بسته جامع تاثیر باد بر ساختمان

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی حاوی ۳۰۰ صفحه از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه تاثیر باد بر ساختمان است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه ها موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

  • در فصل اول این پژوهش تاثیر باد بر ساختمان های سازه بلند بررسی شده است
  • در فصل دوم این پژوهش روشهای تحلیل سازه ها تحت تاثیر باد بررسی شده است
  • در فصل سوم این پژوهش تحلیل دینامیکی تاثیر باد بر ساختمان های سازه بلند بررسی شده است
  • در فصل چهارم این پژوهش تحلیل دینامیکی تاثیر میراگر اصطکاکی در جذب انرژی باد بررسی شده است

یکی از مسائل اساسی در طرح سازه های بلند، برآورد دقیق بارهای طراحی است. در سازه های بلند متعارف نیروی باد بسیار تاثیرگذار است. در حالت کلی ساختمان های بلند در مقابل نیروهای وارده از باد دارای سه نوع حرکت، حرکت در امتداد وزش باد، عمود بر امتداد وزش باد و حرکت پیچشی که بطور همزمان رخ می دهد، هستند. در این بسته جامع آموزشی در فصل نخست تاثیر باد بر ساختمانهای سازه بلند بررسی می شود، در فصل دوم روشهای تحلیل سازه تحت تاثیر باد را بررسی می کنیم، در فصل سوم تحلیل دینامیکی تاثیر باد بر ساختمان های سازه بلند را انجام می دهیم، در فصل چهارم تحلیل دینامیکی تاثیر میراگر اصطکاکی در جذب انرژی باد را بررسی خواهیم کرد و نهایتا در فصل پنجم مدلسازی تاثیر باد بر ساختمان با مدل CFD را انجام خواهیم داد. جهت تدوین این بسته از جدیدترین پژوهشهای انجام گرفته در این زمینه استفاده شده است.

قسمت هایی از فصل اول تاثیر باد بر ساختمان های سازه بلند

نوآوری ها در سیستم های سازه ای جدید اجازه داده سازه بارهای جانبی بیشتری را تحمل کند اما هنوز اثرات دینامیکی نیروهای باد قابل توجه بوده و مطالعات انجام شده از دیدگاه مهندسی باد، نشان داده است که اصلاحات ایرودینامیک بر روی فرم ساختمان های بلند و سطح مقطع آن ها، در طراحی بسیار موثر است و می تواند اثرات باد را به میزان قابل توجهی کاهش دهد. بسیاری از ساختمان های بلند برجسته و زیبا از این روش بهره گرفته اند. همچنین آب و هوا و زندگی شهری، موضوعی است که نمی توان اهمیت آن را در این عصر نادیده انگاشت .این رابطه چه در قالب تأثیر شهر بر اقلیم باشد یا تاثیر اقلیم بر شهر، آنچه در فهم روابط و این قبیل تأثیرات اهمیت بالایی دارد، یافتن نقش و جایگاه عنصر اقلیمی و شهری، همچنین چگونگی روابط آنهاست. در این حوزه آگاهی از نقش عناصر اقلیمی همانند تابش، دما، رطوبت، باد و….برای تنظیم آسایش های حرارتی، رطوبتی، بادی و….همچنین طراحی در برنامه ریزی های شهری لازم می باشد در این فصل خلاصه ای از روش های به کار رفته در ساختمان های بلند دنیا برای کاهش اثرات ناشی از نیروهای باد مورد بررسی قرار می گیرد.

فهرست کامل فصل اول تاثیر باد بر ساختمان های سازه بلند

1-1 ) بررسی اثر نیروی جانبی باد بررفتار ساختمان های بلند

۱٫۱٫۱ چکیده ۱
۱٫۱٫۲ مقدمه ۲
۱٫۱٫۳ اثرات نیروی باد ۲
۱٫۱٫۴ عوامل تاثیرگذار برروی نیروی باد ۲
۱٫۱٫۵ تحریکات ایجاد شده در ساختمان های بلند بر اثر نیروی جانبی باد ۳
۱٫۱٫۶ حرکت در امتداد باد ۳
۱٫۱٫۷ حرکت در جهت عرضی باد ۳
۱٫۱٫۸ پدیده گردباد ۴
۱٫۱٫۹ مزایای نیروی جانبی باد در ساختمان ۵
۱٫۱٫۱۰ نقش اصلاحات ایرودینامیک درفرم ساختمان های بلند در برابر تحریکات باد ۷
۱٫۱٫۱۱ کاهش در پهنای برج ۸
۱٫۱٫۱۲ بکارگیری فرم های هندسی ساختمان ۸
۱٫۱٫۱۳ طبیعت دینامیکی اندرکنش باد وسازه ۹
۱٫۱٫۱۴ نتیجه گیری ۱۰
۱٫۱٫۱۵ مراجع ۱۰

1-2 ) واکاوی الگوی تغییرات باد در مجتمع های مسکونی بلند مرتبه

۱٫۲٫۱ چکیده ۱۲
۱٫۲٫۲ مقدمه ۱۲
۱٫۲٫۳ مبانی نظری ۱۳
۱٫۲٫۴ مورد کاوی و روش پژوهش ۱۵
۱٫۲٫۵ یافته ها ۱۶
۱٫۲٫۶ نتیجه گیری ۲۰
۱٫۲٫۷ مراجع ۲۰

1-3 ) مقایسه تجربی تاثیر نیروی باد در سرعت های مختلف براسزه های استوانه ای صلب با قطر وجنس متفاوت با استفاده از تونل باد

۱٫۳٫۱ چکیده ۲۲
۱٫۳٫۲ مقدمه ۲۳
۱٫۳٫۳ مواد و روش ها ۲۳
۱٫۳٫۴ قسمت های مختلف تونل باد ۲۴
۱٫۳٫۵ ورودی تونل باد ۲۴
۱٫۳٫۶ منبع تولید جریان ۲۴
۱٫۳٫۷ ناز ل تولید باد ۲۵
۱٫۳٫۸ توری های زنبوری ۲۵
۱٫۳٫۹ اتاق آزمون وانواع آن ۲۵
۱٫۳٫۱۰ دستگاه نیروسنج ۲۶
۱٫۳٫۱۱ اصول عملکرد دستگاه جریان سنج سیم داغ ۲۷
۱٫۳٫۱۲ اجزای دستگاه جریان سنج سیم داغ ۲۷
۱٫۳٫۱۳ ویژگی های دستگاه جریان سنج سیم داغ ۲۸
۱٫۳٫۱۴ کالیبراسیون ۲۸
۱٫۳٫۱۵ کالیبراسیون جریان سنج سیم داغ ۲۸
۱٫۳٫۱۶ اعتبار سنجی دستگاه ۲۹
۱٫۳٫۱۷ شرح آزمایش تجربی تاثیر نیروی باد بر سازه های استوانه ای توپر،با قطر وجنس متفاوت با استفاده از تونل باد ۳۰
۱٫۳٫۱۸ نتایج ۳۴
۱٫۳٫۱۹ فهرست منابع ۳۵

1-4 ) مقایسه تطبیقی اثر جریان هوا بردوگونه ی بادگیر یزدی وکرمانی

۱٫۴٫۱ چکیده ۳۶
۱٫۴٫۲ مقدمه ۳۷
۱٫۴٫۳ پادگیر ۳۸
۱٫۴٫۴ عملکرد حرارتی پادگیر ۳۸
۱٫۴٫۵ گونه شناسی پادگیر ۳۹
۱٫۴٫۶ تهویه طبیعی ۳۹
۱٫۴٫۷ پیشینه تحقیق ۳۹
۱٫۴٫۸ بیان مسئله ۴۰
۱٫۴٫۹ سوالات تحقیق ۴۰
۱٫۴٫۱۰ روش تحقیق ۴۰
۱٫۴٫۱۱ محاسبات عددی ۱۲ ماهه پادگیر کرمانی ۴۰
۱٫۴٫۱۲ محاسبات عددی۱۲ ماه پادگیر یزدی ۴۱
۱٫۴٫۱۳ بحث و آنالیز داده ها ۴۲
۱٫۴٫۱۴ نتیجه ۴۵
۱٫۴٫۱۵ پی نوشت ها ۴۵
۱٫۴٫۱۶ فهرست منابع ۴۵

i

ارجاع دهی و رفرنس نویسی

تمام مطالب این بسته مطابق با استاندارد های دانشگاههای وزارت علوم ایران رفرنس دهی شده اند و هیچ قسمتی از بسته وجود ندارد که بدون منبع باشد.

نگارش گروهی

در نگارش و جمع آوری این بسته آموزشی دو کارشناس ارشد رشته مکانیک و یک مهندس برق همراهی کرده اند.کار گروهی بستر بهتری برای پژوهش فراهم میکند.

<

معرفی منبع برای ادامه پژوهش

در این بسته بیش از ۱۰۰۰ مقاله و منبع در زمینه تاثیر باد بر ساختمان معرفی شده است که می توان از آنها برای ادامه مسیر پژوهشی استفاده کرد.

Z

پاسخ به سوالات و پشتیبانی علمی

در قسمت دیدگاه ها  اماده پاسخگویی به سوالات احتمالی شما در حد توان علمی خود هستیم.در صورت نیاز شماره تماس برای ارتباط با محققین برای شما ارسال می گردد.

بخش هایی از فصل دوم روشهای تحلیل سازه ها تحت تاثیر باد

یکی از مسائل اساسی در طرح سازه علی الخصوص سازه های بلند، برآورد دقیق بار های طراحی می باشد. در سازه های بلند متعارف نیروی باد بسیار تاثیرگذار می باشد. در حالت کلی ساختمان های بلند در مقابل نیروهای وارده از باد دارای سه نوع حرکت، حرکت در امتداد وزش باد، عمود بر امتداد وزش باد و حرکت پیچشی که بطور همزمان رخ می دهد، می باشند. در این تحقیق با استفاده از تونل باد و تحلیل عددی و مدلسازی به عکس العمل سازه های بلند در برابر نیروی باد می پردازیم. برای این کار تاثیر سه متغیر شکل، پلان و زاویه برخورد باد با سازه که برای هر کدام از متفیر ها سه حالت متفاوت انتخاب شده است. بر پاسخ سازه در جهت عمود بر باد بررسی شده است. نتایج نشان داد که بحرانی ترین حالت زمانی اتفاق می افتد که در محیط شهری باد با زاویه ۴۰ درجه به جداره طولی ساختمان با پلان مستطیلی برخورد کند. همچنین در حالتی که باد با زاویه ۶۰ درجه به مقطع ساختمان برخورد می کند از حالتی که جهت باد همود بر سطح مقطع ساختمان باشد. بیشتر است.

تمامی سازه های عمرانی، پل ها و بخصوص ساختمان هایی با سقف های عریض باید در مقابل بار های خارجی که در طبیعت به آن ها وارد می کند، مقاوم شده یا نیرو های مخرب وارد شده به خود را به مقدار قابل قبولی کاهش دهند. نیروی باد یکی از عوامل مهم در ایجاد خسارت های جانی و مالی می باشد. بنابراین محاسبه و تخمین دقیق بار های وارد شده بر ساختمان به موجب جریان باد و کاهش این بار ها بسیار مهم است تا اثر متقابل نیروهای وارد بر ساختمان خنثی شود. پیشرفت تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری موجب ایجاد شرایط مناسب برای استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی به منظور شبیه سازی جریان های داخل و خارج ساختمان، در سال های اخیر شده است. بخش عمده ی کار های عددی انجام شده در زمینه پیش بینی نیروی فشار باد بر ساختمان، بر اساس هندسه مکعبی شکل است. با وجود سادگی هندسه مذکور، این هندسه تحلیل های آیرودینامیکی پیچیده ای شامل می شود و داده های تجربی قابل توجهی در این زمینه موجود می باشد. موراکامی محاسبات مطالعات عددی را در زمینه تخمین نیروی باد بر روی یک جسم حجیم با استفاده از مدل های توربولانسی کی-اپسیلون و مدل گردابه های بزرگ کار گرفت. مشاهدات او حاکی از آن بود که اگرچه نتایج مدل کی-اپسیلون تفاوت چشم گیری با داده های تجربی دارد ولی مدل گردابه های بزرگ تطابق خوبی را با نتایج آزمایشگاهی نشان می دهد. دلانوی و میک کلسن از مدل اصلاح شده ی کی-اپسیلون جهت پیش بینی فشار اشکال مختلف و مقایسه آن با نتایج آزمایشگاهی تونل باد استفاده کرد. او مشاهده کرد که در مورد جسم مکعبی شکل اختلاف نتایج در ناحیه جدایش جریان ایجاد می شود که موجب تخمین کمتر فشار در ناحیه پشت مکعب می گردد. تامورا از تکنیک های مناسب محاسبات عددی جهت پیش بینی اثر باد استفاده کرد و پیشنهاد کرد که مدل اصلاح شده کی – اپسیلون می تواند در مورد مسائلی با هندسه ساده به کار گرفته شود و همچنین در مورد مسائل ناپایا مدل گردابه های بزرگ بایستی استفاده شود. از طرفی دیگر اندرکنش جریان باد با سطح زمین باعث همراه شدن گردابه هایی با اندازه های مختلف همراه جریان باد می شود. این گردابه ها باعث ایجاد حالت طوفانی و جریان توربولانسی در باد می شوند. که هر چه به سطح زمین نزدیک میشویم اثر آن افزایش پیدا می کند. میانگین سرعت باد در یک بازه حدود ده دقیقه ای و بیشتر با افزایش ارتفاع افزایش پیدا می کند. در حالی که خاصیت توربولانسی آن با افزایش ارتفاع کاهش می یابد. یکی از نتایج توربولانسی بار دینامیکی وارد بر سازه با اندازه گردابه ها است. تیلمن و همکاران به صورت تحلیلی بار حداکثری ناشی از جریان باد را برآورد کردند. آن ها با توجه به این نکته که ضرایب حداکثری فشار و نیرو های باد به صورت نرمال توزیع شده اند. به این نتیجه رسیده اند که در ساختمان های کوتاه توزیع ضرایب فشار و نیرو های باد به صورت گوسی نمی باشد و دارای یک توزیع غیر گوسی می باشد.

فهرست کامل فصل دوم روشهای تحلیل سازه ها تحت تاثیر باد

2-1) مدلسازی وتحلیل عددی عکس العمل سازه های بلند متعارف دربرابر باد

۲٫۱٫۱ خلاصه ۴۷
۲٫۱٫۲ مقدمه ۴۸
۲٫۱٫۳ ساختمان بلند ۴۹
۲٫۱٫۴ ابعاد ساختمان های مورد استفاده دراین تحقیق ۴۹
۲٫۱٫۵ محیط بادی ۵۰
۲٫۱٫۶ زاویه برخورد باد با ساختمان ۵۰
۲٫۱٫۷ تونل باد ۵۱
۲٫۱٫۸ مدل سازی ریاضی ۵۱
۲٫۱٫۹ روابط ۵۲
۲٫۱٫۱۰ روش حل ۵۳
۲٫۱٫۱۱ شبکه بندی ۵۳
۲٫۱٫۱۲ تحلیل همزان سیالاتی وجامداتی ۵۴
۲٫۱٫۱۳ نتایج حاصل از نرم افزار ۵۵
۲٫۱٫۱۴ نتیجه گیری ۵۶
۲٫۱٫۱۵ مراجع ۵۷

2-2) ارزیابی روشهای تحلیل سازه تحت اثر بار باد در سازه های بلند با نامنظمی هندسی

۲٫۲٫۱ چکیده ۵۸
۲٫۲٫۲ مقدمه ۵۸
۲٫۲٫۳ روشهای تحلیل سازه ۵۹
۲٫۲٫۴ بارهای ناشی از اثر باد مطابق آئین نامه ایران ۵۹
۲٫۲٫۵ روش تحلیل دینامیکی محاسبه بار باد در ساختمان های خاص(طبق مبحث ششم) ۵۹
۲٫۲٫۶ تحلیل تاریخچه زمانی ۶۰
۲٫۲٫۷ ویژگی های مدل ها ونیروها ۶۱
۲٫۲٫۸ بررسی نتایج تحلیل ۶۲
۲٫۲٫۹ مقایسه برش طبقات ۶۲
۲٫۲٫۱۰ ارزیابی جابجایی نسبی طبقات ۶۴
۲٫۲٫۱۱ نتیجه گیری ۶۵
۲٫۲٫۱۲ منابع ۶۵

2-3) شبیه سازی جریان متلاطم باد درساختمان های بلند مرتبه مشهد

۲٫۳٫۱ خلاصه ۶۷
۲٫۳٫۲ مقدمه ۶۷
۲٫۳٫۳ معادلات حاکم ۶۸
۲٫۳٫۴ شبکه بندی ودامنه حل ۶۹
۲٫۳٫۵ اعتبار سنجی ۷۰
۲٫۳٫۶ نتایج ۷۲
۲٫۳٫۷ نتیجه گیری ۷۶
۲٫۳٫۸ منابع ۷۷

تعداد صفحه بسته آموزشی

تعداد منابع معرفی شده برای ادامه کار

تعداد پشتیبانان مخصوص این فایل

قسمت هایی از فصل سوم تحلیل دینامیکی تاثیر باد بر ساختمان های سازه بلند

طراحی سازه های بلند بر پایه تخمین دو مقدار زیر استوار است :
۱‐ تأثیر کلی باد بر سازه که در طراحی سازه باید در نظر گرفته شود.
۲‐ تأثیر موضعی باد بر سازه که در طراحی نما باید در نظر گرفته شود.
آثار موضعی باد که برای طراحی نمای سازه اهمیت دارند به راحتی قابل محاسبه نیستند و باید از طریقتونل باد این آثار تعیین شود. برای آنالیز اثر باد بر روی سازه فرضیات ساده کننده ای در نظر گرفته می شود من جمله
۱‐ از اثر ساختمانهای مجاور بر یکدیگر صرفنظر کنیم .
۲‐ ساختمان دارای شکل هندسی غیر معمول و بد از نظر سازه ای و آیرودینامیکی نباشد.
دو نیروی عمده هنگامیکه سازه تحت اثر باد قرار می گیردبه وجود می آیند که عبارتند از :
۱‐ نیروی کششی که در امتداد جهت باد عمل می کند که علت ایجاد این نیرو وجود فشار در وجوه روبه باد و مکش در وجوه پشت به باد می باشد.
۲‐ نیروی برا که در امتداد عمود بر جهت وزش باد عمل می کند و علت ایجاد آن وجود پدیدهگردبادی در پشت سازه می باشد.
به علت منطبق نبودن مرکز الاستی ک و مرکز جرم ساختمان بر یکدیگر نیروی پیچشی نیز علاوه بر دونیروی فوق بر ساختمان اعمال می شود.
در بخشهای قبل روشهائی برای تخمین پاسخ سازه بلند به نیروهای در امتداد باد ،عمود بر بادو نیروهای پیچشی، که تحت تأثیر سازه های مجاور نباشند ارائه شده است.از تداخل دو جانبه بین ساختمانهای بلند، در صورتیکه فاصله بین آنها از ۰ تا ۱ برابر بعد افقی ساختمان ها بیشتر باشد صرفنظر می شود.
در طراحی سازه های بلند تحت اثر باد نیروی ناشی از باد نباید آنقدر زیاد باشد که: اولاً سازه از حدالاستی ک خارج شود. ثانیاً ساکنین داخل ساختمان احساس ناامنی و ناراحتی نکنند.
دو شیوه برای کاهش تغییر مکان زیاد سازه استفاده می گردد که عبارتند از :
۱‐ میراگر جرمی ( TMD )
۲‐ میراگر ویسکوالاستیک

فهرست کامل فصل سوم تحلیل دینامیکی تاثیر باد بر ساختمان های سازه بلند

3-1 ) اثر باد بر سازه های بلند

۳٫۱٫۱ کلیات ۹۷
۳٫۱٫۱٫۱ مقدمه ای بر فشار ۹۷
۳٫۱٫۱٫۲باد تعریف و واحدها ۹۷
۳٫۱٫۱٫۳ فشار داخلی وخارجی ۹۷
۳٫۱٫۱٫۴ فشار محیطی ۹۸
۳٫۱٫۱٫۵ فشار سکون ۹۸
۳٫۱٫۱٫۶ فشار بی بعد ۱۰۰
۳٫۱٫۱٫۷ ضریب فشار سطح ۱۰۲
۳٫۱٫۱٫۸ ضریب اوج وضریب فشار RMS ۱۰۲
۳٫۱٫۱٫۹ فشار باد برسازه های راست گوشه ۱۰۳
۳٫۱٫۱٫۱۰ جریان اطراف ساختمان ۱۰۴
۳٫۱٫۱٫۱۱ توزیع فشار خارجی ۱۰۵
۳٫۱٫۱٫۱۲ دوباره بهمرسی خطوط جریان ۱۰۷
۳٫۱٫۱٫۱۳ جریا ن وفشار دربالای سقف ۱۰۷
۳٫۱٫۱٫۱۴ تاثیر خصوصیات معماری ۱۱۱
۳٫۱٫۱٫۱۵ تاثیر ساختمان های مجاور ۱۱۲
۳٫۱٫۱٫۱۶ فشار داخلی سازه،فشار درونی ۱۱۲
۳٫۱٫۱٫۱۷ تغییر فشار داخلی با بازشوها ۱۱۳
۳٫۱٫۱٫۱۸ محسابه فشار داخلی ثابت ۱۱۵
۳٫۱٫۱٫۱۹ اثرانفجاری فشار داخلی ۱۱۸
۳٫۱٫۱٫۲۰ نوسان فشار داخلی ۱۱۸
۳٫۱٫۱٫۲۱ همبستگی نوسان های فشار ۱۱۹
۳٫۱٫۱٫۲۲ فشار باد بر سازه های دیگر ۱۲۱
۳٫۱٫۱٫۲۳ برج خنک کننده ده ذلولی ۱۲۵
۳٫۱٫۱٫۲۴ نیروها ولنگرهای باد ۱۲۶
۳٫۱٫۱٫۲۵ نیروی پسا ۱۲۷
۳٫۱٫۱٫۲۶ نیروی برا ۱۲۹
۳٫۱٫۱٫۲۷ حالت دائمی نیروی بالا برنده ۱۳۰
۳٫۱٫۱٫۲۸ گردبادزدائی ۱۳۰
۳٫۱٫۱٫۲۹ نیروی ناپایدار بالا برنده ۱۳۱
۳٫۱٫۱٫۳۰ نیروهای عمودی ۱۳۱
۳٫۱٫۱٫۳۱ لنگر واژگونی عمودی ۱۳۲
۳٫۱٫۱٫۳۲ لنگر پیچشی افقی ۱۳۲
۳٫۱٫۱٫۳۳ برش وارد برسازه ۱۳۳
۳٫۱٫۲ مکانیک سیالات ۱۳۳
۳٫۱٫۲٫۱ خطوط جریان ۱۳۵
۳٫۱٫۲٫۲ معادله پیوستگی ۱۳۶
۳٫۱٫۲٫۳ معادله برنولی ۱۳۶
۳٫۱٫۲٫۴ نیروی وارد برجسم تحت تاثیر جریان متحرک ۱۴۰
۳٫۱٫۲٫۵ مقدمه ۱۴۰
۳٫۱٫۲٫۶ سیال ایده ال ۱۴۰
۳٫۱٫۲٫۷ویسکوزیته سیال حقیقی ۱۴۱
۳٫۱٫۲٫۸ ضریب کشش وفشار ۱۴۵
۳٫۱٫۳ بارگذاری باد برساختمان ها ۱۵۲
۳٫۱٫۳٫۱ تخمین سرعت باد ۱۵۲
۳٫۱٫۳٫۲ مقدمه ۱۵۲
۳٫۱٫۳٫۳ بارگذاری شبه استاتیکی ۱۵۴
۳٫۱٫۳٫۴ مقدمه ۱۵۴
۳٫۱٫۳٫۵ تغییرات سرعت باد با ارتفاع ۱۵۵
۳٫۱٫۳٫۶ روش تعیین سرعت طراحی باد ۱۵۶
۳٫۱٫۳٫۷ بارگذاری دینامیکی ۱۵۹
۳٫۱٫۳٫۸ آنالیز هارمونیکی برروی داده های تلاطم باد ۱۶۰
۳٫۱٫۳٫۹ طیف تلاطم باد ۱۶۲
۳٫۱٫۳٫۱۰ روشی برای تعیین کردن سرعت طراحی باد ۱۶۳
۳٫۱٫۳٫۱۱ نتیجه گیری ۱۶۶
۳٫۱٫۴ اثردینامیکی باد بر سازه ۱۶۸
۳٫۱٫۴٫۱ اثردینامیکی باد برسازه ۱۶۸
۳٫۱٫۴٫۲ سیلی زنی(باد) همراه با تلاطم ۱۷۰
۳٫۱٫۴٫۳ روش طیفی ۱۷۱
۳٫۱٫۴٫۴ تعیین ضریب باد لحظه ای ۱۷۱
۳٫۱٫۴٫۵ محدودیت های روش طیفی ۱۷۶
۳٫۱٫۴٫۶ اینرسی سازه ای ۱۷۷
۳٫۱٫۴٫۷ میرائی آئرودینامیکی ۱۷۹
۳٫۱٫۴٫۸ انرژی تحریک ۱۸۰
۳٫۱٫۴٫۹ انرژی مرائی ۱۸۲
۳٫۱٫۴٫۱۰ انرژی نوسان ۱۸۳
۳٫۱٫۴٫۱۱ اثر میرائی آئرودینامیکی ۱۸۴
۳٫۱٫۴٫۱۲ اثیر اینرسی سازه ۱۸۵
۳٫۱٫۴٫۱۳ نتیجه گیری ۱۸۷
۳٫۱٫۵ سازه های بلند ۱۸۹
۳٫۱٫۵٫۱ ساختمان های بلند ۱۸۹
۳٫۱٫۵٫۲ پاسخ در امتداد جهت وزش باد ۱۹۰
۳٫۱٫۵٫۳ روابط پایه برای بارهای معادل استاتیکی ۱۹۱
۳٫۱٫۵٫۴ روش ساده برای تخمین پاسخ سازه درامتداد وزش باد ۱۹۲
۳٫۱٫۵٫۵ پارامترهای پاسخ ۱۹۳
۳٫۱٫۵٫۶ نسبت میرایی ۱۹۳
۳٫۱٫۵٫۷ روابطی برای پاسخ درامتداد باد ۱۹۶
۳٫۱٫۵٫۸ بررسی تقریب ها وخطاها درتخمین پاسخ درامتداد باد ۲۰۰
۳٫۱٫۵٫۹ سهم مودهای بالاتر در پاسخ سازه ۲۰۱
۳٫۱٫۵٫۱۰ تاثیر شکل مود واثر انحراف مود اصلی برپاسخ سازه ۲۰۲
۳٫۱٫۵٫۱۱ تاثیر طول ناهمواری درپاسخ سازه ۲۰۳
۳٫۱٫۵٫۱۲ پاسخ درجهت عمود برباد ۲۰۳
۳٫۱٫۵٫۱۳ پاسخ های پیچشی ۲۱۰
۳٫۱٫۵٫۱۴ میراگرهای جرمی و ویس کوالاستیک ۲۱۴
۳٫۱٫۵٫۱۵ میراگر جرمی(TMD) ۲۱۴
۳٫۱٫۵٫۱۶ تاثیر TMD برروی خیز وشتاب سازه ۲۱۶
۳٫۱٫۵٫۱۷ جابجائی جرم TMD ۲۱۸
۳٫۱٫۵٫۱۸ طراحی TMD ها برای اسزه های حقیقی ۲۱۹
۳٫۱٫۵٫۱۹ میراگرهای ویس کوالاستیک ۲۲۰
۳٫۱٫۵٫۲۰ نتیجه گیری وپیشنهادات ۲۲۱
۳٫۱٫۵٫۲۱ پیشنهادات ۲۲۲
۳٫۱٫۵٫۲۲ منابع وماخذ ۲۲۴
۳٫۱٫۵٫۲۳ مراجع لاتین ۲۲۴
۳٫۱٫۵٫۲۴ مراجع فارسی ۲۲۶
۳٫۱٫۵٫۲۵ ABSTRACT ۲۲۶

قسمت هایی از فصل چهارم تحلیل دینامیکی تاثیر میراگر اصطکاکی در جذب انرژی باد

این سیستم اساسا شامل یک سری صفحات فولادی می باشد که به وسیله پیچ های پر مقاومت فولادی به یکدیگر متصل می شوند و مجاز به لغزش تحت بار از پیش تعیین شده ای می باشند. در هنگام زلزله میراگر های اصطکاکی به ازای بار از پیش تعیین شده ی قبل از اینکه قاب صدمه ببینید یا فرو ریزد می لغزد. این امر اجازه می دهد تا قسمت اعظم انرژی زلزله به واسطه ی اصطکاک مستهلک شود. در حقیقت ساختمان ها در محدوده ی آلاستیک باقی می مانند و قادر هستند نیرو های لرزه ای فاجعه آمیزی را تحمل کنند.شکل (۱) منحنی تغییر مکان مکانیزم اصطکاکی پال را نشان می دهد که شکل مستطیلی آن نشانگر جذب بالای انرژی توسط این سیستم می باشد.

اولین میراگر اصصکاکی توسط پال و مارش معرفی شد. در ادامه فیتزگرالد و همکاران اتصالات پیچ و حفره که استهلاک انرژی آن مبتنی بر لفزش بین ورق های فولادی بر روی هم می باشد را معرفی می کند. اسگل میرایی بهینه میراگر های اصطکاکی را برای یک سازه بیان کرد. یوامین و چری مطالعاتی را در زمینه ی طراحی سازه های میراگر اصطکاکی با استفاده از روش بار جانبی انجام دادند.

فهرست کامل فصل چهارم تحلیل دینامیکی تاثیر میراگر اصطکاکی در جذب انرژی باد

4-1 ) بررسی اثر میراگر اصطکاکی برمیزان انرژی جذب شده وکنترل سازه درتحلیل دینامیکی تاریخچه زمانی

۴٫۱٫۱ چکیده ۲۲۹
۴٫۱٫۲ مقدمه ۲۳۰
۴٫۱٫۳ میراگرهای اصطکاکی ۲۳۰
۴٫۱٫۴ مدل سازی تحلیلی ۲۳۱
۴٫۱٫۵ تعیین بار لغزش ۲۳۱
۴٫۱٫۶ تجزیه وتحلیل داده ها ۲۳۲
۴٫۱٫۷ نتیجه گیری ۲۳۷
۴٫۱٫۸ مراجع ۲۳۸

4-2 ) بررسی عملکرد میراگرهای اصطکاکی دورانی در قاب های خمشی فولادی با استفاده از تحلیل های دینامیکی واستاتیکی غیرخطی

۴٫۲٫۱ خلاصه ۲۳۹
۴٫۲٫۲ مقدمه ۲۳۹
۴٫۲٫۳ مدلسازی عددی ۲۴۰
۴٫۲٫۴ بحث وبررسی ۲۴۱
۴٫۲٫۵ نتیجه گیری ۲۴۵
۴٫۲٫۶ مراجع ۲۴۵

%

میزان رضایت

میزان رضایت افراد خریدار این بسته بعد از خرید

(نظر سنجی به وسیله ایمیل و یک هفته بعد ازخرید بسته انجام می گیرد)

قسمت هایی از فصل پنجم مدلسازی تاثیر باد بر ساختمان با مدل cfd

ساختمان های بلند امروزی به کمک استفاده از طرح های معماری و سازه ای جدید و متریال های قوی مدرن، روز به روز در حال بلند تر شدن می باشد. هر چه ساختمان بلند تر و باریک تر بشود، انعطاف پذیرتر شده و در مقابل نیرو های طبیعی مانند باد ناپایدار تر می شود. سازه ی انعطاف پذیر در برابر نیروی باد باعث ایجاد لرزش ساختمان بلند شده و موجب جنبش های مناسب در ساختمان بلند می شود که ممکن است موجب سرنگونی ساختمان بلند و یا عدم آسایش برای ساکنان آن شود. بنابراین نیروی باد نقش مهمی را در طرح های معماری و سازه ای دارند. تاثیر نیروی باد بر روی ساختمان بلند خلاصه نشده و علاوه بر ساختمان بلند محیط پیرامونی آن را نیز تحت تاثیر قرار می دهد. همانطور که در شکل زیر دیده می شود. مناطق با فشار مثبت در جبهه ی رو به باد و مناطق با فشار منفی در جبهه پشت باد ایجاد می شود.

به طور کلی با شیوه های خاص طراحی می توان موجب پایداری بیشتر ساختمان بلند و کاهش تاثیر نامطلوب باد بر آن و محیط پیرامون آن شد.

فهرست کامل فصل پنجم مدلسازی تاثیر باد بر ساختمان با مدل cfd

5-1 ) تاثیر جهت قرارگیری ساختمان نسبت به جهت وزش باد براثرات نیروی باد برروی ساختمان های بلند با استفاده از مدل سازی CFD

۵٫۱٫۱ مقدمه ۲۴۷
۵٫۱٫۲ مدل های آیرودینامیکی درمقابل نیروهای باد ۲۴۷
۵٫۱٫۳ بررسی محاسبات عددی نیروی باد برروی ساختمان های بلند ۲۴۸
۵٫۱٫۴ نمونه ی انجام شده ۲۴۸
۵٫۱٫۵ مشخصات مدل ساختمانی ومحیط پیرامونی آن ۲۴۸
۵٫۱٫۶ شرایط مرزی ۲۴۹
۵٫۱٫۷ جمع بندی و نتیجه گیری ۲۵۳
۵٫۱٫۸ مراجع ۲۵۵

تمام منابع معرفی شده هم به صورت فایل Word و هم به صوت فایل PDF در اختیار شما قرار می گیرد.

تومان35,000افزودن به سبد خرید

0 دیدگاه

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *