بسته جامع کاربرد نانو سیال ها در خنک کاری

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی حاوی ۶۳۰ صفحه از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه کاربرد نانو سیال ها در خنک کاری است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه ها در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

 • در فصل اول این پژوهش اصول،کاربرد نانو سیالات در خنک کاری (میکروکانال ها و میکرو لوله ها) بررسی شده است
 • در فصل دوم این پژوهش کاربرد نانو سیالات در خنک کاری موتور بررسی شده است
 • در فصل سوم این کاربرد نانو سیالات در سلول های خورشیدی بررسی شده است
 • در فصل چهارم این پژوهش کاربرد نانو سیالات در تجهیزات الکترونیکی بررسی شده است

پیشرفت‌های اخیر در مهندسی مواد و توسعه فناوری‌های جدید زمینه را برای تولید ذرات با اندازه نانومتر (نانو مواد) فراهم کرده است. با پخش کردن این مواد در سیال نوع جدیدی از سیال به وجود می‌آید که نانوسیال نامیده می‌شود. ایده اصلی در این روش در واقع از همان روشِ اضافه کردن ذرات جامد به سیال گرفته شده است. نانو مواد خواص حرکتی و حرارتی سیال را به شدت تحت تاثیر قرار می‌دهند. نانو ذرات در مقایسه با ذرات در اندازه میلی‌متر یا میکرومتر دارای سطح تماس بیشتری هستند که قابلیت انتقال انرژی را بین ذرات جامد و سیال افزایش می‌دهد. مزیت دیگر این نوع سیال کوچک بودن نانوذرات پخش شده در آن است. این ذرات دارای ممنتوم کمتری هستند که در نتیجه از خوردگی دیواره لوله‌ها و کانال‌ها جلوگیری می‌شود. امکان ته نشین شدن این ذرات بدلیل وزن کم آن کمتر است.

قسمت هایی از فصل اول کاربرد نانو سیالات در خنک کاری (میکروکانال ها و میکرو لوله ها)

جریان مغشوش یک نانوسیال غیرنیوتنی در یک میکروکانال با مقطع دایره¬ای شبیه¬سازی شده است. ابتدا انواع طبقه‌بندی میکروکانال¬ها، روش¬های ساخت میکروکانال¬ها و همچنین مزایا و چالش¬های استفاده از میکروکانال¬ها بیان شده است. در ادامه مدل‌های مختلف در توصیف رفتار سیالات غیرنیوتنی و سپس مفهوم نانوسیال، نحوه تولید نانوذرات و تهیه نانوسیال، مدل‌های مختلف برای بیان خواص ترموفیزیکی نانوسیال¬ها از قبیل چگالی، ضریب گرمایی ویژه، ضریب هدایت حرارتی و لزجت دینامیکی تشریح شده است. همچنین مدل‌های مناسب برای استفاده در این تحقیق انتخاب شده‌اند. با استفاده از نرم‌افزار CFX، معادلات بقای جرم، بقای مومنتم و بقای انرژی برای جریان مغشوش سیال غیرنیوتنی محلول آبی ۵/۰ درصد وزنی کربوکسی متیل سلولز و همچنین برای نانوسیال حاوی ذرات اکسید مس در سیال غیرنیوتنی مذکور حل شده است. میدان‌های سرعت، فشار و دمای نانوسیال¬ها به دست آمده¬اند و با تحلیل نتایج ضریب انتقال حرارت جابه¬جایی و عدد ناسلت نانوسیال¬ها محاسبه شده¬اند. همچنین اثرات کسر حجمی یا غلظت نانوذرات، عدد رینولدز و قطر نانوذرات بر نتایج بررسی شده¬اند که بیانگر افزایش ضریب انتقال حرارت جابه¬جایی و عدد ناسلت با استفاده از نانوسیال غیرنیوتنی نسبت به سیال غیرنیوتنی پایه است. یک رابطه مستقیم بین این افزایش با کسرحجمی نانوذرات و عدد رینولدز وجود دارد. همچنین با کاهش قطر نانوذرات، ضریب انتقال حرارت جابه¬جایی افزایش می‌یابد.

به علت تکنولوژی مدرن در صنایع مختلف، استفاده از سیالات متداولی همچون آب و اتیلن گلیکول )به علت هدایت حرارتی ضعیف(در سیستم خنک کنندگی سیستم هایی که نیاز به خنک کاری در شارهای )حرارتی بالا بیش از دهها مگا وات بر متر مربع( دارند یک چالش محسوب می شود. نانو سیال یک سیال انتقال حرارت جدیدی است که با پخشش نانو ذرات جامد در سیالات انتقال حرارت سنتی برای افزایش هدایت حرارتی و عملکرد انتقال حرارت به کار می رود. در این مقاله کاربرد نانو سیال به عنوان سیال خنک کننده بررسی شده و سودمندی استفاده از نانو سیال به عنوان سیال خنک کننده تایید شده است. کاربرد نانو سیالات در سیستم خنک کنندگی مبدل های حرارتی، بهبود بازدهی انتقال حرارت چیلرها و لوله های حرارتی نوسانی، کاهش دمای گازی سوخت بویلر، خنک کاری در ماشین کاری، گرمایش خورشیدی آب، سرمایش و گرمایش در ساختمان ها بررسی و ارائه شده است به عنوان مثال . ما می توانیم از نانو سیالات به عنوان سیال خنک کننده در مبدل های حرارتی برای بهینه سازی سطح انتقال حرارت و دبی سیال خنک کننده استفاده کنیم تا هزینه هایی همچون هزینه پمپاژ و خرابی و .راکاهش دهیم.

فهرست کامل فصل اول کاربرد نانو سیالات در خنک کاری (میکروکانال ها و میکرو لوله ها)

1-1 ) بررسی نانو سیالات در کاربردهای انتقال حرارت

۱٫۱٫۱ چکیده ۱
۱٫۱٫۲ مقدمه ۲
۱٫۱٫۳ کاربر نانوسیالات درمبدلهای حرارتی ۲
۱٫۱٫۴ کاربرد نانو سیالات درچیلرها ۳
۱٫۱٫۵ کاربرد نانوسیال در لوله حرارتی نوسانی ۴
۱٫۱٫۶ کاهش دمای سوخت گازی بویلر با استفاده از نانو سیالات ۵
۱٫۱٫۷ کاربر نانوسیالات درماشین کاری ۵
۱٫۱٫۸ گرمایش خورشیدی آب ۶
۱٫۱٫۹ گرمایش وسرمایش در ساختمان ها ۷
۱٫۱٫۱۰ نتیجه گیری ۸
۱٫۱٫۱۱ مراجع ۸
۱٫۱٫۱۲ ABSTRACT 10

1-2 ) مدلسازی جریان و انتقال حرارت یک نانوسیال در کانالهای خنک کننده لوله جنگ افزار توپ

۱٫۲٫۱ چکیده ۱۱
۱٫۲٫۲ مقدمه ۱۲
۱٫۲٫۳ توصیف کلی پژوهش ۱۲
۱٫۲٫۴ سابقه خن کاری در سلاح ۱۲
۱٫۲٫۵ فولاد ۱۳
۱٫۲٫۶ معادلات حاکم ۱۳
۱٫۲٫۷ روش خنک کاری فیلمی ۱۳
۱٫۲٫۸ روش خنک کاری موازی درجهت شلیک ۱۴
۱٫۲٫۹ روش خنککاری مارپیچی عمود بر جهت شلیک ۱۵
۱٫۲٫۱۰ خواص فیزیکی نانوسیالها ۱۶
۱٫۲٫۱۱ اعتبار سنجی ۱۶
۱٫۲٫۱۲ محاسبات وارائه نتایج ۱۶
۱٫۲٫۱۳ نتایج محاسبات در حال کانال حلقوی ۱۷
۱٫۲٫۱۴ ارائه نتایج در روش لوله مستقیم ۱۸
۱٫۲٫۱۵ نتایج روش لوله مارپیچ ۲۰
۱٫۲٫۱۶ مقایسه بین روشها و به دست آوردن روش اپتیمم ۲۲
۱٫۲٫۱۷ مراجع ۲۳

1-3 ) شبیه سازی عددی جریان جابه جایی اجباری نانوسیال غیرنیوتنی در میکرولوله

۱٫۳٫۱ مقدمه و کلیات تحقیق ۳۸
۱٫۳٫۱٫۱ میکرو کانالها ۳۹
۱٫۳٫۱٫۲ تغییر خاصیت رئولوژیکی سیال ۴۰
۱٫۳٫۱٫۳ مود افزودنی به مایعات ۴۰
۱٫۳٫۱٫۴ میکروکانال ها ۴۱
۱٫۳٫۱٫۵ چکیده ۴۱
۱٫۳٫۱٫۶ تاریخچه میکروکانالها ۴۱
۱٫۳٫۱٫۷ معرفی میکروکانالها ۴۲
۱٫۳٫۱٫۸ طبقه بندی میکروکانالها ومبنی کانال ها ۴۳
۱٫۳٫۱٫۹ مزایا و چالش های میکروکانال ها ۴۴
۱٫۳٫۱٫۱۰ روش های ساخت میکروکانال ها ۴۴
۱٫۳٫۱٫۱۱ فناوری متداول ۴۶
۱٫۳٫۱٫۱۲ تغییر شکل میکرو ۴۶
۱٫۳٫۱٫۱۳ اره کردن میکرو )برشکاری میکرو( ۴۶
۱٫۳٫۱٫۱۴ تکنولوژی مدرن ۴۷
۱٫۳٫۱٫۱۵ MEMS(سیستم میکروالکترومکانیک) ۴۷
۱٫۳٫۱٫۱۶ ماشین کاری میکرو لیزر ۴۷
۱٫۳٫۱٫۱۷ جریان تک فاز درمیکرو کانال ها ۴۸
۱٫۳٫۱٫۱۸ روابط افت فشار ۵۰
۱٫۳٫۱٫۱۹ جریان مغشوش ۵۰
۱٫۳٫۱٫۲۰ کاربردهای میکروکانال ها ۵۰
۱٫۳٫۱٫۲۱ سیالاات غیرنیوتنی ۵۱
۱٫۳٫۱٫۲۲ طبقه بندی سیالات غیرنیوتنی ۵۱
۱٫۳٫۱٫۲۳ سیالات غیر نیوتنی مستقل از زمان ۵۲
۱٫۳٫۱٫۲۴ مدل قاعده توانی ۵۳
۱٫۳٫۱٫۲۵ مدل کراس ۵۴
۱٫۳٫۱٫۲۶ مدل کارئو ۵۴
۱٫۳٫۱٫۲۷ مدل الیس ۵۵
۱٫۳٫۱٫۲۸ سیالات غیر نیوتنی تابع زمان ۵۵
۱٫۳٫۱٫۲۹ سیالات ویسکوالاستیک ۵۶
۱٫۳٫۱٫۳۰ نانوسیالات ۵۶
۱٫۳٫۱٫۳۱ مفهوم نانوسیالات ۵۶
۱٫۳٫۱٫۳۲ مزایای نهان نانوسیال ۵۹
۱٫۳٫۱٫۳۳ تهیه نانوسیال ۶۱
۱٫۳٫۱٫۳۴ خواص ترموفیزیکی نانوسیالات ۶۲
۱٫۳٫۱٫۳۵ چگالی ۶۳
۱٫۳٫۱٫۳۶ گرمای ویژه ۶۳
۱٫۳٫۱٫۳۷ لزجت ۶۳
۱٫۳٫۱٫۳۸ ضریب هدایت گرمایی ۶۵
۱٫۳٫۱٫۳۹ فناوری نانو ۷۱
۱٫۳٫۱٫۴۰ تولید نانوذرات ۷۳
۱٫۳٫۱٫۴۱ فرآیندهای حالت بخار ۷۳
۱٫۳٫۱٫۴۲ فرآیند حالت مایع و حالت جامد ۷۴
۱٫۳٫۱٫۴۳ تولید نانوذرات با استفاده از روش سیال فوق بحرانی ۷۵
۱٫۳٫۱٫۴۴ نانولوله ها ۷۶
۱٫۳٫۱٫۴۵ انتقال حرارت جابهجایی در نانوسیالات ۷۷
۱٫۳٫۱٫۴۶ جابهجایی اجباری در نانوسیالات ۷۸
۱٫۳٫۱٫۴۷ مدلهای ریاضی تعیین ضریب انتقال حرارت جابهجایی نانوسیالات ۷۸
۱٫۳٫۱٫۴۸ انتقال حرارت جابهجایی طبیعی ۸۲
۱٫۳٫۱٫۴۹ اغتشاش ۸۲
۱٫۳٫۱٫۵۰ مقدمه ۸۲
۱٫۳٫۱٫۵۱ ویژگیهای جریان اغتشاشی سیالات ۸۴
۱٫۳٫۱٫۵۲ مدلهای اغتشاشی ۸۵
۱٫۳٫۱٫۵۳ استفاده از تابع جریان درمدلK-E برای اعداد رینولدز بالا ۸۶
۱٫۳٫۱٫۵۴ مدل K-E در اعداد رینولدز پایین ۸۷
۱٫۳٫۱٫۵۵ مدل RNG 87
۱٫۳٫۱٫۵۶ مدل K-W 88
۱٫۳٫۱٫۵۷ مدل تنش رینولدزی ۸۹
۱٫۳٫۲ مطالعات آزمایشگاهی ،عددی و تئوریک ۹۱
۱٫۳٫۲٫۱ مقدمه ۹۲
۱٫۳٫۲٫۲ مطالعات آزمایشگاهی ۹۲
۱٫۳٫۲٫۳ مطالعات تئوریک ۹۵
۱٫۳٫۲٫۴ مطالعات عددی ۹۸
۱٫۳٫۳ روش تحقیق ۱۰۲
۱٫۳٫۳٫۱ مقدمه ۱۰۳
۱٫۳٫۳٫۲ تشریح مسئله ۱۰۳
۱٫۳٫۳٫۳ تعیین خواص ترموفیزیکی نانوسیال ۱۰۵
۱٫۳٫۳٫۴ شبکه بندی و تعیین شرایط مرزی ۱۰۷
۱٫۳٫۴ نتایج ۱۰۸
۱٫۳٫۴٫۱ محاسبه خواص ترموفیزیکی نانوسیال ۱۰۹
۱٫۳٫۴٫۲ محاسبه ضریب انتقال حرارت جابهجایی و عدد ناسلت ۱۱۰
۱٫۳٫۴٫۳ اعتبار سنجی ۱۱۳
۱٫۳٫۴٫۴ محاسبه ضریب انتقال حرارت جابهجایی و عدد ناسلت سیال غیرنیوتنی پایه ۱۱۴
۱٫۳٫۴٫۵ تأثیر غلظت نانوذرات بر ضریب انتقال حرارت جابهجایی و عدد ناسلت ۱۱۶
۱٫۳٫۴٫۶ تأثیر اندازه نانوذرات بر ضریب انتقال حرارت جابهجایی ۱۲۱
۱٫۳٫۴٫۷ تأثیر عدد رینولدز بر ضریب انتقال حرارت جابهجایی نانوسیال و عدد ناسلت ۱۲۴
۱٫۳٫۵ نتیجه گیری وپیشنهادات ۱۲۸
۱٫۳٫۵٫۱ نتیجه گیری ۱۲۹
۱٫۳٫۵٫۲ پیشنهادات ۱۲۹
۱٫۳٫۵٫۳ منابع وماخذ ۱۳۱
۱٫۳٫۵٫۴ ABSTRACT: 138

1-4 ) شبیه سازی عددی جریان نانوسیال‌ غیرنیوتنی در میکروکانال

۱٫۴٫۱ معرفی ۱۵۴
۱٫۴٫۱٫۱ مقدمه ۱۵۵
۱٫۴٫۱٫۲ مروری بر روشهای افزایش انتقال حرارت ۱۵۵
۱٫۴٫۱٫۳ میکروکانالها ۱۵۵
۱٫۴٫۱٫۴ مواد افزودنی به مایعات ۱۵۶
۱٫۴٫۱٫۵ نانوسیال ۱۵۶
۱٫۴٫۲ نانوسیال وتعیین خواص آن ۱۵۷
۱٫۴٫۲٫۱ مقدمه ۱۵۸
۱٫۴٫۲٫۲ کاربردهای نانوسیال ۱۵۸
۱٫۴٫۲٫۳ پارامترهای تأثیرگذار بر ضریب هدایت حرارتی ۱۵۹
۱٫۴٫۲٫۴ تعیین خواص نانوسیال ۱۵۹
۱٫۴٫۲٫۵ دانسیته ۱۶۰
۱٫۴٫۲٫۶ ظرفیت گرمایی ویژه ۱۶۰
۱٫۴٫۲٫۷ ضریب هدایت حرارتی ۱۶۰
۱٫۴٫۲٫۸ لزجت دینامیکی ۱۶۱
۱٫۴٫۳ میکروکانال ۱۶۲
۱٫۴٫۳٫۱ مقدمه ۱۶۳
۱٫۴٫۳٫۲ دلایل گرایش به ابعاد میکرو ۱۶۳
۱٫۴٫۴٫۱ دستهبندی کانالها از لحاظ ابعاد ۱۶۳
۱٫۴٫۳٫۴ اثرات ابعادی در میکروکانال ۱۶۴
۱٫۴٫۳٫۵ اثر ورودی ۱۶۴
۱٫۴٫۳٫۶ اتلاف لزجی ۱۶۶
۱٫۴٫۴ سیالات غیرنیوتنی ۱۶۷
۱٫۴٫۴٫۱ مقدمه ۱۶۸
۱٫۴٫۴٫۲ معرفی سیالات غیرنیوتنی ۱۶۹
۱٫۴٫۴٫۳ رفتار مستقل زمانی سیال ۱۷۰
۱٫۴٫۴٫۴ رفتار نازک برشی ۱۷۱
۱٫۴٫۴٫۵ معادله سیال تابع نمایی یا استوالد دی وائل ۱۷۲
۱٫۴٫۴٫۶ معادله ویسکوزیته کراس ۱۷۴
۱٫۴٫۴٫۷ مدل سیال الیس ۱۷۴
۱٫۴٫۴٫۸ رفتار ویسکو-پلاستیک سیال ۱۷۴
۱٫۴٫۴٫۹ رفتار ضخیم-برشی یا دیلاتانت ۱۷۷
۱٫۴٫۴٫۱۰ رفتار وابسته زمانی سیال ۱۷۹
۱٫۴٫۴٫۱۱ رفتار ویسکو الاستیک ۱۷۹
۱٫۴٫۵ بررسی کارهای انجام شده ۱۸۱
۱٫۴٫۵٫۱ مقدمه ۱۸۲
۱٫۴٫۵٫۲ جریان در میکروکانال ۱۸۲
۱٫۴٫۵٫۳ نانوسیال ۱۸۶
۱٫۴٫۵٫۴ سیال و نانوسیال غیرنیوتنی ۱۹۰
۱٫۴٫۵٫۵ نانوسیال در میکروکانال ۱۹۷
۱٫۴٫۵٫۶ سیال غیرنیوتنی در میکروکانال ۲۰۰
۱٫۴٫۶ معادلات حاکم ۲۰۳
۱٫۴٫۶٫۱ مقدمه ۲۰۴
۱٫۴٫۶٫۲ معادلات حاکم ۲۰۴
۱٫۴٫۶٫۳ بررسی و گسسته سازی معادلات حاکم ۲۰۶
۱٫۴٫۶٫۴ معادله ممنتم در جهتX 207
۱٫۴٫۶٫۵ معادله انرژی ۲۰۹
۱٫۴٫۶٫۶ حل معادله فشار ۲۱۱
۱٫۴٫۷ نتایج ۲۱۴
۱٫۴٫۷٫۱ مقدمه ۲۱۵
۱٫۴٫۷٫۲ کانال ۲۱۵
۱٫۴٫۷٫۳ خواص رئولوژیکی نانوسیال ۲۱۶
۱٫۴٫۷٫۴ درستی آزمایی کد ۲۱۶
۱٫۴٫۷٫۵ حل مستقل از شبکه ۲۱۸
۱٫۴٫۷٫۶ نتایج ۲۱۹
۱٫۴٫۷٫۷ میکروکانال همگرا ۲۲۸
۱٫۴٫۷٫۸ حل مستقل از شبکه ۲۲۸
۱٫۴٫۷٫۹ نتایج ۲۲۹
۱٫۴٫۷٫۱۰ میکروکانال ۲۴۲
۱٫۴٫۷٫۱۱ حل مستقل از شبکه ۲۴۳
۱٫۴٫۷٫۱۲ نتایج ۲۴۴
۱٫۴٫۸ نتیجه گیری وپیشنهادات ۲۶۱
۱٫۴٫۸٫۱ مراجع ۲۶۴
۱٫۴٫۸٫۲ ABSTRACT 271

1-5 ) شبیه سازی عددی جریان لغزشی آرام در میکروکانال های با مقطع ذوزنقه ای

۱٫۵٫۱ کلیات ۲۸۸
۱٫۵٫۱٫۱ آشنایی با میکروکانال ها ۲۸۹
۱٫۵٫۱٫۲ نسبت بین نیروی سطحی و نیروی بدنی ۲۹۲
۱٫۵٫۱٫۳ نسبت بین وسیله و مقیاس های طولی اصلی ۲۹۳
۱٫۵٫۱٫۴ نیروهای سطحی ۲۹۴
۱٫۵٫۱٫۵ نیروهای وندروالس ۲۹۵
۱٫۵٫۱٫۶ نیروهای الکترواستاتیک ۲۹۶
۱٫۵٫۱٫۷ نیروهای فضایی ۲۹۹
۱٫۵٫۱٫۸ جریان در میکرو ساختارها ۲۹۹
۱٫۵٫۱٫۹ جریان های گازی در میکرو کانال ها ۲۹۹
۱٫۵٫۱٫۱۰ جریان های مایع در میکروکانال ها ۳۰۱
۱٫۵٫۱٫۱۱ انتشار در میکروکانال ها ۳۰۳
۱٫۵٫۱٫۱۲ جریان گذرنده از میکرونازل ها ۳۰۵
۱٫۵٫۱٫۱۳ میرایی هوا درMEMS 307
۱٫۵٫۱٫۱۴ بررسی میکروجریان ۳۰۹
۱٫۵٫۱٫۱۵ مبدل های جریان ۳۱۲
۱٫۵٫۱٫۱۶ حسگرهای میکروجریان ۳۱۴
۱٫۵٫۱٫۱۷ باد سنج های خودکار ۳۱۴
۱٫۵٫۱٫۱۸ حسگرهای تنش برشی ۳۱۵
۱٫۵٫۱٫۱۹ فشار سنج ها ۳۱۷
۱٫۵٫۱٫۲۰ دماسنج ها ۳۱۸
۱٫۵٫۱٫۲۱ محرک های میکروجریان ۳۱۸
۱٫۵٫۲ جریان گاز در میکروکانال ها ۳۲۱
۱٫۵٫۲٫۱ نیاز به مجراهای جریان کوچکتر ۳۲۲
۱٫۵٫۲٫۲ طبقه بندی جریان کانال ۳۲۴
۱٫۵٫۲٫۳ شرایط اساسی انتقال حرارت و افت فشار ۳۲۵
۱٫۵٫۳ جریان تک فاز گازی در میکروکانال ها ۳۲۸
۱٫۵٫۳٫۱ ترقیق و اثرات دیوار در میکروکانال ها ۳۲۹
۱٫۵٫۳٫۲ گاز در مرتبۀ مولکولی ۳۲۹
۱٫۵٫۳٫۳ مقیاس های طولی میکروسکوپیک ۳۲۹
۱٫۵٫۳٫۴ برخوردهای بین مولکولی دوتایی در گازهای ساده رقیق ۳۳۰
۱٫۵٫۳٫۵ فرض پیوستگی و تعادل ترمودینامیکی ۳۳۵
۱٫۵٫۳٫۶ مقایسه رقیق سازی و عدد نادسن ۳۳۸
۱٫۵٫۳٫۷ اثرات دیواره ۳۴۱
۱٫۵٫۳٫۸ رژیم های جریان گاز در میکروکانال ها ۳۴۲
۱٫۵٫۳٫۹ مدل گاز کامل ۳۴۴
۱٫۵٫۳٫۱۰ رژیم جریان پیوسته ۳۴۵
۱٫۵٫۳٫۱۱ معادلات ناویر- استوکس تراکم پذیر ۳۴۵
۱٫۵٫۳٫۱۲ شرایط مرزی کلاسیک ۳۴۶
۱٫۵٫۳٫۱۳ رژیم جریان لغزشی ۳۴۷
۱٫۵٫۳٫۱۴ معادلات پیوسته NS-QGD-QHD 347
۱٫۵٫۳٫۱۵ شرایط مرزی لغزشی مرتبه اول ۳۴۹
۱٫۵٫۳٫۱۶ شرایط مرزی مرتبۀ بالا ۳۵۳
۱٫۵٫۳٫۱۷ ضرایب تطبیق ۳۵۴
۱٫۵٫۳٫۱۸ جریان گذار و جریان مولکولی آزاد ۳۵۵
۱٫۵٫۳٫۱۹ روابط بورنت ۳۵۵
۱٫۵٫۳٫۲۰ فشار رانشی جریان های پایدار لغزشی در میکروکانال ها ۳۵۸
۱٫۵٫۳٫۲۱ جریان صفحه ای بین صفحات موازی ۳۶۰
۱٫۵٫۳٫۲۲ حل مرتبه اول ۳۶۰
۱٫۵٫۳٫۲۳ حل های مرتبه دوم ۳۶۴
۱٫۵٫۳٫۲۴ جریان گاز در میکروکانال های دایره ای ۳۶۵
۱٫۵٫۳٫۲۵ حل مرتبه اول ۳۶۶
۱٫۵٫۳٫۲۶ حل مرتبه دوم ۳۶۷
۱٫۵٫۳٫۲۷ جریان گاز در کانال های حلقوی ۳۶۸
۱٫۵٫۳٫۲۸ جریان گاز در میکروکانال های مستطیلی ۳۶۹
۱٫۵٫۳٫۲۹ حل درجه اول ۳۶۹
۱٫۵٫۳٫۳۰ حل مرتبه دوم ۳۷۱
۱٫۵٫۳٫۳۱ انتقال حرارت در میکروکانال ها ۳۷۶
۱٫۵٫۳٫۳۲ انتقال حرارت در یک میکروکانال مسطح ۳۷۷
۱٫۵٫۳٫۳۳ انتقال حرارت برای یک جریان تراکم ناپذیر توسعه یافته ۳۷۷
۱٫۵٫۳٫۳۴ انتقال حرارت برای جریان تراکم پذیر در حال توسعه ۳۷۹
۱٫۵٫۳٫۳۵ انتقال حرارت در یک میکروکانال دایره ای ۳۷۹
۱٫۵٫۳٫۳۶ انتقال حرارت در یک میکروکانال مستطیلی ۳۸۰
۱٫۵٫۴ شبیه سازی جریان در میکروکانال ذوزنقه ای و نتایج حاصل ۳۸۲
۱٫۵٫۴٫۱ مقدمه ۳۸۳
۱٫۵٫۴٫۲ مدل ریاضی مسئله ۳۸۴
۱٫۵٫۴٫۳ طراحی مسئله و مدلسازی کانال ۳۸۷
۱٫۵٫۴٫۴ هندسه کانال ۳۸۷
۱٫۵٫۴٫۵ ایجاد شبکه ۳۸۸
۱٫۵٫۴٫۶ شرایط مرزی ۳۸۹
۱٫۵٫۵۴۷ روش حل عددی ۳۹۰
۱٫۵٫۴٫۸ نتایج حاصل و بحث پیرامون آن ها ۳۹۱
۱٫۵٫۴٫۹ پروفیل سرعت ۳۹۱
۱٫۵٫۴٫۱۰ عدد پویزل ۳۹۶
۱٫۵٫۴٫۱۱ عدد ناسلت ۳۹۹
۱٫۵٫۴٫۱۲ نتایج ۴۰۲
۱٫۵٫۴٫۱۳ پیوست ها ۴۰۳
۱٫۵٫۴٫۱۴ منابع و ماخذ ۴۰۴
۱٫۵٫۴٫۱۵ ABSTRACT 406

i

ارجاع دهی و رفرنس نویسی

تمام مطالب این بسته مطابق با استاندارد های دانشگاههای وزارت علوم ایران رفرنس دهی شده اند و هیچ قسمتی از بسته وجود ندارد که بدون منبع باشد.

نگارش گروهی

در نگارش و جمع آوری این بسته آموزشی دو کارشناس ارشد رشته مکانیک و یک مهندس برق همراهی کرده اند.کار گروهی بستر بهتری برای پژوهش فراهم میکند.

<

معرفی منبع برای ادامه پژوهش

در این بسته بیش از ۱۰۰۰ مقاله و منبع در زمینه نانو سیال ها در خنک کاری معرفی شده است که می توان از آنها برای ادامه مسیر پژوهشی استفاده کرد.

Z

پاسخ به سوالات و پشتیبانی علمی

در قسمت دیدگاه ها  اماده پاسخگویی به سوالات احتمالی شما در حد توان علمی خود هستیم.در صورت نیاز شماره تماس برای ارتباط با محققین برای شما ارسال می گردد.

بخش هایی از فصل دوم کاربرد نانو سیالات در  خنک کاری موتور

در GT-suite یک زیر برنامه مخصوص به نام cool3D وجود دارد که توانایی سخت مدل های سه بعدی مدیریت حرارتی زیر پوشش موتور (under hood) را دارد. شکل ۲-۲۱ ابزار cool3D برای مدلسازی رادیاتور وهوای بازچرخشی ران شان میدهد.توسط cool3D ساخت مدل با اجزاء و جزئیات بیشتری امکان پذیر است که این موضوع درمدل ۱D امکان پذیر نیست.
شکل روبرو برای مدلسازی رادیاتور وهوای باز چرخش به کار میرود

پس از کالیبره کردن دستگاه آزمایش، آزمایش های مربوطه در ابتدا با آب مقطر به عنوان مقیاس در محاسبات به صورت زیر انجام داده شده است: در ابتدا پس از ریختن ۷لیتر آب مقطر درون مخزن ذخیره و روشن کردن گرمکن ها و تنظیم دما توسط کنترگر روی Set pointمورد نظر (دما های آب ورودی به رادیاتور در ،۵۵ °Cتنظیم شد) زمان مناسب برای گرم شدن آب داده شده است و پس از رسیدن به دمای مورد نظر کلید استارت پمپ زده میشود. درب روی مخزن ذخیره برای جلوگیری از تبخیر آب قرار داده شد. سپس دبی سیال آب توسط شیرهای روی خطوط جریان در دبی های از /۴تا ۰۱ ۰لیتر بر دقیقه تنظیم میشود و بعد کلید فن روشن میشود تا سیال گرم توسط جریان هوا خنک شود. برای حاصل شدن شرایط پایا در سامانه آزمایشگاهی تمامی داده های آزمایش پس از ۵دقیقه به ثبت می رسد. برای نانو سیال – Al2O3آب به همین صورت آزمایش ها در سه غلظت ۲/۰ ، ۰/۰و ۵/۰جرمی انجام می گیرد. )(۲شکل شماتیک کلی دستگاه آزمایش را نشان می دهد

فهرست کامل فصل دوم کاربرد نانو سیالات در  خنک کاری موتور

2-1) بررسی اثر نانوسیال ها برسیستم خنک کاری موتور

۲٫۱٫۱ مقدمه ۴۱۹
۲٫۱٫۱٫۱ طرح مساله ۴۱۹
۲٫۱٫۱٫۲ هدف تحقیق ۴۲۰
۲٫۱٫۱٫۳ روش های انجام تحقیق ۴۲۰
۲٫۱٫۱٫۴ سیستم خنک کاری موتور ۴۲۱
۲٫۱٫۱٫۵ مقدمه ۴۲۱
۲٫۱٫۱٫۶ هدف سیستم خنک کاری موتور ۴۲۱
۲٫۱٫۱٫۷ مخلوط سیال خنک کاری(COOLANT MIXTURE) 421
۲٫۱٫۱٫۸ لوله ها وشیلنگ ها ۴۲۳
۲٫۱٫۱٫۹ پمپ ۴۲۳
۲٫۱٫۱٫۱۰ ترموستات ۴۲۳
۲٫۱٫۱٫۱۱ رادیاتور ۴۲۴
۲٫۱٫۱٫۱۲ فن ۴۲۴
۲٫۱٫۱٫۱۳ نانوسیال ها ۴۲۵
۲٫۱٫۲ پیشینه تحقیق ۴۲۶
۲٫۱٫۲٫۱ مطالعات انجام شده درزمینه استفاده از نانوسیال درسیستم خنک کاری خودرو ۴۲۶
۲٫۱٫۲٫۲ بحث ونتیجه گیری ۴۲۹
۲٫۱٫۳ مدلسازی موتور وسیستم خنک کاری ۴۳۰
۲٫۱٫۳٫۱ مقدمه ۴۳۰
۲٫۱٫۳٫۲ بخش تئوری ۴۳۱
۲٫۱٫۳٫۳تئوری انتقال حرارت ۴۳۱
۲٫۱٫۳٫۴ هدایت ۴۳۲
۲٫۱٫۳٫۵ جابجائی ۴۳۲
۲٫۱٫۳٫۶ تابش ۴۳۳
۲٫۱٫۳٫۷ تئوری انتقال حرارت بوسیله نانوسیال ها ۴۳۴
۲٫۱٫۳٫۸ جوشش نانوسیال ۴۳۶
۲٫۱٫۳٫۹ مطالعات اصطکاک وسایش ۴۳۸
۲٫۱٫۳٫۱۰ معادلات انتقال حرارت درنانو سیالها ۴۳۸
۲٫۱٫۳٫۱۱ مدلسازی ومحاسبات در GT-SUITE 439
۲٫۱٫۳٫۱۲ GT-SUITE و سیستم های تحت لیسانس آن ۴۳۹
۲٫۱٫۳٫۱۳ مدلسازی در GT-ISE برپایه رابط های گرافیکی ۴۴۰
۲٫۱٫۳٫۱۴ تاثیر بازچرخش هوا(AIR RECIRCULATION EFFECT) 442
۲٫۱٫۳٫۱۵ COOL3D 443
۲٫۱٫۳٫۱۶ کوپلینگ مدلسازی ۴۴۳
۲٫۱٫۳٫۱۷ کوپلینگ مدلسازی موتور ۴۴۴
۲٫۱٫۳٫۱۸ مدلسازی موتور ۴۴۴
۲٫۱٫۳٫۱۹ مدلسازی خودرو ۴۴۵
۲٫۱٫۳٫۲۰ مدلسازی سیستم خنک کاری ۴۴۵
۲٫۱٫۳٫۲۱ رخی از نتایج مربوط به مدلسازی موتور وسیستم خنک کاری توسط نرم افزار GT-SUITE 446
۲٫۱٫۴ نتایج ونمودارها ۴۴۶
۲٫۱٫۴٫۱ مقدمه ۴۴۶
۲٫۱٫۴٫۲ نتایج تجربی ۴۴۷
۲٫۱٫۴٫۳ نحوه انجام آزمایش ۴۴۷
۲٫۱٫۴٫۴ تجهیزات آزمایشگاهی مورداستفاه دراین تحقیق ۴۴۷
۲٫۱٫۴٫۵ نانومواد مورداستفاده دراین تحقیق ۴۴۸
۲٫۱٫۴٫۶ نتایج محاسباتی ومقایسه آن بانتایج تجربی ۴۴۹
۲٫۱٫۵ نتیجه گیری وپیشنهادات ۲۵۴
۲٫۱٫۵٫۱ نتیجه گیری ۴۵۴
۲٫۱٫۵٫۲ پیشنهادات ۴۵۶
۲٫۱٫۵٫۳ فهرست مقالات ارائه شده ۴۵۶
۲٫۱٫۵٫۴ ABSTRACT 464

2-2 ) شبیه سازی اثر نانوسیال اکسید آلومینیم بر عملکرد حرارتی سیستم خنک کاری )رادیاتور خودرو پژوه ۵۰۴ ( با استفاده از نرم افزارAnsys

۲٫۲٫۱ چکیده ۴۶۵
۲٫۲٫۲ مقدمه ۴۶۵
۲٫۲٫۳ روش تحقیق ۴۶۶
۲٫۲٫۴ نتیجه گیری ۴۷۱
۲٫۲٫۵ مراجع ۴۷۲

تعداد صفحه بسته آموزشی

تعداد منابع معرفی شده برای ادامه کار

تعداد پشتیبانان مخصوص این فایل

قسمت هایی از فصل سوم کاربرد نانو سیالات در سلول های خورشیدی

بررسی نتایج تحقیق حاضر نشان میدهدکه راندمانهای حرارتی و الکتریکی سیستم برای حالتی که از نانوسیال با غلظت جرمی بالاتر استفاده شده است ، مقدار بالاتری را نشان میدهد، علت آن نیز بالاتر بودن ضریب هدایت حرارتی نانوسیال میباشد که این امر باعث بالا رفتن میزان انتقال حرارت و خنک شدن پانل و همچنین بالا رفتن راندمانهای سیستم میگردد و افزایش دمای سلول منجر به کاهش ولتاژ مدار باز در نتیجه کاهش راندمان الکتریکی میگردد. این کاهش را می توان با سیستم خنک کاری بهبود بخشید.راندمان الکتریکی در سیستم خنک کاری جریان آشفته با دبی ۱٫۵ لیتر بر دقیقه نسبت به جریان آرام با دبی ۰٫۵لیتر بردقیقه به ترتیب %۶و %۱۳بیشتر می باشد اما راندمان حرارتی جریان آرام %۲۶نسبت به جریان آشفته بیشتر است. پس در مجموع استفاده از سیستم خنک کاری با جریان آشفته در بهبود راندمان های انرژی بهتر از رژیم جریان گذرا و رژیم جریان گذرا بهتر از جریان آرام است. همچنین استفاده از نانوسیال با غلظت %۴ جرمی راندمان حرارتی و الکتریکی سیستم را در مقایسه با موقعی که از نانوسیال با غلظت %۲جرمی استفاده شد به ترتیب %۵٫۸و %۳٫۵۹افزایش داده است

فهرست کامل فصل سوم کاربرد نانو سیالات در سلول های خورشیدی

3-1 ) بررسی تجربی راندمان حرارتی و الکتریکی سیستم فتوولتائیک حرارتی با خنککاری نانوسیال

۳٫۱٫۱ چکیده ۴۷۴
۳٫۱٫۲ مقدمه ۴۷۴
۳٫۱٫۳ مشخصات سیستم ۴۷۶
۳٫۱٫۴ راندمان انرژی واکسرژی سیستم ۴۷۶
۳٫۱٫۵ راندمان حرارتی ۴۷۶
۳٫۱٫۶ تحلیل الکتریکی ۴۷۷
۳٫۱٫۷ تحلیل اکسرژی ۴۷۷
۳٫۱٫۸ نتایج ۴۷۷
۳٫۱٫۹ نتیجه گیری وجمع بندی ۴۸۰
۳٫۱٫۱۰ منابع ۴۸۰

3-2 ) طراحی ، ساخت و بررسی سیستم فتوولتائیک حرارتی خورشیدی با نانوسیال به عنوان خنک کننده

۳٫۲٫۱ چکیده ۴۸۱
۳٫۲٫۲ مقدمه ۴۸۲
۳٫۲٫۳ مشخصات سیستم ۴۸۳
۳٫۲٫۴ تحلیل حرارتی ۴۸۵
۳٫۲٫۵ تحلیل الکتریکی ۴۸۵
۳٫۲٫۶ تحلیل اکسرژی ۴۸۶
۳٫۲٫۷ نتایج ۴۸۶
۳٫۲٫۸ نتیجهگیری و جمعبندی ۴۹۲
۳٫۲٫۹ تشکر و قدردانی ۴۹۳
۳٫۲٫۱۰ مراجع ۴۹۳

قسمت هایی از فصل چهارم کاربرد نانو سیالات در تجهیزات الکترونیکی

در این نوع شبکه بندی هر راستا از هندسه به تعداد مشخصی از شبکه تقسیم می شود. در قسمت سیال که بیشتر مد نظر است، شبکه های ریزتری نسبت به دیگر قسمت ها صورت می گیرد.
در شکل ۳-۳نمای کلی این نوع شبکه بندی و در شکل های ۴-۳ نمای دو بعدی آن قابل ملاحظه است

سیستم های خنک کننده یکی از مهمترین دغدغه های کارخانه ها، صنایعی مانند میکروالکترونیک، راکتور های هسته ای و میکروپروسسورهای در اندازه کوچک با سرعت پردازش بالا و هر جای دیگری است که به نوعی انتقال گرما رو به رو باشد. با پیشرفت فناوری در صنایعی مانند میکرو الکترونیک که در مقیاسهای زیر صد نانو متر عملیات های سریع و حجیم با سرعت های بسیار بالا )چند گیگا هرتز( اتفاق می افتد و استفاده از موتور هایی با توان و بار حرارتی بالا اهمیت بسزایی پیدا می کند، استفاده از سیستم های خنک کننده پیشرفته و بهینه، امری اجتناب ناپذیر است. روشهای رایج برای افزایش انتقال حرارت شامل افزایش مساحت سطح انتقال حرارت، ارتعاش سطوح یا سیال در حال حرارت، به کار بردن میدان الکتریکی و علاوه بر آن افزودن ذرات جامد فلزی به سیال پایه است که بهینه سازی سیستم های انتقال حرارت موجود، در اکثر مواقع به وسیلۀ افزایش سطح آنها توسط سطوح گسترش یافته همچون پره ها و میکروکانال ها صورت می گیرد .با توسعۀ تکنولوژی ساخت کانالهایی با ابعاد میکرو، استفاده از میکروکانال به
عنوان مبدل حرارتی روند رو به رشدی داشته است. مبدل میکروکانالی وسیله ای است که برای کنترل دمای قطعات الکترونیکی با شار حرارتی بالا مورد استفاده قرار می گیرد که فشرده سازی و افزایش نسبت سطح به حجم انتقال حرارت و کارآیی بالای گرمایی و وزن کم از مزایا و ویژگی های آن است که این مزایا در صنایع الکترونیک برای انتقال حرارت بالا از اهمیت خاصیبرخوردار است
.

یکی دیگر از روشهای افزایش آهنگ انتقال حرارت، بکارگیری ذرات جامد فلزی در ابعاد میلی متر و میکرومتر در سیال پایه است که با وجود بهبود خواص انتقال گرمایی دارای معایب عمده ای نظیر رسوب گذاری، خوردگی مجراها و افت فشار شدید در کانال ها است. اختلاط ذره هایی در اندازه نانومتر )نانوذرات( با درصد حجمی کم به صورت سوسپانسیونی با سیال پایه، سیالی با خواص فیزیکی نسبتاً جدید ایجاد می کند،که نانو سیال نامیده می شود .

فهرست کامل فصل چهارم کاربرد نانو سیالات در تجهیزات الکترونیکی

4-1 ) بررسی خنک کاری قطعات الکترونیکی توسط میکرو کانال سه لایه مستطیلی با استفاده از نانو سیال در جریان آرام

۴٫۱٫۱ چکیده ۴۹۵
۴٫۱٫۲ مقدمه ۴۹۶
۴٫۱٫۳ دسته بندی کانال ها ۴۹۶
۴٫۱٫۴ مزایا و چالش های میکرو کانال ها ۴۹۶
۴٫۱٫۵ ساختار جریان در میکروکانالها ۴۹۷
۴٫۱٫۶ تاریخچه کارهای انجام شده ۴۹۷
۴٫۱٫۷ معادلات ۴۹۸
۴٫۱٫۸ نمودارها وجداول ۴۹۸
۴٫۱٫۹ شبکه بندی ۴۹۹
۴٫۱٫۱۰ حل مساله ۴۹۹
۴٫۱٫۱۱ صحت سنجی ۵۰۰
۴٫۱٫۱۲ نتایج ۵۰۱
۴٫۱٫۱۳ نتیجهگیری ۵۰۲
۴٫۱٫۱۴ فهرست علائم ۵۰۲
۴٫۱٫۱۵ علائم یونانی ۵۰۳
۴٫۱٫۱۶ مراجع ۵۰۳

4-2 ) بررسی اثرتشعشعی میکروکانال های قابل استفاده درخنک کاری تجهیزات الکترونیکی

۴٫۲٫۱ معرفی میکروکانال ها ۵۱۸
۴٫۲٫۱٫۱ نیازمندی به گذرگاه های باریکتر برای عبور جریان ۵۱۹
۴٫۲٫۱٫۲ دسته بندی کانال ها ۵۲۱
۴٫۲٫۱٫۳ فرضیات اولیه در انتقال حرارت و افت فشار در میکروکانال ها ۵۲۲
۴٫۲٫۲ جریان سیال درمیکروکانال ها ۵۲۹
۴٫۲٫۲٫۱ پیشگفتار ۵۳۰
۴٫۲٫۲٫۲ خصوصیات منحصر به فرد مایعات در میکروکانال ها ۵۳۱
۴٫۲٫۲٫۳ هیدرودینامیک محیط های پیوسته برای جریان داخل کانال ها ۵۳۴
۴٫۲٫۲٫۴ قطر هیدرولیکی ۵۳۷
۴٫۲٫۲٫۵ جریان در مجراهای باریک دایره شکل ۵۳۸
۴٫۲٫۲٫۶ طول توسعه یافتگی ۵۴۰
۴٫۲٫۲٫۷ گذار به جریان مغشوش ۵۴۱
۴٫۲٫۲٫۸ کانال های غیردایره ای ۵۴۲
۴٫۲٫۲٫۹ مطالعه آزمایشگاهی جریان درون میکروکانال ها ۵۴۳
۴٫۲٫۲٫۱۰ توصیف های ارائه شده جهت تشریح رفتارهای اندازه گیری شده جریان ۵۴۸
۴٫۲٫۲٫۱۱ اندازه گیری سرعت در میکروکانال ها ۵۵۰
۴٫۲٫۲٫۱۲ کانال های غیرخطی ۵۵۱
۴٫۲٫۲٫۱۳ اثرات ظرفیتی ۵۵۳
۴٫۲٫۳ انتقال حرارت درمیکروکانال ها ۵۵۴
۴٫۲٫۳٫۱ پیشگفتار ۵۵۵
۴٫۲٫۳٫۲ اصول انتقال حرارت در میکروکانال ها ۵۵۷
۴٫۲٫۳٫۳ حالت های انتقال حرارت ۵۵۷
۴٫۲٫۳٫۴ فرضیه پیوستگی ۵۵۸
۴٫۲٫۳٫۵ اصول ترمودینامیک ۵۵۹
۴٫۲٫۳٫۶ قوانین کلی ۵۶۰
۴٫۲٫۳٫۷ قوانین خاص ۵۶۱
۴٫۲٫۳٫۸ معادلات حاکم ۵۶۲
۴٫۲٫۳٫۹ اثرات اندازه ۵۶۳
۴٫۲٫۳٫۱۰ انتقال حرارت جابجایی تک فاز در میکروکانال ها ۵۶۳
۴٫۲٫۳٫۱۱ ساختار جریان ۵۶۴
۴٫۲٫۳٫۱۲ طول ورودی ۵۶۴
۴٫۲٫۳٫۱۳ معادلات حاکم ۵۶۶
۴٫۲٫۳٫۱۴ جابجایی اجباری در جریان های گازی تماماً توسعه یافته ۵۶۶
۴٫۲٫۳٫۱۵ جابجایی اجباری در جریان مایع تماماً توسعه یافته ۵۷۲
۴٫۲٫۴ اثرات انتقال حرارت تشعشعی درمیکروکانال ها ودر حضور نانوسیال ها ۵۷۷
۴٫۲٫۴٫۱ پیشگفتار ۵۷۸
۴٫۲٫۴٫۲ روابط انرژی و شرایط مرزی ۵۷۸
۴٫۲٫۴٫۳ روابط کلی ۵۷۸
۴٫۲٫۴٫۴ حالت های انتقال حرارت کوپل شده و کوپل نشده ۵۸۰
۴٫۲٫۴٫۵ رهیافت حجم کنترل برای هدایت در راستای دیواره میکروکانال ۵۸۱
۴٫۲٫۴٫۶ تشعشع به همراه هدایت ۵۸۳
۴٫۲٫۴٫۷ تشعشع توام با هدایت و جابجایی ۵۹۵
۴٫۲٫۴٫۸ اصل برهم نهی تشعشع، جابجایی و هدایت ۵۹۷
۴٫۲٫۴٫۹ برهم نهی اثرات انتقال حرارت تشعشعی با انتقال حرارت جابجایی و هدایت ۵۹۹
۴٫۲٫۴٫۱۰ برهم نهی ۵۹۹
۴٫۲٫۴٫۱۱ روشهای محاسبات انتقال حرارت ۶۰۰
۴٫۲٫۴٫۱۲ جریان نانو سیال ها در میکروکانال های چاه های حرارتی ۶۰۷
۴٫۲٫۴٫۱۳ پخشیدگی انرژی توسط ذرات ۶۰۸
۴٫۲٫۴٫۱۴ پخشیدگی رایلی توسط کره های کوچک ۶۰۹
۴٫۲٫۴٫۱۵ تقویت انتقال حرارت در اثر تونل زنی فوتون ها ۶۱۰
۴٫۲٫۴٫۱۶ مقایسه نتایج ۶۱۳
۴٫۲٫۵ نتیجه گیری و پیشنهادات ۶۲۲
۴٫۲٫۵٫۱ نتیجه گیری ۶۲۳
۴٫۲٫۵٫۲ پیشنهادات ۶۲۴
۴٫۲٫۵٫۳ کتابنامه ۶۲۵
۴٫۲٫۵٫۴ ABSTRACT 633

%

میزان رضایت

میزان رضایت افراد خریدار این بسته بعد از خرید

(نظر سنجی به وسیله ایمیل و یک هفته بعد ازخرید بسته انجام می گیرد)

تمام منابع معرفی شده هم به صورت فایل Word و هم به صوت فایل PDF در اختیار شما قرار می گیرد.

تومان35,000افزودن به سبد خرید

2 دیدگاه

 1. مهدی

  سلام. چطور میشه این بسته رو خرید. هیچ لینکی پیدا نکردم؟

  پاسخ
  • امیر سنجری

   سلام بالای نظرات محل قرار گیری کلید پرداخت است

   پاسخ

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *