بسته جامع طراحی سازه بر اساس پیوند دین و معماری

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی حاوی ۶۰۰ صفحه از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه طراحی سازه بر اساس پیوند دین و معماری است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

  • فصل اول پیوند دین و معماری در طراحی عبادتگاه
  • فصل دوم پیوند دین و معماری در طراحی مسکن
  • فصل سوم تاثیر محرمیت در معماری ایرانی
  • فصل چهارم پیوند دین و معماری در طراحی پل ها
  • فصل پنجم پیوند دین ومعماری در طراحی باغ ها
  • فصل ششم پیوند دین و معماری در بناهای تاریخی
  • در فصل هفتم تاثیر پیوند دین و معماری در ماندگاری آثار
  • در فصل هشتم دلایل سیر نزول معماری اسلامی

آگاهـی نسـبت بـه تأثیـر متقابـل انسـان،فرهنـگ،روش زیسـت و محیـط زندگـی بـر یکدیگـر مـورد غفلـت واقـع شـده و یـا تحـت تأثیـر تفکـر سـوادا گرانه حا کـم بـر شهرسـازی قـرار گرفتـه اسـت. موضـوع مهـم هویـت کـه در صورت شـکل گیری شـهر براسـاس مبانـی نظـری منبعـث از ارزشهـای فرهنگـی جامعـه بـه تجل هویــت فکــری و فرهنگــی جامعــه و مقابلــه بــا بحــران هویــت کمــک فراوانــی میکنــد، از دیگــر مــواردی اســت کــه ضــرورت الگوســازی شهرســازی ایرانــی اســلامی پیشــرفت را بیــان می-نمایــد. الگــوی شهرســازی اســلامی ایــران پیشــرفت بــا گرفتــن مبانــی خــود از فلســفه، انســان شناســی و جهــان بینــی اســلامی، در برابــر اندیشــه غربــی اســت کــه انســان را موجـودی تـک سـاحتی و مـادی قلمـداد میکنـد. ایـن الگـو بـه پشـتوانه اصـل و منشـأ خـود کـه مکتـب جامـع و کامـل اسـلام و فرهنـگ غنـی ایرانـی اسـت، جامـع تمـام ابعـاد زندگـی شـهری اسـت و بـرای هـر یـک از ابعـاد اجتماعـی- اقتصـادی، کالبـدی و… دارای اصولــی مــدون براســاس آموزههــای مکتــب مبیــن اســلام و تاریخچــه و توانمندیهــای نیــروی انســانی و فرهنگـی بسـتر خـود یعنـی ایرانـی اسـلامی اسـت. در گذشـته نــگاه معمــار بــه انســان، زندگــی و جامعــه بــه نحــوی بــود کــه مسـکن حقیق تـا و بـه درسـتی فضـای سـکونت و آرامـش بـرای افــراد یــک خانــواده بــود. امــا ایــن نــگاه امــروزه از میــان رفتــه اســت. بنابرایــن پژوهــش بــه دنبــال راه حلــی اســت تــا بتــوان در ارتبـاط بـا طراحـی خانـه ای زنـده و بـا کیفیـت مطلـوب قـدمبرداشــت. تــا کیفیــت خانههــای ایرانــی – اســلامی از دســت رفتـه در خانـه امـروز را بازیابـی نمـوده و روح و حیـات زندگـی در خانههــای امــروز را احیــا کــرد.
اهمیـت و ضـرورت ایـن پژوهـش ایـن اسـت کـه اکثریـت قریـب بــه اتفــاق ســاکنین خانههــای ایــران، مســلمان هســتند و در جامعــه-ی مســلمان زندگــی میکننــد و بایــد از مســکنی اســتفاده کــرد کــه ویژ گیهــای یــک مســکن ایرانــی را داشــته باشـد. تـا در آن بـه آرامـش رسـید. پژوهـش حاضـر، بـا شـناخت حساســیت و اهمیــت موضــوع مســکن و هویــت مطلــوب آن، ضــرورت پرداخــت و مطالعــه در ایــن زمینــه را، هــم از دیــدگاه اســلام و هــم در حــوزه مبانــی و اصــول مطــر ح در معمــاری و شهرســازی اســلامی، بــا توجــه بــه نیازهــا و شــرایط جامعــه کنونـی ضـروری می دانـد. چـرا کـه تاثیـر ارزشهـای اسـلامی بــر فضاهــای زیســتی در همــه حــال، تأثیــری بســیار مفیــد و مثبــت خواهــد شــد.
لـذا هـدف کلـی ایـن پژوهـش، شـناخت جنبه هـای اجتماعـی، فرهنگــی، اعتقــادی و روانــی و هــم چنیــن کالبــدی در مجتمعهــای مســکونی بــه منظــور ارائــه راهکارهایــی بــه قصــد ســاماندهی و ارزیابــی ایــن مجتمعهــا در کوتــاه مــدت و پیشــنهاد رهنمودهایــی بــرای ارتقــاء کیفیــت محیــط مســکونی بــا رویکــردی ایرانــی- اســلامی و همچنیــن بررســی و شــناخت ویژ گیهــای کیفــی مطلــوب در معمــاری گذشــته و بــه کارگیــری آن در انبــوه ســازی آپارتمــان و دســت یابــی بــه اطلاعـات لازم در ایـن زمینـه در جهـت بهره گیـری از نتایجـی قابــل توجــه بــرای دســت یابی بــه یــک مســکن مطلــوب امــروزی و افزایــش رضایت منــدی خانوارهــا از ایــن نــوع واحدهــای مســکونی اســت.
وظیفـه هـر بنـا بـه عنـوان جزیـی از فرهنـگ معمـاری، عینیـت بخشـیدن بـه یـک اندیشـه ( ذهنیـت ) بـه وسـیله ظـرف خـاص آن اســت و بدیــن ترتیــب ایــن ظــرف نمــودی بــرای ســنجش ایـن فرهنـگ خواهـد بـود، لـذا هـر سـاختمان خـود یـک شـاهد فرهنگـی اسـت.

قسمت هایی از فصل اول پیوند دین و معماری در طراحی عبادتگاه

هنر در ایران زمین به قدمت تاریخ است و معماری از بهترین هنر های ایرانی است. براساس آنچه از نوشته های تاریخی به دست می آید، هنر و صنعت از پنج هزار سال قبل از میلاد در ایران زمین ریشه و نشان دارد. و همین علت است که تمامی گستره این مرز و بوم مانند کتاب زنده ای از تاریخ، معماری و هنر ایرانی اسلامی را نشان می دهند. با مرجعه به منابع تاریخی کمتر مکانی را می یابیم که در آن معابد باستانی و اماکن زیارتی و مذهبی با ویژگی های خاص معماری ایرانی وجود نداشته باشد.
نظر اجمالی به معماری ایران در عهد باستان بیانگر اصول شکار دهنده آن هم چون آسایش، استحکام، انبساط و غیر است. پاسارگاد، تخت سلیمان، ارگ بم، میدان نقش جهان و … همه و همه علاوه بر جلال و شکوه و شگفتی، گویای تاریخ و تمدن با شکوه ایران هستند. پس از ورود اسلام به سرزمین پهناور ایران، فرهنگ و هنر این پهنه با عوامل تازه ای ترکیب شد. اصول، آداب و رسوم، مراسم مذهبی، روحیه، اختلاقیات، اندیشه و عقیده نسلها و سایر ویژگی های مردمی نه تنها در بناهای عظیم که در ابنیه کوچک نیز نمود دارد و چنان با جوهره ی وجودی معماری ایرانی در آمیخته است که ردپای آن در تمامی آثار معماری گذشته قابل پی جویی است.

فهرست کامل فصل اول پیوند دین و معماری در طراحی عبادتگاه

1-1 ) پیوند دین و معماری در طارحی عبادتگاه

۱٫۱٫۱ مقدمه وطرح تحقیق ۱۹
۱٫۱٫۱٫۱ مقدمه ۱۹
۱٫۱٫۱٫۲ طرح کلی موضوع ومسئله تحقیق ۲۰
۱٫۱٫۱٫۳ اهمیت وضرورت تحقیق ۲۲
۱٫۱٫۱٫۴ اهداف تحقیق ۲۴
۱٫۱٫۱٫۵ سوالات تحقیق ۲۴
۱٫۱٫۱٫۶ ساختار تحقیق ۲۵
۱٫۱٫۲ دین ۲۷
۱٫۱٫۲٫۱ مقدمه ۲۷
۱٫۱٫۲٫۲ مفهوم دین ۲۸
۱٫۱٫۲٫۳ معنای لغوی دین ۲۹
۱٫۱٫۲٫۴ معنای اصطلاحی دین ۲۹
۱٫۱٫۲٫۵ ابعاد دین ۳۰
۱٫۱٫۲٫۶ منشاء دین ۳۱
۱٫۱٫۲٫۷ علل پیدایش دین ۳۲
۱٫۱٫۲٫۴ علل پذیرش دین ۳۳
۱٫۱٫۲٫۵ کارکردهای دین ۳۴
۱٫۱٫۲٫۱۰ کارکردهای فردی دین ۳۴
۱٫۱٫۲٫۱۱ معرفت زایی ۳۴
۱٫۱٫۲٫۱۲ کارکرد احساسی(بهداشت روانی) ۳۵
۱٫۱٫۲٫۱۳ کارکرد اخلاقی ورفتاری ۳۵
۱٫۱٫۲٫۱۴ کارکردهای اجتماعی دین ۳۶
۱٫۱٫۲٫۱۵ همبستگی ۳۶
۱٫۱٫۲٫۱۶ آزادی وعدالت اجتماعی ۳۶
۱٫۱٫۲٫۱۷ هویت سازی ۳۷
۱٫۱٫۲٫۱۸ طبقه بندی ادیان ۳۷
۱٫۱٫۲٫۱۹ ادیان غیرتوحیدی ۳۷
۱٫۱٫۲٫۲۰ ادیان توحیدی ۳۸
۱٫۱٫۲٫۲۱ آیین زرتشت ۳۸
۱٫۱٫۲٫۲۲ یهودیت ۴۱
۱٫۱٫۲٫۲۳ مسیحیت ۴۴
۱٫۱٫۲٫۲۴ اسلام ۴۷
۱٫۱٫۲٫۲۵ مساله تعداد ادیان ۵۰
۱٫۱٫۲٫۲۶ انحصار گرایی ۵۰
۱٫۱٫۲٫۲۷ شمول گرایی ۵۰
۱٫۱٫۲٫۲۸ کثرت گرایی دینی ۵۱
۱٫۱٫۲٫۲۹ نگاهی به اصول مشترک ادیان ۵۱
۱٫۱٫۲٫۳۰ جمع بندی ونتیجه گیری ۵۲
۱٫۱٫۳ گفت و گوش ادیان ۵۵
۱٫۱٫۳٫۱ مقدمه ۵۵
۱٫۱٫۳٫۲ تعریف گفتگو ۵۵
۱٫۱٫۳٫۳ پیشینه گفتگو ۵۶
۱٫۱٫۳٫۴ گفتگوی ادیان ۵۷
۱٫۱٫۳٫۵ پیشینه گفتگوی ادیان ۵۸
۱٫۱٫۳٫۶ اهداف وآثار گفتگوی ادیان ۵۹
۱٫۱٫۳٫۷ تفاهم ودرک متقابل ۶۰
۱٫۱٫۳٫۲ تلاش برای نجات جامعه ی انسانی از بحران های موجود ۶۰
۱٫۱٫۳٫۳ افزای شروحیه دینی درجهان ۶۲
۱٫۱٫۳٫۱۰ همزیستی پیروان ادیان ۶۲
۱٫۱٫۳٫۱۱ زمینه سازی شکل گیری تنوع فرهنگی ۶۳
۱٫۱٫۳٫۱۲ درک حقایق تازه ۶۳
۱٫۱٫۳٫۱۳ شرایط و قواعد گفتگوی ادیان ۶۴
۱٫۱٫۳٫۱۴ وجود نکاتاشتراک وافتراق وشناخت آن ۶۴
۱٫۱٫۳٫۱۵ احترام کامل به طرف مقابل و آزادی اندیشه او ۶۴
۱٫۱٫۳٫۱۶ اقرار به جهل وتاکید برتساهل ۶۵
۱٫۱٫۳٫۱۷ تکیه بر مشترکات ۶۶
۱٫۱٫۳٫۱۸ فراموش کردن اتفاقات گذشته وتمایزات سیاسی اقتصادی ۶۷
۱٫۱٫۳٫۱۹ موانع گفتگوی ادیان ۶۷
۱٫۱٫۳٫۲۰برتر انگاشتن خود ۶۸
۱٫۱٫۳٫۲۱ مطلق فرض نمودن حقیقت ۶۸
۱٫۱٫۳٫۲۲ تکیه برع ناصر تمایز بخش ۶۹
۱٫۱٫۳٫۲۳ اهانت به طرف مقابل ومسخ عقاید او ۶۹
۱٫۱٫۳٫۲۴ استفاده از معیارهای متفاوت ۷۰
۱٫۱٫۳٫۲۵ انواع گفتگو درگستره گفت وگوی ادیان الهی ۷۰
۱٫۱٫۳٫۲۶ گفتمان احلاقی ۷۰
۱٫۱٫۳٫۲۷ گفتمان همسازگرایانه ۷۱
۱٫۱٫۳٫۲۸ گفتمان پراگماتیستی ۷۲
۱٫۱٫۳٫۲۹ گفتمان وابسته به موسسه ها یا نهادهای دینی ۷۲
۱٫۱٫۳٫۳۰ گفتمان تاریخی ۷۲
۱٫۱٫۳٫۳۱ گفتمان توطئه محور ۷۳
۱٫۱٫۳٫۳۲ گفتمان مبلغ دینی ۷۳
۱٫۱٫۳٫۳۳ فضای گفتگو ۷۴
۱٫۱٫۳٫۳۴ فضای گفتگو میان ادیان ۷۵
۱٫۱٫۳٫۳۵ جمع بندی ونتیجه گیری ۷۶
۱٫۱٫۴ هنر ومعماری قدسی ۷۸
۱٫۱٫۱٫۴ مقدمه ۷۸
۱٫۱٫۴٫۲ امرقدسی ۷۹
۱٫۱٫۴٫۳ شیوه های تجلی امرقدسی ۸۱
۱٫۱٫۴٫۴ شیوه های مستقیم ۸۱
۱٫۱٫۴٫۵ شیوه های غیر مستقیم ۸۲
۱٫۱٫۴٫۶ تجلی امر قدسی درهنر(امر قدسی وهنر) ۸۳
۱٫۱٫۴٫۷ هنر مقدس ۸۵
۱٫۱٫۴٫۸ مفهوم هنر مقدس ۸۶
۱٫۱٫۴٫۹ شکل گیری هنر مقدس ۸۸
۱٫۱٫۱٫۴۰ جایگاه هنرمند درهنر مقدس ۸۹
۱٫۱٫۱٫۴۱ نقش وکارکرد هنر قدسی ۹۱
۱٫۱٫۱٫۴۲ مکان مقدس ۹۱
۱٫۱٫۱٫۴۳ معماری قدسی ۹۳
۱٫۱٫۱٫۴۴ اهداف وکارکردهای فضا ومعماری قدسی ۹۵
۱٫۱٫۱٫۴۵ ایجاد ناهمگونی درفضا ۹۶
۱٫۱٫۱٫۴۶ ایجاد محملی برای اندیشه های دینی ۹۷
۱٫۱٫۱٫۴۷ زمینه سازی حیات معنوی ۹۹
۱٫۱٫۱٫۴۸ ایجاد مکانی برای حضور ذات الهی ۱۰۲
۱٫۱٫۱٫۴۹ تجلی عوالم برتر درساحت های نازل تر ۱۰۵
۱٫۱٫۴٫۲۰ ویژگی های فضا ومعماری قدسی ۱۰۸
۱٫۱٫۴٫۲۱ ویژگی های منشا معنوی ۱۰۹
۱٫۱٫۴٫۲۲ ویژگی های شیوه ی بیان ۱۱۲
۱٫۱٫۴٫۲۳ ویژگی های صورت ۱۲۹
۱٫۱٫۴٫۲۴ صفات کالبدی ۱۳۰
۱٫۱٫۴٫۲۵ عناصر کالبدی ۱۳۵
۱٫۱٫۴٫۲۶ عبادتگاه،تجلی معماری قدسی درادیان ۱۳۹
۱٫۱٫۴٫۲۷ جمع بندی ونتیجه گیری ۱۴۰
۱٫۱٫۵ عبادتگاه در ادیان توحیدی ۱۴۳
۱٫۱٫۵٫۱ مقمده ۱۴۳
۱٫۱٫۵٫۲ آتش ۱۴۴
۱٫۱٫۵٫۳ جایگاه آتشکده ۱۴۵
۱٫۱٫۵٫۴ تاریخچه آتشکده ۱۴۵
۱٫۱٫۵٫۵ معماری آتشکده ۱۴۶
۱٫۱٫۵٫۶ جمع بندی خصوصیات طرح آتشکده ۱۴۹
۱٫۱٫۵٫۷ عبادتگاه یهودیان ۱۵۰
۱٫۱٫۵٫۸ خانه مقدس ۱۵۱
۱٫۱٫۵٫۹ کنیسه ۱۵۲
۱٫۱٫۵٫۱۰ جمع بندی خصوصیات طرح کنیسه ۱۵۷
۱٫۱٫۵٫۱۱ پیشینه کلیسا ۱۵۷
۱٫۱٫۵٫۱۲ معماری کلیسا ۱۵۹
۱٫۱٫۵٫۱۳ خصوصیات طرح کلیسا ۱۶۱
۱٫۱٫۵٫۱۴ مسجد ۱۶۲
۱٫۱٫۵٫۱۵ پیشینه مساجد ۱۶۳
۱٫۱٫۵٫۱۶ عناصر کالبدی مساجد ۱۶۵
۱٫۱٫۵٫۱۷ جمع بندی خصوصیات طرح مساجد ۱۶۷
۱٫۱٫۵٫۱۸ جمع بندی ونتیجه گیری ۱۷۰
۱٫۱٫۶ شناخت وتحلیل بستر طراحی ۱۷۲
۱٫۱٫۶٫۱ مقدمه ۱۷۲
۱٫۱٫۶٫۲ شیراز ۱۷۲
۱٫۱٫۶٫۳ موقعیت جغرافیایی شهرستان ۱۷۳
۱٫۱٫۶٫۴ مشخصه های جغرافیایی شهر شیراز ۱۷۳
۱٫۱٫۶٫۵ ویژگی های جمعیتی ۱۷۴
۱٫۱٫۶٫۶ دین ۱۷۴
۱٫۱٫۶٫۷ فرهنگ ۱۷۵
۱٫۱٫۶٫۸ ویژگی ها ومطالعات اقلیمی ۱۷۵
۱٫۱٫۶٫۹ باد ۱۷۵
۱٫۱٫۶٫۱۰ بارندگی ۱۷۶
۱٫۱٫۶٫۱۱ دما ۱۷۷
۱٫۱٫۶٫۱۲ رطوبت ۱۷۸
۱٫۱٫۶٫۱۳ مکان یابی پروژه ۱۷۹
۱٫۱٫۶٫۱۴ معرفی سایت های پیشنهادی ۱۷۹
۱٫۱٫۶٫۱۵ انتخاب سایت براساس فرآیند تحلیل سلسله مراتبی(AHP) 182
۱٫۱٫۶٫۱۶ اصول فرآیند تحلی سلسله مراتبی ۱۸۳
۱٫۱٫۶٫۱۷ معیارهای انتخاب سایت وتعیین اولویت هریک ۱۸۳
۱٫۱٫۶٫۱۸ نتایج حاصل از ورود معیارها وگزینه ها درتحلیل سلسله مراتبی (AHP) 184
۱٫۱٫۶٫۱۹ انتخاب نهایی سایت ۱۸۶
۱٫۱٫۷ بررسی نمونه های موردی ۱۸۹
۱٫۱٫۷٫۱ موزه ادیان جهان در تایوان MUSEUM OF WORLD RELIGIONS 189
۱٫۱٫۷٫۲ معبد ادیان SMITH COLLEGE CAMPUS CENTER 195
۱٫۱٫۷٫۳ طرح کلی مجموعه ۱۹۶
۱٫۱٫۷٫۴ فضای قدسی ۱۹۸
۱٫۱٫۷٫۵ معابد کوچک ومجزای ادیان ۱۹۹
۱٫۱٫۷٫۶ خانه عبادت و آموزش HOUSE OF PRAYER AND LEARNING 201
۱٫۱٫۷٫۷ مرکز بین دینی دانشگاه دربی ۲۰۶
۱٫۱٫۸ برنامه ریزی و فرآیند طراحی ۲۱۲
۱٫۱٫۸٫۱ نیاز سنجی مخاطبین ۲۱۲
۱٫۱٫۸٫۲ ارایه برنامه فیزیکی ۲۱۴
۱٫۱٫۸٫۳ تحلیل و بررسی سایت ۲۱۹
۱٫۱٫۸٫۴ بررسی دسترسی های سایت ۲۱۹
۱٫۱٫۸٫۵ شناخت کاربری های مجاور وموثر ۲۲۰
۱٫۱٫۸٫۶ بررسی پوشش گیاهی موجود در سایت ۲۲۰
۱٫۱٫۸٫۷ شکل گیری طرح ۲۲۱
۱٫۱٫۸٫۸ نقشه های طرح مجموعه ۲۲۵
۱٫۱٫۸٫۹ تصاویر مجموعه ۲۲۸
۱٫۱٫۸٫۱۰ فهرست منابع ۲۳۶
۱٫۱٫۸٫۱۱ ABSTRACT 248

1-2 ) بررسی عوامل کالبدی موثر بر شکل گیری حس معنوی درمساجد

۱٫۲٫۱ خلاصه ۲۵۰
۱٫۲٫۲ مقدمه ۲۵۱
۱٫۲٫۳ مساجد اسلامی ۲۵۱
۱٫۲٫۴ حس معنوی ۲۵۲
۱٫۲٫۵ هنر اسلامی ۲۵۳
۱٫۲٫۶٫ عناصر کالبدی ۲۵۳
۱٫۲٫۷ گنبد ۲۵۵
۱٫۲٫۴ مناره ۲۵۶
۱٫۲٫۵ تزئینات ۲۵۷
۱٫۲٫۱۰ یافته های تحقیق ۲۵۸
۱٫۲٫۱۱ جمع بندی ونتیجه گیری ۲۵۹
۱٫۲٫۱۲ منابع وماخذ ۲۶۱

1-3 ) بررسی اصالت اسلامی ایرانی درمساجد نو گرای معاصر

۱٫۳٫۱ چکیده ۲۶۲
۱٫۳٫۲ مقدمه ۲۶۳
۱٫۳٫۳ پیشینه و روش تحقیق ۲۶۳
۱٫۳٫۴ اصول معماری مسجد از دیدگاه حکمت اسلامی ۲۶۳
۱٫۳٫۵ اصول معماری مسجد ازبعد تشخص شهری ۲۶۳
۱٫۳٫۶ الگوشناسی مساجد معاصر ۲۶۶
۱٫۳٫۷ مسجد چهار راه ولی عصر(عج) تهران ۲۶۸
۱٫۳٫۲ نتیجه گیری ۲۷۴
۱٫۳٫۳ فهرست منابع و مراجع ۲۷۵

1-4 ) معماری سنتی ونقش آن در مساجد ایران،نمونه موردی

۱٫۱٫۴ چکیده ۲۷۷
۱٫۴٫۲ مقدمه ۲۷۸
۱٫۴٫۳ تاریخچه مسجد درایران ۲۷۸
۱٫۴٫۴ مفاهیم و اصول سنتی درمعماری ایران ۲۷۹
۱٫۴٫۵ آیا معماری نوین درایران،اهداف ودیدگاه های معماری اصیل اسلامی-ایرانی را در بر میگیرد؟ ۲۷۹
۱٫۴٫۶ آیا معماری نوین در ایران شکل تکامل یافته معماری اصیل اسلامی-ایرانی است؟چرا؟ ۲۸۰
۱٫۴٫۷ الگوهای معماری پایدار ۲۸۰
۱٫۴٫۸ توسعه پایدار ۲۸۱
۱٫۴٫۹ مساجد ایران ۲۸۱
۱٫۱٫۴۰ مناره ۲۸۲
۱٫۱٫۴۱ میانسرا ۲۸۳
۱٫۱٫۴۲ ایوان ۲۸۳
۱٫۱٫۴۳ رواق ۲۸۳
۱٫۱٫۴۴ گنبد ۲۸۳
۱٫۴٫۱۵ شبستان ستون دار ۲۸۴
۱٫۴٫۱۶ مسجد کبود تبریز ۲۸۴
۱٫۴٫۱۷ معماری مساجد ۲۸۵
۱٫۴٫۱۸ مرمت و تعمیربنا ۲۸۶
۱٫۴٫۱۹ نتیجه گیری و پیشنهادات ۲۸۷
۱٫۴٫۲۰ منابع ۲۸۷

1-5 ) تجلی اعتماد درطراحی معماری وتزیینات نقاشی درمعماری با مطالعه موردی سقاتالار(سقانفار) در استان مازندران

۱٫۵٫۱ چکیده ۲۹۰
۱٫۵٫۲ مقمده ۲۹۱
۱٫۵٫۳ مفهوم نمادین اجزا وعناصر سقاتالارها ۲۹۲
۱٫۵٫۴ مفهوم نمادین نقوش سقاتالارها ۲۹۵
۱٫۵٫۵ نتیجه گیری ۳۰۳

1-6 ) مقایسه معماری وهنر اسلامی با معماری وهنر مسیحیت با تاکید برمسجد وکلیسا

۱٫۶٫۱ چکیده ۳۰۶
۱٫۶٫۲ مقدمه ۳۰۷
۱٫۶٫۳ روش تحقیق ۳۰۷
۱٫۶٫۴ معماری و روند طراحی ۳۰۷
۱٫۶٫۵ نور ۳۰۹
۱٫۶٫۶ رنگ ۳۱۰
۱٫۶٫۷ تزئینات ۳۱
۱٫۶٫۸ نمونه موردی ۳۱۲
۱٫۶٫۹ نتیجه گیری ۳۱۲

1-7 ) بررسی طراحی داخلی فضاهای قدسی در دین اسلام

۱٫۷٫۱ خلاصه ۳۱۴
۱٫۷٫۲ABSTRACT 314
۱٫۷٫۳ مقدمه ۳۱۵
۱٫۷٫۴ بیان مسئله ۳۱۵
۱٫۷٫۵ همیت و ضرورت تحقیق ۳۱۶
۱٫۷٫۶ اهداف تحقیق ۳۱۶
۱٫۷٫۷ سوالات تحقیق ۳۱۶
۱٫۷٫۸ روش تحقیق ۳۱۶
۱٫۷٫۹ تعاریف ۳۱۶
۱٫۷٫۱۰ دیدگاه قویر باخ درباره دین ۳۱۷
۱٫۷٫۱۱ دیدگاه دورکهایم درباره دین ۳۱۷
۱٫۷٫۱۲ دیدگاه اندیشمندان مختلف درباره مقدس،مکان مقدس،فضای مقدس ۳۱۷
۱٫۷٫۱۳ دیدگاه رودلف انو درباهر مقدس وامر مقدس ۳۱۷
۱٫۷٫۱۴ دیدگاه سید حسین نصر درباره هنر مقدس ۳۱۷
۱٫۷٫۱۵ دیدگاه جونل بررتون درباره فضای قدسی ۳۱۷
۱٫۷٫۱۶ دیدگاه اندیشمندان مختلف درباره مسجد ۳۱۸
۱٫۷٫۱۷ دیدگاه الحریری درباره مسجد ۳۱۸
۱٫۷٫۱۸ دیدگاه اندیشمندان مختلف درباره رنگ و نور ۳۱۸
۱٫۷٫۱۹ بررسی بناها ۳۱۸
۱٫۷٫۲۰ مهمترین رنگ های استفاده شده ۳۱۹
۱٫۷٫۲۱ نتیجه گیری ۳۲۰
۱٫۷٫۲۲ منابع ۳۲۰

1-8 ) بررسی معماری ادیان الهی وتاثیر آن در طراحی مدرن

۱٫۸٫۱ چکیده ۳۲۲
۱٫۸٫۲ مقدمه ۳۲۲
۱٫۸٫۳ بیان مسئله ۳۲۳
۱٫۸٫۴ سوالات تحقیق ۳۲۴
۱٫۸٫۵ فرضیه ها ۳۲۴
۱٫۸٫۶ اهداف تحقیق ۳۲۴
۱٫۸٫۷ ادبیان ۳۲۵
۱٫۸٫۸ دین ۳۲۵
۱٫۸٫۹ فرقه ها ۳۲۵
۱٫۸٫۱۰ معماری ۳۲۶
۱٫۸٫۱۱ معماری مدرن ۳۲۶
۱٫۸٫۱۲ فرقه اسلام و ویژگی معمارانه ۳۲۶
۱٫۸٫۱۳ ویژگی معماری ۳۲۶
۱٫۸٫۱۴ تقسیم بندی بناهای دوره اسلامی ۳۲۷
۱٫۸٫۱۵ شاخص های معماری وشهرسازی اسلامی ۳۲۷
۱٫۸٫۱۶ عناصر تزئینات،نماد وریزفضاهایی درمعماری اسلامی ۳۲۷
۱٫۸٫۱۷ فرقه وهابیت و ویژگی معمارانه ۳۲۸
۱٫۸٫۱۸ عناصر،تزئینات،نماد و ریز فضاهایی درفرقه وهابیت ۳۲۸
۱٫۸٫۱۹ زرتشت ۳۲۹
۱٫۸٫۲۰ معماری زرتشتی ۳۲۹
۱٫۸٫۲۱ شالوده فکری شکل دهنده معابد ۳۲۹
۱٫۸٫۲۲ معماری کلیساهای مسیحی ۳۳۰
۱٫۸٫۲۳ یهودیت ۳۳۰
۱٫۸٫۲۴ هندو ۳۳۱
۱٫۸٫۲۵ نکات متماری بودایی هند ۳۳۱
۱٫۸٫۲۶ آیین بودایی ۳۳۱
۱٫۸٫۲۷ معماری شینتو ۳۳۱
۱٫۸٫۲۸ تفاوت میان معماری اسلامی و وهابیت ۳۳۲
۱٫۸٫۲۹ شباهت فرقه ها ۳۳۲
۱٫۸٫۳۰ تقابل هنر ومعماری اسلامی با معماری غربی ۳۳۲
۱٫۸٫۳۱ هنر درمعماری مدرن ۳۳۳
۱٫۸٫۳۲ تاثیر هنر دینی درمعماری ۳۳۳
۱٫۸٫۳۳ تاثیر معماری ادیان گذشته درمعماری های مدرن ۳۳۴
۱٫۸٫۳۴ منابع ۳۳۵

i

ارجاع دهی و رفرنس نویسی

تمام مطالب این بسته مطابق با استاندارد های دانشگاههای وزارت علوم ایران رفرنس دهی شده اند و هیچ قسمتی از بسته وجود ندارد که بدون منبع باشد.

نگارش گروهی

در نگارش و جمع آوری این بسته آموزشی دو کارشناس ارشد رشته مکانیک و یک مهندس برق همراهی کرده اند.کار گروهی بستر بهتری برای پژوهش فراهم میکند.

<

معرفی منبع برای ادامه پژوهش

در این بسته بیش از ۱۰۰۰ مقاله و منبع در زمینه طراحی سازه بر اساس پیوند دین و معماری معرفی شده است که می توان از آنها برای ادامه مسیر پژوهشی استفاده کرد.

Z

پاسخ به سوالات و پشتیبانی علمی

در قسمت دیدگاه ها  اماده پاسخگویی به سوالات احتمالی شما در حد توان علمی خود هستیم.در صورت نیاز شماره تماس برای ارتباط با محققین برای شما ارسال می گردد.

بخش هایی از فصل دوم پیوند دین و معماری در طراحی مسکن

در مورد سرآغاز مدرنیته در ایران، میان صاحبنظران اختلاف وجود دارد؛ در حالی که مدرنیزاسیون (اجباری) دوره پهلوی ّ اول مورد توافق همگان اســت، در اینکه این امر ّ اولین بروز مدرنیته در ایران باشــد و نیز اینکه این واقعه، تنها علت همهگیر شدن مدرنیته درایران باشد، اختلاف وجود دارد. برخی تئوری حرکت آرام اجتماعی به سوی مدرنیته را در دوران قاجار مورد تأکید قــرار داده اند موضوع مورد بحث در این موارد، غالباّ اقلیت روشنفکر و هنرمندان معدودی که ضمن آشنایی با فرنگ به ترویج این موضوعات در محافل خصوصی یا روزنامهها میپرداختند یــا تعداد انگشتشــماری که ّ تنوعطلبی یــا دلزدگی از رفاه بیش از حد، آنان را به تجربیات زندگی خارج از عرف کشــانده اســت فصیحی این در حالی اســت که گزارشهای زندگی روزمره، نه تنها در مورد مردم عادی، بلکه در مورد ّ متمولین یا آشــنایان بــا فرنگ نیز حاوی منظری از یک زندگی ً کاملا ّ ســنتی در این دوران اســت؛ لذا این ســؤال قابل طرح است که کدامیک از دو الگویّ سنت و مدرنیته،در آثار قاجاری، وجه غالب داشته است و اینکه آیا میتوان درفضای زیســت واقعی مــردم قاجــاری، ّ ردپاهای محکمــی از الگوی کالبدی ـ فرهنگی مدرنیته یافت؟ شهر تبریز از یکسو به عنوان مهمترین مرکــز بازرگانی مرتبط با عالم غرب در ایــران در میانه دوره قاجار و از ســوی دیگــر به عنوان یکی از نخســتین مراکزی که مدرنیزاسیون سیستم اداری از سوی عباسمیرزا در آنجا آغاز شد بستری اســت که همزمان هم از درون خود جامعه و هم از جانــب حکومت، زمینههای ورود مدرنیته برای آن فراهم بوده اســت و لذا برای بررســی پرســش فوق، جایگاه مناسبی به شــمار میرود. در این نوشــتار، موضوع مزبور از زاویه یک موضــوع خاص اجتماعی ـ کالبدی، یعنی فضای مهمان در خانه، مورد تحلیل قرار میگیرد

فهرست کامل فصل دوم تپیوند دین و معماری در طراحی مسکن

2-1) یک بررسی تطبیقی میان ایران و غرب درآستانه دوران مدرن

۲٫۱٫۱ چکیده ۳۳۷
۲٫۱٫۲ مقدمه ۳۳۸
۲٫۱٫۳ پیشینه پژوهش ۳۳۸
۲٫۱٫۴ روش پژوهش ۳۳۸
۲٫۱٫۵ حضور اجتماعی-کالبدی مهمان درخانه درسنت اسلامی ۳۳۹
۲٫۱٫۶ مهان در خانه سنتی ومدرن درآستانه مدرنیته ۳۴۰
۲٫۱٫۷ مسکن حداکثری ۳۴۰
۲٫۱٫۸ مسکن حداقلی ۳۴۴
۲٫۱٫۹ مسکن جمعی ۳۴۶
۲٫۱٫۱۰ نتیجه گیری ۳۴۸
۲٫۱٫۱۱ پی نوشت ۳۴۹
۲٫۱٫۱۲ REFERENCES: 350

2-2 ) بررسی تطبیقی شاخصه های مسکن ایرانی-اسلامی با مسکن آپارتمانی امروز

۲٫۲٫۱ چکیده ۳۵۳
۲٫۲٫۲ مقدمه ۳۵۴
۲٫۲٫۳ مفهوم خانه ومسکن ۳۵۴
۲٫۲٫۴ شناخت معماری مسکن گذشته ایران براساس معیارهای مسکن اسلامی ۳۵۵
۲٫۲٫۵ معیارهای طراحی خانه مطلوب ایرانی-اسلامی ۳۵۶
۲٫۲٫۶ توجه حریم خصوصی ۳۵۷
۲٫۲٫۷ استفادهی از عوامل طبیعی ۳۵۷
۲٫۲٫۴ امنیت و آسایش ۳۵۸
۲٫۲٫۵ تواضع درخانه(اجتناب از خودبینی واسراف) ۳۵۸
۲٫۲٫۱۰ کیفیت فضا ۳۵۸
۲٫۲٫۱۱ جمع بندی معیارهای خانه ی ایرانی-اسلامی ۳۶۰
۲٫۲٫۱۲ روش تحقیق ۳۶۰
۲٫۲٫۱۳ پایایی پرسشنامه ۳۶۰
۲٫۲٫۱۴ روایی(اعتبار) پرسشنامه ۳۶۰
۲٫۲٫۱۵ نتایج عامل اکتشافی ۳۶۱
۲٫۲٫۱۶ ارائه وتحلیل نتایج توصیفی ۳۶۱
۲٫۲٫۱۷ نتیجه گیری ۳۶۳
۲٫۲٫۱۸ فهرست منابع ۳۶۴

2-3 ) بررسی تاثیر تفکر اسلامی در شکل گیری عناصر مسکن سنتی(فضای زیست)

۲٫۳٫۱ چکیده ۳۶۶
۲٫۳٫۲ مقدمه ۳۶۶
۲٫۳٫۳ بهبهان ۳۶۷
۲٫۳٫۴ خانه محسنی ۳۶۷
۲٫۳٫۵ خانه نجف خان ۳۶۸
۲٫۳٫۶ اصول طراحی خانه های سنتی بهبهان ۳۶۸
۲٫۳٫۷ خانه های چهار فصل ۳۶۸
۲٫۳٫۲ حیاط مرکزی ۳۶۹
۲٫۳٫۳ فضای زیست ۳۶۹
۲٫۳٫۱۰انواع چیدمان فضای زیست در خانه های سنتی ۳۷۰
۲٫۳٫۱۱ مفهوم فضای زیست ۳۷۰
۲٫۳٫۱۲ رابطه مفاهیم زیست با ساکنیم آن ۳۷۲
۲٫۳٫۱۳ عوامل کلی موثر بر مطلوبیت فضای زیست ازنظرساکنین آن ۳۷۲
۲٫۳٫۱۴ مفاهیم روانشناختی فضای زیست ورابطه آن با کاربران فضا در خانه های سنتی بهبهان ۳۷۳
۲٫۳٫۱۵ جمع بندی ۳۷۵
۲٫۳٫۱۶ منابع ۳۷۶

2-4 ) بررسی تطبیقی حریم خصوصی در معماری مساکن عصر حاضر با ویژگی معماری ایرانی-اسلامی

۲٫۴٫۱ چکیده ۳۷۷
۲٫۴٫۲ مقدمه ۳۷۸
۲٫۴٫۳ پیشینه پژوهش ۳۷۸
۲٫۴٫۴ مشخصه های مهم معماری ایرانی-اسلامی ۳۷۹
۲٫۴٫۵ مسکن ۳۷۹
۲٫۴٫۶ حریم خصوصی ۳۷۹
۲٫۴٫۷ حریم خصوصی ازدیدگاه صاحب نظران ۳۸۰
۲٫۴٫۸ حریم خصوصی درساختار فضایی خانه های سنتی ایران ۳۸۰
۲٫۴٫۹ مقایسه اجمالی رعایت حریم خصوصی درخانه های سنتی ومعاصر ۳۸۰
۲٫۴٫۱۰ ارتفاع ونمای بیرونی ۳۸۱
۲٫۴٫۱۱ سرویس بهداشتی ۳۸۳
۲٫۴٫۱۲ حریم داخلی اعضای خانواده(اتاق خواب ها) ۳۸۳
۲٫۴٫۱۳ روش تحقیق ۳۸۴
۲٫۴٫۱۴ نیاز به حریم خصوصی از منظر ساکنیم مجتمع های مسکونی ۳۸۴
۲٫۴٫۱۵ دید داشتن همسایه های بلوک روبه رو به پنجره ها ۳۸۴
۲٫۴٫۱۶ طراحی درب های ورودی واحدهای روبه روی یکدیگر ۳۸۵
۲٫۴٫۱۷ نزدیکی سرویس به آشپزخانه ۳۸۵
۲٫۴٫۱۸ عبور صدا از طریق تهویه درسرویس بهداشتی ۳۸۶
۲٫۴٫۱۹ دید داشتن افراد پیاده به بالکن ۳۸۶
۲٫۴٫۲۰ پیشنهادات ۳۸۷
۲٫۴٫۲۱ منابع ۳۸۸

2-5 ) بررسی تطبیقی ابعاد حریم درمسکن سنتی ومعاصر با استفاده از مدل تحلیلی BDSR

۲٫۵٫۱ چکیده ۳۹۱
۲٫۵٫۲ مقدمه ۳۹۲
۲٫۵٫۳ معرفی مدل BDSR برای تحلیل حریم در مسکن ۳۹۲
۲٫۵٫۴ تحلیل مسکن سنتی براساس مدل ۳۹۵
۲٫۵٫۵ تحلیل مسکن معاصر براساس مدل ۳۹۸
۲٫۵٫۶ بررسی تطبیقی ابعاد حریم درمسکن سنتی ومعاصر ۴۰۱
۲٫۵٫۷ نتیجه ۴۰۴
۲٫۵٫۸ منابع ۴۰۵

تعداد صفحه بسته آموزشی

تعداد منابع معرفی شده برای ادامه کار

تعداد پشتیبانان مخصوص این فایل

قسمت هایی از فصل سوم تاثیر محرمیت در معماری ایرانی

حفظ حریم و شانیت مسلمانان از نظر سن و جنس موجب گردیده است تا مسلمانان خانه های خود را ذیل توجه به این باور دینی بسازند و این در ساخت منازل مسکونی و اماکن عمومی به نوعی تقسیم بندی فضاها از نظر عملکرد منجر گردیده که در معماری سلسله مراتب فضایی نام گرفته است. به عبارت دیگر فضاهای مسکونی مسلمانان اگر چه با تکیه بر مهندسی و رعایت اصول معمارانه و تحت تاثیر عوامل موثر شکل یافته است اما گاه در ساخت آنها عناصر و اجزایی با شیوه هایی تعبیه گردیده که می تواند مبین نگاهی فراتر از حدود معمول میان افراد و متضمن ایجاد حریمی قدسی باشد. این ساختمان ها با توجه به تمامی موازین فنی و اجرایی و خصوصا اخلاقی و اسلامی و رعایت ضوابط محرمیت در همه فضاها با اصول و کلیه نکات و خواسته های ذاتی و فطری نه برای افراد یک خانواده، بلکه چندین خانواده که بیشتر فامیل بزرگ بوده اند، ساخته می شد

فهرست کامل فصل سوم تاثیر محرمیت در معماری ایرانی

3-1 ) بررسی حضور نور طبیعی ومحرمیت فضاهای داخلی خانه های درونگرای شهر یزد

۳٫۱٫۱ چکیده ۴۰۷
۳٫۱٫۲ ABSTRACT 407
۳٫۱٫۳ مقدمه ۴۰۸
۳٫۱٫۴ اهمیت عنصر نور در آیات قرآن و رسالات دانشمندان مسلمان ۴۰۹
۳٫۱٫۵ اهمیت حفظ حریم در قران و احادیث ۴۰۹
۳٫۱٫۶ عوامل درونگرا بودن معماری مسکونی ایران ۴۱۰
۳٫۱٫۷ محرمیت در خانه های مسکونی شهر یزد ۴۱۱
۳٫۱٫۸ اهمیت حضور نور طبیعی در فضاهای زندگی ۴۱۲
۳٫۱٫۹ الگوی نور رسانی در خانه های درونگرای شهر یزد ۴۱۳
۳٫۱٫۱۰ نتیجه گیری ۴۱۵
۳٫۱٫۱۱ منابع ۴۱۷

3-2 ) بررسی رابطه مفهوم حریم زنانه با آفرینشفضای ورودی در معماری ایران

۳٫۲٫۱ چکیده ۴۱۸
۳٫۲٫۲ بیان مساله ۴۱۹
۳٫۲٫۳ ضرورت اجرای تحقیق و اهداف طرح ۴۲۲
۳٫۲٫۴ روش شناسی پژوهش ۴۲۳
۳٫۲٫۵ شیوه اجرا و تجزیه تحلیل داده ها ۴۲۳
۳٫۲٫۶ روشگردآوری اطلاعات ۴۲۳
۳٫۲٫۷ ابزار گردآوری اطلاعات ۴۲۴
۳٫۲٫۸ روش تجزیه و تحلیل اطلاعات ۴۲۵
۳٫۲٫۹ بحث و بدنه تحقیق ۴۲۶
۳٫۲٫۱۰ یافته های پژوهشی و نتیجه گیری ۴۳۷
۳٫۲٫۱۱ نتیجه گیری ۴۳۸
۳٫۲٫۱۲ یادداشت ۴۳۹
۳٫۲٫۱۳ منابع ۴۴۰

3-3 ) محرمیت درمعماری سنتی ایران

۳٫۳٫۱ چکیده. ۴۴۲
۳٫۳٫۲ مقدمه ۴۴۳
۳٫۳٫۳ مفاهیم و اصول سنتی در معماری ایران ۴۴۳
۳٫۳٫۴ اصل محرمیت ۴۴۴
۳٫۳٫۵ اصل سلسله مراتب ۴۴۶
۳٫۳٫۶ درونگرایی ۴۴۸
۳٫۳٫۷ پیوند معماری با طبیعت ۴۴۹
۳٫۳٫۸ نگاهی به اصل محرمیت با توجه به آیات و روایات ۴۵۰
۳٫۳٫۹ نتیجه گیری ۴۵۲
۳٫۳٫۱۰ منابع ۴۵۳

قسمت هایی از فصل چهارم پیوند دین و معماری در طراحی پل ها

هدف این مقاله جست وجو در باب واژه پل می باشد.که در فرهنگ اساطیری ایران جایگاه خاصی دارد.لذا نخست، به مفاهیم پل در آیین باستانی ایران و سپس در دین اسلام ودوران پس از اسلام می خپردازیم. استگاه و مفاهیم پل در هنر اسلامی و ارزشها در معماری پل ها،اصالت خود را از سیر تعالی و ترقی انسان بسوی معبود کامل (خدای متعال) پیوند می دهد.در این مقاله روشن می سازیم که تاریخ ایران همواره با هنر پیوندی ناگسستنی داشته است.از زمان اغاز ایران باستان انجمن های دینی، ادای سوگند،برگزاری جشن ها در دین زرتشت و بعدها در دوره اسلامی وجود داشته است.در دوران پس از اسلام نشان می دهد نیز که،چگونه می توان با تآمل در شکل،کارکرد،اسناد تاریخی و واقعیت ملموس،معنای شکل دهنده صورت آنها را یافت.در گذر از پل های اسلامی حسی معنوی بر هر آدمی خطور می نماید، که آمیزه ای از طرف خداوند در قلبش در حال شکل گیری می باشد.که در ادامه به روش پدیدار شناسی هرمونتیک به آن پرداخته می شود

فهرست کامل فصل چهارم پیوند دین و معماری در طراحی پل ها

4-1 ) تجلی رمزگونه ی،پل های اسلامی به روش پدیدار شناسی

۴٫۱٫۱ چکیده ۴۵۴
۴٫۱٫۲ مقدمه ۴۵۵
۴٫۱٫۳ مرور سوابق وپیشینه ی تحقیق ۴۵۵
۴٫۱٫۴ روش شناسی تحقیق ۴۵۶
۴٫۱٫۵ فرضیه های مقاله ۴۵۷
۴٫۱٫۶ یافته ها ۴۵۷
۴٫۱٫۷ پل در دوران پس اسلام ۴۵۹
۴٫۱٫۸ پل خواجو(پل شاهی) ۴۶۰
۴٫۱٫۹ بخشی از رمز و راز نهفته پل خواجو ۴۶۳
۴٫۱٫۱۰ نتیجه گیری ۴۶۵
۴٫۱٫۱۱ منابع ۴۶۶

4-2 ) اندرکنش خاک وسازه های بتونی با قاب خمشی ویژه و دیوار برشی درساختگاه های تیپIII و IV

۴٫۲٫۱ چکیده ۱۹۶
۴٫۲٫۲ مقدمه ۱۹۷
۴٫۲٫۳ اندرکنش خاک-سازه ۱۹۷
۴٫۲٫۴ روش های تحلیل اندرکنش خاک-سازه ۱۹۷
۴٫۲٫۵ اثرات اندرکنش خاک-سازه ۱۹۸
۴٫۲٫۶ مدل سازه ۱۹۸
۴٫۲٫۷ مدل فونداسیون ۱۹۹
۴٫۲٫۸ مدلسازی خاک ونقش ساختگاه ۱۹۹
۴٫۲٫۹ روش کار ۲۰۱
۴٫۲٫۱۰ نتیجه گیری ۲۰۲
۴٫۲٫۱۱ مراجع ۲۰۶

%

میزان رضایت

میزان رضایت افراد خریدار این بسته بعد از خرید

(نظر سنجی به وسیله ایمیل و یک هفته بعد ازخرید بسته انجام می گیرد)

قسمت هایی از فصل پنجم پیوند دین ومعماری در طراحی باغ ها

هر ملت براساس جهان بینی خویش برای طبیعت ارزش قائل بوده و ارتباطش با آن را بر پایه اصول و ارزش های جهان بینی خود شکل داده است.در تفکر و جهان بینی اسلامی توجه به جنبه معنایی و باطنی پدیده های عالم مائز اهمیت است.در این تفکر رابطه مردم با طبیعت،رابطه ای بر اساس امترام است و عناصر طبیعی به عنوان آیه ونشانه های الهی ممسوب می شوند.۲ “و کسووانی را که ایمان آورده و عمل صووالح انجام داده اند، به باغ های بهشووتی وارد می کنند. باغ هایی که نهرها از پای درختانش جاری ا ست، به اذن پروردگار شان، جاودانه در آن می مانند و تمیت آنها در آن « سلام» ا ست “( سوره ابراهیم، آیه .)۲۳وقتی سووخن از منظر ایرانی به میان می آید، شوواید اولین و تنها کلمه ای که در ذهن نقش می بندد، واژه باغ ایرانی ا ست که طنانچه انتظار می رود از جایگاه منا سبی در طرامی های منظر برخوردار نبوده ا ست. باغ ایرانی، در پس ارزش های نهان خود، تنها به هندسه کالبدی شناخته می شود؛ هرطند این هندسه قوی، متفکرانه و دارای اصول آبیاری و کشاورزی بوده و از اهمیت کمی برخوردار نیست؛ از طرفی، بررسی عناصر باغ ایرانی به تنهایی و عدم توجه به ارتباط این عناصر با یکدیگر و ارتباط با زمینه پیدایش باغ به سوووب، معانی و مفاهیم موجود، می تواند از درجه اعتبار و ماندگاری آن بکاهد. اهمیت دیدگاه نسبت به انسان وارتباط عناصر باغ و کیفیت های ناشی از کنار هم قرارگرفتن عناصر، می تواند در شناخت عوامل تأثیرگذار در ارتقاء مفهوم روح مکان (مس مکان) در باغ ایرانی نقش اساسی ایفا کند

فهرست کامل فصل پنجم پیوند دین ومعماری در طراحی باغ ها

5-1 ) رابطه انسان و طبیعت در باغ ایرانی از منظر معماری اسلامی

۵٫۱٫۱ چکیده ۴۶۷
۵٫۱٫۲ مقدمه ۴۶۸
۵٫۱٫۳ سوال های تحقیق ۴۶۹
۵٫۱٫۴ اهداف تحقیق ۴۶۹
۵٫۱٫۵ فرضیه ۴۶۹
۵٫۱٫۶ روش تحقیق ۴۶۹
۵٫۱٫۷ تعریف طبیعت ۴۶۹
۵٫۱٫۸ رابطه انسان با طبیعت از دیدگاه شریعت حضرت علی(ع) ۴۶۹
۵٫۱٫۹ تعامل انسان با طبیعت ازدیدگاه بزرگان ۴۷۰
۵٫۱٫۱۰ تعامل انسان با طبیعت از دیدگاه معماری ۴۷۰
۵٫۱٫۱۱ روش های مختلف ارتباط با طبیعت از دیدگاه صاحب نظران ۴۷۰
۵٫۱٫۱۲ همزیستی با طبیعت ۴۷۱
۵٫۱٫۱۳ رابطه هندسه و طبیعت از دیدگاه معماری ۴۷۳
۵٫۱٫۱۴ نتیجه گیری ۴۷۴
۵٫۱٫۱۵ باغ سازی چیست؟ ۴۷۵
۵٫۱٫۱۶ هدف از باغ سازی ۴۷۵
۵٫۱٫۱۷ باغ ایرانی در بستر اسلام ایرانی ۴۷۵
۵٫۱٫۱۸ معماری وباغ سازی دوران اسلامی ۴۷۶
۵٫۱٫۱۹ عناصر تشکیل دهنده یک باغ ایرانی ۴۷۸
۵٫۱٫۲۰ هندسه باغ ایرانی ۴۷۹
۵٫۱٫۲۱ علت های شکل گیری باع های ایرانی ۴۷۹
۵٫۱٫۲۲ بحث ونتایج ۴۸۰
۵٫۱٫۲۳ فهرست منابع ۴۸۱

5-1 ) بررسی هندسه باغ ایرانی از منظر عرفان وحکمت

۵٫۲٫۱ چکیده ۴۸۳
۵٫۲٫۲ مقدمه ۴۸۳
۵٫۲٫۳ بیان مسئله ۴۸۴
۵٫۲٫۴ اهداف پژوهش ۴۸۴
۵٫۲٫۵ سوالات پژوهش ۴۸۴
۵٫۲٫۶ روش تحقیق ۴۸۴
۵٫۲٫۷ باغ سازی چیست؟ ۴۸۵
۵٫۲٫۴ هدف از باغ سازی ۴۸۵
۵٫۲٫۵ تعامل انسان با طبیعت از دیدگاه بزرگان ۴۸۵
۵٫۲٫۱۰ تعامل انسان با طبیعت از دیدگاه معماری ۴۸۵
۵٫۲٫۱۱ عناصر وساختار باغ ایرانی ۴۸۶
۵٫۲٫۱۲ اصول طراحی باغ های ایرانی ۴۸۶
۵٫۲٫۱۳ ویژگی مشترک باغ های ایرانی ۴۸۷
۵٫۲٫۱۴ نقشه های باغ های ایرانی ۴۸۸
۵٫۲٫۱۵ زمین درباغ ایرانی ۴۸۸
۵٫۲٫۱۶ فضا در باغ ایرانی ۴۸۸
۵٫۲٫۱۷ هندسه ۴۸۹
۵٫۲٫۱۸ تقدیس آب در باغ ایرانی ۴۸۹
۵٫۲٫۱۹ تقسیم بندی باغ ها درجهان ۴۹۰
۵٫۲٫۲۰ بررسی باغ در دوره های تاریخی ۴۹۰
۵٫۲٫۲۱ نتیجه گیری ۴۹۲
۵٫۲٫۲۲ مراجع ۴۹۲

قسمت هایی از فصل ششم پیوند دین و معماری در بناهای تاریخی

ملازمت و همنشینی هنر معماری و خوشنویسی در طی دوران تمدن اسلامی ما را بر آن میدارد تا به بررسی نقش هنر خوشنویسی در کتیبه کاریها و کاشی ها و روبناهای سازههای ایران پس از اسلام بپردازیم (نایجل، ۸۸۱۱این نقش در .) های زیرحوزه قابل بررسی است:
– زیباییشناختی: اولین و ابتداییترین ویژگی که برای خوشنویسی موجود در ابنیهی تاریخی میتوان ذکر کرد افزایش ارزش بصری و زیبایی ابنیهی موجود است. حضور خطوط ثلث با الفهای کشیده و حروف درهمتنیده،گاه چنان است که خوانایی خطوط را مشکل میسازد و این، نشان از اهمیت ارزش زیباییشناختی خوشنویسی دارد.
– هویتبخشی: خوشنویسی به مثابه جان و روحی برای کالبد ابنیه است. با بهرهگیری از خوشنویسی و خطاطی علاوه بر افزایش ارزش زیباییشناختی بناهای مختلف، ارزش بیان معنوی و وحیانی آن نیز افزوده میگردد و به معماری، هویت ویژهی دینی و رنگ و بوی مذهبی میبخشد. ایوانها، منارهها، گنبدها، کاشیها و حاشیههای خوشنویسی شده، علاوه بر ارزش زیباییشناختی به لحاظ فهم تعلق این بنا به هویت اسلامی و دینی قابل توجه است (هنفلینگ، .)۸۸۱۱
– معرفتی: توجه به خود آیات و معارف و انتخاب آیات متناسب با زمینههای بنا در بسیاری از معماریها قابل توجه بوده است. به طور مثال انتخاب آیهی ۸۱سورهی توبه: اِنّ ما یَعْمُرُ مَساجِدَ اللّ ه مَنْ امَن بِاللّ هِ وَالْیَوْمِ الْاخِرِ بر سردر مساجد نشان از توجه سازندگان به فاعل حقیقی و معمار مطلق و ویژگیهای بایدی معمار دارد. به طور کلی هنر بیشتر از هر چیز در خدمت دین و مفاهیم والای آن بوده و میراث هنری ایران اسلامی به این حدیث نبوی در کنزالاعمال توجه دارد که: الخ طُّ الحَسَنُ یَزیدُ الحَقّ وَض حا: خط نیکو- و کلاً هنر- سازد و تر میکارحق را آش بیشتر نمایان میکند.
– تاریخی: علاوه بر موارد یاد شده به لحاظ تاریخی نیز این خوشنویسیها مورد توجه قرار میگیرند. چرا که تاریخ ساخت و نام معمار در اکثر بناها به شکل آبستره و انتزاعی ذکر شده که بیانگر بسیاری از اسرار و رموز تاریخی است (ریختهگران، .)۸۸۱

فهرست کامل فصل ششم پیوند دین و معماری در بناهای تاریخی

6-1 ) تاملی برچیستی رمز پردازی مقدس،درمعماری فرازمینی گذشته ایران

۶٫۱٫۱ چکیده ۴۹۳
۶٫۱٫۲ مقدمه ۴۹۳
۶٫۱٫۳ روش تحقیق ۴۹۳
۶٫۱٫۴ ضرورت واهمیت پژوهش ۴۹۴
۶٫۱٫۵ معماری واندشه های ایرانی-اسلامی ۴۹۴
۶٫۱٫۶ وحدت ۴۹۴
۶٫۱٫۷ نظم ۴۹۴
۶٫۱٫۸ عدل ۴۹۵
۶٫۱٫۹ زیبایی ۴۹۵
۶٫۱٫۱۰ اصل نمادپردازی محتوایی و واقع گرایانه درعناصر واجزای معماری ۴۹۵
۶٫۱٫۱۱ هنر مقدس ۴۹۵
۶٫۱٫۱۲ رمز ونماد ۴۹۶
۶٫۱٫۱۳ کاربرد اعداد درمعماری ۴۹۶
۶٫۱٫۱۴ معماری عدد۱۱ ۴۹۸
۶٫۱٫۱۵ مدرسه خان شیراز ۴۹۸
۶٫۱٫۱۶ نتیجه گیری وجمع بندی ۴۹۹
۶٫۱٫۱۷ مراجع ۴۹۹

6-2 ) نقش ماندگار وحی برپیکره بناهای ایرانی

۶٫۲٫۱ چکیده ۵۰۰
۶٫۲٫۲ مقدمه ۵۰۱
۶٫۲٫۳ جایگاه خوشنویسی درمعماری ۵۰۲
۶٫۲٫۴ تاریخچه ی خط اسلامی ۵۰۵
۶٫۲٫۵ کتیبه ها ۵۱۰
۶٫۲٫۶ نتیجه گیری ۵۱۷
۶٫۲٫۷ منابع ۵۱۸

6-2 ) سنت سنت گرایان وسنت گرایی معماران

۶٫۳٫۱ چکیده ۵۱۹
۶٫۳٫۲ مقدمه ۵۲۰
۶٫۳٫۳ در چند وچون سنت ۵۲۰
۶٫۳٫۴ سنت مقدس ۵۲۰
۶٫۳٫۵ سنت مجرب ۵۲۰
۶٫۳٫۶ سنت افسانه ای ۵۲۱
۶٫۳٫۷ سنت سنت گرایان ۵۲۱
۶٫۳٫۲ سنت سنت گرایان،نخستین است ۵۲۱
۶٫۳٫۳ سنت سنت گرایان،فرادینی وفرافرهنگی است ۵۲۱
۶٫۳٫۱۰ سنت سنت گرایان برهمه امور جاری است ۵۲۲
۶٫۳٫۱۱ سنت گرایی معماران ۵۲۲
۶٫۳٫۱۲ آرای سنت گرایان درباب معماری ۵۲۲
۶٫۳٫۱۳ آرای سنت گرایان در باب معماری بیشتر توصیفی وکمتر راهبردی است ۵۲۲
۶٫۳٫۱۴ آرای سنت گرایانی درباب معماری سنتی بیشتر استنباطی وکمتر استدلالی است ۵۲۲
۶٫۳٫۱۵ نقدنگاه سنت گرایان به معماری سنتی ۵۲۴
۶٫۳٫۱۶ نقدی کوتاه بریک اثرمعماری سنت گرا ۵۲۶
۶٫۳٫۱۷ معماری سنتی،معماری سنتگرا ۵۲۷
۶٫۳٫۱۸ شرب مدام معمار سنتی ۵۲۷
۶٫۳٫۱۹ نتیجه ۵۲۸
۶٫۳٫۲۰ پی نوشت ۵۲۹
۶٫۳٫۲۱ فهرست منابع ۵۳۰

قسمت هایی از فصل هفتم تاثیر پیوند دین و معماری در ماندگاری آثار

بحرانهای تغییر اقلیم، تقلیل منابع و آلودگی محیط زیست که ناشی از سبک زندگی و نحوه فعالیتهای انسانی است، به عنوان مهمترین چالشهای جهانی در دنیای کنونی مطرح شده اند. فعالیتهای نابهنجار معماری، شیوه های ساخت و ساز و سبک زندگی در بناهای متداول، سهم عمده ای در بروز بحرانهای مذکور داشته است. از این جهت، ابداع ایده ها و اتخاذ راهکارهای مؤثر در بهبود وضع موجود، در رأس اهداف برنامه های توسعه معماری قرار گرفته و مجموعه اندیشه ها و اقدامات مرتبط با این نوع معماری، با عنوان ((معماری پایدار)) شناخته شده است. با کمی مطالعه در می یابیم که خیلی از بناهای سنتی ما بطور نسبی معماری پایدار به حساب می آیند چون عواملی مانند فرهنگ و اصالت ، اقلیم ، مصالح منطقه و روابط عملکردی مناسب در این بناها تاثیرگذار بودند اما این بناها بطور نسبی پایدار می باشند و هیچ بنایی بطور صد در صد پایدار نمی باشد چون نیازهای ما از فضاهای معماری در طول زمان عوض می شود به همین دلیل ما در هر سبکی از معماری می توانیم به نوعی معماری پایدار بصورت نسبی داشته باشیم به شرطی که به شاخص های معماری پایدار نزدیک باشند. از این رو نگاهی به بافت شهر های سنتی ایران از جمله مناطق سرد سیر آن در خور توجه است. شهرهای ناحیهی سرد ایران بر خلاف شرایط اقلیمی و محیطی سخت، محیطی منطبق بر آسایش ساکنین و پاسخ گو به نیازهای آینده و حال برای زندگی انسان را فراهم کردهاست. اصل هارمونی و هماهنگی در هم آمیخته میان انسان و طبیعت، باعث نیرویی مثبت می گردد و بالعکس اختلاف، جدایی و سعی در سبقت بیهوده از دیگران و در نهایت محیط طبیعی باعث زدودن و انهدام این نیرو می گردد. نگرش اقلیمی بنا را به مشابه یک شیء مکانیکی که در آن باید آسایش اقلیمی مصرف کننده انجام پذیرد می نگرد … در راستای ایجاد یک محیط آسایشی منناسب برای مصرف کنندگان است که بهینه سازی مصرف انرژی و راه حل های گوناگون به دست می آید

فهرست کامل فصل هفتم تاثیر پیوند دین و معماری در ماندگاری آثار

7-1 ) بررسی مصادیق معماری پایدار درمعماری سنتی تبریز

۷٫۱٫۱ خلاصه ۵۳۱
۷٫۱٫۲ مقدمه ۵۳۲
۷٫۱٫۳ بیان مسئله ۵۳۲
۷٫۱٫۴ اهداف تحقیق ۵۳۲
۷٫۱٫۵ روش تحقیق ۵۳۲
۷٫۱٫۶ فرضیه های تحقیق ۵۳۲
۷٫۱٫۷ معماری پایدار ۵۳۳
۷٫۱٫۸ اصول معماری پایدار ۵۳۳
۷٫۱٫۹ اقلیم تبریز ۵۳۳
۷٫۱٫۱۰ مساجد سنتی تبریز ۵۳۴
۷٫۱٫۱۱ مسجد کبود ۵۳۴
۷٫۱٫۱۲ جهت گیری وساختار فضایی بنا ۵۳۵
۷٫۱٫۱۳ نسبت پوسته خارجی بنا به حجم بنا کم ۵۳۵
۷٫۱٫۱۴ پلان فشرده وحیاط مرکزی همساز با اقلیم ۵۳۶
۷٫۱٫۱۵ دیوارهای ضخیم با مصالح دارای ظرفیت حرارتی بالا ۵۳۶
۷٫۱٫۱۶ بازشوهای کوچک در نمای شرقی و غربی ۵۳۶
۷٫۱٫۱۷ نتیجه گیری ۵۳۷
۷٫۱٫۱۸ مراجع ۵۳۸

7-2 ) مفهوم ماندگاری درمعماری اسلامی ومقایسه ی آن با مفهوم پایداری درمعماری معاصر

۷٫۲٫۱ چکیده ۵۴۱
۷٫۲٫۲ مقدمه ۵۴۲
۷٫۲٫۳ پیشینه تحقیق ۵۴۳
۷٫۲٫۴ تعریف لغوی واژه ماندگاری وپایداری ۵۴۳
۷٫۲٫۵ ماندگاری وجاودانی درمعماری از دیدگاه صاحبنظران ۵۴۴
۷٫۲٫۶ معماری پایدار واهداف پایداری ۵۴۵
۷٫۲٫۷ تعریف لغوی واژه معنا ۵۴۷
۷٫۲٫۴ معنا ومعنویت ازدیدگاه صاحبنظران ۵۴۷
۷٫۲٫۵ معنا،معنویت وماندگاری ۵۴۸
۷٫۲٫۱۰ معماری زنده،معماری ماندگار ۵۴۸
۷٫۲٫۱۱ زیگورات چغازنبیل ۵۴۹
۷٫۲٫۱۲ مجموعه مذهبی-سیاحتی میدان نقش جهان ۵۵۰
۷٫۲٫۱۳ بازار تبریز ۵۵۰
۷٫۲٫۱۴ میدان آزادی ۵۵۱
۷٫۲٫۱۵ تدوین پرسشنامه وتحلیل داده ها ۵۵۱
۷٫۲٫۱۶ یافته ها ۵۵۳
۷٫۲٫۱۷ نتیجه گیری ۵۵۵
۷٫۲٫۱۸ منابع ۵۵۵
۷٫۲٫۱۹ REFERENCES 556
۷٫۲٫۲۰ ABSTRACT 558

قسمت هایی از فصل هشتم دلایل سیر نزول معماری اسلامی

ایران دارای میراث بزرگ معماری است. از زمان ساخت کهن ترین بنای مهم معماری ایران یعنی ریگورات چغازنبیل تا آستانه دوره معاصر ایران. در تمامی این مدت زمان طوولانی، همواره و پیوسته یک فعالیت قوی و مهم معماری در این کشور وجود داشته که این فعالیت سهم بزرگی در شکل دادن و پیشبرد معماری جهان در دوره های مختلف تاریخ به عهده داشته اند.
تاریخ معماری ایران را می توان به دو بخش اصلی، معماری قبل و بعد از اسلام تقسیم کرد.
جهان بینی اسلامی از ۱۴۰۰ سال پیش وارد ایران شد و معماری ایران را تحت تاثیر خود قرار داد و به آن کیفیت جدیدی بخشید، لکن به هر حال پیوند محکمی بین این دو بخش معماری ایران، چه بخش قبل از اسلام که دو دوره طلایی طولانی هخامنشی و ساسانی را در بر می گیرد، و چه بخش بعد از اسلام که حداقل تا زمان صفوی یهنی در یک دوره هزار ساله سیر تکاملی ممتدی داشته است. به عنوان قسمت های پر اهمیت تاریخ معماری بر شمرده می شوند.

فهرست کامل فصل هشتم دلایل سیر نزول معماری اسلامی

8-1 ) علل سیر نزولی معماری اسلامی-ایرانی

۸٫۱٫۱ چکیده ۵۶۲
۸٫۱٫۲ مقدمه ۵۶۲
۸٫۱٫۳ سیر تکامل تاریخچه معماری معاصر ایران ۵۶۲
۸٫۱٫۴ نتیجه گیری ۵۶۷
۸٫۱٫۵ منابع ۵۶۷

تمام منابع معرفی شده هم به صورت فایل Word و هم به صوت فایل PDF در اختیار شما قرار می گیرد.

تومان35,000افزودن به سبد خرید

0 دیدگاه

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *