50 در صد تخفیف ویژه برای این بسته پژوهشی به مدت محدود

005

روز

:

16

ساعت

:

27

دقیقه

:

04

ثانیه(s)

بسته جامع پایداری در زنجیره تامین

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی حاوی 1200 صفحه از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه پایداری در زنجیره تامین است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

  • فصل اول ارزیابی پایداری درزنجیره تأمین
  • فصل دوم ارزیابی عملکرد عوامل مؤثر بر زنجیره تأمین صنایع مختلف
  • فصل سوم ارتباط زنجیره تأمین یکپارچه و کیفیت محصول
  • فصل چهارم روش های بهبود عملکرد زنجیره تأمین
  • فصل پنجم زنجیره تامین سبز
  • فصل ششم ارزیابی زنجیره تامین با روش های نوین

جهانی سازی،افزایش مقررات سازمان های دولتی و غیر دولتی و فشار و درخواست مشتریان در خصوص رعایت مسائل زیست محیطی و همچنین ظهور بحث مسئولیت اجتماعی شرکت ها،باعث شده است سازمان ها به بررسی اقدامات لازم جهت بکارگیری مدیریت زنجیره تامین پایدار،به منظور بهبود عملکرد زیست محیطی،اجتماعی و اقتصادی بپردازند.
جهان امروز با مسائلی چون گرم شدن زمین،انواع آلودگی ها،افزایش انتشار گازهای گلخانه ای و… مواجه است که این مسائل به طور بالقوه می تواند منجر به انقراض نوع بشر شود.بنابراین حفظ محیط زیست و استراتژی های مربوط به آن خیلی زود در اولویت برنامه ها،به عنوان یک نوآوری مهم سازمانی قرار گرفت. سازمان از یک طرف باید به سود دهی و مزیت رقابتی، از طرف دیگر به از بین بردن یا به حداقل رساندن ضایعات (انرژی، تولید گازهای گلخانه ای، مواد زائد جامد) توجه می کرد .اینجا بود که ایده زنجیره تامین پایدار مطرح شد و خیلی زود نظر همگان را به خود جلب کرد.سازمان ها با استفاده از رویکرد زنجیره تامین اقدام به بازاندیشی و باز تعریف مفهوم مدیریت عملیات کرده اند.به صورت سنتی،مدیریت زنجیره تامین به عنوان مدیریت جریان فیزیکی،منطقی و مالی تعاملات شبکه های درون و برون سازمانی تعریف شده که منجر به خلق ارزش افزوده و حصول رضایت مشتری منجر می گردد.
در مقایسه با مدیریت زنجیره تامین سنتی که بر عملیات مالی و اقتصادی کسب و کار تاکید می کند،مدیریت زنجیره تامین پایدار براساس ادغام اهداف زیست محیطی و اجتماعی با رویکردهای اقتصادی تعریف می گردد.در این مفهوم،مدیریت زنجیره تامین پایدار بر روی زنجیره تامین رو به جلو تاکید داشته و با زنجیره تامین حلقه بسته که شامل زنجیره تامین معکوس،باز تولید و احیای محصول می باشد تکمیل می شود.به صورت خلاصه مدیریت زنجیره تامین پایدار به بررسی عوامل اقتصادی،اجتماعی و زیست محیطی در حوزه زنجیره تامین و لجستیک می پردازد.

قسمت هایی از فصل اول ارزیابی پایداری درزنجیره تأمین

از جمله زنجیره های تأمین پیچیده با خصوصیات ویژه که به سختی می توان آن ها را با سیستم های ارزیابی عمومی تطابق داد، زنجیره تأمین مواد غذایی است. از طرفی، پایداری در زنجیره تأمین به عنوان بحثی جدید و بسیار تأثیر گذار چندی است که توجه محققین حوزه مدیریت زنجیره تأمین (SCM) را به خود معطوف ساخته است. ارزیابی که شامل جنبه های پایداری است، متفاوت از ارزیابی عملکرد سنتی و تجارت محور می باشد. هنگامی که ابعاد پایداری در نظر گرفته می شوند، دامنه ارزیابی باید توسعه داده شود. یکپارچه سازی عملکرد زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی برای دستیابی به توسعه پایدار، یک چالش اصلی برای تجارت در قرن حاضر محسوب می شود.
امروزه فشارهای زیادی به شرکت ها برای توجه به مسائل زیست محیطی و مسئولیت های اجتماعی وارد شده است. با توجه به اهمیت این مسائل و اهمیت مسئله مالی برای شرکت ها، بحث پایداری زنجیره تامین مطرح گردیده است. پایداری اشاره به توجه همزمان به این ابعاد دارد. با توجه به اهمیت عملکرد زنجیره تامین، بررسی رابطه عملکرد زنجیره تامین با پایداری زنجیره تامین دارای اهمیت زیادی می باشد. از طرف دیگر بررسی نقش توانمندسازها در این رابطه از موارد دیگری است که در مدل اصلی تحقیق به آن پرداخته می شود.

نشست های پی ممکن است شرایط توزیع بار جدیدی را در روسازه به وجود آورند که آسیب دیدن و ترک برداشتن المان های آن می شود و حتی ممکن است منجر به تغییر علامت نیرو های سازه ای شود. از طرف دیگر نشست خاک تابعی از سختی خمشی روسازه است. سختی سازه می تواند یک تاثیر مهم بر توزیع بار ها و مکان های منتقل شده به پی داشته باشد و باز توزیع بار می تواند تغییر الگو یا تعدیل نشست ها را در پی داشته باشد. بنابراین روند معمولی بدست آوردن بار های پی از تحلیل روسازه بدون دخالت دادن نشست پی می تواند منجر به هزینه فوق العاده ای شود که با وارد کردن پدیده اندرکنش خاک-سازه در تحلیل روسازه می توان در بهینه سازی هزینه ساختمان و جلوگیری از صدمات احتمالی وارد بر ساختمان تمهیداتی فراهم کرد.

فهرست کامل فصل اول ارزیابی پایداری درزنجیره تأمین

1-1 ) ارزیابی پایداری در زنجیره تامین درصنعت تولید فراورده های لبنی استان مازندران

1.1.1 کلیات طرح تحقیق 16
1.1.1.1. مقدمه 17
1.1.1.2 بیان مسئله 18
1.1.1.3 اهمیت موضوع 19
1.1.1.4 گزاره های تحقیق 20
1.1.1.5 پرسش های تحقیق 20
1.1.1.6 اهداف اصلی و فرعی تحقیق 21
1.1.1.7 روش شناسی تحقیق 21
1.1.1.8 چارچوب مفهومی تحقیق 23
1.1.1.9 تعاریف عملیاتی 26
1.1.2 ادبیات ومبانی نظری تحقیق 31
1.1.2.1 مقدمه 32
1.1.2.2 مدیریت زنجیره تأمین 33
1.1.2.3 زنجیره تأمین پایدار 34
1.1.2.4 توسعه پایدار 34
1.1.2.5 ابعاد و جنبه های پایداری 38
1.1.2.6 توسعه پایدار صنعتی 40
1.1.2.7 تعریف زنجیره تأمین پایدار 41
1.1.2.8 سیرتکاملی زنجیره تأمین پایدار 42
1.1.2.9 مراحل پیاده سازی زنجیره تأمین پایدار 45
1.1.2.10 فرآیندهای مدیریت زنجیره تأمین پایدار 48
1.1.2.11 مقایسه زنجیره تأمین پایدار، حلقه-بسته، سبز 50
1.1.2.12 مدیریت زنجیره تأمین حلقه بسته 51
1.1.2.13 زنجیره تأمین سبز 53
1.1.2.14 ارزیابی عملکرد پایداری زنجیره های تأمین 53
1.1.2.15 پایداری در زنجیره های تأمین مواد غذایی 57
1.1.2.16 ارزیابی عملکرد پایداری زنجیره تأمین مواد غذایی 60
1.1.2.17 مدل های نظری زنجیره تأمین پایدار 61
1.1.2.18 سازمان خوار و بار و کشاورزی ملل متحد و پایداری 90
1.1.2.19 تاریخچه کوتاه SAFA 92
1.1.2.20 ابعاد مدل ارزیابی پایداری سیستم های مواد غذایی و کشاورزی 93
1.1.2.21 خلاصه فصل دوم 127
1.1.3 روش شناسی تحقیق 128
1.1.3.1 مقدمه 128
1.1.3.2 قلمرو تحقیق 129
1.1.3.3 قلمرو موضوعی 129
1.1.3.4 قلمرو مکانی 129
1.1.3.5 قلمرو زمانی 129
1.1.3.6 روش شناسی تحقیق 130
1.1.3.7 مراحل تحقیق 130
1.1.3.8 مرحله اول: بومی سازی مدل مفهومی و حذف برخی از معیارها و زیرمعیارهای مدل با توجه به زنجیره تأمین تولید فرآورده های لبنی استان مازندران 130
1.1.3.9 مرحله دوم : تعیین روابط تأثیر گذاری و تأثیر پذیری میان زیرمعیارها، معیارها و ابعاد پایداری و همچنین درجه تأثیر هریک از عوامل در صنعت لبنیات استان مازندران 133
1.1.3.10 معرفی و تشریح تکنیک دیمتل )ابزار تجزیه و تحلیل داده ها( 134
1.1.3.11 مراحل تکنیک دی متل 136
1.1.3.12مرحله سوم: ارزیابی پایداری در زنجیره تأمین 4 شرکت با توجه به ابعاد، معیارها و زیرمعیارهای پایداری و رتبه بندی آنها 139
1.1.3.13 معرفی روش تئوری گراف و رویکرد ماتریسی: 140
1.1.3.14 گام های روشGTMA 141
1.1.3.15 مطالعه توصیفی جامعه مورد مطالعه با توجه به جنسیت 145
1.1.3.16 مطالعه توصیفی جامعه مورد مطالعه با توجه به تحصیلات 145
1.1.3.17 مطالعه توصیفی جامعه مورد مطالعه با توجه به تجربه کاری 146
1.1.3.18 مطالعه توصیفی جامعه مورد مطالعه با توجه به سن 146
1.1.3.19 خلاصه فصل سوم: 149
1.1.4 تجزیه وتحلیل داده ها 151
1.1.4.1 مقدمه 152
1.1.4.2مرحله اول: بومی سازی مدل مفهومی و حذف برخی از معیارها و زیرمعیارهای مدل با توجه به زنجیره تأمین تولید فرآورده های لبنی استان مازندران 153
1.1.4.3مرحله دوم : تعیین روابط تأثیر گذاری و تأثیر پذیری میان زیرمعیارها، معیارها و ابعاد پایداری و همچنین درجه تأثیر هریک از عوامل در صنعت لبنیات استان مازندران 157
1.1.4.4 گام یافتن ماتریس متوسط )ماتریس مستقیم اولیه( 158
1.1.4.5 گام محاسبه ماتریس روابط مستقیم اولیه نرمال شده 159
1.1.4.6 گام محاسبه ماتریس روابط کلی 160
1.1.4.7 تشکیل نمودار علّی 160
1.1.4.8 گام طبقه بندی و تعیین حد آستانه و تعیین روابط بین ابعاد، معیارها و زیرمعیارها و ترسیم نقشه روابط شبکه 162
1.1.4.9 مرحله سوم: ارزیابی پایداری در زنجیره تأمین 4 شرکت با توجه به ابعاد، معیارها و زیرمعیارهای پایداری و رتبه بندی آنها 187
1.1.4.10 گام نمایش ماتریس گراف 188
1.1.4.11 نماش ماتریس متغیر نهایی(VPM) ومحاسبه ثابت ماتریس 189
1.1.4.12 محاسبه مقدار ثابت ماتریس و تعیین مقدار عددی 190
1.1.4.13 معیارهای بعد انعطاف پذیری اقتصادی 196
1.1.4.14 معیارهای بعد رفاه اجتماعی 199
1.1.4.15 خلاصه فصل 208
1.1.5 نتیجه گیری وپیشنهادات 208
1.1.5.1 مقدمه 209
1.1.5.2 مرور مختصر مسئله، اهداف و چگونگی اجرای تحقیق 210
1.1.5.3 یافته ها و نتایج تحقیق 211
1.1.5.4 چارچوب ارزیابی پایداری زنجیره تأمین فرآورده های لبنی شامل چه ابعاد،معیارها و مؤلفه هایی می باشد؟ 211
1.1.5.5 ابعاد، معیارها و زیرمعیارهای تأثیرگذار و تأثیر پذیر در این چارچوب کدامند و روابط بین هریک از عوامل بر روی یکدیگر وهمچنین درجه تاثیرشان چگونه است؟ 212
1.1.5.6 عملکرد زنجیره تأمین هر یک از شرکت ها با توجه به ابعاد و معیارهای پایداری چه مقدار بوده و رتبه بندی آنها به چه صورت است؟ 216
1.1.5.7 بحث و نتیجه گیری 218
1.1.5.8 پیشنهاداتی برای تحقیقات آینده 227
1.1.5.9 محدودیت های پژوهش 228
1.1.5.10 منابع 228
1.1.5.11 پیوست ها 244
1.1.5.12 واژه نامه 332
1.1.5.13 ABSTRACT 336

1-2 ) ارائه مدل ارزش آفريني پايدار در زنجيره تامين

1.2.1 خلاصه 338
1.2.2 مقدمه 338
1.2.3 روش تحقیق 338
1.2.4 ادبیات تحقیق 339
1.2.5 نتيجه گيري : ارائه مدل پيشنهادي 341
1.2.6 منابع 344

1-3 ) ارائه چارچوبی براي ایجاد زنجیره تأمین پایدار

1.3.1 چکیده 345
1.3.2 مقدمه 346
1.3.3 مبانی تحقیق 346
1.3.4 زنجیره تامین 346
1.3.5 اهمیت زنجیرهتأمین 346
1.3.6 مدیریت زنجیره تأمین و فرآیندهاي عمده آن 347
1.3.7 پایداري 347
1.3.8 زنجیره تأمین پایدار 349
1.3.9 تعاریف مدیریت زنجیره تأمین پایدار 349
1.3.10 عوامل اصلی براي اتخاذ شیوه هاي اصلی زنجیره تأمین پایدار 350
1.3.11 پژوهشهاي داخلی 351
1.3.12 پژوهشهاي خارجی 356
1.3.13 بحث و یافتهها 362
1.3.14 نتیجهگیري و پیشنهادات 365
1.3.15 منابع و مأخذ 368

1-4 ) اندازه گيري پايداري زنجيرة تأمين خدمات با استفاده از سيستم استنتاج فازی چند مرحله ای/چند بخشی

1.4.1 چکیده 371
1.4.2 مقدمه 372
1.4.3 پيشينة پژوهش 373
1.4.4 روش شناسي پژوهش 378
1.4.5 يافته هاي پژوهش 379
1.4.6 تأييد مؤلفه ها، ابعاد و شاخ صها با نظرهاي خبرگان 382
1.4.7 طراحي سيستم استنتاج فازي چندمرحل هاي/چند بخشي 383
1.4.8 توابع عضويت مجموعه هاي فازي 386
1.4.9 تعریف سطح پایداری براساس گزارش GRI 387
1.4.10 تعريف قواعد سيستم استنتاج فازي طراح يشده 387
1.4.11 نتيجه گيري 391
1.4.12 نتيجة نهايي سيستم استنتاج فازي چندمرحل هاي/چند بخشي براي بانك هاي منتخب 391
1.4.13 نتيجة نهايي سيستم استنتاج فازي چندمرحل هاي/چند بخشي براي بانك پارسيان 392
1.4.14 پيشنهادها 396
1.4.15 REFERENCES 396

1-5 ) بررسی پایداری زنجیرهتأمین به عنوان یک رویکرد نوین در عصر حاضر

1.5.1 چکیده 401
1.5.2 مقدمه 402
1.5.3 زنجیره تأمین 402
1.5.4 مدیریت زنجیره تأمین و فرآیندهای عمده آن 403
1.5.5 پایداری 403
1.5.6 شرایط اصلی پایداری 404
1.5.7 زنجیره تأمین پایدار 405
1.5.8 تعاریف مدیریت زنجیره تأمین پایدار 405
1.5.9 پژوهشهای داخلی 406
1.5.10 پژوهشهای خارجی 406
1.5.11 یافته ها 409
1.5.12 بحث و نکیجهگیری 411
1.5.13 منابع وماخذ 411

1-6 ) تاثیر پایداری زنجیره تامین بر رفتار مصرف کننده

1.6.1 چکیده 414
1.6.2 مقدمه 415
1.6.3 مدیریت زنجیره تامین و پایدار 416
1.6.4 زنجیره تامین پایدار 417
1.4.5 مدیریت زنجیره تامین پایدار و رفتار مصرف کننده 419
1.6.6 مدیریت زنجیره تامین پایدار و وفاداری مشتریان 420
1.6.7 مدیریت زنجیره تامین پایدار وتمایل به پرداخت 421
1.6.8 نتیجه گیری 422
1.6.9 منابع 424

1-7 ) یک رویکرد تلفیقی چندمعیاره برای تعیین مهمترین عامل پایداری در زنجیره تامین

1.7.1 چکیده 427
1.7.2 ABSTRACT 428
1.7.3 مقدمه 429
1.7.4 ادبیات پژوهش 429
1.7.5 بیان مسئله 432
1.7.6 روششناسی پژوهش 433
1.7.7 تکنیکهای تحلیل چندمعیاره 433
1.7.8 نتیجهگیری 437
1.7.9 منابع 437

1-8 ) ارزیابی عملکرد پایداری زنجیره های تامین رویکردی نوین در محیط رقابتی کسب وکارها

1.8.1 چکیده 440
1.8.2 ABSTRACT 440
1.8.3 مقدمه 441
1.8.4 مدیریت زنجیره تامین 442
1.8.5 اهمیت ارزایبی عملکرد زنجیره تامین درمحیط رقابتی جدید 442
1.8.6 پایداری وزنجیره تامین 443
1.8.7 ارزیابی عملکرد پایداری زنجیره های تامین 444
1.8.8 مرور پیشینه تحقیق 445
1.8.9 یافته ها 448
1.8.10 نتیجه گیری 449
1.8.11 منابع 451

1-9 ) مدیریت زنجیره تامین پایدار

1.9.1 مقدمه 453
1.9.2 چارچوب مدیریت زنجیره تامین پایدار 453
1.9.3 عوامل حیاتی در مدیریت زنجیره تامین پایدار 454
1.9.4 مفهوم مدیریت زنجیره تامین پایدار 455
1.9.5 روش های نوین مدیریت زنجیره تامین 455
1.9.6 شیوه مدیریت زنجیره تامین سبز 455
1.9.7 شیوه مدیریت زنجیره تامین انعطاف پذیر 456
1.9.8 شیوه مدیریت زنجیره تامین ناب 456
1.9.9 ارائه الگوهای ارتباط روش های نوین مدیریتی جهت دستیابی به یک مدیریت زنجیره تامین پایدار 456
1.9.10 میزان اهمیت پایداری زنجیره تامین 458
1.9.11 اقدامات در حوزه پایداری زنجیره تامین 459
1.9.12 اقدامات در حوزه پایداری زنجیره تامین 459
1.9.13 نتیجه گیری 460

1-10 ) زنجیره تامین ومدیریت موجودی پایدار

1.10.1 چکیده 462
1.10.2 مقدمه 463
1.10.3 نظریه های زنجیره تامین 463
1.10.4 عملکرد زنجیره تامین 464
1.10.5 توسعه ی پایدار 465
1.10.6 نظریه ی توسعه ی پایدار 465
1.10.7 توسعه پایدار قوی 466
1.10.8 موقعیت شرکت ها با توجه به پایداری 467
1.10.9 مرور ادبیات بر بهینه سازی زنجیره تامین پایدار 467
1.10.10 مدیریت زنجیره تامین پایدار 468
1.10.11 مرور ادبیاتی بر بهینه سازی موجودی پایدار 468
1.10.12 نتیجه گیری 468
1.10.13 مراجع 469
1.10.14 ABSTRACT 472

1-11 ) شناسایی ورتبه بندی معیارهای پایداری زنجیره تامین با استفاده از فرایند تحلیل شبکه ای فازی

1.11.1 چکیده 473
1.11.2 مقدمه 473
1.11.3 پیشینه پژوهش 474
1.11.4 معیار های ارزیابی پایذاری زنجیره تامین 475
1.11.5 روش انجام تحقیق 476
1.11.6 روش فرآینذ تحلیل شبکه ای فازی 476
1.11.7 تحلیل داده ها و یافته های پژوهش 477
1.11.8 نتیجه گیری 481
1.11.9 مراجع 481

1-12 ) مدلی برای زنجیره تامین پایدار در صنعت فرش ماشینی ایران

1.12.1 کلیات تحقیق 500
1.12.1.1 بیان مسئله 500
1.12.1.2 اهمیت و ضرورت موضوع 501
1.12.1.3 گزارههای تحقیق 502
1.12.1.4 پرسش های تحقیق 502
1.12.1.5 هدفهای تحقیق یا نتایج مورد انتظار 503
1.12.1.6 روش کلی تحقیق 503
1.12.1.7 قلمرو مکانی-جامعه تحقیق 503
1.12.1.8 قلمرو زمانی تحقیق 503
1.12.1.9 روش نمونه گیری و تخمین حجم نمونه 504
1.12.1.10 روشهای گردآوری دادهها و ابزار مورد استفاده برای آن 504
1.12.1.11 روشهای تحلیل دادهها 504
1.12.1.12 شرح واژهها و اصطلاحات تحقیق 504
1.12.2 ادبیات تحقیق 505
1.12.2.1 مقدمه 507
1.12.2.2. زنجیره تأمین چیست؟ 507
1.12.2.3 اندازه گیری عملکرد زنجیره 508
1.12.2.4 توانمندسازهای زنجیره تأمین 525
1.12.2.5 پایداری چیست؟ 529
1.12.2.6 مدلهای پایداری 532
1.12.2.7 روشهای اندازه گیری پایداری 538
1.12.2.8 بررسی ارتباط بین متغیرهای تحقیق 558
1.12.2.9 صنعت فرش ایران 564
1.12.2.10 جمع بندی 567
1.12.3 روش شناسی تحقیق 569
1.12.3.1 مقدمه 570
1.12.3.2 مراحل انجام تحقیق 570
1.12.3.3 قلمرو زمانی و مکانی تحقیق 571
1.12.3.4 مدل مفهومی تحقیق 572
1.12.3.5متغیرهای تحقیق 573
1.12.3.6 گزارههای تحقیق 581
1.12.3.7 روش شناسی تحقیق 582
1.12.3.8 جامعه آماری 582
1.12.3.9 نمونه آماری 583
1.12.3.10 ابزار و روش گردآوری دادهها 585
1.12.3.11 پایایی 585
1.12.3.12 روایی 585
1.12.3.13 روش تجزیه و تحلیل دادهها 586
1.12.3.14 بررسی توصیفی، کفایت نمونه گیری و ماتریس همبستگی 586
1.12.3.15 طراحی ساختار تحقیق و مدل یابی معادلات ساختاری 586
1.12.3.16 تحلیل عاملی تأییدی 586
1.12.3.17 برازش ساختار تحقیق 587
1.12.3.18 جمع بندی 589
1.12.4 تحلیل داده ها وارزیابی مدل کلی تحقیق 590
1.12.4.1 مقدمه 591
1.12.4.2 آمار توصیفی خبرگان اول 591
1.12.4.3 نتایج دلفی 592
1.12.4.4 نمونه آماری دوم 600
1.12.4.5 تحلیل توصیفی دادهها 601
1.12.4.6 تحلیل توصیفی دادهها 603
1.12.4.7 آمار استنباطی 604
1.12.4.8 شناسایی شاخصهای اصلی برای ابعاد مختلف تحقیق 604
1.12.4.9 تحلیل عاملی تاییدی 607
1.12.4.10 اثرات مستقیم و غیر مستقیم 625
1.12.4.11 جمع بندی 627
1.12.5 بحث،نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات 628
1.12.5.1 مقدمه 629
1.12.5.2 مروری بر مراحل انجام تحقیق 629
1.12.5.3 پایایی و روایی سازه ابعاد مدل تحقیق 630
1.12.5.4 پاسخ به پرسش های تحقیق 631
1.12.5.5 بررسی فرضیات تحقیق 632
1.12.5.6 بحث در مورد یافتههای تحقیق 637
1.12.5.7 تحلیل خبرگان درباره وضعیت فعلی صنعت 638
1.12.5.8 پیشنهادهایی برای اجرا 639
1.12.5.9 پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی 640
1.12.5.10 محدودیتهای تحقیق 640
1.12.5.11 جمع بندی 641
1.12.5.12 فهرست منابع 462
1.12.5.13 ضمیمه ها 655
1.12.5.14 ABSTRACT 673

i

ارجاع دهی و رفرنس نویسی

تمام مطالب این بسته مطابق با استاندارد های دانشگاههای وزارت علوم ایران رفرنس دهی شده اند و هیچ قسمتی از بسته وجود ندارد که بدون منبع باشد.

نگارش گروهی

در نگارش و جمع آوری این بسته آموزشی دو کارشناس ارشد رشته مکانیک و یک مهندس برق همراهی کرده اند.کار گروهی بستر بهتری برای پژوهش فراهم میکند.

<

معرفی منبع برای ادامه پژوهش

در این بسته بیش از 1000 مقاله و منبع در زمینه پایداری در زنجیره تامین معرفی شده است که می توان از آنها برای ادامه مسیر پژوهشی استفاده کرد.

Z

پاسخ به سوالات و پشتیبانی علمی

در قسمت دیدگاه ها  اماده پاسخگویی به سوالات احتمالی شما در حد توان علمی خود هستیم.در صورت نیاز شماره تماس برای ارتباط با محققین برای شما ارسال می گردد.

بخش هایی از فصل دوم ارزیابی عملکرد عوامل مؤثر بر زنجیره تأمین صنایع مختلف

سرعت رشد تجارت جهانی و تغییرات سریع عوامل بازار،موجب حساس شدن مدیران به محیط پیچیده خود برای هماهنگی برنامه های سازمان با این پیچیدگی ها شده است و سطحی نگری به آن موجب ایجاد تصمیم های پر هزینه و گاهی غیر قابل جبران برای سازمان خواهد شد. امروزه مدیران سازمان ها با چالش های زیادی در ر فع عوامل پیچیده زنجیره تأمین روبرو هستند. شناسایی عوامل پیچیده و راهکار های برخورد با آن جز مهمترین دغدغه های مدیران و رهبران سازمان ها در یک زنجیره تأمین است.یافته های تحقیقاتی نشان داده است که کاهش و مدیریت پیچیده در زنجیره تأمین منجر به عملکرد بهتر،هزینه کمتر و یکپارچگی بیشتر زنجیره تأمین می شود. در دنیای رقابتی امروز با توجه به ویژگی های محیط های جدید تولیدی و طبیعت مشتریان،دیگر شیوه های مدیریت تولید گذشته که یکپارچگی کمتری را در فرآیند هایشان دنبال می کردند کارایی خود را از دست داده اند و امروزه زنجیره تأمین به عنوان یک رویکرد یکپارچه برای مدیریت مناسب جریان مواد و کالا،اطلاعات و جریان پولی،توانایی پاسخگویی به شرایط را داراست.مدیریت زنجیره تأمین وظیفه یکپارچه سازی واحدهای سازمانی در طول زنجیره و هماهنگ سازی جریان های مواد،اطلاعات و مالی به منظور برآوردن تقاضای مشتری نهایی و با هدف بهبود رقابت پذیری تأمین را دارا می باشد.یک زنجیره تأمین یک رشته از فرآیندها و جریان هایی است که درون و بین مراحل و ترکیبات مختلف قرار می گیرند تا نیاز یک مشتری را برآورده سازند.

فهرست کامل فصل دوم ارزیابی عملکرد عوامل مؤثر بر زنجیره تأمین صنایع مختلف

2-1) ارزیابی عملکرد عوامل موثری بر زنجیره تامین صنایغ غذایی مطالعه موردی صنایغ لبنی مانیزان

2.1.1 کلیات تحقیق 688
2.1.1.1 مقدمه 689
2.1.1.2 بیان مسأله 691
2.1.1.3 ضرورت و اهمیت تحقیق 693
2.1.1.4 هدف کلی 695
2.1.1.5 اهداف جزئی 695
2.1.1.6 فرضیههاي تحقیق 696
2.1.1.7 متغیرهای مستقل 696
2.1.1.8 متغیر وابسته 696
2.1.1.9 روش شناسی تحقیق 696
2.1.1.10 قلمرو موضوعی تحقیق 697
2.1.1.11 قلمرو مکانی تحقیق 697
2.1.1.12 قلمرو زمانی تحقیق 697
2.1.1.13 تعاريف عملیاتی 697
2.1.1.14 تعاريف مفهومی 698
2.1.2 مبانی نظری و پیشینه تحقیق 701
2.1.2.1. مقدمه 702
2.1.2.2 مفهوم زنجیره تأمین و تعاريف آن. 704
2.1.2.3 مديريت زنجیره تأمین و تعاريف آن 707
2.1.2.4 مبانی ارزيابی عملکرد 708
2.1.2.5 اصول نظام مديريت زنجیره تأمین 709
2.1.2.6 طرح کلی يک زنجیره تأمین 713
2.1.2.7 انقلاب زنجیره تأمین 713
2.1.2.8 دلايل و ضرورت های زنجیره تأمین 714
2.1.2.9 اصول و مقدمات زنجیره تأمین 715
2.1.2.10 حوزه های تصمیم گیری زنجیره تأمین 715
2.1.2.11 اعضای زنجیره تأمین 717
2.1.2.12 انواع زنجیره تأمین 717
2.1.2.13 عملکرد مديريت در برابر چالش های زنجیره تامین 719
2.1.2.14 فازهای اصلی زنجیره تأمین 720
2.1.2.15 تاريخچه زنجیره تأمین 721
2.1.2.16 سیر تحول زنجیره تأمین 722
2.1.2.17 دهه 1991 میلادی و رشد سريع زنجیره های تامین 726
2.1.2.18 معرفی شرکت مانیزان )صنايع لبنی بهار دالامو) 728
2.1.2.19 تاریخچه مانیزان 728
2.1.2.20 کارخانجات و امکانات 729
2.1.2.21 محصولات و فرآورده ها 729
2.1.2.22 بازار مصرف فرآورده ها 730
2.1.2.23 پیشینه تحقیق داخلی 730
2.1.2.24 پیشینه خارجی 736
2.1.3 روش شناسی تحقیق 738
2.1.3.1 مقدمه 738
2.1.3.2 روش تحقیق 739
2.1.3.3 مراحل انجام تحقیق 740
2.1.3.4 منابع و ابزار گردآوری داده ها و اطلاعات 740
2.1.3.5 جامعه آماری 741
2.1.3.6 روش نمونه گیری و تعیین حجم نمونه 742
2.1.3.7 روش تجزيه و تحلیل داده ها 742
2.1.3.8 تحلیل عاملی 744
2.1.3.9 معیارهای برازش 744
2.1.3.10 روايی 746
2.1.3.11 انواع روايی 746
2.1.3.12 پايايی 747
2.1.4 تجزیه وتحلیل داده ها 749
2.1.4.1 مقدمه 750
2.1.4.2 جنسیت 751
2.1.4.3 سن 752
2.1.4.4 میزان سابقه کار 753
2.1.4.5 سمت 754
2.1.4.6 تحصیلات 755
2.1.4.7 وضعیت پاسخگوئی به سوالات پرسشنامه 756
2.1.4.8 اعتبار سنجی پرسشنامه با استفاده از الفای کرونباخ 757
2.1.4.9 اعتبار سنجی مدل تحقیق با مدل معادلات ساختاری 757
2.1.4.10 مدل اندازه گیری یا تحلیل عاملی تأییدی 759
2.1.4.11 م تغ یر ها و ابعاد تشکیل دهنده آنها 759
2.1.4.12 مدل کلی پژوهش 809
2.1.4.13 بررسی فرضیه های فرعی تحقیق 820
2.1.5 نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات 828
2.1.5.1 مقدمه 829
2.1.5.2 نتايج بررسی فرضیات با استفاده از آزمون های آماری 829
2.1.5.3 پیشنهادات 831
2.1.5.4 محدوديت های پژوهش 834
2.1.5.5 فهرست منابع و مأخذ 835
2.1.5.6 منابع لاتین 838
2.1.5.7 پیوست ها 839
2.1.5.8 ABSTRACT 849

2-2 ) کسب وکار در ایران

2.2.1 چکیده 851
2.2.2 مقدمه 851
2.2.3 ساختار سنجش عملکرد 855
2.2.4 شاخصهای طرح ريزی 856
2.2.5 شاخصهای منابع و مديريت منابع 857
2.2.6 شاخصهای تحقق محصول 857
2.2.7 شاخصهای تحويل به مشتری 857
2.2.8 روش پژوهش 857
2.2.9 ارائه نتايج 859
2.2.10 شاخص هاي طرح ريزي 859
2.2.11 شاخصهای منابع و مديريت منابع 860
2.2.12 شاخصهای تحقق محصول 861
2.2.13 شاخص هاي تحويل به مشتري 861
2.2.14 نتيجه گيری 862
2.2.15 مراجع 863
2.2.16 پيوست 864

2-3 ) ارائه مدل هماهنگي شبكة تأمين خودروسازي با بهكارگيري نگاشت علّي

2.3.1 چکیده 865
2.3.2 مقدمه 866
2.3.3 بيان مسئله 867
2.3.4 پيشينه پژوهش 868
2.3.5 روش شناسي پژوهش 870
2.3.6 يافته هاي پژوهش 871
2.3.7 انتخاب مصاحبه شوندگان 874
2.3.8 ترسيم نقشه شناختي هماهنگي شبكة تأمين خودروسازي از ديدگاه خبرگان 874
2.3.9 تحليل نقشه علّي خبرگان 876
2.3.10 رابطه ويژگيهاي شخصي خبرگان و شاخصهاي پيچيدگي و قلمرو نقشه علّي 876
2.3.11 استخراج نقشه علّي ادغامي و تحليل آن 878
2.3.12 تحليل شباهت و تفاوت نقشه علّي خبرگان 878
2.3.13 استخراج و مدل سازي نقشه علّي ادغامي فرايند هماهنگي شبكه تأمين خودروسازي 883
2.3.14 مدل سازي بلوكي نقش ههاي ادغامي مورد توافق 60 درصدي 884
2.3.15 نتيجهگيري و پيشنهادها 886
2.3.16 منابع 888

تعداد صفحه بسته آموزشی

تعداد منابع معرفی شده برای ادامه کار

تعداد پشتیبانان مخصوص این فایل

قسمت هایی از فصل سوم ارتباط زنجیره تأمین یکپارچه و کیفیت محصول

از جمله اقدامات استراتژیک در مدیریت زنجیره تامین، سعی در ایجاد یک سیستم کارا و یکپارچه می باشد، که از طریق آن اثرات هرگونه حرکت و یا تغییری که در یک یا چند حلقه زنجیره ایجاد می شود،در سایر حلقه ها مشخص بشوند. کیفیت محصول یک بعد مهم عملکرد عملیاتی در مدیریت زنجیره تأمین می باشد. بنابراین باید به توسعه فعالیت های مشترک بین صاحبان کارخانه ها، تأمین کنندگان و مشتریان ، که کارخانه ها را قادر می سازد باهم کار کنند و کیفیت محصولاتشان را افزایش دهند، توجه شود.

فهرست کامل فصل سوم ارتباط زنجیره تأمین یکپارچه و کیفیت محصول

3-1 ) یک مدل ریاضی برای ارتباط زنجیره تامین یکپارچه وکیفیت محصول

3.1.1 مقدمه و کلیات تحقیق 902
3.1.1.1 مقدمه 903
3.1.1.2 بیان مسئله 903
3.1.1.3 اهداف تحقیق 904
3.1.1.4 ساختار پایاننامه 905
3.1.2 مرور ادبیات 906
3.1.2.1 مقدمه 907
3.1.2.2 تاریخچه پیدایش زنجیره تامین 907
3.1.2.3 مفهوم زنجیره تامین 908
3.1.2.4 یکپارچگی زنجیره تامین 910
3.1.2.5 مفاهیم کیفیت 911
3.1.2.6 طبقه بندی های تعریف کیفیت 913
3.1.2.7 مسائل NP-HARD 914
3.1.2.8 روشهای حل مسائل 914
3.1.2.9 مقدمهای بر الگوریتم های برگرفته از اصول تکامل طبیعی 916
3.1.2.10 چارلز داروین 917
3.1.2.11 انتخاب طبیعی 917
3.1.2.12 گرگور مندل 918
3.1.2.13 نظریۀ ترکیبی انتخاب طبیعی 919
3.1.2.14 مسائل بهینه سازی چندهدفه و روش های حل آن ها 920
3.1.2.15 الگوریتم NSGA-II 921
3.1.2.16 الگوریتم MOPSO 923
3.1.2.17 ایده طراحی الگوریتم 924
3.1.2.18 تشریح کلی الگوریتم 925
3.1.2.19 روش محدودیتE- 927
3.1.2.20 مروری بر تحقیقات مرتبط 927
3.1.2.21 جمع بندی 930
3.1.3 ارائه مدل پیشنهادی 932
3.1.3.1 مقدمه 933
3.1.3.2 ویژگی های مدل 933
3.1.3.3 مدل ریاضی مسئله 935
3.1.3.4 معرفی اندیسهای مدل 935
3.1.3.5 معرفی پارامترهای مدل 935
3.1.3.6 معرفی متغیرهای تصمیم 936
3.1.3.7 ارائه مدل برنامهریزی عدد صحیح 936
3.1.3.8 شرح محدودیت ها 938
3.1.4 ارائه روش حل وتحلیل آن 940
3.1.4.1 مقدمه 941
3.1.4.2 نتایج حل با روش دقیق محدودیتE- 941
3.1.4.3 شرحی بر نحوه طراحی NSGA-II 942
3.1.4.4 عملکرد چرخهای 946
3.1.4.5 نخبهگرایی 946
3.1.4.6 تقاطع 947
3.1.4.7 جهش 947
3.1.4.8 شروط توقف 950
3.1.4.9 شرحی بر نحوه طراحی MOPSO 951
3.1.4.10 اجرای الگوریتمها 952
3.1.4.11 نتایج سایز کوچک 954
3.1.4.12 اندازه یک ونمونه یک 955
3.1.4.13 اندازه یک و نمونه دو 955
3.1.4.14 اندازه یک ونمونه 3 955
3.1.4.15 نتایج سایز متوسط 957
3.1.4.16 اندازه و نمونه 1 957
3.1.4.17 اندازه 2 و نمونه 2 958
3.1.4.18 اندازه 2 و نمونه 3 960
3.1.4.19 نتایج سایز بزرگ 960
3.1.4.20 اندازه 3 و نمونه1 961
3.1.4.21 اندازه 3 ونمونه2 692
3.1.4.22 اندازه 3 ونمونه3 963
3.1.5 نتیجه گیری وپیشنهادات 964
3.1.5.1 نتیجه گیری 965
3.1.5.2 پیشنهادات 966
3.1.5.3 منابع 967
3.1.5.4 ABSTRACT 970

قسمت هایی از فصل چهارم روش های بهبود عملکرد زنجیره تأمین

امروزه در اقتصاد جهانی، رقابت شدید میان شرکتها باعث شده تا آنها در شرایط عدم اطمینان فعالیت کنند، در نتیجه با ریسکهای بالایی مواجه میشوند. ریسکها، اثرات منفی بر زنجیره تأمین شرکتها داشته و میتواند منجر به کاهش سودآوری و مزیت رقابتی شوند. مدیریت زنجیره تأمین باید به سمت رویکردهای متفاوت و نوآورانهای حرکت کند تا در مواجهه با اختلالات ناشی از ریسکها توانایی بیشتری داشته باشند. یکی از این رویکردها، زنجیره تأمین “تابآور”است. این مقاله، ضمن بررسی بیشتر مفهوم تابآوری در زنجیره تأمین، به بررسی ریسکها و اختلالات زنجیره تأمین، اقدامات، توانمندسازها و مشخصههای تابآوری زنجیره تأمین میپردازد. همچنین، با توجه به مطالعات مختلف و شواهد موجود، ارتباط اقدامات تابآور را با عملکرد زنجیره تأمین بررسی نموده و در نهایت، چارچوبی برای بهبود عملکرد زنجیره تأمین تابآور ارائه میدهد؛ بنابراین، مدیران میتوانند با درک عمیق تابآوری، در جهت حفظ رقابتپذیری و بهبود عملکرد زنجیره تأمین خود اقدام نمایند.

فهرست کامل فصل چهارم روش های بهبود عملکرد زنجیره تأمین

4-1 ) ارائه چارچوبی برای بهبود عملکرد زنجیره تامین تاب آور

4.1.1 چکیده 971
4.1.2 مقدمه 971
4.1.3 مبانی نظری 972
4.1.4 چالشهای زنجیره تأمین 973
4.1.5 ریسک و عدم اطمینان 973
4.1.6 آسیبپذیری و اختلال 975
4.1.7 تابآوری در زنجیره تأمین 975
4.1.8 پیشینه پژوهش 977
4.1.9 اقدامات تابآوری زنجیره تأمین 978
4.1.10 توانمندسازهای تابآوری زنجیره تأمین 979
4.1.11 چابکی 979
4.1.12 همکاری میان بازیگران 979
4.1.13 به اشتراکگذاری اطلاعات 979
4.1.14 پایداری در زنجیره تأمین 979
4.1.15 به اشتراکگذاری ریسک و درآمد 979
4.1.16 اعتماد میان بازیگران 980
4.1.17 فرهنگ مدیریت ریسک 980
4.1.18 قابلیت سازگاری 980
4.1.19 ساختار زنجیره تأمین 980
4.1.20 ویژگیها و قابلیتهای زنجیره تأمین تابآور 980
4.1.21 ارتباط بین اقدامات تابآور زنجیره تأمین، عملکرد ورقابت پذیری 980
4.1.22 نتیجهگیری و پیشنهادات 982
4.1.23 منابع 983

4-2 ) تأثير نيروهای رقابتی سازمان بر کاربرد دانش جهت بهبود عملکرد زنجیره تامین در صنعت خودرو

4.2.1 چکیده 985
4.2.2 مقدمه 986
4.2.3 ادبيات تحقيق 988
4.2.4 نيروهای ر قابتی صنعت 988
4.2.5 عوامل محرک نوآوری 990
4.2.6 کاربرد دانش 991
4.2.7 عملکرد مالی زنجيره تأمين 992
4.2.8 مدل مفهومی تحقيق 994
4.2.9 روش شناسی تحقيق 994
4.2.10 آمار توصيفی 996
4.2.11 آمار تحليلی 997
4.2.12 بحث و نتيجه گيری 1000
4.2.13 منابع 1003

4-3 ) تجزیه و تحلیل محرك هاي توسعه پایدار در زنجیره تامین صنعت نفت وگاز ایران

4.3.1 چکیده 1007
4.3.2 مقدمه 1008
4.3.3 مروري بر تحقیقات گذشته 1009
4.3.4 متدولوژي تحقیق 1010
4.3.5 روش DEMATEL فازی 1010
4.3.6 یافته هاي تحقیق 1013
4.3.7 نتیجه گیري و پیشنهادات 1017
4.3.8 منابع 1018

%

میزان رضایت

میزان رضایت افراد خریدار این بسته بعد از خرید

(نظر سنجی به وسیله ایمیل و یک هفته بعد ازخرید بسته انجام می گیرد)

قسمت هایی از فصل پنجم زنجیره تامین سبز

افزایش نگرانی ها در مورد هشدار ها ي محیطی، تولید کننده ها را مجبور به تلاش براي کاربرد راه کارهایی در زمینه مدیریت محیطی نموده است. رویکرد مدیریت زنجیره ت أمین سبز به عنوان یک دیدگاه جامع مدیریت محیطی که همه جریانات از تأمین کنندگان به تولید کنندگان و در نهایت به مصر فکنندگان را در بر می گیرد، مورد توجه زیادي قرار گرفته است. مسئله اصلی این تحقیق شناسایی شاخص هاي اصلی مدیریت زنجیره تأمین سبز و ارائه مدلی در این راستا و در نهایت انتخاب بهترین تأمین کننده از دید ملاحظات زیست محیطی می باشد

فهرست کامل فصل پنجم زنجیره تامین سبز

5-1 ) ارائه مدلی براي سنجش موفقیت سازمان ها در مدیریت زنجیره تأمین سبز با رویکردی انتخاب تامین کننده سبز

5.1.1 چکیده 1020
5.1.2 مقدمه 1022
5.1.3 مطالعات انجام شده در حوزه مدیریت زنجیره تأمین سبز 1024
5.1.4 تئوري روابط خاکستري 1030
5.1.5 متدولوژي 1032
5.1.6 شناسایی شاخص هاي زنجیره تأمین سبز و ارائه مدل 1033
5.1.7 رتبه بندي تأمین کنندگان 1044
5.1.8 بحث و نتیجه گیري 1047
5.1.9 منابع 1049

5-2 ) مقتضیات تحقق مدیریت زنجیره ی تامین سبز درصنعت خودروسازی ایران

5.2.1 چکیده 1053
5.2.2 مقدمه 1054
5.2.3 مدیریت زنجیره ی تأمین 1055
5.2.4 مدیریت زنجیره ی تأمین سبز 1056
5.2.5 محرک های سازمان جهت پذیرش مدیریت زنجیره ی تأمین سبز 1057
5.2.6 موانع، مزایا و نتایج مدیریت زنجیره ی تأمین سبز 1058
5.2.7 فعالیت های اجرایی جهت دستیابی به مدیریت زنجیره ی تأمین سبز 1058
5.2.8 روش تحقیق 1063
5.2.9 تجزیه و تحلیل داده ها 1064
5.2.10 نتایج تحقیق 1067
5.2.11 پی نوشت ها 1068
5.2.12 منابع 1068

5-3 ) عوامل مؤثر بر مديريت زنجيرة تأمين سبز در صنعت گردشگري

5.3.1 چکیده 1071
5.3.2 مقدمه 1072
5.3.3 مديريت زنجيره تأمين سبز در صنعت گردشگري 1074
5.3.4 مديريت زنجيره تأمين گردشگري 1074
5.3.5 مديريت زنجيره تأمين سبز در صنعت گردشگري 1075
5.3.6 اتخاذ و اجراي استراتژيك مديريت زنجيره تأمين سبز 1077
5.3.7 روش و قلمرو پژوهش 1080
5.3.8 جمعآوري دادهها 1081
5.3.9 يافتههاي پژوهش 1082
5.3.10 عوامل مؤثردر اتخاذ مديريت زنجيره تأمين سبز 1083
5.3.11 واكنشهاي استراتژيك آژانس هاي مسافرتي به محركهاي گوناگون 1086
5.3.12 عوامل مؤثر در اجراي مديريت زنجيره تأمين سبز 1087
5.3.13 يافته ها 1089
5.3.14 نتيجه گيري 1092
5.3.15 منابع 1095

5-4 ) معیارهای ارزیابی زیست محیطی زنجیره تامین درمیط توسعه پایدار

5.4.1 چکیده 1098
5.4.2 مقدمه 1099
5.4.3 توسعه پایدار 1099
5.4.4 توسعه پایدار زیست محیطی 1100
5.4.5 مدیریت زنجیره های تامین پایدار 1101
5.4.6 اهمیت ارزیابی عملکرد پایداری زنجیره تامین 1102
5.4.7 ابعاد ومعیارهای ارزیابی زیست محیطی زنجیره تامین در محیط توسعه پایدار 1103
5.4.8 بحث ونتیجه گیری 1105
5.4.9 منابع 1106

قسمت هایی از فصل ششم ارزیابی زنجیره تامین با روش های نوین

منطق فازی طیف وسیعی از تئوری ها و تکنیک ها را شامل می شود که بر پایه چهار مفهوم بنا شده است: مجموعه های فازی، متغیرهای کلامی، توزیع احتمال تابع عضویت و قوانین اگر آنگاه فازی. بیشتر مدیران نیز نمی توانند یک عدد – دقیق را برای بیان عقیده و نظر خود ارائه دهند و به همین جهت است که از ارزیابی کلامی به جای ارزش های عددی خاص، استفاده می کنند. از سویی دیگر یکی از روش های پر کاربرد در تصمیم گیری های چند معیاره، فرایند تحلیل شبکه ای است. این روش گسترش یافته ی فرایند تحلیل سلسله مراتبی است. در AHP ، وابستگی ها به صورت خطی یعنی از بالا به پایین و یا برعکس می باشد. حال اگر وابستگی دو طرفه باشد، یعنی وزن شاخص ها به گزینه ها و وزن گزینه ها به شاخص ها وابسته باشد، مساله از گونه ی سلسله مراتبی خارج شده و تشکیل یک شبکه یا سیستم غیر خطی را می دهد که دیگر نمی توان قوانین و فرمول های روش AHP را به کار برد. ساعتی برای گسترش نظریه خود در باره روش AHP روش ANP را پیشنهاد کرد که در آن تعاملات، وابستگی ها، چه درونیدرون یک دسته و چه بیرونی بین شاخص ها با گونه های متفاوت، بین گزینه ها و معیارها وجود دارد. این کار به انتخاب گزینه برتر در فضایی نزدیک به واقع کمک خواهد کرد.

فهرست کامل فصل ششم ارزیابی زنجیره تامین با روش های نوین

6-1 ) اولویت بندی تامین کنندگان در زنجیره تامین جهانی با رویکرد AHP فازی با مطالعه موردی در کارخانه سیم وکابل دانیال شهرکرد

6.1.1 چکیده 1109
6.1.2 مقدمه 1109
6.1.3 مدیریت زنجیره تأمین و زنجیرههاي تأمین جهانی 1111
6.1.4 معیارهای گزینش برای یک مسئله انتخاب تامین کننده در زنجیره تامین جهانی 1112
6.1.5 کیفیت خدمات 1113
6.1.6 هزینه 1113
6.1.7 عوامل ریسک 1114
6.1.8 ویژگی های تامین کننده 1115
6.1.9 مدل AHP فازی 1115
6.1.10 مطاله موردی 1116
6.1.11 بحث ونتیجه گیری 1119
6.1.12 منابع 1119

6-2 ) ارزیابی زنجیره تامین تقاضا محور در تولید پایدار با استفاده از تکنیک(FANP)

6.2.1 چکیده 1121
6.2.2 مقدمه 1122
6.2.3 مبانی نظری تحقیق 1122
6.2.4 روش شناسی پژوهش 1126
6.2.5 یافته ها و بحث 1132
6.2.6 نتیجه گیری 1135
6.2.7 پیشنهاد های کاربردی 1136
6.2.8 منابع 1136

6-3 ) تبيين چارچوبي براي ارزيابي پايداري زنجيرة تأمين مواد غذايي با استفاده از فرایند تحلیل شبکه ای فازی

6.3.1 چکیده 1138
6.3.2 مقدمه 1139
6.3.3 پيشينة پژوهش 1140
6.3.4 پيشينة تجربي 1141
6.3.5 چارچوب مفهومي 1142
6.3.6 حكمراني خوب 1144
6.3.7 انعطاف پذيري اقتصادي 1144
6.3.8 تماميت محيط زيست 1145
6.3.9 رفاه اجتماعي 1146
6.3.10 روش شناسي پژوهش 1146
6.3.11 بومي سازي چارچوب 1147
6.3.12 روش فرايند تحليل شبكه اي فازي 1149
6.3.13 نتيجه گيري و پيشنهادها 1153
6.3.14 REFERENCES 1155

6-4 ) دست یابی به اهداف زنجیره تامین پایدار با استفاده از رویکرد ترکیبیی QFD-FANP

6.4.1 چکیده 1158
6.4.2 مقدمه 1158
6.4.3 توسعه عملکرد کیفی 1158
6.4.4 فرایند تحلیل شبکه ای فازی 1159
6.4.5 به کارگیری رویکرد ترکیبیQFD-FANP 1159
6.4.6 مطالعه موردی 1159
6.4.7 نتیجه گیری 1163
6.4.8 مراجع 1163

تمام منابع معرفی شده هم به صورت فایل Word و هم به صوت فایل PDF در اختیار شما قرار می گیرد.

تومان70,000 تومان35,000افزودن به سبد خرید