50 در صد تخفیف ویژه برای این بسته پژوهشی به مدت محدود

005

روز

:

16

ساعت

:

27

دقیقه

:

04

ثانیه(s)

بسته جامع مدیریت منابع انسانی الکترونیک

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی حاوی 550 صفحه از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه مدیریت منابع انسانی الکترونیک است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

  • فصل اول مدیریت الکترونیک منابع انسانی
  • فصل دوم عوامل موثر بر موفقیت مدیریت منابع انسانی الکترونیک
  • فصل سوم مدیریت منابع انسانی و فناوری اطلاعات
  • فصل چهارم روشهای نوین در مدیریت الکترونیکی منابع انسانی
  • فصل پنجم چالش های مدیریت منابع انسانی

مدیریت منابع انسانی برای سالها به فعالیت¬های اداری و روزمره مانند کارمندیابی، گزینش و آموزش که تمام انرژی و زمان متخصصان منابع انسانی سازمانها را صرف می¬کرد، محدود شده بود. بخش¬های منابع انسانی اغلب آنقدر درگیر چنین فعالیت-هایی بودند که دیگر زمانی برای فعالیت¬هایی که ارزش افزوده برای سازمان دارند، مانند مدیریت دانش، مدیریت فرهنگ سازمانی و بازنگری و بازسازی استراتژیک سازمان نداشند. امروز برای کاهش هزینه¬های اداری و افزایش سرعت ارائه خدمات نیازمند راهکارهای بهتر، سریعتر و هوشمندانه¬تر مدیریت منابع انسانی هستیم. مدیریت منابع انسانی الکترونیک ، پاسخی به چالش¬های امروزه مدیریت منابع انسانی است. پیدایش این مفهوم، اهداف، عملکرد و اثر بخشی حوزه منابع انسانی را دست خوش تحولات زیادی نموده است.
با ظهور فناوری اطلاعات ، نقش، جایگاه و حتی وظایف مدیریت منابع انسانی در سازمان با تغییرات عمده¬ای مواجه شد. متخصصان منابع انسانی که تا پیش از این اغلب وظایف درجه دو سازمانی و فعالیت های غیر ارزش افزا را انجام می¬داده اند، با بکارگیر گسترده فناوری اطلاعات در حوزه منابع انسانی به شرکای استراتژیک سازمان تبدیل شدند.
با پیدایش اینترنت و فراگیری آن در دهه نود میلادی، مدیریت منابع انسانی نیز مانند سایر حوزه¬های سازمان تحت تاثیر شدید این پدیده قرارگرفت. بوجود آمدن پورتال منابع انسانی و مدیریت منابع انسانی الکترونیک، توسعه خدمات سلف سرویس منابع انسانی را در پی داشت. از این طریق بسیاری از وظایف روزمره مدیریت منابع انسانی به کارکنان واگذار شده و از کاغذبازی¬ها و درگیر شدن کارکنان حوزه منابع انسانی در وظایف اداری و روزمره و بروز تاخیرهای زیاد در انجام فعالیت¬ها جلوگیری شده است.مدیریت منابع انسانی الکترونیک ضمن پشتیبانی از مدیران و کارکنان در انجام وظایف معمول خود، فرآیند تغییرات و دگرگونیهای سازمانی را تسهیل می¬کند. همچنین می¬تواند درسیاستگذاری¬های¬کلان مدیریت¬منابع¬انسانی استراتژیک، کاهش هزینه¬ها، افزایش بهره¬وری، توانمندسازی مدیران و کارکنان جهت انجام وظایف خود به بهترین شکل یاری رساند.

قسمت هایی از فصل اول مدیریت الکترونیک منابع انسانی

با پیدایش فناوري اطلاعات و گسترش آن در حوزه هاي مختلف کسب وکار و قابلیت هاي کاربردیش در حوزه هاي مختلف سازمان، باعث رسوخ فناوري اطلاعات در فرایندها و سیستمهاي منابع انسانی شده و رویکرد جدیدي را در مدیریت منابع انسانی ایجاد کرده است که از آن به عنوان مدیریت الکترونیکی منابع انسانی نام می برند. عمده استفاده از مدیریت الکترونیکی منابع انسانی در سطح ارتباطی و عملیاتی بوده است. می توان گفت که مدیریت الکترونیکی منابع انسانی، ایده آل بسیاري از سازمان هاي بزرگ است و این فرصت براي کارآمدتر کردن متخصصان منابع انسانی و قادر ساختن آنها رب تمرکز بیشتر بر روي ابعاد استراتژیک شغلشان باشد وجود دارد. چرا که امروزه شرکتها در جستجوي امکاناتی هستند که بتوانند عملیات منابع انسانی را به نحو کاراتري انجام دهند. ترکیب نیاز به عملیات کاراتر از یک طرف و امکانات تکنولوژي ارتباطات و اطلاعات از طرف دیگر، منجر به تکامل سریع سیستمهاي الکترونیک منابع انسانی شده است. این امر و نیازهاي موجود در زمینه منابع انسانی باعث تخصصی تر شدن مباحث مطرح شده در EHRMشده است.

فهرست کامل فصل اول مدیریت الکترونیک منابع انسانی

1-1 ) مدیریت الکترونیکی منابع انسانی EHRM

1.1.1 چکیده 1
1.1.2 مقدمه 2
1.1.3 مدیریت الکترونیکی منابع انسانی 2
1.1.4 انواع مدیریتالکترونیکیمنابع انسانی 3
1.1.5 اهداف مدیریتالکترونیکی منابع انسانی 3
1.1.6 سطوح بکارگیري مدیریتالکترونیکی منابع انسانی 3
1.1.7 حوزه هاي کاربردي مدیریتالکترونیکی منابع انسانی 4
1.1.8 نتابج بکارگیری EHRM 4
1.1.9 تاثیرات مدیریت الکترونیکیمنابع انسانی بر نقشهاي منابع انسانی 5
1.1.10 چالشهاي مدیریت الکترونیکیمنابع انسانی 6
1.1.11 نتیجه گیري 7
1.1.12 منابع 7

1-2 ) مدیریت منابع انسانی الکترونیک(E-HRM) ضرورت سازمانهای عصر اطلاعات

1.2.1 چکیده 8
1.2.2 مقدمه 8
1.2.3 مدیریت منابع انسانی و ارتباط آن با فناوری اطلاعات 9
1.2.4 مدیریت منابع انسانی الکترونیک 9
1.2.5 اهداف کلی مدیریت منابع انسانی الکترونیکی 11
1.2.6 حوزه های کاربردی مدیریت منابع انسانی الکترونیکی 13
1.2.7 کارکنانی کاملاً جدید و متفاوت 13
1.2.8 ماتریس منابع انسانی 13
1.2.9 مدل مدیریت منابع انسانی الکترونیکی 14
1.2.10 تغییرات حاصل در مدیریت منابع انسانی 15
1.2.11 نتیجه 18
1.2.12 منابع و مأخذ 20

1-3 ) مدیریت منابع انسانی الکترونیک ضرورتی اساسی درهزاره سوم

1.3.1 چکیده 21
1.3.2 مقدمه 22
1.3.3 مدیریت منابع انسانی ،تعریف مفهومی 22
1.3.4 فرایند توسعه منابع انسانی 23
1.3.5 توسعه منابع انسانی ازدیدگاه تئوریک وعملی 23
1.3.6 تاثیر فناوری اطلاعات برمنابع انسانی 24
1.3.7 مدیریت منابع انسانی الکترونیک 25
1.3.8 پیدایش مدیریت منابع انسانی الکترونیک 26
1.3.9 سطوح بکارگیری مدیریت منابع انسانی الکترونیک 27
1.3.10 مدل به کارگیری فن آوری مدیریت منابع انسانی الترونیک 28
1.3.11 حوزه کاربردی مدیریت منابع انسانی الکترونیکی 28
1.3.12 تاثیرات مدیریت منابلع انسانی الکترونیک 28
1.3.13 وظایف مدیریت منابع انسانی الکترونیک 29
1.3.14 مزایا ومعایب مدیریت منابع انسانی الکترونیک 30
1.3.15 اهداف مدیریت منابع انسانی الکترونیک 31
1.3.16 به کارگیری مدیریت منابع انسانی الکترونیکی 32
1.3.17 بررسی تجربیات شرکت های مختلف دراستقرار مدیریت منابع انسانی الکترونیک 32
1.3.18 تاثیرات مدیریت منابع انسانی الکترونیکی برنقش های منابع انسانی 33
1.3.19 نتایج ومزایای بکارگیری مدیریت منابع انسانی الکترونیکی 33
1.3.20 چالش ها وفرصت های مدیریت منابع انسانی الکترونیک 35
1.3.21 مهم ترین چالش های E- HRM 36
1.3.22 نتیجه گیری 36
1.3.23 منابع وماخذ 37

1-4 ) مدیریت منابع انسانی الکترونیکی (E-HRM) رویکرد سیستمی نوین درمدیریت منابع انسانی

1.4.1 چکیده 39
1.4.2 مقدمه 40
1.4.3 رویکرد سیستمی 40
1.4.4 رویکرد سیستمی در مدیریت منابع انسانی 41
1.4.5 مدیریت استراتژی منابع انسانی 42
1.4.6 مفهوم مدیریت استراتژیک 42
1.4.7 اهداف مدیریت استراتژیک منابع انسانی 42
1.4.8 مدیریت منابع انسانی الکترونیکی 43
1.4.9 مقایسه ی مدیریت منابع انسانی ومدیریت منابع انسانی الکترونیکی 44
1.4.10 مدل مدیریت منابع انسانی الکترونیکی 45
1.4.11 سیاست ها واستراتژی های مدیریت منابع انسانی 45
1.4.12 اهداف مدیریت منابع انسانی الکترونیکی 46
1.4.13 انواع مدیریت منابع انسانی الکترونیکی 46
1.4.14 خروجی های مدیریت منابع انسانی الکترونیکی 46
1.4.15 مراحل پیاده سازی مدیریت منابع انسانی الکترونیکی 47
1.4.16 تاثیرفناوری اطلاعات برمدیریت منابع انسانی 52
1.4.17 چالش ها وفرصت های مدیریت منابع انسانی الکترونیکی 54
1.4.18 دلایل پیاده سازی سیستم الکترونیکی مدیریت منابع انسانی 54
1.4.19 مهمترین چالش های E-HRM 55
1.4.20 نکات اساسی درموفقیت E- HRM 56
1.4.21 نتیجه گیری 56
1.4.22 منابع 56

1-5 ) مديريت منابع انساني الكترونيكي تسهيلگرنوآوري درسازمان

1.5.1 چکیده 59
1.5.2 مقدمه 60
1.5.3 تاثير فناوري اطلاعات بر مديريت منابع انساني 61
1.5.4 مدیریت منابع انسانی الکترونیکی 63
1.5.5 نو آوری 64
1.5.6 ارتباط سيستم هاي مديريت منابع انساني الكترونيكي و نوآوري 65
1.5.7 زيرسيستم الكترونيكي پرداخت وپاداش 67
1.5.8 زیر سیستم الکترونیکی مدیرتی عملکرد 68
1.5.9 بحث و نتیجه یگری 69
1.5.10 فهرست منابع 71

1-6 ) نقش مدیریت منابع انسانی الکترونیک درارتقای کیفیت خدمات منابع انسانی

1.6.1 چکیده 73
1.6.2 مقدمه 74
1.6.3 مروری بر ادبیات 75
1.6.4 مدیریت منابع انسانی الکترونیک 75
1.6.5 کارکردهای مدیریت منابع انسانی الکترونیک 76
1.6.6 کیفیت خدمات منابع انسانی 77
1.6.7 مدل مفهومی 80
1.6.8 نتیجه گیری 80
1.6.9 مىابع 82
1.6.10 مىابع لاتیه 83

i

ارجاع دهی و رفرنس نویسی

تمام مطالب این بسته مطابق با استاندارد های دانشگاههای وزارت علوم ایران رفرنس دهی شده اند و هیچ قسمتی از بسته وجود ندارد که بدون منبع باشد.

نگارش گروهی

در نگارش و جمع آوری این بسته آموزشی دو کارشناس ارشد رشته مکانیک و یک مهندس برق همراهی کرده اند.کار گروهی بستر بهتری برای پژوهش فراهم میکند.

<

معرفی منبع برای ادامه پژوهش

در این بسته بیش از 1000 مقاله و منبع در زمینه مدیریت منابع انسانی الکترونیک معرفی شده است که می توان از آنها برای ادامه مسیر پژوهشی استفاده کرد.

Z

پاسخ به سوالات و پشتیبانی علمی

در قسمت دیدگاه ها  اماده پاسخگویی به سوالات احتمالی شما در حد توان علمی خود هستیم.در صورت نیاز شماره تماس برای ارتباط با محققین برای شما ارسال می گردد.

بخش هایی از فصل دوم عوامل موثر بر موفقیت مدیریت منابع انسانی الکترونیک

حوزه مدیریت منابع انسانی الکترونیک در سالهای اخیر به حوزه ای مهم در سازمان ها و به خصوص در بخش منابع انسانی تبدیل شده است . از این رو بسیاری از سازمان ها به استفاده از سیستم های مدیریت منابع انسانی الکترونیک رو آورده اند و شرکت های ایرانی هم از این قاعده مستثنی نیستند. بعضی از این شرکت¬هایی که سیستم¬های مدیریت منابع انسانی الکترونیک را از شرکت همکاران سیستم خریداری کرده¬اند ، هنوز مشکلاتی را در این حوزه تجربه می¬کنند و نتایج حاصله از مدیریت منابع انسانی الکترونیک همیشه برای این شرکت¬ها به همان اندازه که مثبت فرض می¬شود، نمی¬باشد و یا بعضی مواقع به کمتر از آنچه مورد نظر سازمان بوده است نایل آمده¬اند. با توجه به اهمیت این حوزه ، شناخت عوامل موثر بر آن می-تواند گامی مهم در جهت بهره برداری بهتر سازمانها از این حوزه باشد.در این پژوهش ، هدف اصلی شناسایی و اثبات رابطه بین این عوامل موثر و موفقیت سیستم های مدیریت منابع انسانی الکترونیک می باشد. در همین راستا ، محقق با مطالعه ادبیات مربوطه و جمع اوری شاخصه ها ، انها را در قالب چهار گروه عوامل تکتولوژیکی ، سازمانی ، رفتاری و محیطی دسته بندی کرده است . جامعه آماری این پژوهش ، متخصصان و کارکنان بخش منابع انسانی شرکت های خریداری کننده نرم افزارهای مدیریت منابع انسانی الکترونیک شرکت همکاران سیستم در سطح شهر تهران می باشد. فرایند نمونه گیری از جامعه اماری ذکر شده انجام شده و حجم نمونه 297 نفر براورد شد. روش تحقیق در این پژوهش، روش تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی می باشد. جهت جمع اوری داده ها از یک پرسشنامه محقق ساخته 43 سوالی استفاده شده است. داده ها بدست امده با استفاده از نرم افزارهای SPSS و لیزرل موررد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
نتایج تجزیه و تحلیل داده ها (270 پرسشنامه) نشان داد که بین عوامل چهارگانه موثر و موفقیت سیستمهای مدیریت منابع انسانی الکترونیک رابطه معناداری وجود دارد. اولویت بندی این عوامل در شرکت های مورد بررسی به این ترتیب می باشد : عوامل رفتاری ، سازمانی ، فناورانه و محیطی . از سوی دیگر بین شاخصه¬های هر یک از عوامل اختلاف وجود دارد. در بین عوامل رفتاری بالاترین اولویت مربوط به شاخصه “حمایت مدیریت عالی” ، در بین عوامل سازمانی بالاترین اولویت مربوط به شاخصه “منابع مالی ” ، در بین عوامل فناورانه بالاترین اولویت مربوط به “زیر ساخت های IT ” و در بین عوامل محیطی بالاترین اولویت مربوط به شاخصه ” وضعیت اقتصادی کشور” می باشد.

فهرست کامل فصل دوم عوامل موثر بر موفقیت مدیریت منابع انسانی الکترونیک

2-1) بررسی عوامل موثر بر موفقیت مدیریت منابع انسانی الکترونیک(E-HRM)

2.1.1 کلیات تحقیق 99
2.1.1.1 مقدمه 100
2.1.1.2 بخش اول : طرح تحقیق 101
2.1.1.3 تشریح و بیان مساله 101
2.1.1.4 ضرورت انجام تحقیق 102
2.1.1.5 اهداف انجام تحقیق 102
2.1.1.6 چهارچوب نظری تحقیق 103
2.1.1.7 مدل مفهومی تحقیق 105
2.1.1.8 فرضیات تحقیق 105
2.1.1.9 روششناسی تحقیق 106
2.1.1.10 نوع روش تحقیق 106
2.1.1.11 روش گردآوری دادهها 106
2.1.1.12 جامعه اماری 107
2.1.1.13 روش نمونهگیری و تخمین حجم جامعه 107
2.1.1.14 روش تجزیه و تحلیل دادهها 107
2.1.1.15 قلمرو تحقیق 107
2.1.1.16 محدودیتهای تحقیق 107
2.1.1.17 تعریف واژهها و اصلاحات تخصصی 108
2.1.1.18 بخش دوم : معرفی شرکت همکاران سیستم 108
2.1.2 ادبیات و پیشینه تحقیق 111
2.1.2.1 مقدمه 112
2.1.2.2 مدیریت منابع انسانی الکترونیک 113
2.1.2.3 تعاریف و پیشینه مدیریت منابع انسانی الکترونیک 113
2.1.2.4 تاثیر فناوری اطلاعات بر مدیریت منابع انسانی 114
2.1.2.5 مقایسه مدیریت منابع انسانی سنتی و مدیریت منابع انسانی الکترونیک 116
2.1.2.8 پیامدهای مدیریت منابع انسانی الکترونیک برای روانشناسی سازمانی و صنعتی 118
2.1.2.9 مزایا و معایب مدیریت منابع انسانی الکترونیک 119
2.1.2.10 واحد مدیریت منابع انسانی مجازی 122
2.1.2.11 کاهش هزینهها از طریق مدیریت منابع انسانی الکترونیک 124
2.1.2.12 زنجیره ارزش مدیریت منابع انسانی الکترونیک 126
2.1.2.13 برنامهریزی، مدیریت و ارتباطات منابع انسانی الکترونیکی 126
2.1.2.14 بدست آوردن منابع انسانی، جذب، کارمندیابی، گزینش و حف و نگهداری الکترونیکی 129
2.1.2.15 مدیریت عملکرد الکترونیکی 131
2.1.2.16 نظام پاداش دهی و جبران خدمات منابع انسانی الکترونیکی 132
2.1.2.17 توسعه منابع انسانی الکترونیکی 134
2.1.2.18 تعهد کارمند 137
2.1.2.19 همافزایی الکترونیکی و مدیریت منابع انسانی الکترونیک 138
2.1.2.20 اجزاء مدیریت منابع انسانی الکترونیک 39
2.1.2.21 مدل مدیریت منابع انسانی الکترونیک 141
2.1.2.22 اهداف مدیریت منابع انسانی الکترونیک 142
2.1.2.23 نتایج استقرار مدیریت منابع انسانی الکترونیک 143
2.1.2.24 انواع مدیریت منابع انسانی الکترونیک 143
2.1.2.25 تاثیرات مدیریت منابع انسانی الکترونیکی بر نقشهای منابع انسانی 149
2.1.2.26 فناوری نیروی کار در ده سال آینده 150
2.1.2.27 عوامل تاثیرگذار بر موفقیت مدیریت منابع انسانی الکترونیک 152
2.1.2.28 عوامل فناورانه 152
2.1.2.29 کاربردها و ویژگی ها 152
2.1.2.30 زیر ساخت های فناورانه 153
2.1.2.31 استانداردسازی زبان 153
2.1.2.22 محتوای سیستم سفارشی شده 153
2.1.2.23 عوامل سازمانی 153
2.1.2.24 ویژگی های جمعیت شناختی 154
2.1.2.25 دانش و مهارت ها 155
2.1.2.26 گارانتی کردن اطلاعات محرمانه وداده های درونی 155
2.1.2.27 منابع مالی 155
2.1.2.28 طرح 155
2.1.2.29 عوامل رفتاری 156
2.1.2.30 فرهنگ 156
2.1.2.31 مهارت های متخصصان و کارکنان در رابطه باIT 156
2.1.2.32 رهبری 157
2.1.2.33 عوامل روانشناختی 157
2.1.2.34 حمایت و تعهد 158
2.1.2.35 اموزش کارکنان منابع انسانی و مدیریت 158
2.1.2.36 میزان عجین شدن کارکنان منابع انسانی یا سهامداران با سیستم های E-HRM 158
2.1.2.37 عوامل محیطی 158
2.1.2.38 حضور اتحادیه 159
2.1.2.39 توسعه اقتصادی کشور 159
2.1.2.40 فرهنگ کشور 159
2.1.2.41 شاخصههای موفقیت مدیریت منابع انسانی الکترونیک 161
2.1.2.42 کارت امتیازی متوازن 161
2.1.2.43کارت امتیازی متوازن برای سیستمهای اطلاعاتی 163
2.1.2.44 پیشینه تحقیق 165
2.1.2.45 نتیجهگیری 167
2.1.3 روش تحقیق 169
2.1.3.1 مقدمه 170
2.1.3.2 روش تحقیق 170
2.1.3.3 جامعه آماری 171
2.1.3.4 روش نمونهگیری و تخمین حجم نمونه 172
2.1.3.5 روشهای گردآوری دادهها و اطلاعات 173
2.1.3.6 روایی و پایایی پرسشنامه 175
2.1.3.7 روایی(اعتبار) پرسشنامه 175
2.1.3.8 پایایی ) قابلیت اعتماد ( پرسشنامه 178
2.1.3.9 روشهای تجزیه و تحلیل دادهها 180
2.1.4 تجزیه و تحلیل داده ها 184
2.1.4.1 مقدمه 185
2.1.4.2 توصیف ویژگیهای جمعیتشناختی اعضای نمونه 185
2.1.4.3 جنسیت 185
2.1.4.4 سن 187
2.1.4.5 تحصیلات 188
2.1.4.6 سابقه خدمت 189
2.1.4.7 اندازه سازمان 190
2.1.4.8 حوزه فعالیت شرکت 191
2.1.4.9 زیر سیستمهای مدیریت منابع انسانی الکترونیک مورد استفاده در شرکت ها 192
2.1.4.10 آمار استنباطی 192
2.1.4.11 آزمون نرمال بودن متغیرهای پژوهش 193
2.1.4.12 ضریب همبستگی بین متغیرهای پژوهش 193
2.1.4.13 ارزیابی بخش اندازهگیری مدل 194
2.1.4.14 نحلیل عاملی تاییدی عوامل موثر بر EHRM 195
2.1.4.15 تحلیل عاملی تاییدی شاخص های موفقیتEHRM 197
2.1.4.16 مدلسازی معادلات ساختاری 198
2.1.4.17 فرضیههای تحقیق 199
2.1.4.18 آزمون فریدمن 203
2.1.4.19 آزمون فریدمن برای عوامل فناورانه 205
2.1.4.20 آزمون فریدمن برای عوامل سازمانی 206
2.1.4.21 آزمون فریدمن برای عوامل رفتاری 207
2.1.4.22 آزمون فریدمن برای عوامل محیطی 208
2.1.4.23 خلاصه فصل 208
2.1.5 نتیجه گیری و پیشنهادات 209
2.1.5.1 مقدمه 210
2.1.5.2 مرور کلی تحقیق و نتایج آن 210
2.1.5.3 تایید مدل تحقیق 211
2.1.5.4 مدل مبتنی بر یافتههای تحقیق 211
2.1.5.5 مقایسه مدل مفهومی تحقیق با مدل مبتنی بر یافتههای تحقیق 213
2.1.5.6 بررسی نتایج تحقیق با توجه به مبانی نظری تحقیق 214
2.1.5.7 بررسی نتایج تحقیق با توجه به ادبیات تحقیق 214
2.1.5.8 بررسی نتایج تحقیق با توجه به پیشینه تحقیق 215
2.1.5.9 پیشنهادهای مبتنی بر نتایج پژوهش 217
2.1.5.10 محدودیتهای تحقیق 221
2.1.5.11 پیشنهادهایی برای پژوهشگران آتی 221
2.1.5.12 منابع و مآخذ 223
2.1.5.13 منابع فارسی 224
2.1.5.14 منابع لاتین 225
2.1.5.15 پیوست ها 232
2.1.5.16 ABSTRACT 237

تعداد صفحه بسته آموزشی

تعداد منابع معرفی شده برای ادامه کار

تعداد پشتیبانان مخصوص این فایل

قسمت هایی از فصل سوم مدیریت منابع انسانی و فناوري اطلاعات

با ورود فناوری اطلاعات به سازمان، کارکردهای مدیریت منابع انسانی که یکی از بخش های مهم یک سازمان است دستخوش تغییر می شود، این تغییر در صورتی می تواند تأثیرگذار باشد که ابتدا فعالیت های را که فناوری اطلاعات می تواند انجام دهد، شناخته و زمینه بروز این فعالیت ها را فراهم نماییم. پس باید مدیریت منابع انسانی با شرایط جدید آشنایی، و آموزش های مرتبط با آن را گذرانده، تا بتواند با بهره گیری از ظرفیت هایی که فناوری اطلاعات ایجاد می کند سبب ارتقاء عملکرد مدیریت منابع انسانی شود. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین مؤلفه های فناوری اطلاعات از طریق کانال های انتقال بر مؤلفه ی مدیریت منابع انسانی یعنی آموزش می باشد.
قاعدتاً هنگامی که ما از فناوری اطلاعات استفاده می¬کنیم جمع آوری اطلاعات به صورت منظم، یکجا، با تعریف سازگار و قاعده¬مند اتفاق خواهد افتاد. به همین صورت برای سایر مؤلفه¬های فناوری اطلاعات اتفاق خواهد افتاد. حال وقتی اطلاعات مناسب، یکپارچه، با تعریف مشخص، سازگار و یکجا در اختیار باشد و قصد مثلاً ارزیابی عملکرد کارکنان را داشته باشیم. قاعدتاً سرعت در انجام عملکرد، دقت در انجام عملکرد، شفافیت در سیستم و ارزیابی دقیق و سریع، روی ارزیابی عملکرد و اجرای درست این مؤلفه فناوری اطلاعات امکان پذیر نخواهد شد. لذا می¬توانیم بگوییم خلاصه¬سازی اطلاعات از کانال¬های شفاف کردن ارزیابی، سرعت بخشیدن به آن و افزایش میزان دقت آن می¬تواند روی انگیزش کارکنان مؤثر باشد.

فهرست کامل فصل سوم مدیریت منابع انسانی و فناوري اطلاعات

3-1 ) مدلسازی تأثیر مؤلفههای فناوری اطلاعات بر روی عناصر کارکردی مدیریت منابع انسانی در بانک انصار استان کرمانشاه

3.1.1 کلیات پژوهش 260
3.1.1.1 مقدمه 261
3.1.1.2 بیان مسئله 261
3.1.1.3 اهمیت و ضرورت انجام پژوهش 262
3.1.1.4 جنبه جديد بودن و نوآوری 264
3.1.1.5 اهداف پژوهش 265
3.1.1.6 هدف کاربردی 265
3.1.1.7 سؤالات تحقیق 265
3.1.1.8 فرضیات 265
3.1.1.9 تعريف واژهها و اصطلاحات فنی و تخصصی 266
3.1.1.10 فناوری اطلاعات 266
3.1.1.11 مديريت منابع انسانی 266
3.1.1.12 ابزار گردآوری دادهها 267
3.1.1.13 روش تجزيه و تحلیل دادهها 268
3.1.1.14 بیان متغیرهای مورد بررسی در قالب يک مدل مفهومی 268
3.1.1.15 جامعه آماری، روش نمونهگیری و حجم نمونه 269
3.1.2 ادبیات نظری و پیشینه تحقیق 269
3.1.2.1 مقدمه 270
3.1.2.2 ادبیات نظری موضوع تحقیق 271
3.1.2.3 تعاريف اولیه عناصر اصلی مورد مطالعه 271
3.1.2.4 بخش فناوری اطلاعات 271
3.1.2.5 عنصر جمعآوری اطلاعات 272
3.1.2.6 عنصر خلاصه سازی 273
3.1.2.7 عنصر پردازشگری 274
3.1.2.8 عنصر تفکرشبکهای 274
3.1.2.9 عنصر يکپارچهسازی 275
3.1.2.10 عنصر پژوهشنگری 276
3.1.2.11 تحلیلگری 276
3.1.2.12 روش سازی 277
3.1.2.13 عنصر انتقال اطلاعات 277
3.1.2.14 عنصر ذخیرهسازی 278
3.1.2.15 مديريت منابع انسانی 279
3.1.2.16 عنصر نظارت بر استخدام 280
3.1.2.17عنصر تجزيه وتحلیل مشاغل 281
3.1.2.18 عنصر برنامهريزی برای تأمین نیرویانسانی مورد نیاز سازمان 282
3.1.2.19 عنصر کارمنديابی 282
3.1.2.20 عنصر انتخاب و استخدام 282
3.1.2.21 عنصر اجتماعی کردن 283
3.1.2.22 عنصر آموزش کارکنان و تربیت مديران 283
3.1.2.23 عنصرارزيابی عملکرد کارکنان 284
3.1.2.24 عنصر طراحی سیستم پاداش 285
3.1.2.25عنصر سیستم حقوق و دستمزد 286
3.1.2.26 عنصر طراحی سیستم محیط کار 286
3.1.2.27 عنصر تجزيه وتحلیل و طراحی شغل 287
3.1.2.28 عنصر حفظ و نگهداری کارکنان 288
3.1.2.29 عنصر انضباط 288
3.1.2.30 بخش کانالهای انتقال 289
3.1.2.31 دقت در انجام عملکرد 289
3.1.2.32 سرعت در انجام عملکرد 289
3.1.2.33 شفافیت در سیستم 289
3.1.2.34 جامعیت در طراحی سیستم 290
3.1.2.35 اطلاع رسانی گسترده و به موقع با استفاده از شبکههای اينترنت و اينترانت 290
3.1.2.36 ارزيابی دقیق و سريع 290
3.1.2.37 اعلام بازخور به موقع 291
3.1.2.38 انجام امور تکرار پذير توسط سیستمهای سختافزاری 291
3.1.2.39 کنترل و ارزيابی نامحسوس 291
3.1.2.40 برقراری عدالت 291
3.1.2.41 برقراری نظم بیشتر 292
3.1.2.42 تحلیلهای نظری موجود در خصوص ارتباط بین فناوری اطلاعات و مديريت منابع انسانی 292
3.1.2.43 بررسی تأثیر استفاده از فناوری اطلاعات بر عملکرد عملیاتی و عملکرد استراتژيک واحد 292
3.1.2.44 بررسی موانع توسعه فناوری اطلاعات در فرايند ياددهی-يادگیری از ديدگاه مديران و دبیران 293
3.1.2.45 استراتژيک منابع انسانی 295
3.1.2.46 مدل اين تحقیق 295
3.1.2.47 چهار چوب نهايی نظری تحلیل بحث 295
3.1.2.48 سوابق تجربی موضوع 298
3.1.2.49 جمع بندی فصل 302
3.1.3 روششناسی پژوهش 304
3.1.3.1 مقدمه 305
3.1.3.2 روش پژوهش 305
3.1.3.3 پژوهش از نظرمسیر 306
3.1.3.4 جامعه آماری 307
3.1.3.5 حجم نمونه و روش نمونه گیری 307
3.1.3.6 حجم نمونه 307
3.1.3.7 روش نمونهگیری 308
3.1.3.8 ابزار گردآوری اطلاعات 308
3.1.3.9 مقیاس ها و طیف ابزار اندازهگیری پژوهش 310
3.1.3.10 مقیاسها 310
3.1.3.11 طیف ها 310
3.1.3.12 اعتبار)روايی(و پايايی ابزار اندازهگیری تحقیق 311
3.1.3.13 اعتبار ابزار اندازهگیری پژوهش 311
3.1.3.14 پايايی ابزار اندازهگیری پژوهش 312
3.1.3.15 فرآیند اجرایی مطالعه آزمایش 315
3.1.3.16 روش تجزيه و تحلیل دادهها 316
3.1.4 تجزيه وتحلیل دادهها 317
3.1.4.1 مقدمه 318
3.1.4.2 تحلیل توصیفی دادهها )ويژگیهای جمعیت شناختی نمونه آماری( 318
3.1.4.3 بررسی حجم نمونه به تفکیک سن 318
3.1.4.4 بررسی حجم نمونه به تفکیک میزان تحصیلات 318
3.1.4.5 بررسی حجم نمونه به تفکیک سابقه کار 319
3.1.4.6 بررسی حجم نمونه به تفکیک وضعیت تأهل 320
3.1.4.7 تحلیل توصیفی گويهها 320
3.1.4.8 آزمون يو من ويتنی 333
3.1.4.9 آزمون کروسکال والیس 333
3.1.4.10 آزمون رابطه متغیرها 336
3.1.4.11 فرضیه اول: خلاصهسازی از طريق کانالهای انتقال بر آموزش کارکنان اثر دارد 336
3.1.4.12 فرضیه دوم: خلاصهسازی از طريق کانالهای انتقال بر انضباط کارکنان اثر دارد 339
3.1.4.13 فرضیه سوم: خلاصهسازی از طريق کانالهای انتقال بر انگیزش کارکنان اثر دار 342
3.1.4.14 فرضیه چهارم: يکپارچهسازی اطلاعات از طريق کانالهای ارتباطی بر آموزش کارکنران اثرر دارد 346
3.1.4.15 فرضیه پنجم: يکپارچهسازی اطلاعات از طريق کانالهای انتقال بر انضباط کارکنان اثر دارد 349
3.1.4.16 فرضیه ششم: يکپارچهسازی از طريق کانالهای انتقال بر انگیزش کارکنان اثر دارد 352
3.1.4.17 فرضیه هفتم: انتقال اطلاعات از طريق کانالهای انتقال بر آموزش کارکنان اثر دارد 355
3.1.4.18 فرضیه هشتم: انتقال اطلاعات از طريق کانالهای انتقال بر انضباط کارکنان اثر دارد 358
3.1.4.19 فرضیه نهم: انتقال اطلاعات از طريق کانالهای انتقال بر انگیزش کارکنان اثر دارد 362
3.1.4.20 آزمون فرضیات پژوهش 365
3.1.4.21 مدل معادله ساختاری )اثر ابعاد منابع انسانی بر کارايی و اثربخشی کارکنان( 377
3.1.4.22 مدل نهايی 379
3.1.4.23 مقايسه مدلهای تک متغیره با مدل نهايی پژوهش 382
3.1.5 نتیجهگیری 384
3.1.5.1 خلاصه يافته های پژوهش 385
3.1.5.2 بحث و نتیجه گیری 386
3.1.5.3 محدوديتهای تحقیق 392
3.1.5.4 پیشنهادهایی برای پژوهشهای آتی 393
3.1.5.5 فهرست منابع فارسی 394
3.1.5.6 فهرست منابع لاتین 398
3.1.5.7 ABSTRACT 400

3-2 ) مدیریت منابع انسانی و فناوري اطلاعات

3.2.1 چکیده 402
3.2.2 مقدمه 403
3.2.3 مدیریت منابع انسانی 404
3.2.4 توسعه منابع انسانی 404
3.2.5 نقش فناوري اطلاعات در عملکردهاي مدیریت منابع انسانی 405
432.6 عملکردهاي مدیریت منابع انسانی 405
3.2.7 نقش هاي فناوري اطلاعات در هر یک از عملکردهاي مدیریت منابع انسانی 406
3.2.8 اثر فناوري اطلاعات برکارکنان در سازمان 407
3.2.9 تغییر در سبک رهبري 407
3.2.10 تغییر نقش کارکنان 408
3.2.11 تغییر شیوه کنترل کارکنان 408
3.2.12 تغییر انگیزش کارکنان 409
3.2.13 تغییر در مدیریت اطلاعات و بهره برداري از دانش 410
3.2.14 یادگیري سازمانی و نقشIT در آن 410
3.2.15 فناوري اطلاعات و کارکردهاي آن در انتخاب نیروي انسانی برتر 412
3.2.16 ایجاد مزیت رقابتی با بهره گیري از فناوري اطلاعات 413
3.2.17 توسعه حرفه ای 413
3.2.18 نهادینه شدن تغییر و نوآوري 414
3.2.19 تقویت مهارت ادراکی 414
3.2.20 تقویت مهارت تصمیم گیري 415
3.2.21 به وجود آمدن روحیه پژوهشی در کارکنان 416
3.2.22 تقویت خودنظارتی 417
3.2.23 نتیجه گیري 417
3.2.24 منابع 418

قسمت هایی از فصل چهارم روشهای نوین در مدیریت الکترونیکی منابع انسانی

در چند دهه گذشته فن آوری تاثیر بسیار زیادی بر فرایندها و شیوه های مدیریت منابع انسانی داشته است به عنوان مثال فن آوری به ویژه شبکه های وب جهانی به اصلاح بسیاری از فرایندهای منابع انسانی از جمله برنامه ریزی منابع انسانی استخدام ، انتخاب ، مدیریت عملکرد، جریان کار و جبران خسارت کمک کرده است. این سیستم های جدید حرفه ای های منابع انسانی را قادر ساخته است که به همه سهامدازان خود (کاربران، کارکنان، مدیران) خدمت بهتری ارائه کنند و همچنین بار و مسولیت اجرایی در این زمینه را کاهش دهند. علی رغم استفاده گسترده از این سیستم ها یک کمبود تعجب برانگز در نظریه و پژوهش در این موضوع و حیطه وجود دارد. هدف از این پژوهش پیشرفت و تحقیق بر روی سیستم های مدیریت منابه انسانی و مدیریت الکترونیک منابع انسانی و دوم راهکار های جدیدی برای تحقیق بر روی این موضوع است.

فهرست کامل فصل چهارم روشهای نوین در مدیریت الکترونیکی منابع انسانی

4-1 ) مسائل نوین ونوظهور مدیریت الکترونیکی منابع انسانی

4.1.1 چکیده 420
4.1.2 مقدمه 421
4.1.3 EHRM و HRMS 422
4.1.4 مزایای سیستم های EHRM 422
4.1.5 نظریه ها وپژوهش های موجود در زمینه EHRM 423
4.1.6 مروری بر مقالات منتشر شده 424
4.1.7 جمع بندی 427
4.1.8 مراجع 427

%

میزان رضایت

میزان رضایت افراد خریدار این بسته بعد از خرید

(نظر سنجی به وسیله ایمیل و یک هفته بعد ازخرید بسته انجام می گیرد)

قسمت هایی از فصل پنجم چالش های مدیریت منابع انسانی

سازمانهاي متعالي ماموريت و آرمان خود را از طريق ايجاد و تدوين استراتژي سازماني و متمركز بـر منـافع ذينفعان به اجرا در مي آورند اين سازمانها به گونه اي به كاركنان خود توجه كرده، ارتباط برقـرار سـاخته و آنها را مورد تشويق و تقدير قرار مي دهند كه در آنها انگيزه و تعهد براي استفاده از مهارت و دانش شان در جهت منافع سازماني ايجاد شود. نقش مدير منابع انساني با تغيير در محيط رقابتي حاضـر در حـال تكامـل است و مديريت منابع انساني بايستي نقشي استراتژيك تر در موفقيت سازمان بازي كند. هر روزه نقش منابع انساني پر رنگ تر شده و اكنون از آن به عنوان تنها عامل كسب موفقيت در سازمان ها ياد مي . شود بـا ايـن وجود مديريت منابع انساني در سازمان ها با چالش هاي متعددي مواجه شده است اما مديران منابع انسـاني از طريق توانمند سازي كاركنان خود اين چالش ها را رفع كرده يا از بروز اكثر آنهـا پيشـگيري مـي نماينـد. سازمانهاي پويا آموخته اند كه در برابر تحولات، روندها و چالش هايي كـه در ابعـاد و زمينـه هـاي گونـاگون پديد مي آيند، بازتاب نشان دهند. در مقاله حاضر ابتدا به معرفي سازمان هاي هزاره سوم و كـاربرد مـديريت منابع انساني در اين سازمانها پرداختيم، سپس چالشهاي مديريت منابع انساني را مطـرح نمـوديم. در نهايـت براي رفع اين چالشها راهكار هايي را به منظور بهبود مديريت منابع انساني در سـازمانهاي هـزاره سـوم ارائـه نموديم.

فهرست کامل فصل پنجم چالش های مدیریت منابع انسانی

5-1 ) آسیب شناسی مدیریت منابع انسانی باهدف بهبود و توسعه

5.1.1 چکیده 430
5.1.2 مقدمه 431
5.1.3 مساله تحقیق 431
5.1.4 اهمیت وضرورت تحقیقا الگوهای آسیب شناسی سازمانی 432
5.1.5 مدل تحلیلی سه شاخگی 433
5.1.6 روش شناسی تحقیق 434
5.1.7 فرضیات تحقیق 434
5.1.8 قلمرو تحقیق 435
5.1.9 روش تحقیق وتجزیه تحلیل اطلاعات 435
5.1.10 نتایج تحقیق 437
5.1.11 پیشنهادها 439
5.1.12 منابع وماخذ 440

5-2 ) چالشهای مبررسی چالشهای مدیریت منابع انسانی درایران

5.2.1 مقدمه 447
5.2.2 ادبیات تحقیق 448
5.2.3بیان مسئله 448
5.2.4 چالشهای مدیریت منابع انسانی درایران 449
5.2.5 اقتصاد 451
5.2.6 چالش سرمایه فکری 452
5.2.7 تغییر انتظارات کارکنان 452
5.2.8 فقدان نگاه استراتژیک به مدیریت منابع انسانی 452
5.2.9 نقص سیستم عملکردی مدیریت منابع انسانی 452
5.2.10 عدم ثبات مدیریت 454
5.2.11 دیدگاه کوتاه مدت درمواجه با دید بلند مدت 454
5.2.12 هدفگذاری رقابتی بجای هدفگذاری استراتژیک 454
5.2.13 عدم وجود نگاه جدی به سرمایه فکری 455
5.2.14 نتیجه گیری وپیشنهادها 455
5.2.15 منابع 457

5-3 ) چالش هاي فراروي مدیریت منابع انسانی درقرن21

5.3.1 چکیده 458
5.3.2 مقدمه 459
5.3.3 مدیریت منابع انسانی 459
5.3.4 چالشهاي مدیریت منابع انسانی 460
5.3.5 چالشهاي منابع انسانی در عرصه جهانی شدن 460
5.3.6 تغییر 463
5.3.7 اطلاعات و سن دانش 463
5.3.8 جذب و حفظ استعدادهاي درخشان 464
5.3.9پاسخ به بازار 464
5.3.10 سایر چالش ها 464
5.3.11 نقش هاي جدید مدیریت منابع انسانی 464
5.3.12 توانمندسازي به عنوان خط مشی براي رفع چالشها 465
5.3.13 انواع توانمندسازي 466
5.3.14 بحث نتیجه گیري 466
5.3.15 منابع 467

5-4 ) چالش های مدیریت منابع انسانی در بخش دولتی ایران

5.4.1 چکیده 471
5.4.2 مقدمه 472
5.4.3 بیان مسئله 473
5.4.4 مبانی نظری 474
5.4.5 تعهد سازمانی 474
5.4.6 رضایت شغلی 474
5.4.7 کار مفید 476
5.4.8 روش پژوهش 476
5.4.9 نتایج پژوهش 477
5.4.10 نتیجه گیری و پيشنهاد ها 481
5.4.11منابع 484

5-5 ) چالش های مدیریت منابع انسانی درشرکت های خصوصی ایران

5.5.1 چکیده 489
5.5.2 مقدمه 490
5.5.3 فرایند مدیریت منابع انسانی 490
5.5.4 چالش های فرایند 494
5.5.5 مطالعه موردی 499
5.5.6 کلید پیشنهادی برای حل مشکل جذب ونگهداری منابع در شرکت های خصوصی 502
5.5.7 نتیجه گیری 503

5-6 ) چالش هاي مديريت منابع انساني در سازمان هاي هزاره سوم وارائه الگوي مطلوب

5.6.1 خلاصه 505
5.6.2 SUMMARY 505
5.6.2 مقدمه 506
5.6.3 بیان مسئله 507
5.6.4 اهداف پژوهش 507
5.6.5 پيشينه پژوهش 508
5.6.6 روش پژوهش 509
5.6.7 مباني نظري پژوهش 509
5.6.8 سازما نهاي هزاره سوم 509
5.6.9 مديريت منابع انساني 509
5.6.10 آسيب شناسي مديريت منابع انساني 510
5.6.11 جايگاه منابع انساني در سازمان هاي هزاره سوم 511
5.6.12 منابع وماخذ 513

تمام منابع معرفی شده هم به صورت فایل Word و هم به صوت فایل PDF در اختیار شما قرار می گیرد.

تومان70,000 تومان35,000افزودن به سبد خرید