50 در صد تخفیف ویژه برای این بسته پژوهشی به مدت محدود

005

روز

:

16

ساعت

:

27

دقیقه

:

04

ثانیه(s)

بسته جامع پژوهشی طراحی سرای محله با رویکرد احیای بافت تاریخی

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه طراحی سرای محله با رویکرد احیای بافت تاریخی است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

  • فصل اول اصول و مبانی طراحی سرای محله
  • فصل دوم بررسی معیار ای طراحی سرای محله
  • فصل سوم تحلیل معیار های مختلف سرای محله
  • فصل چهارم بررسی دیگر جنبه های مهم در طراحی سرای محله
  • فصل پنجم بررسی دیگر جنبه های مهم در طراحی سرای محله

امروزه و بدلیل نیاز فوري در کشور، طرحهاي ارائه شده تـأمین مسـکن، اولویـت اصـلی را داشـته و طبیعـی اسـت کـه بسـیاري از فاکتورهاي دیگر آن از جمله ساخت فضاهاي خدماتی، تفریحی و … و شاید از همه مهمتر توجه به طراحی و ساخت مرکز محلـه در اولویتهاي آتی قرار گیرد. در حالیکه این کشور میراثدار استفاده از مراکز محله به عنوان یکی از مهمتـرین فاکتورهـاي تأثیرگـذار در شهرها بوده است. از زمانی که طی 40-30سال گذشته، شهرها، شهركها و مجتمعهـاي مسـکونی، بـهسـرعت سـاخته شـدند، سپس آدمهایی از نقاط مختلف کشور با فرهنگها و پیشینه سنتی مختلف به آن تزریق شد، هویت محلهاي از بـین رفـت و معنـی همسایه تغییر کرد. این در حالی است که اگر به شهرهاي گذشته ایران نگاه کنیم، متوجه ساختار منظم آنهـا مـیشـویم کـه داراي معنی و محتوا بودهاند. ساختار کوچهها، عرض معابر، شکل میدانها و … همه به گونهاي بوده است که بین مردم یک شـهر، ارتبـاط محلهاي و هویت اجتماعی ایجاد میکرده است که همه این عوامل، یک ساختار فیزیکی و کالبدي با عنوان محله به وجود مـی آورده است

قسمت هایی از فصل اول اصول و مبانی طراحی سرای محله

نوشهرگرایی با تأکید بر خصوصیات کالبدی سنتی در پی نیل به درسهایی از شهرگرایی سنتی برای یافتن راهحلهایی در پاسخ به دغدغههای منطقهای و شهری معاصر است. نوشهرگرایی معتقد است که بازگشت به الگوی محلات سنتی برای ایجاد جوامع پایدار و کارا لازم است و توسعه سنتی محلات در کانون توجه آن قرار دارد. یک نظریهی مهم در این راستا عبارت است از: «توسعه واحدهای محلهی سنتی» که نخستین بار توسط «آندره دوانی» و «الیزابت پلاتر زیبرک» مطرح شد. آنها به محلههایی فشرده با کاربری مختلط واولویت عابر پیاده و مناطقی با موقعیت مناسب و کریدورهای کارکردی و زیبا که میتواند محیطهای طبیعی و انسانساخت را در قالب کلیتی پایدار و ماندنی انسجام بخشد، معتقدند. آنها عناصر بنیادی سازماندهی نوشهرگرایی را واحد همسایگی، منطقه و کریدور میشناسند و سپس برای هر کدام اصول طراحی ارائه میهند.
مهندس توسلی در کتاب “اصول و روشهای طراحی شهری و فضاهای مسکونی در ایران”سازمان کالبدی شهرهای قدیمی ایران بر پیوند فضایی میان عناصر مجموعه را اینگونه تقسیمبندی کردهاند: .1مرکز شهر و .2مراکز محلات، از طریق یک رشته فضاها و عناصر ارتباط دهنده .3گذرهای اصلی و .4میدان. در شهرهای قدیمی ایران همانگونه که عناصر شهری و واحدهای مسکونی از اصول هم پیوندی متابعت نمودهاند، ترکیب در هم بافتهشدهی گذرها نیز واجد خصوصیات یکپارچگی و همپیوندی بودهاند. گذرهای اصلی شهر در حالی که کاملاً مستقیم نبودند (بطوری که بافت عمداً حالت شطرنجی نامنظم داشت) در مسیر خود از فضاهای میدانچه مانندی بصورت حسینیه یا تکیه در ارتباط با سایر عناصر مرکز محله عبور میکرد. این خصوصیت فضایی جاذب، از یکنواختی و طولانی بودن مسیر گذر کم میکرد و در عین حال به نیازهای خدماتی مردم در فواصل مناسب پاسخگو بود.
چنانکه در کشور ما توجه به جنبهی خلوت خانوادگی و مشرف نبودن واحدهای مسکونی به هم و تجمع اجتماعی در مرکز محله از اهمیت خاصی برخوردار بوده است. مطالعه همین مسئله اشراف نشان میدهد که پاسخ را نباید تنها در واحدهای مسکونی به صورت منفرد و در جزئیات و عناصر معماری جستجو کرد، بلکه لازم است که مسائل اساسیتری مانند تراکم، فاصله و ترکیب هندسی خانه مورد توجه قرار گیرد. از دیگر ویژگیهای یک محله با تأکید بر روابط اجتماعی، وجود فضاهایی است که ارتباط اجتماعی و تماسهای مردم با یکدیگر در آن رخ دهد و این فضا میتواند با جایگیری مناسب در بافت به عنوان یک پاتوق در محله شهری مطرح شود. در ضمن مرکز محله، علاوه بر تأمین نیازهای معنوی و دورهای اهالی، همواره به عنوان فضایی برای تجمع و گذران اوقات فراغت اهالی محله به شمار میرفت. احداث بناها و فضاهای عمومی در مرکز محله به دو گونه صورت میگرفت؛ نخست اهالی هر محله با یکدیگر همکاری میکردند و با تأمین هزینه و نیروی کار لازم، فضاهای مورد نیاز و ضروری را میساختند. در حالت دوم، اعیانِ محله، خود به تنهایی هزینهی احداث بناها و مجموعههای عمومی را به عهده میگرفتند. اصل تجمع اجتماعی در مرکز محله را باید در مفهوم زندگی محلهای در شهرهای قدیمی جستجو کرد. چنانکه هر محله به معنی یک واحد برنامهریزی اجتماعی، اداری و کالبدی با چند هزار نفر جمعیت در مجموعه شهر دارای مرکزی بود که اصطلاحاً پاتوق(پاتوغ) نامیدهمیشد، وتوغ علم بزرگی بود که مردم محله در ایام عزاداری عاشورای حسین(ع) آن را حرکت میدادند. امروز علیرغم برهم خوردن نظام محلهای در شهرهای قدیمی، مرکز محله با گردهمایی مردم بویژه در اعیاد اسلامی و سوگواری و مراجعه روزمره به آن قابل شناسایی است.
از دیگر خصوصیات محلهها در گذشته، برگزاری آیینهای اجتماعی و مذهبی بود که بیشتر در مسجد و تکیهی محل برپا میشد و در واقع باعث برقراری نوعی پیوند نزدیک میان اهالی محل و علاقهی خاص نسبت به محلهشان میشد. مرکز محله مظهر بیشترین تماسها و تجمع افراد هر محله محسوب میشد واحد همسایگی، به علت فرصت ایجاد گروهی از مردم، و مرکزیت کارکردی خدمات جمعی، قلمرویی برای جامعهای همگن بهوجود میآورد که میتواند نقش پررنگی در حس تعلق به مکان ایجاد کند. از نظر روانشناسی، افراد ساکن در یک محله مشخص «حس اجتماع محلی» دارند. بنابراین برای شهرهایی که ناهمگن، متنوع و چندفرهنگی هستند، محله مکانی برای خرده فرهنگهای شهری است.
مرکز محله در معماری گذشته همچون نگینی در قلب محلات وجود داشته که تمامی خصوصیات و مشخصات یک فضای مفصل و رابط را در یک محدوده شهری ایفا میکرده است، که با توجه به تغییر چیدمان فضایی و ساختاری شهرهای امروزی، این گونه مرکز محلهها از بین رفته و نابود شدهاند و دیگر فضایی را با کاربری مختص به پاتوق در محلات نمیتوان یافت. لذا میتوان با اختصاص فضایی در محلات، به عنوان “سرای محله”، تمامی این خصوصیات را بازآفرینی کرد. در زمینه مدیریت محله در گذشته، هر محله دارای فضایی نیمه مستقل در اداره امور داخلی و تأمین نیازهای خود بود.
رهبری و هدایت فعالیتهای اجتماعی در محلهها و حقوق اجتماعی مردم در محلهها با کدخداها و کلانتران بود که از مهتران و اعیان محله بودند. به این ترتیب مدیریت محلهای نقشی تأثیرگذار در ارتقا کیفیت خدمات محلهای داشت لذا میتوان مهمترین ویژگی یک محله را داشتن مرکز دانست. محله به هر شکلی که باشد دارای یک نقطهی مرکزی به نام مرکز محله است که فاصلهاش از همهی قسمتهای یک محله، فاصلهای معقول است.
حال میتوان با توجه به تعاریف گفتهشده از محله در شهرهای اسلامی، و با نظر به اینکه، ساختار محله بر پایهی منافع مشترک عمومی استوار است و ساکنانش خود را در قبال محلهی خویش مسئول میدانند میتوان فضایی را برای مفهوم محلهی از دسترفتهی امروزی در نظر گرفت، که علاوهبر مدیریت محلهای و پیوند اجتماعی-فرهنگی ساکنین، محلی برای پیدا کردن هویت از دست رفتهی محله و ساختار تاریخی شهر باشد، و هیچ مکانی مانند سرای محله، نمیتواند بخوبی پاسخگوی این نیاز باشد. سرای محله یکی از ابزارهای توانمندسازی و جلب مشارکت مردمی با تکیه بر رویکرد محله محور است. با تشکیل سرای محله و شورا یاری ها وهیات امنای محلات بستر مناسبی برای بسط، تقویت و نهادینه کردن مشارکت شهروندان در عرصه مسائل مختلف اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، عمرانی، خدماتی و رفاهی فراهم میگردد.
از آثار مشارکت اجتماعی مردم، می توان گسترش تفکر محله گرایی، تحقق شعار محله محوری، تقویت هویت محلهای، افزایش احساس تعلق به محله، افزایش وفاق و همبستگی اجتماعی در سط محله، و در نهایت افزایش سرمایه اجتماعی در سطوح خرد، میانی و کلان، پاسخگویی شفاف مسئولین و گسترش فرآیند نظارت مردمی و حل بسیاری از مشکلات محلات توسط خود اهالی محل را نام برد

فهرست کامل فصل اول اصول و مبانی طراحی سرای محله

1-1 ) طراحی سرای محله با رویکرد ارتقاء تعاملات اجتماعی درمیان ساکنان

1.1.1 کلیات تحقیق 21
1.1.1.1 بیان مسئله 22
1.1.1.2 ضرورت و اهمیت تحقیق 22
1.1.1.3 اهداف تحقیق 23
1.1.1.4 پیشینه تحقیق 23
1.1.1.5 سوالات یا فرضیه های تخصصی 24
1.1.1.6 نوع تحقیق و روش بررسی فرضیه ها با پاسخگویی به سوالات 24
1.1.1.7 جامعه آماری 25
1.1.1.7 نمونه گیری 25
1.1.1.8 ابزار گردآوری داده ها وذکر ویژگی های آنها 25
1.1.1.9 روشهای تجزیه وتحلیل داده ها 25
1.1.1.10 محدودیت های تحقیق 25
1.1.1.11 کاربرد نتایج تحقیق 25
1.1.2 مروری بر ادبیات موضوع 27
1.1.2.1 بررسی مفاهیم بکاررفته در موضوع 28
1.1.2.2 از لحاظ واژه 28
1.1.2.3 از لحاظ فنی 28
1.1.2.4 جامعه واجتماع 28
1.1.2.5 محله 28
1.1.2.6 الگوهای انسانی در حوزه رفتار ومحیط 29
1.1.2.7 الگوی ماشین انگاری 29
1.1.2.8 الگوی ادراکی،شناختی،انگیزشی 29
1.1.2.9 الگوی رفتار انسان 30
1.1.2.10 الگوی یوم شناختی با الگوی نظام های اجتماعی انسان 30
1.1.2.11 صاحب نظران با رویکرد تقویت تعاملات اجتماعی 31
1.1.2.12 پیشینه تحقیق 34
1.1.2.13 چارچوب نظری تحقیق 37
1.1.2.14 تعاملات اجتماعی وامکان شکل گیری رویدادها 37
1.1.2.15 دسته بندی فاکتورهای موثر بر شکل گیری وافزایش تعاملات اجتماعی 38
1.1.2.16 ساختار کالبدی-فضایی 39
1.1.2.17 عامل روانی-اجتماعی استفاده کنندگان از فضا 41
1.1.2.18 بررسی فاکتروهای موثر بر شکل گیری وافزایش تعاملات اجتماعی 41
1.1.2.19 قلمرو 41
1.1.2.20 انواع قلمرو 42
1.1.2.21 قلمرو اولیه 42
1.1.2.22 قلمرو ثانویه 43
1.1.2.23 قلمرو عمومی 43
1.1.2.24 تجاوز به قلمرو 44
1.1.2.25 واکنش به تجاوز به قلمرو 44
1.1.2.26 رفتار قلمروی ساز وکاری برای نظارت بر روابط اجتماعی 45
1.1.2.27 ازدحام 45
1.1.2.28 خلوت 46
1.1.2.29 حس تعلق 47
1.1.2.30 نیاز تعلق به مکان 47
1.1.2.31 تعلق روحی-روانی 49
1.1.2.32 امنیت اجتماعی و محیطی 50
1.1.2.33 حس مکان 51
1.1.2.34حس تعلق به مکان 55
1.1.2.35 اجتماع پذیری فضا 55
1.1.2.36 اعتماد اجتماعی 58
1.1.2.37 مشارکتی بودن فضا 59
1.1.2.38 مراسم مذهبی 59
1.1.2.39 طبقه اجتماعی وپایگاه اقتصادی 60
1.1.2.40انواع فضاهای عمومی وپاتوق درمحله 60
1.1.2.41 فاصله دسترسی 62
1.1.2.42 نوع و میزان مراجعه 63
1.1.2.43 نتیجه 63
1.1.3 اصول طراحی سرای محله 64
1.1.3.1تعریف ومفاهیم محله 65
1.1.3.2 محله 65
1.1.3.3 از دیدگاه علوم اجتماعی 66
1.1.3.4 از دیدگاه جغرافیای شهری واجتماعی 67
1.1.3.5 فاضهای عمومی شهری 67
1.1.3.6 حیات مدنی در فضاهای شهری 68
1.1.3.7 کارکرد امروزی فضاهای شهری 68
1.1.3.8 وظایف فضاهای عمومی شهری 69
1.1.3.9 سرای محله 69
1.1.3.10 محله از دیروز تا امروز 69
1.1.3.11 محله در ایران قدیم 70
1.1.3.12 محله در دوران معاصر 71
1.1.3.13 مقایسه محله قدیمی ومعاصر 72
1.1.3.14 سرای محله 72
1.1.3.15 سرای محله در ایران قدیم 73
1.1.3.16 سرای محله در ایران معاصر 73
1.1.3.17 سرای محله در خارج از ایران-دوران کهن 74
1.1.3.18 سرای محله در خارج از ایران-دوران معاصر 74
1.1.3.19 اصول طراحی سرای محله 74
1.1.3.20 مکان یابی سرای محله 75
1.1.3.21 مسائل شهری ومحیطی 75
1.1.3.22 مسائل مرتبط با استفاده کنندگان 75
1.1.4 یافته های تحقیق 76
1.1.4.1 مقدمه 77
1.1.4.2 روش تحقیق 77
1.1.4.3 جامعه آماری 77
1.1.4.4 نحوه انتخاب ودلایل انتخاب نمونه موردی 77
1.1.4.5 روش تجزیه وتحلیل مشاهدات 78
1.1.4.6 تحلیل توصیفی مشاهدات وداده ها 80
1.1.4.7 آماره های توصیفی شاخص ها 97
1.1.4.8 آزمون فرضیات تحقیق 1.6
1.1.4.9 بررسی وضعیت ساختار اجتماعی وسیاسی شهر وزیرفاکتورهای آن 108
1.1.4.10 بررسی همبستگی بین اسختار اجتماعی وسیاسی شهر وزیر فاکتورهای آن 109
1.1.4.11 بررسی وضعیت عام روانی-اجتماعی استفاده کنندگان از فضا وزیرفاکتورهای آن 111
1.1.4.12 فرضیات تحقیق 113
1.1.5 روند طراحی 118
1.1.5.1 بررسی زمینه بستر طرح 119
1.1.5.2 موقعیت جغرافیایی 119
1.1.5.3 اقلیم 119
1.1.5.4 گونه های معماری منطقه 119
1.1.5.5 تاریخچه 120
1.1.5.6 معرفی سایت طرح 120
1.1.5.7 دلایل انتخاب بستر 120
1.1.5.8 کاربری سایت 121
1.1.5.9 چگونگی شکل گیری طرح(روند طراحی) 121
1.1.5.10 ایده های طراحی 124
1.1.5.11 برنامه ریزی کالبدی 125
1.1.6 نتیجه گیری،بحث و پیشنهادها 126
1.1.6.1 بحث ونتیجه گیری 127
1.1.6.2 پیشنهادها 128
1.1.6.3 پیوست ها 130
1.1.6.4 منابع وماخذ 147
1.1.6.5 ABSTRACT 153

i

ارجاع دهی و رفرنس نویسی

تمام مطالب این بسته مطابق با استاندارد های دانشگاههای وزارت علوم ایران رفرنس دهی شده اند و هیچ قسمتی از بسته وجود ندارد که بدون منبع باشد.

نگارش گروهی

در نگارش و جمع آوری این بسته آموزشی دو کارشناس ارشد رشته مکانیک و یک مهندس برق همراهی کرده اند.کار گروهی بستر بهتری برای پژوهش فراهم میکند.

<

معرفی منبع برای ادامه پژوهش

در این بسته بیش از 1000 مقاله و منبع در زمینه طراحی سرای محله با رویکرد احیای بافت تاریخی معرفی شده است که می توان از آنها برای ادامه مسیر پژوهشی استفاده کرد.

Z

پاسخ به سوالات و پشتیبانی علمی

در قسمت دیدگاه ها  اماده پاسخگویی به سوالات احتمالی شما در حد توان علمی خود هستیم.در صورت نیاز شماره تماس برای ارتباط با محققین برای شما ارسال می گردد.

بخش هایی از فصل دوم بررسی معیار ای طراحی سرای محله

ضوابط قانون تقسیمات کشوري سال 1362 در تعریف محله میگوید:” مجموعه ساختمانهاي مسکونی و خدماتی کـه از لحاظ بافت اجتماعی، ساکنانش خود را اهل آن محل میدانند و داراي محدودهي معینی است”. در ساده ترین تعریف، محله از خانه هاي مجاور هم در یک فضاي جغرافیایی خاص تشکیل می شود. خانواده ها نسبت به محله مسکونی همان احساس خانه مسکونی خود را دارند و با ورود به محله، خود را در یـک محـیط آشـنا و خـودي مثـل خانـه احساس می کنند. محله منطقه ي همگنی از کالبد فرهنگی، اجتماعی و سایر جنبه ها هستند و این هم – بستگی ها در مجموع هویت محله اي را ایجاد می کند که آن را از سایر محلات جدا می سازد. بنابراین واحد ساختمانی شـهر، محله است. با زنده سازي محلات و پررنگ شدن نقش آنها مثل گذشته می توان هویت از دست رفته آن و سـاکنانش را بـه دست آورد. بدون محله ها، حتی یک شهر کوچک هم بزرگ و بی هویت به نظر می آید. محله به عنوان یک ابزار اساسی براي درك روابط بین مردم، اجتماع و طبیعت تلقی می گردد. مک لالین، صاحب نظر عرصه شـهرگرایی جدیـد، محلـه را ناحیـه شهري با دست هاي متنوع از انواع ساختمان ها و فضـاهاي بـاز عمـومی، بـا تنـوع فعالیـت هـاي انسـانی در آن تعریـف مـی کند.
فرهنگ آن به نوع افرادي که در محله ساکن بودند، ارتباط داشت. اتحاد و همبسـتگی اجتمـاعی در گذشـته از طریـق هـم قومیتی، هم مذهبی، شغل و سطح اقتصادي ساکنین محلات به وجود می آمد. مدیریت و هدایت محلـه در گذشـته برعهـده پیران و ریش سفیدان محل بود. از نظریه پردازان معروف در خصوص محله، کلرنس پري است که معتقد است محلات سنتی یکی از پایه هاي برنامه ریزي شهرهاي جدید، محدوده هاي شهري و گسترش مجدد آنها معرفی کرد. پري در نظریه “واحد همسایگی” استدلال می کرد که خدمات عمده و یرطرف کننده مایحتاج زندگی باید در نزدیکی خانه هاي مسـکونی باشـند. وي جمعیت و اندازه واحد همسایگی را با فاصله آنها تا بخـش هـاي عملکـردي ماننـد دبسـتان مشـخص مـی کـرد. نحـوه دسترسی و شعاع دسترسی به آن تعیین میکرد. پري معتقد بود که زندگی جمعی در واحدهایی که به خوبی سازمان یافته باشند، شکوفا می شود. اما این الگو نتوانست به خوبی محلات را سازماندهی کند. در واقـع کلـرنس پري معتقد است که یک محله باید نیازهاي معیشیتی ساکنان را فـراهم آورد و دسترسـی و شـعاع دسترسـی بـه آن حـائز اهمیت است. دیدگاه پري بیشتر عملکردي و رفع نیازهاي مادي است. طبیعی است که چنین نگرشـی بـه دلیـل غیرقابـل انعطاف بودن، عدم توجه به انسان از بعد معنوي و نیاز وي به بودن در کنار هم نوعان خود نتوانست به موفقیت دسـت یابـد.
الگوهاي جدید به دلیل همزمانی فعالیتها در یک مجموعه و انعطاف پذیر بودن جايگزین آن شوند. واحدهاي همسایگی در شهرسازي معاصر غرب نقش توسعه شهري دارند و از آنها به عنوان کلید توسعه شهري، مشـارکت مردم و هویت بخشی به محیط هاي شهري یاد می شود. “حس اجتماع محلی” در محله ها، به دلیل کارکردهاي جمعی، مشارکت و تعاملات همسایگان حس تعلق به محله را در افراد ایجاد می کند. براي شـهرهایی کـه ناهمگن، متنوع و چندفرهنگی هستند، محله مکانی براي خرده فرهنگ هـاي شـهري اسـت. یکی از راهکارهایی که به توسعه محله و رشد و پویایی آن کمک شایانی میکند؛ مرکزمحله است. درواقـع مرکزمحلـه بـه عنوان فضاي دوستانه اي است که می تواند محله را به توسعه پایدار نزدیک کنـد. محلـه کارکردهـاي متعـددي را مانند ایجاد و حفظ هویت اجتماعی، تقویت همبستگی اجتماعی، امنیت و خدمات محلی براي ساکنان خود انجام دهد.
نکته مهم در هر محله استخوان بندي آن است که تداوم محور پیاده، تلفیق فعالیتها، وجود عرصه هاي عمومی، نیمه عمومی، نیمه خصوصی در کنارهم بستر مناسبی را جهت تعاملات اجتماعی فراهم می آورد. جداسازي فعالیتها و منطقه بندي با تعریف محله و لزوم وجود آن مغایرت دارد و مانع از ترکیب دسته مهمی از کاربري هـا در یک فضاي منسجم می شود. همچنان که از اصول طراحی یک محله ایده آل داشتن مرکز و لبه است. تعادلی بین ترکیبـی از فعالیتهاي مسکونی، خرید، کار، تحصیل و فراغت می باشد. در محله شبکه راه ها به آن ساختار می دهد. به فضاي عمومی و جایگاه مناسب ساختمان هاي شهري اولویت می دهد. از آنجا که مرکزمحله یک فضاي شهري و عمومی است می بایست کیفیت درخـور خـود را داشـته باشـد کـه نفوذپـذیري، گوناگونی، خوانایی و تعلق شاخصه هاي با کیفیت بودن آن است. در واقع مرکزمحله مفهوم اجتماع محلی است که در مقابل نظام خشک و بی روح واحد همسایگی قرار دارد و به خوبی می تواند خود را با نیازهاي ساکنین و وضع موجود انطباق دهد.
با مرور تجربیات گذشته در بحث فضاهاي شهري براي تعامل اجتماعی ساکنین یـک منطقـه و یـا محلـه، مرکزمحلـه نـوع دیگري از مفهوم اجتماع محلی است که درمقابل مفهوم واحد همسایگی که نظام مند، خشک و بیروح از نظر کالبدي است، منعطف تر بوده و به خوبی می تواند خود را با نیازهاي ساکنین و وضع موجود انطباق دهد. مرکزمحله الزاما بنا یا ساختمان مشخصی نیست بلکه می تواند مکانی باشد که فعالیتهاي ساکنان آن را تعریف کرده و نـوع کاربريها و کارکردهاي آن مکان را مشخص کند. مرکزي که تمامی نیازهاي ساکنان آن را هم مـادي، معنـوي و همچنـین عاطفی و اجتماعی برآورده سازد. از فضایی روباز جهت تردد و امکان عبور ساکنین و تقویت پیاده مداري در محلـه، مرکـزي جهت انتقال اطلاعات، ارتباطات اجتماعی، بحث ومشورت پیرامون مسایل محله اي را فراهم میکند. اکثریت صاحب نظران شهرسازي و معماري بر این تأکید دارند که فضاهاي عمومی شهري می بایست مکـانی بـراي تعـاملات اجتماعی و زندگی جمعی باشند، در واقع ارزش فضاهاي باز شهري در نقش موثر آن بر تعـاملات و فعالیـتهـاي اجتمـاعی شهروندان است. در محله نیز هرچه بتواند مشارکت و تعاملات را در بین ساکنین افزایش دهد، موفقتر است

فهرست کامل فصل دوم بررسی معیار ای طراحی سرای محله

2-1) وجود سرای محله در محلات کنونی چیست،چرایی وچگونگی آن

2.1.1 چکیده 155
2.1.2 مقدمه 156
2.1.3 چیستی مفهوم “سرای محله” 156
2.1.4 بازخوانی محله 157
2.1.5 نزول مفهوم محله در نتیجه ی مداخلات امروزی 159
2.1.6 وجود سرای محله در محلات کنونی؛ چرایی و چگونگی آن 160
2.1.7 جمع بندی و نتیجه گیری 161
2.1.8 مراجع 162

2-2 ) بررسی اصول مناسب جهت طراحی مرکز محله در بافت سنتی

2.2.1 چکیده 164
2.2.2 مقدمه 165
2.2.3 مرکز محله 165
2.2.4 محله ی ایرانی 166
2.2.5 معیارهای پیشنهادی در طراحی محلات 166
2.2.6 نتیجه گیری )اصول کاربردی در طراحی( 166
2.2.7 زیر ساخت های محله 168
2.2.8 نتیجه گیری 169
2.2.9 منابع 170

2-3 ) طراحی وزیبای سازی مرکز محله

2.3.1 چکیده 171
2.3.2 مقدمه 172
2.3.3 ضرورت پژوهش 172
2.3.4 تعاریف محله 173
2.3.5 مفهوم محله 173
2.3.6 محلات در شهرسازی گذشته وماقیل مدرن 174
2.3.7 خصوصیات مرکز محله 174
2.3.8معرفی محدوده 175
2.3.9 تاریخچه شکل گیری محله زرگنده 177
2.3.10 ویزگی محدود 178
2.3.11 طرح پیشنهادی 178
2.3.12 برنامه های پیشنهادی 179
2.3.13 جمع بندی وطراحی مرکز محله 179
2.3.14 اقدامات 180
2.3.15مراجع 185

2-4 ) مرکزمحله، فرصتی جهت پویایی محله

2.4.1 خلاصه 187
2.4.2 مقدمه 187
2.4.3 سوال تحقیق 188
2.4.4 روش تحقیق 188
2.4.5 محله 188
2.4.6 اهمیت وجود مرکز محله 190
2.4.7 شاخص های مرکز محله ایده آل 190
2.4.8 کارایی کاربری های مختلط 191
2.4.9 بحث ونتیجه گیری 192
2.4.10 مراجع 194

2-5 ) ظرفيت هاي كاركردي سراي محلات بر اساس نيازهاي محله

2.5.1 چکیده 196
2.5.2 محله 197
2.5.3 مفهوم مشارکت مردمی 198
2.5.4 مشاركت مردمي در سراي محله 199
2.5.5 قابليت هاي كاركردي سراي محله 201
2.5.6 نتيجه 205
2.5.7 منابع 206

2-6 ) سازماندهی وطراحی معماری-شهری مرکز محله

2.6.1 چکیده 207
2.6.2 ABSTRACT 208
2.6.3 مقدمه 209
2.6.4 ارزیابی فضاها ازدید استفاده کنندگان 209
2.6.5 مفهوم مدرن محله 215
2.6.6 محله وتعلق اجتماعی-فرهنگی 215
2.6.7 مشخصه های محله 216
2.6.8 مهمترین عوامل تشکل دهنده هویت محله های شهری 216
2.6.9 عناصر وارکان تشکل دهنده محله 218
2.6.10 مرکز محله 218
2.6.11 گره 218
2.6.12 نشانه 219
2.6.13 تشکل ها،اجتماعات وپیشروان محلی 219
2.6.14 امکانات ومنابع محله ای 220
2.6.15 نهاد تصمیم ساز وناظر بر قوانین محلی 221
2.6.16 گفتار آخر 221
2.6.17 منابع 222

2-7 ) مرکز محله، حلقه گم شده شهرهاي امروزي

2.7.1 چکیده 224
2.7.2 مقدمه 225
2.7.3 تعاریف 225
2.7.4 فضا ومفهوم آن 225
2.7.5 تعریف فضاي شهري 225
2.7.6 مفهوم مرکز محله 226
2.7.7 مبانی طراحی مرکز محله 227
2.7.8 طراحی مرکز محله براي تمامی افراد 227
2.7.9 احداث پارکهاي شهري به مثابه میادین شهري 227
2.7.10 معرفی نمونه داخلی مرکز محله 227
2.7.11 محله نارمک تهران و میدان نبوت 227
2.7.12 مرکز محله قریه نیاوران 228
2.7.13 معرفی نمونههاي خارجی از مرکز محله 231
2.7.14 شهر اسن در آلمان 231
2.7.15 شهر میلان در ایتالیا 232
2.7.16 ریچارد وینس اسپانیا 233
2.7.17 جمع بندي و نتیجهگیري 233
2.7.18 فهرست منابع 234

2-8 ) از مرکز محله تا پلازا )تلفیق مفهومات سنتی تعامل پذیری در فضاهای شهری، روندی بسوی توسعه اجتماعی شهراسلامی)

2.8.1 چکیده 236
2.8.2 مقدمه 237
2.8.3 فضاهای سنتی تعاملات اجتماعی و تحولات پس از آن 237
2.8.4 مؤلفه های پایائی فضاهای تعاملات اجتماعی سنتی 239
2.8.5 مفهوم جامعه، اجتماع و تعاملات اجتماعی شهری 240
2.8.6 فضای شهری و ارتباط آن با تعاملات اجتماعی 242
2.8.7 ضوابط و مؤلفه های تعاملات اجتماعی سالم در اسلام 244
2.8.8 تأثیر فضاهای تعامل پذیر اجتماعی بر شاکله فضاهای شهر اسلامی 245
2.8.9 ادغام مفاهیم تعامل پذیری در برخورد با فضاهای شهری معاصر 246
2.8.10 یافته های تحقیق 247
2.8.11 جمع بندی 248
2.8.12 نتیجه گیری 249
2.8.13 منابع 250

تعداد صفحه بسته آموزشی

تعداد منابع معرفی شده برای ادامه کار

تعداد پشتیبانان مخصوص این فایل

قسمت هایی از فصل سوم تحلیل معیار های مختلف سرای محله

امروزه در کشور ما بافت های جدید شهری که بر اثر اشکال پیچیده روابط اجتماعی – اقتصادی دگرگونی های فراوانی یافته و به سرعت و به صورت تاسف برانگیزی بی قاعده و ضابطه ساخته می شوند، به بافت های با ارزش قدیمی که سرشار از درس هایی مهم و اساسی برای تامین زندگی مطلوب و کارا برای ساکنانشان بوده اند، پشت کرده و تداومی منطقی با گذشته را بدست نمی دهند،و ناپایداری در تمامی ابعاد آنها مشهود است، بنابراین شناخت دقیق و اصولی بافت های قدیمی شهر ها و الگوهای مترتب بر آنها ضروری می نماید. اصول مشخص شده در مرکز محله فهادان که مورد نظر این پژوهش بود شامل اصل هم پیوندی، ترکیب، تباین فضایی، محصوریت، سلسله مراتب ورود به فضا، و نیز مرکز محله به عنوان عنصر هویت بخش می باشد که می توان با معاصر سازی و بکارگیری این اصول در مراکز محله ای بافت های جدید شهر یزد اولا امکان ایحاد محلاتی پایدار با ویژگی های مطلوب و مناسب برای زندگی شهروندی و امکان برقراری تعاملات اجتماعی بیشتر را برای مردم محله فراهم ساخت و همچنین موجب ایجاد محلاتی در ارتباط و هماهنگ با ساختار و بافت خاص شهر یزد شد. امید است پژوهش هایی از این دست مورد توجه کارشناسان و دست اندرکاران شهری واقع شده تا شاهد زنده شدن دوباره الگو های مطلوب و کارای بافت قدیمی در تمامی توسعه و گسترش های شهری باشیم.

فهرست کامل فصل سوم تحلیل معیار های مختلف سرای محله

3-1 ) ارتقا کیفیت کارکردی و عملکردی محله از طریق احیاء مرکز محله

3.1.1 چکیده 252
3.1.2 ABSTRACT 253
3.1.3 مقدمه 253
3.1.4 چارچوب نظری 256
3.1.5 مرکز محله 258
3.1.6 تجارب مداخله در مراکز محلهای 260
3.1.7 داخل کشور 260
3.1.8 خارج از کشور 261
3.1.9 اصول و اجزای مورد استفاده در مداخله 262
3.1.10 توجیه موضع مرکز محله 262
3.1.11 حوزه مداخله 263
3.1.12 طرحها با اولویت اول 265
3.1.13 طرحها با اولویت دوم 265
3.1.14 جمعبندی و نتیجه گیری 266
3.1.15 منابع و ماخذ 266

3-2 ) معماری مرکس محل ارگاویک ي رابط آن با ویاز اَی فرد در جامعه

3.2.1 چکیده 268
3.2.2 مقدمه 269
3.2.3 متدلوژی پژوهش 270
3.2.4 ابزار پژوهش 270
3.2.5 متن پژوهش 271
3.2.6 مرکز محله 271
3.2.7 نیازهای انسان 272
3.2.8 تعاملات میان انسان وهویت مکان 273
3.2.9 نیازهای فردی وهویت محله ای 274
3.2.10 هویت جمعی 275
3.2.11 ابعاد تحلیل حیات محله 276
3.2.12 شیوه ی ارگانیک شکل گیری محلات شهر همدان 276
3.2.13 مرکز محله کلپا(محله مورد مطالعه) 277
3.2.14 مطالعات تاریخی محله کلپا 277
3.2.15 هویت محله کلپا 279
3.2.16 تحولات جمعیتی محله ی گلپا 281
3.2.17 کاربری های موجود در مرکز محله کلپا 282
3.2.18 سازگاری کاربری های محله با یکدیگر 283
3.2.19 تحولات اجتماعی گلپا 284
3.2.20 کاربردهای مرکز محله کلپا 285
3.2.21 نتیجه گیری 286
3.2.22 منابع پژوهش 287

3-3 ) معيارهای موثر بر طراحی مرکز محله مقایسه محله های سرشور وحسابی و دانش آموز در مشهد

3.3.1 چکیده 289
3.3.2 مقدمه 289
3.3.3 تعاریف محله 290
3.3.4 مرکز محله 290
3.3.5 قابلیت پیاده سازی روی ومراکز محله 291
3.3.6 معیارهای موثر بر طراحی مرکز محله 291
3.3.7 توقعات موردی از مرکز محله 292
3.3.8 آرامش 293
3.3.9 خودمانی بودن 293
3.3.10 دنجی 293
3.3.11 یافته ها ونتایج 294
3.3.12 نتیجه گیری 300
3.3.13 منابع 301

3-4 ) مرکز محله، حلقه گم شده شهرهاي امروزي

3.4.1 چکیده 302
3.4.2 مقدمه 303
3.4.3 تعاریف 303
3.4.4 فضا ومفهوم آن 303
3.4.5 تعریف فضای شهری 303
3.4.6 مفهوم مرکز محله 304
3.4.7 مبانی طراحی مرکز محله 305
3.4.8 طراحی مرکز محله برای تمامی افراد 305
3.4.9 احداث پارک های شهری به مثابه میادین شهری 305
3.4.10 معرفی نمونه داخلی مرکز محله 305
3.4.11 محله نارمک تهران و میدان نبوت(هفت حوض) 305
3.4.12 مرکز محله قرریه نیاوران 306
3.4.13 معرفی نمونه های خارجی از مرکز محله 309
3.4.14 شهر اسن در آلمان 309
3.4.15 شهر میلان درایتالیا 310
3.4.16 دریچارد وینس اسپانیا 311
3.4.17 جمع بندی ونتیجه گیری 311
3.4.18 فهرست منابع 312

3-5 ) بررسی طرح ریزی کالبدی محله سنتی از دید زیباشناسی

3.5.1 چکیده 314
3.5.2 مقدمه 314
3.5.3 ویژگی های محله سنتی 315
3.5.4 طرح ریزی کالبدی 315
3.5.5 رویکردها ونظریه های طرح ریزی کالبدی 316
3.5.6 رویکرد زیباشناختی 316
3.5.7 تعاریف محله ازنظر زیبایی شناسی 317
3.5.8 ویژگی های محله طاهر ومنصور 318
3.5.9 مواد وروشها 319
3.5.10 نتیجه 321
3.5.11 منابع 323

3-6 ) بررسی نظام دسترسی سواره وپیاده درمراکز محلات شهر جدید بهارستان

3.6.1 چکیده 325
3.6.2 مقدمه 326
3.6.3 تاریخچه ایجاد محدوده های پیاده 326
3.6.4 تاریخچه احداث پیاده راه درایران 326
3.6.5 پیاده راه 327
3.6.6 عابر پیاده 328
3.6.7 خط مشی های اصلی درطراحی مسیرهای عابران پیاده درمعابر شهری شامل مواردی است 328
3.6.8 دوچرخه وراه مخصوص آن 328
3.6.9 طارحی وساخت مسیرهای حرکت سواره 329
3.6.10 انواع جاده های شهری 329
3.6.11 جاده های توزیع کننده اصلی 329
3.6.12 جاده های توزیع کننده ناحیه ای 330
3.6.13 جاده های توزیع کننده محلی 330
3.6.14 جاده های اتصالی 330
3.6.15 بررسی نمونه موردی:مرکز محله شهر بهارستان 331
3.6.16 بررسی نظام دسترسی سواره وپیاده در محلات ونحوه هم پیوندی آنها در مراکز محلات 332
3.6.17 ورودی های اصلی شهر اصفهان 332
3.6.18 پیش بینی تعداد سفرهای ساکنان شهربهارستان درسال افق طرح 332
3.6.19 نظام عملکردی شبکه معابر پیشنهادی درشهر بهارستان 333
3.6.20 نظام عملکردی شبکه معابر پیشنهادی درمحدوده فاز دو 333
3.6.21 حمل ونقل همگانی 335
3.6.22 پارکیگ ها وپخ ها 335
3.6.23 حرکت پیاده 335
3.6.24 بررسی حرکت پیاده در محدوده فاز دو 336
3.6.25 حرکت پیاده درفضای درونی محله مهر وبررسی اجمالی همجواری های آن 337
3.6.26 بررسی عوامل تاثیر گذار عملکردی دراستخوان بندی فضایی محلات 337
3.6.27 منابع 340

3-7 ) طراحی غفلت زده؛ آسیب شناسی طرح مرکز محله ی آخوند شهر قزوین

3.7.1 چکیده 341
3.7.2 مقدمه 341
3.7.3 روش شناسی تحقیق 342
3.7.4 مروری بر مبانی نظری 342
3.7.5 پیشینه تحقیق 342
3.7.6 مفاهیم پایه 342
3.7.7 فرسودگی وبافت فرسوده 342
3.7.8 احیاء 343
3.7.9 محله ی تاریخی 343
3.7.10 مرکز محله 343
3.7.11 چارچوب نظری 344
3.7.12 محله ی آخوند 344
3.7.13 محدوده ی تحقیق 344
3.7.14 معرفی ابعاد مختلف محله ی آخوند 345
3.7.15 طرح مرکز محله ی آخوند 346
3.7.16 معرفی طرح 346
3.7.17 ارزیابی و آسیب شناسی 348
3.7.18 جمع بندی، نتیجه گیری و ارائه ی مدل 350
3.7.19 جمع بندی 350
3.7.20 نتیجه گیری و ارائه مدل 350
3.7.21 مراجع 351

3-8 ) مراكز محله اي در مناطق مسكوني شهرهاي حاشيه زاگرس

3.8.1 چکیده 352
3.8.2 مقدمه 353
3.8.3 مراكز محله اي شهرهاي حاشيه زاگرس و عوامل محيطي 354
3.8.4 تأثيرات اقليمي 354
3.8.5 تأثير عوارض زمين 355
3.8.6 عوامل فرهنگي اجتماعي 355
3.8.7 مركز محله رزكيان شهر مهاباد 356
3.8.8 روند توسعه محله رزكيان 357
3.8.9 نظرات ساكنين محله رزكيان 360
3.8.10 مدت اقامت در محله 360
3.8.11 مكان هاي گذران اوقات فراغت در درون محله 361
3.8.12 پيشنهادات 362
3.8.13 نتيجه گيري 362
3.8.14 منابع و ماخذ 363

3-9 ) ارتقا کیفیت کارکردی و عملکردی محله از طریق احیاء مرکز محله

3.9.1 چکیده 364
3.9.2 ABSTRACT 365
3.9.3 مقدمه 365
3.9.4 چارچوب نظری 368
3.9.5 مرکز محله 370
3.9.6 تجارب مداخله در مراکز محلهای 372
3.9.7 داخل کشور 372
3.9.8 خارج کشور 373
3.9.9 اصول و اجزای مورد استفاده در مداخله 374
3.9.10 توجیه موضع مرکز محله 374
3.9.11 حوزه مداخله 375
3.9.12 طرحها با اولویت اول 377
3.9.13 طرحها با اولویت دوم 377
3.9.14 جمع بندی ونتیجه گیری 377
3.9.15 منابع و مآخذ 378

قسمت هایی از فصل چهارم بررسی دیگر جنبه های مهم در طراحی سرای محله


خصوصیاتی که سیما و پیگره محله ای را مشخص می کنند عوامل آن محله هستند، که ممکن است اجزای بیشماری داشته باشند. در اغلب شهر ها، شباهت نمای محله ها، مصالحی که در ساختمان ها به کار رفته، شکل آنها، نوع تزئینات آنها، رنگشان، منظره کلی آنها و مهم تر از همه طرح نمای آنها، از عوامل اصلی شناخت محلات شهر محسوب می شوند. معمولا عواملی که سیمای محله ای را مشخص می کنند آنهایی هستند که محتملا خصوصیاتی به آن محله می دهند. برای مثال شکل خیابان ها، خانه ها، طراحی ورودی . راه ها و… می تواند سیمایی متفاوت به آن بدهد و شخص فورا قادر به شناخت آن می باشد. در هر یک از محله های بزرگ و متوسط شهر های تاریخی، یک مرکز محله وجود داشت. این مراکز از نظر کالبدی و شکل به دو صورت وجود داشتند. نخست به صورت یک راسته یا گذرا که کمی از گذر های دیگر در محل استقرار فضا های تجاری و اجتماعی عریض تر بودند. نوع دوم مرکز محله به صورت میدانچه بودن. این میدانچه ها اغلب در محل تقاطع چند راه یا در کنار راه اصلی محله قرار داشتند و در پیرامون برخی از آنها تعدادی دکان برای عرضه کالاهای ضروری روزانه و هفتگی اهالی محله قرار داشت. همچنین مسجد، حمام، آب انبار و بعضی دیگر از فضاهای عمومی محله در کنار همین میدان ساخته می شد. لینچ در تشریح سیمای محلات کنکاش بیشتری می کند و دقایق بیشتری عرضه می دارد. وی بیان می کند بعضی از محلات مانند آدم های تودار و در خور متمرکز هستند، بی آنکه به شهری که در آن واقعند توجهی داشه باشند. پاره ای دیگر از محلات صداقت دارند و با عوامل حول و حوش خور پیوند یافته اند.

فهرست کامل فصل چهارم بررسی دیگر جنبه های مهم در طراحی سرای محله

4-1 ) نقش مؤلفههای آسايش بصری در ارتقأ هويت مرکز محله

4.1.1 چکیده 380
4.1.2 مقدمه 381
4.1.3 بیان مسأله 381
4.1.4 مبانی نظری پژوهش 382
4.1.5 پیشینه تحقیق 382
4.1.6 فضا 382
4.1.7 فضای شهری 382
4.1.8 مفهوم محله 383
4.1.9 معیارهای یک محله خوب 383
4.1.10 عناصر و ارکان تشکیل دهنده محله 383
4.1.11 اشارهای به مفهوم مرکز محله 383
4.1.12 مهمترين عوامل تشکیل دهنده هويت محله های شهری 383
4.1.13 پايداری هويت در محله 384
4.1.14 فرهنگ بصری 385
4.1.15 نشانه های شهری 385
4.1.16 آسايش بصری 385
4.1.17 آسايش نمادی )اطلاعات و علايم محیطی( و خوانايی 386
4.1.18 آسايش ديداری )اغتشاش بصری نماها، حجم ها و عناصر( 387
4.1.19 آسايش رنگ درمحیط های انسان ساخت 387
4.1.20 نور )تاريکی( 388
4.1.21 نمونه موردی 388
4.1.22 پیشنهادات 389
4.1.23 منابع و مأخذ 390

4-2 ) تاثیر فضای شهری برارتقاء ایمنی وامنیت

4.2.1 چکیده 391
4.2.2 مقدمه 391
4.2.3 فضای شهری 392
4.2.4 فرصت های اجتماعی وفرهنگی درفضاهای شهری 392
4.2.5 فضاهای شهری بعنوان منابع آموزشی 393
4.2.6 ایمنی وامنیت در فضاهای شهری 393
4.2.7 شاخص های تحلیل امنیت درمحیط شهری 395
4.2.8 شاخص های اجتماعی موثر برامنیت فضاهای عمومی 397
4.2.9 ارائه اصول طراحی براساس مبانی CPTED وشاخص های تحلیل امنیت 398
4.2.10 بررسی نمونه موردی:مرکز محله شهر بهارستان 400
4.2.11 بررسی میزان امنیت درمحله آرمان درشهر جدید بهارستان 401
4.2.12 مشکلات و محدودیت های موجود برای ارتقاء کیفیت زندگی در مرکز محله آرمان 402
4.2.13 قابلیت ها وتوان های موجود برای ارتقاء کیفیت زندگی درمرکز محله آرمان 402
4.2.14 راهکارهای پیشنهادی برای تامین امنیت درمرکز محله آرمان 402
4.2.15 نتیجه گیری 405
4.2.16 مراجع 405

4-3 ) بررسی عناصر تسلسل فضایی درمرکز محله با نگرشی برمبانی نظری معماری بومی ایران

4.3.1 چکیده 407
4.3.2 مقدمه 408
4.3.3 روش تحقیق 408
4.3.4 سلسله مراتب در معماری 408
4.3.5 رابطه حرکت و تسلسل فضایی 409
4.3.6 سلسله مراتب در فضای شهری 413
4.3.7 مبانی نظری سلسله مراتب در معماری بومی ایران 413
4.3.8 حكمت سلسله مراتب 414
4.3.9 نتیجهگیری 417
4.3.10 مراجع 418

4-4 ) مکان-فضایی برای تبیین مرکز محله در شهر اسلامی مسجد،مدرسه

4.4.1 چکیده 419
4.4.2 مقدمه 420
4.4.3دیدگاه معماری 424
4.4.4 دیدگاه شهرسازی 424
4.4.5 انواع حالات ساختمان در برخورد با مقوله انرژی 425
4.4.6 نتیجه گیری 426
4.4.7 منابع وماخذ 426

4-5 ) زیستپذیری مراکز اجتماعی نمونه موردی مرکز محله میدان کاه فروشان تبریز

4.5.1 چکیده 427
4.5.2 مقدمه و بیان مسئله 428
4.5.3 اهداف 428
4.5.4 مبانی نظری 429
4.5.5 چارچوب نظری برای تبیین مؤلفه های منظر شهری خیابان 430
4.5.6 مواد و روش تحقیق 432
4.5.7 یافته های پژوهش 433
4.5.8 مطالعه موردی 433
4.5.9 کاربری اراضیی 434
4.5.10 جمع و نتیجه گیری 440
4.5.12 منابع 441

4-6 ) تاثیر فرهنگ بر شکل گیری مرکز محله در شهرهای کویری ایران

4.6.1 چکیده 444
4.6.2 مقدمه 445
4.6.3 طراحی شهری تبلور فرهنگ جامعه 446
4.6.4 فرهنگ و معماری 446
4.6.5 تحلیل فرهنگ معمار ازگذشته تا معاصر 447
4.6.6 ویژگی های عام فرهنگی شهرها ومعماری کویر 449
4.6.7 معرفی وتبیین جایگاه وپیشینه محلات 450
4.6.8 موقعیت جغرافیایی ونظام محله بندی دولت آباد 451
4.6.9 محله 452
4.6.10 محله ومفهوم آن در گذشته 452
4.6.11 مرکز محله 454
4.6.12 کارکردهای مرکز محله های سنتی ایران 456
4.6.13 نتیجه گیری 458
4.6.14 منابع 460

4-7 ) بررسی تاثیر یک سرای محله مطلوب برفرهنگ جامعه

4.7.1 چکیده 461
4.7.2 مقدمه 462
4.7.3 بیان مسئله 462
4.7.4 روش پژوهش 463
4.7.5 مبانی نظری وچهارچوب 463
4.7.6 فرهنگ 463
4.7.7 محله 464
4.7.8 سرای محله 464
4.7.9 تحلیل چند نمونه موردی از سراهای محله 465
4.7.10 مرکز ژرژپمپیدو(پاریس) 465
4.7.11 فرهنگ سرای نیاوران(تهران) 466
4.7.12فرهنگسرای بوعلی(همدان) 467
4.7.13 مرکز فرهنگی فجر(سنندج) 468
4.7.14 نتیجه گیری 470
4.7.15 قدردانی 471
4.7.16 منابع 472

4-8 ) جایگاه محله تجاری درسامانه کیفی محیطی(باتاکید برمرکز محله تجاری طراحی شده در شهر یزد)

4.8.1 چکیده 473
4.8.2 مقدمه 473
4.8.3 هویت 473
4.8.4 مرکز محله 474
4.8.5 بعد مورفولوژیک 474
4.8.6 بعد ادراکی 475
4.8.7 بعد بصری 476
4.8.8 بعد عملکردی 476
4.8.9 بعد اجتماعی 477
4.8.10 نتیجه گیری 477
4.8.11 منابع 479

%

میزان رضایت

میزان رضایت افراد خریدار این بسته بعد از خرید

(نظر سنجی به وسیله ایمیل و یک هفته بعد ازخرید بسته انجام می گیرد)

قسمت هایی از فصل پنجم بررسی دیگر جنبه های مهم در طراحی سرای محله

شهر مقوله ای پیچیده و چند گانه است و همواره موضوعات متعددی را جهت مطالعه و بررسی در دل خود جای داده است. ” شهر نوعی سازمان یافتگی اجتماعی در فضا است که باید آن را تولید کننده دائم فرهنگ و بهترین بستر برای فرهنگ سازی به حساب آورد. به طور کلی کاهش کارایی هر پدیدهای، فرسودگی آن را در پی دارد .هنگامی که حیات شهری درمحدوده ای از شهر به هر علتی رو به رکود می رود،بافت شهر ی آن محدوده در روند فرسودگی قرارمی گیرد .پدیده فرسودگی در بافت های شهری برکالبد بافت و همچنین بر فعالیت های اجتماعی واقتصادی آن اثر گذار است. بافت تاریخی با ارزش کالبدی و فرهنگی نهفته در خود بهترین نشانه ی هویت شهری بوده. بنابراین درهویت دادن به شهر، بافت تاریخی نقش مؤثر و بارزی را ایفا می نماید و در عین حال حیات و رشد این بافت مانع از بی هویتی و فرسودگی شهر از درون شده و توسعه بی رویه آن رامحدود میکند.اهمیت و ضرورت حفظ آثار کهن نه به عنوان پدیدههای نمادین، بلکه به دلیل شناخت سیرتحول و تکامل تاریخ شهرسازی و تمدن شهرنشینی، حفظ هویت و اصالت شهری و تبیین حیات، شهری بر اساس شواهد و مدارك علمی همواره مورد توجه بوده است. عناصر وفضاهای بافت شهری عمری محدود دارند و باگذشت زمان دچار تغییر و فرسودگی می شوند . به عبارتی دیگر هیچ فضایی و بنایی بدون نوسازی ومرمت نمی تواند دوام و بقای طولانی داشته باشد. بهسازی و نوسازی بافتهای تاریخی شهری نه تنها با هدف حفاظت از شهرهای تاریخی و بناهای فرهنگی، بلکه جهت پاسخ به نیازهای شهری همواره مطرح بوده است و موجب ترمیم خرابیهای گذشته و آسیبهای وارد بر بنا و عملکرد جدید(متناسب با نیازهای زندگی روز شده است. به عبارتی دیگربهسازی و نوسازی شهری فقط شامل ساخت وسازهای فیزیکی یا کالبدی یا عناصر کالبدی شهرنمی شود و فقط بافت های تاریخی و قدیمی رادربرنمیگیرد، بلکه بهسازی و نوسازی شهری ابعاداجتماعی، اقتصادی، سیاسی – اداری و کلاً فرهنگی رادر بخ شها و نواحی مختلف شهر مورد توجه قرار می دهد. طراحی و ساماندهی مرکز محله در بافت تاریخی زمینه ساز استفاده موثر از منابع درونی شهر و حفظ ارزش های تاریخی، اقتصادی و اجتماعی این بافت ها خواهد گردید. در واقع، هسته تاریخی شهرها و بافتهای با ارزش علاوه بر محتویا فرهنگی و معنوی خود به منزله سرمایههای عظیم اقتصادی شمرده میشوند،احیا و هویت بخشیدن به اثار باارزش باعث رونق و پویایی گذشته خواهد شد. لازم است دولت به سرمایه گذاریهای لازم همراه با مشارکت مردم همت گمارده تا ارزشهای اقتصادی، اجتماعی و کالبدی دوباره در هسته تاریخی شهرها زنده و فعال شوند . همانطور که از عنوان طرح برمی آید هدف کلی طرح ارائه یک طرح راهبردی مناسب در جهت ساماندهی و عملکرد بهتر بافت تاریخی شهر شوشتر میباشد. و بیشتر (تاکید بر طراحی و ساماندهی و مرمت بافتها و بناهای باارزش)، در چارچوب ضوابط باشد. که سعی شده رابطه فرهنگ، میراث تاریخی و احیای ارزشهای گذشته و تجدید حیات و امر بهسازی مناسبسازی محیط و ارزشهای اقتصادی مورد بحث قرار گیردوکیفیت زندگی در محله دکان شمس ارتقا یابد

فهرست کامل فصل پنجم بررسی دیگر جنبه های مهم در طراحی سرای محله

5-1 ) بازآفرینی مرکز محله با رویکرد ارتقاء تعاملات اجتماعی دربافت تاریخی عودلاجان

5.1.1 چکیده 481
5.1.2 ABSTRACT 482
5.1.3 مقدمه 483
5.1.4 مفهوم محله و اجتماع محلی 483
5.1.5 بعد اجتماعی-فرهنگی در محله 483
5.1.6 بازآفرینی شهری 484
5.1.7 روش تحقيق 484
5.1.8 معضلات محله عودلاجان 485
5.1.9 ضرررورتها و مزیتهررای مداخلرره در بافررت ترراریخی عودلاجان 485
5.1.10 انواع مداخلات در بافتهای تاریخی و فرسوده 485
5.1.11 اثربخشی بازآفرینی در بافت محله 485
5.1.12 بيان نيازهای محله عودلاجان 485
5.1.13 راهکارهای پيشنهادی جهت مرتفع نمودن معضلات محله 486
5.1.14 نتيجه گيری 486
5.1.15 فهرست منابع 486

5-2 ) ساماندهی بافت فرسوده شهری با تکیه بر مرکز محله

5.2.1 چکیده 488
5.2.2 مقدمه 488
5.2.3 پیشینه پژوهش 489
5.2.4 اهداف پژوهش 489
5.2.5 روش تحقیق 490
5.2.6 بحث ها و یافته ها 490
5.2.7 محدوده ی مورد مطالعه 490
5.2.8 تعاریف و مفاهیم 491
5.2.9 بررسی و شناخت عمر ابنیه 492
5.2.10 بررسی و شناخت نوع مصالح 493
5.2.11 تعداد طبقات 494
5.2.12 وضعیت دسترسی ها 495
5.2.13 وضعیت کاربری اراضی شهری بافت فرسوده 496
5.2.14 نتیجه گیری 496
5.2.15 منابع 497

5-3 ) بررسی اصول مناسب جهت طراحی مرکز محله در بافت سنتی

5.3.1 چکیده 498
5.3.2 مقدمه 499
5.3.3 مرکز محله 499
5.3.4 محله ی ایرانی 500
5.3.5 معیارهای پیشنهادی در طراحی محلات 500
5.3.6 نتیجه گیری )اصول کاربردی در طراحی( 500
5.3.7 زیر ساخت های محله 502
5.3.8 نتیجه گیری 503
5.3.9 منابع 504

5-4 ) بررسی عوامل کالبدی در طراحی واحیای مرکز محله دربافت قدیمی

5.4.1 چکیده 505
5.4.2 بیان مساله 505
5.4.3 اهمیت وضرورت تحقیق 507
5.4.4 اهداف 508
5.4.5 سوالات 508
5.4.6 روش تحقیق 508
5.4.7 جامعه مورد مطالعه 508
5.4.8 یافته های پژوهش 509
5.4.9 فضای بازونیمه باز 509
5.4.10 گشایش وتنگی فضا 510
5.4.11 بازشوها 511
5.4.12 فرم بناها 512
5.4.13 نتیجه گیری 518
5.4.14 منابع 518

5-5 ) تبیین معیارهای بومی پایداری درمراکز محلات بافت تاریخی

5.5.1 چکیده 520
5.5.2 مقدمه 521
5.5.3 مبانی نظری 521
5.5.4 توسعه پایدار 521
5.5.5 تاریخچه توسعه پایدار 522
5.5.6 مفهوم محله 522
5.5.7 ویژگی های محله ایرانی 524
5.5.8 ابعاد کالبدی-اجتماعی محلات سنتی 524
5.5.9 مرکز محله 524
5.5.10 جایگاه مرکز محله در پایداری محلات مسکونی 525
5.5.11 برخی اصول وعوامل موثر درنحوه استقرار فعالیت ها وفضاها درمیدان های محلی 525
5.5.12 بافت تاریخی شهریزد 526
5.5.13 ساختار بافت قدیمی شهر یزد 526
5.5.14 ویژگی های بصری وفضایی بافت قدیم 526
5.5.15 محله ها ومراکز محله ای درشهر یزد 527
5.5.16 معرفی مرکز محله فهادان واقع در بافت تاریخی شهر یزد 527
5.5.17 مهمترین معیارهای پایداری درمرکز محله فهادان 529
5.5.18 نتیجه گیری 530
5.5.19 منابع وماخذ 530

5-6 ) بررسی طرح ریزی کالبدی محله سنتی از دید زیباشناسی

5.6.1 چکیده 532
5.6.2 مقدمه 532
5.6.3 ویژگی های محله سنتی 533
5.6.4 طرح ریز کالبدی 533
5.6.5 رویکردها ونظریه های طرح ریزی کالبدی 534
5.6.6 رویکرد زیباشناختی 534
5.6.7 تعاریف محله از نظر زیباشناسی 535
5.6.8 ویژگی های محله طاهر ومنطور 536
5.6.9 مواد وروشها 537
5.6.10 نتیجه 539
5.6.11 منابع 541

5-7 ) بررسی تطبیقی حس مکان در مراکز محلات تاریخی و معاصر

5.7.1 چکیده 543
5.7.2 مقدمه 543
5.7.3 طرح مساله 543
5.7.4 اهداف و روش پژوهش 544
5.7.5 روش پژوهش 544
5.7.6 ادبیات پژوهش:مفاهیم،دیدگاه ها و مبانی نظری 545
5.7.7 محله 545
5.7.8 مرکز محله 545
5.7.9 مکان 546
5.7.10 حس مکان 547
5.7.11 حس مکان از دیدگاه پدیدار شناسی 547
5.7.12 حس مکان از دیدگاه روانشناسی محیطی 547
5.7.13 متغیرهای مورد استفاده در سنجش کیفیت حس مکان مراکز محله 547
5.7.14 معرفی اجمالی محدوده های مورد مطالعه 548
5.7.15 بحث و یافته ها 549
5.7.16 تحلیل و بررسی بعد طبیعی و زیست محیطی مراکز محلات 549
5.7.17 میزان استفاده از عناصر طبیعی و تمهیدات آسایش اقلیمی 549
5.7.18 میزان استفاده از تمهیدات آسایش اقلیمی 549
5.7.19 تحلیل و بررسی بعد کالبدی-فضایی مراکز محلات 550
5.7.20 فرم بلوک بندی و تفکیک قطعات 550
5.7.21 توده و فضا 550
5.7.22 قلمرو و مرز کالبدی 550
5.7.23 طبقات و محصوریت 550
5.7.24 تضاد و تنوع بصری 551
5.7.25 ورودی ها 551
5.7.26 دسترسی و نفوذپذیری 551
5.7.27 دسترسی و حرکت پیاده و سواره 551
5.7.28 عملکردی و فعالیت 552
5.7.29 کاربری اراضی موجود 552
5.7.30 تنوع فعالیت 552
5.7.31 مبلمان شهری 553
5.7.32 تحلیل و بررسی بعد ادراکی و شناختی مراکز محلات 553
5.7.33 سازمان فضایی و تضویر ذهنی محیط 553
5.7.34 هویت 553
5.7.35 خوانایی 554
5.7.36 زیبایی و نماد 554
5.7.37 تحلیل و بررسی بعد اجتماعی و فرهنگی مراکز محلات 555
5.7.38 میزان حضور مردم و سرزندگی فضا 555
5.7.39 ایمنی و امنیت 555
5.7.40 مراسم وآئین ها 556
5.7.41 زمان از بعد اجتماعی 556
5.7.42 نتیجه گیری و پیشنهادها 556
5.7.43 مراجع 558

5-8 ) گونه شناسی مراکز محلات بافت قدیم شهر بهبهان

5.8.1 چکیده 559
5.8.2 مقدمه 560
5.8.3 اهمیت وضرورت انجام تحقیق 560
5.8.4 مرور ادبیات وسوابق مربوطه 561
5.8.5 اهداف مشخص تحقیق 561
5.8.6 روش تحقیق 561
5.8.7 مبانی نظری 562
5.8.8 محله ها 562
5.8.9 تعریف محله 562
5.8.10 اندازه محله 562
5.8.11 بلوک(واحد همسایگی) 562
5.8.12 محله مسکونی 562
5.8.13 مفهوم محله 563
5.8.14 سیر تاریخی محله را برچهار مرحله تفکیک میشود 563
5.8.15 نمادهای متمایز کننده 564
5.8.16 مرکز محله 564
5.8.17 گونه شناسی 564
5.8.18 شناخت محدوده مطالعاتی 564
5.8.19 بافت تاریخی بهبهان 566
5.8.20 محله ها ومراکز محله های بهبهان 566
5.8.21 محل ابوعلی 567
5.8.22 برداشت وتحلیل نقشه های کالبدی محلات 567
5.8.23 نتیجه گیری 576
5.8.24 منابع 576

5-9 ) راهبردهای ساماندهی) بهسازی و نوسازی( بافت تاريخی شوشتر )مرکز محله دکان شمس) با استفاده از تکنیک سیستم های تحلیل آماری

5.9.1 چکیده 577
5.9.2 مقدمه 578
5.9.3 اهميت و ضرورت و اهداف 578
5.9.4 پرسش اصلی تحقيق در رابطه با ساماندهی بافت تاريخی 579
5.9.5 سوابق ) بيان مختصر سابقة تحقيقات( 579
5.9.6 ساماندهی 581
5.9.7 مداخله 582
5.9.8 انواع شيوه مداخله مطرح درمرمت شهری 583
5.9.9 نمونه تحليلی 584
5.9.10 ساماندهی مرکزمحلات جويباره)اصفهان( 584
5.9.11 ساماندهی طرح محور فرهنگی مرکز محله فهادان)يزد( 587
5.9.12 آزمون يافته های تحقيق 589
5.9.13 چگونگی توزيع متغيرهای پژوهش بر اساس شاخصهای مرکزی، پراکندگی و شكل توزيع 589
5.9.14 بررسی نرمال بودن متغيرها 590
5.9.15 فرضيه های پژوهش 590
5.9.16 نتيجه آزمون يافته های تحقيق 593
5.9.17 الگوها و راهبرد های مداخله ساماندهی در مرکز محله دکان شمس بر اساس نظر عمومی و دستاوردهای پژوهشی 593
5.9.18 اهم اقدامات، راهكارها و پيشنهادات اجرايی سامندهی بافت تاريخی 594
5.9.19 تصاوير راهبرد های پيشنهادی طراحی مرکز محله دکان شمس 596
5.9.20 نتیجه راهبرد طراحی 597
5.9.21 منبع 597

تمام منابع معرفی شده هم به صورت فایل Word و هم به صوت فایل PDF در اختیار شما قرار می گیرد.

تومان70,000 تومان35,000افزودن به سبد خرید