امروزه و بدلیل نیاز فوری در کشور، طرحهای ارائه شده تـأمین مسـکن، اولویـت اصـلی را داشـته و طبیعـی اسـت کـه بسـیاری از فاکتورهای دیگر آن از جمله ساخت فضاهای خدماتی، تفریحی و … و شاید از همه مهمتر توجه به طراحی و ساخت مرکز محلـه در اولویتهای آتی قرار گیرد. در حالیکه این کشور میراثدار استفاده از مراکز محله به عنوان یکی از مهمتـرین فاکتورهـای تأثیرگـذار در شهرها بوده است. از زمانی که طی ۴۰-۳۰سال گذشته، شهرها، شهرکها و مجتمعهـای مسـکونی، بـهسـرعت سـاخته شـدند، سپس آدمهایی از نقاط مختلف کشور با فرهنگها و پیشینه سنتی مختلف به آن تزریق شد، هویت محلهای از بـین رفـت و معنـی همسایه تغییر کرد. این در حالی است که اگر به شهرهای گذشته ایران نگاه کنیم، متوجه ساختار منظم آنهـا مـیشـویم کـه دارای معنی و محتوا بودهاند. ساختار کوچهها، عرض معابر، شکل میدانها و … همه به گونهای بوده است که بین مردم یک شـهر، ارتبـاط محلهای و هویت اجتماعی ایجاد میکرده است که همه این عوامل، یک ساختار فیزیکی و کالبدی با عنوان محله به وجود مـی آورده است

قسمت هایی از فصل اول اصول و مبانی طراحی سرای محله

نوشهرگرایی با تأکید بر خصوصیات کالبدی سنتی در پی نیل به درسهایی از شهرگرایی سنتی برای یافتن راهحلهایی در پاسخ به دغدغههای منطقهای و شهری معاصر است. نوشهرگرایی معتقد است که بازگشت به الگوی محلات سنتی برای ایجاد جوامع پایدار و کارا لازم است و توسعه سنتی محلات در کانون توجه آن قرار دارد. یک نظریهی مهم در این راستا عبارت است از: «توسعه واحدهای محلهی سنتی» که نخستین بار توسط «آندره دوانی» و «الیزابت پلاتر زیبرک» مطرح شد. آنها به محلههایی فشرده با کاربری مختلط واولویت عابر پیاده و مناطقی با موقعیت مناسب و کریدورهای کارکردی و زیبا که میتواند محیطهای طبیعی و انسانساخت را در قالب کلیتی پایدار و ماندنی انسجام بخشد، معتقدند. آنها عناصر بنیادی سازماندهی نوشهرگرایی را واحد همسایگی، منطقه و کریدور میشناسند و سپس برای هر کدام اصول طراحی ارائه میهند.
مهندس توسلی در کتاب “اصول و روشهای طراحی شهری و فضاهای مسکونی در ایران”سازمان کالبدی شهرهای قدیمی ایران بر پیوند فضایی میان عناصر مجموعه را اینگونه تقسیمبندی کردهاند: .۱مرکز شهر و .۲مراکز محلات، از طریق یک رشته فضاها و عناصر ارتباط دهنده .۳گذرهای اصلی و .۴میدان. در شهرهای قدیمی ایران همانگونه که عناصر شهری و واحدهای مسکونی از اصول هم پیوندی متابعت نمودهاند، ترکیب در هم بافتهشدهی گذرها نیز واجد خصوصیات یکپارچگی و همپیوندی بودهاند. گذرهای اصلی شهر در حالی که کاملاً مستقیم نبودند (بطوری که بافت عمداً حالت شطرنجی نامنظم داشت) در مسیر خود از فضاهای میدانچه مانندی بصورت حسینیه یا تکیه در ارتباط با سایر عناصر مرکز محله عبور میکرد. این خصوصیت فضایی جاذب، از یکنواختی و طولانی بودن مسیر گذر کم میکرد و در عین حال به نیازهای خدماتی مردم در فواصل مناسب پاسخگو بود.
چنانکه در کشور ما توجه به جنبهی خلوت خانوادگی و مشرف نبودن واحدهای مسکونی به هم و تجمع اجتماعی در مرکز محله از اهمیت خاصی برخوردار بوده است. مطالعه همین مسئله اشراف نشان میدهد که پاسخ را نباید تنها در واحدهای مسکونی به صورت منفرد و در جزئیات و عناصر معماری جستجو کرد، بلکه لازم است که مسائل اساسیتری مانند تراکم، فاصله و ترکیب هندسی خانه مورد توجه قرار گیرد. از دیگر ویژگیهای یک محله با تأکید بر روابط اجتماعی، وجود فضاهایی است که ارتباط اجتماعی و تماسهای مردم با یکدیگر در آن رخ دهد و این فضا میتواند با جایگیری مناسب در بافت به عنوان یک پاتوق در محله شهری مطرح شود. در ضمن مرکز محله، علاوه بر تأمین نیازهای معنوی و دورهای اهالی، همواره به عنوان فضایی برای تجمع و گذران اوقات فراغت اهالی محله به شمار میرفت. احداث بناها و فضاهای عمومی در مرکز محله به دو گونه صورت میگرفت؛ نخست اهالی هر محله با یکدیگر همکاری میکردند و با تأمین هزینه و نیروی کار لازم، فضاهای مورد نیاز و ضروری را میساختند. در حالت دوم، اعیانِ محله، خود به تنهایی هزینهی احداث بناها و مجموعههای عمومی را به عهده میگرفتند. اصل تجمع اجتماعی در مرکز محله را باید در مفهوم زندگی محلهای در شهرهای قدیمی جستجو کرد. چنانکه هر محله به معنی یک واحد برنامهریزی اجتماعی، اداری و کالبدی با چند هزار نفر جمعیت در مجموعه شهر دارای مرکزی بود که اصطلاحاً پاتوق(پاتوغ) نامیدهمیشد، وتوغ علم بزرگی بود که مردم محله در ایام عزاداری عاشورای حسین(ع) آن را حرکت میدادند. امروز علیرغم برهم خوردن نظام محلهای در شهرهای قدیمی، مرکز محله با گردهمایی مردم بویژه در اعیاد اسلامی و سوگواری و مراجعه روزمره به آن قابل شناسایی است.
از دیگر خصوصیات محلهها در گذشته، برگزاری آیینهای اجتماعی و مذهبی بود که بیشتر در مسجد و تکیهی محل برپا میشد و در واقع باعث برقراری نوعی پیوند نزدیک میان اهالی محل و علاقهی خاص نسبت به محلهشان میشد. مرکز محله مظهر بیشترین تماسها و تجمع افراد هر محله محسوب میشد واحد همسایگی، به علت فرصت ایجاد گروهی از مردم، و مرکزیت کارکردی خدمات جمعی، قلمرویی برای جامعهای همگن بهوجود میآورد که میتواند نقش پررنگی در حس تعلق به مکان ایجاد کند. از نظر روانشناسی، افراد ساکن در یک محله مشخص «حس اجتماع محلی» دارند. بنابراین برای شهرهایی که ناهمگن، متنوع و چندفرهنگی هستند، محله مکانی برای خرده فرهنگهای شهری است.
مرکز محله در معماری گذشته همچون نگینی در قلب محلات وجود داشته که تمامی خصوصیات و مشخصات یک فضای مفصل و رابط را در یک محدوده شهری ایفا میکرده است، که با توجه به تغییر چیدمان فضایی و ساختاری شهرهای امروزی، این گونه مرکز محلهها از بین رفته و نابود شدهاند و دیگر فضایی را با کاربری مختص به پاتوق در محلات نمیتوان یافت. لذا میتوان با اختصاص فضایی در محلات، به عنوان “سرای محله”، تمامی این خصوصیات را بازآفرینی کرد. در زمینه مدیریت محله در گذشته، هر محله دارای فضایی نیمه مستقل در اداره امور داخلی و تأمین نیازهای خود بود.
رهبری و هدایت فعالیتهای اجتماعی در محلهها و حقوق اجتماعی مردم در محلهها با کدخداها و کلانتران بود که از مهتران و اعیان محله بودند. به این ترتیب مدیریت محلهای نقشی تأثیرگذار در ارتقا کیفیت خدمات محلهای داشت لذا میتوان مهمترین ویژگی یک محله را داشتن مرکز دانست. محله به هر شکلی که باشد دارای یک نقطهی مرکزی به نام مرکز محله است که فاصلهاش از همهی قسمتهای یک محله، فاصلهای معقول است.
حال میتوان با توجه به تعاریف گفتهشده از محله در شهرهای اسلامی، و با نظر به اینکه، ساختار محله بر پایهی منافع مشترک عمومی استوار است و ساکنانش خود را در قبال محلهی خویش مسئول میدانند میتوان فضایی را برای مفهوم محلهی از دسترفتهی امروزی در نظر گرفت، که علاوهبر مدیریت محلهای و پیوند اجتماعی-فرهنگی ساکنین، محلی برای پیدا کردن هویت از دست رفتهی محله و ساختار تاریخی شهر باشد، و هیچ مکانی مانند سرای محله، نمیتواند بخوبی پاسخگوی این نیاز باشد. سرای محله یکی از ابزارهای توانمندسازی و جلب مشارکت مردمی با تکیه بر رویکرد محله محور است. با تشکیل سرای محله و شورا یاری ها وهیات امنای محلات بستر مناسبی برای بسط، تقویت و نهادینه کردن مشارکت شهروندان در عرصه مسائل مختلف اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، عمرانی، خدماتی و رفاهی فراهم میگردد.
از آثار مشارکت اجتماعی مردم، می توان گسترش تفکر محله گرایی، تحقق شعار محله محوری، تقویت هویت محلهای، افزایش احساس تعلق به محله، افزایش وفاق و همبستگی اجتماعی در سط محله، و در نهایت افزایش سرمایه اجتماعی در سطوح خرد، میانی و کلان، پاسخگویی شفاف مسئولین و گسترش فرآیند نظارت مردمی و حل بسیاری از مشکلات محلات توسط خود اهالی محل را نام برد

فهرست کامل فصل اول اصول و مبانی طراحی سرای محله

1-1 ) طراحی سرای محله با رویکرد ارتقاء تعاملات اجتماعی درمیان ساکنان

۱٫۱٫۱ کلیات تحقیق ۲۱
۱٫۱٫۱٫۱ بیان مسئله ۲۲
۱٫۱٫۱٫۲ ضرورت و اهمیت تحقیق ۲۲
۱٫۱٫۱٫۳ اهداف تحقیق ۲۳
۱٫۱٫۱٫۴ پیشینه تحقیق ۲۳
۱٫۱٫۱٫۵ سوالات یا فرضیه های تخصصی ۲۴
۱٫۱٫۱٫۶ نوع تحقیق و روش بررسی فرضیه ها با پاسخگویی به سوالات ۲۴
۱٫۱٫۱٫۷ جامعه آماری ۲۵
۱٫۱٫۱٫۷ نمونه گیری ۲۵
۱٫۱٫۱٫۸ ابزار گردآوری داده ها وذکر ویژگی های آنها ۲۵
۱٫۱٫۱٫۹ روشهای تجزیه وتحلیل داده ها ۲۵
۱٫۱٫۱٫۱۰ محدودیت های تحقیق ۲۵
۱٫۱٫۱٫۱۱ کاربرد نتایج تحقیق ۲۵
۱٫۱٫۲ مروری بر ادبیات موضوع ۲۷
۱٫۱٫۲٫۱ بررسی مفاهیم بکاررفته در موضوع ۲۸
۱٫۱٫۲٫۲ از لحاظ واژه ۲۸
۱٫۱٫۲٫۳ از لحاظ فنی ۲۸
۱٫۱٫۲٫۴ جامعه واجتماع ۲۸
۱٫۱٫۲٫۵ محله ۲۸
۱٫۱٫۲٫۶ الگوهای انسانی در حوزه رفتار ومحیط ۲۹
۱٫۱٫۲٫۷ الگوی ماشین انگاری ۲۹
۱٫۱٫۲٫۸ الگوی ادراکی،شناختی،انگیزشی ۲۹
۱٫۱٫۲٫۹ الگوی رفتار انسان ۳۰
۱٫۱٫۲٫۱۰ الگوی یوم شناختی با الگوی نظام های اجتماعی انسان ۳۰
۱٫۱٫۲٫۱۱ صاحب نظران با رویکرد تقویت تعاملات اجتماعی ۳۱
۱٫۱٫۲٫۱۲ پیشینه تحقیق ۳۴
۱٫۱٫۲٫۱۳ چارچوب نظری تحقیق ۳۷
۱٫۱٫۲٫۱۴ تعاملات اجتماعی وامکان شکل گیری رویدادها ۳۷
۱٫۱٫۲٫۱۵ دسته بندی فاکتورهای موثر بر شکل گیری وافزایش تعاملات اجتماعی ۳۸
۱٫۱٫۲٫۱۶ ساختار کالبدی-فضایی ۳۹
۱٫۱٫۲٫۱۷ عامل روانی-اجتماعی استفاده کنندگان از فضا ۴۱
۱٫۱٫۲٫۱۸ بررسی فاکتروهای موثر بر شکل گیری وافزایش تعاملات اجتماعی ۴۱
۱٫۱٫۲٫۱۹ قلمرو ۴۱
۱٫۱٫۲٫۲۰ انواع قلمرو ۴۲
۱٫۱٫۲٫۲۱ قلمرو اولیه ۴۲
۱٫۱٫۲٫۲۲ قلمرو ثانویه ۴۳
۱٫۱٫۲٫۲۳ قلمرو عمومی ۴۳
۱٫۱٫۲٫۲۴ تجاوز به قلمرو ۴۴
۱٫۱٫۲٫۲۵ واکنش به تجاوز به قلمرو ۴۴
۱٫۱٫۲٫۲۶ رفتار قلمروی ساز وکاری برای نظارت بر روابط اجتماعی ۴۵
۱٫۱٫۲٫۲۷ ازدحام ۴۵
۱٫۱٫۲٫۲۸ خلوت ۴۶
۱٫۱٫۲٫۲۹ حس تعلق ۴۷
۱٫۱٫۲٫۳۰ نیاز تعلق به مکان ۴۷
۱٫۱٫۲٫۳۱ تعلق روحی-روانی ۴۹
۱٫۱٫۲٫۳۲ امنیت اجتماعی و محیطی ۵۰
۱٫۱٫۲٫۳۳ حس مکان ۵۱
۱٫۱٫۲٫۳۴حس تعلق به مکان ۵۵
۱٫۱٫۲٫۳۵ اجتماع پذیری فضا ۵۵
۱٫۱٫۲٫۳۶ اعتماد اجتماعی ۵۸
۱٫۱٫۲٫۳۷ مشارکتی بودن فضا ۵۹
۱٫۱٫۲٫۳۸ مراسم مذهبی ۵۹
۱٫۱٫۲٫۳۹ طبقه اجتماعی وپایگاه اقتصادی ۶۰
۱٫۱٫۲٫۴۰انواع فضاهای عمومی وپاتوق درمحله ۶۰
۱٫۱٫۲٫۴۱ فاصله دسترسی ۶۲
۱٫۱٫۲٫۴۲ نوع و میزان مراجعه ۶۳
۱٫۱٫۲٫۴۳ نتیجه ۶۳
۱٫۱٫۳ اصول طراحی سرای محله ۶۴
۱٫۱٫۳٫۱تعریف ومفاهیم محله ۶۵
۱٫۱٫۳٫۲ محله ۶۵
۱٫۱٫۳٫۳ از دیدگاه علوم اجتماعی ۶۶
۱٫۱٫۳٫۴ از دیدگاه جغرافیای شهری واجتماعی ۶۷
۱٫۱٫۳٫۵ فاضهای عمومی شهری ۶۷
۱٫۱٫۳٫۶ حیات مدنی در فضاهای شهری ۶۸
۱٫۱٫۳٫۷ کارکرد امروزی فضاهای شهری ۶۸
۱٫۱٫۳٫۸ وظایف فضاهای عمومی شهری ۶۹
۱٫۱٫۳٫۹ سرای محله ۶۹
۱٫۱٫۳٫۱۰ محله از دیروز تا امروز ۶۹
۱٫۱٫۳٫۱۱ محله در ایران قدیم ۷۰
۱٫۱٫۳٫۱۲ محله در دوران معاصر ۷۱
۱٫۱٫۳٫۱۳ مقایسه محله قدیمی ومعاصر ۷۲
۱٫۱٫۳٫۱۴ سرای محله ۷۲
۱٫۱٫۳٫۱۵ سرای محله در ایران قدیم ۷۳
۱٫۱٫۳٫۱۶ سرای محله در ایران معاصر ۷۳
۱٫۱٫۳٫۱۷ سرای محله در خارج از ایران-دوران کهن ۷۴
۱٫۱٫۳٫۱۸ سرای محله در خارج از ایران-دوران معاصر ۷۴
۱٫۱٫۳٫۱۹ اصول طراحی سرای محله ۷۴
۱٫۱٫۳٫۲۰ مکان یابی سرای محله ۷۵
۱٫۱٫۳٫۲۱ مسائل شهری ومحیطی ۷۵
۱٫۱٫۳٫۲۲ مسائل مرتبط با استفاده کنندگان ۷۵
۱٫۱٫۴ یافته های تحقیق ۷۶
۱٫۱٫۴٫۱ مقدمه ۷۷
۱٫۱٫۴٫۲ روش تحقیق ۷۷
۱٫۱٫۴٫۳ جامعه آماری ۷۷
۱٫۱٫۴٫۴ نحوه انتخاب ودلایل انتخاب نمونه موردی ۷۷
۱٫۱٫۴٫۵ روش تجزیه وتحلیل مشاهدات ۷۸
۱٫۱٫۴٫۶ تحلیل توصیفی مشاهدات وداده ها ۸۰
۱٫۱٫۴٫۷ آماره های توصیفی شاخص ها ۹۷
۱٫۱٫۴٫۸ آزمون فرضیات تحقیق ۱٫۶
۱٫۱٫۴٫۹ بررسی وضعیت ساختار اجتماعی وسیاسی شهر وزیرفاکتورهای آن ۱۰۸
۱٫۱٫۴٫۱۰ بررسی همبستگی بین اسختار اجتماعی وسیاسی شهر وزیر فاکتورهای آن ۱۰۹
۱٫۱٫۴٫۱۱ بررسی وضعیت عام روانی-اجتماعی استفاده کنندگان از فضا وزیرفاکتورهای آن ۱۱۱
۱٫۱٫۴٫۱۲ فرضیات تحقیق ۱۱۳
۱٫۱٫۵ روند طراحی ۱۱۸
۱٫۱٫۵٫۱ بررسی زمینه بستر طرح ۱۱۹
۱٫۱٫۵٫۲ موقعیت جغرافیایی ۱۱۹
۱٫۱٫۵٫۳ اقلیم ۱۱۹
۱٫۱٫۵٫۴ گونه های معماری منطقه ۱۱۹
۱٫۱٫۵٫۵ تاریخچه ۱۲۰
۱٫۱٫۵٫۶ معرفی سایت طرح ۱۲۰
۱٫۱٫۵٫۷ دلایل انتخاب بستر ۱۲۰
۱٫۱٫۵٫۸ کاربری سایت ۱۲۱
۱٫۱٫۵٫۹ چگونگی شکل گیری طرح(روند طراحی) ۱۲۱
۱٫۱٫۵٫۱۰ ایده های طراحی ۱۲۴
۱٫۱٫۵٫۱۱ برنامه ریزی کالبدی ۱۲۵
۱٫۱٫۶ نتیجه گیری،بحث و پیشنهادها ۱۲۶
۱٫۱٫۶٫۱ بحث ونتیجه گیری ۱۲۷
۱٫۱٫۶٫۲ پیشنهادها ۱۲۸
۱٫۱٫۶٫۳ پیوست ها ۱۳۰
۱٫۱٫۶٫۴ منابع وماخذ ۱۴۷
۱٫۱٫۶٫۵ ABSTRACT 153

i

ارجاع دهی و رفرنس نویسی

تمام مطالب این بسته مطابق با استاندارد های دانشگاههای وزارت علوم ایران رفرنس دهی شده اند و هیچ قسمتی از بسته وجود ندارد که بدون منبع باشد.

نگارش گروهی

در نگارش و جمع آوری این بسته آموزشی دو کارشناس ارشد رشته مکانیک و یک مهندس برق همراهی کرده اند.کار گروهی بستر بهتری برای پژوهش فراهم میکند.

<

معرفی منبع برای ادامه پژوهش

در این بسته بیش از ۱۰۰۰ مقاله و منبع در زمینه طراحی سرای محله با رویکرد ارتقاء تعاملات اجتماعی تاریخی معرفی شده است که می توان از آنها برای ادامه مسیر پژوهشی استفاده کرد.

Z

پاسخ به سوالات و پشتیبانی علمی

در قسمت دیدگاه ها  اماده پاسخگویی به سوالات احتمالی شما در حد توان علمی خود هستیم.در صورت نیاز شماره تماس برای ارتباط با محققین برای شما ارسال می گردد.

بخش هایی از فصل دوم بررسی معیار ای طراحی سرای محله

ضوابط قانون تقسیمات کشوری سال ۱۳۶۲ در تعریف محله میگوید:” مجموعه ساختمانهای مسکونی و خدماتی کـه از لحاظ بافت اجتماعی، ساکنانش خود را اهل آن محل میدانند و دارای محدودهی معینی است”. در ساده ترین تعریف، محله از خانه های مجاور هم در یک فضای جغرافیایی خاص تشکیل می شود. خانواده ها نسبت به محله مسکونی همان احساس خانه مسکونی خود را دارند و با ورود به محله، خود را در یـک محـیط آشـنا و خـودی مثـل خانـه احساس می کنند. محله منطقه ی همگنی از کالبد فرهنگی، اجتماعی و سایر جنبه ها هستند و این هم – بستگی ها در مجموع هویت محله ای را ایجاد می کند که آن را از سایر محلات جدا می سازد. بنابراین واحد ساختمانی شـهر، محله است. با زنده سازی محلات و پررنگ شدن نقش آنها مثل گذشته می توان هویت از دست رفته آن و سـاکنانش را بـه دست آورد. بدون محله ها، حتی یک شهر کوچک هم بزرگ و بی هویت به نظر می آید. محله به عنوان یک ابزار اساسی برای درک روابط بین مردم، اجتماع و طبیعت تلقی می گردد. مک لالین، صاحب نظر عرصه شـهرگرایی جدیـد، محلـه را ناحیـه شهری با دست های متنوع از انواع ساختمان ها و فضـاهای بـاز عمـومی، بـا تنـوع فعالیـت هـای انسـانی در آن تعریـف مـی کند.
فرهنگ آن به نوع افرادی که در محله ساکن بودند، ارتباط داشت. اتحاد و همبسـتگی اجتمـاعی در گذشـته از طریـق هـم قومیتی، هم مذهبی، شغل و سطح اقتصادی ساکنین محلات به وجود می آمد. مدیریت و هدایت محلـه در گذشـته برعهـده پیران و ریش سفیدان محل بود. از نظریه پردازان معروف در خصوص محله، کلرنس پری است که معتقد است محلات سنتی یکی از پایه های برنامه ریزی شهرهای جدید، محدوده های شهری و گسترش مجدد آنها معرفی کرد. پری در نظریه “واحد همسایگی” استدلال می کرد که خدمات عمده و یرطرف کننده مایحتاج زندگی باید در نزدیکی خانه های مسـکونی باشـند. وی جمعیت و اندازه واحد همسایگی را با فاصله آنها تا بخـش هـای عملکـردی ماننـد دبسـتان مشـخص مـی کـرد. نحـوه دسترسی و شعاع دسترسی به آن تعیین میکرد. پری معتقد بود که زندگی جمعی در واحدهایی که به خوبی سازمان یافته باشند، شکوفا می شود. اما این الگو نتوانست به خوبی محلات را سازماندهی کند. در واقـع کلـرنس پری معتقد است که یک محله باید نیازهای معیشیتی ساکنان را فـراهم آورد و دسترسـی و شـعاع دسترسـی بـه آن حـائز اهمیت است. دیدگاه پری بیشتر عملکردی و رفع نیازهای مادی است. طبیعی است که چنین نگرشـی بـه دلیـل غیرقابـل انعطاف بودن، عدم توجه به انسان از بعد معنوی و نیاز وی به بودن در کنار هم نوعان خود نتوانست به موفقیت دسـت یابـد.
الگوهای جدید به دلیل همزمانی فعالیتها در یک مجموعه و انعطاف پذیر بودن جایگزین آن شوند. واحدهای همسایگی در شهرسازی معاصر غرب نقش توسعه شهری دارند و از آنها به عنوان کلید توسعه شهری، مشـارکت مردم و هویت بخشی به محیط های شهری یاد می شود. “حس اجتماع محلی” در محله ها، به دلیل کارکردهای جمعی، مشارکت و تعاملات همسایگان حس تعلق به محله را در افراد ایجاد می کند. برای شـهرهایی کـه ناهمگن، متنوع و چندفرهنگی هستند، محله مکانی برای خرده فرهنگ هـای شـهری اسـت. یکی از راهکارهایی که به توسعه محله و رشد و پویایی آن کمک شایانی میکند؛ مرکزمحله است. درواقـع مرکزمحلـه بـه عنوان فضای دوستانه ای است که می تواند محله را به توسعه پایدار نزدیک کنـد. محلـه کارکردهـای متعـددی را مانند ایجاد و حفظ هویت اجتماعی، تقویت همبستگی اجتماعی، امنیت و خدمات محلی برای ساکنان خود انجام دهد.
نکته مهم در هر محله استخوان بندی آن است که تداوم محور پیاده، تلفیق فعالیتها، وجود عرصه های عمومی، نیمه عمومی، نیمه خصوصی در کنارهم بستر مناسبی را جهت تعاملات اجتماعی فراهم می آورد. جداسازی فعالیتها و منطقه بندی با تعریف محله و لزوم وجود آن مغایرت دارد و مانع از ترکیب دسته مهمی از کاربری هـا در یک فضای منسجم می شود. همچنان که از اصول طراحی یک محله ایده آل داشتن مرکز و لبه است. تعادلی بین ترکیبـی از فعالیتهای مسکونی، خرید، کار، تحصیل و فراغت می باشد. در محله شبکه راه ها به آن ساختار می دهد. به فضای عمومی و جایگاه مناسب ساختمان های شهری اولویت می دهد. از آنجا که مرکزمحله یک فضای شهری و عمومی است می بایست کیفیت درخـور خـود را داشـته باشـد کـه نفوذپـذیری، گوناگونی، خوانایی و تعلق شاخصه های با کیفیت بودن آن است. در واقع مرکزمحله مفهوم اجتماع محلی است که در مقابل نظام خشک و بی روح واحد همسایگی قرار دارد و به خوبی می تواند خود را با نیازهای ساکنین و وضع موجود انطباق دهد.
با مرور تجربیات گذشته در بحث فضاهای شهری برای تعامل اجتماعی ساکنین یـک منطقـه و یـا محلـه، مرکزمحلـه نـوع دیگری از مفهوم اجتماع محلی است که درمقابل مفهوم واحد همسایگی که نظام مند، خشک و بیروح از نظر کالبدی است، منعطف تر بوده و به خوبی می تواند خود را با نیازهای ساکنین و وضع موجود انطباق دهد. مرکزمحله الزاما بنا یا ساختمان مشخصی نیست بلکه می تواند مکانی باشد که فعالیتهای ساکنان آن را تعریف کرده و نـوع کاربریها و کارکردهای آن مکان را مشخص کند. مرکزی که تمامی نیازهای ساکنان آن را هم مـادی، معنـوی و همچنـین عاطفی و اجتماعی برآورده سازد. از فضایی روباز جهت تردد و امکان عبور ساکنین و تقویت پیاده مداری در محلـه، مرکـزی جهت انتقال اطلاعات، ارتباطات اجتماعی، بحث ومشورت پیرامون مسایل محله ای را فراهم میکند. اکثریت صاحب نظران شهرسازی و معماری بر این تأکید دارند که فضاهای عمومی شهری می بایست مکـانی بـرای تعـاملات اجتماعی و زندگی جمعی باشند، در واقع ارزش فضاهای باز شهری در نقش موثر آن بر تعـاملات و فعالیـتهـای اجتمـاعی شهروندان است. در محله نیز هرچه بتواند مشارکت و تعاملات را در بین ساکنین افزایش دهد، موفقتر است

فهرست کامل فصل دوم بررسی معیار ای طراحی سرای محله

2-1) وجود سرای محله در محلات کنونی چیست،چرایی وچگونگی آن

۲٫۱٫۱ چکیده ۱۵۵
۲٫۱٫۲ مقدمه ۱۵۶
۲٫۱٫۳ چیستی مفهوم “سرای محله” ۱۵۶
۲٫۱٫۴ بازخوانی محله ۱۵۷
۲٫۱٫۵ نزول مفهوم محله در نتیجه ی مداخلات امروزی ۱۵۹
۲٫۱٫۶ وجود سرای محله در محلات کنونی؛ چرایی و چگونگی آن ۱۶۰
۲٫۱٫۷ جمع بندی و نتیجه گیری ۱۶۱
۲٫۱٫۸ مراجع ۱۶۲

2-2 ) بررسی اصول مناسب جهت طراحی مرکز محله در بافت سنتی

۲٫۲٫۱ چکیده ۱۶۴
۲٫۲٫۲ مقدمه ۱۶۵
۲٫۲٫۳ مرکز محله ۱۶۵
۲٫۲٫۴ محله ی ایرانی ۱۶۶
۲٫۲٫۵ معیارهای پیشنهادی در طراحی محلات ۱۶۶
۲٫۲٫۶ نتیجه گیری )اصول کاربردی در طراحی( ۱۶۶
۲٫۲٫۷ زیر ساخت های محله ۱۶۸
۲٫۲٫۸ نتیجه گیری ۱۶۹
۲٫۲٫۹ منابع ۱۷۰

2-3 ) طراحی وزیبای سازی مرکز محله

۲٫۳٫۱ چکیده ۱۷۱
۲٫۳٫۲ مقدمه ۱۷۲
۲٫۳٫۳ ضرورت پژوهش ۱۷۲
۲٫۳٫۴ تعاریف محله ۱۷۳
۲٫۳٫۵ مفهوم محله ۱۷۳
۲٫۳٫۶ محلات در شهرسازی گذشته وماقیل مدرن ۱۷۴
۲٫۳٫۷ خصوصیات مرکز محله ۱۷۴
۲٫۳٫۸معرفی محدوده ۱۷۵
۲٫۳٫۹ تاریخچه شکل گیری محله زرگنده ۱۷۷
۲٫۳٫۱۰ ویزگی محدود ۱۷۸
۲٫۳٫۱۱ طرح پیشنهادی ۱۷۸
۲٫۳٫۱۲ برنامه های پیشنهادی ۱۷۹
۲٫۳٫۱۳ جمع بندی وطراحی مرکز محله ۱۷۹
۲٫۳٫۱۴ اقدامات ۱۸۰
۲٫۳٫۱۵مراجع ۱۸۵

2-4 ) مرکزمحله، فرصتی جهت پویایی محله

۲٫۴٫۱ خلاصه ۱۸۷
۲٫۴٫۲ مقدمه ۱۸۷
۲٫۴٫۳ سوال تحقیق ۱۸۸
۲٫۴٫۴ روش تحقیق ۱۸۸
۲٫۴٫۵ محله ۱۸۸
۲٫۴٫۶ اهمیت وجود مرکز محله ۱۹۰
۲٫۴٫۷ شاخص های مرکز محله ایده آل ۱۹۰
۲٫۴٫۸ کارایی کاربری های مختلط ۱۹۱
۲٫۴٫۹ بحث ونتیجه گیری ۱۹۲
۲٫۴٫۱۰ مراجع ۱۹۴

2-5 ) ظرفیت های کارکردی سرای محلات بر اساس نیازهای محله

۲٫۵٫۱ چکیده ۱۹۶
۲٫۵٫۲ محله ۱۹۷
۲٫۵٫۳ مفهوم مشارکت مردمی ۱۹۸
۲٫۵٫۴ مشارکت مردمی در سرای محله ۱۹۹
۲٫۵٫۵ قابلیت های کارکردی سرای محله ۲۰۱
۲٫۵٫۶ نتیجه ۲۰۵
۲٫۵٫۷ منابع ۲۰۶

2-6 ) سازماندهی وطراحی معماری-شهری مرکز محله

۲٫۶٫۱ چکیده ۲۰۷
۲٫۶٫۲ ABSTRACT 208
۲٫۶٫۳ مقدمه ۲۰۹
۲٫۶٫۴ ارزیابی فضاها ازدید استفاده کنندگان ۲۰۹
۲٫۶٫۵ مفهوم مدرن محله ۲۱۵
۲٫۶٫۶ محله وتعلق اجتماعی-فرهنگی ۲۱۵
۲٫۶٫۷ مشخصه های محله ۲۱۶
۲٫۶٫۸ مهمترین عوامل تشکل دهنده هویت محله های شهری ۲۱۶
۲٫۶٫۹ عناصر وارکان تشکل دهنده محله ۲۱۸
۲٫۶٫۱۰ مرکز محله ۲۱۸
۲٫۶٫۱۱ گره ۲۱۸
۲٫۶٫۱۲ نشانه ۲۱۹
۲٫۶٫۱۳ تشکل ها،اجتماعات وپیشروان محلی ۲۱۹
۲٫۶٫۱۴ امکانات ومنابع محله ای ۲۲۰
۲٫۶٫۱۵ نهاد تصمیم ساز وناظر بر قوانین محلی ۲۲۱
۲٫۶٫۱۶ گفتار آخر ۲۲۱
۲٫۶٫۱۷ منابع ۲۲۲

2-7 ) مرکز محله، حلقه گم شده شهرهای امروزی

۲٫۷٫۱ چکیده ۲۲۴
۲٫۷٫۲ مقدمه ۲۲۵
۲٫۷٫۳ تعاریف ۲۲۵
۲٫۷٫۴ فضا ومفهوم آن ۲۲۵
۲٫۷٫۵ تعریف فضای شهری ۲۲۵
۲٫۷٫۶ مفهوم مرکز محله ۲۲۶
۲٫۷٫۷ مبانی طراحی مرکز محله ۲۲۷
۲٫۷٫۸ طراحی مرکز محله برای تمامی افراد ۲۲۷
۲٫۷٫۹ احداث پارکهای شهری به مثابه میادین شهری ۲۲۷
۲٫۷٫۱۰ معرفی نمونه داخلی مرکز محله ۲۲۷
۲٫۷٫۱۱ محله نارمک تهران و میدان نبوت ۲۲۷
۲٫۷٫۱۲ مرکز محله قریه نیاوران ۲۲۸
۲٫۷٫۱۳ معرفی نمونههای خارجی از مرکز محله ۲۳۱
۲٫۷٫۱۴ شهر اسن در آلمان ۲۳۱
۲٫۷٫۱۵ شهر میلان در ایتالیا ۲۳۲
۲٫۷٫۱۶ ریچارد وینس اسپانیا ۲۳۳
۲٫۷٫۱۷ جمع بندی و نتیجهگیری ۲۳۳
۲٫۷٫۱۸ فهرست منابع ۲۳۴

2-8 ) از مرکز محله تا پلازا )تلفیق مفهومات سنتی تعامل پذیری در فضاهای شهری، روندی بسوی توسعه اجتماعی شهراسلامی)

۲٫۸٫۱ چکیده ۲۳۶
۲٫۸٫۲ مقدمه ۲۳۷
۲٫۸٫۳ فضاهای سنتی تعاملات اجتماعی و تحولات پس از آن ۲۳۷
۲٫۸٫۴ مؤلفه های پایائی فضاهای تعاملات اجتماعی سنتی ۲۳۹
۲٫۸٫۵ مفهوم جامعه، اجتماع و تعاملات اجتماعی شهری ۲۴۰
۲٫۸٫۶ فضای شهری و ارتباط آن با تعاملات اجتماعی ۲۴۲
۲٫۸٫۷ ضوابط و مؤلفه های تعاملات اجتماعی سالم در اسلام ۲۴۴
۲٫۸٫۸ تأثیر فضاهای تعامل پذیر اجتماعی بر شاکله فضاهای شهر اسلامی ۲۴۵
۲٫۸٫۹ ادغام مفاهیم تعامل پذیری در برخورد با فضاهای شهری معاصر ۲۴۶
۲٫۸٫۱۰ یافته های تحقیق ۲۴۷
۲٫۸٫۱۱ جمع بندی ۲۴۸
۲٫۸٫۱۲ نتیجه گیری ۲۴۹
۲٫۸٫۱۳ منابع ۲۵۰

تعداد صفحه بسته آموزشی

تعداد منابع معرفی شده برای ادامه کار

تعداد پشتیبانان مخصوص این فایل

قسمت هایی از فصل سوم تحلیل معیار های مختلف سرای محله

امروزه در کشور ما بافت های جدید شهری که بر اثر اشکال پیچیده روابط اجتماعی – اقتصادی دگرگونی های فراوانی یافته و به سرعت و به صورت تاسف برانگیزی بی قاعده و ضابطه ساخته می شوند، به بافت های با ارزش قدیمی که سرشار از درس هایی مهم و اساسی برای تامین زندگی مطلوب و کارا برای ساکنانشان بوده اند، پشت کرده و تداومی منطقی با گذشته را بدست نمی دهند،و ناپایداری در تمامی ابعاد آنها مشهود است، بنابراین شناخت دقیق و اصولی بافت های قدیمی شهر ها و الگوهای مترتب بر آنها ضروری می نماید. اصول مشخص شده در مرکز محله فهادان که مورد نظر این پژوهش بود شامل اصل هم پیوندی، ترکیب، تباین فضایی، محصوریت، سلسله مراتب ورود به فضا، و نیز مرکز محله به عنوان عنصر هویت بخش می باشد که می توان با معاصر سازی و بکارگیری این اصول در مراکز محله ای بافت های جدید شهر یزد اولا امکان ایحاد محلاتی پایدار با ویژگی های مطلوب و مناسب برای زندگی شهروندی و امکان برقراری تعاملات اجتماعی بیشتر را برای مردم محله فراهم ساخت و همچنین موجب ایجاد محلاتی در ارتباط و هماهنگ با ساختار و بافت خاص شهر یزد شد. امید است پژوهش هایی از این دست مورد توجه کارشناسان و دست اندرکاران شهری واقع شده تا شاهد زنده شدن دوباره الگو های مطلوب و کارای بافت قدیمی در تمامی توسعه و گسترش های شهری باشیم.

فهرست کامل فصل سوم تحلیل معیار های مختلف سرای محله

3-1 ) ارتقا کیفیت کارکردی و عملکردی محله از طریق احیاء مرکز محله

۳٫۱٫۱ چکیده ۲۵۲
۳٫۱٫۲ ABSTRACT 253
۳٫۱٫۳ مقدمه ۲۵۳
۳٫۱٫۴ چارچوب نظری ۲۵۶
۳٫۱٫۵ مرکز محله ۲۵۸
۳٫۱٫۶ تجارب مداخله در مراکز محلهای ۲۶۰
۳٫۱٫۷ داخل کشور ۲۶۰
۳٫۱٫۸ خارج از کشور ۲۶۱
۳٫۱٫۹ اصول و اجزای مورد استفاده در مداخله ۲۶۲
۳٫۱٫۱۰ توجیه موضع مرکز محله ۲۶۲
۳٫۱٫۱۱ حوزه مداخله ۲۶۳
۳٫۱٫۱۲ طرحها با اولویت اول ۲۶۵
۳٫۱٫۱۳ طرحها با اولویت دوم ۲۶۵
۳٫۱٫۱۴ جمعبندی و نتیجه گیری ۲۶۶
۳٫۱٫۱۵ منابع و ماخذ ۲۶۶

3-2 ) معماری مرکس محل ارگاویک ی رابط آن با ویاز اَی فرد در جامعه

۳٫۲٫۱ چکیده ۲۶۸
۳٫۲٫۲ مقدمه ۲۶۹
۳٫۲٫۳ متدلوژی پژوهش ۲۷۰
۳٫۲٫۴ ابزار پژوهش ۲۷۰
۳٫۲٫۵ متن پژوهش ۲۷۱
۳٫۲٫۶ مرکز محله ۲۷۱
۳٫۲٫۷ نیازهای انسان ۲۷۲
۳٫۲٫۸ تعاملات میان انسان وهویت مکان ۲۷۳
۳٫۲٫۹ نیازهای فردی وهویت محله ای ۲۷۴
۳٫۲٫۱۰ هویت جمعی ۲۷۵
۳٫۲٫۱۱ ابعاد تحلیل حیات محله ۲۷۶
۳٫۲٫۱۲ شیوه ی ارگانیک شکل گیری محلات شهر همدان ۲۷۶
۳٫۲٫۱۳ مرکز محله کلپا(محله مورد مطالعه) ۲۷۷
۳٫۲٫۱۴ مطالعات تاریخی محله کلپا ۲۷۷
۳٫۲٫۱۵ هویت محله کلپا ۲۷۹
۳٫۲٫۱۶ تحولات جمعیتی محله ی گلپا ۲۸۱
۳٫۲٫۱۷ کاربری های موجود در مرکز محله کلپا ۲۸۲
۳٫۲٫۱۸ سازگاری کاربری های محله با یکدیگر ۲۸۳
۳٫۲٫۱۹ تحولات اجتماعی گلپا ۲۸۴
۳٫۲٫۲۰ کاربردهای مرکز محله کلپا ۲۸۵
۳٫۲٫۲۱ نتیجه گیری ۲۸۶
۳٫۲٫۲۲ منابع پژوهش ۲۸۷

3-3 ) معیارهای موثر بر طراحی مرکز محله مقایسه محله های سرشور وحسابی و دانش آموز در مشهد

۳٫۳٫۱ چکیده ۲۸۹
۳٫۳٫۲ مقدمه ۲۸۹
۳٫۳٫۳ تعاریف محله ۲۹۰
۳٫۳٫۴ مرکز محله ۲۹۰
۳٫۳٫۵ قابلیت پیاده سازی روی ومراکز محله ۲۹۱
۳٫۳٫۶ معیارهای موثر بر طراحی مرکز محله ۲۹۱
۳٫۳٫۷ توقعات موردی از مرکز محله ۲۹۲
۳٫۳٫۸ آرامش ۲۹۳
۳٫۳٫۹ خودمانی بودن ۲۹۳
۳٫۳٫۱۰ دنجی ۲۹۳
۳٫۳٫۱۱ یافته ها ونتایج ۲۹۴
۳٫۳٫۱۲ نتیجه گیری ۳۰۰
۳٫۳٫۱۳ منابع ۳۰۱

3-4 ) مرکز محله، حلقه گم شده شهرهای امروزی

۳٫۴٫۱ چکیده ۳۰۲
۳٫۴٫۲ مقدمه ۳۰۳
۳٫۴٫۳ تعاریف ۳۰۳
۳٫۴٫۴ فضا ومفهوم آن ۳۰۳
۳٫۴٫۵ تعریف فضای شهری ۳۰۳
۳٫۴٫۶ مفهوم مرکز محله ۳۰۴
۳٫۴٫۷ مبانی طراحی مرکز محله ۳۰۵
۳٫۴٫۸ طراحی مرکز محله برای تمامی افراد ۳۰۵
۳٫۴٫۹ احداث پارک های شهری به مثابه میادین شهری ۳۰۵
۳٫۴٫۱۰ معرفی نمونه داخلی مرکز محله ۳۰۵
۳٫۴٫۱۱ محله نارمک تهران و میدان نبوت(هفت حوض) ۳۰۵
۳٫۴٫۱۲ مرکز محله قرریه نیاوران ۳۰۶
۳٫۴٫۱۳ معرفی نمونه های خارجی از مرکز محله ۳۰۹
۳٫۴٫۱۴ شهر اسن در آلمان ۳۰۹
۳٫۴٫۱۵ شهر میلان درایتالیا ۳۱۰
۳٫۴٫۱۶ دریچارد وینس اسپانیا ۳۱۱
۳٫۴٫۱۷ جمع بندی ونتیجه گیری ۳۱۱
۳٫۴٫۱۸ فهرست منابع ۳۱۲

3-5 ) بررسی طرح ریزی کالبدی محله سنتی از دید زیباشناسی

۳٫۵٫۱ چکیده ۳۱۴
۳٫۵٫۲ مقدمه ۳۱۴
۳٫۵٫۳ ویژگی های محله سنتی ۳۱۵
۳٫۵٫۴ طرح ریزی کالبدی ۳۱۵
۳٫۵٫۵ رویکردها ونظریه های طرح ریزی کالبدی ۳۱۶
۳٫۵٫۶ رویکرد زیباشناختی ۳۱۶
۳٫۵٫۷ تعاریف محله ازنظر زیبایی شناسی ۳۱۷
۳٫۵٫۸ ویژگی های محله طاهر ومنصور ۳۱۸
۳٫۵٫۹ مواد وروشها ۳۱۹
۳٫۵٫۱۰ نتیجه ۳۲۱
۳٫۵٫۱۱ منابع ۳۲۳

3-6 ) بررسی نظام دسترسی سواره وپیاده درمراکز محلات شهر جدید بهارستان

۳٫۶٫۱ چکیده ۳۲۵
۳٫۶٫۲ مقدمه ۳۲۶
۳٫۶٫۳ تاریخچه ایجاد محدوده های پیاده ۳۲۶
۳٫۶٫۴ تاریخچه احداث پیاده راه درایران ۳۲۶
۳٫۶٫۵ پیاده راه ۳۲۷
۳٫۶٫۶ عابر پیاده ۳۲۸
۳٫۶٫۷ خط مشی های اصلی درطراحی مسیرهای عابران پیاده درمعابر شهری شامل مواردی است ۳۲۸
۳٫۶٫۸ دوچرخه وراه مخصوص آن ۳۲۸
۳٫۶٫۹ طارحی وساخت مسیرهای حرکت سواره ۳۲۹
۳٫۶٫۱۰ انواع جاده های شهری ۳۲۹
۳٫۶٫۱۱ جاده های توزیع کننده اصلی ۳۲۹
۳٫۶٫۱۲ جاده های توزیع کننده ناحیه ای ۳۳۰
۳٫۶٫۱۳ جاده های توزیع کننده محلی ۳۳۰
۳٫۶٫۱۴ جاده های اتصالی ۳۳۰
۳٫۶٫۱۵ بررسی نمونه موردی:مرکز محله شهر بهارستان ۳۳۱
۳٫۶٫۱۶ بررسی نظام دسترسی سواره وپیاده در محلات ونحوه هم پیوندی آنها در مراکز محلات ۳۳۲
۳٫۶٫۱۷ ورودی های اصلی شهر اصفهان ۳۳۲
۳٫۶٫۱۸ پیش بینی تعداد سفرهای ساکنان شهربهارستان درسال افق طرح ۳۳۲
۳٫۶٫۱۹ نظام عملکردی شبکه معابر پیشنهادی درشهر بهارستان ۳۳۳
۳٫۶٫۲۰ نظام عملکردی شبکه معابر پیشنهادی درمحدوده فاز دو ۳۳۳
۳٫۶٫۲۱ حمل ونقل همگانی ۳۳۵
۳٫۶٫۲۲ پارکیگ ها وپخ ها ۳۳۵
۳٫۶٫۲۳ حرکت پیاده ۳۳۵
۳٫۶٫۲۴ بررسی حرکت پیاده در محدوده فاز دو ۳۳۶
۳٫۶٫۲۵ حرکت پیاده درفضای درونی محله مهر وبررسی اجمالی همجواری های آن ۳۳۷
۳٫۶٫۲۶ بررسی عوامل تاثیر گذار عملکردی دراستخوان بندی فضایی محلات ۳۳۷
۳٫۶٫۲۷ منابع ۳۴۰

3-7 ) طراحی غفلت زده؛ آسیب شناسی طرح مرکز محله ی آخوند شهر قزوین

۳٫۷٫۱ چکیده ۳۴۱
۳٫۷٫۲ مقدمه ۳۴۱
۳٫۷٫۳ روش شناسی تحقیق ۳۴۲
۳٫۷٫۴ مروری بر مبانی نظری ۳۴۲
۳٫۷٫۵ پیشینه تحقیق ۳۴۲
۳٫۷٫۶ مفاهیم پایه ۳۴۲
۳٫۷٫۷ فرسودگی وبافت فرسوده ۳۴۲
۳٫۷٫۸ احیاء ۳۴۳
۳٫۷٫۹ محله ی تاریخی ۳۴۳
۳٫۷٫۱۰ مرکز محله ۳۴۳
۳٫۷٫۱۱ چارچوب نظری ۳۴۴
۳٫۷٫۱۲ محله ی آخوند ۳۴۴
۳٫۷٫۱۳ محدوده ی تحقیق ۳۴۴
۳٫۷٫۱۴ معرفی ابعاد مختلف محله ی آخوند ۳۴۵
۳٫۷٫۱۵ طرح مرکز محله ی آخوند ۳۴۶
۳٫۷٫۱۶ معرفی طرح ۳۴۶
۳٫۷٫۱۷ ارزیابی و آسیب شناسی ۳۴۸
۳٫۷٫۱۸ جمع بندی، نتیجه گیری و ارائه ی مدل ۳۵۰
۳٫۷٫۱۹ جمع بندی ۳۵۰
۳٫۷٫۲۰ نتیجه گیری و ارائه مدل ۳۵۰
۳٫۷٫۲۱ مراجع ۳۵۱

3-8 ) مراکز محله ای در مناطق مسکونی شهرهای حاشیه زاگرس

۳٫۸٫۱ چکیده ۳۵۲
۳٫۸٫۲ مقدمه ۳۵۳
۳٫۸٫۳ مراکز محله ای شهرهای حاشیه زاگرس و عوامل محیطی ۳۵۴
۳٫۸٫۴ تأثیرات اقلیمی ۳۵۴
۳٫۸٫۵ تأثیر عوارض زمین ۳۵۵
۳٫۸٫۶ عوامل فرهنگی اجتماعی ۳۵۵
۳٫۸٫۷ مرکز محله رزکیان شهر مهاباد ۳۵۶
۳٫۸٫۸ روند توسعه محله رزکیان ۳۵۷
۳٫۸٫۹ نظرات ساکنین محله رزکیان ۳۶۰
۳٫۸٫۱۰ مدت اقامت در محله ۳۶۰
۳٫۸٫۱۱ مکان های گذران اوقات فراغت در درون محله ۳۶۱
۳٫۸٫۱۲ پیشنهادات ۳۶۲
۳٫۸٫۱۳ نتیجه گیری ۳۶۲
۳٫۸٫۱۴ منابع و ماخذ ۳۶۳

3-9 ) ارتقا کیفیت کارکردی و عملکردی محله از طریق احیاء مرکز محله

۳٫۹٫۱ چکیده ۳۶۴
۳٫۹٫۲ ABSTRACT 365
۳٫۹٫۳ مقدمه ۳۶۵
۳٫۹٫۴ چارچوب نظری ۳۶۸
۳٫۹٫۵ مرکز محله ۳۷۰
۳٫۹٫۶ تجارب مداخله در مراکز محلهای ۳۷۲
۳٫۹٫۷ داخل کشور ۳۷۲
۳٫۹٫۸ خارج کشور ۳۷۳
۳٫۹٫۹ اصول و اجزای مورد استفاده در مداخله ۳۷۴
۳٫۹٫۱۰ توجیه موضع مرکز محله ۳۷۴
۳٫۹٫۱۱ حوزه مداخله ۳۷۵
۳٫۹٫۱۲ طرحها با اولویت اول ۳۷۷
۳٫۹٫۱۳ طرحها با اولویت دوم ۳۷۷
۳٫۹٫۱۴ جمع بندی ونتیجه گیری ۳۷۷
۳٫۹٫۱۵ منابع و مآخذ ۳۷۸

قسمت هایی از فصل چهارم بررسی دیگر جنبه های مهم در طراحی سرای محله


شهر نراق در مسیر تعریف شده گردشگری استان مرکزی – لذا می دارد قرار اصفهان استان توان این شهر را به عنوان یکی از نقاط عطف در طول این مسیر نیز به شمار آورد. ساختار ابتدایی شکلگیری این شهر بر پایه ایده شهر مدینه است که ساخت آن بر اساس تقسیم بندی محلهای بوده و بر این اساس شهر نراق نیز دارای محلات مجزا و مرکز محله هایی است که هسته های اولیه شکلگیری شهر هستند و هر محله دارای مسجد ، آب انبار و … است. درواقع هر محله بصورت مجزا و خودکفا عمل میکند. نراق نیز مانند دیگر شهرهای تاریخی ایران دارای دو بافت تاریخی و نوساز میباشد که بافت تاریخی آن شامل سه محله به نامهای محله پایین، محله بازار و محله بالا یا مسجد جامع است. این مراکز محله هسته های قدیمی شهر هستند که با توجه به برنامه طرح بازسازی بر اساس الگوهای قدیمی احیا شدهاند ، از جمله آنها می توان به بازسازی آب انبار محله پایین اشاره کرد که امروز به موزه آب استان تبدیل شده است. یکی از نقاط عطف این شهر در مرکز محلهها آن است که به عناصر شاخصی همچون آب انبار، مسجد، نخل عزاداری و … برمیخوریم که این عناصر با چشم انداز کوه “ال” نمایش دهنده معماری غنی زمان خود هستند. اگر از بعد معنایی به این عناصر بنگریم می بینیم که انسان هوشمند چطور توانسته تعامل مناسب خود و محیط اطراف را با این عناصر شکل دهد. عناصری که با سلطه بر نهادهای آیینی و فرهنگی، شهر را روایت میکنند و فصول پی در پی تاریخ جامعه شهری را به نمایش می گذارند . این عناصر حتی قادرند نفوذ ارزشهای مذهبی در یک شهر را به خوبی به تصویر بکشند

فهرست کامل فصل چهارم بررسی دیگر جنبه های مهم در طراحی سرای محله

4-1 ) نقش مؤلفههای آسایش بصری در ارتقأ هویت مرکز محله

۴٫۱٫۱ چکیده ۳۸۰
۴٫۱٫۲ مقدمه ۳۸۱
۴٫۱٫۳ بیان مسأله ۳۸۱
۴٫۱٫۴ مبانی نظری پژوهش ۳۸۲
۴٫۱٫۵ پیشینه تحقیق ۳۸۲
۴٫۱٫۶ فضا ۳۸۲
۴٫۱٫۷ فضای شهری ۳۸۲
۴٫۱٫۸ مفهوم محله ۳۸۳
۴٫۱٫۹ معیارهای یک محله خوب ۳۸۳
۴٫۱٫۱۰ عناصر و ارکان تشکیل دهنده محله ۳۸۳
۴٫۱٫۱۱ اشارهای به مفهوم مرکز محله ۳۸۳
۴٫۱٫۱۲ مهمترین عوامل تشکیل دهنده هویت محله های شهری ۳۸۳
۴٫۱٫۱۳ پایداری هویت در محله ۳۸۴
۴٫۱٫۱۴ فرهنگ بصری ۳۸۵
۴٫۱٫۱۵ نشانه های شهری ۳۸۵
۴٫۱٫۱۶ آسایش بصری ۳۸۵
۴٫۱٫۱۷ آسایش نمادی )اطلاعات و علایم محیطی( و خوانایی ۳۸۶
۴٫۱٫۱۸ آسایش دیداری )اغتشاش بصری نماها، حجم ها و عناصر( ۳۸۷
۴٫۱٫۱۹ آسایش رنگ درمحیط های انسان ساخت ۳۸۷
۴٫۱٫۲۰ نور )تاریکی( ۳۸۸
۴٫۱٫۲۱ نمونه موردی ۳۸۸
۴٫۱٫۲۲ پیشنهادات ۳۸۹
۴٫۱٫۲۳ منابع و مأخذ ۳۹۰

4-2 ) تاثیر فضای شهری برارتقاء ایمنی وامنیت

۴٫۲٫۱ چکیده ۳۹۱
۴٫۲٫۲ مقدمه ۳۹۱
۴٫۲٫۳ فضای شهری ۳۹۲
۴٫۲٫۴ فرصت های اجتماعی وفرهنگی درفضاهای شهری ۳۹۲
۴٫۲٫۵ فضاهای شهری بعنوان منابع آموزشی ۳۹۳
۴٫۲٫۶ ایمنی وامنیت در فضاهای شهری ۳۹۳
۴٫۲٫۷ شاخص های تحلیل امنیت درمحیط شهری ۳۹۵
۴٫۲٫۸ شاخص های اجتماعی موثر برامنیت فضاهای عمومی ۳۹۷
۴٫۲٫۹ ارائه اصول طراحی براساس مبانی CPTED وشاخص های تحلیل امنیت ۳۹۸
۴٫۲٫۱۰ بررسی نمونه موردی:مرکز محله شهر بهارستان ۴۰۰
۴٫۲٫۱۱ بررسی میزان امنیت درمحله آرمان درشهر جدید بهارستان ۴۰۱
۴٫۲٫۱۲ مشکلات و محدودیت های موجود برای ارتقاء کیفیت زندگی در مرکز محله آرمان ۴۰۲
۴٫۲٫۱۳ قابلیت ها وتوان های موجود برای ارتقاء کیفیت زندگی درمرکز محله آرمان ۴۰۲
۴٫۲٫۱۴ راهکارهای پیشنهادی برای تامین امنیت درمرکز محله آرمان ۴۰۲
۴٫۲٫۱۵ نتیجه گیری ۴۰۵
۴٫۲٫۱۶ مراجع ۴۰۵

4-3 ) بررسی عناصر تسلسل فضایی درمرکز محله با نگرشی برمبانی نظری معماری بومی ایران

۴٫۳٫۱ چکیده ۴۰۷
۴٫۳٫۲ مقدمه ۴۰۸
۴٫۳٫۳ روش تحقیق ۴۰۸
۴٫۳٫۴ سلسله مراتب در معماری ۴۰۸
۴٫۳٫۵ رابطه حرکت و تسلسل فضایی ۴۰۹
۴٫۳٫۶ سلسله مراتب در فضای شهری ۴۱۳
۴٫۳٫۷ مبانی نظری سلسله مراتب در معماری بومی ایران ۴۱۳
۴٫۳٫۸ حکمت سلسله مراتب ۴۱۴
۴٫۳٫۹ نتیجهگیری ۴۱۷
۴٫۳٫۱۰ مراجع ۴۱۸

4-4 ) مکان-فضایی برای تبیین مرکز محله در شهر اسلامی مسجد،مدرسه

۴٫۴٫۱ چکیده ۴۱۹
۴٫۴٫۲ مقدمه ۴۲۰
۴٫۴٫۳دیدگاه معماری ۴۲۴
۴٫۴٫۴ دیدگاه شهرسازی ۴۲۴
۴٫۴٫۵ انواع حالات ساختمان در برخورد با مقوله انرژی ۴۲۵
۴٫۴٫۶ نتیجه گیری ۴۲۶
۴٫۴٫۷ منابع وماخذ ۴۲۶

4-5 ) زیستپذیری مراکز اجتماعی نمونه موردی مرکز محله میدان کاه فروشان تبریز

۴٫۵٫۱ چکیده ۴۲۷
۴٫۵٫۲ مقدمه و بیان مسئله ۴۲۸
۴٫۵٫۳ اهداف ۴۲۸
۴٫۵٫۴ مبانی نظری ۴۲۹
۴٫۵٫۵ چارچوب نظری برای تبیین مؤلفه های منظر شهری خیابان ۴۳۰
۴٫۵٫۶ مواد و روش تحقیق ۴۳۲
۴٫۵٫۷ یافته های پژوهش ۴۳۳
۴٫۵٫۸ مطالعه موردی ۴۳۳
۴٫۵٫۹ کاربری اراضیی ۴۳۴
۴٫۵٫۱۰ جمع و نتیجه گیری ۴۴۰
۴٫۵٫۱۲ منابع ۴۴۱

4-6 ) تاثیر فرهنگ بر شکل گیری مرکز محله در شهرهای کویری ایران

۴٫۶٫۱ چکیده ۴۴۴
۴٫۶٫۲ مقدمه ۴۴۵
۴٫۶٫۳ طراحی شهری تبلور فرهنگ جامعه ۴۴۶
۴٫۶٫۴ فرهنگ و معماری ۴۴۶
۴٫۶٫۵ تحلیل فرهنگ معمار ازگذشته تا معاصر ۴۴۷
۴٫۶٫۶ ویژگی های عام فرهنگی شهرها ومعماری کویر ۴۴۹
۴٫۶٫۷ معرفی وتبیین جایگاه وپیشینه محلات ۴۵۰
۴٫۶٫۸ موقعیت جغرافیایی ونظام محله بندی دولت آباد ۴۵۱
۴٫۶٫۹ محله ۴۵۲
۴٫۶٫۱۰ محله ومفهوم آن در گذشته ۴۵۲
۴٫۶٫۱۱ مرکز محله ۴۵۴
۴٫۶٫۱۲ کارکردهای مرکز محله های سنتی ایران ۴۵۶
۴٫۶٫۱۳ نتیجه گیری ۴۵۸
۴٫۶٫۱۴ منابع ۴۶۰

4-7 ) بررسی تاثیر یک سرای محله مطلوب برفرهنگ جامعه

۴٫۷٫۱ چکیده ۴۶۱
۴٫۷٫۲ مقدمه ۴۶۲
۴٫۷٫۳ بیان مسئله ۴۶۲
۴٫۷٫۴ روش پژوهش ۴۶۳
۴٫۷٫۵ مبانی نظری وچهارچوب ۴۶۳
۴٫۷٫۶ فرهنگ ۴۶۳
۴٫۷٫۷ محله ۴۶۴
۴٫۷٫۸ سرای محله ۴۶۴
۴٫۷٫۹ تحلیل چند نمونه موردی از سراهای محله ۴۶۵
۴٫۷٫۱۰ مرکز ژرژپمپیدو(پاریس) ۴۶۵
۴٫۷٫۱۱ فرهنگ سرای نیاوران(تهران) ۴۶۶
۴٫۷٫۱۲فرهنگسرای بوعلی(همدان) ۴۶۷
۴٫۷٫۱۳ مرکز فرهنگی فجر(سنندج) ۴۶۸
۴٫۷٫۱۴ نتیجه گیری ۴۷۰
۴٫۷٫۱۵ قدردانی ۴۷۱
۴٫۷٫۱۶ منابع ۴۷۲

4-8 ) جایگاه محله تجاری درسامانه کیفی محیطی(باتاکید برمرکز محله تجاری طراحی شده در شهر یزد)

۴٫۸٫۱ چکیده ۴۷۳
۴٫۸٫۲ مقدمه ۴۷۳
۴٫۸٫۳ هویت ۴۷۳
۴٫۸٫۴ مرکز محله ۴۷۴
۴٫۸٫۵ بعد مورفولوژیک ۴۷۴
۴٫۸٫۶ بعد ادراکی ۴۷۵
۴٫۸٫۷ بعد بصری ۴۷۶
۴٫۸٫۸ بعد عملکردی ۴۷۶
۴٫۸٫۹ بعد اجتماعی ۴۷۷
۴٫۸٫۱۰ نتیجه گیری ۴۷۷
۴٫۸٫۱۱ منابع ۴۷۹

%

میزان رضایت

میزان رضایت افراد خریدار بسته جامع کاربرد نانو سیال ها در خنک کاری بعد از خرید

(نظر سنجی به وسیله ایمیل و یک هفته بعد ازخرید بسته انجام می گیرد)

قسمت هایی از فصل پنجم طراحی سرای محله با رویکرد ارتقا تعاملات اجتماعی

چیزی که مرکز محله را دارای اهمیت می کند، مناسبت های خاصی چون جشن ها و سوگواری هاست که در آن تجربه می شود. آنچه که در محلات قدیم ایران نمود چنین هویتی است برگزاری مراسم های مذهبی در بین اقوامی است که هر یک خاستگاه جداگانه ای داشته و در محلات مختلفی زندگی می کردند. روح این مراسمات در کالبدی چون میدان و میدانچه و گذر و تکایا و حسینیه ها تبلور می یافت.
عمال مشارکتا های مردمی در جریان فعالیتهای اجتماعی و فرهنگی مرکز محله از جمله معیارهای کیفیت محیطی است. مفهوم مشارکت در فرآیندهای گوناگون زندگی اجتماعی به ویژه فرآیندهای شهری از جمله مفاهیمی است که در دهههای اخیر وارد ادبیات شهرسازی شده است. رویکرد برنامهریزی مشارکتی به دنبال اشتراک مساعی احاد مردم در محله جریان برنامهریزی برای توسعه شهری به ویژه در سطح محلی است. این نوع برنامهریزی به دنبال شکلگیری سیستم ریزی مردمبرنامه گرا و مبتنی بر توسعه اجتماعات محلی میباشد. اهداف برنامههایی که به دنبال جلب مشارکت مردم است عبارتاند از: افزایش اعتماد مردم در سطح جامعه، آموزش شهروندان، مشروعیت بخشیدن به فعالیتها، ارتقای ضریب موفقیت فعالیتها و عملکردها، ارتقای ضمانت اجرایی فعالیتها و توانمندسازی جامعه در زمینهمحلی هایی چون تواندرک مشکلات جمعی و توان اندیشیدن درباره راه حل .مشکلات

فهرست کامل فصل پنجم طراحی سرای محله با رویکرد ارتقا تعاملات اجتماعی

5-1 ) بررسی عوامل مؤثر بر ارتقاء تعاملات اجتماعی در میان ساکنان محله

۵٫۱٫۱ چکیده ۴۸۱
۵٫۱٫۲ مقدمه ۴۸۲
۵٫۱٫۳ مفاهیم و مبانی نظری ۴۸۲
۵٫۱٫۴ پیشینه تحقیق ۴۸۲
۵٫۱٫۵ جایگاه تعاملات اجتماعی ۴۸۳
۵٫۱٫۶ فاکتورهای مؤثر بر تعاملات اجتماعی ۴۸۳
۵٫۱٫۷ روش تحقیق ۴۸۴
۵٫۱٫۸ یافته های پژوهش ۴۸۵
۵٫۱٫۹ بحث و نتیج هگیری ۴۸۵
۵٫۱٫۱۰ فهرست منابع ۴۸۷

5-2 ) شناخت مرکز محله در فضای شهر برای ایجاد کردن همبستگی اجتماعی

۵٫۲٫۱ چکیده ۴۸۹
۵٫۲٫۲ مقدمه ۴۹۰
۵٫۲٫۳ روش شناسی تحقیق ۴۹۰
۵٫۲٫۴ محله ۴۹۰
۵٫۲٫۵ شناخت مرکز محله ۴۹۰
۵٫۲٫۶ نمونه موردی مرکز محله در ایران وجهان و تاثیرهای آن بر روی تعاملات اجتماعی ۴۹۱
۵٫۲٫۷ همبستگی اجتماعی و تاثیرخاطره جمعی در یک محله ۴۹۵
۵٫۲٫۸ مرکز محله به مانند یک پاتوق ۴۹۶
۵٫۲٫۹ نکات مهم در طراحی فضای عمومی شهری مانند مرکز محله در ایجاد کردن همگرایی اجتماعی ۴۹۶
۵٫۲٫۱۰ نتیجه گیری ۴۹۹
۵٫۲٫۱۱ منابع ۴۹۹

5-3 ) راهکارهایی برای طراحی مرکز اجتماعی محله به منظور افزایش تعاملات اجتماعی ساکنان

۵٫۳٫۱ خلاصه ۵۰۰
۵٫۳٫۲ مقدمه ۵۰۰
۵٫۳٫۳ روش پژوهش ۵۰۱
۵٫۳٫۴ مرکز اجتماعی محله ۵۰۱
۵٫۳٫۵ مفهوم تعاملات اجتماعی واجتماع پذیری ۵۰۲
۵٫۳٫۶ مرکز محله تاریخی سرلت شهر اصفهان ۵۰۳
۵٫۳٫۷ تدوین راهکارهای طراحی به منظور افزایش تعاملات اجتماعی ساکنان ۵۰۴
۵٫۳٫۸ نتیجه گیری ۵۰۷
۵٫۳٫۹ منابع و ماخذ ۵۰۸

5-4 ) ایجاد یک مرکز چند منظوره درمحله بارویکرد ارتقاء تعاملات اجتماعی

۵٫۴٫۱ چکیده ۵۰۹
۵٫۴٫۲ مقدمه ۵۰۹
۵٫۴٫۳ بیان مسئله ۵۱۰
۵٫۴٫۴ پیشینه پژوهش ۵۱۰
۵٫۴٫۵ مبانی نظری ۵۱۲
۵٫۴٫۶ تعاریفی از محله و ابعاد آن ۵۱۲
۵٫۴٫۷ عناصر تشکیل دهنده محله ۵۱۳
۵٫۴٫۸ تعاملات اجتماعی ۵۱۴
۵٫۴٫۹ نیاز به تعاملات اجتماعی ۵۱۴
۵٫۴٫۱۰ فضای عمومی شهری وشکل گیری تعاملات اجتماعی ۵۱۵
۵٫۴٫۱۱ ضرورت افزایش تعاملات اجتماعی ۵۱۵
۵٫۴٫۱۲ عوامل موثر بر تعاملات اجتماعی ۵۱۵
۵٫۴٫۱۳ عوامل موثر بر تعامل اجتماعی درمحله ۵۱۶
۵٫۴٫۱۴ تمهیدات کالبدی جهت افزایش تعاملات اجتماعی ۵۱۶
۵٫۴٫۱۵ اجتماع پذیری محیط کالبدی ۵۱۷
۵٫۴٫۱۶ مراجع ۵۱۸

5-5 ) مرکز محله بر ارتقای تعاملات اجتماعی محله ها

۵٫۵٫۱ چکیده ۵۲۰
۵٫۵٫۲ مقدمه ۵۲۰
۵٫۵٫۳ بررسی و مطالعه محله درکه ۵۲۲
۵٫۵٫۴ نتایج حاصل از پرسشنامه ۵۲۲
۵٫۵٫۵ نتایج حاصل از اخذ کروکی ازساکنان محله ۵۲۴
۵٫۵٫۶ نتایج حاصل از تحلیل وبررسی الگوها حرکتی درمرکز محله ۵۲۴
۵٫۵٫۷ پیشنهاد طراحی مرکز محله ۵۲۴
۵٫۵٫۸ نتیجه گیری ۵۲۷
۵٫۵٫۹ منابع ۵۲۷

5-6 ) شناسایی معیارهای کیفیت محیطی مرکز محله و افزاینده تعاملات اجتماعی

۵٫۶٫۱ خلاصه ۵۲۸
۵٫۶٫۲ مقدمه ۵۲۹
۵٫۶٫۳ مفهوم محله و واحد همسایگی ۵۲۹
۵٫۶٫۴ مرکز محله در فضاهای شهری تاریخی ۵۳۰
۵٫۶٫۵ تعلق به مکان ۵۳۱
۵٫۶٫۶ اجتماع پذیری و تعاملات اجتماعی ۵۳۲
۵٫۶٫۷ کیفیت محیط و مولفه های آن ۵۳۳
۵٫۶٫۸ نتیجه گیری ۵۳۴
۵٫۶٫۹ منابع و ماخذ ۵۳۸

5-7 ) ویژگی های مرکز محله با رویکرد سرزندگی شهروندان

۵٫۷٫۱ خلاصه ۵۴۰
۵٫۷٫۲ مقدمه ۵۴۱
۵٫۷٫۳ پرسش های تحقیق ۵۴۱
۵٫۷٫۴ روش تحقیق ۵۴۱
۵٫۷٫۵ جامعه آماری ۵۴۱
۵٫۷٫۶ ابزارگردآوری داده ها وذکر ویژگی های آنها ۵۴۱
۵٫۷٫۷ مبانی ونظریه ها ۵۴۲
۵٫۷٫۸ فضا چیست؟ ۵۴۲
۵٫۷٫۹ فضا وتوده ۵۴۲
۵٫۷٫۱۰ فضاهای فیزیکی ۵۴۳
۵٫۷٫۱۱ فضای ذهنی و واقعی ۵۴۳
۵٫۷٫۱۲ فضا و زمان ۵۴۴
۵٫۷٫۱۳ تعریف شهر ۵۴۴
۵٫۷٫۱۴ تعریف محله ۵۴۶
۵٫۷٫۱۵ سرزندگی ۵۴۷
۵٫۷٫۱۶ رابطه سرزندگی وتصویر ذهنی ۵۴۷
۵٫۷٫۱۷ جامعه آماری ۵۴۷
۵٫۷٫۱۸ روشهای تجربه وتحلیل مشاهدات ۵۴۸
۵٫۷٫۱۹ نتیجه گیری ۵۴۸
۵٫۷٫۲۰ مراجع ۵۴۹

5-8 ) ساماندهی مرکز محله انصاریه زنجان با رویکرد افزایش تعاملات اجتماعی

۵٫۸٫۱ چکیده ۵۵۰
۵٫۸٫۲ مقدمه و طرح مساله ۵۵۱
۵٫۸٫۳ سوالات پژوهش ۵۵۱
۵٫۸٫۴ فرضیه ۵۵۲
۵٫۸٫۵ روش تحقیق ۵۵۲
۵٫۸٫۶ پیشینه تحقیق ۵۵۲
۵٫۸٫۷ مبانی نظری ۵۵۲
۵٫۸٫۸ فضای عمومی ۵۵۲
۵٫۸٫۹ فضای شهری ۵۵۳
۵٫۸٫۱۰ ویژگی های فضای شهری ۵۵۳
۵٫۸٫۱۱ محله ۵۵۳
۵٫۸٫۱۲ میدان محلی ۵۵۴
۵٫۸٫۱۳ توقعات موردی از میدان محلی ۵۵۴
۵٫۸٫۱۴ محدوده مورد مطالعه ۵۵۵
۵٫۸٫۱۵ یافته های ونتایج و آزمون فرضیات ۵۵۶
۵٫۸٫۱۶ پیشنهادات ۵۶۰
۵٫۸٫۱۷ نتیجه گیری ۵۶۱
۵٫۸٫۱۸ منابع ۵۶۲

5-9 ) ایجاد یک مرکز چند منظوره درمحله با رویکرد ارتقاء تعاملات اجتماعی ساکنین محله

۵٫۹٫۱ چکیده ۵۶۳
۵٫۹٫۲ مقدمه ۵۶۳
۵٫۹٫۳ بیان مسئله ۵۶۴
۵٫۹٫۴ پیشینه پژوهش ۵۶۴
۵٫۹٫۵ مبانی نظری ۵۶۶
۵٫۹٫۶ تعاریفی از محله وابعاد آن ۵۶۶
۵٫۹٫۷ عناصر تشکیل دهنده محله ۵۶۷
۵٫۹٫۸ تعاملات اجتماعی ۵۶۸
۵٫۹٫۹ نیاز به تعاملات اجتماعی ۵۶۸
۵٫۹٫۱۰ فضای عمومی شهری وشکل گیری تعاملات اجتماعی ۵۶۹
۵٫۹٫۱۱ ضرورت افزایش تعاملات اجتماعی ۵۶۹
۵٫۹٫۱۲ عوامل موثر بر تعاملات اجتماعی ۵۶۹
۵٫۹٫۱۳ عوامل موثر بر تعامل اجتماعی درمحله ۵۷۰
۵٫۹٫۱۴ تمهیدات کالبدی جهت افزایش تعاملات اجتماعی ۵۷۰
۵٫۹٫۱۵ اجتماع پذیری محیط کالبدی ۵۷۱
۵٫۹٫۱۶ مراجع ۵۷۲

5-10 ) بازآفرینی مرکز محله با رویکرد ارتقاء تعاملات اجتماعی دربافت تاریخی عودلاجان

۵٫۱۰٫۱ چکیده ۵۷۴
۵٫۱۰٫۲ ABSTRACT 575
۵٫۱۰٫۳ مقدمه ۵۷۶
۵٫۱۰٫۴ مفهوم محله و اجتماع محلی ۵۷۶
۵٫۱۰٫۵ بعد اجتماعی-فرهنگی در محله ۵۷۶
۵٫۱۰٫۶ بازآفرینی شهری ۵۷۷
۵٫۱۰٫۷ روش تحقیق ۵۷۷
۵٫۱۰٫۸ معضلات محله عودلاجان ۵۷۸
۵٫۱۰٫۹ ضرررورتها و مزیتهررای مداخلرره در بافررت ترراریخی عودلاجان ۵۷۸
۵٫۱۰٫۱۰ انواع مداخلات در بافتهای تاریخی و فرسوده ۵۷۸
۵٫۱۰٫۱۱ اثربخشی بازآفرینی در بافت محله ۵۷۸
۵٫۱۰٫۱۲ بیان نیازهای محله عودلاجان ۵۷۸
۵٫۱۰٫۱۳ راهکارهای پیشنهادی جهت مرتفع نمودن معضلات محله ۵۷۹
۵٫۱۰٫۱۴ نتیجه گیری ۵۷۹
۵٫۱۰٫۱۵ فهرست منابع ۵۷۹

5-11 ) شناسایی معیارهای کیفیت محیطی مرکز محله و افزاینده تعاملات اجتماعی

۵٫۱۱٫۱ خلاصه ۵۸۱
۵٫۱۱٫۲ مقدمه ۵۸۲
۵٫۱۱٫۳ مفهوم محله و واحد همسایگی ۵۸۲
۵٫۱۱٫۴ مرکز محله در فضاهای شهری تاریخی ۵۸۳
۵٫۱۱٫۵ تعلق به مکان ۵۸۴
۵٫۱۱٫۶ اجتماع پذیری و تعاملات اجتماعی ۵۸۵
۵٫۱۱٫۷ کیفیت محیط و مولفه های آن ۵۸۶
۵٫۱۱٫۸نتیجه گیری ۵۸۷
۵٫۱۱٫۹ پی نوشت ها ۵۹۱
۵٫۱۱٫۱۰ منابع و ماخذ ۵۹۱

تمام منابع معرفی شده هم به صورت فایل Word و هم به صوت فایل PDF در اختیار شما قرار می گیرد.

تومان35,000 افزودن به سبد خرید

0 دیدگاه

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *