طراحی سرای محله با رویکرد پایداری اجتماعی

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه طراحی سرای محله با رویکرد پایداری اجتماعی است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

  • فصل اول اصول و مبانی طراحی سرای محله
  • فصل دوم بررسی معیار ای طراحی سرای محله
  • فصل سوم تحلیل معیار های مختلف سرای محله
  • فصل چهارم بررسی دیگر جنبه های مهم در طراحی سرای محله
  • فصل پنجم طراحی سرای محله با رویکرد پایداری اجتماعی

امروزه و بدلیل نیاز فوری در کشور، طرحهای ارائه شده تـأمین مسـکن، اولویـت اصـلی را داشـته و طبیعـی اسـت کـه بسـیاری از فاکتورهای دیگر آن از جمله ساخت فضاهای خدماتی، تفریحی و … و شاید از همه مهمتر توجه به طراحی و ساخت مرکز محلـه در اولویتهای آتی قرار گیرد. در حالیکه این کشور میراثدار استفاده از مراکز محله به عنوان یکی از مهمتـرین فاکتورهـای تأثیرگـذار در شهرها بوده است. از زمانی که طی ۴۰-۳۰سال گذشته، شهرها، شهرکها و مجتمعهـای مسـکونی، بـهسـرعت سـاخته شـدند، سپس آدمهایی از نقاط مختلف کشور با فرهنگها و پیشینه سنتی مختلف به آن تزریق شد، هویت محلهای از بـین رفـت و معنـی همسایه تغییر کرد. این در حالی است که اگر به شهرهای گذشته ایران نگاه کنیم، متوجه ساختار منظم آنهـا مـیشـویم کـه دارای معنی و محتوا بودهاند. ساختار کوچهها، عرض معابر، شکل میدانها و … همه به گونهای بوده است که بین مردم یک شـهر، ارتبـاط محلهای و هویت اجتماعی ایجاد میکرده است که همه این عوامل، یک ساختار فیزیکی و کالبدی با عنوان محله به وجود مـی آورده است

قسمت هایی از فصل اول اصول و مبانی طراحی سرای محله

نوشهرگرایی با تأکید بر خصوصیات کالبدی سنتی در پی نیل به درسهایی از شهرگرایی سنتی برای یافتن راهحلهایی در پاسخ به دغدغههای منطقهای و شهری معاصر است. نوشهرگرایی معتقد است که بازگشت به الگوی محلات سنتی برای ایجاد جوامع پایدار و کارا لازم است و توسعه سنتی محلات در کانون توجه آن قرار دارد. یک نظریهی مهم در این راستا عبارت است از: «توسعه واحدهای محلهی سنتی» که نخستین بار توسط «آندره دوانی» و «الیزابت پلاتر زیبرک» مطرح شد. آنها به محلههایی فشرده با کاربری مختلط واولویت عابر پیاده و مناطقی با موقعیت مناسب و کریدورهای کارکردی و زیبا که میتواند محیطهای طبیعی و انسانساخت را در قالب کلیتی پایدار و ماندنی انسجام بخشد، معتقدند. آنها عناصر بنیادی سازماندهی نوشهرگرایی را واحد همسایگی، منطقه و کریدور میشناسند و سپس برای هر کدام اصول طراحی ارائه میهند.
مهندس توسلی در کتاب “اصول و روشهای طراحی شهری و فضاهای مسکونی در ایران”سازمان کالبدی شهرهای قدیمی ایران بر پیوند فضایی میان عناصر مجموعه را اینگونه تقسیمبندی کردهاند: .۱مرکز شهر و .۲مراکز محلات، از طریق یک رشته فضاها و عناصر ارتباط دهنده .۳گذرهای اصلی و .۴میدان. در شهرهای قدیمی ایران همانگونه که عناصر شهری و واحدهای مسکونی از اصول هم پیوندی متابعت نمودهاند، ترکیب در هم بافتهشدهی گذرها نیز واجد خصوصیات یکپارچگی و همپیوندی بودهاند. گذرهای اصلی شهر در حالی که کاملاً مستقیم نبودند (بطوری که بافت عمداً حالت شطرنجی نامنظم داشت) در مسیر خود از فضاهای میدانچه مانندی بصورت حسینیه یا تکیه در ارتباط با سایر عناصر مرکز محله عبور میکرد. این خصوصیت فضایی جاذب، از یکنواختی و طولانی بودن مسیر گذر کم میکرد و در عین حال به نیازهای خدماتی مردم در فواصل مناسب پاسخگو بود.
چنانکه در کشور ما توجه به جنبهی خلوت خانوادگی و مشرف نبودن واحدهای مسکونی به هم و تجمع اجتماعی در مرکز محله از اهمیت خاصی برخوردار بوده است. مطالعه همین مسئله اشراف نشان میدهد که پاسخ را نباید تنها در واحدهای مسکونی به صورت منفرد و در جزئیات و عناصر معماری جستجو کرد، بلکه لازم است که مسائل اساسیتری مانند تراکم، فاصله و ترکیب هندسی خانه مورد توجه قرار گیرد. از دیگر ویژگیهای یک محله با تأکید بر روابط اجتماعی، وجود فضاهایی است که ارتباط اجتماعی و تماسهای مردم با یکدیگر در آن رخ دهد و این فضا میتواند با جایگیری مناسب در بافت به عنوان یک پاتوق در محله شهری مطرح شود. در ضمن مرکز محله، علاوه بر تأمین نیازهای معنوی و دورهای اهالی، همواره به عنوان فضایی برای تجمع و گذران اوقات فراغت اهالی محله به شمار میرفت. احداث بناها و فضاهای عمومی در مرکز محله به دو گونه صورت میگرفت؛ نخست اهالی هر محله با یکدیگر همکاری میکردند و با تأمین هزینه و نیروی کار لازم، فضاهای مورد نیاز و ضروری را میساختند. در حالت دوم، اعیانِ محله، خود به تنهایی هزینهی احداث بناها و مجموعههای عمومی را به عهده میگرفتند. اصل تجمع اجتماعی در مرکز محله را باید در مفهوم زندگی محلهای در شهرهای قدیمی جستجو کرد. چنانکه هر محله به معنی یک واحد برنامهریزی اجتماعی، اداری و کالبدی با چند هزار نفر جمعیت در مجموعه شهر دارای مرکزی بود که اصطلاحاً پاتوق(پاتوغ) نامیدهمیشد، وتوغ علم بزرگی بود که مردم محله در ایام عزاداری عاشورای حسین(ع) آن را حرکت میدادند. امروز علیرغم برهم خوردن نظام محلهای در شهرهای قدیمی، مرکز محله با گردهمایی مردم بویژه در اعیاد اسلامی و سوگواری و مراجعه روزمره به آن قابل شناسایی است.
از دیگر خصوصیات محلهها در گذشته، برگزاری آیینهای اجتماعی و مذهبی بود که بیشتر در مسجد و تکیهی محل برپا میشد و در واقع باعث برقراری نوعی پیوند نزدیک میان اهالی محل و علاقهی خاص نسبت به محلهشان میشد. مرکز محله مظهر بیشترین تماسها و تجمع افراد هر محله محسوب میشد واحد همسایگی، به علت فرصت ایجاد گروهی از مردم، و مرکزیت کارکردی خدمات جمعی، قلمرویی برای جامعهای همگن بهوجود میآورد که میتواند نقش پررنگی در حس تعلق به مکان ایجاد کند. از نظر روانشناسی، افراد ساکن در یک محله مشخص «حس اجتماع محلی» دارند. بنابراین برای شهرهایی که ناهمگن، متنوع و چندفرهنگی هستند، محله مکانی برای خرده فرهنگهای شهری است.
مرکز محله در معماری گذشته همچون نگینی در قلب محلات وجود داشته که تمامی خصوصیات و مشخصات یک فضای مفصل و رابط را در یک محدوده شهری ایفا میکرده است، که با توجه به تغییر چیدمان فضایی و ساختاری شهرهای امروزی، این گونه مرکز محلهها از بین رفته و نابود شدهاند و دیگر فضایی را با کاربری مختص به پاتوق در محلات نمیتوان یافت. لذا میتوان با اختصاص فضایی در محلات، به عنوان “سرای محله”، تمامی این خصوصیات را بازآفرینی کرد. در زمینه مدیریت محله در گذشته، هر محله دارای فضایی نیمه مستقل در اداره امور داخلی و تأمین نیازهای خود بود.
رهبری و هدایت فعالیتهای اجتماعی در محلهها و حقوق اجتماعی مردم در محلهها با کدخداها و کلانتران بود که از مهتران و اعیان محله بودند. به این ترتیب مدیریت محلهای نقشی تأثیرگذار در ارتقا کیفیت خدمات محلهای داشت لذا میتوان مهمترین ویژگی یک محله را داشتن مرکز دانست. محله به هر شکلی که باشد دارای یک نقطهی مرکزی به نام مرکز محله است که فاصلهاش از همهی قسمتهای یک محله، فاصلهای معقول است.
حال میتوان با توجه به تعاریف گفتهشده از محله در شهرهای اسلامی، و با نظر به اینکه، ساختار محله بر پایهی منافع مشترک عمومی استوار است و ساکنانش خود را در قبال محلهی خویش مسئول میدانند میتوان فضایی را برای مفهوم محلهی از دسترفتهی امروزی در نظر گرفت، که علاوهبر مدیریت محلهای و پیوند اجتماعی-فرهنگی ساکنین، محلی برای پیدا کردن هویت از دست رفتهی محله و ساختار تاریخی شهر باشد، و هیچ مکانی مانند سرای محله، نمیتواند بخوبی پاسخگوی این نیاز باشد. سرای محله یکی از ابزارهای توانمندسازی و جلب مشارکت مردمی با تکیه بر رویکرد محله محور است. با تشکیل سرای محله و شورا یاری ها وهیات امنای محلات بستر مناسبی برای بسط، تقویت و نهادینه کردن مشارکت شهروندان در عرصه مسائل مختلف اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، عمرانی، خدماتی و رفاهی فراهم میگردد.
از آثار مشارکت اجتماعی مردم، می توان گسترش تفکر محله گرایی، تحقق شعار محله محوری، تقویت هویت محلهای، افزایش احساس تعلق به محله، افزایش وفاق و همبستگی اجتماعی در سط محله، و در نهایت افزایش سرمایه اجتماعی در سطوح خرد، میانی و کلان، پاسخگویی شفاف مسئولین و گسترش فرآیند نظارت مردمی و حل بسیاری از مشکلات محلات توسط خود اهالی محل را نام برد

فهرست کامل فصل اول اصول و مبانی طراحی سرای محله

1-1 ) طراحی سرای محله با رویکرد ارتقاء تعاملات اجتماعی درمیان ساکنان

۱٫۱٫۱ کلیات تحقیق ۲۱
۱٫۱٫۱٫۱ بیان مسئله ۲۲
۱٫۱٫۱٫۲ ضرورت و اهمیت تحقیق ۲۲
۱٫۱٫۱٫۳ اهداف تحقیق ۲۳
۱٫۱٫۱٫۴ پیشینه تحقیق ۲۳
۱٫۱٫۱٫۵ سوالات یا فرضیه های تخصصی ۲۴
۱٫۱٫۱٫۶ نوع تحقیق و روش بررسی فرضیه ها با پاسخگویی به سوالات ۲۴
۱٫۱٫۱٫۷ جامعه آماری ۲۵
۱٫۱٫۱٫۷ نمونه گیری ۲۵
۱٫۱٫۱٫۸ ابزار گردآوری داده ها وذکر ویژگی های آنها ۲۵
۱٫۱٫۱٫۹ روشهای تجزیه وتحلیل داده ها ۲۵
۱٫۱٫۱٫۱۰ محدودیت های تحقیق ۲۵
۱٫۱٫۱٫۱۱ کاربرد نتایج تحقیق ۲۵
۱٫۱٫۲ مروری بر ادبیات موضوع ۲۷
۱٫۱٫۲٫۱ بررسی مفاهیم بکاررفته در موضوع ۲۸
۱٫۱٫۲٫۲ از لحاظ واژه ۲۸
۱٫۱٫۲٫۳ از لحاظ فنی ۲۸
۱٫۱٫۲٫۴ جامعه واجتماع ۲۸
۱٫۱٫۲٫۵ محله ۲۸
۱٫۱٫۲٫۶ الگوهای انسانی در حوزه رفتار ومحیط ۲۹
۱٫۱٫۲٫۷ الگوی ماشین انگاری ۲۹
۱٫۱٫۲٫۸ الگوی ادراکی،شناختی،انگیزشی ۲۹
۱٫۱٫۲٫۹ الگوی رفتار انسان ۳۰
۱٫۱٫۲٫۱۰ الگوی یوم شناختی با الگوی نظام های اجتماعی انسان ۳۰
۱٫۱٫۲٫۱۱ صاحب نظران با رویکرد تقویت تعاملات اجتماعی ۳۱
۱٫۱٫۲٫۱۲ پیشینه تحقیق ۳۴
۱٫۱٫۲٫۱۳ چارچوب نظری تحقیق ۳۷
۱٫۱٫۲٫۱۴ تعاملات اجتماعی وامکان شکل گیری رویدادها ۳۷
۱٫۱٫۲٫۱۵ دسته بندی فاکتورهای موثر بر شکل گیری وافزایش تعاملات اجتماعی ۳۸
۱٫۱٫۲٫۱۶ ساختار کالبدی-فضایی ۳۹
۱٫۱٫۲٫۱۷ عامل روانی-اجتماعی استفاده کنندگان از فضا ۴۱
۱٫۱٫۲٫۱۸ بررسی فاکتروهای موثر بر شکل گیری وافزایش تعاملات اجتماعی ۴۱
۱٫۱٫۲٫۱۹ قلمرو ۴۱
۱٫۱٫۲٫۲۰ انواع قلمرو ۴۲
۱٫۱٫۲٫۲۱ قلمرو اولیه ۴۲
۱٫۱٫۲٫۲۲ قلمرو ثانویه ۴۳
۱٫۱٫۲٫۲۳ قلمرو عمومی ۴۳
۱٫۱٫۲٫۲۴ تجاوز به قلمرو ۴۴
۱٫۱٫۲٫۲۵ واکنش به تجاوز به قلمرو ۴۴
۱٫۱٫۲٫۲۶ رفتار قلمروی ساز وکاری برای نظارت بر روابط اجتماعی ۴۵
۱٫۱٫۲٫۲۷ ازدحام ۴۵
۱٫۱٫۲٫۲۸ خلوت ۴۶
۱٫۱٫۲٫۲۹ حس تعلق ۴۷
۱٫۱٫۲٫۳۰ نیاز تعلق به مکان ۴۷
۱٫۱٫۲٫۳۱ تعلق روحی-روانی ۴۹
۱٫۱٫۲٫۳۲ امنیت اجتماعی و محیطی ۵۰
۱٫۱٫۲٫۳۳ حس مکان ۵۱
۱٫۱٫۲٫۳۴حس تعلق به مکان ۵۵
۱٫۱٫۲٫۳۵ اجتماع پذیری فضا ۵۵
۱٫۱٫۲٫۳۶ اعتماد اجتماعی ۵۸
۱٫۱٫۲٫۳۷ مشارکتی بودن فضا ۵۹
۱٫۱٫۲٫۳۸ مراسم مذهبی ۵۹
۱٫۱٫۲٫۳۹ طبقه اجتماعی وپایگاه اقتصادی ۶۰
۱٫۱٫۲٫۴۰انواع فضاهای عمومی وپاتوق درمحله ۶۰
۱٫۱٫۲٫۴۱ فاصله دسترسی ۶۲
۱٫۱٫۲٫۴۲ نوع و میزان مراجعه ۶۳
۱٫۱٫۲٫۴۳ نتیجه ۶۳
۱٫۱٫۳ اصول طراحی سرای محله ۶۴
۱٫۱٫۳٫۱تعریف ومفاهیم محله ۶۵
۱٫۱٫۳٫۲ محله ۶۵
۱٫۱٫۳٫۳ از دیدگاه علوم اجتماعی ۶۶
۱٫۱٫۳٫۴ از دیدگاه جغرافیای شهری واجتماعی ۶۷
۱٫۱٫۳٫۵ فاضهای عمومی شهری ۶۷
۱٫۱٫۳٫۶ حیات مدنی در فضاهای شهری ۶۸
۱٫۱٫۳٫۷ کارکرد امروزی فضاهای شهری ۶۸
۱٫۱٫۳٫۸ وظایف فضاهای عمومی شهری ۶۹
۱٫۱٫۳٫۹ سرای محله ۶۹
۱٫۱٫۳٫۱۰ محله از دیروز تا امروز ۶۹
۱٫۱٫۳٫۱۱ محله در ایران قدیم ۷۰
۱٫۱٫۳٫۱۲ محله در دوران معاصر ۷۱
۱٫۱٫۳٫۱۳ مقایسه محله قدیمی ومعاصر ۷۲
۱٫۱٫۳٫۱۴ سرای محله ۷۲
۱٫۱٫۳٫۱۵ سرای محله در ایران قدیم ۷۳
۱٫۱٫۳٫۱۶ سرای محله در ایران معاصر ۷۳
۱٫۱٫۳٫۱۷ سرای محله در خارج از ایران-دوران کهن ۷۴
۱٫۱٫۳٫۱۸ سرای محله در خارج از ایران-دوران معاصر ۷۴
۱٫۱٫۳٫۱۹ اصول طراحی سرای محله ۷۴
۱٫۱٫۳٫۲۰ مکان یابی سرای محله ۷۵
۱٫۱٫۳٫۲۱ مسائل شهری ومحیطی ۷۵
۱٫۱٫۳٫۲۲ مسائل مرتبط با استفاده کنندگان ۷۵
۱٫۱٫۴ یافته های تحقیق ۷۶
۱٫۱٫۴٫۱ مقدمه ۷۷
۱٫۱٫۴٫۲ روش تحقیق ۷۷
۱٫۱٫۴٫۳ جامعه آماری ۷۷
۱٫۱٫۴٫۴ نحوه انتخاب ودلایل انتخاب نمونه موردی ۷۷
۱٫۱٫۴٫۵ روش تجزیه وتحلیل مشاهدات ۷۸
۱٫۱٫۴٫۶ تحلیل توصیفی مشاهدات وداده ها ۸۰
۱٫۱٫۴٫۷ آماره های توصیفی شاخص ها ۹۷
۱٫۱٫۴٫۸ آزمون فرضیات تحقیق ۱٫۶
۱٫۱٫۴٫۹ بررسی وضعیت ساختار اجتماعی وسیاسی شهر وزیرفاکتورهای آن ۱۰۸
۱٫۱٫۴٫۱۰ بررسی همبستگی بین اسختار اجتماعی وسیاسی شهر وزیر فاکتورهای آن ۱۰۹
۱٫۱٫۴٫۱۱ بررسی وضعیت عام روانی-اجتماعی استفاده کنندگان از فضا وزیرفاکتورهای آن ۱۱۱
۱٫۱٫۴٫۱۲ فرضیات تحقیق ۱۱۳
۱٫۱٫۵ روند طراحی ۱۱۸
۱٫۱٫۵٫۱ بررسی زمینه بستر طرح ۱۱۹
۱٫۱٫۵٫۲ موقعیت جغرافیایی ۱۱۹
۱٫۱٫۵٫۳ اقلیم ۱۱۹
۱٫۱٫۵٫۴ گونه های معماری منطقه ۱۱۹
۱٫۱٫۵٫۵ تاریخچه ۱۲۰
۱٫۱٫۵٫۶ معرفی سایت طرح ۱۲۰
۱٫۱٫۵٫۷ دلایل انتخاب بستر ۱۲۰
۱٫۱٫۵٫۸ کاربری سایت ۱۲۱
۱٫۱٫۵٫۹ چگونگی شکل گیری طرح(روند طراحی) ۱۲۱
۱٫۱٫۵٫۱۰ ایده های طراحی ۱۲۴
۱٫۱٫۵٫۱۱ برنامه ریزی کالبدی ۱۲۵
۱٫۱٫۶ نتیجه گیری،بحث و پیشنهادها ۱۲۶
۱٫۱٫۶٫۱ بحث ونتیجه گیری ۱۲۷
۱٫۱٫۶٫۲ پیشنهادها ۱۲۸
۱٫۱٫۶٫۳ پیوست ها ۱۳۰
۱٫۱٫۶٫۴ منابع وماخذ ۱۴۷
۱٫۱٫۶٫۵ ABSTRACT 153

i

ارجاع دهی و رفرنس نویسی

تمام مطالب این بسته مطابق با استاندارد های دانشگاههای وزارت علوم ایران رفرنس دهی شده اند و هیچ قسمتی از بسته وجود ندارد که بدون منبع باشد.

نگارش گروهی

در نگارش و جمع آوری این بسته آموزشی دو کارشناس ارشد رشته مکانیک و یک مهندس برق همراهی کرده اند.کار گروهی بستر بهتری برای پژوهش فراهم میکند.

<

معرفی منبع برای ادامه پژوهش

در این بسته بیش از ۱۰۰۰ مقاله و منبع در زمینه طراحی سرای محله با رویکرد پایداری اجتماعی معرفی شده است که می توان از آنها برای ادامه مسیر پژوهشی استفاده کرد.

Z

پاسخ به سوالات و پشتیبانی علمی

در قسمت دیدگاه ها  اماده پاسخگویی به سوالات احتمالی شما در حد توان علمی خود هستیم.در صورت نیاز شماره تماس برای ارتباط با محققین برای شما ارسال می گردد.

بخش هایی از فصل دوم بررسی معیار ای طراحی سرای محله

ضوابط قانون تقسیمات کشوری سال ۱۳۶۲ در تعریف محله میگوید:” مجموعه ساختمانهای مسکونی و خدماتی کـه از لحاظ بافت اجتماعی، ساکنانش خود را اهل آن محل میدانند و دارای محدودهی معینی است”. در ساده ترین تعریف، محله از خانه های مجاور هم در یک فضای جغرافیایی خاص تشکیل می شود. خانواده ها نسبت به محله مسکونی همان احساس خانه مسکونی خود را دارند و با ورود به محله، خود را در یـک محـیط آشـنا و خـودی مثـل خانـه احساس می کنند. محله منطقه ی همگنی از کالبد فرهنگی، اجتماعی و سایر جنبه ها هستند و این هم – بستگی ها در مجموع هویت محله ای را ایجاد می کند که آن را از سایر محلات جدا می سازد. بنابراین واحد ساختمانی شـهر، محله است. با زنده سازی محلات و پررنگ شدن نقش آنها مثل گذشته می توان هویت از دست رفته آن و سـاکنانش را بـه دست آورد. بدون محله ها، حتی یک شهر کوچک هم بزرگ و بی هویت به نظر می آید. محله به عنوان یک ابزار اساسی برای درک روابط بین مردم، اجتماع و طبیعت تلقی می گردد. مک لالین، صاحب نظر عرصه شـهرگرایی جدیـد، محلـه را ناحیـه شهری با دست های متنوع از انواع ساختمان ها و فضـاهای بـاز عمـومی، بـا تنـوع فعالیـت هـای انسـانی در آن تعریـف مـی کند.
فرهنگ آن به نوع افرادی که در محله ساکن بودند، ارتباط داشت. اتحاد و همبسـتگی اجتمـاعی در گذشـته از طریـق هـم قومیتی، هم مذهبی، شغل و سطح اقتصادی ساکنین محلات به وجود می آمد. مدیریت و هدایت محلـه در گذشـته برعهـده پیران و ریش سفیدان محل بود. از نظریه پردازان معروف در خصوص محله، کلرنس پری است که معتقد است محلات سنتی یکی از پایه های برنامه ریزی شهرهای جدید، محدوده های شهری و گسترش مجدد آنها معرفی کرد. پری در نظریه “واحد همسایگی” استدلال می کرد که خدمات عمده و یرطرف کننده مایحتاج زندگی باید در نزدیکی خانه های مسـکونی باشـند. وی جمعیت و اندازه واحد همسایگی را با فاصله آنها تا بخـش هـای عملکـردی ماننـد دبسـتان مشـخص مـی کـرد. نحـوه دسترسی و شعاع دسترسی به آن تعیین میکرد. پری معتقد بود که زندگی جمعی در واحدهایی که به خوبی سازمان یافته باشند، شکوفا می شود. اما این الگو نتوانست به خوبی محلات را سازماندهی کند. در واقـع کلـرنس پری معتقد است که یک محله باید نیازهای معیشیتی ساکنان را فـراهم آورد و دسترسـی و شـعاع دسترسـی بـه آن حـائز اهمیت است. دیدگاه پری بیشتر عملکردی و رفع نیازهای مادی است. طبیعی است که چنین نگرشـی بـه دلیـل غیرقابـل انعطاف بودن، عدم توجه به انسان از بعد معنوی و نیاز وی به بودن در کنار هم نوعان خود نتوانست به موفقیت دسـت یابـد.
الگوهای جدید به دلیل همزمانی فعالیتها در یک مجموعه و انعطاف پذیر بودن جایگزین آن شوند. واحدهای همسایگی در شهرسازی معاصر غرب نقش توسعه شهری دارند و از آنها به عنوان کلید توسعه شهری، مشـارکت مردم و هویت بخشی به محیط های شهری یاد می شود. “حس اجتماع محلی” در محله ها، به دلیل کارکردهای جمعی، مشارکت و تعاملات همسایگان حس تعلق به محله را در افراد ایجاد می کند. برای شـهرهایی کـه ناهمگن، متنوع و چندفرهنگی هستند، محله مکانی برای خرده فرهنگ هـای شـهری اسـت. یکی از راهکارهایی که به توسعه محله و رشد و پویایی آن کمک شایانی میکند؛ مرکزمحله است. درواقـع مرکزمحلـه بـه عنوان فضای دوستانه ای است که می تواند محله را به توسعه پایدار نزدیک کنـد. محلـه کارکردهـای متعـددی را مانند ایجاد و حفظ هویت اجتماعی، تقویت همبستگی اجتماعی، امنیت و خدمات محلی برای ساکنان خود انجام دهد.
نکته مهم در هر محله استخوان بندی آن است که تداوم محور پیاده، تلفیق فعالیتها، وجود عرصه های عمومی، نیمه عمومی، نیمه خصوصی در کنارهم بستر مناسبی را جهت تعاملات اجتماعی فراهم می آورد. جداسازی فعالیتها و منطقه بندی با تعریف محله و لزوم وجود آن مغایرت دارد و مانع از ترکیب دسته مهمی از کاربری هـا در یک فضای منسجم می شود. همچنان که از اصول طراحی یک محله ایده آل داشتن مرکز و لبه است. تعادلی بین ترکیبـی از فعالیتهای مسکونی، خرید، کار، تحصیل و فراغت می باشد. در محله شبکه راه ها به آن ساختار می دهد. به فضای عمومی و جایگاه مناسب ساختمان های شهری اولویت می دهد. از آنجا که مرکزمحله یک فضای شهری و عمومی است می بایست کیفیت درخـور خـود را داشـته باشـد کـه نفوذپـذیری، گوناگونی، خوانایی و تعلق شاخصه های با کیفیت بودن آن است. در واقع مرکزمحله مفهوم اجتماع محلی است که در مقابل نظام خشک و بی روح واحد همسایگی قرار دارد و به خوبی می تواند خود را با نیازهای ساکنین و وضع موجود انطباق دهد.
با مرور تجربیات گذشته در بحث فضاهای شهری برای تعامل اجتماعی ساکنین یـک منطقـه و یـا محلـه، مرکزمحلـه نـوع دیگری از مفهوم اجتماع محلی است که درمقابل مفهوم واحد همسایگی که نظام مند، خشک و بیروح از نظر کالبدی است، منعطف تر بوده و به خوبی می تواند خود را با نیازهای ساکنین و وضع موجود انطباق دهد. مرکزمحله الزاما بنا یا ساختمان مشخصی نیست بلکه می تواند مکانی باشد که فعالیتهای ساکنان آن را تعریف کرده و نـوع کاربریها و کارکردهای آن مکان را مشخص کند. مرکزی که تمامی نیازهای ساکنان آن را هم مـادی، معنـوی و همچنـین عاطفی و اجتماعی برآورده سازد. از فضایی روباز جهت تردد و امکان عبور ساکنین و تقویت پیاده مداری در محلـه، مرکـزی جهت انتقال اطلاعات، ارتباطات اجتماعی، بحث ومشورت پیرامون مسایل محله ای را فراهم میکند. اکثریت صاحب نظران شهرسازی و معماری بر این تأکید دارند که فضاهای عمومی شهری می بایست مکـانی بـرای تعـاملات اجتماعی و زندگی جمعی باشند، در واقع ارزش فضاهای باز شهری در نقش موثر آن بر تعـاملات و فعالیـتهـای اجتمـاعی شهروندان است. در محله نیز هرچه بتواند مشارکت و تعاملات را در بین ساکنین افزایش دهد، موفقتر است

فهرست کامل فصل دوم بررسی معیار ای طراحی سرای محله

2-1) وجود سرای محله در محلات کنونی چیست،چرایی وچگونگی آن

۲٫۱٫۱ چکیده ۱۵۵
۲٫۱٫۲ مقدمه ۱۵۶
۲٫۱٫۳ چیستی مفهوم “سرای محله” ۱۵۶
۲٫۱٫۴ بازخوانی محله ۱۵۷
۲٫۱٫۵ نزول مفهوم محله در نتیجه ی مداخلات امروزی ۱۵۹
۲٫۱٫۶ وجود سرای محله در محلات کنونی؛ چرایی و چگونگی آن ۱۶۰
۲٫۱٫۷ جمع بندی و نتیجه گیری ۱۶۱
۲٫۱٫۸ مراجع ۱۶۲

2-2 ) بررسی اصول مناسب جهت طراحی مرکز محله در بافت سنتی

۲٫۲٫۱ چکیده ۱۶۴
۲٫۲٫۲ مقدمه ۱۶۵
۲٫۲٫۳ مرکز محله ۱۶۵
۲٫۲٫۴ محله ی ایرانی ۱۶۶
۲٫۲٫۵ معیارهای پیشنهادی در طراحی محلات ۱۶۶
۲٫۲٫۶ نتیجه گیری )اصول کاربردی در طراحی( ۱۶۶
۲٫۲٫۷ زیر ساخت های محله ۱۶۸
۲٫۲٫۸ نتیجه گیری ۱۶۹
۲٫۲٫۹ منابع ۱۷۰

2-3 ) طراحی وزیبای سازی مرکز محله

۲٫۳٫۱ چکیده ۱۷۱
۲٫۳٫۲ مقدمه ۱۷۲
۲٫۳٫۳ ضرورت پژوهش ۱۷۲
۲٫۳٫۴ تعاریف محله ۱۷۳
۲٫۳٫۵ مفهوم محله ۱۷۳
۲٫۳٫۶ محلات در شهرسازی گذشته وماقیل مدرن ۱۷۴
۲٫۳٫۷ خصوصیات مرکز محله ۱۷۴
۲٫۳٫۸معرفی محدوده ۱۷۵
۲٫۳٫۹ تاریخچه شکل گیری محله زرگنده ۱۷۷
۲٫۳٫۱۰ ویزگی محدود ۱۷۸
۲٫۳٫۱۱ طرح پیشنهادی ۱۷۸
۲٫۳٫۱۲ برنامه های پیشنهادی ۱۷۹
۲٫۳٫۱۳ جمع بندی وطراحی مرکز محله ۱۷۹
۲٫۳٫۱۴ اقدامات ۱۸۰
۲٫۳٫۱۵مراجع ۱۸۵

2-4 ) مرکزمحله، فرصتی جهت پویایی محله

۲٫۴٫۱ خلاصه ۱۸۷
۲٫۴٫۲ مقدمه ۱۸۷
۲٫۴٫۳ سوال تحقیق ۱۸۸
۲٫۴٫۴ روش تحقیق ۱۸۸
۲٫۴٫۵ محله ۱۸۸
۲٫۴٫۶ اهمیت وجود مرکز محله ۱۹۰
۲٫۴٫۷ شاخص های مرکز محله ایده آل ۱۹۰
۲٫۴٫۸ کارایی کاربری های مختلط ۱۹۱
۲٫۴٫۹ بحث ونتیجه گیری ۱۹۲
۲٫۴٫۱۰ مراجع ۱۹۴

2-5 ) ظرفیت های کارکردی سرای محلات بر اساس نیازهای محله

۲٫۵٫۱ چکیده ۱۹۶
۲٫۵٫۲ محله ۱۹۷
۲٫۵٫۳ مفهوم مشارکت مردمی ۱۹۸
۲٫۵٫۴ مشارکت مردمی در سرای محله ۱۹۹
۲٫۵٫۵ قابلیت های کارکردی سرای محله ۲۰۱
۲٫۵٫۶ نتیجه ۲۰۵
۲٫۵٫۷ منابع ۲۰۶

2-6 ) سازماندهی وطراحی معماری-شهری مرکز محله

۲٫۶٫۱ چکیده ۲۰۷
۲٫۶٫۲ ABSTRACT 208
۲٫۶٫۳ مقدمه ۲۰۹
۲٫۶٫۴ ارزیابی فضاها ازدید استفاده کنندگان ۲۰۹
۲٫۶٫۵ مفهوم مدرن محله ۲۱۵
۲٫۶٫۶ محله وتعلق اجتماعی-فرهنگی ۲۱۵
۲٫۶٫۷ مشخصه های محله ۲۱۶
۲٫۶٫۸ مهمترین عوامل تشکل دهنده هویت محله های شهری ۲۱۶
۲٫۶٫۹ عناصر وارکان تشکل دهنده محله ۲۱۸
۲٫۶٫۱۰ مرکز محله ۲۱۸
۲٫۶٫۱۱ گره ۲۱۸
۲٫۶٫۱۲ نشانه ۲۱۹
۲٫۶٫۱۳ تشکل ها،اجتماعات وپیشروان محلی ۲۱۹
۲٫۶٫۱۴ امکانات ومنابع محله ای ۲۲۰
۲٫۶٫۱۵ نهاد تصمیم ساز وناظر بر قوانین محلی ۲۲۱
۲٫۶٫۱۶ گفتار آخر ۲۲۱
۲٫۶٫۱۷ منابع ۲۲۲

2-7 ) مرکز محله، حلقه گم شده شهرهای امروزی

۲٫۷٫۱ چکیده ۲۲۴
۲٫۷٫۲ مقدمه ۲۲۵
۲٫۷٫۳ تعاریف ۲۲۵
۲٫۷٫۴ فضا ومفهوم آن ۲۲۵
۲٫۷٫۵ تعریف فضای شهری ۲۲۵
۲٫۷٫۶ مفهوم مرکز محله ۲۲۶
۲٫۷٫۷ مبانی طراحی مرکز محله ۲۲۷
۲٫۷٫۸ طراحی مرکز محله برای تمامی افراد ۲۲۷
۲٫۷٫۹ احداث پارکهای شهری به مثابه میادین شهری ۲۲۷
۲٫۷٫۱۰ معرفی نمونه داخلی مرکز محله ۲۲۷
۲٫۷٫۱۱ محله نارمک تهران و میدان نبوت ۲۲۷
۲٫۷٫۱۲ مرکز محله قریه نیاوران ۲۲۸
۲٫۷٫۱۳ معرفی نمونههای خارجی از مرکز محله ۲۳۱
۲٫۷٫۱۴ شهر اسن در آلمان ۲۳۱
۲٫۷٫۱۵ شهر میلان در ایتالیا ۲۳۲
۲٫۷٫۱۶ ریچارد وینس اسپانیا ۲۳۳
۲٫۷٫۱۷ جمع بندی و نتیجهگیری ۲۳۳
۲٫۷٫۱۸ فهرست منابع ۲۳۴

2-8 ) از مرکز محله تا پلازا )تلفیق مفهومات سنتی تعامل پذیری در فضاهای شهری، روندی بسوی توسعه اجتماعی شهراسلامی)

۲٫۸٫۱ چکیده ۲۳۶
۲٫۸٫۲ مقدمه ۲۳۷
۲٫۸٫۳ فضاهای سنتی تعاملات اجتماعی و تحولات پس از آن ۲۳۷
۲٫۸٫۴ مؤلفه های پایائی فضاهای تعاملات اجتماعی سنتی ۲۳۹
۲٫۸٫۵ مفهوم جامعه، اجتماع و تعاملات اجتماعی شهری ۲۴۰
۲٫۸٫۶ فضای شهری و ارتباط آن با تعاملات اجتماعی ۲۴۲
۲٫۸٫۷ ضوابط و مؤلفه های تعاملات اجتماعی سالم در اسلام ۲۴۴
۲٫۸٫۸ تأثیر فضاهای تعامل پذیر اجتماعی بر شاکله فضاهای شهر اسلامی ۲۴۵
۲٫۸٫۹ ادغام مفاهیم تعامل پذیری در برخورد با فضاهای شهری معاصر ۲۴۶
۲٫۸٫۱۰ یافته های تحقیق ۲۴۷
۲٫۸٫۱۱ جمع بندی ۲۴۸
۲٫۸٫۱۲ نتیجه گیری ۲۴۹
۲٫۸٫۱۳ منابع ۲۵۰

تعداد صفحه بسته آموزشی

تعداد منابع معرفی شده برای ادامه کار

تعداد پشتیبانان مخصوص این فایل

قسمت هایی از فصل سوم تحلیل معیار های مختلف سرای محله

امروزه در کشور ما بافت های جدید شهری که بر اثر اشکال پیچیده روابط اجتماعی – اقتصادی دگرگونی های فراوانی یافته و به سرعت و به صورت تاسف برانگیزی بی قاعده و ضابطه ساخته می شوند، به بافت های با ارزش قدیمی که سرشار از درس هایی مهم و اساسی برای تامین زندگی مطلوب و کارا برای ساکنانشان بوده اند، پشت کرده و تداومی منطقی با گذشته را بدست نمی دهند،و ناپایداری در تمامی ابعاد آنها مشهود است، بنابراین شناخت دقیق و اصولی بافت های قدیمی شهر ها و الگوهای مترتب بر آنها ضروری می نماید. اصول مشخص شده در مرکز محله فهادان که مورد نظر این پژوهش بود شامل اصل هم پیوندی، ترکیب، تباین فضایی، محصوریت، سلسله مراتب ورود به فضا، و نیز مرکز محله به عنوان عنصر هویت بخش می باشد که می توان با معاصر سازی و بکارگیری این اصول در مراکز محله ای بافت های جدید شهر یزد اولا امکان ایحاد محلاتی پایدار با ویژگی های مطلوب و مناسب برای زندگی شهروندی و امکان برقراری تعاملات اجتماعی بیشتر را برای مردم محله فراهم ساخت و همچنین موجب ایجاد محلاتی در ارتباط و هماهنگ با ساختار و بافت خاص شهر یزد شد. امید است پژوهش هایی از این دست مورد توجه کارشناسان و دست اندرکاران شهری واقع شده تا شاهد زنده شدن دوباره الگو های مطلوب و کارای بافت قدیمی در تمامی توسعه و گسترش های شهری باشیم.

فهرست کامل فصل سوم تحلیل معیار های مختلف سرای محله

3-1 ) ارتقا کیفیت کارکردی و عملکردی محله از طریق احیاء مرکز محله

۳٫۱٫۱ چکیده ۲۵۲
۳٫۱٫۲ ABSTRACT 253
۳٫۱٫۳ مقدمه ۲۵۳
۳٫۱٫۴ چارچوب نظری ۲۵۶
۳٫۱٫۵ مرکز محله ۲۵۸
۳٫۱٫۶ تجارب مداخله در مراکز محلهای ۲۶۰
۳٫۱٫۷ داخل کشور ۲۶۰
۳٫۱٫۸ خارج از کشور ۲۶۱
۳٫۱٫۹ اصول و اجزای مورد استفاده در مداخله ۲۶۲
۳٫۱٫۱۰ توجیه موضع مرکز محله ۲۶۲
۳٫۱٫۱۱ حوزه مداخله ۲۶۳
۳٫۱٫۱۲ طرحها با اولویت اول ۲۶۵
۳٫۱٫۱۳ طرحها با اولویت دوم ۲۶۵
۳٫۱٫۱۴ جمعبندی و نتیجه گیری ۲۶۶
۳٫۱٫۱۵ منابع و ماخذ ۲۶۶

3-2 ) معماری مرکس محل ارگاویک ی رابط آن با ویاز اَی فرد در جامعه

۳٫۲٫۱ چکیده ۲۶۸
۳٫۲٫۲ مقدمه ۲۶۹
۳٫۲٫۳ متدلوژی پژوهش ۲۷۰
۳٫۲٫۴ ابزار پژوهش ۲۷۰
۳٫۲٫۵ متن پژوهش ۲۷۱
۳٫۲٫۶ مرکز محله ۲۷۱
۳٫۲٫۷ نیازهای انسان ۲۷۲
۳٫۲٫۸ تعاملات میان انسان وهویت مکان ۲۷۳
۳٫۲٫۹ نیازهای فردی وهویت محله ای ۲۷۴
۳٫۲٫۱۰ هویت جمعی ۲۷۵
۳٫۲٫۱۱ ابعاد تحلیل حیات محله ۲۷۶
۳٫۲٫۱۲ شیوه ی ارگانیک شکل گیری محلات شهر همدان ۲۷۶
۳٫۲٫۱۳ مرکز محله کلپا(محله مورد مطالعه) ۲۷۷
۳٫۲٫۱۴ مطالعات تاریخی محله کلپا ۲۷۷
۳٫۲٫۱۵ هویت محله کلپا ۲۷۹
۳٫۲٫۱۶ تحولات جمعیتی محله ی گلپا ۲۸۱
۳٫۲٫۱۷ کاربری های موجود در مرکز محله کلپا ۲۸۲
۳٫۲٫۱۸ سازگاری کاربری های محله با یکدیگر ۲۸۳
۳٫۲٫۱۹ تحولات اجتماعی گلپا ۲۸۴
۳٫۲٫۲۰ کاربردهای مرکز محله کلپا ۲۸۵
۳٫۲٫۲۱ نتیجه گیری ۲۸۶
۳٫۲٫۲۲ منابع پژوهش ۲۸۷

3-3 ) معیارهای موثر بر طراحی مرکز محله مقایسه محله های سرشور وحسابی و دانش آموز در مشهد

۳٫۳٫۱ چکیده ۲۸۹
۳٫۳٫۲ مقدمه ۲۸۹
۳٫۳٫۳ تعاریف محله ۲۹۰
۳٫۳٫۴ مرکز محله ۲۹۰
۳٫۳٫۵ قابلیت پیاده سازی روی ومراکز محله ۲۹۱
۳٫۳٫۶ معیارهای موثر بر طراحی مرکز محله ۲۹۱
۳٫۳٫۷ توقعات موردی از مرکز محله ۲۹۲
۳٫۳٫۸ آرامش ۲۹۳
۳٫۳٫۹ خودمانی بودن ۲۹۳
۳٫۳٫۱۰ دنجی ۲۹۳
۳٫۳٫۱۱ یافته ها ونتایج ۲۹۴
۳٫۳٫۱۲ نتیجه گیری ۳۰۰
۳٫۳٫۱۳ منابع ۳۰۱

3-4 ) مرکز محله، حلقه گم شده شهرهای امروزی

۳٫۴٫۱ چکیده ۳۰۲
۳٫۴٫۲ مقدمه ۳۰۳
۳٫۴٫۳ تعاریف ۳۰۳
۳٫۴٫۴ فضا ومفهوم آن ۳۰۳
۳٫۴٫۵ تعریف فضای شهری ۳۰۳
۳٫۴٫۶ مفهوم مرکز محله ۳۰۴
۳٫۴٫۷ مبانی طراحی مرکز محله ۳۰۵
۳٫۴٫۸ طراحی مرکز محله برای تمامی افراد ۳۰۵
۳٫۴٫۹ احداث پارک های شهری به مثابه میادین شهری ۳۰۵
۳٫۴٫۱۰ معرفی نمونه داخلی مرکز محله ۳۰۵
۳٫۴٫۱۱ محله نارمک تهران و میدان نبوت(هفت حوض) ۳۰۵
۳٫۴٫۱۲ مرکز محله قرریه نیاوران ۳۰۶
۳٫۴٫۱۳ معرفی نمونه های خارجی از مرکز محله ۳۰۹
۳٫۴٫۱۴ شهر اسن در آلمان ۳۰۹
۳٫۴٫۱۵ شهر میلان درایتالیا ۳۱۰
۳٫۴٫۱۶ دریچارد وینس اسپانیا ۳۱۱
۳٫۴٫۱۷ جمع بندی ونتیجه گیری ۳۱۱
۳٫۴٫۱۸ فهرست منابع ۳۱۲

3-5 ) بررسی طرح ریزی کالبدی محله سنتی از دید زیباشناسی

۳٫۵٫۱ چکیده ۳۱۴
۳٫۵٫۲ مقدمه ۳۱۴
۳٫۵٫۳ ویژگی های محله سنتی ۳۱۵
۳٫۵٫۴ طرح ریزی کالبدی ۳۱۵
۳٫۵٫۵ رویکردها ونظریه های طرح ریزی کالبدی ۳۱۶
۳٫۵٫۶ رویکرد زیباشناختی ۳۱۶
۳٫۵٫۷ تعاریف محله ازنظر زیبایی شناسی ۳۱۷
۳٫۵٫۸ ویژگی های محله طاهر ومنصور ۳۱۸
۳٫۵٫۹ مواد وروشها ۳۱۹
۳٫۵٫۱۰ نتیجه ۳۲۱
۳٫۵٫۱۱ منابع ۳۲۳

3-6 ) بررسی نظام دسترسی سواره وپیاده درمراکز محلات شهر جدید بهارستان

۳٫۶٫۱ چکیده ۳۲۵
۳٫۶٫۲ مقدمه ۳۲۶
۳٫۶٫۳ تاریخچه ایجاد محدوده های پیاده ۳۲۶
۳٫۶٫۴ تاریخچه احداث پیاده راه درایران ۳۲۶
۳٫۶٫۵ پیاده راه ۳۲۷
۳٫۶٫۶ عابر پیاده ۳۲۸
۳٫۶٫۷ خط مشی های اصلی درطراحی مسیرهای عابران پیاده درمعابر شهری شامل مواردی است ۳۲۸
۳٫۶٫۸ دوچرخه وراه مخصوص آن ۳۲۸
۳٫۶٫۹ طارحی وساخت مسیرهای حرکت سواره ۳۲۹
۳٫۶٫۱۰ انواع جاده های شهری ۳۲۹
۳٫۶٫۱۱ جاده های توزیع کننده اصلی ۳۲۹
۳٫۶٫۱۲ جاده های توزیع کننده ناحیه ای ۳۳۰
۳٫۶٫۱۳ جاده های توزیع کننده محلی ۳۳۰
۳٫۶٫۱۴ جاده های اتصالی ۳۳۰
۳٫۶٫۱۵ بررسی نمونه موردی:مرکز محله شهر بهارستان ۳۳۱
۳٫۶٫۱۶ بررسی نظام دسترسی سواره وپیاده در محلات ونحوه هم پیوندی آنها در مراکز محلات ۳۳۲
۳٫۶٫۱۷ ورودی های اصلی شهر اصفهان ۳۳۲
۳٫۶٫۱۸ پیش بینی تعداد سفرهای ساکنان شهربهارستان درسال افق طرح ۳۳۲
۳٫۶٫۱۹ نظام عملکردی شبکه معابر پیشنهادی درشهر بهارستان ۳۳۳
۳٫۶٫۲۰ نظام عملکردی شبکه معابر پیشنهادی درمحدوده فاز دو ۳۳۳
۳٫۶٫۲۱ حمل ونقل همگانی ۳۳۵
۳٫۶٫۲۲ پارکیگ ها وپخ ها ۳۳۵
۳٫۶٫۲۳ حرکت پیاده ۳۳۵
۳٫۶٫۲۴ بررسی حرکت پیاده در محدوده فاز دو ۳۳۶
۳٫۶٫۲۵ حرکت پیاده درفضای درونی محله مهر وبررسی اجمالی همجواری های آن ۳۳۷
۳٫۶٫۲۶ بررسی عوامل تاثیر گذار عملکردی دراستخوان بندی فضایی محلات ۳۳۷
۳٫۶٫۲۷ منابع ۳۴۰

3-7 ) طراحی غفلت زده؛ آسیب شناسی طرح مرکز محله ی آخوند شهر قزوین

۳٫۷٫۱ چکیده ۳۴۱
۳٫۷٫۲ مقدمه ۳۴۱
۳٫۷٫۳ روش شناسی تحقیق ۳۴۲
۳٫۷٫۴ مروری بر مبانی نظری ۳۴۲
۳٫۷٫۵ پیشینه تحقیق ۳۴۲
۳٫۷٫۶ مفاهیم پایه ۳۴۲
۳٫۷٫۷ فرسودگی وبافت فرسوده ۳۴۲
۳٫۷٫۸ احیاء ۳۴۳
۳٫۷٫۹ محله ی تاریخی ۳۴۳
۳٫۷٫۱۰ مرکز محله ۳۴۳
۳٫۷٫۱۱ چارچوب نظری ۳۴۴
۳٫۷٫۱۲ محله ی آخوند ۳۴۴
۳٫۷٫۱۳ محدوده ی تحقیق ۳۴۴
۳٫۷٫۱۴ معرفی ابعاد مختلف محله ی آخوند ۳۴۵
۳٫۷٫۱۵ طرح مرکز محله ی آخوند ۳۴۶
۳٫۷٫۱۶ معرفی طرح ۳۴۶
۳٫۷٫۱۷ ارزیابی و آسیب شناسی ۳۴۸
۳٫۷٫۱۸ جمع بندی، نتیجه گیری و ارائه ی مدل ۳۵۰
۳٫۷٫۱۹ جمع بندی ۳۵۰
۳٫۷٫۲۰ نتیجه گیری و ارائه مدل ۳۵۰
۳٫۷٫۲۱ مراجع ۳۵۱

3-8 ) مراکز محله ای در مناطق مسکونی شهرهای حاشیه زاگرس

۳٫۸٫۱ چکیده ۳۵۲
۳٫۸٫۲ مقدمه ۳۵۳
۳٫۸٫۳ مراکز محله ای شهرهای حاشیه زاگرس و عوامل محیطی ۳۵۴
۳٫۸٫۴ تأثیرات اقلیمی ۳۵۴
۳٫۸٫۵ تأثیر عوارض زمین ۳۵۵
۳٫۸٫۶ عوامل فرهنگی اجتماعی ۳۵۵
۳٫۸٫۷ مرکز محله رزکیان شهر مهاباد ۳۵۶
۳٫۸٫۸ روند توسعه محله رزکیان ۳۵۷
۳٫۸٫۹ نظرات ساکنین محله رزکیان ۳۶۰
۳٫۸٫۱۰ مدت اقامت در محله ۳۶۰
۳٫۸٫۱۱ مکان های گذران اوقات فراغت در درون محله ۳۶۱
۳٫۸٫۱۲ پیشنهادات ۳۶۲
۳٫۸٫۱۳ نتیجه گیری ۳۶۲
۳٫۸٫۱۴ منابع و ماخذ ۳۶۳

3-9 ) ارتقا کیفیت کارکردی و عملکردی محله از طریق احیاء مرکز محله

۳٫۹٫۱ چکیده ۳۶۴
۳٫۹٫۲ ABSTRACT 365
۳٫۹٫۳ مقدمه ۳۶۵
۳٫۹٫۴ چارچوب نظری ۳۶۸
۳٫۹٫۵ مرکز محله ۳۷۰
۳٫۹٫۶ تجارب مداخله در مراکز محلهای ۳۷۲
۳٫۹٫۷ داخل کشور ۳۷۲
۳٫۹٫۸ خارج کشور ۳۷۳
۳٫۹٫۹ اصول و اجزای مورد استفاده در مداخله ۳۷۴
۳٫۹٫۱۰ توجیه موضع مرکز محله ۳۷۴
۳٫۹٫۱۱ حوزه مداخله ۳۷۵
۳٫۹٫۱۲ طرحها با اولویت اول ۳۷۷
۳٫۹٫۱۳ طرحها با اولویت دوم ۳۷۷
۳٫۹٫۱۴ جمع بندی ونتیجه گیری ۳۷۷
۳٫۹٫۱۵ منابع و مآخذ ۳۷۸

قسمت هایی از فصل چهارم بررسی دیگر جنبه های مهم در طراحی سرای محله


رویکرد طراحی پایدار محیطی با طرح اصولی برای ارتقا وضعیت اجتماعی و کارایی اقتصادی طرحها در کنار تاثیرات محیطی آنها، زمینهساز پایداری محیط در مقیاسهای متفاوت فضایی گردیده است. سنجش و کاربست اصول این رویکرد در مقیاس فضاهای عمومی می تواند زمینه شهر ساز ارتقای نقش این فضاها گردد. هدف کلی پژوهش حاضر مقایسه تطبیقی اصول این رویکرد در مراکز محله پایدارحی ی طراارائهو در ادامه ای برای مرکز محله- میی ناپایدارتر باشد. در این راستا مراکز محلات ازگل و چیذر به دلیل قرارگیری در بافتهای روستاشهری و پذیرش ویژگیهایی از پایداری محیطی برای مقایسه انتخاب گردیدند. سپس با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی مقایسه تطبیقی میان این مراکز محله صورت گرفت. مطابق با یافته های این روش معیار حمایت زیست محیطی با ۲۷۷وزن . بیشترین نقش را در تبیین پایداری مراکز محله ایفا می کند و پس از آن دو معیار تنوع انتخاب و تمایز – با وزن برابر .۱۸۳در رتبه های بعدی قرار گرفته اند. پس از انجام دیگر مراحل تحلیل سلسله مراتبی، مرکز محله چیذر با امتیاز ۰,۷۵به عنوان فضای عمومی پایدارتر نسبت به مرکز محله ازگل با امتیاز ۰,۲۵انتخاب گردید. در واقع اگر چه مرکز محله ازگل بواسطه بهرهمندی از تاثیرات منظر طبیعی، نقش مهمی در حمایت زیست محیطی ایفا میکند، اما عدم پیوستگی فضایی میان فضای میدان ازگل، کاربریها و پارکها موجب پایداری کمتر این فضا در مقایسه با مرکز محله چیذر گشته است. از طرف دیگر در مرکز محله چیذر ارتقای حس مکان به واسطهی وجود امامزاده علی اکبر و همگنی بیشتر قومیت، برقراری ارتباط مناسب میان فضای مرکز محله با معابر و کاربری های اطراف و وجود سرزندگی و یکپارچگی آن با بافت ارگانیک پیرامون زمینه را برای پایداری بیشتر این فضا فراهم نموده است. در نهایت به منظور ارتقای پایداری محیطی در مرکز محله ازگل، یک محور پیاده جهت ارتباط مناسب میان میدان ازگل با پارک ها و کاربریهای اطراف پیشنهاد میگردد

فهرست کامل فصل چهارم بررسی دیگر جنبه های مهم در طراحی سرای محله

4-1 ) نقش مؤلفههای آسایش بصری در ارتقأ هویت مرکز محله

۴٫۱٫۱ چکیده ۳۸۰
۴٫۱٫۲ مقدمه ۳۸۱
۴٫۱٫۳ بیان مسأله ۳۸۱
۴٫۱٫۴ مبانی نظری پژوهش ۳۸۲
۴٫۱٫۵ پیشینه تحقیق ۳۸۲
۴٫۱٫۶ فضا ۳۸۲
۴٫۱٫۷ فضای شهری ۳۸۲
۴٫۱٫۸ مفهوم محله ۳۸۳
۴٫۱٫۹ معیارهای یک محله خوب ۳۸۳
۴٫۱٫۱۰ عناصر و ارکان تشکیل دهنده محله ۳۸۳
۴٫۱٫۱۱ اشارهای به مفهوم مرکز محله ۳۸۳
۴٫۱٫۱۲ مهمترین عوامل تشکیل دهنده هویت محله های شهری ۳۸۳
۴٫۱٫۱۳ پایداری هویت در محله ۳۸۴
۴٫۱٫۱۴ فرهنگ بصری ۳۸۵
۴٫۱٫۱۵ نشانه های شهری ۳۸۵
۴٫۱٫۱۶ آسایش بصری ۳۸۵
۴٫۱٫۱۷ آسایش نمادی )اطلاعات و علایم محیطی( و خوانایی ۳۸۶
۴٫۱٫۱۸ آسایش دیداری )اغتشاش بصری نماها، حجم ها و عناصر( ۳۸۷
۴٫۱٫۱۹ آسایش رنگ درمحیط های انسان ساخت ۳۸۷
۴٫۱٫۲۰ نور )تاریکی( ۳۸۸
۴٫۱٫۲۱ نمونه موردی ۳۸۸
۴٫۱٫۲۲ پیشنهادات ۳۸۹
۴٫۱٫۲۳ منابع و مأخذ ۳۹۰

4-2 ) تاثیر فضای شهری برارتقاء ایمنی وامنیت

۴٫۲٫۱ چکیده ۳۹۱
۴٫۲٫۲ مقدمه ۳۹۱
۴٫۲٫۳ فضای شهری ۳۹۲
۴٫۲٫۴ فرصت های اجتماعی وفرهنگی درفضاهای شهری ۳۹۲
۴٫۲٫۵ فضاهای شهری بعنوان منابع آموزشی ۳۹۳
۴٫۲٫۶ ایمنی وامنیت در فضاهای شهری ۳۹۳
۴٫۲٫۷ شاخص های تحلیل امنیت درمحیط شهری ۳۹۵
۴٫۲٫۸ شاخص های اجتماعی موثر برامنیت فضاهای عمومی ۳۹۷
۴٫۲٫۹ ارائه اصول طراحی براساس مبانی CPTED وشاخص های تحلیل امنیت ۳۹۸
۴٫۲٫۱۰ بررسی نمونه موردی:مرکز محله شهر بهارستان ۴۰۰
۴٫۲٫۱۱ بررسی میزان امنیت درمحله آرمان درشهر جدید بهارستان ۴۰۱
۴٫۲٫۱۲ مشکلات و محدودیت های موجود برای ارتقاء کیفیت زندگی در مرکز محله آرمان ۴۰۲
۴٫۲٫۱۳ قابلیت ها وتوان های موجود برای ارتقاء کیفیت زندگی درمرکز محله آرمان ۴۰۲
۴٫۲٫۱۴ راهکارهای پیشنهادی برای تامین امنیت درمرکز محله آرمان ۴۰۲
۴٫۲٫۱۵ نتیجه گیری ۴۰۵
۴٫۲٫۱۶ مراجع ۴۰۵

4-3 ) بررسی عناصر تسلسل فضایی درمرکز محله با نگرشی برمبانی نظری معماری بومی ایران

۴٫۳٫۱ چکیده ۴۰۷
۴٫۳٫۲ مقدمه ۴۰۸
۴٫۳٫۳ روش تحقیق ۴۰۸
۴٫۳٫۴ سلسله مراتب در معماری ۴۰۸
۴٫۳٫۵ رابطه حرکت و تسلسل فضایی ۴۰۹
۴٫۳٫۶ سلسله مراتب در فضای شهری ۴۱۳
۴٫۳٫۷ مبانی نظری سلسله مراتب در معماری بومی ایران ۴۱۳
۴٫۳٫۸ حکمت سلسله مراتب ۴۱۴
۴٫۳٫۹ نتیجهگیری ۴۱۷
۴٫۳٫۱۰ مراجع ۴۱۸

4-4 ) مکان-فضایی برای تبیین مرکز محله در شهر اسلامی مسجد،مدرسه

۴٫۴٫۱ چکیده ۴۱۹
۴٫۴٫۲ مقدمه ۴۲۰
۴٫۴٫۳دیدگاه معماری ۴۲۴
۴٫۴٫۴ دیدگاه شهرسازی ۴۲۴
۴٫۴٫۵ انواع حالات ساختمان در برخورد با مقوله انرژی ۴۲۵
۴٫۴٫۶ نتیجه گیری ۴۲۶
۴٫۴٫۷ منابع وماخذ ۴۲۶

4-5 ) زیستپذیری مراکز اجتماعی نمونه موردی مرکز محله میدان کاه فروشان تبریز

۴٫۵٫۱ چکیده ۴۲۷
۴٫۵٫۲ مقدمه و بیان مسئله ۴۲۸
۴٫۵٫۳ اهداف ۴۲۸
۴٫۵٫۴ مبانی نظری ۴۲۹
۴٫۵٫۵ چارچوب نظری برای تبیین مؤلفه های منظر شهری خیابان ۴۳۰
۴٫۵٫۶ مواد و روش تحقیق ۴۳۲
۴٫۵٫۷ یافته های پژوهش ۴۳۳
۴٫۵٫۸ مطالعه موردی ۴۳۳
۴٫۵٫۹ کاربری اراضیی ۴۳۴
۴٫۵٫۱۰ جمع و نتیجه گیری ۴۴۰
۴٫۵٫۱۲ منابع ۴۴۱

4-6 ) تاثیر فرهنگ بر شکل گیری مرکز محله در شهرهای کویری ایران

۴٫۶٫۱ چکیده ۴۴۴
۴٫۶٫۲ مقدمه ۴۴۵
۴٫۶٫۳ طراحی شهری تبلور فرهنگ جامعه ۴۴۶
۴٫۶٫۴ فرهنگ و معماری ۴۴۶
۴٫۶٫۵ تحلیل فرهنگ معمار ازگذشته تا معاصر ۴۴۷
۴٫۶٫۶ ویژگی های عام فرهنگی شهرها ومعماری کویر ۴۴۹
۴٫۶٫۷ معرفی وتبیین جایگاه وپیشینه محلات ۴۵۰
۴٫۶٫۸ موقعیت جغرافیایی ونظام محله بندی دولت آباد ۴۵۱
۴٫۶٫۹ محله ۴۵۲
۴٫۶٫۱۰ محله ومفهوم آن در گذشته ۴۵۲
۴٫۶٫۱۱ مرکز محله ۴۵۴
۴٫۶٫۱۲ کارکردهای مرکز محله های سنتی ایران ۴۵۶
۴٫۶٫۱۳ نتیجه گیری ۴۵۸
۴٫۶٫۱۴ منابع ۴۶۰

4-7 ) بررسی تاثیر یک سرای محله مطلوب برفرهنگ جامعه

۴٫۷٫۱ چکیده ۴۶۱
۴٫۷٫۲ مقدمه ۴۶۲
۴٫۷٫۳ بیان مسئله ۴۶۲
۴٫۷٫۴ روش پژوهش ۴۶۳
۴٫۷٫۵ مبانی نظری وچهارچوب ۴۶۳
۴٫۷٫۶ فرهنگ ۴۶۳
۴٫۷٫۷ محله ۴۶۴
۴٫۷٫۸ سرای محله ۴۶۴
۴٫۷٫۹ تحلیل چند نمونه موردی از سراهای محله ۴۶۵
۴٫۷٫۱۰ مرکز ژرژپمپیدو(پاریس) ۴۶۵
۴٫۷٫۱۱ فرهنگ سرای نیاوران(تهران) ۴۶۶
۴٫۷٫۱۲فرهنگسرای بوعلی(همدان) ۴۶۷
۴٫۷٫۱۳ مرکز فرهنگی فجر(سنندج) ۴۶۸
۴٫۷٫۱۴ نتیجه گیری ۴۷۰
۴٫۷٫۱۵ قدردانی ۴۷۱
۴٫۷٫۱۶ منابع ۴۷۲

4-8 ) جایگاه محله تجاری درسامانه کیفی محیطی(باتاکید برمرکز محله تجاری طراحی شده در شهر یزد)

۴٫۸٫۱ چکیده ۴۷۳
۴٫۸٫۲ مقدمه ۴۷۳
۴٫۸٫۳ هویت ۴۷۳
۴٫۸٫۴ مرکز محله ۴۷۴
۴٫۸٫۵ بعد مورفولوژیک ۴۷۴
۴٫۸٫۶ بعد ادراکی ۴۷۵
۴٫۸٫۷ بعد بصری ۴۷۶
۴٫۸٫۸ بعد عملکردی ۴۷۶
۴٫۸٫۹ بعد اجتماعی ۴۷۷
۴٫۸٫۱۰ نتیجه گیری ۴۷۷
۴٫۸٫۱۱ منابع ۴۷۹

%

میزان رضایت

میزان رضایت افراد خریدار این بسته بعد از خرید

(نظر سنجی به وسیله ایمیل و یک هفته بعد ازخرید بسته انجام می گیرد)

قسمت هایی از فصل پنجم : طراحی سرای محله با رویکرد پایداری اجتماعی

در این پژوهش پس از مقایسه تطبیقی اصول رویکرد طراحی پایدار محیطی در مراکز محلات ازگل و چیذر مشخص گردید که مرکز محله چیذر دارای طراحی پایدارتری می باشد. در این راستا به منظور ارتقای وضعیت طراحی مرکز محلهی ازگل، می توان اقدام به تهیه ی یک طرح ساماندهی طراحی برای مرکز محله- ی ازگل بر اساس رویکرد طراحی محیطی پایدار نمود. در راستای طراحی مرکز محله مراحل زیر طی ی ازگل شده است: در ابتدا با استفاده از تکنیک تحلیلی سوات در جدول امکانات و محدودیت های مرکز محله دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج نخستین همایش ملی مدیریت یکپارچه شهری و نقش آن در توسعه پایدار شهری ازگل و چیذر جمع بندی شده است. در ادامه با توجه به امتیاز پایین مرکز ی ازگل و محله در نظر داشتن نقاط قوت و ضعف آن، و با مروری بر متون مرتبط با اصول و معیارهای طراحی مرکز محله، تهیه اقدام به ی راهبردها و راهکارهای ساماندهی مرکز محله برای ازگل در قالب جدول و در است شده نیز انتها این راهکارهای ساماندهی در طراحی مرکز محله به تصویر درآمده اند

فهرست کامل فصل پنجم : طراحی سرای محله با رویکرد پایداری اجتماعی

5-1 ) نقش سرای محله در الگوهای نوین معماری پایدار

۵٫۱٫۱ چکیده ۴۸۱
۵٫۱٫۲ مقدمه ۴۸۲
۵٫۱٫۳ پایداری درمعماری ۴۸۲
۵٫۱٫۴ پایداری ۴۸۳
۵٫۱٫۵ توسعه پایدار ومعماری ۴۸۴
۵٫۱٫۶ معماری پایدار چیست؟ ۴۸۵
۵٫۱٫۷ لزوم توجه به معماری پایدار ۴۸۶
۵٫۱٫۸ سرای محله ۴۸۶
۵٫۱٫۹ مدلهای شکل گیری سرای محله ۴۸۷
۵٫۱٫۱۰ ابعاد اجتماعی-روانشناختی سرای محله ۴۸۷
۵٫۱٫۱۱ راهکارهای تکنیکی ۴۸۸
۵٫۱٫۱۲ نتیجه گیری ۴۹۰
۵٫۱٫۱۳ منابع ۴۹۰

5-2 ) تاثیر پایداری اجتماعی بر ارتقا فضای شهری

۵٫۲٫۱ چکیده ۴۹۲
۵٫۲٫۲ مقدمه ۴۹۲
۵٫۲٫۳ فضای شهری ۴۹۳
۵٫۲٫۴ فرصتهای اجتماعی و فرهنگی در فضاهای شهری ۴۹۴
۵٫۲٫۵ پایداری اجتماعی وتوسعه پایدار اجتماعی ۴۹۴
۵٫۲٫۶ نقش محلات شهری ۴۹۵
۵٫۲٫۷ محله پایدار ۴۹۵
۵٫۲٫۸ بررسی نمونه موردی )شهر جدید بهارستان) ۴۹۶
۵٫۲٫۹ محله گلبهار بهارستان ۴۹۷
۵٫۲٫۱۰ مرکز محله گلبهار ۴۹۷
۵٫۲٫۱۱ عوامل موثر بر پایداری اجتماعی در مراکز محله شهر جدید بهارستان ۵۰۰
۵٫۲٫۱۲ نتیجه گیری ۵۰۲
۵٫۲٫۱۳ مراجع ۵۰۲

5-3 ) ارزیابی کیفیت های پایداری اجتماعی درمرکز محله شهری

۵٫۳٫۱ چکیده ۵۰۴
۵٫۳٫۲ مقدمه ۵۰۵
۵٫۳٫۳ پیشینه تحقیق ۵۰۶
۵٫۳٫۴ مبانی نظری ۵۰۷
۵٫۳٫۵ تعاریف ۵۰۷
۵٫۳٫۶ طراحی شهری ۵۰۷
۵٫۳٫۷ پایداری اجتماعی ۵۰۸
۵٫۳٫۸ مولفه های کیفیت پایداری اجتماعی ۵۰۸
۵٫۳٫۹مرکز محله ۵۱۱
۵٫۳٫۱۰ نمونه موردی ۵۱۲
۵٫۳٫۱۱ محله لنبان اصفهان ۵۱۲
۵٫۳٫۱۲ یافته های پژوهش ۵۱۴
۵٫۳٫۱۳ جمع بندی ونتیجه گیری ۵۱۶
۵٫۳٫۱۴ مراجع ۵۱۷

5-4 ) سازماندهی وطراحی معماری-شهری مرکز محله

۵٫۴٫۱ چکیده ۵۱۹
۵٫۴٫۲ ABSTRACT 520
۵٫۴٫۳ مقدمه ۵۲۱
۵٫۴٫۴ ارزیابی فضاها ازدید استفاده کنندگان ۵۲۱
۵٫۴٫۵ مفهوم مدرن محله ۵۲۷
۵٫۴٫۶ محله وتعلق اجتماعی-فرهنگی ۵۲۷
۵٫۴٫۷ مشخصه های محله ۵۲۸
۵٫۴٫۸ مهمترین عوامل تشکیل دهنده هویت محله های شهری ۵۲۸
۵٫۴٫۹ عناصر وارکان تشکیل دهنده محله ۵۳۰
۵٫۴٫۱۰ مرکز محله ۵۳۰
۵٫۴٫۱۱ گره ۵۳۰
۵٫۴٫۱۲ نشانه ۵۳۱
۵٫۴٫۱۳ تشکل ها،اجتماعات وپیشروان محلی ۵۳۱
۵٫۴٫۱۴ امکانات و منابع محله ای(زیرساخت های محله) ۵۳۲
۵٫۴٫۱۵ نتایج کاربردی وپیشنهادات ۵۳۳
۵٫۴٫۱۶ منابع ۵۳۴

5-5 ) تبیین معیارهای بومی پایداری درمراکز محلات بافت تاریخی

۵٫۵٫۱ چکیده ۵۳۶
۵٫۵٫۲ مقدمه ۵۳۷
۵٫۵٫۳ مبانی نظری ۵۳۷
۵٫۵٫۴ توسعه پایدار ۵۳۷
۵٫۵٫۵ تاریخچه توسعه پایدار ۵۳۸
۵٫۵٫۶ مفهوم محله ۵۳۸
۵٫۵٫۷ ویژگی های محله ایرانی ۵۴۰
۵٫۵٫۸ ابعاد کالبدی-اجتماعی محلات سنتی ۵۴۰
۵٫۵٫۹ مرکز محله ۵۴۰
۵٫۵٫۱۰ جایگاه مرکز محله در پایداری محلات مسکونی ۵۴۱
۵٫۵٫۱۱ برخی اصول وعوامل موثر درنوه استقرار فعالیت ها وفضاها درمیدانهای محلی ۵۴۱
۵٫۵٫۱۲ بافت تاریخی شهر یزد ۵۴۲
۵٫۵٫۱۳ ساختار بافت قدیمی شهر یزد ۵۴۲
۵٫۵٫۱۴ ویژگی های بصری وفضایی بافت قدیم ۵۴۲
۵٫۵٫۱۵ محله ها ومراکز محله ای درشهر یزد ۵۴۳
۵٫۵٫۱۶ معرفی مرکز محله فهادان واقع دربافت تاریخی شهر یزد ۵۴۳
۵٫۵٫۱۷ مهمترین معیارهای پایداری درمرکز محله فهادان ۵۴۵
۵٫۵٫۱۸ نتیجه گیری ۵۴۶
۵٫۵٫۱۹ منابع وماخذ ۵۴۶

5-6 ) مقایسه تطبیقی مراکز محلات براساس رویکرد طراحی محیطی پایدار

۵٫۶٫۱ چکیده ۵۴۹
۵٫۶٫۲ مقدمه ۵۴۹
۵٫۶٫۳ پیشینه پژوهش ۵۵۱
۵٫۶٫۴ شناخت محلات ازگل وچیذر ۵۵۵
۵٫۶٫۵ شناخت محله ی ازگل ۵۵۵
۵٫۶٫۶ شناخت محله ی چیذر ۵۵۶
۵٫۶٫۷ تحلیل ومقایسه تطبیقی مراکز محلات ازگل وچیذر ۵۵۵۷
۵٫۶٫۸ نتیجه گیری وارائه طرح ساماندهی برای مرکز محله ازگل ۵۶۱
۵٫۶٫۹ منابع وماخذ ۵۶۹

5-7 ) بررسی جایگاه مرکز محله در شکل گیری محله ای پایدار با استفاده از روش AHP

۵٫۷٫۱ چکیده ۵۷۲
۵٫۷٫۲ مقدمه ۵۷۳
۵٫۷٫۳ مبانی نظری ۵۷۳
۵٫۷٫۴ پیشینه ومفهوم توسعه پایدار ۵۷۳
۵٫۷٫۵ پایداری شهری ۵۷۳
۵٫۷٫۶ محله ومرکز محله ۵۷۴
۵٫۷٫۷ انتظارات ازمرکز محله ۵۷۴
۵٫۷٫۸ روش شناسی ۵۷۶
۵٫۷٫۹ یافته ها ۵۷۶
۵٫۷٫۱۰ پیشنهادات ونتیجه گیری ۵۷۷
۵٫۷٫۱۱ منابع ۵۷۷

5-8 ) سهم کودکان از شهرسازی پایدار باتاکید بر طراحی مراکز محله

۵٫۸٫۱ چکیده ۵۷۹
۵٫۸٫۲ مقدمه ۵۸۰
۵٫۸٫۳ حقوق کودکان در قوانین جهانی وقوانین ایران ۵۸۰
۵٫۸٫۴ کودک کیست؟ ۵۸۰
۵٫۸٫۵ اعلامیه جهانی حقوق کودک ۵۸۰
۵٫۸٫۶ صندوق بین المللی فوق العاده ملل متحد برای کودکان ۵۸۰
۵٫۸٫۷ ضرورت توجه به کودک در برنامه ریزی شهری ۵۸۱
۵٫۸٫۸ شرایط کودکان درکشورهای جان ودرایران ۵۸۱
۵٫۸٫۹ بریتانیا ۵۸۱
۵٫۸٫۱۰ آلمان ۵۸۱
۵٫۸٫۱۱ کانادا ۵۸۱
۵٫۸٫۱۲ هندوستان ۵۸۱
۵٫۸٫۱۳ مصر ۵۸۱
۵٫۸٫۱۴ ترکیه ۵۸۲
۵٫۸٫۱۵ شرایط کودک در ایران ۵۸۲
۵٫۸٫۱۶ کودک ومسائل شهرسازی ۵۸۲
۵٫۸٫۱۷ محله دوستدار کودک ۵۸۲
۵٫۸٫۱۸ آموزش مفاهیم شهروندی به کودکان ۵۸۳
۵٫۸٫۱۹ فضاهای شهری مناسب برای کودکان ۵۸۳
۵٫۸٫۲۰ کودک و نیازهای اجتماعی ۵۸۴
۵٫۸٫۲۱ کودک و اوقات فراغت ۵۸۴
۵٫۸٫۲۲ فضای بازی کودکان ۵۸۴
۵٫۸٫۲۳ زمین بازی کودکان ۵۸۴
۵٫۸٫۲۴ فضاهای بازی کودکان در ایران ۵۸۵
۵٫۸٫۲۵ نتایج ۵۸۶
۵٫۸٫۲۶ مراجع ۵۸۶

5-9 ) نقش سرای محله و مشارکت شهروندان در مدیریت و پایداری اجتماعی محلات

۵٫۹٫۱ چکیده ۵۸۷
۵٫۹٫۲ مقدمه ۵۸۸
۵٫۹٫۳ چارچوب مفهومی ۵۸۸
۵٫۹٫۴ مشارکت و تعاملات اجتماعی ۵۸۹
۵٫۹٫۵ مشارکت شهروندی در محله ۵۸۹
۵٫۹٫۶ مدیریت شهری در جهان معاصر ۵۹۰
۵٫۹٫۷ اهداف مدیریت شهری ۵۹۰
۵٫۹٫۸ وظایف مدیریت شهری ۵۹۰
۵٫۹٫۹ شهر بزرگ، شهرداری کوچک(مدیریت محله ای) ۵۹۱
۵٫۹٫۱۰ ارکان توسعه پایدار وپایداری اجتماعی ۵۹۱
۵٫۹٫۱۱ طراحی پایدار و پایداری اجتماعی ۵۹۲
۵٫۹٫۱۲ تحقق جامعه پایدار با محله پایدار ۵۹۳
۵٫۹٫۱۳ سرای محله، تجلیگاه هویت محلی ۵۹۵
۵٫۹٫۱۴ بهبود مدیریت محله در خلال طراحی پایدار ۵۹۶
۵٫۹٫۱۵ نتیجه گیری ۵۹۹
۵٫۹٫۱۶ منابع ۶۰۰

تمام منابع معرفی شده هم به صورت فایل Word و هم به صوت فایل PDF در اختیار شما قرار می گیرد.

تومان35,000افزودن به سبد خرید

0 دیدگاه

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *