بسته جامع کاربرد نانو سیال ها در خنک کاری

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی حاوی 630 صفحه از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه کاربرد نانو سیال ها در خنک کاری است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه ها در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

 • در فصل اول این پژوهش اصول،کاربرد نانو سیالات در خنک کاری (میکروکانال ها و میکرو لوله ها) بررسی شده است
 • در فصل دوم این پژوهش کاربرد نانو سیالات در خنک کاری موتور بررسی شده است
 • در فصل سوم این کاربرد نانو سیالات در سلول های خورشیدی بررسی شده است
 • در فصل چهارم این پژوهش کاربرد نانو سیالات در تجهیزات الکترونیکی بررسی شده است

پیشرفت‌های اخیر در مهندسی مواد و توسعه فناوری‌های جدید زمینه را برای تولید ذرات با اندازه نانومتر (نانو مواد) فراهم کرده است. با پخش کردن این مواد در سیال نوع جدیدی از سیال به وجود می‌آید که نانوسیال نامیده می‌شود. ایده اصلی در این روش در واقع از همان روشِ اضافه کردن ذرات جامد به سیال گرفته شده است. نانو مواد خواص حرکتی و حرارتی سیال را به شدت تحت تاثیر قرار می‌دهند. نانو ذرات در مقایسه با ذرات در اندازه میلی‌متر یا میکرومتر دارای سطح تماس بیشتری هستند که قابلیت انتقال انرژی را بین ذرات جامد و سیال افزایش می‌دهد. مزیت دیگر این نوع سیال کوچک بودن نانوذرات پخش شده در آن است. این ذرات دارای ممنتوم کمتری هستند که در نتیجه از خوردگی دیواره لوله‌ها و کانال‌ها جلوگیری می‌شود. امکان ته نشین شدن این ذرات بدلیل وزن کم آن کمتر است.

قسمت هایی از فصل اول کاربرد نانو سیالات در خنک کاری (میکروکانال ها و میکرو لوله ها)

جریان مغشوش یک نانوسیال غیرنیوتنی در یک میکروکانال با مقطع دایره¬ای شبیه¬سازی شده است. ابتدا انواع طبقه‌بندی میکروکانال¬ها، روش¬های ساخت میکروکانال¬ها و همچنین مزایا و چالش¬های استفاده از میکروکانال¬ها بیان شده است. در ادامه مدل‌های مختلف در توصیف رفتار سیالات غیرنیوتنی و سپس مفهوم نانوسیال، نحوه تولید نانوذرات و تهیه نانوسیال، مدل‌های مختلف برای بیان خواص ترموفیزیکی نانوسیال¬ها از قبیل چگالی، ضریب گرمایی ویژه، ضریب هدایت حرارتی و لزجت دینامیکی تشریح شده است. همچنین مدل‌های مناسب برای استفاده در این تحقیق انتخاب شده‌اند. با استفاده از نرم‌افزار CFX، معادلات بقای جرم، بقای مومنتم و بقای انرژی برای جریان مغشوش سیال غیرنیوتنی محلول آبی 5/0 درصد وزنی کربوکسی متیل سلولز و همچنین برای نانوسیال حاوی ذرات اکسید مس در سیال غیرنیوتنی مذکور حل شده است. میدان‌های سرعت، فشار و دمای نانوسیال¬ها به دست آمده¬اند و با تحلیل نتایج ضریب انتقال حرارت جابه¬جایی و عدد ناسلت نانوسیال¬ها محاسبه شده¬اند. همچنین اثرات کسر حجمی یا غلظت نانوذرات، عدد رینولدز و قطر نانوذرات بر نتایج بررسی شده¬اند که بیانگر افزایش ضریب انتقال حرارت جابه¬جایی و عدد ناسلت با استفاده از نانوسیال غیرنیوتنی نسبت به سیال غیرنیوتنی پایه است. یک رابطه مستقیم بین این افزایش با کسرحجمی نانوذرات و عدد رینولدز وجود دارد. همچنین با کاهش قطر نانوذرات، ضریب انتقال حرارت جابه¬جایی افزایش می‌یابد.

به علت تكنولوژي مدرن در صنايع مختلف، استفاده از سيالات متداولي همچون آب و اتيلن گليكول )به علت هدايت حرارتي ضعيف(در سيستم خنك كنندگي سيستم هايي كه نياز به خنك كاري در شارهاي )حرارتي بالا بيش از دهها مگا وات بر متر مربع( دارند يك چالش محسوب مي شود. نانو سيال يك سيال انتقال حرارت جديدي است كه با پخشش نانو ذرات جامد در سيالات انتقال حرارت سنتي براي افزايش هدايت حرارتي و عملكرد انتقال حرارت به كار مي رود. در اين مقاله كاربرد نانو سيال به عنوان سيال خنك كننده بررسي شده و سودمندي استفاده از نانو سيال به عنوان سيال خنك كننده تاييد شده است. كاربرد نانو سيالات در سيستم خنك كنندگي مبدل هاي حرارتي، بهبود بازدهي انتقال حرارت چيلرها و لوله هاي حرارتي نوساني، كاهش دماي گازي سوخت بويلر، خنك كاري در ماشين كاري، گرمايش خورشيدي آب، سرمايش و گرمايش در ساختمان ها بررسي و ارائه شده است به عنوان مثال . ما مي توانيم از نانو سيالات به عنوان سيال خنك كننده در مبدل هاي حرارتي براي بهينه سازي سطح انتقال حرارت و دبي سيال خنك كننده استفاده كنيم تا هزينه هايي همچون هزينه پمپاژ و خرابي و .راكاهش دهيم.

فهرست کامل فصل اول کاربرد نانو سیالات در خنک کاری (میکروکانال ها و میکرو لوله ها)

1-1 ) بررسی نانو سیالات در کاربردهای انتقال حرارت

1.1.1 چکیده 1
1.1.2 مقدمه 2
1.1.3 کاربر نانوسیالات درمبدلهای حرارتی 2
1.1.4 کاربرد نانو سیالات درچیلرها 3
1.1.5 کاربرد نانوسیال در لوله حرارتی نوسانی 4
1.1.6 کاهش دمای سوخت گازی بویلر با استفاده از نانو سیالات 5
1.1.7 کاربر نانوسیالات درماشین کاری 5
1.1.8 گرمایش خورشیدی آب 6
1.1.9 گرمایش وسرمایش در ساختمان ها 7
1.1.10 نتیجه گیری 8
1.1.11 مراجع 8
1.1.12 ABSTRACT 10

1-2 ) مدلسازي جريان و انتقال حرارت يك نانوسيال در كانالهاي خنك كننده لوله جنگ افزار توپ

1.2.1 چکیده 11
1.2.2 مقدمه 12
1.2.3 توصیف کلی پژوهش 12
1.2.4 سابقه خن کاری در سلاح 12
1.2.5 فولاد 13
1.2.6 معادلات حاکم 13
1.2.7 روش خنک کاری فیلمی 13
1.2.8 روش خنک کاری موازی درجهت شلیک 14
1.2.9 روش خنككاري مارپيچي عمود بر جهت شليك 15
1.2.10 خواص فيزيكي نانوسيالها 16
1.2.11 اعتبار سنجی 16
1.2.12 محاسبات وارائه نتایج 16
1.2.13 نتايج محاسبات در حال كانال حلقوي 17
1.2.14 ارائه نتايج در روش لوله مستقيم 18
1.2.15 نتايج روش لوله مارپيچ 20
1.2.16 مقايسه بين روشها و به دست آوردن روش اپتيمم 22
1.2.17 مراجع 23

1-3 ) شبیه سازی عددی جریان جابه جایی اجباری نانوسیال غیرنیوتنی در میکرولوله

1.3.1 مقدمه و کلیات تحقیق 38
1.3.1.1 میکرو کانالها 39
1.3.1.2 تغییر خاصیت رئولوژیکی سیال 40
1.3.1.3 مود افزودنی به مایعات 40
1.3.1.4 میکروکانال ها 41
1.3.1.5 چکیده 41
1.3.1.6 تاریخچه میکروکانالها 41
1.3.1.7 معرفی میکروکانالها 42
1.3.1.8 طبقه بندی میکروکانالها ومبنی کانال ها 43
1.3.1.9 مزایا و چالش های میکروکانال ها 44
1.3.1.10 روش های ساخت میکروکانال ها 44
1.3.1.11 فناوری متداول 46
1.3.1.12 تغییر شکل میکرو 46
1.3.1.13 اره کردن میکرو )برشکاری میکرو( 46
1.3.1.14 تکنولوژی مدرن 47
1.3.1.15 MEMS(سیستم میکروالکترومکانیک) 47
1.3.1.16 ماشین کاری میکرو لیزر 47
1.3.1.17 جریان تک فاز درمیکرو کانال ها 48
1.3.1.18 روابط افت فشار 50
1.3.1.19 جریان مغشوش 50
1.3.1.20 کاربردهای میکروکانال ها 50
1.3.1.21 سیالاات غیرنیوتنی 51
1.3.1.22 طبقه بندی سیالات غیرنیوتنی 51
1.3.1.23 سیالات غیر نیوتنی مستقل از زمان 52
1.3.1.24 مدل قاعده توانی 53
1.3.1.25 مدل کراس 54
1.3.1.26 مدل کارئو 54
1.3.1.27 مدل الیس 55
1.3.1.28 سیالات غیر نیوتنی تابع زمان 55
1.3.1.29 سیالات ویسکوالاستیک 56
1.3.1.30 نانوسیالات 56
1.3.1.31 مفهوم نانوسیالات 56
1.3.1.32 مزایای نهان نانوسیال 59
1.3.1.33 تهیه نانوسیال 61
1.3.1.34 خواص ترموفیزیکی نانوسیالات 62
1.3.1.35 چگالی 63
1.3.1.36 گرمای ویژه 63
1.3.1.37 لزجت 63
1.3.1.38 ضریب هدایت گرمایی 65
1.3.1.39 فناوری نانو 71
1.3.1.40 تولید نانوذرات 73
1.3.1.41 فرآیندهای حالت بخار 73
1.3.1.42 فرآیند حالت مایع و حالت جامد 74
1.3.1.43 تولید نانوذرات با استفاده از روش سیال فوق بحرانی 75
1.3.1.44 نانولوله ها 76
1.3.1.45 انتقال حرارت جابهجایی در نانوسیالات 77
1.3.1.46 جابهجایی اجباری در نانوسیالات 78
1.3.1.47 مدلهای ریاضی تعیین ضریب انتقال حرارت جابهجایی نانوسیالات 78
1.3.1.48 انتقال حرارت جابهجایی طبیعی 82
1.3.1.49 اغتشاش 82
1.3.1.50 مقدمه 82
1.3.1.51 ویژگیهای جریان اغتشاشی سیالات 84
1.3.1.52 مدلهای اغتشاشی 85
1.3.1.53 استفاده از تابع جریان درمدلK-E برای اعداد رینولدز بالا 86
1.3.1.54 مدل K-E در اعداد رینولدز پایین 87
1.3.1.55 مدل RNG 87
1.3.1.56 مدل K-W 88
1.3.1.57 مدل تنش رینولدزی 89
1.3.2 مطالعات آزمایشگاهی ،عددی و تئوریک 91
1.3.2.1 مقدمه 92
1.3.2.2 مطالعات آزمایشگاهی 92
1.3.2.3 مطالعات تئوریک 95
1.3.2.4 مطالعات عددی 98
1.3.3 روش تحقیق 102
1.3.3.1 مقدمه 103
1.3.3.2 تشریح مسئله 103
1.3.3.3 تعیین خواص ترموفیزیکی نانوسیال 105
1.3.3.4 شبکه بندی و تعیین شرایط مرزی 107
1.3.4 نتایج 108
1.3.4.1 محاسبه خواص ترموفیزیکی نانوسیال 109
1.3.4.2 محاسبه ضریب انتقال حرارت جابهجایی و عدد ناسلت 110
1.3.4.3 اعتبار سنجی 113
1.3.4.4 محاسبه ضریب انتقال حرارت جابهجایی و عدد ناسلت سیال غیرنیوتنی پایه 114
1.3.4.5 تأثیر غلظت نانوذرات بر ضریب انتقال حرارت جابهجایی و عدد ناسلت 116
1.3.4.6 تأثیر اندازه نانوذرات بر ضریب انتقال حرارت جابهجایی 121
1.3.4.7 تأثیر عدد رینولدز بر ضریب انتقال حرارت جابهجایی نانوسیال و عدد ناسلت 124
1.3.5 نتیجه گیری وپیشنهادات 128
1.3.5.1 نتیجه گیری 129
1.3.5.2 پیشنهادات 129
1.3.5.3 منابع وماخذ 131
1.3.5.4 ABSTRACT: 138

1-4 ) شبيه سازي عددی جريان نانوسيال‌ غیرنیوتنی در ميكروكانال

1.4.1 معرفی 154
1.4.1.1 مقدمه 155
1.4.1.2 مروری بر روشهای افزایش انتقال حرارت 155
1.4.1.3 میکروکانالها 155
1.4.1.4 مواد افزودنی به مایعات 156
1.4.1.5 نانوسیال 156
1.4.2 نانوسیال وتعیین خواص آن 157
1.4.2.1 مقدمه 158
1.4.2.2 کاربردهای نانوسیال 158
1.4.2.3 پارامترهای تأثیرگذار بر ضریب هدایت حرارتی 159
1.4.2.4 تعیین خواص نانوسیال 159
1.4.2.5 دانسیته 160
1.4.2.6 ظرفیت گرمایی ویژه 160
1.4.2.7 ضریب هدایت حرارتی 160
1.4.2.8 لزجت دینامیکی 161
1.4.3 میکروکانال 162
1.4.3.1 مقدمه 163
1.4.3.2 دلایل گرایش به ابعاد میکرو 163
1.4.4.1 دستهبندی کانالها از لحاظ ابعاد 163
1.4.3.4 اثرات ابعادی در میکروکانال 164
1.4.3.5 اثر ورودی 164
1.4.3.6 اتلاف لزجی 166
1.4.4 سیالات غیرنیوتنی 167
1.4.4.1 مقدمه 168
1.4.4.2 معرفی سیالات غیرنیوتنی 169
1.4.4.3 رفتار مستقل زمانی سیال 170
1.4.4.4 رفتار نازک برشی 171
1.4.4.5 معادله سیال تابع نمایی یا استوالد دی وائل 172
1.4.4.6 معادله ویسکوزیته کراس 174
1.4.4.7 مدل سیال الیس 174
1.4.4.8 رفتار ویسکو-پلاستیک سیال 174
1.4.4.9 رفتار ضخیم-برشی یا دیلاتانت 177
1.4.4.10 رفتار وابسته زمانی سیال 179
1.4.4.11 رفتار ویسکو الاستیک 179
1.4.5 بررسی کارهای انجام شده 181
1.4.5.1 مقدمه 182
1.4.5.2 جریان در میکروکانال 182
1.4.5.3 نانوسیال 186
1.4.5.4 سیال و نانوسیال غیرنیوتنی 190
1.4.5.5 نانوسیال در میکروکانال 197
1.4.5.6 سیال غیرنیوتنی در میکروکانال 200
1.4.6 معادلات حاکم 203
1.4.6.1 مقدمه 204
1.4.6.2 معادلات حاکم 204
1.4.6.3 بررسی و گسسته سازی معادلات حاکم 206
1.4.6.4 معادله ممنتم در جهتX 207
1.4.6.5 معادله انرژی 209
1.4.6.6 حل معادله فشار 211
1.4.7 نتایج 214
1.4.7.1 مقدمه 215
1.4.7.2 کانال 215
1.4.7.3 خواص رئولوژیکی نانوسیال 216
1.4.7.4 درستی آزمایی کد 216
1.4.7.5 حل مستقل از شبکه 218
1.4.7.6 نتایج 219
1.4.7.7 میکروکانال همگرا 228
1.4.7.8 حل مستقل از شبکه 228
1.4.7.9 نتایج 229
1.4.7.10 میکروکانال 242
1.4.7.11 حل مستقل از شبکه 243
1.4.7.12 نتایج 244
1.4.8 نتیجه گیری وپیشنهادات 261
1.4.8.1 مراجع 264
1.4.8.2 ABSTRACT 271

1-5 ) شبیه سازي عددي جریان لغزشی آرام در میکروکانال هاي با مقطع ذوزنقه اي

1.5.1 کلیات 288
1.5.1.1 آشنایی با میکروکانال ها 289
1.5.1.2 نسبت بین نیروي سطحی و نیروي بدنی 292
1.5.1.3 نسبت بین وسیله و مقیاس هاي طولی اصلی 293
1.5.1.4 نیروهاي سطحی 294
1.5.1.5 نیروهاي وندروالس 295
1.5.1.6 نیروهاي الکترواستاتیک 296
1.5.1.7 نیروهاي فضایی 299
1.5.1.8 جریان در میکرو ساختارها 299
1.5.1.9 جریان هاي گازي در میکرو کانال ها 299
1.5.1.10 جریان هاي مایع در میکروکانال ها 301
1.5.1.11 انتشار در میکروکانال ها 303
1.5.1.12 جریان گذرنده از میکرونازل ها 305
1.5.1.13 میرایی هوا درMEMS 307
1.5.1.14 بررسی میکروجریان 309
1.5.1.15 مبدل هاي جریان 312
1.5.1.16 حسگرهاي میکروجریان 314
1.5.1.17 باد سنج هاي خودکار 314
1.5.1.18 حسگرهاي تنش برشی 315
1.5.1.19 فشار سنج ها 317
1.5.1.20 دماسنج ها 318
1.5.1.21 محرك هاي میکروجریان 318
1.5.2 جریان گاز در میکروکانال ها 321
1.5.2.1 نیاز به مجراهاي جریان کوچکتر 322
1.5.2.2 طبقه بندي جریان کانال 324
1.5.2.3 شرایط اساسی انتقال حرارت و افت فشار 325
1.5.3 جریان تک فاز گازي در میکروکانال ها 328
1.5.3.1 ترقیق و اثرات دیوار در میکروکانال ها 329
1.5.3.2 گاز در مرتبۀ مولکولی 329
1.5.3.3 مقیاس هاي طولی میکروسکوپیک 329
1.5.3.4 برخوردهاي بین مولکولی دوتایی در گازهاي ساده رقیق 330
1.5.3.5 فرض پیوستگی و تعادل ترمودینامیکی 335
1.5.3.6 مقایسه رقیق سازي و عدد نادسن 338
1.5.3.7 اثرات دیواره 341
1.5.3.8 رژیم هاي جریان گاز در میکروکانال ها 342
1.5.3.9 مدل گاز کامل 344
1.5.3.10 رژیم جریان پیوسته 345
1.5.3.11 معادلات ناویر- استوکس تراکم پذیر 345
1.5.3.12 شرایط مرزي کلاسیک 346
1.5.3.13 رژیم جریان لغزشی 347
1.5.3.14 معادلات پیوسته NS-QGD-QHD 347
1.5.3.15 شرایط مرزي لغزشی مرتبه اول 349
1.5.3.16 شرایط مرزي مرتبۀ بالا 353
1.5.3.17 ضرایب تطبیق 354
1.5.3.18 جریان گذار و جریان مولکولی آزاد 355
1.5.3.19 روابط بورنت 355
1.5.3.20 فشار رانشی جریان هاي پایدار لغزشی در میکروکانال ها 358
1.5.3.21 جریان صفحه اي بین صفحات موازي 360
1.5.3.22 حل مرتبه اول 360
1.5.3.23 حل هاي مرتبه دوم 364
1.5.3.24 جریان گاز در میکروکانال هاي دایره اي 365
1.5.3.25 حل مرتبه اول 366
1.5.3.26 حل مرتبه دوم 367
1.5.3.27 جریان گاز در کانال هاي حلقوي 368
1.5.3.28 جریان گاز در میکروکانال هاي مستطیلی 369
1.5.3.29 حل درجه اول 369
1.5.3.30 حل مرتبه دوم 371
1.5.3.31 انتقال حرارت در میکروکانال ها 376
1.5.3.32 انتقال حرارت در یک میکروکانال مسطح 377
1.5.3.33 انتقال حرارت براي یک جریان تراکم ناپذیر توسعه یافته 377
1.5.3.34 انتقال حرارت براي جریان تراکم پذیر در حال توسعه 379
1.5.3.35 انتقال حرارت در یک میکروکانال دایره اي 379
1.5.3.36 انتقال حرارت در یک میکروکانال مستطیلی 380
1.5.4 شبیه سازي جریان در میکروکانال ذوزنقه اي و نتایج حاصل 382
1.5.4.1 مقدمه 383
1.5.4.2 مدل ریاضی مسئله 384
1.5.4.3 طراحی مسئله و مدلسازي کانال 387
1.5.4.4 هندسه کانال 387
1.5.4.5 ایجاد شبکه 388
1.5.4.6 شرایط مرزي 389
1.5.547 روش حل عددي 390
1.5.4.8 نتایج حاصل و بحث پیرامون آن ها 391
1.5.4.9 پروفیل سرعت 391
1.5.4.10 عدد پویزل 396
1.5.4.11 عدد ناسلت 399
1.5.4.12 نتایج 402
1.5.4.13 پیوست ها 403
1.5.4.14 منابع و ماخذ 404
1.5.4.15 ABSTRACT 406

i

ارجاع دهی و رفرنس نویسی

تمام مطالب این بسته مطابق با استاندارد های دانشگاههای وزارت علوم ایران رفرنس دهی شده اند و هیچ قسمتی از بسته وجود ندارد که بدون منبع باشد.

نگارش گروهی

در نگارش و جمع آوری این بسته آموزشی دو کارشناس ارشد رشته مکانیک و یک مهندس برق همراهی کرده اند.کار گروهی بستر بهتری برای پژوهش فراهم میکند.

<

معرفی منبع برای ادامه پژوهش

در این بسته بیش از 1000 مقاله و منبع در زمینه نانو سیال ها در خنک کاری معرفی شده است که می توان از آنها برای ادامه مسیر پژوهشی استفاده کرد.

Z

پاسخ به سوالات و پشتیبانی علمی

در قسمت دیدگاه ها  اماده پاسخگویی به سوالات احتمالی شما در حد توان علمی خود هستیم.در صورت نیاز شماره تماس برای ارتباط با محققین برای شما ارسال می گردد.

بخش هایی از فصل دوم کاربرد نانو سیالات در  خنک کاری موتور

در GT-suite یک زیر برنامه مخصوص به نام cool3D وجود دارد که توانایی سخت مدل های سه بعدی مدیریت حرارتی زیر پوشش موتور (under hood) را دارد. شکل 2-21 ابزار cool3D برای مدلسازی رادیاتور وهوای بازچرخشی ران شان میدهد.توسط cool3D ساخت مدل با اجزاء و جزئیات بیشتری امکان پذیر است که این موضوع درمدل 1D امکان پذیر نیست.
شکل روبرو برای مدلسازی رادیاتور وهوای باز چرخش به کار میرود

پس از کالیبره کردن دستگاه آزمایش، آزمایش های مربوطه در ابتدا با آب مقطر به عنوان مقیاس در محاسبات به صورت زیر انجام داده شده است: در ابتدا پس از ریختن 7لیتر آب مقطر درون مخزن ذخیره و روشن کردن گرمکن ها و تنظیم دما توسط کنترگر روی Set pointمورد نظر (دما های آب ورودی به رادیاتور در ،55 °Cتنظیم شد) زمان مناسب برای گرم شدن آب داده شده است و پس از رسیدن به دمای مورد نظر کلید استارت پمپ زده میشود. درب روی مخزن ذخیره برای جلوگیری از تبخیر آب قرار داده شد. سپس دبی سیال آب توسط شیرهای روی خطوط جریان در دبی های از /4تا 01 0لیتر بر دقیقه تنظیم میشود و بعد کلید فن روشن میشود تا سیال گرم توسط جریان هوا خنک شود. برای حاصل شدن شرایط پایا در سامانه آزمایشگاهی تمامی داده های آزمایش پس از 5دقیقه به ثبت می رسد. برای نانو سیال – Al2O3آب به همین صورت آزمایش ها در سه غلظت 2/0 ، 0/0و 5/0جرمی انجام می گیرد. )(2شکل شماتیک کلی دستگاه آزمایش را نشان می دهد

فهرست کامل فصل دوم کاربرد نانو سیالات در  خنک کاری موتور

2-1) بررسی اثر نانوسیال ها برسیستم خنک کاری موتور

2.1.1 مقدمه 419
2.1.1.1 طرح مساله 419
2.1.1.2 هدف تحقیق 420
2.1.1.3 روش های انجام تحقیق 420
2.1.1.4 سیستم خنک کاری موتور 421
2.1.1.5 مقدمه 421
2.1.1.6 هدف سیستم خنک کاری موتور 421
2.1.1.7 مخلوط سیال خنک کاری(COOLANT MIXTURE) 421
2.1.1.8 لوله ها وشیلنگ ها 423
2.1.1.9 پمپ 423
2.1.1.10 ترموستات 423
2.1.1.11 رادیاتور 424
2.1.1.12 فن 424
2.1.1.13 نانوسیال ها 425
2.1.2 پیشینه تحقیق 426
2.1.2.1 مطالعات انجام شده درزمینه استفاده از نانوسیال درسیستم خنک کاری خودرو 426
2.1.2.2 بحث ونتیجه گیری 429
2.1.3 مدلسازی موتور وسیستم خنک کاری 430
2.1.3.1 مقدمه 430
2.1.3.2 بخش تئوری 431
2.1.3.3تئوری انتقال حرارت 431
2.1.3.4 هدایت 432
2.1.3.5 جابجائی 432
2.1.3.6 تابش 433
2.1.3.7 تئوری انتقال حرارت بوسیله نانوسیال ها 434
2.1.3.8 جوشش نانوسیال 436
2.1.3.9 مطالعات اصطکاک وسایش 438
2.1.3.10 معادلات انتقال حرارت درنانو سیالها 438
2.1.3.11 مدلسازی ومحاسبات در GT-SUITE 439
2.1.3.12 GT-SUITE و سیستم های تحت لیسانس آن 439
2.1.3.13 مدلسازی در GT-ISE برپایه رابط های گرافیکی 440
2.1.3.14 تاثیر بازچرخش هوا(AIR RECIRCULATION EFFECT) 442
2.1.3.15 COOL3D 443
2.1.3.16 کوپلینگ مدلسازی 443
2.1.3.17 کوپلینگ مدلسازی موتور 444
2.1.3.18 مدلسازی موتور 444
2.1.3.19 مدلسازی خودرو 445
2.1.3.20 مدلسازی سیستم خنک کاری 445
2.1.3.21 رخی از نتایج مربوط به مدلسازی موتور وسیستم خنک کاری توسط نرم افزار GT-SUITE 446
2.1.4 نتایج ونمودارها 446
2.1.4.1 مقدمه 446
2.1.4.2 نتایج تجربی 447
2.1.4.3 نحوه انجام آزمایش 447
2.1.4.4 تجهیزات آزمایشگاهی مورداستفاه دراین تحقیق 447
2.1.4.5 نانومواد مورداستفاده دراین تحقیق 448
2.1.4.6 نتایج محاسباتی ومقایسه آن بانتایج تجربی 449
2.1.5 نتیجه گیری وپیشنهادات 254
2.1.5.1 نتیجه گیری 454
2.1.5.2 پیشنهادات 456
2.1.5.3 فهرست مقالات ارائه شده 456
2.1.5.4 ABSTRACT 464

2-2 ) شبیه سازی اثر نانوسیال اکسید آلومینیم بر عملکرد حرارتی سیستم خنک کاری )رادیاتور خودرو پژوه 504 ( با استفاده از نرم افزارAnsys

2.2.1 چکیده 465
2.2.2 مقدمه 465
2.2.3 روش تحقیق 466
2.2.4 نتیجه گیری 471
2.2.5 مراجع 472

تعداد صفحه بسته آموزشی

تعداد منابع معرفی شده برای ادامه کار

تعداد پشتیبانان مخصوص این فایل

قسمت هایی از فصل سوم کاربرد نانو سیالات در سلول های خورشیدی

بررسی نتایج تحقیق حاضر نشان میدهدکه راندمانهاي حرارتی و الکتریکی سیستم براي حالتی که از نانوسیال با غلظت جرمی بالاتر استفاده شده است ، مقدار بالاتري را نشان میدهد، علت آن نیز بالاتر بودن ضریب هدایت حرارتی نانوسیال میباشد که این امر باعث بالا رفتن میزان انتقال حرارت و خنک شدن پانل و همچنین بالا رفتن راندمانهاي سیستم میگردد و افزایش دماي سلول منجر به کاهش ولتاژ مدار باز در نتیجه کاهش راندمان الکتریکی میگردد. این کاهش را می توان با سیستم خنک کاري بهبود بخشید.راندمان الکتریکی در سیستم خنک کاري جریان آشفته با دبی 1.5 لیتر بر دقیقه نسبت به جریان آرام با دبی 0.5لیتر بردقیقه به ترتیب %6و %13بیشتر می باشد اما راندمان حرارتی جریان آرام %26نسبت به جریان آشفته بیشتر است. پس در مجموع استفاده از سیستم خنک کاري با جریان آشفته در بهبود راندمان هاي انرژي بهتر از رژیم جریان گذرا و رژیم جریان گذرا بهتر از جریان آرام است. همچنین استفاده از نانوسیال با غلظت %4 جرمی راندمان حرارتی و الکتریکی سیستم را در مقایسه با موقعی که از نانوسیال با غلظت %2جرمی استفاده شد به ترتیب %5.8و %3.59افزایش داده است

فهرست کامل فصل سوم کاربرد نانو سیالات در سلول های خورشیدی

3-1 ) بررسی تجربی راندمان حرارتی و الکتریکی سیستم فتوولتائیک حرارتی با خنککاري نانوسیال

3.1.1 چکیده 474
3.1.2 مقدمه 474
3.1.3 مشخصات سیستم 476
3.1.4 راندمان انرژی واکسرژی سیستم 476
3.1.5 راندمان حرارتی 476
3.1.6 تحلیل الکتریکی 477
3.1.7 تحلیل اکسرژی 477
3.1.8 نتایج 477
3.1.9 نتیجه گیری وجمع بندی 480
3.1.10 منابع 480

3-2 ) طراحی ، ساخت و بررسی سیستم فتوولتائیک حرارتی خورشیدی با نانوسیال به عنوان خنک کننده

3.2.1 چکیده 481
3.2.2 مقدمه 482
3.2.3 مشخصات سیستم 483
3.2.4 تحلیل حرارتی 485
3.2.5 تحلیل الکتریکی 485
3.2.6 تحلیل اکسرژی 486
3.2.7 نتایج 486
3.2.8 نتیجهگیری و جمعبندی 492
3.2.9 تشکر و قدردانی 493
3.2.10 مراجع 493

قسمت هایی از فصل چهارم کاربرد نانو سیالات در تجهيزات الكترونيكي

در این نوع شبکه بندي هر راستا از هندسه به تعداد مشخصی از شبکه تقسیم می شود. در قسمت سیال که بیشتر مد نظر است، شبکه هاي ریزتري نسبت به دیگر قسمت ها صورت می گیرد.
در شکل 3-3نماي کلی این نوع شبکه بندي و در شکل هاي 4-3 نماي دو بعدي آن قابل ملاحظه است

سیستم هاي خنک کننده یکی از مهمترین دغدغه هاي کارخانه ها، صنایعی مانند میکروالکترونیک، راکتور هاي هسته اي و میکروپروسسورهاي در اندازة کوچک با سرعت پردازش بالا و هر جاي دیگري است که به نوعی انتقال گرما رو به رو باشد. با پیشرفت فناوري در صنایعی مانند میکرو الکترونیک که در مقیاسهاي زیر صد نانو متر عملیات هاي سریع و حجیم با سرعت هاي بسیار بالا )چند گیگا هرتز( اتفاق می افتد و استفاده از موتور هایی با توان و بار حرارتی بالا اهمیت بسزایی پیدا می کند، استفاده از سیستم هاي خنک کنندة پیشرفته و بهینه، امري اجتناب ناپذیر است. روشهاي رایج براي افزایش انتقال حرارت شامل افزایش مساحت سطح انتقال حرارت، ارتعاش سطوح یا سیال در حال حرارت، به کار بردن میدان الکتریکی و علاوه بر آن افزودن ذرات جامد فلزي به سیال پایه است که بهینه سازي سیستم هاي انتقال حرارت موجود، در اکثر مواقع به وسیلۀ افزایش سطح آنها توسط سطوح گسترش یافته همچون پره ها و میکروکانال ها صورت می گیرد .با توسعۀ تکنولوژي ساخت کانالهایی با ابعاد میکرو، استفاده از میکروکانال به
عنوان مبدل حرارتی روند رو به رشدي داشته است. مبدل میکروکانالی وسیله اي است که براي کنترل دماي قطعات الکترونیکی با شار حرارتی بالا مورد استفاده قرار می گیرد که فشرده سازي و افزایش نسبت سطح به حجم انتقال حرارت و کارآیی بالاي گرمایی و وزن کم از مزایا و ویژگی هاي آن است که این مزایا در صنایع الکترونیک براي انتقال حرارت بالا از اهمیت خاصیبرخوردار است
.

یکی دیگر از روشهاي افزایش آهنگ انتقال حرارت، بکارگیري ذرات جامد فلزي در ابعاد میلی متر و میکرومتر در سیال پایه است که با وجود بهبود خواص انتقال گرمایی داراي معایب عمده اي نظیر رسوب گذاري، خوردگی مجراها و افت فشار شدید در کانال ها است. اختلاط ذره هایی در اندازه نانومتر )نانوذرات( با درصد حجمی کم به صورت سوسپانسیونی با سیال پایه، سیالی با خواص فیزیکی نسبتاً جدید ایجاد می کند،که نانو سیال نامیده می شود .

فهرست کامل فصل چهارم کاربرد نانو سیالات در تجهيزات الكترونيكي

4-1 ) بررسی خنک کاري قطعات الکترونیکی توسط میکرو کانال سه لایه مستطیلی با استفاده از نانو سیال در جریان آرام

4.1.1 چکیده 495
4.1.2 مقدمه 496
4.1.3 دسته بندی کانال ها 496
4.1.4 مزایا و چالش هاي میکرو کانال ها 496
4.1.5 ساختار جریان در میکروکانالها 497
4.1.6 تاریخچه کارهاي انجام شده 497
4.1.7 معادلات 498
4.1.8 نمودارها وجداول 498
4.1.9 شبکه بندي 499
4.1.10 حل مساله 499
4.1.11 صحت سنجی 500
4.1.12 نتایج 501
4.1.13 نتیجهگیري 502
4.1.14 فهرست علائم 502
4.1.15 علائم یونانی 503
4.1.16 مراجع 503

4-2 ) بررسي اثرتشعشعي ميكروكانال هاي قابل استفاده درخنك كاري تجهيزات الكترونيكي

4.2.1 معرفی میکروکانال ها 518
4.2.1.1 نيازمندي به گذرگاه هاي باريكتر براي عبور جريان 519
4.2.1.2 دسته بندي كانال ها 521
4.2.1.3 فرضيات اوليه در انتقال حرارت و افت فشار در ميكروكانال ها 522
4.2.2 جریان سیال درمیکروکانال ها 529
4.2.2.1 پيشگفتار 530
4.2.2.2 خصوصيات منحصر به فرد مايعات در ميكروكانال ها 531
4.2.2.3 هيدروديناميك محيط هاي پيوسته براي جريان داخل كانال ها 534
4.2.2.4 قطر هيدروليكي 537
4.2.2.5 جريان در مجراهاي باريك دايره شكل 538
4.2.2.6 طول توسعه يافتگي 540
4.2.2.7 گذار به جريان مغشوش 541
4.2.2.8 كانال هاي غيردايره اي 542
4.2.2.9 مطالعه آزمايشگاهي جريان درون ميكروكانال ها 543
4.2.2.10 توصيف هاي ارائه شده جهت تشريح رفتارهاي اندازه گيري شده جريان 548
4.2.2.11 اندازه گيري سرعت در ميكروكانال ها 550
4.2.2.12 كانال هاي غيرخطي 551
4.2.2.13 اثرات ظرفيتي 553
4.2.3 انتقال حرارت درمیکروکانال ها 554
4.2.3.1 پيشگفتار 555
4.2.3.2 اصول انتقال حرارت در ميكروكانال ها 557
4.2.3.3 حالت هاي انتقال حرارت 557
4.2.3.4 فرضيه پيوستگي 558
4.2.3.5 اصول ترموديناميك 559
4.2.3.6 قوانين كلي 560
4.2.3.7 قوانين خاص 561
4.2.3.8 معادلات حاكم 562
4.2.3.9 اثرات اندازه 563
4.2.3.10 انتقال حرارت جابجايي تك فاز در ميكروكانال ها 563
4.2.3.11 ساختار جريان 564
4.2.3.12 طول ورودي 564
4.2.3.13 معادلات حاكم 566
4.2.3.14 جابجايي اجباري در جريان هاي گازي تماماً توسعه يافته 566
4.2.3.15 جابجايي اجباري در جريان مايع تماماً توسعه يافته 572
4.2.4 اثرات انتقال حرارت تشعشعی درمیکروکانال ها ودر حضور نانوسیال ها 577
4.2.4.1 پيشگفتار 578
4.2.4.2 روابط انرژي و شرايط مرزي 578
4.2.4.3 روابط کلی 578
4.2.4.4 حالت هاي انتقال حرارت كوپل شده و كوپل نشده 580
4.2.4.5 رهيافت حجم كنترل براي هدايت در راستاي ديواره ميكروكانال 581
4.2.4.6 تشعشع به همراه هدايت 583
4.2.4.7 تشعشع توام با هدايت و جابجايي 595
4.2.4.8 اصل برهم نهي تشعشع، جابجايي و هدايت 597
4.2.4.9 برهم نهي اثرات انتقال حرارت تشعشعي با انتقال حرارت جابجايي و هدايت 599
4.2.4.10 برهم نهی 599
4.2.4.11 روشهاي محاسبات انتقال حرارت 600
4.2.4.12 جريان نانو سيال ها در ميكروكانال هاي چاه هاي حرارتي 607
4.2.4.13 پخشيدگي انرژي توسط ذرات 608
4.2.4.14 پخشيدگي رايلي توسط كره هاي كوچك 609
4.2.4.15 تقويت انتقال حرارت در اثر تونل زني فوتون ها 610
4.2.4.16 مقايسه نتايج 613
4.2.5 نتیجه گیری و پیشنهادات 622
4.2.5.1 نتيجه گيري 623
4.2.5.2 پيشنهادات 624
4.2.5.3 كتابنامه 625
4.2.5.4 ABSTRACT 633

%

میزان رضایت

میزان رضایت افراد خریدار این بسته بعد از خرید

(نظر سنجی به وسیله ایمیل و یک هفته بعد ازخرید بسته انجام می گیرد)

تمام منابع معرفی شده هم به صورت فایل Word و هم به صوت فایل PDF در اختیار شما قرار می گیرد.

تومان35,000افزودن به سبد خرید

2 دیدگاه ها

 1. مهدی

  سلام. چطور میشه این بسته رو خرید. هیچ لینکی پیدا نکردم؟

  پاسخ
  • سرزمین دانش

   سلام بالای نظرات محل قرار گیری کلید پرداخت است

   پاسخ

ارسال یک دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *