بسته جامع پژوهشی بهسازی خاک

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه بهسازی خاک است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

  • فصل اول بهسازی خاک با روشهای تراکمی و تزریق فشار بالا
  • فصل دوم بهسازی خاک با ستون سنگی
  • فصل سوم بهسازی خاک به روش نانو
  • فصل چهارم بهسازی خاک بوسیله مواد افزودنی شیمیایی
  • فصل پنجم روشهای بهسازی خاک با آهک
  • فصل ششم عملکرد شمع ها در خاک بهسازی شده
  • در فصل هفتم بهسازی خاک های رمبنده و مساله دار
  • در فصل هشتم بهسازی خاک به روشهای نوین
  • در فصل نهم ارزیابی و سیاست گذاری روش های مختلف در بهسازی خاک
  • در فصل دهم مطالعات موردی در بهسازی خاک

در اجرای پروژه های ژئوتکنیکی، پیش از تعیین لزوم احتمالی اصلاح، تعویض و یا استفاده از خاک درجا و بطور کلی ترسیم خطوط روشنی برای طراحی و عملیات اجرائی کار، داشتن اطلاعات کافی و لازم از بافت خاک محلی و خوا ص ژئوتکنیکی لایه های زیرسطحی بسیار ضروری به نظر می رسد. از طرفی توزیع فضایی لایه های خاک یک منطقه به وسیله پارامترهای متعددی در فرایند پیچیده ژئوتکنیکی همچون ساختار ژئوتکنیکی، وضعیت محیط ایجاد شده، نحوه تشکیل لایه ها و … تعیین می گردد . بسیاری از این پارامترها به خوبی تعریف نشده است و نمی تواند به صورت یک مدل ریاضی قابل استفاده درآورده شود . هرگونه تلاشی برای مدل کردن چنین متغیرهای فضایی نیازمند ساده سازی ها و فرضیات بسیار زیادی برای این پارامترها می باشد
امروزه کمبود خاک مناسب جهت اجرای سازههای مختلف روزمینی و استفاده از زمینهای نامناسب از نظر مقاومت، یکی از دغدغه های مهندسان میباشد. در همین راستا استفاده از روشهای بهسازی و تثبیت خاک امری ضروری و اجتناب ناپذیر میباشد. روشهای متعددی جهت تقویت و بهسازی به منظور بهبود خواص مکانیکی و مهندسی خاک وجود دارد. در این میان بهسازی خاک با استفاده از ستون سنگی به جهت اجرای ساده و اقتصادی، افزایش ظرفیت باربری و کاهش نشست به ویژه تسریع در نشست تحکیمی در فونداسیونهای اجرا شده بر خاکهای ضعیف، یکی از تکنیکهای مناسب میباشد که امروزه بسیار مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به هزینه زیاد جمع آوری اطلاعات ومشکلات اجرایی وزمان طولانی، انجام بررسیهای میدانی و آزمایشگاهی را دشوار و تمایل برای شبیه سازی عددی رفتار خاک تسلیح شده را بیشتر نموده است. در این تحقیق با استفاده از روش اجزا محدود و نرم افزار PLAXIS 2D تاثیر پارامترهایی نظیر مقاومت برشی خاک رس و زاویه اصطکاک داخلی ستون سنگی، هندسه ستون سنگی شامل ارتفاع و قطر، بر رفتارخاک تقویت شده مورد بررسی قرار گرفته است.

قسمت هایی از فصل اول بهسازی خاک با روشهای تراکمی و تزریق فشار بالا

با توجه به شرايط بسيار متنوع زمينهاي خاكي مشكل اصلي در چنين زمينهايي پايداري بخش حفاري شده است. در چنين شرايطي لازم است تا خصوصيات زمين بهبود يابد و سپس عمليات حفاري و پيشروي انجام گيرد. يكي از روشهاي بهسازي و آماده سازي زمينهاي خاكي در تونل زني استفاده از سيستمهاي تزريق دوغاب مي باشد.
يكي از اين روشها كه قابليت كاربرد آن به نوع زمين وابسته نيست و امروزه به عنوان يك تكنيك كارآمد مدنظر بسياري از كارشناسان و است. در هرحال با توجه به بهسازي خاك بصورت برجا و امكان استفاده از اين ( Jet grouting) متخصصان قرار گرفته روش تزريق با فشار بالا تكنيك در انواع خاكها اين روش به صورت يك تكنيك متداول و مرسوم در برنام ههاي ژئوتكنيكي كشورهايي كه عمليا تهاي تونل كاري فعال و يا طرحهاي نوسازي و توسعه شهري – صنعتي مشخص دارند مشخص شده است. در اين مقاله سعي شده تا ضمن معرفي اين تكنيك و حدود تغييرات پارامترهاي عملياتي مؤثر بر آن ، به ويژگي خاكهايي كه امكان تزريق آنها با اين روش وجود دارد اشاره شود.

فهرست کامل فصل اول بهسازی خاک با روشهای تراکمی و تزریق فشار بالا

1-1 ) استفاده از روش تزريق با فشار بالا براي بهسازي خاك در مسائل تونل سازي

1.1.1 چکیده 2
1.1.2 مقدمه 2
1.1.3 تاریخچه 2
1.1.4 روشهاي مختلف سيستم تزريق با فشار بالا 3
1.1.5 روش ONE – FLUID SYSTEM 3
1.1.6 روش TWO – FLUID SYSTEM 4
1.1.7 روش THREE – FLUID SYSTEM 4
1.1.8 چگونگي اجراي عمليات تزريق 5
1.1.9 ويژگي خاكهايي كه امكان تزريق آنها وجود دارد 5
1.1.10 انتخاب پارامترهاي عملياتي براساس نوع خاك 6
1.1.11 كاربردها 9
1.1.12 نتيجه گيري 11
1.1.13 مراجع 11

1-2 ) بررسي روش تراكم ضربه اي سريع(RIC) در بهسازی خاک وآشنایی با موارد کاربرد آن

1.2.1 خلاصه 12
1.2.2 مقدمه 12
1.2.3 دستگاه تراكم ضربه اي سريع 12
1.2.4 مشخصات کمپکتور 12
1.2.5 چگونگي ثبت اطلاعات حاصل از تراكم 13
1.2.6 مشاهدة اطلاعات حاصل از تراكم 14
1.2.7 چگونگي تراكم 15
1.2.8 فوايد روش تراكم ضربه اي سريع 16
1.2.9 بهسازی 16
1.2.10 امنيت در اجرا 16
1.2.11 مانیتورینگ 16
1.2.12 اطمينان از كيفيت 16
1.2.13 حمل ونقل 17
1.2.14 محيط زيست 17
1.2.15 الگوهاي تراكم ديناميكي به روش تراكم ضربه اي سريع 17
1.2.16 ملاحضات اجرايي در مناطق شمالي كشور 18
1.2.17 نتيجه گيري 19
1.2.18 مراجع 19

1-3 ) بهسازي خاك با استفاده از تراكم انفجاري

1.3.1 چکیده 20
1.3.2 مقدمه 20
1.3.3 مكانيزم روش بهسازي انفجاري 21
1.3.4 مباني طراحي 23
1.3.5 ابزار بندي و اجرا 24
1.3.6 عوارض ژئوتكنيكي بهسازي انفجاري 26
1.3.7 نتيجه گيري 27
1.3.8 مراجع 27

1-4 ) بهسازي خاك به روش تزريق بافشار بالا(تزريق جت) جهت پايدارسازي شيب هاي مشرف به محدوده گودبرداری درساختگاه سد شهریار

1.4.1 چکیده 29
1.4.2 مقدمه 30
1.4.3 تاريخچه گسترش تزريق فشار بالا به روش جت 30
1.4.4 دامنه كاربرد 31
1.4.5 روش هاي تزريق جت 31
1.4.6 كاربردهاي تزريق جت در عمليات اجرايي 32
1.4.7 اهداف تزريق آزمايشي 32
1.4.8 تزريق آزمايشي به روش تزريق جت 32
1.4.9 آزمايش هاي آزمايشگاهي 33
1.4.10 آزمايش برش مستقيم 34
1.4.11 آزمایش برزیلین 34
1.4.12 آزمايش چكش اشميت 35
1.4.13 تجزيه و تحليل نتايج 35
1.4.14 پارامترهاي تزريق با فشار بالا در ساختگاه اصلي 35
1.4.15 تحليل هاي گودبرداري سد 36
1.4.16 استخراج پارامترهاي طراحي 36
1.4.17 نتایج 37
1.4.18 مراجع 37

1-5 ) تراکم دینامیکی ( بهسازی خاک )

1.5.1 خلاصه 38
1.5.2 مقدمه 38
1.5.3 تراکم دینامیکی 39
1.5.4 مطالعه اولیه 40
1.5.5 تهیه پلان 42
1.5.6 نتایج تراکم 42
1.5.7 موارد استفاده 43
1.5.8 نتیجه گیری 46
1.5.9 منابع 46

i

ارجاع دهی و رفرنس نویسی

تمام مطالب این بسته مطابق با استاندارد های دانشگاههای وزارت علوم ایران رفرنس دهی شده اند و هیچ قسمتی از بسته وجود ندارد که بدون منبع باشد.

نگارش گروهی

در نگارش و جمع آوری این بسته آموزشی دو کارشناس ارشد رشته مکانیک و یک مهندس برق همراهی کرده اند.کار گروهی بستر بهتری برای پژوهش فراهم میکند.

<

معرفی منبع برای ادامه پژوهش

در این بسته بیش از 1000 مقاله و منبع در زمینه بهسازی خاک معرفی شده است که می توان از آنها برای ادامه مسیر پژوهشی استفاده کرد.

Z

پاسخ به سوالات و پشتیبانی علمی

در قسمت دیدگاه ها  اماده پاسخگویی به سوالات احتمالی شما در حد توان علمی خود هستیم.در صورت نیاز شماره تماس برای ارتباط با محققین برای شما ارسال می گردد.

بخش هایی از فصل دوم بهسازی خاک با ستون سنگی

امروزه کمبود خاک مناسب جهت اجرای سازههای مختلف روزمینی و استفاده از زمینهای نامناسب از نظر مقاومت، یکی از دغدغه های مهندسان میباشد. در همین راستا استفاده از روشهای بهسازی و تثبیت خاک امری ضروری و اجتناب ناپذیر میباشد. روشهای متعددی جهت تقویت و بهسازی به منظور بهبود خواص مکانیکی و مهندسی خاک وجود دارد. در این میان بهسازی خاک با استفاده از ستون سنگی به جهت اجرای ساده و اقتصادی، افزایش ظرفیت باربری و کاهش نشست به ویژه تسریع در نشست تحکیمی در فونداسیونهای اجرا شده بر خاکهای ضعیف، یکی از تکنیکهای مناسب میباشد که امروزه بسیار مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به هزینه زیاد جمع آوری اطلاعات ومشکلات اجرایی وزمان طولانی، انجام بررسیهای میدانی و آزمایشگاهی را دشوار و تمایل برای شبیه سازی عددی رفتار خاک تسلیح شده را بیشتر نموده است. در این تحقیق با استفاده از روش اجزا محدود و نرم افزار PLAXIS 2D تاثیر پارامترهایی نظیر مقاومت برشی خاک رس و زاویه اصطکاک داخلی ستون سنگی، هندسه ستون سنگی شامل ارتفاع و قطر، بر رفتارخاک تقویت شده مورد بررسی قرار گرفته است.

فهرست کامل فصل دوم بهسازی خاک با ستون سنگی

2-1) مطالعه عددی خاک بهسازی شده با ستون سنگی به روش اجزا محدود

2.1.1 خلاصه 47
2.1.2 مقدمه 48
2.1.3 روشهای اجرای ستون سنگی 49
2.1.4 مد های گسیختگی در خاک بهسازی شده با ستون سنگی 51
2.1.5 شبیه سازی عددی 52
2.1.6 صحت سنجی 53
2.1.7 مطالعه پارامتریک 54
2.1.8 نتیجهگیری 59
2.1.9 مراجع 60

2-2 ) بررسی تاثیر پارامترهای ژئوتکنیکی مصالح درشتدانه ستون های سنگی بر ظرفیت باربری ورفتار لرزه ای خاک بهسازی شده

2.2.1 چکیده 62
2.2.2 ABSTRACT 62
2.2.3 مقدمه 63
2.2.4 بیان مسئله 63
2.2.5 پیشینه پژوهش 63
2.2.6 رو انجام پژوهش 64
2.2.7 تحلیل ستون سنگی با درنظرگرفتن سلول واحد 64
2.2.8 تحلیل با روش دستی کامشور و گولایت 65
2.2.9 تحلل دستی سلول واحد با پوشش ژئوگرید 66
2.2.10 تحلیل با مدل سازی عددی 67
2.2.11 نتیجه گیری 69
2.2.12 منابع ومراجع 70

2-3 ) معرفی انواع روشهای اجرایی ستونهای سنگی به عنوان روشی نوین در بهسازی خاک

2.3.1 چکیده 71
2.3.2 مقدمه 71
2.3.3 کلیات اجرایی ستون های سنگی 71
2.3.4 انواع روشهای اجرایی ستون سنگی 72
2.3.5 روش تر 72
2.3.6 روش خشک 72
2.3.7 ستون سنگی دریایی 74
2.3.8 معرفی 74
2.3.9 نتیجه گیری 76
2.3.10 مراجع 76

تعداد صفحه بسته آموزشی

تعداد منابع معرفی شده برای ادامه کار

تعداد پشتیبانان مخصوص این فایل

قسمت هایی از فصل سوم بهسازی خاک به روش نانو

آن چه فناوری نانو را متمایز میکند، گستردگی در همه ی صنایع از جمله مهندسی ژئوتکنیک جهت بهینه سازی و بهسازی خاک ها در حوزه های مختلف از جمله طرح توسعه زیرساخت های تاسیسات نفت و گاز, برج های بلند مرتبه , پل ها, سد سازی و بسیاری حوزه های دیگر می باشد. چنانچه بتوانیم مواد نانو و مقیاسی را تعیین نموده و در ساختار رسی خاک قابل دسترس نشان دهیم خواهیم دید این مواد در مقیاس نانو رسی، رفتار متفاوتی از خود نشان میدهند. بگونه ای که این ذرات منحصر به فرد می توانند تأثیرات قابل توجهی بر خصوصیات مقاومتی خاک داشته و در جهت بهبود خواص دن نقش مهمی را ایفا کنند. از جمله ی این مواد، نانو رس مونت موریلونیت است. نانو رس، ذرات خاک رس با مقیاس نانومتر از نظر سازگاری با محیط زیست در مقایسه با سایر افزودنی ها و مواد، در اولویت قرار داشته با داشتن خواص منحصر به فرد، توانسته اند کاربردهای مختلفی را در صنایع پیدا کنند. تأثیر نانو رس از جنس خاک و با سازگاری زیست محیلی، بر بهبود پارامترهای مقاومتی و نفوذپذیری خاک، مورد ارزیابی قرار گرفته و اطلاعات لازم از نانورس، بهترین شیوه ی اختلاط و زمان عمل دوری مناسب ارائه گردیده است.

فهرست کامل فصل سوم بهسازی خاک به روش نانو

3-1 ) مروری بر تحقیقات انجام شده در زمینه بهسازی خاک با استفاده از نانو ذرات

3.1.1 چکیده 77
3.1.2 مقدمه 77
3.1.3 ضرورت انجام تحقیق و اهداف دن 77
3.1.4 تاریخچه ی استفاده از نانو مواد در مهندسی ژئوتکنیک 78
3.1.5 توانایی منحصر به فرد نانو رس ها 81
3.1.6 جمع بندی نتایج تحقیق 82
3.1.7 مراجع 82

3-2 ) اثر استفاده از نانو ذرات سیلیس در بهسازی خاک های رمبنده

3.2.1 چکیده 84
3.2.2 مقدمه 84
3.2.3 روش های اصلاح خاكهای رمبنده 85
3.2.4 نانو تكنولوژی 88
3.2.5 آزمایش های رمبندگی خاک و استفاده از نانو ذرات سیلیس برای كاهش رمبندگی خاک 88
3.2.6 نتیجه گیری 90
3.2.7 مراجع 91

3-3 ) ارزیابی آزمایشگاهی بهسازی خاک رس با نانوآهک و آهک به منظور بهبود خواص خمیری رس

3.3.1 چکیده 92
3.3.2 مقدمه 93
3.3.3 مواد ومصالح 94
3.3.4 مصالح سنگی 94
3.3.5 نانوآهک 94
3.3.6 مشخصات آهک 95
3.3.7 مزایای استفاده از آهک 95
3.3.8 تثبیت خاک باآهک 95
3.3.9 روند آزمایشگاهی 95
3.3.10 آزمایش حدود اتربرگ 95
3.3.11 آزمایش حدود اتربرگ 96
3.3.12 نتیجه گیری 97
3.3.13 منابع 97

3-4 ) بررسی عوامل موثر در به وجود آمدن مقاومت برشی خاک رس وبهسازی این نوع خاکها با نانومواد

3.4.1 خلاصه 98
3.4.2 مقدمه 98
3.4.3 مقاومت بزشی در خاکهای چسبنده 98
3.4.4 بهساسی خاک رس 99
3.4.5 نحوه اثز گذاری مواد نانو در خاکهای چسبنده 100
3.4.6 نتیجه گیری 100
3.4.7 مراجع 100

3-4 ) بهساشي خاك لايه نفوذناپريس مدفن شباله هاي شهسي با استفاده اش تکنولوژي نانو

3.5.1 چکیده 102
3.5.2 مقدمه 102
3.5.3 مواد و روش 103
3.5.4 نتیجه گیری 107
3.5.5 مراجع 107

قسمت هایی از فصل چهارم بهسازی خاک بوسيله مواد افزودني شيميايي

عمده ترين مسأله در خاك هاي واگرا، مسأله ي آب شكستگي هاي داخلي و مشكلات ناشي از آن است كه به ويژه در سازه هاي آبي مطرح است، اين پديده در بسياري از سدهاي خاكي و خاكريزها، بستر كانال ها و سازه هاي آبي ديگري كه بر روي اين خاك ها ساخته شده است ديده مي شود. در اين تحقيق به بررسي پتانسيل واگرايي در خاك هاي رسي ريزدانه پرداخته شد و بوسيله نتايج آزمايش هاي آزمايشگاهي از واگرايي خاك مورد مطالعه اطمينان حاصل گرديد. سپس درصد بهينه افزودن مواد شيميايي مورد نظر به خاك واگراي موجود جهت حذف پتانسيل واگرايي در خاك واگراي موجود، براي آهك 2,7 درصد و براي زاج يا همان سولفات آلومينيوم 1,1 درصد بدست آمد . پس از تثبيت و بهسازي خاك واگراي موجود با استفاده از افزودني هاي شيميايي مورد نظر ، بوسيله نتايج آزمايش هاي ذكر شده فوق ، مي توان نتيجه گرفت كه خاك واگراي مورد آزمايش تثبيت و واگرايي آن اصلاح گرديده است.

فهرست کامل فصل چهارم بهسازی خاک بوسيله مواد افزودني شيميايي

4-1 ) بهسازي پتانسيل واگرايي در خاك هاي رسي ريزدانه بوسيله مواد افزودني شيميايي

4.1.1 چکیده 108
4.1.2 مقدمه 109
4.1.3 معرفي منطقه مورد مطالعه 110
4.1.4 آزمايش هاي انجام گرفته 113
4.1.5 مواد افزودني مورد استفاده 113
4.1.6 مراحل انجام آزمايش 114
4.1.7 نمونه برداري ازمحل خاك واگرا و نمونه سازي براي انجام آزمايش 114
4.1.8 نتايج و بحث 116
4.1.9 نتايج آزمايش پين هول 117
4.1.10 بررسي تاثير اضافه كردن مواد افزودني 117
4.1.11 مقايسه نمونه هاي تثبيت شده با افزودني هاي مجزا 118
4.1.12 نتايج آزمايش كرامب 119
4.1.13 نتايج آزمايش هيدرومتري 120
4.1.14 نتيجه گيري و پيشنهاد 121
4.1.15 پیشنهادها 122
4.1.16 منابع 123

4-2 ) بهسازی خاک های رسی با استفاده از ضایعات لاستیک و اثرات زیست محیطی آن

4.2.1 خلاصه 124
4.2.2 مقدمه 124
4.2.3 بررسی خواص خاک بهسازی با ضایعات لاستیک 125
4.2.4 وزن مخصوص و حداکثر وزن مخصوص خشک 125
4.2.5 مقاومت برشی 126
4.2.6 فشار آب حفره ای 128
4.2.7 بحث 129
4.2.8 نتیجه گیری 130
4.2.9 مراجع 130

4-3 ) بهسازی یک خاک رسی با استفاده از افزودنی شیمیایی

4.3.1 چکیده 132
4.3.2 مقدمه 132
4.3.3 مواد وروش ها 133
4.3.4 آزمایشهای شناسایی خاک منطقه 133
4.3.5 معرفی ماده شیمیایی CBRPLUS 133
4.3.6 نتایج وبحث 134
4.3.7 مکانیزم عملکرد 136
4.3.8 نتیجه گیری 136
4.3.9 مراجع 137

4-4 ) تاثیر رزین شیمیایی و سیمان بر بهسازی یک نوع خاک رسی

4.4.1 خلاصه 138
4.4.2 مقدمه 138
4.4.3 مواد و روشها 139
4.4.4 آزمایشات 140
4.4.5 نتایج وبحث 141
4.4.6 نتیجه گیری 143
4.4.7 مراجع 143

%

میزان رضایت

میزان رضایت افراد خریدار این بسته بعد از خرید

(نظر سنجی به وسیله ایمیل و یک هفته بعد ازخرید بسته انجام می گیرد)

قسمت هایی از فصل پنجم روشهای بهسازی خاک با آهک

برای انلیز دقیق ساره لازم است که خاک در یک حالت مناسب مدل گردد. در بعضی مقلات خاک توسط فنر های مجزا و مستقل مدل شده اسم که اصطلاحا مدل وینکلر نامیده می شود.

آهك شكفته به صو رت گسترده براي بهبود مقاومت برشي خا كها استفاده م يگردد. اين تحقيق مقدار آهك مورد نياز براي اصلاح پارامترهاي مقاومتي يك نوع خاك ريزدانه را مورد بررسي قرار م يدهد. نمون هها با درصدهاي مختلف آهك تهيه و پس از عم لآوري تحت آزمايش برش مستقيم و مقاومت فشار محوري در حالت مرطوب و هوا خشك قرار گرفتن د. نتايج آزماي شها نشان م يدهد كه مقدار آهك بهينه به منظور اصلاح پارامترهاي مقاومتي خاك ريزدانه در حدود 6% م يباشد و مقادير پارامترهاي مقاومتي در آزماي شهاي برش مستقيم و مقاومت فشاري محوري در حالت هوا خشك نسبت به مرطوب بيشتر است.

فهرست کامل فصل پنجم روشهای بهسازی خاک با آهک

5-1 ) استفاده از آهك جهت بهسازي خواص مقاومتي و تغيير شكل خاك هاي ريزدانه

5.1.1 چکیده 145
5.1.2 مقدمه 145
5.1.3 برنامه مطالعات 146
5.1.4 آهك 146
5.1.5 روابط دانسيته و درصد رطوبت 147
5.1.6 تهيه نمونه و ارزيابي مخلوط هاي خاك و آهك 147
5.1.7 آزمايش هاي مقاومتي 148
5.1.8 آزمايش تعيين مقاومت فشاري محوري 148
5.1.9 آزمايش برش مستقيم 149
5.1.10 بررسي تأثير رطوبت بر پارامترهاي مقاومتي 151
5.1.11 نتيجه گيري 152
5.1.12 فهرست منابع 153

5-2 ) ارزیابی پتانسیل واگرائی در خاک های رسی و بهسازی آنها با استفاده از آهک و سولفات آلومینیوم

5.2.1 خلاصه 154
5.2.2 مقدمه 154
5.2.3 شناسایی منطقه مورد مطالعه 156
5.2.4 بررسی تاثیر اضافه کردن مواد افزودنی 158
5.2.5 بررسی تأثیر آهک 158
5.2.6 بررسی تأثیر سولفات آلومینیم 159
5.2.7 مقایسه نمونه های تثبیت شده با افزودنی های مجزا 160
5.2.8 نتیجه گیری 161
5.2.9 مراجع 163

5-3 ) بررسي اثر بهسازي خاك مارن با آهك بر پارامترهاي مقاومت برشي

5.3.1 خلاصه 164
5.3.2 مقدمه 164
5.3.3 مواد و مصالح 165
5.3.4 نتايج و بحث 167
5.3.5 نتيجه گيري 171
5.3.6 مراجع 172

5-4 ) بهسازي خاك هاي رسي با استفاده از آهك و اثر آن بر روي خواص خميري ومقاومت فشاری تک محوری

5.4.1 چکیده 173
5.4.2 مقدمه 173
5.4.3 مواد و روش ها 174
5.4.4 بحث و نتايج 175
5.4.5 نتايج آزمايش تراكم 176
5.4.6 مقاومت تراكمي تك محوره 177
5.4.7 نتيجه گيري 179
5.4.8 منابع 180

قسمت هایی از فصل ششم عملکرد شمع ها در خاک بهسازی شده

سازه ها در مناطق لرزهای، مستعد گسیختگی ناشی از افزایش اضافه فشار آب حفرهای و پتانسیل روانگرایی در نهشته های خاکی قابل روانگرا زیرین آن ها می باشد. این خرابیها زمانی شدت مییابد که هیچ بهبودی در چنین خاک هایی انجام نشده باشد. خطر روانگرایی و تغییر شکل های ناشی از آن را میتوان با روش های مختلفی از قبیل ستون سنگی و شمع کاهش داد. در تحقیق حاضر با استفاده از تحلیل عددی اجزای محدود سه بعدی کاملاً همبسته دینامیکی در حوزه زمان با نرم افزار Opensees ، عملکرد شمعهای در این نوع خاک ها مورد بررسی قرار گرفته و اثربخشی پارامترهای موثر نظیر ضخامت لایه روانگرا، فاصله نسبی شمعها، بر روی شتاب زمین، جابجایی افقی و اضافه فشار حفرهای مورد مطالعه قرار گرفته است. بر اساس نتایج حاصله از تحلیل، محتوای فرکانسی تحریک ورودی و ضخامت لایه روانگرا تأثیر به سزایی در رفتار سیستم خاک و شمع دارد.

فهرست کامل فصل ششم عملکرد شمع ها در خاک بهسازی شده

6-1 ) بررسی عملکرد شمع ها درخاک بهسازی شده به کمک دستگاه فشار همه جانبه مخروطی

6.1.1 خلاصه 181
6.1.2 مقدمه 181
6.1.3 دستگاه فشارهمه جانبه مخروطی دانشگاه صنعتی امیرکبیر 182
6.1.4 مشخصات خاک وبهسازی آن 183
6.1.5 شمع های مورد استفاده ونحوه اجرای آنها در درون دستگاه 184
6.1.6 آزمایش بارگذاری 185
6.1.7 نتایج به دست امده از آزمایش ها 185
6.1.8 بررسی آثار بهسازی برعملکرد شمع ها 188
6.1.9 نتیجه گیری 188
6.1.10 مراجع 189

6-2 ) بهسازی خاک های مستعد روانگرایی با گروه شمع

6.2.1 خلاصه 190
6.2.2 مقدمه 190
6.2.3 نحوه مدل سازی سیستم شمع-خاک 191
6.2.4 ابعاد مدل وشرایط مرزی 191
6.2.5 پارامترهای خاک وشمع 191
6.2.6 انتخاب شتاب نگاشت ها 192
6.2.7 نتایج 193
6.2.8 تاثیر وجود شمع برمیزان تولید اضافه فشار آّب حفره ای 193
6.2.9 تاثیر ضخامت لایه روانگرا 194
6.2.10 برسری اثر فاصله شمع ها 194
6.2.11 نتیجه گیری 196
6.2.12 مراجع 197

6-3 ) مدلسازی عددی بهسازی خاک روانگرا با شمع و ستون سنگی

6.3.1 چکیده 198
6.3.2 مقدمه 199
6.3.3 روش تحقیق 200
6.3.4 نحوه مدل سازی 200
6.3.5 ابعاد مدل وشرایط مرزی 200
6.3.6 پارامترهای خاک وشمع 201
6.3.7 روش تحلیل 202
6.3.8 شتاب نگاشت 202
6.3.9 صحت سنجی 203
6.3.10 نتایج 203
6.3.11 نتیجه گیری 206
6.3.12 مراجع 207

قسمت هایی از فصل هفتم بهسازی خاک های رمبنده و مساله دار

در سالهای اخیر رشد جمعیت و توسعه شهرنشینی سبب افزایش ساخت و ساز در شهرها شده است. از طرف دیگر کمبود زمین های مناسب برای ساخت و ساز و افزایش قیمت زمین ها شهری، محل اجرای عملیات ساختمانی را امری اجتناب ناپذیر ساخته است. خاک ھای مساله دار دارای خصوصیاتی مانند ظرفیت باربری کم،مقاومت برشی کم، تورم و یا تحکیم ھستند. عدم بهسازی خاکهای مساله دار می تواند سبب آسیب دیدن سازه های موجود برروی آن ها مانند روسازی راه ها، فرودگاه ها و غیره شود. بنابراین بایستی برای کنترل خرابی چاره ای اندیشید؛ که انجام این کار از دو روش عملی است. روش نخست عبارت است از بهسازی خاک موجود در محل برای نگھداری سازه موجود. روش دوم شامل حذف و جایگزینی خاک مساله دار و سپس دوباره سازی کل ساختمان است. معمولا خاک ھای مساله دار قبل از عملیات ساخت سازه ها شناخته و بهسازی می شوند و بنابراین خرابی سازه ها می تواند به طور کلی کنترل شود. روش های بهسازی مختلفی برای افزایش مقاومت خاک ھای مساله دار وجود دارد که با انجام آن ها، خاک ها مذکور می توانند بارهای وارده را بدون خرابی یا نشست ھای بیش از حد مجاز تحمل کنند. با استفاده از روش بھسازی خاک مناسب قبل از مرحله ساخت، از پرداخت ھزینه ھای سنگین برای تعمیر سازه ها اجتناب می گردد. در این مقاله دو روش متداول برای بھسازی خاک ھا شامل تزریق پلی یورتان و تراکم دینامیکی بررسی و با یکدیگر مقایسه شده اند. به طور کلی روش تزریق پلی یورتان محدودیت ھای کمتر و فواید بیشتری نسبت به روش تراکم دینامیکی دارد.

فهرست کامل فصل هفتم بهسازی خاک های رمبنده و مساله دار

7-1 ) بررسي تاثير سيمان در بهسازي ژئوتكنيكي خاك هاي مساله دار-مطالعه موردی خاک های واگرا

7.1.1 خلاصه 208
7.1.2 مقدمه 208
7.1.3 مواد و روشها 209
7.1.4 نتايج و بحث 210
7.1.5 نتيجهگيري 214
7.1.7 مراجع 215

7-2 ) بررسی روش های اصلاح و بهسازی خاک های رمبنده

7.2.1 چکیده 216
7.2.2 مقدمه 216
7.2.3 روش های اصلاح و بهسازی خاک های رمبنده 217
7.2.4 جمع آوری ي تراکم مجدد 217
7.2.5 تراکم دینامیکی 217
7.2.6 تزریق 217
7.2.7 اجرای شمع 217
7.2.8 پیش ترشدگی 218
7.2.9 مرطوب سازی ممتد 218
7.2.10 انفجار ابی 218
7.2.11 تراکم با انرژی انفجار 218
7.2.12 روش بالشتک ماسه ای 218
7.2.13 هدایت جریان های سطحی،اجرای پوشش سطحی مناسب،آب بندی باغچه ها 219
7.2.14 تحکیم خاک درنزدیکی سطح زمین بامواد مناسب 219
7.2.15 روش تمپینگ لس کم عمق 219
7.2.16 تراکم توسط شمع خاک اهک 219
7.2.17 پایدارسازی شیمیایی شامل تزریق ویا تزریق گل وپایدارسازی های تحتانی 219
7.2.18 نتیجه گیری 220
7.2.19 مراجع 220

7-3 ) بررسی روشھای بھسازی خاک ھای مساله دار

7.3.1 چکیده 221
7.3.2 ABSTRACT 221
7.3.3 مقدمه 222
7.3.4 بحث 222
7.3.5 نتیجه گیري 224
7.3.6 REFERENCES 224

7-4 ) بهسازی خاک رمبنده با استفاده از تراکم و ترکیبات شیمیایی

7.4.1 خلاصه 226
7.4.2 مقدمه 226
7.4.3 مشخصات خاک 226
7.4.4 روند آزمایش 227
7.4.5 تحلیل نتایج 228
7.4.6 نتیجهگیری 231
7.4.7 مراجع 232

7-5 ) تثبیت و بهسازی خاک های مسئله دار با رویکرد بازیافت نخاله های ساختمانی

7.5.1 چکیده 233
7.5.2 مقدمه 233
7.5.3 تثبیت و آماده سازی 234
7.5.4 معرفی محل مورد مطالعه 235
7.5.5 ارزیابی نتایج شناسایی 236
7.5.6 ارائه راهکار 237
7.5.7 روشهای تثبیت نخاله ها و پایداری خاکهای دستریز 237
7.5.8 نتیجه گیری 241
7.5.9 مراجع 241

7-6 ) خاک های مشکل آفرین وروشهای بهسازی آن

4.6.1 چکیده 243
4.6.2 مقدمه 244
4.6.3 روشهای متراکم سازی 244
4.6.4 روشهای ارتعاشی 244
4.6.5 ارتعاش شناوری(VIBRO FLOTATION) 244
4.6.6 روش دینامیکی میله ی مرتعش 245
4.6.7 تراکم دینامیکی 245
4.6.8 روشهای پیش بارگذاری 246
4.6.9 روشهای پیش بارگذاری 247
4.6.10 تثبیت سیمان 248
4.6.11 تثبیت خاک با آهک 249
4.6.12 خاک های مناسب اختلاط با آهک 249
4.6.13 استفاده از مواد پیمری چسبانک 249
4.6.14 امولسیون پلی وینیل اکریلیک 250
4.6.15 سریش خاک 250
4.6.16 کلسیم لیگنوسولفات 251
4.6.17 امولسیون پلی وینیل اکریلیک 251
4.6.17 بحث ونتیجه گیری 251
4.6.18 منابع ومراجع 252

قسمت هایی از فصل هشتم بهسازی خاک به روشهای نوین

ایده استفاده از ریزشمع در اوایل دهه 1950 در ایتاليا جهت پاسخ به تقاضای تکنيکهای ابتکاری برای ایجاد تکيهگاه در ساختمانهای تاریخي و مقبره هایي كه طي گذشت زمان و جنگ جهاني دوم آسيب دیده بودند مطرح شد. در یک دید كلي ریزشمعها، شمعهای لولهای هستند كه به وسيله دستگاه و تجهيزات ساده در زمين كوبيده شده و توسط دستگاه تزریق دوغاب سيمان با غلظت و فشار معيني طي چندین مرحله تزریق ميگردند. در این سيستم، متناسب با خواص اوليه خاک و مشخصات فني اجرای تزریق، عمليات تزریق سبب بهبود خواص اوليه خاک ميگردد. بدین صورت كه در خاكهای دانهای، دوغاب تزریق در فضای خالي دانههای خاک نفوذ نموده و با ایجاد یک ناحيه سخت شده اطراف گمانه تزریق در شعاع مفروضي سبب بهبود
خواص اوليه زمين ميگردد. در خاكهای ریز و چسبنده، دوغاب تزریق موجب ایجاد ترک و نفوذ لابهلای ذرات خاک و تركهای حاصله گردیده و در نهایت یک اسکلت بهم پيوسته از دوغاب تزریق ایجاد ميگردد. ریزشمعها در مواردی به كار ميروند كه زمين از مقاومت مکانيکي بسيار پائيني برخوردار است و ميزان خاک رس همراه با لای، ماسه نرم و اكثرا مواد آلي امکان ایجاد فنداسيوني از نوع معمول و كلاسيک را غيرممکن ميسازد.

فهرست کامل فصل هشتم بهسازی خاک به روشهای نوین

8-1 ) روش های نوین بهسازی خاک،جایگزین اقتضایی مناسب برای روشهای سنتی

8.1.1 خلاصه 253
8.1.2 مقدمه 253
8.1.3 روشهای پایدارسازی کود 253
8.1.4 مکانیزم عملکرد روش ستون های مدول کنترل شده 254
8.1.5 کلیات 254
8.1.6 گرایشی جدید در فونداسیون های عمیق 254
8.1.7 برر سی اجمالی چالش های CMC 255
8.1.8 روش ساخت 255
8.1.9 اصول طراحی شبکه CMC 256
8.1.10 تعیین تغییر شکل سیستم حائل CMC 256
8.1.11 تعیین ضریب ایمنی درمورد حائل خاکریز CMC 257
8.1.12 مقاسه روش ستون های کنترل مدول شده وبهسازی بوسیله شمع وستون سنگی 259
8.1.13 بررسی پتانسیل استفاده از روش CMC درکشور 260
8.1.14 نتیجه گیری 260
8.1.15 مراجع 260

8-2 ) ارزیابی بهسازي در خاك هاي نرم با استفاده از روش PVD

8.2.1 خلاصه 262
8.2.2 مقدمه 262
8.2.3 ارزیابی PVD از لحاظ نظری 263
8.2.4 بررسی مدل آزمایشگاه انجام شده با PVD 265
8.2.5 آنالیز نتایج صحرائی استفاده از PVD 267
8.2.6 نتیجه گیری 269
8.2.7 مراجع 269

8-3 ) بهسازی خاک با استفاده ازميكروپايل، بررسي موردی در شهربابل

8.3.1 خلاصه 271
8.3.2 مقدمه 271
8.3.3 تعریف پروژه 271
8.3.4 مشخصات ژئوتکنیکی محل پروژه 272
8.3.5 مدل عددی 272
8.3.6 نتایج وتحلیل 273
8.3.7 نتیجه گیری 277
8.3.8 منابع 277

8-4 ) بهسازی خاک ماسه ای سست با استفاده از میکروپایل ها

8.4.1 چکیده 278
8.4.2 مقدمه 278
8.4.3 تاریخچه 279
8.4.4 تقسیم بندی سیستم های میکروپایل 279
8.4.5 قسیمبندیمیکروپایلهابراساسكاربردطراحی 279
8.4.6 تقسیم بندی میکروپایل ها براساس نوع ساخت 280
8.4.7 عواملموثردرانتخابمیکروپایل ها 280
8.4.8 معرفی محل پروژه مورد مطالعه 281
8.4.9 ارزیابی پتانسیل روانگرایی خاک ماسه ای سست 281
8.4.10 آزمایش بارگذاری صفحه 285
8.4.11 معرفی آزمایش 285
8.4.12 نتایج آزمایش 285
8.4.13 پاسخ تغییرمکان درمقابل بار میکروپایلها 287
8.4.14 نتیجه گیری 287
8.4.15 منابع 287

8-5 ) بهسازی خاک های رسی با استفاده از سیمان والیاف پلی اتیلن

8.5.1 چکیده 289
8.5.2 مقدمه 289
8.5.3 مواد و روش ها 290
8.5.4 روش تهیه نمونه 290
8.5.5 آزمایش مقاومت فشاری تک محوری 291
8.5.6 نتایج وبحث 292
8.5.7 نتیجه گیری 295
8.5.8 مراجع 295

8-6 ) تاثیر بهسازي شن بد دانه بندي شده با سیمان پرتلند بر تغییرات جابجایی برشی خاک

8.6.1 چکیده 297
8.6.2 مقدمه 298
8.6.3 روش تحقیق 298
8.6.4 نتیجه گیري 302
8.6.5 مراجع 302

8-7 ) روشهای بهسازی واصلاح خاک بستر سازه ها درزمین روانگرا،باتلاقی وآبدار

8.7.1 چکیده 303
8.7.2 مقدمه 303
8.7.3 پدیده روانگرایی 304
8.7.4 تعریف پدیده روانگرایی 304
8.7.5 روشهای کاهش خطر روانگرایی 305
8.7.6 روانگرایی در محل مستحدثات تاسیسات تصفیه خانه ها 305
8.7.7 ساختگاه تصفیه خانه فاضلاب شرق بندر انزلی 305
8.7.8 معرفی پروژه 305
8.7.9 مطالعات زمین شناسی پروژه 306
8.7.10 آزمایش SPT 307
8.7.11 معرفی مشخصات فنی استاتیکی معرف رفتار خاک 307
8.7.12 مشخصات آبرفت درمنطقه 307
8.7.13 روش های پیشنهادی بهسازی واصلاح خاک 308
8.7.14 روش اجرای شفته سیمان 308
8.7.15 روش اجرای قلوه ومخلوط ریزی 308
8.7.16 روش اجرای لایه های مختلف خاکریزی 309
8.7.17 روش اجرای بتن 309
8.7.18 روش اجرای پی صندوقی 310
8.7.19 روش اجرای شمع گذاری 310
8.7.20 روش نهایی اجراء شده در پروژه 310
8.7.21 اجرای جاده پیرامونی 310
8.7.22 خشک اندازی داخل سایت 311
8.7.23 برداشت نیزار ولجن برداری داخل سایت 312
8.7.24 خاکبرداری لایه روانگر داخل سایت 312
8.7.25 شفته ریزی زیر سازه ها وساختمان ها وتاسیسات 312
8.7.26 قلوه ریزی ومخلوط ریزی درمحوطه سایت 312
8.7.27 مقایسه روشهای پیشنهادی 313
8.7.28 نتیجه گیری 313
8.7.29 قدردانی 313
8.7.30 مراجع 314

8-8 ) کاربرد روش انجماد خاک در بهسازی خاک و تجربیات سایر کشورها در اجرای آن

8.8.1 خلاصه 315
8.8.2 مقدمه 315
8.8.3 فرآیند انجماد خاک 316
8.8.4 مزایا ومعایب 317
8.8.5 پیشینه تحقیق 319
8.8.6 جلوگیری از انتشار آب آلوده به مواد رادیواکتیوی 319
8.8.7 حفر تونل 319
8.8.8 مهار گود 320
8.8.9 حفر معدن 321
8.8.10 تعمیر ونجات TBM های دچار مشکل شده دراعماق زمین 322
8.8.11 جمع بندی وپیشنهادات 322
8.8.12 مراجع 323

8-8 ) مطالعه اثر خرده شیشه بر بهسازی خاک ریزدانه با استفاده از نتایج CBR

8.9.1 خلاصه 324
8.9.2 مقدمه 324
8.9.3 مشخصات مصالح 325
8.9.4 مشخصات مخلوط خاک- شیشه 326
8.9.5 نتایج آزمایش CBR 327
8.9.6 نتیجهگیری 332
8.9.7 مراجع 332

قسمت هایی از فصل نهم ارزیابی و سیاست گذاری روش های مختلف در بهسازی خاک

در سالهای اخیر خاکهایی با توان باربری کم و تراکم پذبری بالا، به یکی از مشکلات روز افزون در پروژههای ساخت در کشورهای صنعتی و روبه رشد، مبدل شده است. خاکهای متورم شونده از این دسته خاکهای مساله دار هستند. روشهای بهسازی در گستره وسیعی از کاربردها به کار برده میشود که در این پژوهش به بررسی این روشها از بعد بهبود کیفی زمین پرداخته شده است. از آنجاییکه انتخاب این روشها با توجه به شرایط محیطی و ژئوتکنیکی متغیر است، ارائه راهکاری بهینه همیشه چالشی برای مهندسین عمران و ژئوتکنیک بوده است. از اینرو با رویکرد مدیریتی، با درنظر گرفتن یک قطعه مشخص از خاکهای مسالهدار به عنوان نمونه، به بررسی و مقایسه این روشها از دیدگاه امکانسنجی، زمان و هزینه پرداخته، و راهکار بهینه ارائه شده است. بهنظر میرسد بهسازی با سیمان روشی مناسب و مقرون بهصرفه برای رسیدن به مقاومت یکسان، نسبت به روش بهسازی با آهک میباشد.

فهرست کامل فصل نهم ارزیابی و سیاست گذاری روش های مختلف در بهسازی خاک

9-1 ) ارزیابی روش های مختلف بهسازی خاک از دیدگاه هزینه و زمان و ارائه راهکار بهینه

9.1.1 خلاصه 334
9.1.2 مقدمه 334
9.1.3 تعریف نمونه 335
9.1.4 خاک نمونه 335
9.1.5 ابعاد نمونه 335
9.1.6 شناسایی روشهای موثر درنمونه 335
9.1.7 بالشتک های ماسه ای 336
9.1.8 پیش مرطوب کردن 336
9.1.9 تثبیت با آهک 336
9.1.10 تثبیت باسیمان 336
9.1.11 ژئوممبرین ها 337
9.1.12 روش الکترواسمز 337
9.1.13 سایر روشها 337
9.1.14 امکان سنجی ومحدود کردن روشهای موثر 337
9.1.15 امکان سنجی استفاده از روشهای موثر در ایران 337
9.1.16 محدود کردن روشها 338
9.1.17 بررسی و مقایسه روش های بهسازی با توجه به نمونه 338
9.1.18 نتایج محاسبات هزینه و زمان 339
9.1.19 مقایسه روش ها 339
9.1.20 نتیجه گیری 341
9.1.21 مراجع 341

9-2 ) بهسازی خاک،بررسی ومقایسه دو روش تزریق نفوذی وجت گروتینگ

9.2.1 چکیده 342
9.2.2 مقدمه 343
9.2.3 چن گروتینگ 343
9.2.4 عوامل اثرگذار برخروجی فرایند تزریق جتگروتینگ 344
9.2.5 تزریق نفوذی 346
9.2.6 نیتجه گیری 350
9.2.7 منابع 351

9-3 ) شناسائی های صحرائی لازمه تعیین سیاست های اجرائی بهسازی خاک

9.3.1 چکیده 352
9.3.2 مقدمه 352
9.3.3 اطلاعات مورد استفاده 353
9.3.4 معرفی شبکه عصبی مصنوعی 353
9.3.5 مدل شبکه عصبی مصنوعی برای تعیین لایه های خاک 354
9.3.6 نتایج 355
9.3.7 نتیجه گیری 357
9.3.8 مراجع و منابع 358

قسمت هایی از فصل دهم مطالعات موردی در بهسازی خاک

میکروپایلها در حال حاضر در پروژههای متعدد ژئوتکنیکی استفاده میشوند و علاوه بر ایفای نقش شمعهای متداول در فونداسیون سازههای جدید، کاربردهای ویژهای در پروژههای مختلف بهسازی خاک، پایداری شیروانیها و افزایش ظرفیت باربری خاک بستر در فونداسیون سازههای موجود پیداکردهاند. میکروپایل را میتوان به عنوان یک شمع درجای کوچک درنظر گرفت که دارای یک تسلیح فولادی سبک است و از تکنیک دوغاب سیمان در آن استفاده میشود. طبق تعریف آییننامه FHWA میکروپایلها قطر کمتر از 33 سانتیمتر دارند در حالی که در ایران به طور معمول قطر آنها در حدود 8 تا 13 سانتیمتر است. اجزای سیستم میکروپایل در ایران شامل لوله جداری، آرماتور تسلیح، فلنج اتصال به پی و دوغاب سیمان است. لوله جداری در فواصل مناسب دارای سوراخ بوده که امکان تزریق تحت فشار در داخل خاک را فراهم میکند. احداث سیستم میکروپایل نیز شامل مراحل حفاری گمانه، قراردادن لوله جداری در خاک لوله کوبی، تزریق دوغاب سیمان، قراردادن آرماتور تسلیح و نصب فلنج اتصال است. از نکته نظر فلسفه شبکهای « و » باربر « رفتاری، میکروپایلها به دو دسته. در نوع باربر، ظرفیت باربری هر کدام از میکروپایلها به تنهایی مورد نظر , قابل تقسیم هستند است و تک تک آنها، سهم مشخصی از بار کل روسازه را تحمل میکنند. در حالی که در نوع شبکهای، مجموعه میکروپایلها یک توده مسلح شده را تشکیل میدهند که این مجموعه قابلیت تحمل بارهای وارده را دارد. علاوه بر این دو دسته، نوع دیگری از میکروپایلها در ایران استفاده میشود که به معروف است. میکروپایل تحکیمی از لحاظ فلسفه رفتاری شبیه میکروپایلهای شبکهای است با این تفاوت که در آن از آرماتور تحکیمی میکروپایل تسلیح استفاده نمیشود. تزریق دوغاب سیمان بخش اصلی میکروپایل تحکیمی است که با استفاده از آن پارامترهای مقاومتی و رفتاری خاک افزایش پیدا میکند.

فهرست کامل فصل دهم مطالعات موردی در بهسازی خاک

10-1 ) بررسي بهسازي خاك به روش اختلاط عميق در كارخانه نمكزدايي نفت منطقه کریت کمپ اهواز

10.1.1 چکیده 360
10.1.2 مقدمه 360
10.1.3 وضعيت زيرسطحي محدوده طرح 361
10.1.4 بهسازي خاك با اختلاط عميق 361
10.1.5 طراحي بهسازي و آزمايشات 361
10.1.6 نتيجهگيري 366
10.1.7 منابع 366

10-2 ) بهسازی خاک و کنترل نشست خاک بستر در پروژه مسجد شنبدی بوشهر

10.2.1 خلاصه 367
10.2.2 مقدمه 367
10.2.3 مشخصات سایت مورد نظر 368
10.2.4 طرح پیشنهادی بهسازی خاک 370
10.2.5 ارزیابی سیستم بهسازی خاک 372
10.2.6 نتیجه گیری 373
10.2.7 مراجع 373

10-3 ) مطالعهی موردی بهسازی خاکهای رمبنده با استفاده از نانورس

10.3.1 خلاصه 374
10.3.2 مقدمه 374
10.3.3 مواد و مصالح مورد استفاده 375
10.3.4 روش کار 376
10.3.5 نتایج 378
10.3.6 نتیجهگیری 380
10.3.7 مراجع 380

10-4 ) مطالعه موردی بهسازی خاک و رفع پتانسیل روانگرایی با استفاده از میکروپایلهای تحکیمی

10.4.1 چکیده 381
10.4.2 مقدمه 381
10.4.3 مشخصات ساختگاه 382
10.4.4 ارزیابی پتانسیل روانگرایی قبل از بهسازی 383
10.4.5 روش بهسازی خاک و افزایش مقاومت در برابر روانگرایی 386
10.4.6 ارزیابی پتانسیل روانگرایی بعد از بهسازی 387
10.4.7 نتیجه گیری 389
10.4.8 فهرست منابع 389

تمام منابع معرفی شده هم به صورت فایل Word و هم به صوت فایل PDF در اختیار شما قرار می گیرد.

تومان40,000افزودن به سبد خرید