50 در صد تخفیف ویژه برای این بسته پژوهشی به مدت محدود

005

روز

:

16

ساعت

:

27

دقیقه

:

04

ثانیه(s)

طراحی سرای محله با رویکرد پایداری اجتماعی

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه طراحی سرای محله با رویکرد پایداری اجتماعی است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

  • فصل اول اصول و مبانی طراحی سرای محله
  • فصل دوم بررسی معیار ای طراحی سرای محله
  • فصل سوم تحلیل معیار های مختلف سرای محله
  • فصل چهارم بررسی دیگر جنبه های مهم در طراحی سرای محله
  • فصل پنجم طراحی سرای محله با رویکرد پایداری اجتماعی

امروزه و بدلیل نیاز فوري در کشور، طرحهاي ارائه شده تـأمین مسـکن، اولویـت اصـلی را داشـته و طبیعـی اسـت کـه بسـیاري از فاکتورهاي دیگر آن از جمله ساخت فضاهاي خدماتی، تفریحی و … و شاید از همه مهمتر توجه به طراحی و ساخت مرکز محلـه در اولویتهاي آتی قرار گیرد. در حالیکه این کشور میراثدار استفاده از مراکز محله به عنوان یکی از مهمتـرین فاکتورهـاي تأثیرگـذار در شهرها بوده است. از زمانی که طی 40-30سال گذشته، شهرها، شهركها و مجتمعهـاي مسـکونی، بـهسـرعت سـاخته شـدند، سپس آدمهایی از نقاط مختلف کشور با فرهنگها و پیشینه سنتی مختلف به آن تزریق شد، هویت محلهاي از بـین رفـت و معنـی همسایه تغییر کرد. این در حالی است که اگر به شهرهاي گذشته ایران نگاه کنیم، متوجه ساختار منظم آنهـا مـیشـویم کـه داراي معنی و محتوا بودهاند. ساختار کوچهها، عرض معابر، شکل میدانها و … همه به گونهاي بوده است که بین مردم یک شـهر، ارتبـاط محلهاي و هویت اجتماعی ایجاد میکرده است که همه این عوامل، یک ساختار فیزیکی و کالبدي با عنوان محله به وجود مـی آورده است

قسمت هایی از فصل اول اصول و مبانی طراحی سرای محله

نوشهرگرایی با تأکید بر خصوصیات کالبدی سنتی در پی نیل به درسهایی از شهرگرایی سنتی برای یافتن راهحلهایی در پاسخ به دغدغههای منطقهای و شهری معاصر است. نوشهرگرایی معتقد است که بازگشت به الگوی محلات سنتی برای ایجاد جوامع پایدار و کارا لازم است و توسعه سنتی محلات در کانون توجه آن قرار دارد. یک نظریهی مهم در این راستا عبارت است از: «توسعه واحدهای محلهی سنتی» که نخستین بار توسط «آندره دوانی» و «الیزابت پلاتر زیبرک» مطرح شد. آنها به محلههایی فشرده با کاربری مختلط واولویت عابر پیاده و مناطقی با موقعیت مناسب و کریدورهای کارکردی و زیبا که میتواند محیطهای طبیعی و انسانساخت را در قالب کلیتی پایدار و ماندنی انسجام بخشد، معتقدند. آنها عناصر بنیادی سازماندهی نوشهرگرایی را واحد همسایگی، منطقه و کریدور میشناسند و سپس برای هر کدام اصول طراحی ارائه میهند.
مهندس توسلی در کتاب “اصول و روشهای طراحی شهری و فضاهای مسکونی در ایران”سازمان کالبدی شهرهای قدیمی ایران بر پیوند فضایی میان عناصر مجموعه را اینگونه تقسیمبندی کردهاند: .1مرکز شهر و .2مراکز محلات، از طریق یک رشته فضاها و عناصر ارتباط دهنده .3گذرهای اصلی و .4میدان. در شهرهای قدیمی ایران همانگونه که عناصر شهری و واحدهای مسکونی از اصول هم پیوندی متابعت نمودهاند، ترکیب در هم بافتهشدهی گذرها نیز واجد خصوصیات یکپارچگی و همپیوندی بودهاند. گذرهای اصلی شهر در حالی که کاملاً مستقیم نبودند (بطوری که بافت عمداً حالت شطرنجی نامنظم داشت) در مسیر خود از فضاهای میدانچه مانندی بصورت حسینیه یا تکیه در ارتباط با سایر عناصر مرکز محله عبور میکرد. این خصوصیت فضایی جاذب، از یکنواختی و طولانی بودن مسیر گذر کم میکرد و در عین حال به نیازهای خدماتی مردم در فواصل مناسب پاسخگو بود.
چنانکه در کشور ما توجه به جنبهی خلوت خانوادگی و مشرف نبودن واحدهای مسکونی به هم و تجمع اجتماعی در مرکز محله از اهمیت خاصی برخوردار بوده است. مطالعه همین مسئله اشراف نشان میدهد که پاسخ را نباید تنها در واحدهای مسکونی به صورت منفرد و در جزئیات و عناصر معماری جستجو کرد، بلکه لازم است که مسائل اساسیتری مانند تراکم، فاصله و ترکیب هندسی خانه مورد توجه قرار گیرد. از دیگر ویژگیهای یک محله با تأکید بر روابط اجتماعی، وجود فضاهایی است که ارتباط اجتماعی و تماسهای مردم با یکدیگر در آن رخ دهد و این فضا میتواند با جایگیری مناسب در بافت به عنوان یک پاتوق در محله شهری مطرح شود. در ضمن مرکز محله، علاوه بر تأمین نیازهای معنوی و دورهای اهالی، همواره به عنوان فضایی برای تجمع و گذران اوقات فراغت اهالی محله به شمار میرفت. احداث بناها و فضاهای عمومی در مرکز محله به دو گونه صورت میگرفت؛ نخست اهالی هر محله با یکدیگر همکاری میکردند و با تأمین هزینه و نیروی کار لازم، فضاهای مورد نیاز و ضروری را میساختند. در حالت دوم، اعیانِ محله، خود به تنهایی هزینهی احداث بناها و مجموعههای عمومی را به عهده میگرفتند. اصل تجمع اجتماعی در مرکز محله را باید در مفهوم زندگی محلهای در شهرهای قدیمی جستجو کرد. چنانکه هر محله به معنی یک واحد برنامهریزی اجتماعی، اداری و کالبدی با چند هزار نفر جمعیت در مجموعه شهر دارای مرکزی بود که اصطلاحاً پاتوق(پاتوغ) نامیدهمیشد، وتوغ علم بزرگی بود که مردم محله در ایام عزاداری عاشورای حسین(ع) آن را حرکت میدادند. امروز علیرغم برهم خوردن نظام محلهای در شهرهای قدیمی، مرکز محله با گردهمایی مردم بویژه در اعیاد اسلامی و سوگواری و مراجعه روزمره به آن قابل شناسایی است.
از دیگر خصوصیات محلهها در گذشته، برگزاری آیینهای اجتماعی و مذهبی بود که بیشتر در مسجد و تکیهی محل برپا میشد و در واقع باعث برقراری نوعی پیوند نزدیک میان اهالی محل و علاقهی خاص نسبت به محلهشان میشد. مرکز محله مظهر بیشترین تماسها و تجمع افراد هر محله محسوب میشد واحد همسایگی، به علت فرصت ایجاد گروهی از مردم، و مرکزیت کارکردی خدمات جمعی، قلمرویی برای جامعهای همگن بهوجود میآورد که میتواند نقش پررنگی در حس تعلق به مکان ایجاد کند. از نظر روانشناسی، افراد ساکن در یک محله مشخص «حس اجتماع محلی» دارند. بنابراین برای شهرهایی که ناهمگن، متنوع و چندفرهنگی هستند، محله مکانی برای خرده فرهنگهای شهری است.
مرکز محله در معماری گذشته همچون نگینی در قلب محلات وجود داشته که تمامی خصوصیات و مشخصات یک فضای مفصل و رابط را در یک محدوده شهری ایفا میکرده است، که با توجه به تغییر چیدمان فضایی و ساختاری شهرهای امروزی، این گونه مرکز محلهها از بین رفته و نابود شدهاند و دیگر فضایی را با کاربری مختص به پاتوق در محلات نمیتوان یافت. لذا میتوان با اختصاص فضایی در محلات، به عنوان “سرای محله”، تمامی این خصوصیات را بازآفرینی کرد. در زمینه مدیریت محله در گذشته، هر محله دارای فضایی نیمه مستقل در اداره امور داخلی و تأمین نیازهای خود بود.
رهبری و هدایت فعالیتهای اجتماعی در محلهها و حقوق اجتماعی مردم در محلهها با کدخداها و کلانتران بود که از مهتران و اعیان محله بودند. به این ترتیب مدیریت محلهای نقشی تأثیرگذار در ارتقا کیفیت خدمات محلهای داشت لذا میتوان مهمترین ویژگی یک محله را داشتن مرکز دانست. محله به هر شکلی که باشد دارای یک نقطهی مرکزی به نام مرکز محله است که فاصلهاش از همهی قسمتهای یک محله، فاصلهای معقول است.
حال میتوان با توجه به تعاریف گفتهشده از محله در شهرهای اسلامی، و با نظر به اینکه، ساختار محله بر پایهی منافع مشترک عمومی استوار است و ساکنانش خود را در قبال محلهی خویش مسئول میدانند میتوان فضایی را برای مفهوم محلهی از دسترفتهی امروزی در نظر گرفت، که علاوهبر مدیریت محلهای و پیوند اجتماعی-فرهنگی ساکنین، محلی برای پیدا کردن هویت از دست رفتهی محله و ساختار تاریخی شهر باشد، و هیچ مکانی مانند سرای محله، نمیتواند بخوبی پاسخگوی این نیاز باشد. سرای محله یکی از ابزارهای توانمندسازی و جلب مشارکت مردمی با تکیه بر رویکرد محله محور است. با تشکیل سرای محله و شورا یاری ها وهیات امنای محلات بستر مناسبی برای بسط، تقویت و نهادینه کردن مشارکت شهروندان در عرصه مسائل مختلف اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، عمرانی، خدماتی و رفاهی فراهم میگردد.
از آثار مشارکت اجتماعی مردم، می توان گسترش تفکر محله گرایی، تحقق شعار محله محوری، تقویت هویت محلهای، افزایش احساس تعلق به محله، افزایش وفاق و همبستگی اجتماعی در سط محله، و در نهایت افزایش سرمایه اجتماعی در سطوح خرد، میانی و کلان، پاسخگویی شفاف مسئولین و گسترش فرآیند نظارت مردمی و حل بسیاری از مشکلات محلات توسط خود اهالی محل را نام برد

فهرست کامل فصل اول اصول و مبانی طراحی سرای محله

1-1 ) طراحی سرای محله با رویکرد ارتقاء تعاملات اجتماعی درمیان ساکنان

1.1.1 کلیات تحقیق 21
1.1.1.1 بیان مسئله 22
1.1.1.2 ضرورت و اهمیت تحقیق 22
1.1.1.3 اهداف تحقیق 23
1.1.1.4 پیشینه تحقیق 23
1.1.1.5 سوالات یا فرضیه های تخصصی 24
1.1.1.6 نوع تحقیق و روش بررسی فرضیه ها با پاسخگویی به سوالات 24
1.1.1.7 جامعه آماری 25
1.1.1.7 نمونه گیری 25
1.1.1.8 ابزار گردآوری داده ها وذکر ویژگی های آنها 25
1.1.1.9 روشهای تجزیه وتحلیل داده ها 25
1.1.1.10 محدودیت های تحقیق 25
1.1.1.11 کاربرد نتایج تحقیق 25
1.1.2 مروری بر ادبیات موضوع 27
1.1.2.1 بررسی مفاهیم بکاررفته در موضوع 28
1.1.2.2 از لحاظ واژه 28
1.1.2.3 از لحاظ فنی 28
1.1.2.4 جامعه واجتماع 28
1.1.2.5 محله 28
1.1.2.6 الگوهای انسانی در حوزه رفتار ومحیط 29
1.1.2.7 الگوی ماشین انگاری 29
1.1.2.8 الگوی ادراکی،شناختی،انگیزشی 29
1.1.2.9 الگوی رفتار انسان 30
1.1.2.10 الگوی یوم شناختی با الگوی نظام های اجتماعی انسان 30
1.1.2.11 صاحب نظران با رویکرد تقویت تعاملات اجتماعی 31
1.1.2.12 پیشینه تحقیق 34
1.1.2.13 چارچوب نظری تحقیق 37
1.1.2.14 تعاملات اجتماعی وامکان شکل گیری رویدادها 37
1.1.2.15 دسته بندی فاکتورهای موثر بر شکل گیری وافزایش تعاملات اجتماعی 38
1.1.2.16 ساختار کالبدی-فضایی 39
1.1.2.17 عامل روانی-اجتماعی استفاده کنندگان از فضا 41
1.1.2.18 بررسی فاکتروهای موثر بر شکل گیری وافزایش تعاملات اجتماعی 41
1.1.2.19 قلمرو 41
1.1.2.20 انواع قلمرو 42
1.1.2.21 قلمرو اولیه 42
1.1.2.22 قلمرو ثانویه 43
1.1.2.23 قلمرو عمومی 43
1.1.2.24 تجاوز به قلمرو 44
1.1.2.25 واکنش به تجاوز به قلمرو 44
1.1.2.26 رفتار قلمروی ساز وکاری برای نظارت بر روابط اجتماعی 45
1.1.2.27 ازدحام 45
1.1.2.28 خلوت 46
1.1.2.29 حس تعلق 47
1.1.2.30 نیاز تعلق به مکان 47
1.1.2.31 تعلق روحی-روانی 49
1.1.2.32 امنیت اجتماعی و محیطی 50
1.1.2.33 حس مکان 51
1.1.2.34حس تعلق به مکان 55
1.1.2.35 اجتماع پذیری فضا 55
1.1.2.36 اعتماد اجتماعی 58
1.1.2.37 مشارکتی بودن فضا 59
1.1.2.38 مراسم مذهبی 59
1.1.2.39 طبقه اجتماعی وپایگاه اقتصادی 60
1.1.2.40انواع فضاهای عمومی وپاتوق درمحله 60
1.1.2.41 فاصله دسترسی 62
1.1.2.42 نوع و میزان مراجعه 63
1.1.2.43 نتیجه 63
1.1.3 اصول طراحی سرای محله 64
1.1.3.1تعریف ومفاهیم محله 65
1.1.3.2 محله 65
1.1.3.3 از دیدگاه علوم اجتماعی 66
1.1.3.4 از دیدگاه جغرافیای شهری واجتماعی 67
1.1.3.5 فاضهای عمومی شهری 67
1.1.3.6 حیات مدنی در فضاهای شهری 68
1.1.3.7 کارکرد امروزی فضاهای شهری 68
1.1.3.8 وظایف فضاهای عمومی شهری 69
1.1.3.9 سرای محله 69
1.1.3.10 محله از دیروز تا امروز 69
1.1.3.11 محله در ایران قدیم 70
1.1.3.12 محله در دوران معاصر 71
1.1.3.13 مقایسه محله قدیمی ومعاصر 72
1.1.3.14 سرای محله 72
1.1.3.15 سرای محله در ایران قدیم 73
1.1.3.16 سرای محله در ایران معاصر 73
1.1.3.17 سرای محله در خارج از ایران-دوران کهن 74
1.1.3.18 سرای محله در خارج از ایران-دوران معاصر 74
1.1.3.19 اصول طراحی سرای محله 74
1.1.3.20 مکان یابی سرای محله 75
1.1.3.21 مسائل شهری ومحیطی 75
1.1.3.22 مسائل مرتبط با استفاده کنندگان 75
1.1.4 یافته های تحقیق 76
1.1.4.1 مقدمه 77
1.1.4.2 روش تحقیق 77
1.1.4.3 جامعه آماری 77
1.1.4.4 نحوه انتخاب ودلایل انتخاب نمونه موردی 77
1.1.4.5 روش تجزیه وتحلیل مشاهدات 78
1.1.4.6 تحلیل توصیفی مشاهدات وداده ها 80
1.1.4.7 آماره های توصیفی شاخص ها 97
1.1.4.8 آزمون فرضیات تحقیق 1.6
1.1.4.9 بررسی وضعیت ساختار اجتماعی وسیاسی شهر وزیرفاکتورهای آن 108
1.1.4.10 بررسی همبستگی بین اسختار اجتماعی وسیاسی شهر وزیر فاکتورهای آن 109
1.1.4.11 بررسی وضعیت عام روانی-اجتماعی استفاده کنندگان از فضا وزیرفاکتورهای آن 111
1.1.4.12 فرضیات تحقیق 113
1.1.5 روند طراحی 118
1.1.5.1 بررسی زمینه بستر طرح 119
1.1.5.2 موقعیت جغرافیایی 119
1.1.5.3 اقلیم 119
1.1.5.4 گونه های معماری منطقه 119
1.1.5.5 تاریخچه 120
1.1.5.6 معرفی سایت طرح 120
1.1.5.7 دلایل انتخاب بستر 120
1.1.5.8 کاربری سایت 121
1.1.5.9 چگونگی شکل گیری طرح(روند طراحی) 121
1.1.5.10 ایده های طراحی 124
1.1.5.11 برنامه ریزی کالبدی 125
1.1.6 نتیجه گیری،بحث و پیشنهادها 126
1.1.6.1 بحث ونتیجه گیری 127
1.1.6.2 پیشنهادها 128
1.1.6.3 پیوست ها 130
1.1.6.4 منابع وماخذ 147
1.1.6.5 ABSTRACT 153

i

ارجاع دهی و رفرنس نویسی

تمام مطالب این بسته مطابق با استاندارد های دانشگاههای وزارت علوم ایران رفرنس دهی شده اند و هیچ قسمتی از بسته وجود ندارد که بدون منبع باشد.

نگارش گروهی

در نگارش و جمع آوری این بسته آموزشی دو کارشناس ارشد رشته مکانیک و یک مهندس برق همراهی کرده اند.کار گروهی بستر بهتری برای پژوهش فراهم میکند.

<

معرفی منبع برای ادامه پژوهش

در این بسته بیش از 1000 مقاله و منبع در زمینه طراحی سرای محله با رویکرد پایداری اجتماعی معرفی شده است که می توان از آنها برای ادامه مسیر پژوهشی استفاده کرد.

Z

پاسخ به سوالات و پشتیبانی علمی

در قسمت دیدگاه ها  اماده پاسخگویی به سوالات احتمالی شما در حد توان علمی خود هستیم.در صورت نیاز شماره تماس برای ارتباط با محققین برای شما ارسال می گردد.

بخش هایی از فصل دوم بررسی معیار ای طراحی سرای محله

ضوابط قانون تقسیمات کشوري سال 1362 در تعریف محله میگوید:” مجموعه ساختمانهاي مسکونی و خدماتی کـه از لحاظ بافت اجتماعی، ساکنانش خود را اهل آن محل میدانند و داراي محدودهي معینی است”. در ساده ترین تعریف، محله از خانه هاي مجاور هم در یک فضاي جغرافیایی خاص تشکیل می شود. خانواده ها نسبت به محله مسکونی همان احساس خانه مسکونی خود را دارند و با ورود به محله، خود را در یـک محـیط آشـنا و خـودي مثـل خانـه احساس می کنند. محله منطقه ي همگنی از کالبد فرهنگی، اجتماعی و سایر جنبه ها هستند و این هم – بستگی ها در مجموع هویت محله اي را ایجاد می کند که آن را از سایر محلات جدا می سازد. بنابراین واحد ساختمانی شـهر، محله است. با زنده سازي محلات و پررنگ شدن نقش آنها مثل گذشته می توان هویت از دست رفته آن و سـاکنانش را بـه دست آورد. بدون محله ها، حتی یک شهر کوچک هم بزرگ و بی هویت به نظر می آید. محله به عنوان یک ابزار اساسی براي درك روابط بین مردم، اجتماع و طبیعت تلقی می گردد. مک لالین، صاحب نظر عرصه شـهرگرایی جدیـد، محلـه را ناحیـه شهري با دست هاي متنوع از انواع ساختمان ها و فضـاهاي بـاز عمـومی، بـا تنـوع فعالیـت هـاي انسـانی در آن تعریـف مـی کند.
فرهنگ آن به نوع افرادي که در محله ساکن بودند، ارتباط داشت. اتحاد و همبسـتگی اجتمـاعی در گذشـته از طریـق هـم قومیتی، هم مذهبی، شغل و سطح اقتصادي ساکنین محلات به وجود می آمد. مدیریت و هدایت محلـه در گذشـته برعهـده پیران و ریش سفیدان محل بود. از نظریه پردازان معروف در خصوص محله، کلرنس پري است که معتقد است محلات سنتی یکی از پایه هاي برنامه ریزي شهرهاي جدید، محدوده هاي شهري و گسترش مجدد آنها معرفی کرد. پري در نظریه “واحد همسایگی” استدلال می کرد که خدمات عمده و یرطرف کننده مایحتاج زندگی باید در نزدیکی خانه هاي مسـکونی باشـند. وي جمعیت و اندازه واحد همسایگی را با فاصله آنها تا بخـش هـاي عملکـردي ماننـد دبسـتان مشـخص مـی کـرد. نحـوه دسترسی و شعاع دسترسی به آن تعیین میکرد. پري معتقد بود که زندگی جمعی در واحدهایی که به خوبی سازمان یافته باشند، شکوفا می شود. اما این الگو نتوانست به خوبی محلات را سازماندهی کند. در واقـع کلـرنس پري معتقد است که یک محله باید نیازهاي معیشیتی ساکنان را فـراهم آورد و دسترسـی و شـعاع دسترسـی بـه آن حـائز اهمیت است. دیدگاه پري بیشتر عملکردي و رفع نیازهاي مادي است. طبیعی است که چنین نگرشـی بـه دلیـل غیرقابـل انعطاف بودن، عدم توجه به انسان از بعد معنوي و نیاز وي به بودن در کنار هم نوعان خود نتوانست به موفقیت دسـت یابـد.
الگوهاي جدید به دلیل همزمانی فعالیتها در یک مجموعه و انعطاف پذیر بودن جايگزین آن شوند. واحدهاي همسایگی در شهرسازي معاصر غرب نقش توسعه شهري دارند و از آنها به عنوان کلید توسعه شهري، مشـارکت مردم و هویت بخشی به محیط هاي شهري یاد می شود. “حس اجتماع محلی” در محله ها، به دلیل کارکردهاي جمعی، مشارکت و تعاملات همسایگان حس تعلق به محله را در افراد ایجاد می کند. براي شـهرهایی کـه ناهمگن، متنوع و چندفرهنگی هستند، محله مکانی براي خرده فرهنگ هـاي شـهري اسـت. یکی از راهکارهایی که به توسعه محله و رشد و پویایی آن کمک شایانی میکند؛ مرکزمحله است. درواقـع مرکزمحلـه بـه عنوان فضاي دوستانه اي است که می تواند محله را به توسعه پایدار نزدیک کنـد. محلـه کارکردهـاي متعـددي را مانند ایجاد و حفظ هویت اجتماعی، تقویت همبستگی اجتماعی، امنیت و خدمات محلی براي ساکنان خود انجام دهد.
نکته مهم در هر محله استخوان بندي آن است که تداوم محور پیاده، تلفیق فعالیتها، وجود عرصه هاي عمومی، نیمه عمومی، نیمه خصوصی در کنارهم بستر مناسبی را جهت تعاملات اجتماعی فراهم می آورد. جداسازي فعالیتها و منطقه بندي با تعریف محله و لزوم وجود آن مغایرت دارد و مانع از ترکیب دسته مهمی از کاربري هـا در یک فضاي منسجم می شود. همچنان که از اصول طراحی یک محله ایده آل داشتن مرکز و لبه است. تعادلی بین ترکیبـی از فعالیتهاي مسکونی، خرید، کار، تحصیل و فراغت می باشد. در محله شبکه راه ها به آن ساختار می دهد. به فضاي عمومی و جایگاه مناسب ساختمان هاي شهري اولویت می دهد. از آنجا که مرکزمحله یک فضاي شهري و عمومی است می بایست کیفیت درخـور خـود را داشـته باشـد کـه نفوذپـذیري، گوناگونی، خوانایی و تعلق شاخصه هاي با کیفیت بودن آن است. در واقع مرکزمحله مفهوم اجتماع محلی است که در مقابل نظام خشک و بی روح واحد همسایگی قرار دارد و به خوبی می تواند خود را با نیازهاي ساکنین و وضع موجود انطباق دهد.
با مرور تجربیات گذشته در بحث فضاهاي شهري براي تعامل اجتماعی ساکنین یـک منطقـه و یـا محلـه، مرکزمحلـه نـوع دیگري از مفهوم اجتماع محلی است که درمقابل مفهوم واحد همسایگی که نظام مند، خشک و بیروح از نظر کالبدي است، منعطف تر بوده و به خوبی می تواند خود را با نیازهاي ساکنین و وضع موجود انطباق دهد. مرکزمحله الزاما بنا یا ساختمان مشخصی نیست بلکه می تواند مکانی باشد که فعالیتهاي ساکنان آن را تعریف کرده و نـوع کاربريها و کارکردهاي آن مکان را مشخص کند. مرکزي که تمامی نیازهاي ساکنان آن را هم مـادي، معنـوي و همچنـین عاطفی و اجتماعی برآورده سازد. از فضایی روباز جهت تردد و امکان عبور ساکنین و تقویت پیاده مداري در محلـه، مرکـزي جهت انتقال اطلاعات، ارتباطات اجتماعی، بحث ومشورت پیرامون مسایل محله اي را فراهم میکند. اکثریت صاحب نظران شهرسازي و معماري بر این تأکید دارند که فضاهاي عمومی شهري می بایست مکـانی بـراي تعـاملات اجتماعی و زندگی جمعی باشند، در واقع ارزش فضاهاي باز شهري در نقش موثر آن بر تعـاملات و فعالیـتهـاي اجتمـاعی شهروندان است. در محله نیز هرچه بتواند مشارکت و تعاملات را در بین ساکنین افزایش دهد، موفقتر است

فهرست کامل فصل دوم بررسی معیار ای طراحی سرای محله

2-1) وجود سرای محله در محلات کنونی چیست،چرایی وچگونگی آن

2.1.1 چکیده 155
2.1.2 مقدمه 156
2.1.3 چیستی مفهوم “سرای محله” 156
2.1.4 بازخوانی محله 157
2.1.5 نزول مفهوم محله در نتیجه ی مداخلات امروزی 159
2.1.6 وجود سرای محله در محلات کنونی؛ چرایی و چگونگی آن 160
2.1.7 جمع بندی و نتیجه گیری 161
2.1.8 مراجع 162

2-2 ) بررسی اصول مناسب جهت طراحی مرکز محله در بافت سنتی

2.2.1 چکیده 164
2.2.2 مقدمه 165
2.2.3 مرکز محله 165
2.2.4 محله ی ایرانی 166
2.2.5 معیارهای پیشنهادی در طراحی محلات 166
2.2.6 نتیجه گیری )اصول کاربردی در طراحی( 166
2.2.7 زیر ساخت های محله 168
2.2.8 نتیجه گیری 169
2.2.9 منابع 170

2-3 ) طراحی وزیبای سازی مرکز محله

2.3.1 چکیده 171
2.3.2 مقدمه 172
2.3.3 ضرورت پژوهش 172
2.3.4 تعاریف محله 173
2.3.5 مفهوم محله 173
2.3.6 محلات در شهرسازی گذشته وماقیل مدرن 174
2.3.7 خصوصیات مرکز محله 174
2.3.8معرفی محدوده 175
2.3.9 تاریخچه شکل گیری محله زرگنده 177
2.3.10 ویزگی محدود 178
2.3.11 طرح پیشنهادی 178
2.3.12 برنامه های پیشنهادی 179
2.3.13 جمع بندی وطراحی مرکز محله 179
2.3.14 اقدامات 180
2.3.15مراجع 185

2-4 ) مرکزمحله، فرصتی جهت پویایی محله

2.4.1 خلاصه 187
2.4.2 مقدمه 187
2.4.3 سوال تحقیق 188
2.4.4 روش تحقیق 188
2.4.5 محله 188
2.4.6 اهمیت وجود مرکز محله 190
2.4.7 شاخص های مرکز محله ایده آل 190
2.4.8 کارایی کاربری های مختلط 191
2.4.9 بحث ونتیجه گیری 192
2.4.10 مراجع 194

2-5 ) ظرفيت هاي كاركردي سراي محلات بر اساس نيازهاي محله

2.5.1 چکیده 196
2.5.2 محله 197
2.5.3 مفهوم مشارکت مردمی 198
2.5.4 مشاركت مردمي در سراي محله 199
2.5.5 قابليت هاي كاركردي سراي محله 201
2.5.6 نتيجه 205
2.5.7 منابع 206

2-6 ) سازماندهی وطراحی معماری-شهری مرکز محله

2.6.1 چکیده 207
2.6.2 ABSTRACT 208
2.6.3 مقدمه 209
2.6.4 ارزیابی فضاها ازدید استفاده کنندگان 209
2.6.5 مفهوم مدرن محله 215
2.6.6 محله وتعلق اجتماعی-فرهنگی 215
2.6.7 مشخصه های محله 216
2.6.8 مهمترین عوامل تشکل دهنده هویت محله های شهری 216
2.6.9 عناصر وارکان تشکل دهنده محله 218
2.6.10 مرکز محله 218
2.6.11 گره 218
2.6.12 نشانه 219
2.6.13 تشکل ها،اجتماعات وپیشروان محلی 219
2.6.14 امکانات ومنابع محله ای 220
2.6.15 نهاد تصمیم ساز وناظر بر قوانین محلی 221
2.6.16 گفتار آخر 221
2.6.17 منابع 222

2-7 ) مرکز محله، حلقه گم شده شهرهاي امروزي

2.7.1 چکیده 224
2.7.2 مقدمه 225
2.7.3 تعاریف 225
2.7.4 فضا ومفهوم آن 225
2.7.5 تعریف فضاي شهري 225
2.7.6 مفهوم مرکز محله 226
2.7.7 مبانی طراحی مرکز محله 227
2.7.8 طراحی مرکز محله براي تمامی افراد 227
2.7.9 احداث پارکهاي شهري به مثابه میادین شهري 227
2.7.10 معرفی نمونه داخلی مرکز محله 227
2.7.11 محله نارمک تهران و میدان نبوت 227
2.7.12 مرکز محله قریه نیاوران 228
2.7.13 معرفی نمونههاي خارجی از مرکز محله 231
2.7.14 شهر اسن در آلمان 231
2.7.15 شهر میلان در ایتالیا 232
2.7.16 ریچارد وینس اسپانیا 233
2.7.17 جمع بندي و نتیجهگیري 233
2.7.18 فهرست منابع 234

2-8 ) از مرکز محله تا پلازا )تلفیق مفهومات سنتی تعامل پذیری در فضاهای شهری، روندی بسوی توسعه اجتماعی شهراسلامی)

2.8.1 چکیده 236
2.8.2 مقدمه 237
2.8.3 فضاهای سنتی تعاملات اجتماعی و تحولات پس از آن 237
2.8.4 مؤلفه های پایائی فضاهای تعاملات اجتماعی سنتی 239
2.8.5 مفهوم جامعه، اجتماع و تعاملات اجتماعی شهری 240
2.8.6 فضای شهری و ارتباط آن با تعاملات اجتماعی 242
2.8.7 ضوابط و مؤلفه های تعاملات اجتماعی سالم در اسلام 244
2.8.8 تأثیر فضاهای تعامل پذیر اجتماعی بر شاکله فضاهای شهر اسلامی 245
2.8.9 ادغام مفاهیم تعامل پذیری در برخورد با فضاهای شهری معاصر 246
2.8.10 یافته های تحقیق 247
2.8.11 جمع بندی 248
2.8.12 نتیجه گیری 249
2.8.13 منابع 250

تعداد صفحه بسته آموزشی

تعداد منابع معرفی شده برای ادامه کار

تعداد پشتیبانان مخصوص این فایل

قسمت هایی از فصل سوم تحلیل معیار های مختلف سرای محله

امروزه در کشور ما بافت های جدید شهری که بر اثر اشکال پیچیده روابط اجتماعی – اقتصادی دگرگونی های فراوانی یافته و به سرعت و به صورت تاسف برانگیزی بی قاعده و ضابطه ساخته می شوند، به بافت های با ارزش قدیمی که سرشار از درس هایی مهم و اساسی برای تامین زندگی مطلوب و کارا برای ساکنانشان بوده اند، پشت کرده و تداومی منطقی با گذشته را بدست نمی دهند،و ناپایداری در تمامی ابعاد آنها مشهود است، بنابراین شناخت دقیق و اصولی بافت های قدیمی شهر ها و الگوهای مترتب بر آنها ضروری می نماید. اصول مشخص شده در مرکز محله فهادان که مورد نظر این پژوهش بود شامل اصل هم پیوندی، ترکیب، تباین فضایی، محصوریت، سلسله مراتب ورود به فضا، و نیز مرکز محله به عنوان عنصر هویت بخش می باشد که می توان با معاصر سازی و بکارگیری این اصول در مراکز محله ای بافت های جدید شهر یزد اولا امکان ایحاد محلاتی پایدار با ویژگی های مطلوب و مناسب برای زندگی شهروندی و امکان برقراری تعاملات اجتماعی بیشتر را برای مردم محله فراهم ساخت و همچنین موجب ایجاد محلاتی در ارتباط و هماهنگ با ساختار و بافت خاص شهر یزد شد. امید است پژوهش هایی از این دست مورد توجه کارشناسان و دست اندرکاران شهری واقع شده تا شاهد زنده شدن دوباره الگو های مطلوب و کارای بافت قدیمی در تمامی توسعه و گسترش های شهری باشیم.

فهرست کامل فصل سوم تحلیل معیار های مختلف سرای محله

3-1 ) ارتقا کیفیت کارکردی و عملکردی محله از طریق احیاء مرکز محله

3.1.1 چکیده 252
3.1.2 ABSTRACT 253
3.1.3 مقدمه 253
3.1.4 چارچوب نظری 256
3.1.5 مرکز محله 258
3.1.6 تجارب مداخله در مراکز محلهای 260
3.1.7 داخل کشور 260
3.1.8 خارج از کشور 261
3.1.9 اصول و اجزای مورد استفاده در مداخله 262
3.1.10 توجیه موضع مرکز محله 262
3.1.11 حوزه مداخله 263
3.1.12 طرحها با اولویت اول 265
3.1.13 طرحها با اولویت دوم 265
3.1.14 جمعبندی و نتیجه گیری 266
3.1.15 منابع و ماخذ 266

3-2 ) معماری مرکس محل ارگاویک ي رابط آن با ویاز اَی فرد در جامعه

3.2.1 چکیده 268
3.2.2 مقدمه 269
3.2.3 متدلوژی پژوهش 270
3.2.4 ابزار پژوهش 270
3.2.5 متن پژوهش 271
3.2.6 مرکز محله 271
3.2.7 نیازهای انسان 272
3.2.8 تعاملات میان انسان وهویت مکان 273
3.2.9 نیازهای فردی وهویت محله ای 274
3.2.10 هویت جمعی 275
3.2.11 ابعاد تحلیل حیات محله 276
3.2.12 شیوه ی ارگانیک شکل گیری محلات شهر همدان 276
3.2.13 مرکز محله کلپا(محله مورد مطالعه) 277
3.2.14 مطالعات تاریخی محله کلپا 277
3.2.15 هویت محله کلپا 279
3.2.16 تحولات جمعیتی محله ی گلپا 281
3.2.17 کاربری های موجود در مرکز محله کلپا 282
3.2.18 سازگاری کاربری های محله با یکدیگر 283
3.2.19 تحولات اجتماعی گلپا 284
3.2.20 کاربردهای مرکز محله کلپا 285
3.2.21 نتیجه گیری 286
3.2.22 منابع پژوهش 287

3-3 ) معيارهای موثر بر طراحی مرکز محله مقایسه محله های سرشور وحسابی و دانش آموز در مشهد

3.3.1 چکیده 289
3.3.2 مقدمه 289
3.3.3 تعاریف محله 290
3.3.4 مرکز محله 290
3.3.5 قابلیت پیاده سازی روی ومراکز محله 291
3.3.6 معیارهای موثر بر طراحی مرکز محله 291
3.3.7 توقعات موردی از مرکز محله 292
3.3.8 آرامش 293
3.3.9 خودمانی بودن 293
3.3.10 دنجی 293
3.3.11 یافته ها ونتایج 294
3.3.12 نتیجه گیری 300
3.3.13 منابع 301

3-4 ) مرکز محله، حلقه گم شده شهرهاي امروزي

3.4.1 چکیده 302
3.4.2 مقدمه 303
3.4.3 تعاریف 303
3.4.4 فضا ومفهوم آن 303
3.4.5 تعریف فضای شهری 303
3.4.6 مفهوم مرکز محله 304
3.4.7 مبانی طراحی مرکز محله 305
3.4.8 طراحی مرکز محله برای تمامی افراد 305
3.4.9 احداث پارک های شهری به مثابه میادین شهری 305
3.4.10 معرفی نمونه داخلی مرکز محله 305
3.4.11 محله نارمک تهران و میدان نبوت(هفت حوض) 305
3.4.12 مرکز محله قرریه نیاوران 306
3.4.13 معرفی نمونه های خارجی از مرکز محله 309
3.4.14 شهر اسن در آلمان 309
3.4.15 شهر میلان درایتالیا 310
3.4.16 دریچارد وینس اسپانیا 311
3.4.17 جمع بندی ونتیجه گیری 311
3.4.18 فهرست منابع 312

3-5 ) بررسی طرح ریزی کالبدی محله سنتی از دید زیباشناسی

3.5.1 چکیده 314
3.5.2 مقدمه 314
3.5.3 ویژگی های محله سنتی 315
3.5.4 طرح ریزی کالبدی 315
3.5.5 رویکردها ونظریه های طرح ریزی کالبدی 316
3.5.6 رویکرد زیباشناختی 316
3.5.7 تعاریف محله ازنظر زیبایی شناسی 317
3.5.8 ویژگی های محله طاهر ومنصور 318
3.5.9 مواد وروشها 319
3.5.10 نتیجه 321
3.5.11 منابع 323

3-6 ) بررسی نظام دسترسی سواره وپیاده درمراکز محلات شهر جدید بهارستان

3.6.1 چکیده 325
3.6.2 مقدمه 326
3.6.3 تاریخچه ایجاد محدوده های پیاده 326
3.6.4 تاریخچه احداث پیاده راه درایران 326
3.6.5 پیاده راه 327
3.6.6 عابر پیاده 328
3.6.7 خط مشی های اصلی درطراحی مسیرهای عابران پیاده درمعابر شهری شامل مواردی است 328
3.6.8 دوچرخه وراه مخصوص آن 328
3.6.9 طارحی وساخت مسیرهای حرکت سواره 329
3.6.10 انواع جاده های شهری 329
3.6.11 جاده های توزیع کننده اصلی 329
3.6.12 جاده های توزیع کننده ناحیه ای 330
3.6.13 جاده های توزیع کننده محلی 330
3.6.14 جاده های اتصالی 330
3.6.15 بررسی نمونه موردی:مرکز محله شهر بهارستان 331
3.6.16 بررسی نظام دسترسی سواره وپیاده در محلات ونحوه هم پیوندی آنها در مراکز محلات 332
3.6.17 ورودی های اصلی شهر اصفهان 332
3.6.18 پیش بینی تعداد سفرهای ساکنان شهربهارستان درسال افق طرح 332
3.6.19 نظام عملکردی شبکه معابر پیشنهادی درشهر بهارستان 333
3.6.20 نظام عملکردی شبکه معابر پیشنهادی درمحدوده فاز دو 333
3.6.21 حمل ونقل همگانی 335
3.6.22 پارکیگ ها وپخ ها 335
3.6.23 حرکت پیاده 335
3.6.24 بررسی حرکت پیاده در محدوده فاز دو 336
3.6.25 حرکت پیاده درفضای درونی محله مهر وبررسی اجمالی همجواری های آن 337
3.6.26 بررسی عوامل تاثیر گذار عملکردی دراستخوان بندی فضایی محلات 337
3.6.27 منابع 340

3-7 ) طراحی غفلت زده؛ آسیب شناسی طرح مرکز محله ی آخوند شهر قزوین

3.7.1 چکیده 341
3.7.2 مقدمه 341
3.7.3 روش شناسی تحقیق 342
3.7.4 مروری بر مبانی نظری 342
3.7.5 پیشینه تحقیق 342
3.7.6 مفاهیم پایه 342
3.7.7 فرسودگی وبافت فرسوده 342
3.7.8 احیاء 343
3.7.9 محله ی تاریخی 343
3.7.10 مرکز محله 343
3.7.11 چارچوب نظری 344
3.7.12 محله ی آخوند 344
3.7.13 محدوده ی تحقیق 344
3.7.14 معرفی ابعاد مختلف محله ی آخوند 345
3.7.15 طرح مرکز محله ی آخوند 346
3.7.16 معرفی طرح 346
3.7.17 ارزیابی و آسیب شناسی 348
3.7.18 جمع بندی، نتیجه گیری و ارائه ی مدل 350
3.7.19 جمع بندی 350
3.7.20 نتیجه گیری و ارائه مدل 350
3.7.21 مراجع 351

3-8 ) مراكز محله اي در مناطق مسكوني شهرهاي حاشيه زاگرس

3.8.1 چکیده 352
3.8.2 مقدمه 353
3.8.3 مراكز محله اي شهرهاي حاشيه زاگرس و عوامل محيطي 354
3.8.4 تأثيرات اقليمي 354
3.8.5 تأثير عوارض زمين 355
3.8.6 عوامل فرهنگي اجتماعي 355
3.8.7 مركز محله رزكيان شهر مهاباد 356
3.8.8 روند توسعه محله رزكيان 357
3.8.9 نظرات ساكنين محله رزكيان 360
3.8.10 مدت اقامت در محله 360
3.8.11 مكان هاي گذران اوقات فراغت در درون محله 361
3.8.12 پيشنهادات 362
3.8.13 نتيجه گيري 362
3.8.14 منابع و ماخذ 363

3-9 ) ارتقا کیفیت کارکردی و عملکردی محله از طریق احیاء مرکز محله

3.9.1 چکیده 364
3.9.2 ABSTRACT 365
3.9.3 مقدمه 365
3.9.4 چارچوب نظری 368
3.9.5 مرکز محله 370
3.9.6 تجارب مداخله در مراکز محلهای 372
3.9.7 داخل کشور 372
3.9.8 خارج کشور 373
3.9.9 اصول و اجزای مورد استفاده در مداخله 374
3.9.10 توجیه موضع مرکز محله 374
3.9.11 حوزه مداخله 375
3.9.12 طرحها با اولویت اول 377
3.9.13 طرحها با اولویت دوم 377
3.9.14 جمع بندی ونتیجه گیری 377
3.9.15 منابع و مآخذ 378

قسمت هایی از فصل چهارم بررسی دیگر جنبه های مهم در طراحی سرای محله


رويكرد طراحي پايدار محيطي با طرح اصولي براي ارتقا وضعيت اجتماعي و كارايي اقتصادي طرحها در كنار تاثيرات محيطي آنها، زمينهساز پايداري محيط در مقياسهاي متفاوت فضايي گرديده است. سنجش و كاربست اصول اين رويكرد در مقياس فضاهاي عمومي مي تواند زمينه شهر ساز ارتقاي نقش اين فضاها گردد. هدف كلي پژوهش حاضر مقايسه تطبيقي اصول اين رويكرد در مراكز محله پايدارحي ي طراارائهو در ادامه اي براي مركز محله- ميي ناپايدارتر باشد. در اين راستا مراكز محلات ازگل و چيذر به دليل قرارگيري در بافتهاي روستاشهري و پذيرش ويژگيهايي از پايداري محيطي براي مقايسه انتخاب گرديدند. سپس با استفاده از روش تحليل سلسله مراتبي مقايسه تطبيقي ميان اين مراكز محله صورت گرفت. مطابق با يافته هاي اين روش معيار حمايت زيست محيطي با 277وزن . بيشترين نقش را در تبيين پايداري مراكز محله ايفا مي كند و پس از آن دو معيار تنوع انتخاب و تمايز – با وزن برابر .183در رتبه هاي بعدي قرار گرفته اند. پس از انجام ديگر مراحل تحليل سلسله مراتبي، مركز محله چيذر با امتياز 0,75به عنوان فضاي عمومي پايدارتر نسبت به مركز محله ازگل با امتياز 0,25انتخاب گرديد. در واقع اگر چه مركز محله ازگل بواسطه بهرهمندي از تاثيرات منظر طبيعي، نقش مهمي در حمايت زيست محيطي ايفا ميكند، اما عدم پيوستگي فضايي ميان فضاي ميدان ازگل، كاربريها و پاركها موجب پايداري كمتر اين فضا در مقايسه با مركز محله چيذر گشته است. از طرف ديگر در مركز محله چيذر ارتقاي حس مكان به واسطهي وجود امامزاده علي اكبر و همگني بيشتر قوميت، برقراري ارتباط مناسب ميان فضاي مركز محله با معابر و كاربري هاي اطراف و وجود سرزندگي و يكپارچگي آن با بافت ارگانيك پيرامون زمينه را براي پايداري بيشتر اين فضا فراهم نموده است. در نهايت به منظور ارتقاي پايداري محيطي در مركز محله ازگل، يك محور پياده جهت ارتباط مناسب ميان ميدان ازگل با پارك ها و كاربريهاي اطراف پيشنهاد ميگردد

فهرست کامل فصل چهارم بررسی دیگر جنبه های مهم در طراحی سرای محله

4-1 ) نقش مؤلفههای آسايش بصری در ارتقأ هويت مرکز محله

4.1.1 چکیده 380
4.1.2 مقدمه 381
4.1.3 بیان مسأله 381
4.1.4 مبانی نظری پژوهش 382
4.1.5 پیشینه تحقیق 382
4.1.6 فضا 382
4.1.7 فضای شهری 382
4.1.8 مفهوم محله 383
4.1.9 معیارهای یک محله خوب 383
4.1.10 عناصر و ارکان تشکیل دهنده محله 383
4.1.11 اشارهای به مفهوم مرکز محله 383
4.1.12 مهمترين عوامل تشکیل دهنده هويت محله های شهری 383
4.1.13 پايداری هويت در محله 384
4.1.14 فرهنگ بصری 385
4.1.15 نشانه های شهری 385
4.1.16 آسايش بصری 385
4.1.17 آسايش نمادی )اطلاعات و علايم محیطی( و خوانايی 386
4.1.18 آسايش ديداری )اغتشاش بصری نماها، حجم ها و عناصر( 387
4.1.19 آسايش رنگ درمحیط های انسان ساخت 387
4.1.20 نور )تاريکی( 388
4.1.21 نمونه موردی 388
4.1.22 پیشنهادات 389
4.1.23 منابع و مأخذ 390

4-2 ) تاثیر فضای شهری برارتقاء ایمنی وامنیت

4.2.1 چکیده 391
4.2.2 مقدمه 391
4.2.3 فضای شهری 392
4.2.4 فرصت های اجتماعی وفرهنگی درفضاهای شهری 392
4.2.5 فضاهای شهری بعنوان منابع آموزشی 393
4.2.6 ایمنی وامنیت در فضاهای شهری 393
4.2.7 شاخص های تحلیل امنیت درمحیط شهری 395
4.2.8 شاخص های اجتماعی موثر برامنیت فضاهای عمومی 397
4.2.9 ارائه اصول طراحی براساس مبانی CPTED وشاخص های تحلیل امنیت 398
4.2.10 بررسی نمونه موردی:مرکز محله شهر بهارستان 400
4.2.11 بررسی میزان امنیت درمحله آرمان درشهر جدید بهارستان 401
4.2.12 مشکلات و محدودیت های موجود برای ارتقاء کیفیت زندگی در مرکز محله آرمان 402
4.2.13 قابلیت ها وتوان های موجود برای ارتقاء کیفیت زندگی درمرکز محله آرمان 402
4.2.14 راهکارهای پیشنهادی برای تامین امنیت درمرکز محله آرمان 402
4.2.15 نتیجه گیری 405
4.2.16 مراجع 405

4-3 ) بررسی عناصر تسلسل فضایی درمرکز محله با نگرشی برمبانی نظری معماری بومی ایران

4.3.1 چکیده 407
4.3.2 مقدمه 408
4.3.3 روش تحقیق 408
4.3.4 سلسله مراتب در معماری 408
4.3.5 رابطه حرکت و تسلسل فضایی 409
4.3.6 سلسله مراتب در فضای شهری 413
4.3.7 مبانی نظری سلسله مراتب در معماری بومی ایران 413
4.3.8 حكمت سلسله مراتب 414
4.3.9 نتیجهگیری 417
4.3.10 مراجع 418

4-4 ) مکان-فضایی برای تبیین مرکز محله در شهر اسلامی مسجد،مدرسه

4.4.1 چکیده 419
4.4.2 مقدمه 420
4.4.3دیدگاه معماری 424
4.4.4 دیدگاه شهرسازی 424
4.4.5 انواع حالات ساختمان در برخورد با مقوله انرژی 425
4.4.6 نتیجه گیری 426
4.4.7 منابع وماخذ 426

4-5 ) زیستپذیری مراکز اجتماعی نمونه موردی مرکز محله میدان کاه فروشان تبریز

4.5.1 چکیده 427
4.5.2 مقدمه و بیان مسئله 428
4.5.3 اهداف 428
4.5.4 مبانی نظری 429
4.5.5 چارچوب نظری برای تبیین مؤلفه های منظر شهری خیابان 430
4.5.6 مواد و روش تحقیق 432
4.5.7 یافته های پژوهش 433
4.5.8 مطالعه موردی 433
4.5.9 کاربری اراضیی 434
4.5.10 جمع و نتیجه گیری 440
4.5.12 منابع 441

4-6 ) تاثیر فرهنگ بر شکل گیری مرکز محله در شهرهای کویری ایران

4.6.1 چکیده 444
4.6.2 مقدمه 445
4.6.3 طراحی شهری تبلور فرهنگ جامعه 446
4.6.4 فرهنگ و معماری 446
4.6.5 تحلیل فرهنگ معمار ازگذشته تا معاصر 447
4.6.6 ویژگی های عام فرهنگی شهرها ومعماری کویر 449
4.6.7 معرفی وتبیین جایگاه وپیشینه محلات 450
4.6.8 موقعیت جغرافیایی ونظام محله بندی دولت آباد 451
4.6.9 محله 452
4.6.10 محله ومفهوم آن در گذشته 452
4.6.11 مرکز محله 454
4.6.12 کارکردهای مرکز محله های سنتی ایران 456
4.6.13 نتیجه گیری 458
4.6.14 منابع 460

4-7 ) بررسی تاثیر یک سرای محله مطلوب برفرهنگ جامعه

4.7.1 چکیده 461
4.7.2 مقدمه 462
4.7.3 بیان مسئله 462
4.7.4 روش پژوهش 463
4.7.5 مبانی نظری وچهارچوب 463
4.7.6 فرهنگ 463
4.7.7 محله 464
4.7.8 سرای محله 464
4.7.9 تحلیل چند نمونه موردی از سراهای محله 465
4.7.10 مرکز ژرژپمپیدو(پاریس) 465
4.7.11 فرهنگ سرای نیاوران(تهران) 466
4.7.12فرهنگسرای بوعلی(همدان) 467
4.7.13 مرکز فرهنگی فجر(سنندج) 468
4.7.14 نتیجه گیری 470
4.7.15 قدردانی 471
4.7.16 منابع 472

4-8 ) جایگاه محله تجاری درسامانه کیفی محیطی(باتاکید برمرکز محله تجاری طراحی شده در شهر یزد)

4.8.1 چکیده 473
4.8.2 مقدمه 473
4.8.3 هویت 473
4.8.4 مرکز محله 474
4.8.5 بعد مورفولوژیک 474
4.8.6 بعد ادراکی 475
4.8.7 بعد بصری 476
4.8.8 بعد عملکردی 476
4.8.9 بعد اجتماعی 477
4.8.10 نتیجه گیری 477
4.8.11 منابع 479

%

میزان رضایت

میزان رضایت افراد خریدار این بسته بعد از خرید

(نظر سنجی به وسیله ایمیل و یک هفته بعد ازخرید بسته انجام می گیرد)

قسمت هایی از فصل پنجم : طراحی سرای محله با رویکرد پایداری اجتماعی

در اين پژوهش پس از مقايسه تطبيقي اصول رويكرد طراحي پايدار محيطي در مراكز محلات ازگل و چيذر مشخص گرديد كه مركز محله چيذر داراي طراحي پايدارتري مي باشد. در اين راستا به منظور ارتقاي وضعيت طراحي مركز محلهي ازگل، مي توان اقدام به تهيه ي يك طرح ساماندهي طراحي براي مركز محله- ي ازگل بر اساس رويكرد طراحي محيطي پايدار نمود. در راستاي طراحي مركز محله مراحل زير طي ي ازگل شده است: در ابتدا با استفاده از تكنيك تحليلي سوات در جدول امكانات و محدوديت هاي مركز محله دانشگاه آزاد اسلامي واحد سنندج نخستين همايش ملي مديريت يكپارچه شهري و نقش آن در توسعه پايدار شهري ازگل و چيذر جمع بندي شده است. در ادامه با توجه به امتياز پايين مركز ي ازگل و محله در نظر داشتن نقاط قوت و ضعف آن، و با مروري بر متون مرتبط با اصول و معيارهاي طراحي مركز محله، تهيه اقدام به ي راهبردها و راهكارهاي ساماندهي مركز محله براي ازگل در قالب جدول و در است شده نيز انتها اين راهكارهاي ساماندهي در طراحي مركز محله به تصوير درآمده اند

فهرست کامل فصل پنجم : طراحی سرای محله با رویکرد پایداری اجتماعی

5-1 ) نقش سرای محله در الگوهای نوین معماری پایدار

5.1.1 چکیده 481
5.1.2 مقدمه 482
5.1.3 پایداری درمعماری 482
5.1.4 پایداری 483
5.1.5 توسعه پایدار ومعماری 484
5.1.6 معماری پایدار چیست؟ 485
5.1.7 لزوم توجه به معماری پایدار 486
5.1.8 سرای محله 486
5.1.9 مدلهای شکل گیری سرای محله 487
5.1.10 ابعاد اجتماعی-روانشناختی سرای محله 487
5.1.11 راهکارهای تکنیکی 488
5.1.12 نتیجه گیری 490
5.1.13 منابع 490

5-2 ) تاثیر پایداري اجتماعی بر ارتقا فضاي شهري

5.2.1 چکیده 492
5.2.2 مقدمه 492
5.2.3 فضاي شهري 493
5.2.4 فرصتهاي اجتماعی و فرهنگی در فضاهاي شهري 494
5.2.5 پایداري اجتماعی وتوسعه پایدار اجتماعی 494
5.2.6 نقش محلات شهري 495
5.2.7 محله پایدار 495
5.2.8 بررسی نمونه موردي )شهر جدید بهارستان) 496
5.2.9 محله گلبهار بهارستان 497
5.2.10 مرکز محله گلبهار 497
5.2.11 عوامل موثر بر پایداري اجتماعی در مراکز محله شهر جدید بهارستان 500
5.2.12 نتیجه گیري 502
5.2.13 مراجع 502

5-3 ) ارزیابی کیفیت های پایداری اجتماعی درمرکز محله شهری

5.3.1 چکیده 504
5.3.2 مقدمه 505
5.3.3 پیشینه تحقیق 506
5.3.4 مبانی نظری 507
5.3.5 تعاریف 507
5.3.6 طراحی شهری 507
5.3.7 پایداری اجتماعی 508
5.3.8 مولفه های کیفیت پایداری اجتماعی 508
5.3.9مرکز محله 511
5.3.10 نمونه موردی 512
5.3.11 محله لنبان اصفهان 512
5.3.12 یافته های پژوهش 514
5.3.13 جمع بندی ونتیجه گیری 516
5.3.14 مراجع 517

5-4 ) سازماندهی وطراحی معماری-شهری مرکز محله

5.4.1 چکیده 519
5.4.2 ABSTRACT 520
5.4.3 مقدمه 521
5.4.4 ارزیابی فضاها ازدید استفاده کنندگان 521
5.4.5 مفهوم مدرن محله 527
5.4.6 محله وتعلق اجتماعی-فرهنگی 527
5.4.7 مشخصه های محله 528
5.4.8 مهمترین عوامل تشکیل دهنده هویت محله های شهری 528
5.4.9 عناصر وارکان تشکیل دهنده محله 530
5.4.10 مرکز محله 530
5.4.11 گره 530
5.4.12 نشانه 531
5.4.13 تشکل ها،اجتماعات وپیشروان محلی 531
5.4.14 امکانات و منابع محله ای(زیرساخت های محله) 532
5.4.15 نتایج کاربردی وپیشنهادات 533
5.4.16 منابع 534

5-5 ) تبیین معیارهای بومی پایداری درمراکز محلات بافت تاریخی

5.5.1 چکیده 536
5.5.2 مقدمه 537
5.5.3 مبانی نظری 537
5.5.4 توسعه پایدار 537
5.5.5 تاریخچه توسعه پایدار 538
5.5.6 مفهوم محله 538
5.5.7 ویژگی های محله ایرانی 540
5.5.8 ابعاد کالبدی-اجتماعی محلات سنتی 540
5.5.9 مرکز محله 540
5.5.10 جایگاه مرکز محله در پایداری محلات مسکونی 541
5.5.11 برخی اصول وعوامل موثر درنوه استقرار فعالیت ها وفضاها درمیدانهای محلی 541
5.5.12 بافت تاریخی شهر یزد 542
5.5.13 ساختار بافت قدیمی شهر یزد 542
5.5.14 ویژگی های بصری وفضایی بافت قدیم 542
5.5.15 محله ها ومراکز محله ای درشهر یزد 543
5.5.16 معرفی مرکز محله فهادان واقع دربافت تاریخی شهر یزد 543
5.5.17 مهمترین معیارهای پایداری درمرکز محله فهادان 545
5.5.18 نتیجه گیری 546
5.5.19 منابع وماخذ 546

5-6 ) مقایسه تطبیقی مراکز محلات براساس رویکرد طراحی محیطی پایدار

5.6.1 چکیده 549
5.6.2 مقدمه 549
5.6.3 پیشینه پژوهش 551
5.6.4 شناخت محلات ازگل وچیذر 555
5.6.5 شناخت محله ی ازگل 555
5.6.6 شناخت محله ی چیذر 556
5.6.7 تحلیل ومقایسه تطبیقی مراکز محلات ازگل وچیذر 5557
5.6.8 نتیجه گیری وارائه طرح ساماندهی برای مرکز محله ازگل 561
5.6.9 منابع وماخذ 569

5-7 ) بررسی جایگاه مرکز محله در شکل گیری محله ای پایدار با استفاده از روش AHP

5.7.1 چکیده 572
5.7.2 مقدمه 573
5.7.3 مبانی نظری 573
5.7.4 پیشینه ومفهوم توسعه پایدار 573
5.7.5 پایداری شهری 573
5.7.6 محله ومرکز محله 574
5.7.7 انتظارات ازمرکز محله 574
5.7.8 روش شناسی 576
5.7.9 یافته ها 576
5.7.10 پیشنهادات ونتیجه گیری 577
5.7.11 منابع 577

5-8 ) سهم کودکان از شهرسازی پایدار باتاکید بر طراحی مراکز محله

5.8.1 چکیده 579
5.8.2 مقدمه 580
5.8.3 حقوق کودکان در قوانین جهانی وقوانین ایران 580
5.8.4 کودک کیست؟ 580
5.8.5 اعلامیه جهانی حقوق کودک 580
5.8.6 صندوق بین المللی فوق العاده ملل متحد برای کودکان 580
5.8.7 ضرورت توجه به کودک در برنامه ریزی شهری 581
5.8.8 شرایط کودکان درکشورهای جان ودرایران 581
5.8.9 بریتانیا 581
5.8.10 آلمان 581
5.8.11 کانادا 581
5.8.12 هندوستان 581
5.8.13 مصر 581
5.8.14 ترکیه 582
5.8.15 شرایط کودک در ایران 582
5.8.16 کودک ومسائل شهرسازی 582
5.8.17 محله دوستدار کودک 582
5.8.18 آموزش مفاهیم شهروندی به کودکان 583
5.8.19 فضاهای شهری مناسب برای کودکان 583
5.8.20 کودک و نیازهای اجتماعی 584
5.8.21 کودک و اوقات فراغت 584
5.8.22 فضای بازی کودکان 584
5.8.23 زمین بازی کودکان 584
5.8.24 فضاهای بازی کودکان در ایران 585
5.8.25 نتایج 586
5.8.26 مراجع 586

5-9 ) نقش سراي محله و مشاركت شهروندان در مديريت و پايداري اجتماعي محلات

5.9.1 چکیده 587
5.9.2 مقدمه 588
5.9.3 چارچوب مفهومي 588
5.9.4 مشاركت و تعاملات اجتماعي 589
5.9.5 مشاركت شهروندي در محله 589
5.9.6 مديريت شهري در جهان معاصر 590
5.9.7 اهداف مديريت شهري 590
5.9.8 وظايف مديريت شهري 590
5.9.9 شهر بزرگ، شهرداري كوچك(مديريت محله اي) 591
5.9.10 ارکان توسعه پایدار وپایداری اجتماعی 591
5.9.11 طراحي پايدار و پايداري اجتماعي 592
5.9.12 تحقق جامعه پايدار با محله پايدار 593
5.9.13 سراي محله، تجليگاه هويت محلي 595
5.9.14 بهبود مديريت محله در خلال طراحي پايدار 596
5.9.15 نتيجه گيري 599
5.9.16 منابع 600

تمام منابع معرفی شده هم به صورت فایل Word و هم به صوت فایل PDF در اختیار شما قرار می گیرد.

تومان70,000 تومان35,000افزودن به سبد خرید