بسته جامع جداسازی دی اکسیدکربن

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه جداسازی دی اکسیدکربن است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

  • فصل اول جداسازی دی اکسید کربن در برج جذب بستر سیال
  • فصل دوم عملکرد حلال های مختلف جهت جذب دی اکسیدکربن
  • فصل سوم جداسازی گاز دی اکسید کربن توسط تماس دهنده غشایی
  • فصل چهارم روشهای نوین در جداسازی گاز دی اکسیدکربن
  • فصل پنجم شبیه سازی و مدلسازی فرآیند جداسازی گاز دی اکسید کربن

مهمترین مسئله ای که امروزه توجه بسیاری از دانشمندان را به خود جلب کرده است گرم شدن زمین در اثر گازهای گلخانه ای است که این مسئله جهان را در آستانه یک فاجعه بزرگ انسانی و زیست محیطی قرار داده و دانشمندان عامل اصلی آن را انتشار گازهای دی اکسیدکربن ناشی از سوخت های فسیلی و معدنی کشورهای صنعتی می دانند. در جو زمین چندین گاز وجود دارد که نقش شیشه را در یک گلخانه دارند. که نسبت به نورمرئی خورشید شفاف هستند و اجازه می-دهند تا این نور به زمین برسد، اما نور زیر قرمزی که به طرف خارج از زمین نشر می¬یابد، توسط این گازها به تله افتاده و تبدیل به گرما می شود.
گازهای گلخانه ای ترکیبات گازی اتمسفر هستند که در پدیده اثر گلخانه ای مشارکت می کنند. تجزیه و تحلیل هوای فسیل شده در میان لایه های یخ به ما اجازه می دهد که شرایط آب و هوائی کره زمین را تا ۴٢٠ هزار سال قبل مطالعه و بررسی نمائیم. در حالی که تراکم گاز کربنیک موجود در فضای زمین در دوران پیش صنعتی، تقریباً ثابت بوده از سال های ١٨۵٠یعنی هنگام شروع دوران صنعتی به میزان ٣٠در صد افزایش یافته است. از آغاز انقلاب صنعتی به بعد در حدود ۲۸۰ میلیارد تن کربن به جو زمین اضافه شده و برای کاهش آن به نصف حدود ۵۰ سال زمان لازم است. در حال حاضر سالانه ۲۷ میلیارد تن گاز دی اکسیدکربن در جهان تولید می شود که با ادامه روند فعلی در سال ۲۰۵۰ مقدار آن به ۹۰ میلیارد تن در سال خواهد رسید. این در حالی است کره زمین توان جذب بیش از ۱۲ میلیارد تن را ندارد.

قسمت هایی از فصل اول جداسازی دی اکسید کربن در برج جذب بستر سیال

یکی از بزرگترین مسائل زیست محیطی جهان، افزایش بیش از حد گازهای گلخانه ای می باشد. در بین گازهای گلخانه ای دی اکسید کربن به دلیل دارا بودن بالاترین زمان ماند و بیشترین مقدار در اتمسفر مهمترین گاز گلخانه ای محسوب می شود. روش های متعددی جهت جداسازی دی اکسید کربن توسط محققین مختلف تاکنون ارائه شده است. این روش ها شامل جذب فیزیکی، جذب به وسیله محلول های شیمیایی، جداسازی بوسیله غشاء و چندین فرآیند دیگر می باشد. بیشترین شیوه های جداسازی دی اکسید کربن بر اساس جذب فیزیکی یا شیمیایی این ماده در یک حلال مناسب استوار است. از آنجایی که در جذب فیزیکی راندمان عمل بستگی زیادی به مقدار دی اکسید کربن در گاز ورودی به فرآیند دارد و با کاهش مقدار دی اکسید کربن میزان جذب کاهش پیدا می کند، از این روش نمی توان به طور موثر برای جداسازی دی اکسید کربن از هوا که مقدار آن غالباً از حداکثر چند صدم درصد تجاوز نمی کند استفاده کرد. به همین دلیل استفاده از جذب شیمیایی دی اکسید کربن هوا با محلول های آمین راندمان بالاتر و کارایی مناسب تری از خود نشان می دهد.

فهرست کامل فصل اول جداسازی دی اکسید کربن در برج جذب بستر سیال

1-1 ) بهینه سازی تجربی فرآیند جذب دی اکسیدکربن در بستر سیال

۱٫۱٫۱ چکیده ۱
۱٫۱٫۲ نکات برجسته پژوهش ۱
۱٫۱٫۳ مقدمه ۲
۱٫۱٫۴ مواد وروشها ۳
۱٫۱٫۵ سامانه آزمایشگاهی ۳
۱٫۱٫۶ طراحی آزمایش تاگوچی ۳
۱٫۱٫۷ نتیجه گیری ۵
۱٫۱٫۸ مراجع ۵

1-2 ) مدل فرایند جذب کربن دی اکسید دربرج های آکنده به وسیله ی محلول ۲-آمینو۲-متیل۱-پروپانول

۱٫۲٫۱ چکیده ۶
۱٫۲٫۲ مقدمه ۶
۱٫۲٫۳ توسعه مدل ۸
۱٫۲٫۴ شیمی فرایند ۸
۱٫۲٫۵ مدل برج جذب ۸
۱٫۲٫۶ انتقال گرما وجرم ۹
۱٫۲٫۷ سینتیک واکنش ها ۱۰
۱٫۲٫۸ ویژگی های فیزیکی ترکیب های موجود دررایند جذب ۱۰
۱٫۲٫۹ تعادل ترمودینامیکی فرایند جذب ۱۰
۱٫۲٫۱۰ پیاده سازی وحل معادله های فرایند جذب ۱۱
۱٫۲٫۱۱ بحث ونتیجه گیری ۱۱
۱٫۲٫۱۲ نتیجه گیری ۱۲
۱٫۲٫۱۳ مراجع ۱۳

1-3 ) بررسی هیدرودینامیک جذب فیزیکی دی اکسید کربن توسط کربن فعال و آلومینا دربستر سیال

۱٫۳٫۱ چکیده ۱۴
۱٫۳٫۲ نکات برجسته پژوهش ۱۴
۱٫۳٫۳ مقدمه ۱۵
۱٫۳٫۴ نتایج وبحث ۱۶
۱٫۳٫۵ نتیجه گیری ۱۸
۱٫۳٫۶ فهرست علائم ۱۸
۱٫۳٫۷ مراجع ۱۸

1-4 ) بررسی فرآیند جداسازی دی اکسید کربن هوا با استفاده از آلکانول آمین ها

۱٫۴٫۱ چکیده ۱۹
۱٫۴٫۲ مقدمه ۲۰
۱٫۴٫۳ آلکانول آمین ها ۲۱
۱٫۴٫۴ مونواتانول آمین ۲۱
۱٫۴٫۵ دی اتانول آمین ۲۲
۱٫۴٫۶ دی گلیگول آمین ۲۲
۱٫۴٫۷ دی ایزو پروپانول آمین ۲۲
۱٫۴٫۸ متیل دی اتانول آمین و تری اتانول آمین ۲۲
۱٫۴٫۹ فرآیند آلکانول آمین ۲۴
۱٫۴٫۱۰ خصلت های منفی فرآیندهای آمین ۲۵
۱٫۴٫۱۱ نتیجه گیری ۲۶
۱٫۴٫۱۲ مراجع ۲۷

1-5 ) شبیه سازی جذب دی اکسید کربن در یک برج پر شده و بررسی اثر پارامتر های عملیاتی برمیزان جذب

۱٫۵٫۱ چکیده ۲۸
۱٫۵٫۲ مقدمه ۲۸
۱٫۵٫۳ واکنش دی اکسید کربن با محلول های هیدروکسید ۲۹
۱٫۵٫۴ مدل سازی برج جذب ۲۹
۱٫۵٫۵ موازنه جرم ۳۰
۱٫۵٫۶ موازنه جرم در فاز گاز ۳۰
۱٫۵٫۷ موازنه جرم در فاز مایع ۳۰
۱٫۵٫۸ موازنه انرژی ۳۱
۱٫۵٫۹ موازنه انرژی در فاز گاز ۳۱
۱٫۵٫۱۰ موازنه انرژی در فاز مایع ۳۱
۱٫۵٫۱۱ انتقال جرم ۳۱
۱٫۵٫۱۲ حل عددی معادلات ۳۳
۱٫۵٫۱۳ مشخصات برج جذب ۳۳
۱٫۵٫۱۴ بررسی و تحلیل نتایج حاصل از مدل ۳۴
۱٫۵٫۱۵ تاثیر میزان ترکیب درصد گاز ورودی بر میزان جذب ۳۴
۱٫۵٫۱۶ تاثیر اندازه طول برج بر میزان جذب ۳۴
۱٫۵٫۱۷ تاثیر دمای مایع ورودی بر میزان جذب ۳۵
۱٫۵٫۱۸ تاثیر فشار بر میزان جذب ۳۵
۱٫۵٫۱۹ نتیجه گیری ۳۶
۱٫۵٫۲۰ مراجع ۳۶

i

ارجاع دهی و رفرنس نویسی

تمام مطالب این بسته مطابق با استاندارد های دانشگاههای وزارت علوم ایران رفرنس دهی شده اند و هیچ قسمتی از بسته وجود ندارد که بدون منبع باشد.

نگارش گروهی

در نگارش و جمع آوری این بسته آموزشی دو کارشناس ارشد رشته مکانیک و یک مهندس برق همراهی کرده اند.کار گروهی بستر بهتری برای پژوهش فراهم میکند.

<

معرفی منبع برای ادامه پژوهش

در این بسته بیش از ۱۰۰۰ مقاله و منبع در زمینه جداسازی دی اکسیدکربن معرفی شده است که می توان از آنها برای ادامه مسیر پژوهشی استفاده کرد.

Z

پاسخ به سوالات و پشتیبانی علمی

در قسمت دیدگاه ها  اماده پاسخگویی به سوالات احتمالی شما در حد توان علمی خود هستیم.در صورت نیاز شماره تماس برای ارتباط با محققین برای شما ارسال می گردد.

بخش هایی از فصل دوم عملکرد حلال های مختلف جهت جذب دی اکسیدکربن

در میان گازهای گلخانه ای دی اکسیدکربن به عنوان عمده رین و مهمترین گاز گلخانه ای بیشترین سهم را در گرمایش جهانی زمین دارا می باشد. روش های مختلفی جهت جذب دی اکسیدکربن از جریان های گازی وجود دارد. یکی از روش های قابل اعتماد و موثر در صنعت جهت جذب دی اکسیدکربن از جریان های گازی روش جذب شیمیایی می باشد. مهمترین عامل تاثیر گذار بر هزینه های عملیاتی در روش جذب شیمیایی انتخاب یک حلال مناسب می باشد. در این مطالعه با توجه به پارامترهایی از قبیل ساختار مولکولی، جرم مولکولی، حلالیت در آب، نقطه جوش، سمی بودن و در دسترس بودن، حلال های ترکیب پتاسیم کربنات با اسید بوریک، پپرازین اتیل آمین و تترا اتیلن پنتاآمین، ترکیب مونواتانول آمین با پپرازین اتیل آمین و تترااتیلن پنتاآمین، ترکیب پپرازین اتیل آمین با تترااتیلن پنتاآمین، ترکیب تری سدیم فسفات با مونواتانول آمین، پپرازین اتیل آمین، تترااتیلن پنتاآمین و اسید بوریک به عنوان جاذب های شیمیایی جدید دی اکسیدکربن انتخاب شدند. حلالیت تعادلی محلول های جدید با استفاده از یک راکتور ناپیوسته همزن دار در دماهای ۳۰ ، ۴۰ و ۵۰ درجه سانتیگراد و در فشارهای جزئی دی اکسیدکربن بین ۰ تا ۶۰ کیلو پاسکال اندازه گیری گردید. در تمامی مراحل آزمایشات نتایج حلالیت گاز به عنوان ظرفیت تعادلی (مول دی اکسیدکربن / مول حلال) و به صورت تابعی از فشار جزیی دی اکسیدکربن ارائه شده است. نتایج آزمایشات نشان داد که حلال های انتخاب شده دارای ظرفیت تعادلی بیشتری از مونواتانول آمین می باشند. همچنین راندمان جذب حلال های انتخاب شده در برج جذب بستر سیالی به ارتفاع ۱۲۰ سانتیمتر و قطر ۱۵ سانتیمتر مورد ارزیابی قرار گرفت. تاثیر پارامترهای مختلف از جمله قطر پرکن ها، ارتفاع بستر ثابت پرکن ها، دبی مایع و سرعت گاز بر افت فشار برج و راندمان جذب نیز بررسی گردید.

فهرست کامل فصل دوم عملکرد حلال های مختلف جهت جذب دی اکسیدکربن

2-1) بررسی عملکرد حلال های مختلف جهت جذب دی اکسید کربن دربرج جذب بستر سیال

۲٫۱٫۱ مقدمه ۵۷
۲٫۱٫۱٫۱ تاریخچه انتشار دی اکسید کربن ۵۸
۲٫۱٫۱٫۲ اثرات زیست محیطی دی اکسیدکربن ۵۹
۲٫۱٫۲ روش های مختلف جداسازی دی اکسیدکربن ۶۸
۲٫۱٫۲٫۱ جذب غشایی ۶۸
۲٫۱٫۲٫۲ تقطیر در دمای پایین ۶۹
۲٫۱٫۲٫۳ جذب سطحی توسط جامد ۶۹
۲٫۱٫۲٫۴ جذب سطحی توسط جامد در دمای ثابت ۶۹
۲٫۱٫۲٫۵ جذب سطحی توسط جامد در فشار ثابت ۷۰
۲٫۱٫۲٫۶ جذب توسط جامد همراه با واکنش شیمیایی ۷۰
۲٫۱٫۲٫۷ جذب فیزیکی توسط حلال ۷۱
۲٫۱٫۲٫۸ جذب توسط فرآیند رکتیسول ۷۲
۲٫۱٫۲٫۹ جذب توسط فرآیند سلکسول ۷۳
۲٫۱٫۲٫۱۰ جذب شیمیایی توسط حلال ۷۳
۲٫۱٫۲٫۱۱ جذب توسط محلول آبی آلکانول آمین ها ۷۴
۲٫۱٫۲٫۱۲ جذب توسط پتاسیم کربنات داغ ۷۵
۲٫۱٫۲٫۱۳ فرآیند کاتاکارب ۷۶
۲٫۱٫۲٫۱۴ جذب توسط فرآیند سولفینول ۷۶
۲٫۱٫۲٫۱۵ جذب توسط آب ۷۷
۲٫۱٫۲٫۱۶ برج جذب بستر سیال ۷۸
۲٫۱٫۳ بررسی حلال های مختلف مورد استفاده در صنعت ۸۱
۲٫۱٫۳٫۱ مهمترین پارامترها در انتخاب حلال مناسب ۸۱
۲٫۱٫۳٫۲ میزان جذب ۸۱
۲٫۱٫۳٫۳ سرعت جذب ۸۱
۲٫۱٫۳٫۴ انرژی مورد نیاز جهت احیاء ۸۱
۲٫۱٫۳٫۵ میزان تخریب ۸۲
۲٫۱٫۳٫۶ ویسکوزیته حلال ۸۲
۲٫۱٫۳٫۷ خوردگی حلال ۸۲
۲٫۱٫۳٫۸ فراریت ۸۳
۲٫۱٫۳٫۹ قیمت حلال ۸۳
۲٫۱٫۳٫۱۰ ایجاد رسوب ۸۳
۲٫۱٫۳٫۱۱ دمای جوش وفشار بخار ۸۳
۲٫۱٫۳٫۱۲ جرم مولکولی ۸۳
۲٫۱٫۳٫۱۳ بررسی معایب و مزایای حلال های مورد استفاده در صنعت ۸۴
۲٫۱٫۳٫۱۴ مونواتانول آمین ۸۵
۲٫۱٫۳٫۱۵ دی اتانول آمین ۸۶
۲٫۱٫۳٫۱۶ تری اتانول آمین ۸۶
۲٫۱٫۳٫۱۷ دی گلایکول آمین ۸۷
۲٫۱٫۳٫۱۸ متیل دی اتانول آمین ۸۷
۲٫۱٫۳٫۱۹ دی ایزوپروپانول آمین ۸۸
۲٫۱٫۴ مروری بر تحقیقات گذشته ۹۰
۲٫۱٫۵ انتخاب حلال ۹۴
۲٫۱٫۵٫۱ محلول ۹۴
۲٫۱٫۵٫۲ حلالیت گاز مایع ۹۴
۲٫۱٫۶ دستگاه و روش انجام آزمایش ۹۸
۲٫۱٫۶٫۱ دستگاه اندازه گیری حلالیت حلال ۹۸
۲٫۱٫۶٫۲ راکتور یک لیتری ۹۸
۲٫۱٫۶٫۳ سنسور فشار ۹۹
۲٫۱٫۶٫۴ ذخیره ساز اطلاعات ۱۰۰
۲٫۱٫۶٫۵ روش انجام آزمایش ۱۰۳
۲٫۱٫۶٫۶ محاسبات انجام شده جهت اندازه گیری ظرفیت تعادلی حلال ۱۰۴
۲٫۱٫۶٫۷ برج جذب بستر سیال ۱۰۶
۲٫۱٫۶٫۸ اندازه گیری افت فشار برج ۱۰۸
۲٫۱٫۶٫۹ پکینگ ۱۰۸
۲٫۱٫۶٫۱۰ اندازه گیری راندمان جذب در برج ۱۰۹
۲٫۱٫۶٫۱۱ سنسور دی اکسیدکربن ۱۱۰
۲٫۱٫۷ نتایج و بحث ۱۱۲
۲٫۱٫۷٫۱ صحت عملکرد سیستم و روش انجام آزمایش ۱۱۲
۲٫۱٫۷٫۲ حلالیت دی اکسیدکربن در محلول ترکیبی پتاسیم کربنات با اسید بوریک ۱۱۳
۲٫۱٫۷٫۳ حلالیت دی اکسیدکربن در محلول ترکیبی پتاسیم کربنات با پپرازین اتیل آمین ۱۱۵
۲٫۱٫۷٫۴ حلالیت دی اکسیدکربن در محلول ترکیبی مونو اتانول آمین با پپرازین اتیل آمین ۱۱۷
۲٫۱٫۷٫۵ حلالیت دی اکسیدکربن در محلول ترکیبی مونو اتانول آمین با تترا اتیلن پنتا آمین ۱۱۹
۲٫۱٫۷٫۶ حلالیت دی اکسیدکربن در محلول ترکیبی پپرازین اتیل آمین با تترا اتیلن پنتا آمین ۱۲۱
۲٫۱٫۷٫۷ حلالیت دی اکسیدکربن در محلول ترکیبی پتاسیم کربنات با تترا اتیلن پنتا آمین ۱۲۳
۲٫۱٫۷٫۸ حلالیت دی اکسیدکربن در محلول ترکیبی تری سدیم فسفات و پپرازین اتیل آمین ۱۲۴
۲٫۱٫۷٫۹ حلالیت دی اکسیدکربن در محلول ترکیبی تری سدیم فسفات و تترا اتیلن پنتا آمین ۱۲۵
۲٫۱٫۷٫۱۰ حلالیت دی اکسیدکربن در محلول ترکیبی تری سدیم فسفات و اسید بوریک ۱۲۶
۲٫۱٫۷٫۱۱ حلالیت دی اکسیدکربن در محلول ترکیبی تری سدیم فسفات و اسید بوریک ۱۲۷
۲٫۱٫۷٫۱۲ افت فشار در برج جذب بستر سیال ۱۲۸
۲٫۱٫۷٫۱۳ تاثیر دبی مایع بر افت فشار برج ۱۲۸
۲٫۱٫۷٫۱۴ تاثیر قطر پکینگ بر افت فشار برج ۱۳۰
۲٫۱٫۷٫۱۵ تاثیر ارتفاع بستر ثابت پرکن ها بر افت فشار برج ۱۳۱
۲٫۱٫۷٫۱۶ راندمان جذب دی اکسیدکربن در برج جذب بستر سیال ۱۳۲
۲٫۱٫۷٫۱۷ راندمان جذب دی اکسیدکربن در برج توسط محلول ترکیبی پتاسیم کربنات با اسیدبوریک ۱۳۲
۲٫۱٫۷٫۱۸ راندمان جذب دی اکسیدکربن در برج توسط محلول ترکیبی تری سدیم فسفات با اسید بوریک ۱۳۴
۲٫۱٫۷٫۱۹ راندمان جذب دی اکسیدکربن در برج توسط محلول ترکیبی تری سدیم فسفات بامونواتانول آمین ۱۳۵
۲٫۱٫۷٫۲۰ مقایسه راندمان و ظرفیت جذب حلال های انتخاب شده ۱۳۶
۲٫۱٫۷٫۲۱ نتیجه گیری ۱۳۸
۲٫۱٫۷٫۲۲ پیشنهادات ۱۳۹
۲٫۱٫۷٫۲۳ فهرست منابع و مراجع ۱۴۰
۲٫۱٫۷٫۲۴ ABSTRACT ۱۴۳

تعداد صفحه بسته آموزشی

تعداد منابع معرفی شده برای ادامه کار

تعداد پشتیبانان مخصوص این فایل

قسمت هایی از فصل سوم جداسازی گاز دی اکسید کربن توسط تماس دهنده غشایی

Co2به عنوان یکی از عوامل مهم گرمایش جهانی تخریب لایه ازن مطرح میباشد که به طور عمده در نیروگاههای سوخت فسیلی تولید میشود. طبق آزمایشات انجام گرفته در پروژه اطلس آلودگی نیروگاههای کشور، فاکتور انتشار Co2 نیروگاههای کشور kg/Kwh 06 میباشد. بنابراین هدف از انجام این تحقیق حذف بخشی از Co2 تولیدی در نیروگاهها به منظور کاهش اثرات تخریبی آن میباشد. در این پروژه از تماسدهنده غشایی و غشاهای فیبر توخالی پلی پروپیلن به همراه حلال MEA استفاده شد. آزمایشات در مقیاس bench و پایلوت انجام گرفت. شبیه سازی جرم و مومنتوم انجام گرفت و نتایج شبیه سازی با دادههای تجربی صحت سنجی شد. راندمان حاصل در بخش پایلوت بالای ۹۹ % بود که در مقایسه با سیستم های متعارف مصرف حلال بسیار کمتر است.

فهرست کامل فصل سوم جداسازی گاز دی اکسید کربن توسط تماس دهنده غشایی

3-1 ) جداسازی CO2 ازگازهای خروجی دودکش نیروگاه ها توسط تماس دهنده غشایی

۳٫۱٫۱ چکیده ۱۴۷
۳٫۱٫۲ مقدمه ۱۴۷
۳٫۱٫۳ انتخاب غشا و حلال مناسب ۱۴۸
۳٫۱٫۴ معادلات اصلی شبیه سازی شامل انتقال جرم و مومنتوم و واکنش شیمیایی ۱۴۹
۳٫۱٫۵ آزمایشات انجام گرفته بر روی غشاء و ماژول غشایی ۱۵۰
۳٫۱٫۶ آزمایشات انجام گرفته بر روی یک رشته غشاء ۱۵۰
۳٫۱٫۷ آزمایشات انجام گرفته بر روی ماژول غشایی ۱۵۱
۳٫۱٫۸ نتایج حاصل از شبیه سازی و تعیین صحت مدل ۱۵۲
۳٫۱٫۹ طراحی بستر تست پایلوت و آزمایشات انجام گرفته درآنجا ۱۵۳
۳٫۱٫۱۰ نتیجه گیری ۱۵۳
۳٫۱٫۱۱ منابع و مراجع ۱۵۴

3-2 ) یک مدل انتقال جدید برای جداسازی دی اکسید کربن ازگاز طبیعی به وسیله غشاء پلیمری شیشه ای درفشار بالا

۳٫۲٫۱ چکیده ۱۵۵
۳٫۲٫۲ مقدمه ۱۵۵
۳٫۲٫۳ توصیف مدل انتقال ۱۵۶
۳٫۲٫۴ جذب اجزاء در غشاء ۱۵۶
۳٫۲٫۵ تخمین ماتریس ترمودینامیکی درمخلوط چندجزئی ۱۵۸
۳٫۲٫۶ تخمین عناصر ماتریس سینتیکی درمخلوط چندجزئی ۱۵۸
۳٫۲٫۷ تعیین ضریب نفوذ ۱۵۸
۳٫۲٫۸ نتیجه یگری وتحلیل داده ها ۱۵۹
۳٫۲٫۹ ضرایب نفوذ ۱۵۹
۳٫۲٫۱۰ برهم کنش ترمودینامیکی ۱۶۰
۳٫۲٫۱۱ برهم کنش سینتیکی ۱۶۱
۳٫۲٫۱۲ گزینش پذیری ۱۶۲
۳٫۲٫۱۳ نتیجه گیری ۱۶۲
۳٫۲٫۱۴ مراجع ۱۶۳
۳٫۲٫۱۵ ضمیمه ۱۶۴
۳٫۲٫۱۶ ABSTRACT ۱۶۶

3-3 ) بررسی فرآیندها و ارائه راهکارهای مختلف کاهش آلودگیهای زیست-محیطی ناشی از انتشار دی اکسید کربن حاصل از گازهای احتراق

۳٫۳٫۱ چکیده ۱۶۷
۳٫۳٫۲ مقدمه ۱۶۸
۳٫۳٫۳ روشهای جداسازی دیاکسیدکربن ۱۶۸
۳٫۳٫۴ فرآیند جذب ۱۶۹
۳٫۳٫۵ فرآیند جذب شیمیایی با محلول آمین ۱۶۹
۳٫۳٫۶ فرآیند کربنات داغ ۱۷۰
۳٫۳٫۷ فرآیند جذب فیزیکی ۱۷۱
۳٫۳٫۸ فرآیند جذب سطحی ۱۷۱
۳٫۳٫۹ جذب سطحی شیمیایی ۱۷۲
۳٫۳٫۱۰ جذب سطحی فیزیکی ۱۷۲
۳٫۳٫۱۱ مکانیزم جداسازی بر پایه جذب سطحی ۱۷۲
۳٫۳٫۱۲ مدلسازی ریاضی فرآیند جذب سطحی ۱۷۳
۳٫۳٫۱۳ فرآیند جداسازی غشایی ۱۷۶
۳٫۳٫۱۴ مکانیزیم جداسازی در فرآیندهای جداسازی غشایی ۱۷۸
۳٫۳٫۱۵ مدلسازی فرآیند جداسازی غشایی ۱۷۸
۳٫۳٫۱۶ پیشبینی حلالیت گازها در غشا ۱۷۹
۳٫۳٫۱۷ تعیین پارامترهای معادله حالت سافت برای غشاهای پلیمری ۱۷۹
۳٫۳٫۱۸ پیشبینی تراوایی گازها درون غشا ۱۸۱
۳٫۳٫۱۹ فرآیند ترکیبی جذب-غشا ۱۸۲
۳٫۳٫۲۰ فرآیند ترکیبی جذب سطحی–غشا ۱۸۳
۳٫۳٫۲۱ نتایج و بحث ۱۸۴
۳٫۳٫۲۲ فهرست مراجع ۱۸۵

3-4 ) مطالعه پارامترهای موثر بر عملکرد تما سدهند ههای غشایی الیاف ت وخالی برای جداسازی دی اکسید کربن ازگاز طبیعی

۳٫۴٫۱ چکیده ۱۸۷
۳٫۴٫۲ مقدمه ۱۸۷
۳٫۴٫۳ عوامل موثر بر عملکرد تماس دهند ههای غشایی ۱۸۹
۳٫۴٫۴ جاذب مایع ۱۹۰
۳٫۴٫۵ نوع غش ا ۱۹۲
۳٫۴٫۶ اثر ساختار غش ا ۱۹۳
۳٫۴٫۷ اثر پارامترهای عملیاتی ۱۹۴
۳٫۴٫۸ روابط انتقال جرم در تماس دهند ههای غشایی ۱۹۴
۳٫۴٫۹ انتقال جرم سمت پوسته ۱۹۶
۳٫۴٫۱۰ انتقال جرم سمت لوله ۱۹۶
۳٫۴٫۱۱ انتقال جرم همراه با واکنش شیمیایی ۱۹۷
۳٫۴٫۱۲ معادلات اصلی ۱۹۸
۳٫۴٫۱۳ معادلات فاز مایع ۱۹۸
۳٫۴٫۱۴ معادلات فاز گاز ۱۹۹
۳٫۴٫۱۵ نتیجه گیری ۱۹۹
۳٫۴٫۱۶ منابع ۲۰۰

3-5 ) جداسازی گاز گلخانه ای دی اکسید کربن به کمک جاذب ها

۳٫۵٫۱ چکیده ۲۰۳
۳٫۵٫۲ مقدمه ۲۰۴
۳٫۵٫۳ بررسی جاذب ها ۲۰۵
۳٫۵٫۴ کربن فعال ۲۰۵
۳٫۵٫۵ زئولیت ۲۰۷
۳٫۵٫۶ اکسید فلزات ۲۰۷
۳٫۵٫۷ HTLCS ۲۰۸
۳٫۵٫۸ MCM ها ۲۰۹
۳٫۵٫۹ نانو لوله های کربنی ۲۰۹
۳٫۵٫۱۰ نتیجه گیری ۲۱۰
۳٫۵٫۱۱ فهرست منابع ۲۱۰

3-6 ) جداسازی دی اکسید کربن ازCO2/CH4 توسط مونواتانول آمین درتماس دهنده غشائی الیاف توخالی نمه مرطوب

۳٫۶٫۱ چکده ۲۱۳
۳٫۶٫۲ مقدمه و مبانی نظری ۲۱۴
۳٫۶٫۳ روش و مراحل تحقیق ۲۱۴
۳٫۶٫۴ معادلات حاکم در بخش لوله ۲۱۵
۳٫۶٫۵ معادلات حاکم در بخش غشا ۲۱۵
۳٫۶٫۶ معادلات حاکم در بخش پوسته ۲۱۶
۳٫۶٫۷ جذب شیمیایی ۲۱۶
۳٫۶٫۸ حل عددی معادلات مدل ۲۱۷
۳٫۶٫۹ ارائه و تحلیل نتایج ۲۱۷
۳٫۶٫۱۰ کانتور و پروفایل غلظت دی اکسید کربن ۲۱۷
۳٫۶٫۱۱ تأثیر پارامترهای عملیاتی و ساختار غشاء بر روی میزان جداسازی دی اکسید کربن ۲۱۸
۳٫۶٫۱۲ جمع بندی ۲۱۸
۳٫۶٫۱۳ فهرست علائم ۲۱۹
۳٫۶٫۱۴ منابع ۲۱۹

3-7 ) مدل سازی جداساز دی اکسید کربن ازمتان با استفاده از تماس دهنده های غشایی

۳٫۷٫۱ چکیده ۲۲۰
۳٫۷٫۲ مقدمه ۲۲۰
۳٫۷٫۳ بخش نظری ۲۲۱
۳٫۷٫۴ نتایج وتحلیل ۲۲۳
۳٫۷٫۵ نتیجه گیری ۲۲۴
۳٫۷٫۶ منابع ۲۲۶

3-8 ) جداسازی گازهای دی اکسید کربن و متان توسط غشا آلیاژی پلیمری پلی یورتان/پلی اتیلن گلایکول

۳٫۸٫۱ چکیده ۲۲۷
۳٫۸٫۲ مقدمه ۲۲۸
۳٫۸٫۳ مواد و روش ساخت غشا ۲۲۸
۳٫۸٫۴ فرمولها ۲۳۰
۳٫۸٫۵ شکلها ۲۳۱
۳٫۸٫۶ نتیجه گیری ۲۳۱
۳٫۸٫۷ مراجع ۲۳۲

قسمت هایی از فصل چهارم روشهای نوین در جداسازی گاز دی اکسیدکربن

اگرچه اخیر اً روش ها ی نوی نی مانند جذب سطح ی و استفاده از غشاها ی گوناگون بر ای جداکردن سو لفید هیدروژن و دی اکسید کربن از گاز طبیع ی در مقیاس آزمایشگاهی ارائه گردیده اند لیکن هنوز استفاده از فرآیند جذب با حلال ، به دلیل سهولت کاربرد و شرایط عملیا تی مناسب از اهمیت کاربرد ی خاصی برخوردار م ی باشد علاوه بر این، روش مذکور می تواند بر ای محدوده وسیع ی از دب ی گازها و نیز غلظت های متنوعی از انواع ناخالص ی ها ی موجود درگاز ورود ی به فرآیند ، مورد استفاده قرارگیرد . این در حالی است که روش هایی مانند جذب سطح ی معمولا برای غلظت های کم ناخالص ی در گاز ورود ی مناسب بوده و سیستم های غشایی نیز به دلیل محدودیت ها ی موجود در انتخاب پذیر ی آنها، عموما قادر به تصفیه گاز تا حد مجاز و موردنظر نمی باشند.

فهرست کامل فصل چهارم روشهای نوین در جداسازی گاز دی اکسیدکربن

4-1 ) شبیه سازی داده های آزمایشگاهی مربوط به جذب دی اکسید کربن از هوا با حلال سود به کمک شبکه های عصبی مصنوعی

۴٫۱٫۱ چکیده ۲۳۴
۴٫۱٫۲ ABSTRACT ۲۳۴
۴٫۱٫۳ مقدمه ۲۳۵
۴٫۱٫۴ توضیح سیستم آزمایشگاهی مورد استفاده ۲۳۶
۴٫۱٫۵ تهیه ی داده های آزمایشگاهی ۲۳۸
۴٫۱٫۶ نتایج شبیه سازی با شبکه های عصبی مصنوعی ۲۴۱
۴٫۱٫۷ مقایسه نتایج شبیه سازی ANN با داده های آزماشگاهی وبا نرم افزار ASPEN و HYSYS ۲۴۴
۴٫۱٫۸ نتیجه گیری ۲۴۶
۴٫۱٫۹ تشکر و قدردانی ۲۴۷
۴٫۱٫۱۰ ضمیمه ۲۴۷
۴٫۱٫۱۱ مراجع ۲۵۲

4-2 ) بررسی تجربی جداسازی دی اکسید کربن ازگاز طبیعی با استفاده از نانولوله های کربنی چند دیواره

۴٫۲٫۱ چکیده ۲۵۴
۴٫۲٫۲ مقدمه ۲۵۴
۴٫۲٫۳ مواد وروش ۲۵۵
۴٫۲٫۴ مواد و مشخصات ۲۵۵
۴٫۲٫۵ تجهیزات ۲۵۵
۴٫۲٫۶ نتیجه وبحث ۲۵۶
۴٫۲٫۷ ایزوترم های جذب ۲۵۷
۴٫۲٫۸ سینتیک جذب ۲۵۹
۴٫۲٫۹ ترمودینامیک ۲۶۰
۴٫۲٫۱۰ نتیجه گیری ۲۶۱
۴٫۲٫۱۱ مراجع ۲۶۲

4-3 ) مطالعه تجربی فرآیند جذب دی اکسید کربن از هوا در بستر آکنده دوار

۴٫۳٫۱ چکیده ۲۶۴
۴٫۳٫۲ مقدمه ۲۶۵
۴٫۳٫۳ آزمایشات ۲۶۶
۴٫۳٫۴ آزمایشات هیدرودینامیک ۲۶۶
۴٫۳٫۵ آزمایشات جذب ۲۶۶
۴٫۳٫۶ افت فشار خشک ۲۶۸
۴٫۳٫۷ افت فشار مرطوب ۲۶۸
۴٫۳٫۸ نتایج ۲۶۸
۴٫۳٫۹ نتایج آزمایشات هیدرودینامیک ۲۶۸
۴٫۳٫۱۰ نتایج آزمایشات جذب ۲۷۰
۴٫۳٫۱۱ تاثیر سرعت روتور بر راندمان جذب ۲۷۱
۴٫۳٫۱۲ تاثیر نرخ جریان گاز بر راندمان جذب ۲۷۱
۴٫۳٫۱۳ تاثیر نرخ جریان مایع بر راندمان جذب ۲۷۳
۴٫۳٫۱۴ تاثیر غلطت محلول جاذب بر راندمان جذب ۲۷۴
۴٫۳٫۱۵ تاثیر نوع جاذب بر راندمان جذب ۲۷۴
۴٫۳٫۱۶ نتیجه گیری ۲۷۷
۴٫۳٫۱۷ مراجع ۲۷۷
۴٫۳٫۱۸ ABSTRACT ۲۷۹

%

میزان رضایت

میزان رضایت افراد خریدار این بسته بعد از خرید

(نظر سنجی به وسیله ایمیل و یک هفته بعد ازخرید بسته انجام می گیرد)

قسمت هایی از فصل پنجم شبیه سازی و مدلسازی فرآیند جداسازی گاز دی اکسید کربن

روش های متعددی جهت جداسازی دی اکسید کربن از خروجی کارخانه های مختلف ارائه شده، لیکن اینروش ها نمی توانند برای پایین آوردن میزان دی اکسید کربن موجود در اتمسفر استفاده شوند. برای نیلبدین منظور روش جداسازی مستقیم دی اکسید کربن از هوا، باید به کار گرفته شود. در این تحقیق، شبیهسازی فرآیند توسط نرم افزار صورت گرفته و پارامترهای مختلف موثر بر میزان بازیابی دی اکسید کربن ومصرف انرژی، به منظور دست یابی به بالاترین میزان بازیابی دی اکسید کربن از هوا و کم ترین مصرف انرژیبررسی می شوند. بررسی ها نشان می دهد که عواملی چون نوع و میزان حلال مصرفی و شدت جریان حلالدر کاهش مصرف انرژی در فرآیند جداسازی مستقیم دی اکسید کربن از هوا مؤثر می باشند. متوسط میزان بازیابی با شرایط در نظر گرفته شده حدود ۸۹ درصد و متوسط انرژی مصرفی نیز حدود ۸ گیگاژول به ازای هر تن دی اکسید کربن بازیافتی محاسبه شده است.

فهرست کامل فصل پنجم شبیه سازی و مدلسازی فرآیند جداسازی گاز دی اکسید کربن

5-1 ) شبیه سازی CFD راکتور بستر سیال جذب دی اکسید کربن

۵٫۱٫۱ چکیده ۲۸۰
۵٫۱٫۲مقدمه ۲۸۰
۵٫۱٫۳ مدلسازی چندفازی جریان دانهای در بستر سیال ۲۸۱
۵٫۱٫۴ سینتیک جذب دی اکسیدکربن به وسیله اکسیدکلسیم ۲۸۲
۵٫۱٫۵ هندسه مسئله ۲۸۳
۵٫۱٫۶ الگوریتم حل معادلات ۲۸۴
۵٫۱٫۷ شبیهسازی هیدرودینامیک بستر سیال ۲۸۴
۵٫۱٫۸ شبیهسازی انتقال جرم درون بستر سیال ۲۸۵
۵٫۱٫۹ نتیجهگیری ۲۸۶
۵٫۱٫۱۰ مراجع ۲۸۷
۵٫۱٫۱۱ ABSTRACT ۲۸۸

5-2 ) مدل سازی ترمودینامیکی جذب گاز دی اکسید کربن در سه ساختار ۲۱۰ و۲۰۵، MOF-200 با استفاده از معادله حالت PHSC

۵٫۲٫۱ چکیده ۲۸۹
۵٫۲٫۲ مقدمه ۲۹۰
۵٫۲٫۳ روش تحقیق ۲۹۰
۵٫۲٫۴ نتیجهگیری ۲۹۶
۵٫۲٫۵ فهرست علائم ۲۹۶
۵٫۲٫۶ مراجع ۲۹۸

5-3 ) مدلسازی وبهینه سازی برج جذب CO2 توسط محلول جاذب کربنات پتاسیم

۵٫۳٫۱ چکیده ۳۰۰
۵٫۳٫۲ مقدمه ۳۰۱
۵٫۳٫۳ انتقال جرم دربرج پرشده ۳۰۳
۵٫۳٫۴ نتیجه گیری ۳۰۸
۵٫۳٫۵ مراجع ۳۰۹

5-4 ) مدلسازی جداسازی غشایی دی اکسید کربن ازگاز دودکش با استفاده از نرم افزار کامسول

۵٫۴٫۱ چکیده ۳۱۱
۵٫۴٫۲ مقدمه ۳۱۳
۵٫۴٫۳ مواد و روش ها ۳۱۴
۵٫۴٫۴ اجزا غشا توخالی ۳۱۴
۵٫۴٫۵ معادله وشرایط مرزی مرتبط با ناحیه پیوسته ۳۱۶
۵٫۴٫۶ بخش غشا ۳۱۷
۵٫۴٫۷ معادله وشرایط مرزی مرتبط با ناحیه لوله ۳۱۹
۵٫۴٫۸ تعیین سنتیک واکنش دی اکسید کربن با محلول جاذب ۳۲۱
۵٫۴٫۹ نتایج ۳۲۵
۵٫۴٫۱۰ پروفایل سرعت خوراک گازی ۳۲۸
۵٫۴٫۱۱ نتیجه گیری ۳۳۰
۵٫۴٫۱۲ فهرست ماخذ ۳۳۱
۵٫۴٫۱۳ REFERENCE ۳۳۲

5-5 ) شبیه سازی فرآیند جداسازی مستقیم دی اکسید کربن از هوا

۵٫۵٫۱ چکیده ۳۳۴
۵٫۵٫۲ مقدمه ۳۳۴
۵٫۵٫۳ تاریخچه فناوری جذب مستقیم (دی اکسید کربن) از هوا ۳۳۵
۵٫۵٫۴ مزیت های فناوری جذب مستقیم از هوا ۳۳۵
۵٫۵٫۵ شبیه سازی فرآیند جذب مستقیم ۳۳۶
۵٫۵٫۶ ساختار کلی نمودار جریانی فرآیند شبیه سازی شده ۳۳۷
۵٫۵٫۷ نتایج و بحث ۳۳۸
۵٫۵٫۸ ارزیابی اقتصادی ۳۴۳
۵٫۵٫۹ نتیجه گیری ۳۴۴
۵٫۵٫۱۰ منابع ۳۴۴

5-6 ) مدل سازی برج جذب دی اکسید کربن با محلول متیل دی اتانول آمین

۵٫۶٫۱ چکیده ۳۴۶
۵٫۶٫۲ مقدمه ۳۴۷
۵٫۶٫۳ مروری بر تحقیقات قبلی ۳۴۷
۵٫۶٫۴ ویژگیها و خواص فعال کننده ها ۳۴۸
۵٫۶٫۵ تئوری ۳۴۸
۵٫۶٫۶ مدل ریاضی برج جذب ۳۴۹
۵٫۶٫۷ بررسی پدیده انتقال جرم و محاسبه سرعت جذب گاز ۳۵۰
۵٫۶٫۸ محاسبه سرعت جذب CO2 با استفاده از تئوری دنکورتس ۳۵۰
۵٫۶٫۹ محاسبه سرعت انتقال جرم آب بین دو فاز مایع و گاز ۳۵۲
۵٫۶٫۱۰ شرح دستگاه ۳۵۲
۵٫۶٫۱۱ روش حل ۳۵۳
۵٫۶٫۱۲ تاثیر نوع فعال کننده ۳۵۵
۵٫۶٫۱۳ تاثیر دمای جریانهای مایع ورودی ۳۵۵
۵٫۶٫۱۴ تاثیر شدت جریانهای مایع ورودی ۳۵۶
۵٫۶٫۱۵ بحث و نتیجه گیری ۳۵۶
۵٫۶٫۱۶ منابع و مراجع ۳۵۷

تمام منابع معرفی شده هم به صورت فایل Word و هم به صوت فایل PDF در اختیار شما قرار می گیرد.

تومان35,000افزودن به سبد خرید

0 دیدگاه

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *