بسته جامع پژوهشی بهسازی خاک

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه بهسازی خاک است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

 • فصل اول بهسازی خاک با روشهای تراکمی و تزریق فشار بالا
 • فصل دوم بهسازی خاک با ستون سنگی
 • فصل سوم بهسازی خاک به روش نانو
 • فصل چهارم بهسازی خاک بوسیله مواد افزودنی شیمیایی
 • فصل پنجم روشهای بهسازی خاک با آهک
 • فصل ششم عملکرد شمع ها در خاک بهسازی شده
 • در فصل هفتم بهسازی خاک های رمبنده و مساله دار
 • در فصل هشتم بهسازی خاک به روشهای نوین
 • در فصل نهم ارزیابی و سیاست گذاری روش های مختلف در بهسازی خاک
 • در فصل دهم مطالعات موردی در بهسازی خاک

در اجرای پروژه های ژئوتکنیکی، پیش از تعیین لزوم احتمالی اصلاح، تعویض و یا استفاده از خاک درجا و بطور کلی ترسیم خطوط روشنی برای طراحی و عملیات اجرائی کار، داشتن اطلاعات کافی و لازم از بافت خاک محلی و خوا ص ژئوتکنیکی لایه های زیرسطحی بسیار ضروری به نظر می رسد. از طرفی توزیع فضایی لایه های خاک یک منطقه به وسیله پارامترهای متعددی در فرایند پیچیده ژئوتکنیکی همچون ساختار ژئوتکنیکی، وضعیت محیط ایجاد شده، نحوه تشکیل لایه ها و … تعیین می گردد . بسیاری از این پارامترها به خوبی تعریف نشده است و نمی تواند به صورت یک مدل ریاضی قابل استفاده درآورده شود . هرگونه تلاشی برای مدل کردن چنین متغیرهای فضایی نیازمند ساده سازی ها و فرضیات بسیار زیادی برای این پارامترها می باشد
امروزه کمبود خاک مناسب جهت اجرای سازههای مختلف روزمینی و استفاده از زمینهای نامناسب از نظر مقاومت، یکی از دغدغه های مهندسان میباشد. در همین راستا استفاده از روشهای بهسازی و تثبیت خاک امری ضروری و اجتناب ناپذیر میباشد. روشهای متعددی جهت تقویت و بهسازی به منظور بهبود خواص مکانیکی و مهندسی خاک وجود دارد. در این میان بهسازی خاک با استفاده از ستون سنگی به جهت اجرای ساده و اقتصادی، افزایش ظرفیت باربری و کاهش نشست به ویژه تسریع در نشست تحکیمی در فونداسیونهای اجرا شده بر خاکهای ضعیف، یکی از تکنیکهای مناسب میباشد که امروزه بسیار مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به هزینه زیاد جمع آوری اطلاعات ومشکلات اجرایی وزمان طولانی، انجام بررسیهای میدانی و آزمایشگاهی را دشوار و تمایل برای شبیه سازی عددی رفتار خاک تسلیح شده را بیشتر نموده است. در این تحقیق با استفاده از روش اجزا محدود و نرم افزار PLAXIS 2D تاثیر پارامترهایی نظیر مقاومت برشی خاک رس و زاویه اصطکاک داخلی ستون سنگی، هندسه ستون سنگی شامل ارتفاع و قطر، بر رفتارخاک تقویت شده مورد بررسی قرار گرفته است.

قسمت هایی از فصل اول بهسازی خاک با روشهای تراکمی و تزریق فشار بالا

با توجه به شرایط بسیار متنوع زمینهای خاکی مشکل اصلی در چنین زمینهایی پایداری بخش حفاری شده است. در چنین شرایطی لازم است تا خصوصیات زمین بهبود یابد و سپس عملیات حفاری و پیشروی انجام گیرد. یکی از روشهای بهسازی و آماده سازی زمینهای خاکی در تونل زنی استفاده از سیستمهای تزریق دوغاب می باشد.
یکی از این روشها که قابلیت کاربرد آن به نوع زمین وابسته نیست و امروزه به عنوان یک تکنیک کارآمد مدنظر بسیاری از کارشناسان و است. در هرحال با توجه به بهسازی خاک بصورت برجا و امکان استفاده از این ( Jet grouting) متخصصان قرار گرفته روش تزریق با فشار بالا تکنیک در انواع خاکها این روش به صورت یک تکنیک متداول و مرسوم در برنام ههای ژئوتکنیکی کشورهایی که عملیا تهای تونل کاری فعال و یا طرحهای نوسازی و توسعه شهری – صنعتی مشخص دارند مشخص شده است. در این مقاله سعی شده تا ضمن معرفی این تکنیک و حدود تغییرات پارامترهای عملیاتی مؤثر بر آن ، به ویژگی خاکهایی که امکان تزریق آنها با این روش وجود دارد اشاره شود.

فهرست کامل فصل اول بهسازی خاک با روشهای تراکمی و تزریق فشار بالا

1-1 ) استفاده از روش تزریق با فشار بالا برای بهسازی خاک در مسائل تونل سازی

۱٫۱٫۱ چکیده ۲
۱٫۱٫۲ مقدمه ۲
۱٫۱٫۳ تاریخچه ۲
۱٫۱٫۴ روشهای مختلف سیستم تزریق با فشار بالا ۳
۱٫۱٫۵ روش ONE – FLUID SYSTEM ۳
۱٫۱٫۶ روش TWO – FLUID SYSTEM ۴
۱٫۱٫۷ روش THREE – FLUID SYSTEM ۴
۱٫۱٫۸ چگونگی اجرای عملیات تزریق ۵
۱٫۱٫۹ ویژگی خاکهایی که امکان تزریق آنها وجود دارد ۵
۱٫۱٫۱۰ انتخاب پارامترهای عملیاتی براساس نوع خاک ۶
۱٫۱٫۱۱ کاربردها ۹
۱٫۱٫۱۲ نتیجه گیری ۱۱
۱٫۱٫۱۳ مراجع ۱۱

1-2 ) بررسی روش تراکم ضربه ای سریع(RIC) در بهسازی خاک وآشنایی با موارد کاربرد آن

۱٫۲٫۱ خلاصه ۱۲
۱٫۲٫۲ مقدمه ۱۲
۱٫۲٫۳ دستگاه تراکم ضربه ای سریع ۱۲
۱٫۲٫۴ مشخصات کمپکتور ۱۲
۱٫۲٫۵ چگونگی ثبت اطلاعات حاصل از تراکم ۱۳
۱٫۲٫۶ مشاهده اطلاعات حاصل از تراکم ۱۴
۱٫۲٫۷ چگونگی تراکم ۱۵
۱٫۲٫۸ فواید روش تراکم ضربه ای سریع ۱۶
۱٫۲٫۹ بهسازی ۱۶
۱٫۲٫۱۰ امنیت در اجرا ۱۶
۱٫۲٫۱۱ مانیتورینگ ۱۶
۱٫۲٫۱۲ اطمینان از کیفیت ۱۶
۱٫۲٫۱۳ حمل ونقل ۱۷
۱٫۲٫۱۴ محیط زیست ۱۷
۱٫۲٫۱۵ الگوهای تراکم دینامیکی به روش تراکم ضربه ای سریع ۱۷
۱٫۲٫۱۶ ملاحضات اجرایی در مناطق شمالی کشور ۱۸
۱٫۲٫۱۷ نتیجه گیری ۱۹
۱٫۲٫۱۸ مراجع ۱۹

1-3 ) بهسازی خاک با استفاده از تراکم انفجاری

۱٫۳٫۱ چکیده ۲۰
۱٫۳٫۲ مقدمه ۲۰
۱٫۳٫۳ مکانیزم روش بهسازی انفجاری ۲۱
۱٫۳٫۴ مبانی طراحی ۲۳
۱٫۳٫۵ ابزار بندی و اجرا ۲۴
۱٫۳٫۶ عوارض ژئوتکنیکی بهسازی انفجاری ۲۶
۱٫۳٫۷ نتیجه گیری ۲۷
۱٫۳٫۸ مراجع ۲۷

1-4 ) بهسازی خاک به روش تزریق بافشار بالا(تزریق جت) جهت پایدارسازی شیب های مشرف به محدوده گودبرداری درساختگاه سد شهریار

۱٫۴٫۱ چکیده ۲۹
۱٫۴٫۲ مقدمه ۳۰
۱٫۴٫۳ تاریخچه گسترش تزریق فشار بالا به روش جت ۳۰
۱٫۴٫۴ دامنه کاربرد ۳۱
۱٫۴٫۵ روش های تزریق جت ۳۱
۱٫۴٫۶ کاربردهای تزریق جت در عملیات اجرایی ۳۲
۱٫۴٫۷ اهداف تزریق آزمایشی ۳۲
۱٫۴٫۸ تزریق آزمایشی به روش تزریق جت ۳۲
۱٫۴٫۹ آزمایش های آزمایشگاهی ۳۳
۱٫۴٫۱۰ آزمایش برش مستقیم ۳۴
۱٫۴٫۱۱ آزمایش برزیلین ۳۴
۱٫۴٫۱۲ آزمایش چکش اشمیت ۳۵
۱٫۴٫۱۳ تجزیه و تحلیل نتایج ۳۵
۱٫۴٫۱۴ پارامترهای تزریق با فشار بالا در ساختگاه اصلی ۳۵
۱٫۴٫۱۵ تحلیل های گودبرداری سد ۳۶
۱٫۴٫۱۶ استخراج پارامترهای طراحی ۳۶
۱٫۴٫۱۷ نتایج ۳۷
۱٫۴٫۱۸ مراجع ۳۷

1-5 ) تراکم دینامیکی ( بهسازی خاک )

۱٫۵٫۱ خلاصه ۳۸
۱٫۵٫۲ مقدمه ۳۸
۱٫۵٫۳ تراکم دینامیکی ۳۹
۱٫۵٫۴ مطالعه اولیه ۴۰
۱٫۵٫۵ تهیه پلان ۴۲
۱٫۵٫۶ نتایج تراکم ۴۲
۱٫۵٫۷ موارد استفاده ۴۳
۱٫۵٫۸ نتیجه گیری ۴۶
۱٫۵٫۹ منابع ۴۶

i

ارجاع دهی و رفرنس نویسی

تمام مطالب این بسته مطابق با استاندارد های دانشگاههای وزارت علوم ایران رفرنس دهی شده اند و هیچ قسمتی از بسته وجود ندارد که بدون منبع باشد.

نگارش گروهی

در نگارش و جمع آوری این بسته آموزشی دو کارشناس ارشد رشته مکانیک و یک مهندس برق همراهی کرده اند.کار گروهی بستر بهتری برای پژوهش فراهم میکند.

<

معرفی منبع برای ادامه پژوهش

در این بسته بیش از ۱۰۰۰ مقاله و منبع در زمینه بهسازی خاک معرفی شده است که می توان از آنها برای ادامه مسیر پژوهشی استفاده کرد.

Z

پاسخ به سوالات و پشتیبانی علمی

در قسمت دیدگاه ها  اماده پاسخگویی به سوالات احتمالی شما در حد توان علمی خود هستیم.در صورت نیاز شماره تماس برای ارتباط با محققین برای شما ارسال می گردد.

بخش هایی از فصل دوم بهسازی خاک با ستون سنگی

امروزه کمبود خاک مناسب جهت اجرای سازههای مختلف روزمینی و استفاده از زمینهای نامناسب از نظر مقاومت، یکی از دغدغه های مهندسان میباشد. در همین راستا استفاده از روشهای بهسازی و تثبیت خاک امری ضروری و اجتناب ناپذیر میباشد. روشهای متعددی جهت تقویت و بهسازی به منظور بهبود خواص مکانیکی و مهندسی خاک وجود دارد. در این میان بهسازی خاک با استفاده از ستون سنگی به جهت اجرای ساده و اقتصادی، افزایش ظرفیت باربری و کاهش نشست به ویژه تسریع در نشست تحکیمی در فونداسیونهای اجرا شده بر خاکهای ضعیف، یکی از تکنیکهای مناسب میباشد که امروزه بسیار مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به هزینه زیاد جمع آوری اطلاعات ومشکلات اجرایی وزمان طولانی، انجام بررسیهای میدانی و آزمایشگاهی را دشوار و تمایل برای شبیه سازی عددی رفتار خاک تسلیح شده را بیشتر نموده است. در این تحقیق با استفاده از روش اجزا محدود و نرم افزار PLAXIS 2D تاثیر پارامترهایی نظیر مقاومت برشی خاک رس و زاویه اصطکاک داخلی ستون سنگی، هندسه ستون سنگی شامل ارتفاع و قطر، بر رفتارخاک تقویت شده مورد بررسی قرار گرفته است.

فهرست کامل فصل دوم بهسازی خاک با ستون سنگی

2-1) مطالعه عددی خاک بهسازی شده با ستون سنگی به روش اجزا محدود

۲٫۱٫۱ خلاصه ۴۷
۲٫۱٫۲ مقدمه ۴۸
۲٫۱٫۳ روشهای اجرای ستون سنگی ۴۹
۲٫۱٫۴ مد های گسیختگی در خاک بهسازی شده با ستون سنگی ۵۱
۲٫۱٫۵ شبیه سازی عددی ۵۲
۲٫۱٫۶ صحت سنجی ۵۳
۲٫۱٫۷ مطالعه پارامتریک ۵۴
۲٫۱٫۸ نتیجهگیری ۵۹
۲٫۱٫۹ مراجع ۶۰

2-2 ) بررسی تاثیر پارامترهای ژئوتکنیکی مصالح درشتدانه ستون های سنگی بر ظرفیت باربری ورفتار لرزه ای خاک بهسازی شده

۲٫۲٫۱ چکیده ۶۲
۲٫۲٫۲ ABSTRACT ۶۲
۲٫۲٫۳ مقدمه ۶۳
۲٫۲٫۴ بیان مسئله ۶۳
۲٫۲٫۵ پیشینه پژوهش ۶۳
۲٫۲٫۶ رو انجام پژوهش ۶۴
۲٫۲٫۷ تحلیل ستون سنگی با درنظرگرفتن سلول واحد ۶۴
۲٫۲٫۸ تحلیل با روش دستی کامشور و گولایت ۶۵
۲٫۲٫۹ تحلل دستی سلول واحد با پوشش ژئوگرید ۶۶
۲٫۲٫۱۰ تحلیل با مدل سازی عددی ۶۷
۲٫۲٫۱۱ نتیجه گیری ۶۹
۲٫۲٫۱۲ منابع ومراجع ۷۰

2-3 ) معرفی انواع روشهای اجرایی ستونهای سنگی به عنوان روشی نوین در بهسازی خاک

۲٫۳٫۱ چکیده ۷۱
۲٫۳٫۲ مقدمه ۷۱
۲٫۳٫۳ کلیات اجرایی ستون های سنگی ۷۱
۲٫۳٫۴ انواع روشهای اجرایی ستون سنگی ۷۲
۲٫۳٫۵ روش تر ۷۲
۲٫۳٫۶ روش خشک ۷۲
۲٫۳٫۷ ستون سنگی دریایی ۷۴
۲٫۳٫۸ معرفی ۷۴
۲٫۳٫۹ نتیجه گیری ۷۶
۲٫۳٫۱۰ مراجع ۷۶

تعداد صفحه بسته آموزشی

تعداد منابع معرفی شده برای ادامه کار

تعداد پشتیبانان مخصوص این فایل

قسمت هایی از فصل سوم بهسازی خاک به روش نانو

آن چه فناوری نانو را متمایز میکند، گستردگی در همه ی صنایع از جمله مهندسی ژئوتکنیک جهت بهینه سازی و بهسازی خاک ها در حوزه های مختلف از جمله طرح توسعه زیرساخت های تاسیسات نفت و گاز, برج های بلند مرتبه , پل ها, سد سازی و بسیاری حوزه های دیگر می باشد. چنانچه بتوانیم مواد نانو و مقیاسی را تعیین نموده و در ساختار رسی خاک قابل دسترس نشان دهیم خواهیم دید این مواد در مقیاس نانو رسی، رفتار متفاوتی از خود نشان میدهند. بگونه ای که این ذرات منحصر به فرد می توانند تأثیرات قابل توجهی بر خصوصیات مقاومتی خاک داشته و در جهت بهبود خواص دن نقش مهمی را ایفا کنند. از جمله ی این مواد، نانو رس مونت موریلونیت است. نانو رس، ذرات خاک رس با مقیاس نانومتر از نظر سازگاری با محیط زیست در مقایسه با سایر افزودنی ها و مواد، در اولویت قرار داشته با داشتن خواص منحصر به فرد، توانسته اند کاربردهای مختلفی را در صنایع پیدا کنند. تأثیر نانو رس از جنس خاک و با سازگاری زیست محیلی، بر بهبود پارامترهای مقاومتی و نفوذپذیری خاک، مورد ارزیابی قرار گرفته و اطلاعات لازم از نانورس، بهترین شیوه ی اختلاط و زمان عمل دوری مناسب ارائه گردیده است.

فهرست کامل فصل سوم بهسازی خاک به روش نانو

3-1 ) مروری بر تحقیقات انجام شده در زمینه بهسازی خاک با استفاده از نانو ذرات

۳٫۱٫۱ چکیده ۷۷
۳٫۱٫۲ مقدمه ۷۷
۳٫۱٫۳ ضرورت انجام تحقیق و اهداف دن ۷۷
۳٫۱٫۴ تاریخچه ی استفاده از نانو مواد در مهندسی ژئوتکنیک ۷۸
۳٫۱٫۵ توانایی منحصر به فرد نانو رس ها ۸۱
۳٫۱٫۶ جمع بندی نتایج تحقیق ۸۲
۳٫۱٫۷ مراجع ۸۲

3-2 ) اثر استفاده از نانو ذرات سیلیس در بهسازی خاک های رمبنده

۳٫۲٫۱ چکیده ۸۴
۳٫۲٫۲ مقدمه ۸۴
۳٫۲٫۳ روش های اصلاح خاکهای رمبنده ۸۵
۳٫۲٫۴ نانو تکنولوژی ۸۸
۳٫۲٫۵ آزمایش های رمبندگی خاک و استفاده از نانو ذرات سیلیس برای کاهش رمبندگی خاک ۸۸
۳٫۲٫۶ نتیجه گیری ۹۰
۳٫۲٫۷ مراجع ۹۱

3-3 ) ارزیابی آزمایشگاهی بهسازی خاک رس با نانوآهک و آهک به منظور بهبود خواص خمیری رس

۳٫۳٫۱ چکیده ۹۲
۳٫۳٫۲ مقدمه ۹۳
۳٫۳٫۳ مواد ومصالح ۹۴
۳٫۳٫۴ مصالح سنگی ۹۴
۳٫۳٫۵ نانوآهک ۹۴
۳٫۳٫۶ مشخصات آهک ۹۵
۳٫۳٫۷ مزایای استفاده از آهک ۹۵
۳٫۳٫۸ تثبیت خاک باآهک ۹۵
۳٫۳٫۹ روند آزمایشگاهی ۹۵
۳٫۳٫۱۰ آزمایش حدود اتربرگ ۹۵
۳٫۳٫۱۱ آزمایش حدود اتربرگ ۹۶
۳٫۳٫۱۲ نتیجه گیری ۹۷
۳٫۳٫۱۳ منابع ۹۷

3-4 ) بررسی عوامل موثر در به وجود آمدن مقاومت برشی خاک رس وبهسازی این نوع خاکها با نانومواد

۳٫۴٫۱ خلاصه ۹۸
۳٫۴٫۲ مقدمه ۹۸
۳٫۴٫۳ مقاومت بزشی در خاکهای چسبنده ۹۸
۳٫۴٫۴ بهساسی خاک رس ۹۹
۳٫۴٫۵ نحوه اثز گذاری مواد نانو در خاکهای چسبنده ۱۰۰
۳٫۴٫۶ نتیجه گیری ۱۰۰
۳٫۴٫۷ مراجع ۱۰۰

3-4 ) بهساشی خاک لایه نفوذناپریس مدفن شباله های شهسی با استفاده اش تکنولوژی نانو

۳٫۵٫۱ چکیده ۱۰۲
۳٫۵٫۲ مقدمه ۱۰۲
۳٫۵٫۳ مواد و روش ۱۰۳
۳٫۵٫۴ نتیجه گیری ۱۰۷
۳٫۵٫۵ مراجع ۱۰۷

قسمت هایی از فصل چهارم بهسازی خاک بوسیله مواد افزودنی شیمیایی

عمده ترین مسأله در خاک های واگرا، مسأله ی آب شکستگی های داخلی و مشکلات ناشی از آن است که به ویژه در سازه های آبی مطرح است، این پدیده در بسیاری از سدهای خاکی و خاکریزها، بستر کانال ها و سازه های آبی دیگری که بر روی این خاک ها ساخته شده است دیده می شود. در این تحقیق به بررسی پتانسیل واگرایی در خاک های رسی ریزدانه پرداخته شد و بوسیله نتایج آزمایش های آزمایشگاهی از واگرایی خاک مورد مطالعه اطمینان حاصل گردید. سپس درصد بهینه افزودن مواد شیمیایی مورد نظر به خاک واگرای موجود جهت حذف پتانسیل واگرایی در خاک واگرای موجود، برای آهک ۲,۷ درصد و برای زاج یا همان سولفات آلومینیوم ۱,۱ درصد بدست آمد . پس از تثبیت و بهسازی خاک واگرای موجود با استفاده از افزودنی های شیمیایی مورد نظر ، بوسیله نتایج آزمایش های ذکر شده فوق ، می توان نتیجه گرفت که خاک واگرای مورد آزمایش تثبیت و واگرایی آن اصلاح گردیده است.

فهرست کامل فصل چهارم بهسازی خاک بوسیله مواد افزودنی شیمیایی

4-1 ) بهسازی پتانسیل واگرایی در خاک های رسی ریزدانه بوسیله مواد افزودنی شیمیایی

۴٫۱٫۱ چکیده ۱۰۸
۴٫۱٫۲ مقدمه ۱۰۹
۴٫۱٫۳ معرفی منطقه مورد مطالعه ۱۱۰
۴٫۱٫۴ آزمایش های انجام گرفته ۱۱۳
۴٫۱٫۵ مواد افزودنی مورد استفاده ۱۱۳
۴٫۱٫۶ مراحل انجام آزمایش ۱۱۴
۴٫۱٫۷ نمونه برداری ازمحل خاک واگرا و نمونه سازی برای انجام آزمایش ۱۱۴
۴٫۱٫۸ نتایج و بحث ۱۱۶
۴٫۱٫۹ نتایج آزمایش پین هول ۱۱۷
۴٫۱٫۱۰ بررسی تاثیر اضافه کردن مواد افزودنی ۱۱۷
۴٫۱٫۱۱ مقایسه نمونه های تثبیت شده با افزودنی های مجزا ۱۱۸
۴٫۱٫۱۲ نتایج آزمایش کرامب ۱۱۹
۴٫۱٫۱۳ نتایج آزمایش هیدرومتری ۱۲۰
۴٫۱٫۱۴ نتیجه گیری و پیشنهاد ۱۲۱
۴٫۱٫۱۵ پیشنهادها ۱۲۲
۴٫۱٫۱۶ منابع ۱۲۳

4-2 ) بهسازی خاک های رسی با استفاده از ضایعات لاستیک و اثرات زیست محیطی آن

۴٫۲٫۱ خلاصه ۱۲۴
۴٫۲٫۲ مقدمه ۱۲۴
۴٫۲٫۳ بررسی خواص خاک بهسازی با ضایعات لاستیک ۱۲۵
۴٫۲٫۴ وزن مخصوص و حداکثر وزن مخصوص خشک ۱۲۵
۴٫۲٫۵ مقاومت برشی ۱۲۶
۴٫۲٫۶ فشار آب حفره ای ۱۲۸
۴٫۲٫۷ بحث ۱۲۹
۴٫۲٫۸ نتیجه گیری ۱۳۰
۴٫۲٫۹ مراجع ۱۳۰

4-3 ) بهسازی یک خاک رسی با استفاده از افزودنی شیمیایی

۴٫۳٫۱ چکیده ۱۳۲
۴٫۳٫۲ مقدمه ۱۳۲
۴٫۳٫۳ مواد وروش ها ۱۳۳
۴٫۳٫۴ آزمایشهای شناسایی خاک منطقه ۱۳۳
۴٫۳٫۵ معرفی ماده شیمیایی CBRPLUS ۱۳۳
۴٫۳٫۶ نتایج وبحث ۱۳۴
۴٫۳٫۷ مکانیزم عملکرد ۱۳۶
۴٫۳٫۸ نتیجه گیری ۱۳۶
۴٫۳٫۹ مراجع ۱۳۷

4-4 ) تاثیر رزین شیمیایی و سیمان بر بهسازی یک نوع خاک رسی

۴٫۴٫۱ خلاصه ۱۳۸
۴٫۴٫۲ مقدمه ۱۳۸
۴٫۴٫۳ مواد و روشها ۱۳۹
۴٫۴٫۴ آزمایشات ۱۴۰
۴٫۴٫۵ نتایج وبحث ۱۴۱
۴٫۴٫۶ نتیجه گیری ۱۴۳
۴٫۴٫۷ مراجع ۱۴۳

%

میزان رضایت

میزان رضایت افراد خریدار این بسته بعد از خرید

(نظر سنجی به وسیله ایمیل و یک هفته بعد ازخرید بسته انجام می گیرد)

قسمت هایی از فصل پنجم روشهای بهسازی خاک با آهک

برای انلیز دقیق ساره لازم است که خاک در یک حالت مناسب مدل گردد. در بعضی مقلات خاک توسط فنر های مجزا و مستقل مدل شده اسم که اصطلاحا مدل وینکلر نامیده می شود.

آهک شکفته به صو رت گسترده برای بهبود مقاومت برشی خا کها استفاده م یگردد. این تحقیق مقدار آهک مورد نیاز برای اصلاح پارامترهای مقاومتی یک نوع خاک ریزدانه را مورد بررسی قرار م یدهد. نمون هها با درصدهای مختلف آهک تهیه و پس از عم لآوری تحت آزمایش برش مستقیم و مقاومت فشار محوری در حالت مرطوب و هوا خشک قرار گرفتن د. نتایج آزمای شها نشان م یدهد که مقدار آهک بهینه به منظور اصلاح پارامترهای مقاومتی خاک ریزدانه در حدود ۶% م یباشد و مقادیر پارامترهای مقاومتی در آزمای شهای برش مستقیم و مقاومت فشاری محوری در حالت هوا خشک نسبت به مرطوب بیشتر است.

فهرست کامل فصل پنجم روشهای بهسازی خاک با آهک

5-1 ) استفاده از آهک جهت بهسازی خواص مقاومتی و تغییر شکل خاک های ریزدانه

۵٫۱٫۱ چکیده ۱۴۵
۵٫۱٫۲ مقدمه ۱۴۵
۵٫۱٫۳ برنامه مطالعات ۱۴۶
۵٫۱٫۴ آهک ۱۴۶
۵٫۱٫۵ روابط دانسیته و درصد رطوبت ۱۴۷
۵٫۱٫۶ تهیه نمونه و ارزیابی مخلوط های خاک و آهک ۱۴۷
۵٫۱٫۷ آزمایش های مقاومتی ۱۴۸
۵٫۱٫۸ آزمایش تعیین مقاومت فشاری محوری ۱۴۸
۵٫۱٫۹ آزمایش برش مستقیم ۱۴۹
۵٫۱٫۱۰ بررسی تأثیر رطوبت بر پارامترهای مقاومتی ۱۵۱
۵٫۱٫۱۱ نتیجه گیری ۱۵۲
۵٫۱٫۱۲ فهرست منابع ۱۵۳

5-2 ) ارزیابی پتانسیل واگرائی در خاک های رسی و بهسازی آنها با استفاده از آهک و سولفات آلومینیوم

۵٫۲٫۱ خلاصه ۱۵۴
۵٫۲٫۲ مقدمه ۱۵۴
۵٫۲٫۳ شناسایی منطقه مورد مطالعه ۱۵۶
۵٫۲٫۴ بررسی تاثیر اضافه کردن مواد افزودنی ۱۵۸
۵٫۲٫۵ بررسی تأثیر آهک ۱۵۸
۵٫۲٫۶ بررسی تأثیر سولفات آلومینیم ۱۵۹
۵٫۲٫۷ مقایسه نمونه های تثبیت شده با افزودنی های مجزا ۱۶۰
۵٫۲٫۸ نتیجه گیری ۱۶۱
۵٫۲٫۹ مراجع ۱۶۳

5-3 ) بررسی اثر بهسازی خاک مارن با آهک بر پارامترهای مقاومت برشی

۵٫۳٫۱ خلاصه ۱۶۴
۵٫۳٫۲ مقدمه ۱۶۴
۵٫۳٫۳ مواد و مصالح ۱۶۵
۵٫۳٫۴ نتایج و بحث ۱۶۷
۵٫۳٫۵ نتیجه گیری ۱۷۱
۵٫۳٫۶ مراجع ۱۷۲

5-4 ) بهسازی خاک های رسی با استفاده از آهک و اثر آن بر روی خواص خمیری ومقاومت فشاری تک محوری

۵٫۴٫۱ چکیده ۱۷۳
۵٫۴٫۲ مقدمه ۱۷۳
۵٫۴٫۳ مواد و روش ها ۱۷۴
۵٫۴٫۴ بحث و نتایج ۱۷۵
۵٫۴٫۵ نتایج آزمایش تراکم ۱۷۶
۵٫۴٫۶ مقاومت تراکمی تک محوره ۱۷۷
۵٫۴٫۷ نتیجه گیری ۱۷۹
۵٫۴٫۸ منابع ۱۸۰

قسمت هایی از فصل ششم عملکرد شمع ها در خاک بهسازی شده

سازه ها در مناطق لرزهای، مستعد گسیختگی ناشی از افزایش اضافه فشار آب حفرهای و پتانسیل روانگرایی در نهشته های خاکی قابل روانگرا زیرین آن ها می باشد. این خرابیها زمانی شدت مییابد که هیچ بهبودی در چنین خاک هایی انجام نشده باشد. خطر روانگرایی و تغییر شکل های ناشی از آن را میتوان با روش های مختلفی از قبیل ستون سنگی و شمع کاهش داد. در تحقیق حاضر با استفاده از تحلیل عددی اجزای محدود سه بعدی کاملاً همبسته دینامیکی در حوزه زمان با نرم افزار Opensees ، عملکرد شمعهای در این نوع خاک ها مورد بررسی قرار گرفته و اثربخشی پارامترهای موثر نظیر ضخامت لایه روانگرا، فاصله نسبی شمعها، بر روی شتاب زمین، جابجایی افقی و اضافه فشار حفرهای مورد مطالعه قرار گرفته است. بر اساس نتایج حاصله از تحلیل، محتوای فرکانسی تحریک ورودی و ضخامت لایه روانگرا تأثیر به سزایی در رفتار سیستم خاک و شمع دارد.

فهرست کامل فصل ششم عملکرد شمع ها در خاک بهسازی شده

6-1 ) بررسی عملکرد شمع ها درخاک بهسازی شده به کمک دستگاه فشار همه جانبه مخروطی

۶٫۱٫۱ خلاصه ۱۸۱
۶٫۱٫۲ مقدمه ۱۸۱
۶٫۱٫۳ دستگاه فشارهمه جانبه مخروطی دانشگاه صنعتی امیرکبیر ۱۸۲
۶٫۱٫۴ مشخصات خاک وبهسازی آن ۱۸۳
۶٫۱٫۵ شمع های مورد استفاده ونحوه اجرای آنها در درون دستگاه ۱۸۴
۶٫۱٫۶ آزمایش بارگذاری ۱۸۵
۶٫۱٫۷ نتایج به دست امده از آزمایش ها ۱۸۵
۶٫۱٫۸ بررسی آثار بهسازی برعملکرد شمع ها ۱۸۸
۶٫۱٫۹ نتیجه گیری ۱۸۸
۶٫۱٫۱۰ مراجع ۱۸۹

6-2 ) بهسازی خاک های مستعد روانگرایی با گروه شمع

۶٫۲٫۱ خلاصه ۱۹۰
۶٫۲٫۲ مقدمه ۱۹۰
۶٫۲٫۳ نحوه مدل سازی سیستم شمع-خاک ۱۹۱
۶٫۲٫۴ ابعاد مدل وشرایط مرزی ۱۹۱
۶٫۲٫۵ پارامترهای خاک وشمع ۱۹۱
۶٫۲٫۶ انتخاب شتاب نگاشت ها ۱۹۲
۶٫۲٫۷ نتایج ۱۹۳
۶٫۲٫۸ تاثیر وجود شمع برمیزان تولید اضافه فشار آّب حفره ای ۱۹۳
۶٫۲٫۹ تاثیر ضخامت لایه روانگرا ۱۹۴
۶٫۲٫۱۰ برسری اثر فاصله شمع ها ۱۹۴
۶٫۲٫۱۱ نتیجه گیری ۱۹۶
۶٫۲٫۱۲ مراجع ۱۹۷

6-3 ) مدلسازی عددی بهسازی خاک روانگرا با شمع و ستون سنگی

۶٫۳٫۱ چکیده ۱۹۸
۶٫۳٫۲ مقدمه ۱۹۹
۶٫۳٫۳ روش تحقیق ۲۰۰
۶٫۳٫۴ نحوه مدل سازی ۲۰۰
۶٫۳٫۵ ابعاد مدل وشرایط مرزی ۲۰۰
۶٫۳٫۶ پارامترهای خاک وشمع ۲۰۱
۶٫۳٫۷ روش تحلیل ۲۰۲
۶٫۳٫۸ شتاب نگاشت ۲۰۲
۶٫۳٫۹ صحت سنجی ۲۰۳
۶٫۳٫۱۰ نتایج ۲۰۳
۶٫۳٫۱۱ نتیجه گیری ۲۰۶
۶٫۳٫۱۲ مراجع ۲۰۷

قسمت هایی از فصل هفتم بهسازی خاک های رمبنده و مساله دار

در سالهای اخیر رشد جمعیت و توسعه شهرنشینی سبب افزایش ساخت و ساز در شهرها شده است. از طرف دیگر کمبود زمین های مناسب برای ساخت و ساز و افزایش قیمت زمین ها شهری، محل اجرای عملیات ساختمانی را امری اجتناب ناپذیر ساخته است. خاک ھای مساله دار دارای خصوصیاتی مانند ظرفیت باربری کم،مقاومت برشی کم، تورم و یا تحکیم ھستند. عدم بهسازی خاکهای مساله دار می تواند سبب آسیب دیدن سازه های موجود برروی آن ها مانند روسازی راه ها، فرودگاه ها و غیره شود. بنابراین بایستی برای کنترل خرابی چاره ای اندیشید؛ که انجام این کار از دو روش عملی است. روش نخست عبارت است از بهسازی خاک موجود در محل برای نگھداری سازه موجود. روش دوم شامل حذف و جایگزینی خاک مساله دار و سپس دوباره سازی کل ساختمان است. معمولا خاک ھای مساله دار قبل از عملیات ساخت سازه ها شناخته و بهسازی می شوند و بنابراین خرابی سازه ها می تواند به طور کلی کنترل شود. روش های بهسازی مختلفی برای افزایش مقاومت خاک ھای مساله دار وجود دارد که با انجام آن ها، خاک ها مذکور می توانند بارهای وارده را بدون خرابی یا نشست ھای بیش از حد مجاز تحمل کنند. با استفاده از روش بھسازی خاک مناسب قبل از مرحله ساخت، از پرداخت ھزینه ھای سنگین برای تعمیر سازه ها اجتناب می گردد. در این مقاله دو روش متداول برای بھسازی خاک ھا شامل تزریق پلی یورتان و تراکم دینامیکی بررسی و با یکدیگر مقایسه شده اند. به طور کلی روش تزریق پلی یورتان محدودیت ھای کمتر و فواید بیشتری نسبت به روش تراکم دینامیکی دارد.

فهرست کامل فصل هفتم بهسازی خاک های رمبنده و مساله دار

7-1 ) بررسی تاثیر سیمان در بهسازی ژئوتکنیکی خاک های مساله دار-مطالعه موردی خاک های واگرا

۷٫۱٫۱ خلاصه ۲۰۸
۷٫۱٫۲ مقدمه ۲۰۸
۷٫۱٫۳ مواد و روشها ۲۰۹
۷٫۱٫۴ نتایج و بحث ۲۱۰
۷٫۱٫۵ نتیجهگیری ۲۱۴
۷٫۱٫۷ مراجع ۲۱۵

7-2 ) بررسی روش های اصلاح و بهسازی خاک های رمبنده

۷٫۲٫۱ چکیده ۲۱۶
۷٫۲٫۲ مقدمه ۲۱۶
۷٫۲٫۳ روش های اصلاح و بهسازی خاک های رمبنده ۲۱۷
۷٫۲٫۴ جمع آوری ی تراکم مجدد ۲۱۷
۷٫۲٫۵ تراکم دینامیکی ۲۱۷
۷٫۲٫۶ تزریق ۲۱۷
۷٫۲٫۷ اجرای شمع ۲۱۷
۷٫۲٫۸ پیش ترشدگی ۲۱۸
۷٫۲٫۹ مرطوب سازی ممتد ۲۱۸
۷٫۲٫۱۰ انفجار ابی ۲۱۸
۷٫۲٫۱۱ تراکم با انرژی انفجار ۲۱۸
۷٫۲٫۱۲ روش بالشتک ماسه ای ۲۱۸
۷٫۲٫۱۳ هدایت جریان های سطحی،اجرای پوشش سطحی مناسب،آب بندی باغچه ها ۲۱۹
۷٫۲٫۱۴ تحکیم خاک درنزدیکی سطح زمین بامواد مناسب ۲۱۹
۷٫۲٫۱۵ روش تمپینگ لس کم عمق ۲۱۹
۷٫۲٫۱۶ تراکم توسط شمع خاک اهک ۲۱۹
۷٫۲٫۱۷ پایدارسازی شیمیایی شامل تزریق ویا تزریق گل وپایدارسازی های تحتانی ۲۱۹
۷٫۲٫۱۸ نتیجه گیری ۲۲۰
۷٫۲٫۱۹ مراجع ۲۲۰

7-3 ) بررسی روشھای بھسازی خاک ھای مساله دار

۷٫۳٫۱ چکیده ۲۲۱
۷٫۳٫۲ ABSTRACT ۲۲۱
۷٫۳٫۳ مقدمه ۲۲۲
۷٫۳٫۴ بحث ۲۲۲
۷٫۳٫۵ نتیجه گیری ۲۲۴
۷٫۳٫۶ REFERENCES ۲۲۴

7-4 ) بهسازی خاک رمبنده با استفاده از تراکم و ترکیبات شیمیایی

۷٫۴٫۱ خلاصه ۲۲۶
۷٫۴٫۲ مقدمه ۲۲۶
۷٫۴٫۳ مشخصات خاک ۲۲۶
۷٫۴٫۴ روند آزمایش ۲۲۷
۷٫۴٫۵ تحلیل نتایج ۲۲۸
۷٫۴٫۶ نتیجهگیری ۲۳۱
۷٫۴٫۷ مراجع ۲۳۲

7-5 ) تثبیت و بهسازی خاک های مسئله دار با رویکرد بازیافت نخاله های ساختمانی

۷٫۵٫۱ چکیده ۲۳۳
۷٫۵٫۲ مقدمه ۲۳۳
۷٫۵٫۳ تثبیت و آماده سازی ۲۳۴
۷٫۵٫۴ معرفی محل مورد مطالعه ۲۳۵
۷٫۵٫۵ ارزیابی نتایج شناسایی ۲۳۶
۷٫۵٫۶ ارائه راهکار ۲۳۷
۷٫۵٫۷ روشهای تثبیت نخاله ها و پایداری خاکهای دستریز ۲۳۷
۷٫۵٫۸ نتیجه گیری ۲۴۱
۷٫۵٫۹ مراجع ۲۴۱

7-6 ) خاک های مشکل آفرین وروشهای بهسازی آن

۴٫۶٫۱ چکیده ۲۴۳
۴٫۶٫۲ مقدمه ۲۴۴
۴٫۶٫۳ روشهای متراکم سازی ۲۴۴
۴٫۶٫۴ روشهای ارتعاشی ۲۴۴
۴٫۶٫۵ ارتعاش شناوری(VIBRO FLOTATION) ۲۴۴
۴٫۶٫۶ روش دینامیکی میله ی مرتعش ۲۴۵
۴٫۶٫۷ تراکم دینامیکی ۲۴۵
۴٫۶٫۸ روشهای پیش بارگذاری ۲۴۶
۴٫۶٫۹ روشهای پیش بارگذاری ۲۴۷
۴٫۶٫۱۰ تثبیت سیمان ۲۴۸
۴٫۶٫۱۱ تثبیت خاک با آهک ۲۴۹
۴٫۶٫۱۲ خاک های مناسب اختلاط با آهک ۲۴۹
۴٫۶٫۱۳ استفاده از مواد پیمری چسبانک ۲۴۹
۴٫۶٫۱۴ امولسیون پلی وینیل اکریلیک ۲۵۰
۴٫۶٫۱۵ سریش خاک ۲۵۰
۴٫۶٫۱۶ کلسیم لیگنوسولفات ۲۵۱
۴٫۶٫۱۷ امولسیون پلی وینیل اکریلیک ۲۵۱
۴٫۶٫۱۷ بحث ونتیجه گیری ۲۵۱
۴٫۶٫۱۸ منابع ومراجع ۲۵۲

قسمت هایی از فصل هشتم بهسازی خاک به روشهای نوین

ایده استفاده از ریزشمع در اوایل دهه ۱۹۵۰ در ایتالیا جهت پاسخ به تقاضای تکنیکهای ابتکاری برای ایجاد تکیهگاه در ساختمانهای تاریخی و مقبره هایی که طی گذشت زمان و جنگ جهانی دوم آسیب دیده بودند مطرح شد. در یک دید کلی ریزشمعها، شمعهای لولهای هستند که به وسیله دستگاه و تجهیزات ساده در زمین کوبیده شده و توسط دستگاه تزریق دوغاب سیمان با غلظت و فشار معینی طی چندین مرحله تزریق میگردند. در این سیستم، متناسب با خواص اولیه خاک و مشخصات فنی اجرای تزریق، عملیات تزریق سبب بهبود خواص اولیه خاک میگردد. بدین صورت که در خاکهای دانهای، دوغاب تزریق در فضای خالی دانههای خاک نفوذ نموده و با ایجاد یک ناحیه سخت شده اطراف گمانه تزریق در شعاع مفروضی سبب بهبود
خواص اولیه زمین میگردد. در خاکهای ریز و چسبنده، دوغاب تزریق موجب ایجاد ترک و نفوذ لابهلای ذرات خاک و ترکهای حاصله گردیده و در نهایت یک اسکلت بهم پیوسته از دوغاب تزریق ایجاد میگردد. ریزشمعها در مواردی به کار میروند که زمین از مقاومت مکانیکی بسیار پائینی برخوردار است و میزان خاک رس همراه با لای، ماسه نرم و اکثرا مواد آلی امکان ایجاد فنداسیونی از نوع معمول و کلاسیک را غیرممکن میسازد.

فهرست کامل فصل هشتم بهسازی خاک به روشهای نوین

8-1 ) روش های نوین بهسازی خاک،جایگزین اقتضایی مناسب برای روشهای سنتی

۸٫۱٫۱ خلاصه ۲۵۳
۸٫۱٫۲ مقدمه ۲۵۳
۸٫۱٫۳ روشهای پایدارسازی کود ۲۵۳
۸٫۱٫۴ مکانیزم عملکرد روش ستون های مدول کنترل شده ۲۵۴
۸٫۱٫۵ کلیات ۲۵۴
۸٫۱٫۶ گرایشی جدید در فونداسیون های عمیق ۲۵۴
۸٫۱٫۷ برر سی اجمالی چالش های CMC ۲۵۵
۸٫۱٫۸ روش ساخت ۲۵۵
۸٫۱٫۹ اصول طراحی شبکه CMC ۲۵۶
۸٫۱٫۱۰ تعیین تغییر شکل سیستم حائل CMC ۲۵۶
۸٫۱٫۱۱ تعیین ضریب ایمنی درمورد حائل خاکریز CMC ۲۵۷
۸٫۱٫۱۲ مقاسه روش ستون های کنترل مدول شده وبهسازی بوسیله شمع وستون سنگی ۲۵۹
۸٫۱٫۱۳ بررسی پتانسیل استفاده از روش CMC درکشور ۲۶۰
۸٫۱٫۱۴ نتیجه گیری ۲۶۰
۸٫۱٫۱۵ مراجع ۲۶۰

8-2 ) ارزیابی بهسازی در خاک های نرم با استفاده از روش PVD

۸٫۲٫۱ خلاصه ۲۶۲
۸٫۲٫۲ مقدمه ۲۶۲
۸٫۲٫۳ ارزیابی PVD از لحاظ نظری ۲۶۳
۸٫۲٫۴ بررسی مدل آزمایشگاه انجام شده با PVD ۲۶۵
۸٫۲٫۵ آنالیز نتایج صحرائی استفاده از PVD ۲۶۷
۸٫۲٫۶ نتیجه گیری ۲۶۹
۸٫۲٫۷ مراجع ۲۶۹

8-3 ) بهسازی خاک با استفاده ازمیکروپایل، بررسی موردی در شهربابل

۸٫۳٫۱ خلاصه ۲۷۱
۸٫۳٫۲ مقدمه ۲۷۱
۸٫۳٫۳ تعریف پروژه ۲۷۱
۸٫۳٫۴ مشخصات ژئوتکنیکی محل پروژه ۲۷۲
۸٫۳٫۵ مدل عددی ۲۷۲
۸٫۳٫۶ نتایج وتحلیل ۲۷۳
۸٫۳٫۷ نتیجه گیری ۲۷۷
۸٫۳٫۸ منابع ۲۷۷

8-4 ) بهسازی خاک ماسه ای سست با استفاده از میکروپایل ها

۸٫۴٫۱ چکیده ۲۷۸
۸٫۴٫۲ مقدمه ۲۷۸
۸٫۴٫۳ تاریخچه ۲۷۹
۸٫۴٫۴ تقسیم بندی سیستم های میکروپایل ۲۷۹
۸٫۴٫۵ قسیمبندیمیکروپایلهابراساسکاربردطراحی ۲۷۹
۸٫۴٫۶ تقسیم بندی میکروپایل ها براساس نوع ساخت ۲۸۰
۸٫۴٫۷ عواملموثردرانتخابمیکروپایل ها ۲۸۰
۸٫۴٫۸ معرفی محل پروژه مورد مطالعه ۲۸۱
۸٫۴٫۹ ارزیابی پتانسیل روانگرایی خاک ماسه ای سست ۲۸۱
۸٫۴٫۱۰ آزمایش بارگذاری صفحه ۲۸۵
۸٫۴٫۱۱ معرفی آزمایش ۲۸۵
۸٫۴٫۱۲ نتایج آزمایش ۲۸۵
۸٫۴٫۱۳ پاسخ تغییرمکان درمقابل بار میکروپایلها ۲۸۷
۸٫۴٫۱۴ نتیجه گیری ۲۸۷
۸٫۴٫۱۵ منابع ۲۸۷

8-5 ) بهسازی خاک های رسی با استفاده از سیمان والیاف پلی اتیلن

۸٫۵٫۱ چکیده ۲۸۹
۸٫۵٫۲ مقدمه ۲۸۹
۸٫۵٫۳ مواد و روش ها ۲۹۰
۸٫۵٫۴ روش تهیه نمونه ۲۹۰
۸٫۵٫۵ آزمایش مقاومت فشاری تک محوری ۲۹۱
۸٫۵٫۶ نتایج وبحث ۲۹۲
۸٫۵٫۷ نتیجه گیری ۲۹۵
۸٫۵٫۸ مراجع ۲۹۵

8-6 ) تاثیر بهسازی شن بد دانه بندی شده با سیمان پرتلند بر تغییرات جابجایی برشی خاک

۸٫۶٫۱ چکیده ۲۹۷
۸٫۶٫۲ مقدمه ۲۹۸
۸٫۶٫۳ روش تحقیق ۲۹۸
۸٫۶٫۴ نتیجه گیری ۳۰۲
۸٫۶٫۵ مراجع ۳۰۲

8-7 ) روشهای بهسازی واصلاح خاک بستر سازه ها درزمین روانگرا،باتلاقی وآبدار

۸٫۷٫۱ چکیده ۳۰۳
۸٫۷٫۲ مقدمه ۳۰۳
۸٫۷٫۳ پدیده روانگرایی ۳۰۴
۸٫۷٫۴ تعریف پدیده روانگرایی ۳۰۴
۸٫۷٫۵ روشهای کاهش خطر روانگرایی ۳۰۵
۸٫۷٫۶ روانگرایی در محل مستحدثات تاسیسات تصفیه خانه ها ۳۰۵
۸٫۷٫۷ ساختگاه تصفیه خانه فاضلاب شرق بندر انزلی ۳۰۵
۸٫۷٫۸ معرفی پروژه ۳۰۵
۸٫۷٫۹ مطالعات زمین شناسی پروژه ۳۰۶
۸٫۷٫۱۰ آزمایش SPT ۳۰۷
۸٫۷٫۱۱ معرفی مشخصات فنی استاتیکی معرف رفتار خاک ۳۰۷
۸٫۷٫۱۲ مشخصات آبرفت درمنطقه ۳۰۷
۸٫۷٫۱۳ روش های پیشنهادی بهسازی واصلاح خاک ۳۰۸
۸٫۷٫۱۴ روش اجرای شفته سیمان ۳۰۸
۸٫۷٫۱۵ روش اجرای قلوه ومخلوط ریزی ۳۰۸
۸٫۷٫۱۶ روش اجرای لایه های مختلف خاکریزی ۳۰۹
۸٫۷٫۱۷ روش اجرای بتن ۳۰۹
۸٫۷٫۱۸ روش اجرای پی صندوقی ۳۱۰
۸٫۷٫۱۹ روش اجرای شمع گذاری ۳۱۰
۸٫۷٫۲۰ روش نهایی اجراء شده در پروژه ۳۱۰
۸٫۷٫۲۱ اجرای جاده پیرامونی ۳۱۰
۸٫۷٫۲۲ خشک اندازی داخل سایت ۳۱۱
۸٫۷٫۲۳ برداشت نیزار ولجن برداری داخل سایت ۳۱۲
۸٫۷٫۲۴ خاکبرداری لایه روانگر داخل سایت ۳۱۲
۸٫۷٫۲۵ شفته ریزی زیر سازه ها وساختمان ها وتاسیسات ۳۱۲
۸٫۷٫۲۶ قلوه ریزی ومخلوط ریزی درمحوطه سایت ۳۱۲
۸٫۷٫۲۷ مقایسه روشهای پیشنهادی ۳۱۳
۸٫۷٫۲۸ نتیجه گیری ۳۱۳
۸٫۷٫۲۹ قدردانی ۳۱۳
۸٫۷٫۳۰ مراجع ۳۱۴

8-8 ) کاربرد روش انجماد خاک در بهسازی خاک و تجربیات سایر کشورها در اجرای آن

۸٫۸٫۱ خلاصه ۳۱۵
۸٫۸٫۲ مقدمه ۳۱۵
۸٫۸٫۳ فرآیند انجماد خاک ۳۱۶
۸٫۸٫۴ مزایا ومعایب ۳۱۷
۸٫۸٫۵ پیشینه تحقیق ۳۱۹
۸٫۸٫۶ جلوگیری از انتشار آب آلوده به مواد رادیواکتیوی ۳۱۹
۸٫۸٫۷ حفر تونل ۳۱۹
۸٫۸٫۸ مهار گود ۳۲۰
۸٫۸٫۹ حفر معدن ۳۲۱
۸٫۸٫۱۰ تعمیر ونجات TBM های دچار مشکل شده دراعماق زمین ۳۲۲
۸٫۸٫۱۱ جمع بندی وپیشنهادات ۳۲۲
۸٫۸٫۱۲ مراجع ۳۲۳

8-8 ) مطالعه اثر خرده شیشه بر بهسازی خاک ریزدانه با استفاده از نتایج CBR

۸٫۹٫۱ خلاصه ۳۲۴
۸٫۹٫۲ مقدمه ۳۲۴
۸٫۹٫۳ مشخصات مصالح ۳۲۵
۸٫۹٫۴ مشخصات مخلوط خاک- شیشه ۳۲۶
۸٫۹٫۵ نتایج آزمایش CBR ۳۲۷
۸٫۹٫۶ نتیجهگیری ۳۳۲
۸٫۹٫۷ مراجع ۳۳۲

قسمت هایی از فصل نهم ارزیابی و سیاست گذاری روش های مختلف در بهسازی خاک

در سالهای اخیر خاکهایی با توان باربری کم و تراکم پذبری بالا، به یکی از مشکلات روز افزون در پروژههای ساخت در کشورهای صنعتی و روبه رشد، مبدل شده است. خاکهای متورم شونده از این دسته خاکهای مساله دار هستند. روشهای بهسازی در گستره وسیعی از کاربردها به کار برده میشود که در این پژوهش به بررسی این روشها از بعد بهبود کیفی زمین پرداخته شده است. از آنجاییکه انتخاب این روشها با توجه به شرایط محیطی و ژئوتکنیکی متغیر است، ارائه راهکاری بهینه همیشه چالشی برای مهندسین عمران و ژئوتکنیک بوده است. از اینرو با رویکرد مدیریتی، با درنظر گرفتن یک قطعه مشخص از خاکهای مسالهدار به عنوان نمونه، به بررسی و مقایسه این روشها از دیدگاه امکانسنجی، زمان و هزینه پرداخته، و راهکار بهینه ارائه شده است. بهنظر میرسد بهسازی با سیمان روشی مناسب و مقرون بهصرفه برای رسیدن به مقاومت یکسان، نسبت به روش بهسازی با آهک میباشد.

فهرست کامل فصل نهم ارزیابی و سیاست گذاری روش های مختلف در بهسازی خاک

9-1 ) ارزیابی روش های مختلف بهسازی خاک از دیدگاه هزینه و زمان و ارائه راهکار بهینه

۹٫۱٫۱ خلاصه ۳۳۴
۹٫۱٫۲ مقدمه ۳۳۴
۹٫۱٫۳ تعریف نمونه ۳۳۵
۹٫۱٫۴ خاک نمونه ۳۳۵
۹٫۱٫۵ ابعاد نمونه ۳۳۵
۹٫۱٫۶ شناسایی روشهای موثر درنمونه ۳۳۵
۹٫۱٫۷ بالشتک های ماسه ای ۳۳۶
۹٫۱٫۸ پیش مرطوب کردن ۳۳۶
۹٫۱٫۹ تثبیت با آهک ۳۳۶
۹٫۱٫۱۰ تثبیت باسیمان ۳۳۶
۹٫۱٫۱۱ ژئوممبرین ها ۳۳۷
۹٫۱٫۱۲ روش الکترواسمز ۳۳۷
۹٫۱٫۱۳ سایر روشها ۳۳۷
۹٫۱٫۱۴ امکان سنجی ومحدود کردن روشهای موثر ۳۳۷
۹٫۱٫۱۵ امکان سنجی استفاده از روشهای موثر در ایران ۳۳۷
۹٫۱٫۱۶ محدود کردن روشها ۳۳۸
۹٫۱٫۱۷ بررسی و مقایسه روش های بهسازی با توجه به نمونه ۳۳۸
۹٫۱٫۱۸ نتایج محاسبات هزینه و زمان ۳۳۹
۹٫۱٫۱۹ مقایسه روش ها ۳۳۹
۹٫۱٫۲۰ نتیجه گیری ۳۴۱
۹٫۱٫۲۱ مراجع ۳۴۱

9-2 ) بهسازی خاک،بررسی ومقایسه دو روش تزریق نفوذی وجت گروتینگ

۹٫۲٫۱ چکیده ۳۴۲
۹٫۲٫۲ مقدمه ۳۴۳
۹٫۲٫۳ چن گروتینگ ۳۴۳
۹٫۲٫۴ عوامل اثرگذار برخروجی فرایند تزریق جتگروتینگ ۳۴۴
۹٫۲٫۵ تزریق نفوذی ۳۴۶
۹٫۲٫۶ نیتجه گیری ۳۵۰
۹٫۲٫۷ منابع ۳۵۱

9-3 ) شناسائی های صحرائی لازمه تعیین سیاست های اجرائی بهسازی خاک

۹٫۳٫۱ چکیده ۳۵۲
۹٫۳٫۲ مقدمه ۳۵۲
۹٫۳٫۳ اطلاعات مورد استفاده ۳۵۳
۹٫۳٫۴ معرفی شبکه عصبی مصنوعی ۳۵۳
۹٫۳٫۵ مدل شبکه عصبی مصنوعی برای تعیین لایه های خاک ۳۵۴
۹٫۳٫۶ نتایج ۳۵۵
۹٫۳٫۷ نتیجه گیری ۳۵۷
۹٫۳٫۸ مراجع و منابع ۳۵۸

قسمت هایی از فصل دهم مطالعات موردی در بهسازی خاک

میکروپایلها در حال حاضر در پروژههای متعدد ژئوتکنیکی استفاده میشوند و علاوه بر ایفای نقش شمعهای متداول در فونداسیون سازههای جدید، کاربردهای ویژهای در پروژههای مختلف بهسازی خاک، پایداری شیروانیها و افزایش ظرفیت باربری خاک بستر در فونداسیون سازههای موجود پیداکردهاند. میکروپایل را میتوان به عنوان یک شمع درجای کوچک درنظر گرفت که دارای یک تسلیح فولادی سبک است و از تکنیک دوغاب سیمان در آن استفاده میشود. طبق تعریف آییننامه FHWA میکروپایلها قطر کمتر از ۳۳ سانتیمتر دارند در حالی که در ایران به طور معمول قطر آنها در حدود ۸ تا ۱۳ سانتیمتر است. اجزای سیستم میکروپایل در ایران شامل لوله جداری، آرماتور تسلیح، فلنج اتصال به پی و دوغاب سیمان است. لوله جداری در فواصل مناسب دارای سوراخ بوده که امکان تزریق تحت فشار در داخل خاک را فراهم میکند. احداث سیستم میکروپایل نیز شامل مراحل حفاری گمانه، قراردادن لوله جداری در خاک لوله کوبی، تزریق دوغاب سیمان، قراردادن آرماتور تسلیح و نصب فلنج اتصال است. از نکته نظر فلسفه شبکهای « و » باربر « رفتاری، میکروپایلها به دو دسته. در نوع باربر، ظرفیت باربری هر کدام از میکروپایلها به تنهایی مورد نظر , قابل تقسیم هستند است و تک تک آنها، سهم مشخصی از بار کل روسازه را تحمل میکنند. در حالی که در نوع شبکهای، مجموعه میکروپایلها یک توده مسلح شده را تشکیل میدهند که این مجموعه قابلیت تحمل بارهای وارده را دارد. علاوه بر این دو دسته، نوع دیگری از میکروپایلها در ایران استفاده میشود که به معروف است. میکروپایل تحکیمی از لحاظ فلسفه رفتاری شبیه میکروپایلهای شبکهای است با این تفاوت که در آن از آرماتور تحکیمی میکروپایل تسلیح استفاده نمیشود. تزریق دوغاب سیمان بخش اصلی میکروپایل تحکیمی است که با استفاده از آن پارامترهای مقاومتی و رفتاری خاک افزایش پیدا میکند.

فهرست کامل فصل دهم مطالعات موردی در بهسازی خاک

10-1 ) بررسی بهسازی خاک به روش اختلاط عمیق در کارخانه نمکزدایی نفت منطقه کریت کمپ اهواز

۱۰٫۱٫۱ چکیده ۳۶۰
۱۰٫۱٫۲ مقدمه ۳۶۰
۱۰٫۱٫۳ وضعیت زیرسطحی محدوده طرح ۳۶۱
۱۰٫۱٫۴ بهسازی خاک با اختلاط عمیق ۳۶۱
۱۰٫۱٫۵ طراحی بهسازی و آزمایشات ۳۶۱
۱۰٫۱٫۶ نتیجهگیری ۳۶۶
۱۰٫۱٫۷ منابع ۳۶۶

10-2 ) بهسازی خاک و کنترل نشست خاک بستر در پروژه مسجد شنبدی بوشهر

۱۰٫۲٫۱ خلاصه ۳۶۷
۱۰٫۲٫۲ مقدمه ۳۶۷
۱۰٫۲٫۳ مشخصات سایت مورد نظر ۳۶۸
۱۰٫۲٫۴ طرح پیشنهادی بهسازی خاک ۳۷۰
۱۰٫۲٫۵ ارزیابی سیستم بهسازی خاک ۳۷۲
۱۰٫۲٫۶ نتیجه گیری ۳۷۳
۱۰٫۲٫۷ مراجع ۳۷۳

10-3 ) مطالعهی موردی بهسازی خاکهای رمبنده با استفاده از نانورس

۱۰٫۳٫۱ خلاصه ۳۷۴
۱۰٫۳٫۲ مقدمه ۳۷۴
۱۰٫۳٫۳ مواد و مصالح مورد استفاده ۳۷۵
۱۰٫۳٫۴ روش کار ۳۷۶
۱۰٫۳٫۵ نتایج ۳۷۸
۱۰٫۳٫۶ نتیجهگیری ۳۸۰
۱۰٫۳٫۷ مراجع ۳۸۰

10-4 ) مطالعه موردی بهسازی خاک و رفع پتانسیل روانگرایی با استفاده از میکروپایلهای تحکیمی

۱۰٫۴٫۱ چکیده ۳۸۱
۱۰٫۴٫۲ مقدمه ۳۸۱
۱۰٫۴٫۳ مشخصات ساختگاه ۳۸۲
۱۰٫۴٫۴ ارزیابی پتانسیل روانگرایی قبل از بهسازی ۳۸۳
۱۰٫۴٫۵ روش بهسازی خاک و افزایش مقاومت در برابر روانگرایی ۳۸۶
۱۰٫۴٫۶ ارزیابی پتانسیل روانگرایی بعد از بهسازی ۳۸۷
۱۰٫۴٫۷ نتیجه گیری ۳۸۹
۱۰٫۴٫۸ فهرست منابع ۳۸۹

تمام منابع معرفی شده هم به صورت فایل Word و هم به صوت فایل PDF در اختیار شما قرار می گیرد.

تومان35,000افزودن به سبد خرید

2 دیدگاه

 1. atabakihamed

  بعد از خرید بسته فایل ورد ارسال نگردید. 🙁

  پاسخ
  • امیر سنجری

   با سلام. از اشکال پیش آمده عذرخواهیم. فایل WORD به ایمیل شما ارسال گردید.

   پاسخ

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *