50 در صد تخفیف ویژه برای این بسته پژوهشی به مدت محدود

005

روز

:

16

ساعت

:

27

دقیقه

:

04

ثانیه(s)

بسته جامع طراحی سازه بر اساس پیوند دین و معماری

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی حاوی 600 صفحه از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه طراحی سازه بر اساس پیوند دین و معماری است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

  • فصل اول پیوند دین و معماری در طراحی عبادتگاه
  • فصل دوم پیوند دین و معماری در طراحی مسکن
  • فصل سوم تاثیر محرمیت در معماری ایرانی
  • فصل چهارم پیوند دین و معماری در طراحی پل ها
  • فصل پنجم پیوند دین ومعماری در طراحی باغ ها
  • فصل ششم پیوند دین و معماری در بناهای تاریخی
  • در فصل هفتم تاثیر پیوند دین و معماری در ماندگاری آثار
  • در فصل هشتم دلایل سیر نزول معماری اسلامی

آگاهـی نسـبت بـه تأثیـر متقابـل انسـان،فرهنـگ،روش زیسـت و محیـط زندگـی بـر یکدیگـر مـورد غفلـت واقـع شـده و یـا تحـت تأثیـر تفکـر سـوادا گرانه حا كـم بـر شهرسـازی قـرار گرفتـه اسـت. موضـوع مهـم هویـت كـه در صورت شـکل گیری شـهر براسـاس مبانـی نظـری منبعـث از ارزشهـای فرهنگـی جامعـه بـه تجل هویــت فکــری و فرهنگــی جامعــه و مقابلــه بــا بحــران هویــت كمــک فراوانــی میكنــد، از دیگــر مــواردی اســت كــه ضــرورت الگوســازی شهرســازی ایرانــی اســلامی پیشــرفت را بیــان می-نمایــد. الگــوی شهرســازی اســلامی ایــران پیشــرفت بــا گرفتــن مبانــی خــود از فلســفه، انســان شناســی و جهــان بینــی اســلامی، در برابــر اندیشــه غربــی اســت كــه انســان را موجـودی تـک سـاحتی و مـادی قلمـداد میكنـد. ایـن الگـو بـه پشـتوانه اصـل و منشـأ خـود كـه مکتـب جامـع و كامـل اسـلام و فرهنـگ غنـی ایرانـی اسـت، جامـع تمـام ابعـاد زندگـی شـهری اسـت و بـرای هـر یـک از ابعـاد اجتماعـی- اقتصـادی، كالبـدی و… دارای اصولــی مــدون براســاس آموزههــای مکتــب مبیــن اســلام و تاریخچــه و توانمندیهــای نیــروی انســانی و فرهنگـی بسـتر خـود یعنـی ایرانـی اسـلامی اسـت. در گذشـته نــگاه معمــار بــه انســان، زندگــی و جامعــه بــه نحــوی بــود كــه مسـکن حقیق تـا و بـه درسـتی فضـای سـکونت و آرامـش بـرای افــراد یــک خانــواده بــود. امــا ایــن نــگاه امــروزه از میــان رفتــه اســت. بنابرایــن پژوهــش بــه دنبــال راه حلــی اســت تــا بتــوان در ارتبـاط بـا طراحـی خانـه ای زنـده و بـا كیفیـت مطلـوب قـدمبرداشــت. تــا كیفیــت خانههــای ایرانــی – اســلامی از دســت رفتـه در خانـه امـروز را بازیابـی نمـوده و روح و حیـات زندگـی در خانههــای امــروز را احیــا كــرد.
اهمیـت و ضـرورت ایـن پژوهـش ایـن اسـت كـه اكثریـت قریـب بــه اتفــاق ســاكنین خانههــای ایــران، مســلمان هســتند و در جامعــه-ی مســلمان زندگــی میكننــد و بایــد از مســکنی اســتفاده كــرد كــه ویژ گیهــای یــک مســکن ایرانــی را داشــته باشـد. تـا در آن بـه آرامـش رسـید. پژوهـش حاضـر، بـا شـناخت حساســیت و اهمیــت موضــوع مســکن و هویــت مطلــوب آن، ضــرورت پرداخــت و مطالعــه در ایــن زمینــه را، هــم از دیــدگاه اســلام و هــم در حــوزه مبانــی و اصــول مطــر ح در معمــاری و شهرســازی اســلامی، بــا توجــه بــه نیازهــا و شــرایط جامعــه كنونـی ضـروری می دانـد. چـرا كـه تاثیـر ارزشهـای اسـلامی بــر فضاهــای زیســتی در همــه حــال، تأثیــری بســیار مفیــد و مثبــت خواهــد شــد.
لـذا هـدف كلـی ایـن پژوهـش، شـناخت جنبه هـای اجتماعـی، فرهنگــی، اعتقــادی و روانــی و هــم چنیــن كالبــدی در مجتمعهــای مســکونی بــه منظــور ارائــه راهکارهایــی بــه قصــد ســاماندهی و ارزیابــی ایــن مجتمعهــا در كوتــاه مــدت و پیشــنهاد رهنمودهایــی بــرای ارتقــاء كیفیــت محیــط مســکونی بــا رویکــردی ایرانــی- اســلامی و همچنیــن بررســی و شــناخت ویژ گیهــای كیفــی مطلــوب در معمــاری گذشــته و بــه كارگیــری آن در انبــوه ســازی آپارتمــان و دســت یابــی بــه اطلاعـات لازم در ایـن زمینـه در جهـت بهره گیـری از نتایجـی قابــل توجــه بــرای دســت یابی بــه یــک مســکن مطلــوب امــروزی و افزایــش رضایت منــدی خانوارهــا از ایــن نــوع واحدهــای مســکونی اســت.
وظیفـه هـر بنـا بـه عنـوان جزیـی از فرهنـگ معمـاری، عینیـت بخشـیدن بـه یـک اندیشـه ( ذهنیـت ) بـه وسـیله ظـرف خـاص آن اســت و بدیــن ترتیــب ایــن ظــرف نمــودی بــرای ســنجش ایـن فرهنـگ خواهـد بـود، لـذا هـر سـاختمان خـود یـک شـاهد فرهنگـی اسـت.

قسمت هایی از فصل اول پیوند دین و معماری در طراحی عبادتگاه

هنر در ایران زمین به قدمت تاریخ است و معماری از بهترین هنر های ایرانی است. براساس آنچه از نوشته های تاریخی به دست می آید، هنر و صنعت از پنج هزار سال قبل از میلاد در ایران زمین ریشه و نشان دارد. و همین علت است که تمامی گستره این مرز و بوم مانند کتاب زنده ای از تاریخ، معماری و هنر ایرانی اسلامی را نشان می دهند. با مرجعه به منابع تاریخی کمتر مکانی را می یابیم که در آن معابد باستانی و اماکن زیارتی و مذهبی با ویژگی های خاص معماری ایرانی وجود نداشته باشد.
نظر اجمالی به معماری ایران در عهد باستان بیانگر اصول شکار دهنده آن هم چون آسایش، استحکام، انبساط و غیر است. پاسارگاد، تخت سلیمان، ارگ بم، میدان نقش جهان و … همه و همه علاوه بر جلال و شکوه و شگفتی، گویای تاریخ و تمدن با شکوه ایران هستند. پس از ورود اسلام به سرزمین پهناور ایران، فرهنگ و هنر این پهنه با عوامل تازه ای ترکیب شد. اصول، آداب و رسوم، مراسم مذهبی، روحیه، اختلاقیات، اندیشه و عقیده نسلها و سایر ویژگی های مردمی نه تنها در بناهای عظیم که در ابنیه کوچک نیز نمود دارد و چنان با جوهره ی وجودی معماری ایرانی در آمیخته است که ردپای آن در تمامی آثار معماری گذشته قابل پی جویی است.

فهرست کامل فصل اول پیوند دین و معماری در طراحی عبادتگاه

1-1 ) پیوند دین و معماری در طارحی عبادتگاه

1.1.1 مقدمه وطرح تحقیق 19
1.1.1.1 مقدمه 19
1.1.1.2 طرح کلی موضوع ومسئله تحقیق 20
1.1.1.3 اهمیت وضرورت تحقیق 22
1.1.1.4 اهداف تحقیق 24
1.1.1.5 سوالات تحقیق 24
1.1.1.6 ساختار تحقیق 25
1.1.2 دین 27
1.1.2.1 مقدمه 27
1.1.2.2 مفهوم دین 28
1.1.2.3 معنای لغوی دین 29
1.1.2.4 معنای اصطلاحی دین 29
1.1.2.5 ابعاد دین 30
1.1.2.6 منشاء دین 31
1.1.2.7 علل پیدایش دین 32
1.1.2.4 علل پذیرش دین 33
1.1.2.5 کارکردهای دین 34
1.1.2.10 کارکردهای فردی دین 34
1.1.2.11 معرفت زایی 34
1.1.2.12 کارکرد احساسی(بهداشت روانی) 35
1.1.2.13 کارکرد اخلاقی ورفتاری 35
1.1.2.14 کارکردهای اجتماعی دین 36
1.1.2.15 همبستگی 36
1.1.2.16 آزادی وعدالت اجتماعی 36
1.1.2.17 هویت سازی 37
1.1.2.18 طبقه بندی ادیان 37
1.1.2.19 ادیان غیرتوحیدی 37
1.1.2.20 ادیان توحیدی 38
1.1.2.21 آیین زرتشت 38
1.1.2.22 یهودیت 41
1.1.2.23 مسیحیت 44
1.1.2.24 اسلام 47
1.1.2.25 مساله تعداد ادیان 50
1.1.2.26 انحصار گرایی 50
1.1.2.27 شمول گرایی 50
1.1.2.28 کثرت گرایی دینی 51
1.1.2.29 نگاهی به اصول مشترک ادیان 51
1.1.2.30 جمع بندی ونتیجه گیری 52
1.1.3 گفت و گوش ادیان 55
1.1.3.1 مقدمه 55
1.1.3.2 تعریف گفتگو 55
1.1.3.3 پیشینه گفتگو 56
1.1.3.4 گفتگوی ادیان 57
1.1.3.5 پیشینه گفتگوی ادیان 58
1.1.3.6 اهداف وآثار گفتگوی ادیان 59
1.1.3.7 تفاهم ودرک متقابل 60
1.1.3.2 تلاش برای نجات جامعه ی انسانی از بحران های موجود 60
1.1.3.3 افزای شروحیه دینی درجهان 62
1.1.3.10 همزیستی پیروان ادیان 62
1.1.3.11 زمینه سازی شکل گیری تنوع فرهنگی 63
1.1.3.12 درک حقایق تازه 63
1.1.3.13 شرایط و قواعد گفتگوی ادیان 64
1.1.3.14 وجود نکاتاشتراک وافتراق وشناخت آن 64
1.1.3.15 احترام کامل به طرف مقابل و آزادی اندیشه او 64
1.1.3.16 اقرار به جهل وتاکید برتساهل 65
1.1.3.17 تکیه بر مشترکات 66
1.1.3.18 فراموش کردن اتفاقات گذشته وتمایزات سیاسی اقتصادی 67
1.1.3.19 موانع گفتگوی ادیان 67
1.1.3.20برتر انگاشتن خود 68
1.1.3.21 مطلق فرض نمودن حقیقت 68
1.1.3.22 تکیه برع ناصر تمایز بخش 69
1.1.3.23 اهانت به طرف مقابل ومسخ عقاید او 69
1.1.3.24 استفاده از معیارهای متفاوت 70
1.1.3.25 انواع گفتگو درگستره گفت وگوی ادیان الهی 70
1.1.3.26 گفتمان احلاقی 70
1.1.3.27 گفتمان همسازگرایانه 71
1.1.3.28 گفتمان پراگماتیستی 72
1.1.3.29 گفتمان وابسته به موسسه ها یا نهادهای دینی 72
1.1.3.30 گفتمان تاریخی 72
1.1.3.31 گفتمان توطئه محور 73
1.1.3.32 گفتمان مبلغ دینی 73
1.1.3.33 فضای گفتگو 74
1.1.3.34 فضای گفتگو میان ادیان 75
1.1.3.35 جمع بندی ونتیجه گیری 76
1.1.4 هنر ومعماری قدسی 78
1.1.1.4 مقدمه 78
1.1.4.2 امرقدسی 79
1.1.4.3 شیوه های تجلی امرقدسی 81
1.1.4.4 شیوه های مستقیم 81
1.1.4.5 شیوه های غیر مستقیم 82
1.1.4.6 تجلی امر قدسی درهنر(امر قدسی وهنر) 83
1.1.4.7 هنر مقدس 85
1.1.4.8 مفهوم هنر مقدس 86
1.1.4.9 شکل گیری هنر مقدس 88
1.1.1.40 جایگاه هنرمند درهنر مقدس 89
1.1.1.41 نقش وکارکرد هنر قدسی 91
1.1.1.42 مکان مقدس 91
1.1.1.43 معماری قدسی 93
1.1.1.44 اهداف وکارکردهای فضا ومعماری قدسی 95
1.1.1.45 ایجاد ناهمگونی درفضا 96
1.1.1.46 ایجاد محملی برای اندیشه های دینی 97
1.1.1.47 زمینه سازی حیات معنوی 99
1.1.1.48 ایجاد مکانی برای حضور ذات الهی 102
1.1.1.49 تجلی عوالم برتر درساحت های نازل تر 105
1.1.4.20 ویژگی های فضا ومعماری قدسی 108
1.1.4.21 ویژگی های منشا معنوی 109
1.1.4.22 ویژگی های شیوه ی بیان 112
1.1.4.23 ویژگی های صورت 129
1.1.4.24 صفات کالبدی 130
1.1.4.25 عناصر کالبدی 135
1.1.4.26 عبادتگاه،تجلی معماری قدسی درادیان 139
1.1.4.27 جمع بندی ونتیجه گیری 140
1.1.5 عبادتگاه در ادیان توحیدی 143
1.1.5.1 مقمده 143
1.1.5.2 آتش 144
1.1.5.3 جایگاه آتشکده 145
1.1.5.4 تاریخچه آتشکده 145
1.1.5.5 معماری آتشکده 146
1.1.5.6 جمع بندی خصوصیات طرح آتشکده 149
1.1.5.7 عبادتگاه یهودیان 150
1.1.5.8 خانه مقدس 151
1.1.5.9 کنیسه 152
1.1.5.10 جمع بندی خصوصیات طرح کنیسه 157
1.1.5.11 پیشینه کلیسا 157
1.1.5.12 معماری کلیسا 159
1.1.5.13 خصوصیات طرح کلیسا 161
1.1.5.14 مسجد 162
1.1.5.15 پیشینه مساجد 163
1.1.5.16 عناصر کالبدی مساجد 165
1.1.5.17 جمع بندی خصوصیات طرح مساجد 167
1.1.5.18 جمع بندی ونتیجه گیری 170
1.1.6 شناخت وتحلیل بستر طراحی 172
1.1.6.1 مقدمه 172
1.1.6.2 شیراز 172
1.1.6.3 موقعیت جغرافیایی شهرستان 173
1.1.6.4 مشخصه های جغرافیایی شهر شیراز 173
1.1.6.5 ویژگی های جمعیتی 174
1.1.6.6 دین 174
1.1.6.7 فرهنگ 175
1.1.6.8 ویژگی ها ومطالعات اقلیمی 175
1.1.6.9 باد 175
1.1.6.10 بارندگی 176
1.1.6.11 دما 177
1.1.6.12 رطوبت 178
1.1.6.13 مکان یابی پروژه 179
1.1.6.14 معرفی سایت های پیشنهادی 179
1.1.6.15 انتخاب سایت براساس فرآیند تحلیل سلسله مراتبی(AHP) 182
1.1.6.16 اصول فرآیند تحلی سلسله مراتبی 183
1.1.6.17 معیارهای انتخاب سایت وتعیین اولویت هریک 183
1.1.6.18 نتایج حاصل از ورود معیارها وگزینه ها درتحلیل سلسله مراتبی (AHP) 184
1.1.6.19 انتخاب نهایی سایت 186
1.1.7 بررسی نمونه های موردی 189
1.1.7.1 موزه ادیان جهان در تایوان MUSEUM OF WORLD RELIGIONS 189
1.1.7.2 معبد ادیان SMITH COLLEGE CAMPUS CENTER 195
1.1.7.3 طرح کلی مجموعه 196
1.1.7.4 فضای قدسی 198
1.1.7.5 معابد کوچک ومجزای ادیان 199
1.1.7.6 خانه عبادت و آموزش HOUSE OF PRAYER AND LEARNING 201
1.1.7.7 مرکز بین دینی دانشگاه دربی 206
1.1.8 برنامه ریزی و فرآیند طراحی 212
1.1.8.1 نیاز سنجی مخاطبین 212
1.1.8.2 ارایه برنامه فیزیکی 214
1.1.8.3 تحلیل و بررسی سایت 219
1.1.8.4 بررسی دسترسی های سایت 219
1.1.8.5 شناخت کاربری های مجاور وموثر 220
1.1.8.6 بررسی پوشش گیاهی موجود در سایت 220
1.1.8.7 شکل گیری طرح 221
1.1.8.8 نقشه های طرح مجموعه 225
1.1.8.9 تصاویر مجموعه 228
1.1.8.10 فهرست منابع 236
1.1.8.11 ABSTRACT 248

1-2 ) بررسی عوامل کالبدی موثر بر شکل گیری حس معنوی درمساجد

1.2.1 خلاصه 250
1.2.2 مقدمه 251
1.2.3 مساجد اسلامی 251
1.2.4 حس معنوی 252
1.2.5 هنر اسلامی 253
1.2.6. عناصر کالبدی 253
1.2.7 گنبد 255
1.2.4 مناره 256
1.2.5 تزئینات 257
1.2.10 یافته های تحقیق 258
1.2.11 جمع بندی ونتیجه گیری 259
1.2.12 منابع وماخذ 261

1-3 ) بررسی اصالت اسلامی ایرانی درمساجد نو گرای معاصر

1.3.1 چکیده 262
1.3.2 مقدمه 263
1.3.3 پیشینه و روش تحقیق 263
1.3.4 اصول معماری مسجد از دیدگاه حکمت اسلامی 263
1.3.5 اصول معماری مسجد ازبعد تشخص شهری 263
1.3.6 الگوشناسی مساجد معاصر 266
1.3.7 مسجد چهار راه ولی عصر(عج) تهران 268
1.3.2 نتیجه گیری 274
1.3.3 فهرست منابع و مراجع 275

1-4 ) معماری سنتی ونقش آن در مساجد ایران،نمونه موردی

1.1.4 چکیده 277
1.4.2 مقدمه 278
1.4.3 تاریخچه مسجد درایران 278
1.4.4 مفاهیم و اصول سنتی درمعماری ایران 279
1.4.5 آیا معماری نوین درایران،اهداف ودیدگاه های معماری اصیل اسلامی-ایرانی را در بر میگیرد؟ 279
1.4.6 آیا معماری نوین در ایران شکل تکامل یافته معماری اصیل اسلامی-ایرانی است؟چرا؟ 280
1.4.7 الگوهای معماری پایدار 280
1.4.8 توسعه پایدار 281
1.4.9 مساجد ایران 281
1.1.40 مناره 282
1.1.41 میانسرا 283
1.1.42 ایوان 283
1.1.43 رواق 283
1.1.44 گنبد 283
1.4.15 شبستان ستون دار 284
1.4.16 مسجد کبود تبریز 284
1.4.17 معماری مساجد 285
1.4.18 مرمت و تعمیربنا 286
1.4.19 نتیجه گیری و پیشنهادات 287
1.4.20 منابع 287

1-5 ) تجلی اعتماد درطراحی معماری وتزیینات نقاشی درمعماری با مطالعه موردی سقاتالار(سقانفار) در استان مازندران

1.5.1 چکیده 290
1.5.2 مقمده 291
1.5.3 مفهوم نمادین اجزا وعناصر سقاتالارها 292
1.5.4 مفهوم نمادین نقوش سقاتالارها 295
1.5.5 نتیجه گیری 303

1-6 ) مقایسه معماری وهنر اسلامی با معماری وهنر مسیحیت با تاکید برمسجد وکلیسا

1.6.1 چکیده 306
1.6.2 مقدمه 307
1.6.3 روش تحقیق 307
1.6.4 معماری و روند طراحی 307
1.6.5 نور 309
1.6.6 رنگ 310
1.6.7 تزئینات 31
1.6.8 نمونه موردی 312
1.6.9 نتیجه گیری 312

1-7 ) بررسی طراحی داخلی فضاهای قدسی در دین اسلام

1.7.1 خلاصه 314
1.7.2ABSTRACT 314
1.7.3 مقدمه 315
1.7.4 بیان مسئله 315
1.7.5 همیت و ضرورت تحقیق 316
1.7.6 اهداف تحقیق 316
1.7.7 سوالات تحقیق 316
1.7.8 روش تحقیق 316
1.7.9 تعاریف 316
1.7.10 دیدگاه قویر باخ درباره دین 317
1.7.11 دیدگاه دورکهایم درباره دین 317
1.7.12 دیدگاه اندیشمندان مختلف درباره مقدس،مکان مقدس،فضای مقدس 317
1.7.13 دیدگاه رودلف انو درباهر مقدس وامر مقدس 317
1.7.14 دیدگاه سید حسین نصر درباره هنر مقدس 317
1.7.15 دیدگاه جونل بررتون درباره فضای قدسی 317
1.7.16 دیدگاه اندیشمندان مختلف درباره مسجد 318
1.7.17 دیدگاه الحریری درباره مسجد 318
1.7.18 دیدگاه اندیشمندان مختلف درباره رنگ و نور 318
1.7.19 بررسی بناها 318
1.7.20 مهمترین رنگ های استفاده شده 319
1.7.21 نتیجه گیری 320
1.7.22 منابع 320

1-8 ) بررسی معماری ادیان الهی وتاثیر آن در طراحی مدرن

1.8.1 چکیده 322
1.8.2 مقدمه 322
1.8.3 بیان مسئله 323
1.8.4 سوالات تحقیق 324
1.8.5 فرضیه ها 324
1.8.6 اهداف تحقیق 324
1.8.7 ادبیان 325
1.8.8 دین 325
1.8.9 فرقه ها 325
1.8.10 معماری 326
1.8.11 معماری مدرن 326
1.8.12 فرقه اسلام و ویژگی معمارانه 326
1.8.13 ویژگی معماری 326
1.8.14 تقسیم بندی بناهای دوره اسلامی 327
1.8.15 شاخص های معماری وشهرسازی اسلامی 327
1.8.16 عناصر تزئینات،نماد وریزفضاهایی درمعماری اسلامی 327
1.8.17 فرقه وهابیت و ویژگی معمارانه 328
1.8.18 عناصر،تزئینات،نماد و ریز فضاهایی درفرقه وهابیت 328
1.8.19 زرتشت 329
1.8.20 معماری زرتشتی 329
1.8.21 شالوده فکری شکل دهنده معابد 329
1.8.22 معماری کلیساهای مسیحی 330
1.8.23 یهودیت 330
1.8.24 هندو 331
1.8.25 نکات متماری بودایی هند 331
1.8.26 آیین بودایی 331
1.8.27 معماری شینتو 331
1.8.28 تفاوت میان معماری اسلامی و وهابیت 332
1.8.29 شباهت فرقه ها 332
1.8.30 تقابل هنر ومعماری اسلامی با معماری غربی 332
1.8.31 هنر درمعماری مدرن 333
1.8.32 تاثیر هنر دینی درمعماری 333
1.8.33 تاثیر معماری ادیان گذشته درمعماری های مدرن 334
1.8.34 منابع 335

i

ارجاع دهی و رفرنس نویسی

تمام مطالب این بسته مطابق با استاندارد های دانشگاههای وزارت علوم ایران رفرنس دهی شده اند و هیچ قسمتی از بسته وجود ندارد که بدون منبع باشد.

نگارش گروهی

در نگارش و جمع آوری این بسته آموزشی دو کارشناس ارشد رشته مکانیک و یک مهندس برق همراهی کرده اند.کار گروهی بستر بهتری برای پژوهش فراهم میکند.

<

معرفی منبع برای ادامه پژوهش

در این بسته بیش از 1000 مقاله و منبع در زمینه طراحی سازه بر اساس پیوند دین و معماری معرفی شده است که می توان از آنها برای ادامه مسیر پژوهشی استفاده کرد.

Z

پاسخ به سوالات و پشتیبانی علمی

در قسمت دیدگاه ها  اماده پاسخگویی به سوالات احتمالی شما در حد توان علمی خود هستیم.در صورت نیاز شماره تماس برای ارتباط با محققین برای شما ارسال می گردد.

بخش هایی از فصل دوم پیوند دین و معماری در طراحی مسکن

در مورد سرآغاز مدرنیته در ایران، میان صاحبنظران اختلاف وجود دارد؛ در حالی که مدرنیزاسیون (اجباری) دوره پهلوی ّ اول مورد توافق همگان اســت، در اینکه این امر ّ اولین بروز مدرنیته در ایران باشــد و نیز اینکه این واقعه، تنها علت همهگیر شدن مدرنیته درایران باشد، اختلاف وجود دارد. برخی تئوری حرکت آرام اجتماعی به سوی مدرنیته را در دوران قاجار مورد تأکید قــرار داده اند موضوع مورد بحث در این موارد، غالباّ اقلیت روشنفکر و هنرمندان معدودی که ضمن آشنایی با فرنگ به ترویج این موضوعات در محافل خصوصی یا روزنامهها میپرداختند یــا تعداد انگشتشــماری که ّ تنوعطلبی یــا دلزدگی از رفاه بیش از حد، آنان را به تجربیات زندگی خارج از عرف کشــانده اســت فصیحی این در حالی اســت که گزارشهای زندگی روزمره، نه تنها در مورد مردم عادی، بلکه در مورد ّ متمولین یا آشــنایان بــا فرنگ نیز حاوی منظری از یک زندگی ً کاملا ّ ســنتی در این دوران اســت؛ لذا این ســؤال قابل طرح است که کدامیک از دو الگویّ سنت و مدرنیته،در آثار قاجاری، وجه غالب داشته است و اینکه آیا میتوان درفضای زیســت واقعی مــردم قاجــاری، ّ ردپاهای محکمــی از الگوی کالبدی ـ فرهنگی مدرنیته یافت؟ شهر تبریز از یکسو به عنوان مهمترین مرکــز بازرگانی مرتبط با عالم غرب در ایــران در میانه دوره قاجار و از ســوی دیگــر به عنوان یکی از نخســتین مراکزی که مدرنیزاسیون سیستم اداری از سوی عباسمیرزا در آنجا آغاز شد بستری اســت که همزمان هم از درون خود جامعه و هم از جانــب حکومت، زمینههای ورود مدرنیته برای آن فراهم بوده اســت و لذا برای بررســی پرســش فوق، جایگاه مناسبی به شــمار میرود. در این نوشــتار، موضوع مزبور از زاویه یک موضــوع خاص اجتماعی ـ کالبدی، یعنی فضای مهمان در خانه، مورد تحلیل قرار میگیرد

فهرست کامل فصل دوم تپیوند دین و معماری در طراحی مسکن

2-1) یک بررسی تطبیقی میان ایران و غرب درآستانه دوران مدرن

2.1.1 چکیده 337
2.1.2 مقدمه 338
2.1.3 پیشینه پژوهش 338
2.1.4 روش پژوهش 338
2.1.5 حضور اجتماعی-کالبدی مهمان درخانه درسنت اسلامی 339
2.1.6 مهان در خانه سنتی ومدرن درآستانه مدرنیته 340
2.1.7 مسکن حداکثری 340
2.1.8 مسکن حداقلی 344
2.1.9 مسکن جمعی 346
2.1.10 نتیجه گیری 348
2.1.11 پی نوشت 349
2.1.12 REFERENCES: 350

2-2 ) بررسی تطبیقی شاخصه های مسکن ایرانی-اسلامی با مسکن آپارتمانی امروز

2.2.1 چکیده 353
2.2.2 مقدمه 354
2.2.3 مفهوم خانه ومسکن 354
2.2.4 شناخت معماری مسکن گذشته ایران براساس معیارهای مسکن اسلامی 355
2.2.5 معیارهای طراحی خانه مطلوب ایرانی-اسلامی 356
2.2.6 توجه حریم خصوصی 357
2.2.7 استفادهی از عوامل طبیعی 357
2.2.4 امنیت و آسایش 358
2.2.5 تواضع درخانه(اجتناب از خودبینی واسراف) 358
2.2.10 کیفیت فضا 358
2.2.11 جمع بندی معیارهای خانه ی ایرانی-اسلامی 360
2.2.12 روش تحقیق 360
2.2.13 پایایی پرسشنامه 360
2.2.14 روایی(اعتبار) پرسشنامه 360
2.2.15 نتایج عامل اکتشافی 361
2.2.16 ارائه وتحلیل نتایج توصیفی 361
2.2.17 نتیجه گیری 363
2.2.18 فهرست منابع 364

2-3 ) بررسی تاثیر تفکر اسلامی در شکل گیری عناصر مسکن سنتی(فضای زیست)

2.3.1 چکیده 366
2.3.2 مقدمه 366
2.3.3 بهبهان 367
2.3.4 خانه محسنی 367
2.3.5 خانه نجف خان 368
2.3.6 اصول طراحی خانه های سنتی بهبهان 368
2.3.7 خانه های چهار فصل 368
2.3.2 حیاط مرکزی 369
2.3.3 فضای زیست 369
2.3.10انواع چیدمان فضای زیست در خانه های سنتی 370
2.3.11 مفهوم فضای زیست 370
2.3.12 رابطه مفاهیم زیست با ساکنیم آن 372
2.3.13 عوامل کلی موثر بر مطلوبیت فضای زیست ازنظرساکنین آن 372
2.3.14 مفاهیم روانشناختی فضای زیست ورابطه آن با کاربران فضا در خانه های سنتی بهبهان 373
2.3.15 جمع بندی 375
2.3.16 منابع 376

2-4 ) بررسی تطبیقی حریم خصوصی در معماری مساکن عصر حاضر با ویژگی معماری ایرانی-اسلامی

2.4.1 چکیده 377
2.4.2 مقدمه 378
2.4.3 پیشینه پژوهش 378
2.4.4 مشخصه های مهم معماری ایرانی-اسلامی 379
2.4.5 مسکن 379
2.4.6 حریم خصوصی 379
2.4.7 حریم خصوصی ازدیدگاه صاحب نظران 380
2.4.8 حریم خصوصی درساختار فضایی خانه های سنتی ایران 380
2.4.9 مقایسه اجمالی رعایت حریم خصوصی درخانه های سنتی ومعاصر 380
2.4.10 ارتفاع ونمای بیرونی 381
2.4.11 سرویس بهداشتی 383
2.4.12 حریم داخلی اعضای خانواده(اتاق خواب ها) 383
2.4.13 روش تحقیق 384
2.4.14 نیاز به حریم خصوصی از منظر ساکنیم مجتمع های مسکونی 384
2.4.15 دید داشتن همسایه های بلوک روبه رو به پنجره ها 384
2.4.16 طراحی درب های ورودی واحدهای روبه روی یکدیگر 385
2.4.17 نزدیکی سرویس به آشپزخانه 385
2.4.18 عبور صدا از طریق تهویه درسرویس بهداشتی 386
2.4.19 دید داشتن افراد پیاده به بالکن 386
2.4.20 پیشنهادات 387
2.4.21 منابع 388

2-5 ) بررسی تطبیقی ابعاد حریم درمسکن سنتی ومعاصر با استفاده از مدل تحلیلی BDSR

2.5.1 چکیده 391
2.5.2 مقدمه 392
2.5.3 معرفی مدل BDSR برای تحلیل حریم در مسکن 392
2.5.4 تحلیل مسکن سنتی براساس مدل 395
2.5.5 تحلیل مسکن معاصر براساس مدل 398
2.5.6 بررسی تطبیقی ابعاد حریم درمسکن سنتی ومعاصر 401
2.5.7 نتیجه 404
2.5.8 منابع 405

تعداد صفحه بسته آموزشی

تعداد منابع معرفی شده برای ادامه کار

تعداد پشتیبانان مخصوص این فایل

قسمت هایی از فصل سوم تاثیر محرمیت در معماری ایرانی

حفظ حريم و شانيت مسلمانان از نظر سن و جنس موجب گرديده است تا مسلمانان خانه هاي خود را ذيل توجه به اين باور ديني بسازند و اين در ساخت منازل مسكوني و اماكن عمومي به نوعي تقسيم بندي فضاها از نظر عملكرد منجر گرديده كه در معماري سلسله مراتب فضايي نام گرفته است. به عبارت ديگر فضاهاي مسكوني مسلمانان اگر چه با تكيه بر مهندسي و رعايت اصول معمارانه و تحت تاثير عوامل موثر شكل يافته است اما گاه در ساخت آنها عناصر و اجزايي با شيوه هايي تعبيه گرديده كه مي تواند مبين نگاهي فراتر از حدود معمول ميان افراد و متضمن ايجاد حريمي قدسي باشد. اين ساختمان ها با توجه به تمامي موازين فني و اجرايي و خصوصا اخلاقي و اسلامي و رعايت ضوابط محرميت در همه فضاها با اصول و كليه نكات و خواسته هاي ذاتي و فطري نه براي افراد يك خانواده، بلكه چندين خانواده كه بيشتر فاميل بزرگ بوده اند، ساخته مي شد

فهرست کامل فصل سوم تاثیر محرمیت در معماری ایرانی

3-1 ) بررسی حضور نور طبیعی ومحرمیت فضاهای داخلی خانه های درونگرای شهر یزد

3.1.1 چکیده 407
3.1.2 ABSTRACT 407
3.1.3 مقدمه 408
3.1.4 اهميت عنصر نور در آيات قرآن و رسالات دانشمندان مسلمان 409
3.1.5 اهميت حفظ حريم در قران و احاديث 409
3.1.6 عوامل درونگرا بودن معماري مسكوني ايران 410
3.1.7 محرميت در خانه هاي مسكوني شهر يزد 411
3.1.8 اهميت حضور نور طبيعي در فضاهاي زندگي 412
3.1.9 الگوي نور رساني در خانه هاي درونگراي شهر يزد 413
3.1.10 نتیجه گیری 415
3.1.11 منابع 417

3-2 ) بررسی رابطه مفهوم حریم زنانه با آفرینشفضاي ورودي در معماري ایران

3.2.1 چکیده 418
3.2.2 بیان مساله 419
3.2.3 ضرورت اجراي تحقیق و اهداف طرح 422
3.2.4 روش شناسی پژوهش 423
3.2.5 شیوه اجرا و تجزیه تحلیل داده ها 423
3.2.6 روشگردآوري اطلاعات 423
3.2.7 ابزار گردآوری اطلاعات 424
3.2.8 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 425
3.2.9 بحث و بدنه تحقیق 426
3.2.10 یافته هاي پژوهشی و نتیجه گیري 437
3.2.11 نتیجه گیري 438
3.2.12 یادداشت 439
3.2.13 منابع 440

3-3 ) محرمیت درمعماری سنتی ایران

3.3.1 چکیده. 442
3.3.2 مقدمه 443
3.3.3 مفاهيم و اصول سنتي در معماري ايران 443
3.3.4 اصل محرمیت 444
3.3.5 اصل سلسله مراتب 446
3.3.6 درونگرايي 448
3.3.7 پيوند معماري با طبيعت 449
3.3.8 نگاهي به اصل محرميت با توجه به آيات و روايات 450
3.3.9 نتيجه گيري 452
3.3.10 منابع 453

قسمت هایی از فصل چهارم پیوند دین و معماری در طراحی پل ها

هدف این مقاله جست وجو در باب واژه پل می باشد.که در فرهنگ اساطیری ایران جایگاه خاصی دارد.لذا نخست، به مفاهیم پل در آیین باستانی ایران و سپس در دین اسلام ودوران پس از اسلام می خپردازیم. استگاه و مفاهیم پل در هنر اسلامی و ارزشها در معماری پل ها،اصالت خود را از سیر تعالی و ترقی انسان بسوی معبود کامل (خدای متعال) پیوند می دهد.در این مقاله روشن می سازیم که تاریخ ایران همواره با هنر پیوندی ناگسستنی داشته است.از زمان اغاز ایران باستان انجمن های دینی، ادای سوگند،برگزاری جشن ها در دین زرتشت و بعدها در دوره اسلامی وجود داشته است.در دوران پس از اسلام نشان می دهد نیز که،چگونه می توان با تآمل در شکل،کارکرد،اسناد تاریخی و واقعیت ملموس،معنای شکل دهنده صورت آنها را یافت.در گذر از پل های اسلامی حسی معنوی بر هر آدمی خطور می نماید، که آمیزه ای از طرف خداوند در قلبش در حال شکل گیری می باشد.که در ادامه به روش پدیدار شناسی هرمونتیک به آن پرداخته می شود

فهرست کامل فصل چهارم پیوند دین و معماری در طراحی پل ها

4-1 ) تجلی رمزگونه ی،پل های اسلامی به روش پدیدار شناسی

4.1.1 چکیده 454
4.1.2 مقدمه 455
4.1.3 مرور سوابق وپیشینه ی تحقیق 455
4.1.4 روش شناسی تحقیق 456
4.1.5 فرضیه های مقاله 457
4.1.6 یافته ها 457
4.1.7 پل در دوران پس اسلام 459
4.1.8 پل خواجو(پل شاهی) 460
4.1.9 بخشی از رمز و راز نهفته پل خواجو 463
4.1.10 نتیجه گیری 465
4.1.11 منابع 466

4-2 ) اندرکنش خاک وسازه های بتونی با قاب خمشی ویژه و دیوار برشی درساختگاه های تیپIII و IV

4.2.1 چکیده 196
4.2.2 مقدمه 197
4.2.3 اندرکنش خاک-سازه 197
4.2.4 روش های تحلیل اندرکنش خاک-سازه 197
4.2.5 اثرات اندرکنش خاک-سازه 198
4.2.6 مدل سازه 198
4.2.7 مدل فونداسیون 199
4.2.8 مدلسازی خاک ونقش ساختگاه 199
4.2.9 روش کار 201
4.2.10 نتیجه گیری 202
4.2.11 مراجع 206

%

میزان رضایت

میزان رضایت افراد خریدار این بسته بعد از خرید

(نظر سنجی به وسیله ایمیل و یک هفته بعد ازخرید بسته انجام می گیرد)

قسمت هایی از فصل پنجم پیوند دین ومعماری در طراحی باغ ها

هر ملت براساس جهان بینی خویش برای طبیعت ارزش قائل بوده و ارتباطش با آن را بر پایه اصول و ارزش های جهان بینی خود شکل داده است.در تفکر و جهان بینی اسلامی توجه به جنبه معنایی و باطنی پدیده های عالم مائز اهمیت است.در این تفکر رابطه مردم با طبیعت،رابطه ای بر اساس امترام است و عناصر طبیعی به عنوان آیه ونشانه های الهی ممسوب می شوند.2 “و کسووانی را که ایمان آورده و عمل صووالح انجام داده اند، به باغ های بهشووتی وارد می کنند. باغ هایی که نهرها از پای درختانش جاری ا ست، به اذن پروردگار شان، جاودانه در آن می مانند و تمیت آنها در آن « سلام» ا ست “( سوره ابراهیم، آیه .)23وقتی سووخن از منظر ایرانی به میان می آید، شوواید اولین و تنها کلمه ای که در ذهن نقش می بندد، واژه باغ ایرانی ا ست که طنانچه انتظار می رود از جایگاه منا سبی در طرامی های منظر برخوردار نبوده ا ست. باغ ایرانی، در پس ارزش های نهان خود، تنها به هندسه کالبدی شناخته می شود؛ هرطند این هندسه قوی، متفکرانه و دارای اصول آبیاری و کشاورزی بوده و از اهمیت کمی برخوردار نیست؛ از طرفی، بررسی عناصر باغ ایرانی به تنهایی و عدم توجه به ارتباط این عناصر با یکدیگر و ارتباط با زمینه پیدایش باغ به سوووب، معانی و مفاهیم موجود، می تواند از درجه اعتبار و ماندگاری آن بکاهد. اهمیت دیدگاه نسبت به انسان وارتباط عناصر باغ و کیفیت های ناشی از کنار هم قرارگرفتن عناصر، می تواند در شناخت عوامل تأثیرگذار در ارتقاء مفهوم روح مکان (مس مکان) در باغ ایرانی نقش اساسی ایفا کند

فهرست کامل فصل پنجم پیوند دین ومعماری در طراحی باغ ها

5-1 ) رابطه انسان و طبیعت در باغ ایرانی از منظر معماری اسلامی

5.1.1 چکیده 467
5.1.2 مقدمه 468
5.1.3 سوال های تحقیق 469
5.1.4 اهداف تحقیق 469
5.1.5 فرضیه 469
5.1.6 روش تحقیق 469
5.1.7 تعریف طبیعت 469
5.1.8 رابطه انسان با طبیعت از دیدگاه شریعت حضرت علی(ع) 469
5.1.9 تعامل انسان با طبیعت ازدیدگاه بزرگان 470
5.1.10 تعامل انسان با طبیعت از دیدگاه معماری 470
5.1.11 روش های مختلف ارتباط با طبیعت از دیدگاه صاحب نظران 470
5.1.12 همزیستی با طبیعت 471
5.1.13 رابطه هندسه و طبیعت از دیدگاه معماری 473
5.1.14 نتیجه گیری 474
5.1.15 باغ سازی چیست؟ 475
5.1.16 هدف از باغ سازی 475
5.1.17 باغ ایرانی در بستر اسلام ایرانی 475
5.1.18 معماری وباغ سازی دوران اسلامی 476
5.1.19 عناصر تشکیل دهنده یک باغ ایرانی 478
5.1.20 هندسه باغ ایرانی 479
5.1.21 علت های شکل گیری باع های ایرانی 479
5.1.22 بحث ونتایج 480
5.1.23 فهرست منابع 481

5-1 ) بررسی هندسه باغ ایرانی از منظر عرفان وحکمت

5.2.1 چکیده 483
5.2.2 مقدمه 483
5.2.3 بیان مسئله 484
5.2.4 اهداف پژوهش 484
5.2.5 سوالات پژوهش 484
5.2.6 روش تحقیق 484
5.2.7 باغ سازی چیست؟ 485
5.2.4 هدف از باغ سازی 485
5.2.5 تعامل انسان با طبیعت از دیدگاه بزرگان 485
5.2.10 تعامل انسان با طبیعت از دیدگاه معماری 485
5.2.11 عناصر وساختار باغ ایرانی 486
5.2.12 اصول طراحی باغ های ایرانی 486
5.2.13 ویژگی مشترک باغ های ایرانی 487
5.2.14 نقشه های باغ های ایرانی 488
5.2.15 زمین درباغ ایرانی 488
5.2.16 فضا در باغ ایرانی 488
5.2.17 هندسه 489
5.2.18 تقدیس آب در باغ ایرانی 489
5.2.19 تقسیم بندی باغ ها درجهان 490
5.2.20 بررسی باغ در دوره های تاریخی 490
5.2.21 نتیجه گیری 492
5.2.22 مراجع 492

قسمت هایی از فصل ششم پیوند دین و معماری در بناهای تاریخی

ملازمت و همنشینی هنر معماری و خوشنویسی در طی دوران تمدن اسلامی ما را بر آن میدارد تا به بررسی نقش هنر خوشنویسی در کتیبه کاریها و کاشی ها و روبناهای سازههای ایران پس از اسلام بپردازیم (نایجل، 8811این نقش در .) های زیرحوزه قابل بررسی است:
– زیباییشناختی: اولین و ابتداییترین ویژگی که برای خوشنویسی موجود در ابنیهی تاریخی میتوان ذکر کرد افزایش ارزش بصری و زیبایی ابنیهی موجود است. حضور خطوط ثلث با الفهای کشیده و حروف درهمتنیده،گاه چنان است که خوانایی خطوط را مشکل میسازد و این، نشان از اهمیت ارزش زیباییشناختی خوشنویسی دارد.
– هویتبخشی: خوشنویسی به مثابه جان و روحی برای کالبد ابنیه است. با بهرهگیری از خوشنویسی و خطاطی علاوه بر افزایش ارزش زیباییشناختی بناهای مختلف، ارزش بیان معنوی و وحیانی آن نیز افزوده میگردد و به معماری، هویت ویژهی دینی و رنگ و بوی مذهبی میبخشد. ایوانها، منارهها، گنبدها، کاشیها و حاشیههای خوشنویسی شده، علاوه بر ارزش زیباییشناختی به لحاظ فهم تعلق این بنا به هویت اسلامی و دینی قابل توجه است (هنفلینگ، .)8811
– معرفتی: توجه به خود آیات و معارف و انتخاب آیات متناسب با زمینههای بنا در بسیاری از معماریها قابل توجه بوده است. به طور مثال انتخاب آیهی 81سورهی توبه: اِنّ ما یَعْمُرُ مَساجِدَ اللّ ه مَنْ امَن بِاللّ هِ وَالْیَوْمِ الْاخِرِ بر سردر مساجد نشان از توجه سازندگان به فاعل حقیقی و معمار مطلق و ویژگیهای بایدی معمار دارد. به طور کلی هنر بیشتر از هر چیز در خدمت دین و مفاهیم والای آن بوده و میراث هنری ایران اسلامی به این حدیث نبوی در کنزالاعمال توجه دارد که: الخ طُّ الحَسَنُ یَزیدُ الحَقّ وَض حا: خط نیکو- و کلاً هنر- سازد و تر میکارحق را آش بیشتر نمایان میکند.
– تاریخی: علاوه بر موارد یاد شده به لحاظ تاریخی نیز این خوشنویسیها مورد توجه قرار میگیرند. چرا که تاریخ ساخت و نام معمار در اکثر بناها به شکل آبستره و انتزاعی ذکر شده که بیانگر بسیاری از اسرار و رموز تاریخی است (ریختهگران، .)881

فهرست کامل فصل ششم پیوند دین و معماری در بناهای تاریخی

6-1 ) تاملی برچیستی رمز پردازی مقدس،درمعماری فرازمینی گذشته ایران

6.1.1 چکیده 493
6.1.2 مقدمه 493
6.1.3 روش تحقیق 493
6.1.4 ضرورت واهمیت پژوهش 494
6.1.5 معماری واندشه های ایرانی-اسلامی 494
6.1.6 وحدت 494
6.1.7 نظم 494
6.1.8 عدل 495
6.1.9 زیبایی 495
6.1.10 اصل نمادپردازی محتوایی و واقع گرایانه درعناصر واجزای معماری 495
6.1.11 هنر مقدس 495
6.1.12 رمز ونماد 496
6.1.13 کاربرد اعداد درمعماری 496
6.1.14 معماری عدد11 498
6.1.15 مدرسه خان شیراز 498
6.1.16 نتیجه گیری وجمع بندی 499
6.1.17 مراجع 499

6-2 ) نقش ماندگار وحی برپیکره بناهای ایرانی

6.2.1 چکیده 500
6.2.2 مقدمه 501
6.2.3 جایگاه خوشنویسی درمعماری 502
6.2.4 تاریخچه ی خط اسلامی 505
6.2.5 کتیبه ها 510
6.2.6 نتیجه گیری 517
6.2.7 منابع 518

6-2 ) سنت سنت گرایان وسنت گرایی معماران

6.3.1 چکیده 519
6.3.2 مقدمه 520
6.3.3 در چند وچون سنت 520
6.3.4 سنت مقدس 520
6.3.5 سنت مجرب 520
6.3.6 سنت افسانه ای 521
6.3.7 سنت سنت گرایان 521
6.3.2 سنت سنت گرایان،نخستین است 521
6.3.3 سنت سنت گرایان،فرادینی وفرافرهنگی است 521
6.3.10 سنت سنت گرایان برهمه امور جاری است 522
6.3.11 سنت گرایی معماران 522
6.3.12 آرای سنت گرایان درباب معماری 522
6.3.13 آرای سنت گرایان در باب معماری بیشتر توصیفی وکمتر راهبردی است 522
6.3.14 آرای سنت گرایانی درباب معماری سنتی بیشتر استنباطی وکمتر استدلالی است 522
6.3.15 نقدنگاه سنت گرایان به معماری سنتی 524
6.3.16 نقدی کوتاه بریک اثرمعماری سنت گرا 526
6.3.17 معماری سنتی،معماری سنتگرا 527
6.3.18 شرب مدام معمار سنتی 527
6.3.19 نتیجه 528
6.3.20 پی نوشت 529
6.3.21 فهرست منابع 530

قسمت هایی از فصل هفتم تاثیر پیوند دین و معماری در ماندگاری آثار

بحرانهای تغییر اقلیم، تقلیل منابع و آلودگی محیط زیست که ناشی از سبک زندگی و نحوه فعالیتهای انسانی است، به عنوان مهمترین چالشهای جهانی در دنیای کنونی مطرح شده اند. فعالیتهای نابهنجار معماری، شیوه های ساخت و ساز و سبک زندگی در بناهای متداول، سهم عمده ای در بروز بحرانهای مذکور داشته است. از این جهت، ابداع ایده ها و اتخاذ راهکارهای مؤثر در بهبود وضع موجود، در رأس اهداف برنامه های توسعه معماری قرار گرفته و مجموعه اندیشه ها و اقدامات مرتبط با این نوع معماری، با عنوان ((معماری پایدار)) شناخته شده است. با کمی مطالعه در می یابیم که خیلی از بناهای سنتی ما بطور نسبی معماری پایدار به حساب می آیند چون عواملی مانند فرهنگ و اصالت ، اقلیم ، مصالح منطقه و روابط عملکردی مناسب در این بناها تاثیرگذار بودند اما این بناها بطور نسبی پایدار می باشند و هیچ بنایی بطور صد در صد پایدار نمی باشد چون نیازهای ما از فضاهای معماری در طول زمان عوض می شود به همین دلیل ما در هر سبکی از معماری می توانیم به نوعی معماری پایدار بصورت نسبی داشته باشیم به شرطی که به شاخص های معماری پایدار نزدیک باشند. از این رو نگاهی به بافت شهر های سنتی ایران از جمله مناطق سرد سیر آن در خور توجه است. شهرهای ناحیهی سرد ایران بر خلاف شرایط اقلیمی و محیطی سخت، محیطی منطبق بر آسایش ساکنین و پاسخ گو به نیازهای آینده و حال برای زندگی انسان را فراهم کردهاست. اصل هارمونی و هماهنگی در هم آمیخته میان انسان و طبیعت، باعث نیرویی مثبت می گردد و بالعکس اختلاف، جدایی و سعی در سبقت بیهوده از دیگران و در نهایت محیط طبیعی باعث زدودن و انهدام این نیرو می گردد. نگرش اقلیمی بنا را به مشابه یک شیء مکانیکی که در آن باید آسایش اقلیمی مصرف کننده انجام پذیرد می نگرد … در راستای ایجاد یک محیط آسایشی منناسب برای مصرف کنندگان است که بهینه سازی مصرف انرژی و راه حل های گوناگون به دست می آید

فهرست کامل فصل هفتم تاثیر پیوند دین و معماری در ماندگاری آثار

7-1 ) بررسی مصادیق معماری پایدار درمعماری سنتی تبریز

7.1.1 خلاصه 531
7.1.2 مقدمه 532
7.1.3 بیان مسئله 532
7.1.4 اهداف تحقیق 532
7.1.5 روش تحقیق 532
7.1.6 فرضیه های تحقیق 532
7.1.7 معماری پایدار 533
7.1.8 اصول معماری پایدار 533
7.1.9 اقلیم تبریز 533
7.1.10 مساجد سنتی تبریز 534
7.1.11 مسجد کبود 534
7.1.12 جهت گیری وساختار فضایی بنا 535
7.1.13 نسبت پوسته خارجی بنا به حجم بنا کم 535
7.1.14 پلان فشرده وحیاط مرکزی همساز با اقلیم 536
7.1.15 ديوارهاي ضخیم با مصالح داراي ظرفیت حرارتی بالا 536
7.1.16 بازشوهاي کوچک در نماي شرقی و غربی 536
7.1.17 نتیجه گیری 537
7.1.18 مراجع 538

7-2 ) مفهوم ماندگاری درمعماری اسلامی ومقایسه ی آن با مفهوم پایداری درمعماری معاصر

7.2.1 چکیده 541
7.2.2 مقدمه 542
7.2.3 پیشینه تحقیق 543
7.2.4 تعریف لغوی واژه ماندگاری وپایداری 543
7.2.5 ماندگاری وجاودانی درمعماری از دیدگاه صاحبنظران 544
7.2.6 معماری پایدار واهداف پایداری 545
7.2.7 تعریف لغوی واژه معنا 547
7.2.4 معنا ومعنویت ازدیدگاه صاحبنظران 547
7.2.5 معنا،معنویت وماندگاری 548
7.2.10 معماری زنده،معماری ماندگار 548
7.2.11 زیگورات چغازنبیل 549
7.2.12 مجموعه مذهبی-سیاحتی میدان نقش جهان 550
7.2.13 بازار تبریز 550
7.2.14 میدان آزادی 551
7.2.15 تدوین پرسشنامه وتحلیل داده ها 551
7.2.16 یافته ها 553
7.2.17 نتیجه گیری 555
7.2.18 منابع 555
7.2.19 REFERENCES 556
7.2.20 ABSTRACT 558

قسمت هایی از فصل هشتم دلایل سیر نزول معماری اسلامی

ایران دارای میراث بزرگ معماری است. از زمان ساخت کهن ترین بنای مهم معماری ایران یعنی ریگورات چغازنبیل تا آستانه دوره معاصر ایران. در تمامی این مدت زمان طوولانی، همواره و پیوسته یک فعالیت قوی و مهم معماری در این کشور وجود داشته که این فعالیت سهم بزرگی در شکل دادن و پیشبرد معماری جهان در دوره های مختلف تاریخ به عهده داشته اند.
تاریخ معماری ایران را می توان به دو بخش اصلی، معماری قبل و بعد از اسلام تقسیم کرد.
جهان بینی اسلامی از 1400 سال پیش وارد ایران شد و معماری ایران را تحت تاثیر خود قرار داد و به آن کیفیت جدیدی بخشید، لکن به هر حال پیوند محکمی بین این دو بخش معماری ایران، چه بخش قبل از اسلام که دو دوره طلایی طولانی هخامنشی و ساسانی را در بر می گیرد، و چه بخش بعد از اسلام که حداقل تا زمان صفوی یهنی در یک دوره هزار ساله سیر تکاملی ممتدی داشته است. به عنوان قسمت های پر اهمیت تاریخ معماری بر شمرده می شوند.

فهرست کامل فصل هشتم دلایل سیر نزول معماری اسلامی

8-1 ) علل سیر نزولی معماری اسلامی-ایرانی

8.1.1 چکیده 562
8.1.2 مقدمه 562
8.1.3 سیر تکامل تاریخچه معماری معاصر ایران 562
8.1.4 نتیجه گیری 567
8.1.5 منابع 567

تمام منابع معرفی شده هم به صورت فایل Word و هم به صوت فایل PDF در اختیار شما قرار می گیرد.

تومان70,000 تومان35,000افزودن به سبد خرید