 مفاهیم پایه 938
6.10.4 تهدیدات وخطرات 938
6.10.5 آسیب پذیری 938
6.10.6 ریسک 938
6.10.7 روش کار 939
6.10.8 تحلیل سلسله مراتبی 939
6.10.9 چهارچوب پیشنهادی برای ارزیابی ریسک سامانه های تصفیه خانه فاضلاب 939
6.10.10 شناسایی سامانه 939
6.10.11 طبقه بندی تهدیدات 940
6.10.12 شدت اثرات 941
6.10.13 ارزیابی آسیب پذیری 943
6.10.14 محاسبه ریسک 944
6.10.15 جمع بندی ونتیجه گیری 945
6.10.16 منابع ومراجع 945

6-11 ) تصفيه پيشرفته فاضلابهاي شهري و صنعتي با هدف حذف فلزات سنگين به كمك صافی

6.11.1 مواد و روشها 949
6.11.2 مراجع 959
6.11.3 Abstract 962

6-12 ) تصفيه فاضلاب با استفاده از گياهان

6.12.1 چکیده 963
6.12.2 مقدمه 964
6.12.3 فاضلاب و انواع آن 965
6.12.4 انواع فاضلاب 965
6.12.5 تصفيه فاضلاب و گياهان اثر بخش 965
6.12.6 منابع 696

6-13 ) تصفيه فاضلاب با هدف توليد پليمر زيست تخريب پذير

6.13.1 چکیده 970
6.13.2 مقدمه 971
6.13.3 مواد و روشها 971
6.13.4 مرحله غني سازي ميكروبي فاضلاب توسط بيوراكتور هاي ناپيوسته متوالي 971
6.13.5 مرحله توليد و ذخيرهسازي پليهيدروكسيآلكانوات 972
6.13.6 روشهاي آناليز دادهها 973
6.13.7 نتایج وبحث 973
6.13.8 مرحله غنيسازي ميكروبي در راكتور SBR 973
6.13.9 مرحله توليد پليهيدروكسي آلكانوات 974
6.13.10 نتيجه گيري 975
6.13.11 منابع 975

6-14 ) توليد برق و حرارت در طي فرآيند تصفيه فاضلاب

6.14.1 چکیده 976
6.14.2 مقدمه 977
6.14.3 معرفي مطالعه 977
6.14.4 بررسی کفی وکیفی لجن تصفیه خانه تبریز 978
6.14.5 فعالیت های تجربی 979
6.14.6 بررسی وضعیت تولید بیوگاز و آنالیز آن 981
6.14.7 بحث ونتیجه گیری 981
6.14.8 مراجع 981

6-15 ) حذف LAS از پس آب خروجی تصفیه فاضلاب خانگی

6.15.1 چکیده 982
6.15.2 مقدمه 982
6.15.3 اثرات زیست محیطی سدیم دودسیل بنزن سولفونات خطی 983
6.15.4 تجزیه زیستی LAS 983
6.15.5 مواد فعال سطحی درتصفیه خانه 984
6.15.6 LAS در لجن 985
6.15.7 عوامل تاثیر گذار در جذب LAS روی لجن فعال 985
6.15.8 اثر طول زنجیر 985
6.15.9 وجود یون کلسیم 986
6.15.10 تصفیه لجن 988
6.15.11 LAS در آب تصفیه شده ی فاضلاب 989
6.15.12 جذب سطحی LAS 989
6.15.13 نتیجه گیری 992
6.15.14 مراجع 993

6-16 ) عملکرد تالابهای مصنوعی در تصفیه فاضلاب

6.16.1 چکیده 996
6.16.2 مقدمه 996
6.16.3 بحث و گفت و گو 998
6.16.4 تنوع سیستی تالاب های مصنوعی بزای تصفیه فاضلاب 998
6.16.5 حذف آلایندههای کشاورسی توسط تالابهای مصنوعی 998
6.16.6 حذف نیتزوصن اس فاضلاب خانگی توسط تالاب های مصنوعی 999
6.16.7 پتانسیل تالاب های مصنوعی در درمان پزغذایی آب 999
6.16.8 استفاده اس تالابهای مصنوعی بزای حذف فلشات سنگین اس فاضلاب های صنعتی 1000
6.16.9 نتایج و پیشنهادات 1000
6.16.10 مراجع 1002

6-17 ) کاربرد پليمر زيستي کيتوزان در تصفيه آب و فاضلاب

6.17.1 چکیده 1003
6.17.2 مقدمه 1003
6.17.3 فرآيند تهيه کيتين و کيتوزان 1005
6.17.4 ويژگي هاي کيتين و کيتوزان 1005
6.17.5 کاربردهاي کيتين و کيتوزان 1006
6.17.6 کاربرد کيتوزان در تصفيه آب و فاضلاب 1006
6.17.7 نتيجه گيري 1009
6.17.8 فهرست منابع 1009

6-18 ) کاهش مصرف انرژي در تصفیه خانه هاي فاضلاب

6.18.1 چکیده 1011
6.18.2 مقدمه 1012
6.18.3 مواد و روشها 1012
6.18.4 نتایج 1012
6.18.5 چالشهاي مدیریتانرژي 1013
6.18.6 انرژي هاي تجدیدپذیر 1013
6.18.7 تحقیقات شرکت اسرائیلی Emefcy 1015
6.18.8 نتیجه گیري و جمع بندي 1016
6.18.9 مراجع 1017

6-19 ) مدلسازی تصفیه فاضلاب حاوی امونیم با روش ترکیبی نیتریفیکیشن جزئی واکسیداسیون بی هوازی آمونیم

6.19.1 کلیات 1032
6.19.1.1 هدف 1033
6.19.2 چرخه نیتروژن درطبیعت 1035
6.19.2.1 چرخه نیتروژن 1036
6.19.2.2 نیتروژن،یک موضوع زیست محیطی 1037
6.19.2.3 نگاهی به واکنش های تبدیل آمونیم درفرایندهای تصفیه پساب 1037
6.19.2.4 Nitrification و Denitrification 1037
6.19.2.5 اکسیداسیون بی هوای آمونیوم Anammox 1038
6.19.2.6 فرایند Canon 1039
6.19.3 حذف ترکیبات آمونیمی از پساب 1041
6.19.3.1 حذف ترکیبات آمونیمی 1042
6.19.3.2 فرایند اکسیداسیون بی هوایز آمونیوم 1043
6.19.3.3 جایگاه فرایند Anammox 1044
6.19.3.4 جایگزین جدید برای فرایند حذف ترکیبات آمونیمی 1046
6.19.3.5 سیستم های دو راکتوره 1047
6.19.3.6 انواع مختلف راکتور مودر کاربرد دراین فرایند 1049
6.19.3.7 راکتور CSTR 1049
6.19.3.8 راکتور SBR 1049
6.19.3.9 راکتور BAS 1049
6.19.3.10 راکتور MBR 1050
6.19.3.11 فرایندهای زیستی در راکتور SBR 1050
6.19.4 مدلسازی فرایند 1053
6.19.4.1 مدل سازی حذف زیستی ترکیبات نیتروژن دار 1054
6.19.4.2 مدل سازی فرایندهای زیستی 1055
6.19.4.3 مدل راکتور زیستی 1055
6.19.4.4 تشریح مدل 1 ASM 1056
6.19.4.5 بحث نیتروژنی 1057
6.19.4.6 فرایندهای زیستی درمدل1 ASM 1058
6.19.4.7 پارامترهای مدل 1061
6.19.4.8 مدل سازی فرایند Anammox 1065
6.19.5 نتایج مدلسازی ونتیجه گیری وپیشنهادات 1068
6.19.5.1 مدلهای مبتنی بر 1 ASM 1069
6.19.5.2 مشخصات فاضلاب ساختگی 1071
6.19.5.3 بخش اول نمودارهای تغییر غلظت مواد حاصل ازمدلسازی فرایند 1072
6.19.5.4 بخش دوم نمودارهای تغییر غلظت مواد حاصل از مدلسازی فرایند 1075
6.19.5.5 بخ سوم نمودارهای تطبیقی نتایج به دست آمده از مدلسازی فرایند درمقایسه با نتایج ارائه شده 1078
6.19.5.6 جمع بندی ونتیجه گیری 1080
6.19.5.7 پیشنهادات 1081
6.19.5.8 پیوست ها 1082
6.19.5.9 منابع وماخذ 1085
6.19.5.10 ABSTRACT 1089

قسمت هایی از فصل هفتم اثرات زیست محیطی تصفیه خانه فاضلاب

مسئله دفع بهداشتی فاضلاب شهرها، گذشته از مسائل بهداشتی و آلودگی محيط به خصوص در مناطق کم آب و دارای منابع محدود، راهگشایی برای تامین کمبودها از طری جابجایی پساب تصفیه شده با آب بهداشتی در مواردی که استفاده آن منع نشده است، بعنوان مثال در کشاورزی و آبیاری فضای سبز می باشد. تصفیه پسابها با حجم عظیمی که در شهرها تولید می شود و استفاده از آنها در محلهای مجاز، بسیاری از مشکلات کمبود آب و توسعه را حل خواهد نمود. اما فرآیند تصفیه و مکان آن نسبت به شهر مسئله ای بسيیار حائز اهمیت در شرای اقلیمی متفاوت می باشد و عدم مطالعه کافی ممکن است اثرات زیسيت محیطی زيادی را بدون داشيتن بازده مناسب به دنبال داشته باشد.

فهرست کامل فصل هفتم اثرات زیست محیطی تصفیه خانه فاضلاب

7-1 ) ارزیابی عملکرد روش لجن فعال در تصفیه فاضلاب

7.1.1 چکیده 1092
7.1.2 مقدمه 1092
7.1.3 روش لجن فعال در تصفیه فاضلاب 1093
7.1.4 قابلیت هاي لجن فعال سالم 1096
7.1.5 مراحل تصفیه فاضلاب به روش لجن فعال 1096
7.1.6 مواد آلی کربنه 1098
7.1.7 ترکیبات نیتروژنه 1098
7.1.8 قلیائیت 1098
7.1.9 مبانی تحلیل و کنترل فرایند لجن فعال 1098
7.1.10 ملاحظات طراحی فرایند لجن فعال 1099
7.1.11 رویکرد هاي عمده کنترل فرآیند لجن فعال 1101
7.1.12 نتیجه گیري 1103
7.1.13 منابع 1103

7-2 ) استفاده از لجن تصفیه خانه فاضلاب درساختار بتن

7.2.1 چکیده 1104
7.2.2 مقدمه 1105
7.2.3 استفاده از لجن به عنوان افزودنی به سیمان 1105
7.2.4 بررسی خواص فیزیکی ومکانیکی بتن ساخته شده از لجن خشک شده تصفیه خانه فاضلاب 1106
7.2.5 بررسی دوام وپایایی بتن ساخته شده از لجن خشک شده تصفیه خانه فاضلاب 1107
7.2.6 بررسی کاهش اثرات زیست محیطی لجن،به عنوان افزودنی به سیمان 1107
7.2.7 استفاده از خاکستر لجن دربتن 1108
7.2.8 استفاده از لجن آب در بتن 1108
7.2.9 پیشنهاداتی برای استفاده از لجن آب درمحصولات بتنی 1109
7.2.10 نتیجه گیری وپیشنهادات 1109
7.2.11 منابع ومراجع 1110

7-3 ) اهمیت فراوری جلبک های پساب تصفیه خانه های فاضلاب ایران

7.3.1 چکیده 1111
7.3.2 مقدمه 1112
7.3.3 عمل آوری واستخراج مواد و موارد استفاده 1112
7.3.4 فراوانی وپراکنش 1113
7.3.5 موارد مصرف انواع جلبک ها درکشورهای دیگر وایران 1113
7.3.6مواد معدنی وآلی 1114
7.3.7 ویتامینها 1114
7.3.8 استفاده های مفید از جلبکها 1114
7.3.9 جلبک ها به عنوان منبع اولیه مواد آلی وانرژی 1114
7.3.10 جلبک ها به عنوان غذای انسان 1115
7.3.11 استفاده از جلبکها درصنعت 1116
7.3.12 استفاده از جلبک ها برای درمان بیماریها 1117
7.3.13 استفاده از جلبک ها درپژوهشهای زیستی 1117
7.3.14 استفاده از جلبک ها برای تصفیه آب 1118
7.3.15 استفاده از جلبک ها درکشاورزی 1118
7.3.16 نتیجه 1119
7.3.17 منابع ومراجع 1120

7-4 ) بررسی و محاسبه ارزش حرارتی لجن تصفیه خانه فاضلاب تهران

7.4.1 چکیده 1121
7.4.2 Abstract 1121
7.4.3 مقدمه 1121
7.4.4 سوزاندن لجن،روشی کارآمد برای بازیابی انرژی 1122
7.4.5 آزمایشات 1122
7.4.6 محاسبات 1123
7.4.7 نتیجه گیری 1124
7.4.8 منابع 1124
7.4.9 Abstract 1125

7-5 ) روشهاي بهبود آبگيري از لجن تصفيه خانه فاضلاب كلانشهر تبريز

7.5.1 منابع 1134

7-6 ) مروری بر تصفیه فاضلاب توسط جلبکها

7.6.1 چکیده 1136
7.6.2 مقدمه 1137
7.6.3 فرآیندهای تصفیه فاضلاب 1137
7.6.4 روش فیزیکی 1137
7.6.5 روش شیمیایی 1138
7.6.6 روش بیولوژیکی 1138
7.6.7 مزایای تصفیه بیولوژیکی 1138
7.6.8 انواع روشهای تصفیه بیولوژیکی 1138
7.6.9 جلبک ها 1139
7.6.10 انواع جلبک ها 1139
7.6.11 جلبک های تک سلولی 1139
7.6.12 جلبک های پر سلولی 1139
7.6.13 سیانوباکتریها 1140
7.6.14 کاربرد جلبک ها در تصفیه فاضلاب 1140
7.6.15 استفاده از ریزجلبک ها در تصفیه فاضلاب 1140
7.6.16 عوامل رشد جلبکها 1141
7.6.17 روشهای کشت 1141
7.6.18 سیست مهای باز 1141
7.6.19 سیست مهای بسته 1142
7.6.20 استفاده از سیانوباکتریها در تصفیه فاضلاب 1142
7.6.21 مزایای استفاده از سیانوباکتریها 1142
7.6.22 حذف مواد مغذی 1142
7.6.23 حذف آفت کش ها 1143
7.6.24 حذف فلزات 1143
7.6.25 مروری بر تحقیقات انجام گرفته 1143
7.6.26 نتیجه گیری 1145
7.6.27 فهرست منابع 1146

7-7 ) ارزیابی اثرات زیست محیطی تصفیه خانه فاضلاب بر شهر قم

7.7.1 چکیده 1149
7.7.2 مقدمه 1150
7.7.3 روش تحقیق 1150
7.7.4 مفاهیم و مبانی نظری تحقیق 1150
7.7.5 تعریف فاضلاب 1150
7.7.6 درجه آلودگی فاضلابهای شهری 1150
7.7.7 بوی فاضلاب 1151
7.7.8 ارزیابی اثرات زیستمحیطی 1151
7.7.9 مشخصات و ویژگیهای منطقه ومحدوده تصفیه خانه جامع فاضلالاب قم 1153
7.7.10 موقعیت محدوده اطراف تصفیه خانه 1153
7.7.11 محل تصفیه خانه جامع فاضلاب شهر قم 1153
7.7.12 تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از تاثیر پیآمدها در مراحل مختلد اجرای پروژه 1154
7.7.13 تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از تاثیر پی آمدها بر فاکتورهای زیست محیطی 1155
7.7.14 لیست آثار و پیامدهای حاصل 1156
7.7.15 نتیجه گیری 1159
7.7.16 منابع 1160

7-8 ) ارزیابی اثرا تزیست محیطی طرح تصفیه خانه فاضلاب همدان

7.8.1 خلاصه 1161
7.8.2 مقدمه 1162
7.8.3 روش کار 1163
7.8.4 دستاوردها 1163
7.8.5 بحث ونتیجه گیری 1166
7.8.6 منابع وماخذ 1167
7.8.7 Abstract 1168

7-9 ) ارزیابی عملکرد زیست محیطی تصفیه خانه فاضلاب

7.9.1 چکیده 1169
7.9.2 مقدمه 1170
7.9.3 منطقه ی مورد مطالعه 1171
7.9.4 روش تحقیق 1172
7.9.5 نحوه نمونه برداری 1172
7.9.6 نتایج 1173
7.9.7نتیجه گیری 1176
7.9.8 پیشنهادات 1177
7.9.9 فهرست منابع 1177

7-10 ) مطالعه اثر پساب تصفیه شده فاضلاب شهري بر خصوصیات خاك

7.10.1 چکیده 1179
7.10.2 مقدمه 1179
7.10.3 مواد و روش ها 1181
7.10.4 بحث و نتایج 1182
7.10.5 نتیجه گیری 1186
7.10.6 منابع 1186
7.10.7 Abstract 1188

قسمت هایی از فصل هشتم مطالعات موردی تصفیه خانه های فاضلاب

در اين پژوهش پارامترهاي عملكردي تصفيه خانه در دوره 30 ماهه گذشته شامل دبي ورودي، كيفيت فاضلاب وروردي و كيفيت پساب خروجي و شرايط آب و هوايي منطقه مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است همچنين يك دوره پايش سه ماهه سيستم به اجرا گذاشته شد همچنين علاوه بر بررسي و تجزيه و تحليل آمارهاي گذشته و آزمايشات مذكور، بخشهاي مختلف تصفيه خانه مورد مهندسي مجدد قرار گرفته و با پارامترهاي طرح اوليه و همچنين با پارامترهاي بازنگري شده مورد طراحي مجدد قرار گرفتند. به منظور تعيين پارامترهاي طراحي از نتايج 540 چك از مشتركين سطح شهر استفاده شده است. براي ارتقاء سيستم 8 آلترناتيو طراحي و بروش ماتريس لئوپولد(ارزيابي چند معياره) آلترناتيو منتخب تعيين گرديده است. بر اساس نتايج اين تحقيق راندمان تصفيه خانه در حذف آلاينده هاي اساسي در فصول گرم سال مطلوب بوده و در فصول سرد سال ميزان سرانه BOD آلاينده ها در خروجي سيستم از ميزان قابل قبول در استانداردها فراتر مي رود. پارامترهاي طراحي اصلي شامل 5 سرانه برابر 60 گرم به ازاي هر نفر در شبانه روز و سرانه مصرف آب برابر 220 و سرانه فاضلاب توليدي برابر TSS برابر 50 و180 ليتر به ازاي هر نفر در شبانه روز تعيين گرديد.بر اساس نتايج مهندسي مجدد سيستم، عامل اصلي افت راندمان تصفيه خانه حساسيت سيستم به برودت هوا و افت كيفيت پساب در ايام سرد سال و رشد جلبك و افزايش مواد جامد معلق پساب در فصول بهار و پاييز مي باشد.

فهرست کامل فصل هشتم مطالعات موردی تصفیه خانه های فاضلاب

8-1 ) اثرات تغییرات DO ودمایراکتورهوازی برنیتروژن کلپساب تصفیه خانه فاضلاب شیراز

8.1.1 چکیده 1189
8.1.2 مقدمه 1190
8.1.3 متن اصلی 1190
8.1.4 مواد وروش کار 1191
8.1.5 نتایج وبحث 1192
8.1.6 نتیجه گیری 1193
8.1.7 منابع 1193

8-2 ) ارزیابی عملکرد تصفیه خانه فاضلاب یزد(برکه تثبیت)

8.2.1 خلاصه 1195
8.2.2 مقدمه 1196
8.2.3 کلیات 1196
8.2.4 روش کار 1197
8.2.5 نتایج 1198
8.2.6 بحث ونتیجه گیری 1199
8.2.7 پیشنهادات وراه حل ها 1199
8.2.8 منابع 1200
8.2.9 Abstract 1201

8-3 ) ارزیابی کارآیی تصفیه خانه فاضلاب شیراز

8.3.1 چکیده 1202
8.3.2 مقدمه 1203
8.3.3 مواد و روش ها 1203
8.3.4 بحث و نتایج 1204
8.3.5 نتیجه گیري 1207
8.3.6 منابع 1207
8.3.7 Abstract 1209

8-4 ) بررسي عملكرد تصفيه خانه فاضلاب شهر خوي ارائه پيشنهاداتي جهت ارتقاء آن

8.4.1 چکیده 1210
8.4.2 مقدمه 1211
8.4.3 مواد و روشها 1212
8.4.4 بحث و نتايج 1214
8.4.5 نتيجه گيري 1215
8.4.6 فهرست منابع وماخذ 1217

8-5 ) بررسي عملكرد بركه هاي تثبيت تصفيه خانه فاضلاب نيشابور

8.5.1 چکیده 1223
8.5.2 مقدمه 1224
8.5.3 روش بررسی 1224
8.5.4 نتابج وبحث 1226
8.5.5 نتیجه گیری 1231
8.5.6 منابع ومراجع 1231

8-6 ) بررسی غلظت عناصرسنگین در خاک تصفیه خانه فاضلاب شیراز

8.6.1 چکیده 1233
8.6.2 Abstract 1233
8.6.3 مقدمه 1234
8.6.4 بحث 1235
8.6.5 نتیجه گیری 1238
8.6.6 منابع فارسی 1239
8.6.7 References 1239

8-7 ) بررسي نوع سيستم تصفيه فاضلاب كارخانه قند مرودشت

8.7.1 چکیده 1240
8.7.2 مقدمه 1241
8.7.3 بررسي نوع سيستم تصفيه فاضلاب ناشي از كارخانه قند مرودشت 1242
8.7.4 نتيجه گيري 1243
8.7.5 پيشنهادات 1243
8.7.6 استفاده از روش ترکیبی USAB 1243
8.7.7 مديريت نوري فتوسنتز براي توليد هيدروژن از پساب كارخانه قند 1243
8.7.8 منابع ومراجع 1244

8-8 ) بررسی و ارزیابی کارایی سیستم تصفیه خانه فاضلاب شهر سنندج

8.8.1 چکیده 1245
8.8.2 مقدمه 1246
8.8.3 روش تحقیق 1247
8.8.4 نتایج 1248
8.8.5PH 1250
8.8.6 دما 1250
8.8.7 دبی 1251
8.8.8 اکسیژن محلولDO 1251
8.8.9 میزان اکسیژن خواهی زیست شیمیاییBOD 1251
8.8.10 میزان اکسیژن خواهی شیمیاییCOD 1252
8.8.11 هدایت الکتریکی EC 1252
8.8.12 کدورت 1252
8.8.13 فسفات 1252
8.8.14 آمونیاک 1253
8.8.15 نیترات 1253
8.8.16 سختی براساس CaCo2 1253
8.8.17 کلسیمCa 1253
8.8.18 منیزیمMg 1254
8.8.19 کلرCl 1254
8.8.20 کل جامدات محلولTSD 1254
8.8.21 جیوهHg 1254
8.8.22 روی Zn 1255
8.8.23 سربPb 1255
8.8.24 مسCu 1255
8.8.25 بحث ونتیجه گیری 1259
8.8.26 منابع وماخذ 1260
8.8.27 Abstract 1260

8-9 ) کمینه سازی مصرف آب وبهینهن سازی تصفیه فاضلاب کارخانه قند بیستون

8.9.1 چکیده 1262
8.9.2 مقدمه 1263
8.9.3 روش کار 1264
8.9.4 مراحل انجام تحقیق 1265
8.9.5 بحث ونتیجه گیری 1270
8.9.6 منابع 1273
8.9.7 Abstract 1274

8-10 ) مطالعه ارزيابي چرخه حيات زيست محيطي تصفيه خانه فاضلاب خمين

8.10.1 چکیده 1275
8.10.2 مقدمه 1276
8.10.3 مروري بر كارهاي انجام شده 1276
8.10.4 سايت مورد مطالعه 1277
8.10.5 مواد وروشها 1278
8.10.6 روش تحلیل 1278
8.10.7 مرا حل ارزيابي چرخه حيات 1279
8.10.8 تعريف هدف و دامنه 1279
8.10.9 سياهه نويسي چرخه حيات 1279
8.10.10 ارزيابي پيامد 1279
8.10.11 تفسير 1279
8.10.12 نتايج و بحث 1280
8.10.13 مقايسه اثرات زيست محيطي انرژي برق مصرفي نسبت به كلر 1281
8.10.14 مقايسه اثرات زيست محيطي انرژي برق مصرفي، بيوگاز و كلر 1282
8.10.15 نتيجه گيري كلي 1284
8.10.16 مراجع 1284

قسمت هایی از فصل نهم نانوتكنولوژي و كاربرد آن در تصفيه آب و فاضلاب

فراهم کردن آب پاک و در دسترس برای رفع نیازهای انسان چالش بزرگ قرن 12 است. نیاز به فناوری های نوین برای توانمند سازی مدیریت یکپارچه منابع آب را نمی توان دست کم گرفت. فناوری نانو پتانسیل بسیار زیادی در تصفیه پیشرفته آب و فاضلاب به منظور بهبود کارایی تصفیه و همچنین افزایش تامین آب از طریق استفاده ایمن از منابع آب غیر متعارف دارد. در اینجا پیشرفت های اخیر نانوتکنولوژی در تصفیه آب و فاضلاب را بررسی می کنیم.
جداسازی املاح آب در فرایندهای تصفیه به صورت شیمیایی، بیوشیمیایی، میکروبی و غیره انجام می گیررد . مهمترین بخش در فرآیند جداسازی و فیلتراسیون املاح از آب، غشاها هستند. فرایندهای غشایی با دارا بودن مزایایی مانند کاهش مصرف انرژی، انتقال جرم، حذف مواد جامد بدون ماده منعقد کننده تا کدورت NTU ، فضای مورد نیاز بسیار کم نسبت به فرایند متعارف تصفیه، راندمان بالا و سهولت کاربرد، از اهمیت بسزایی برخوردار هستند.

فهرست کامل فصل نهم نانوتكنولوژي و كاربرد آن در تصفيه آب و فاضلاب

9-1 ) اثرفشار بهره برداری برنانوفیلتراسیون فاضلاب تصفیه شده شهری

9.1.1 چکیده 1288
9.1.2 مقدمه 1289
9.1.3 مواد و روشها 1291
9.1.4 نتایج 1293
9.1.5 بحث ونتیجه گیری 1297
9.1.6 فهرست منابع 1298

9-2 ) بررسی انسداد نانوفیلترها درتصفیه فاضلاب

9.2.1 چکیده 1300
9.2.2 مقدمه 1301
9.2.3 عملکرد نانوفیلترها 1303
9.2.4 زناپتانسیل درعملکرد مستقیم نانوفیلترها 1303
9.2.5 اضافه کردن منعقد کننده برای کنترل گرفتگی درنانوفیلتراسیون مستقیم فاضلاب خروجی از تصفیه خانه فاضلاب 1303
9.2.6 تغییرات درحذف بدلیل افزودن منعقد کننده 1304
9.2.7 کنترل رسوب گیری درتصفیه نانوبااستفاده از ابزار میدان الکتریکی استاتیک با ولتاژ بالا 1304
9.2.8 کاربرد میدان الکتریکی خارجی 1305
9.2.9 نتیجه گیری 1305
9.2.10 منابع ومراجع 1305

9-3 ) بررسی فرآیند نانوفیلتراسیون در تصفیه آب و فاضلاب

9.3.1 چکیده 1307
9.3.2 مقدمه 1307
9.3.3 مواد و روش 1308
9.3.4 انواع جنس غشا 1309
9.3.5 غشاهای نامتقارن از جنس استات سلولز 1309
9.3.6 غشاهای پلی الکترولیت 1309
9.3.7 غشاهای پلی آمیدی 1310
9.3.8 ویژگی ها و نحوه عملکرد نانو غشاها 1310
9.3.9 کاربردها 1311
9.3.10 معیار های فنی- اقتصادی فرایند فیلتراسیون 1313
9.3.11 نکات مهم در به کارگیری فرآیند نانوفیلتراسیون 1313
9.3.12 بحث و نتیجه گیری 1314
9.3.13 منابع 1315

9-4 ) خطرات زيست محيطي نانو فناوري در تصفيه آب و فاضلاب

9.4.1 چکیده 1317
9.4.2 مقدمه 1318
9.4.3 تعريف نانو تكنولوژي 1318
9.4.4 عناصر پايه در فناوري نانو 1318
9.4.5 تقسيم بندي نانو 1319
9.4.6 كاربردهاي نانوتكنولوژي در تهيه ي آب پاك 1320
9.4.7 انواع روش هاي فيلتراسيون در تهيه آب 1320
9.4.8 فيلتراسيون غشايي 1320
9.4.9 اسمز معكوس 1320
9.4.10 نانوفيلتراسيون 1321
9.4.11 الترافيلتراسيون 1321
9.4.12 ميكروفيلتراسيون 1321
9.4.13 كاربرد نانو فيلترها در تصفيه آب و فاضلاب 1322
9.4.14 نانو حسگرها در صنعت آب و فاضلاب 1323
9.4.15 كاربرد نانو فيلتر ها در حذف رنگ 1323
9.4.16 كاربرد نانو فيلتر ها حذف نيترات 1324
9.4.17 حذف فلزات سنگين و مواد آلي 1324
9.4.18 نانو زئوليت ها 1324
9.4.19 كاربرد نانو فيلتر ها در تصفيه پساب هاي صنعتي 1324
9.4.20 چرا نانو ذرات مي توانند خطرناك باشند؟ 1325
9.4.21 مخاطرات نانو بر محيط زيست و سلامتي انسان 1325
9.4.22 راههاي كنترل اثرات مضر نانوذرات 1326
9.4.23 نتيجه گيري و پيشنهاد 1326
9.4.24 منابع 1327

9-5 ) کاربرد نانو لوله هاي کربنی در تصفیه آب و فاضلاب

9.5.1 چکیده 1329
9.5.2 مقدمه 1330
9.5.3 ویژگیهاي نانو لوله هاي کربنی 1332
9.5.4 نتیجه گیري و جمع بندي 1333
9.5.5 مراجع 1334

9-6 ) کاربرد های نانوتکنولوژی در تصفیه آب و فاضلاب

9.6.1 چکیده 1335
9.6.2 مقدمه 1335
9.6.3 معایب شیوه سنتی تصفیه آب 1336
9.6.4 تعریف و کاربرد نانو مواد درتصفیه آب و فاضلاب 1336
9.6.5 جذب 1337
9.6.6 تکنولوژی های اصلاح سطح جاذب 1337
9.6.7 نانوجاذب های کربنی 1337
9.6.8 کاربرد نانوجاذب های کربنی در حذف آلاینده های آلی 1337
9.6.9 کاربرد نانوجاذب های کربنی در حذف فلزات سنگین 1338
9.6.10 کاربرد نانوجاذب های فلزی در حذف آلاینده ها 1338
9.6.11 غشا و فرایندهای غشایی 1339
9.6.12 غشاهای نانوکامپوزیت 1341
9.6.13 کاربرد نانوذرات در حذف کاتالیستی آلاینده ها 1341
9.6.14 کاتالیزور های نوری 1341
9.6.15 بهینه سازی نانوفتوکاتالیست 1342
9.6.16 مکانیسم های ضد میکروبی 1342
9.6.17 بحث و نتیجه گیری 1342
9.6.18 نانو لوله های کربنی 1343
9.6.19 نانوذرات 1343
9.6.20 نانوغشا 1344
9.6.21 منابع 1344

9-7 ) نانوتکنولوژی وکاربرد آن درتصفیه آب وفاضلاب

9.7.1 چکیده 1349
9.7.2 مقدمه 1350
9.7.3 کاربردهای نانوتکنولوژی 1350
9.7.4 کاربرد نانوتکنولوژی درتصفیه آب وفاضلاب 1351
9.7.5 نانوذرات آهن صفر ظرفیتی 1351
9.7.6 نانوذرات مغناطیسی 1351
9.7.7 نانوذرات نقره 1351
9.7.8 نانوذرات TiO2 1352
9.7.9 نانوذرات کربن 1352
9.7.10 نانوفیلترها 1352
9.7.11 نانوذرات جاذب 1352
9.7.12 نانوذرات Bioactive 1352
9.7.13 Dendrimer Enhanced UF 1352
9.7.14 نتیجه گیری 1353
9.7.15 منابع ومراجع 1354

قسمت هایی از فصل دهم آبیاری با فاضلاب تصفیه شده

همه جوامع ، هم به صورت جامد و هم به صورت مايع ، فضولات توليد مي كنند. بخش مايع اين فضولات يا فاضلاب اساسا همان آب مصرفي جامعه است كه در نتيجه كاربردهاي مختلف آلوده شده است. از نظر منابع توليد ، فاضلاب را مي توان تركيبي از مايع با فضولاتي دانست كه توسط آب از منابع مسكوني ، اداري و تاسيسات تجاري و صنعتي حمل شده و بر حسب مورد با آبهاي زيرزميني ،آبهاي سطحي و سيلابها مي آميزد. نگراني هاي موجود بر اثر كاهش ذخاير سفره هاي آب زيرزميني ، سبب گسترش فعاليت ها در زمينه بازيافت فاضلاب در كشورهاي غربي شده است. به نحوي كه آب مصرف شده هم در مصارف خانگي و هم در مصارف آبياري مزارع كشاورزي و باغ ها مورد استفاده مجدد قرار گيرد و كمترين حجم آلايندگي را هم داشته باشد. حدود 70 درصد آب شيرين جهان براي كشاورزي استفاده مي شود و آب مصرفي سالانه كشاورزي جهان 160 ميليارد مترمكعب از ميزان جايگزين شدن طبيعي آن بيشتر است.

فهرست کامل فصل دهم آبیاری با فاضلاب تصفیه شده

10-1 ) ارزیابی اثر آبیاری با فاضلاب تصفیه شده بر شوری خاک

10.1.1 چکیده 1355
10.1.2 مقدمه 1355
10.1.3 مواد وروشها 1356
10.1.4 منطقه مورد مطالعه 1356
10.1.5 روش تحقیق 1357
10.1.6 بحث و نتایج 1357
10.1.7نتیجه گیری 1359
10.1.8 منابع 1359

10-2 ) استفاده مجدد از پساب فاضلابی تصفیه شده جهت آبیاری

10.2.1 چکیده 1361
10.2.2 مقدمه 1362
10.2.3 استفاده از پساب در کشاورزی 1366
10.2.4 انتخهاب روش آبیاری 1368
10.2.5 برآورد مساحت تحت پوشش کشاورزی توسط پساب 1369
10.2.6 استفاده از لجن تصفیه خانه 1370
10.2.7 تخلیه پساب به آب های سطحی 1372
10.2.8 استفاده از پساب جهت مصارف شهری 1372
10.2.9 استفاده از پساب درمراکز تفریحی 1373
10.2.10 استفاده از پساب درتغذیه مصنوعی سفره های آب زیرزمینی 1373
10.2.11 اثرات وجنبه های بهداشتی کاربرد فاضلاب تصفیه شده در آبیاری 1373
10.2.12 جمع بندی ونتیجه گیری 1374

10-3 ) كاربردهاي مختلف آب حاصل از تصفيه فاضلاب

10.3.1 چکیده 1375
10.3.2 مقدمه 1375
10.3.3اهميت جمع آوري فاضلاب در جهان امروز 1376
10.3.4 برخي كاربردهاي استفاده مجدد از پساب 1376
10.3.5 كاربرد پساب در كارخانه هاي كانه آرايي و معادن 1378
10.3.6 استفاده از پساب در تهيه بتن 1379
10.3.7 مواردي در مورد تصفيه خانه هاي شركت فولاد مباركه 1379
10.3.8 هدف از تصفيه پساب در فولاد مباركه 1379
10.3.9 تصفيه خانه هاي پساب در شركت فولاد مباركه 1379
10.3.10 تصفيه خانه پساب انساني 1379
10.3.11 تصفيه خانه پساب صنعتي 1380
10.3.12 تصفيه خانه اختصاصي پساب خطوط توسعه نورد سرد 1 و 2 1380
10.3.13 استفاده از فن آوري نانو در استفاده مجدد از پساب 1381
10.3.14 نانوفیلترها 1381
10.3.15 نتيجه گيري 1382
10.3.16 مراجع 1382

10-4 ) مدریت استفاده از فاضلاب تصفیه شده شهری جهت مصارف کشاورزی

10.4.1 چکیده 1383
10.4.2 مقدمه 1384
10.4.3 ضرورت توجه و بهره برداری از پساب ها وآب های برگشتی 1385
10.4.4 بررسی وضعیت پساب های شهری درسطح کشور 1386
10.4.5 کمیت پسابهای شهری دروضع موجود 1386
10.4.6 تخمین حجم پساب خانگی تولیدی درآینده 1387
10.4.7 سناریوی مصرف معمول 1387
10.4.8 سناریوی مصرف سرانه مطلوب 1388
10.4.9 کیفیت فاضلاب خانگی 1390
10.4.10 فاضلاب های خانگی 1391
10.4.11 بررسی قابلیت استفاده درکشاورزی 1392
10.4.12 بهداشت وسلامتی درآبیاری باپساب 1393
10.4.13 اثرات بهداشتی ناشی از میکروارگانیسم ها وعوامل بیماریزا 1393
10.4.14 اثرات بهداشتی ناشی ازترکیبات آلی وشیمیایی 1395
10.4.15 اثرات بهداشتی ناشی ازفلزات سنگین 1395
10.4.16 بحث ونتیجه گیری 1396
10.4.17 منابع ومراجع 1396

تمام منابع معرفی شده هم به صورت فایل Word و هم به صوت فایل PDF در اختیار شما قرار می گیرد.

تومان70,000 تومان35,000افزودن به سبد خرید