50 در صد تخفیف ویژه برای این بسته پژوهشی به مدت محدود

005

روز

:

16

ساعت

:

27

دقیقه

:

04

ثانیه(s)

بسته جامع تاثیر باد بر ساختمان

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی حاوی 300 صفحه از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه تاثیر باد بر ساختمان است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه ها موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

  • در فصل اول این پژوهش تاثیر باد بر ساختمان های سازه بلند بررسی شده است
  • در فصل دوم این پژوهش روشهای تحلیل سازه ها تحت تاثیر باد بررسی شده است
  • در فصل سوم این پژوهش تحلیل دینامیکی تاثیر باد بر ساختمان های سازه بلند بررسی شده است
  • در فصل چهارم این پژوهش تحلیل دینامیکی تاثیر میراگر اصطکاکی در جذب انرژی باد بررسی شده است

یکی از مسائل اساسی در طرح سازه های بلند، برآورد دقیق بارهای طراحی است. در سازه های بلند متعارف نیروی باد بسیار تاثیرگذار است. در حالت کلی ساختمان های بلند در مقابل نیروهای وارده از باد دارای سه نوع حرکت، حرکت در امتداد وزش باد، عمود بر امتداد وزش باد و حرکت پیچشی که بطور همزمان رخ می دهد، هستند. در این بسته جامع آموزشی در فصل نخست تاثیر باد بر ساختمانهای سازه بلند بررسی می شود، در فصل دوم روشهای تحلیل سازه تحت تاثیر باد را بررسی می کنیم، در فصل سوم تحلیل دینامیکی تاثیر باد بر ساختمان های سازه بلند را انجام می دهیم، در فصل چهارم تحلیل دینامیکی تاثیر میراگر اصطکاکی در جذب انرژی باد را بررسی خواهیم کرد و نهایتا در فصل پنجم مدلسازی تاثیر باد بر ساختمان با مدل CFD را انجام خواهیم داد. جهت تدوین این بسته از جدیدترین پژوهشهای انجام گرفته در این زمینه استفاده شده است.

قسمت هایی از فصل اول تاثیر باد بر ساختمان های سازه بلند

نوآوري ها در سیستم هاي سازه اي جدید اجازه داده سازه بارهاي جانبی بیشتري را تحمل کند اما هنوز اثرات دینامیکی نیروهاي باد قابل توجه بوده و مطالعات انجام شده از دیدگاه مهندسی باد، نشان داده است که اصلاحات ایرودینامیک بر روي فرم ساختمان هاي بلند و سطح مقطع آن ها، در طراحی بسیار موثر است و می تواند اثرات باد را به میزان قابل توجهی کاهش دهد. بسیاري از ساختمان هاي بلند برجسته و زیبا از این روش بهره گرفته اند. همچنین آب و هوا و زندگی شهری، موضوعی است که نمی توان اهمیت آن را در این عصر نادیده انگاشت .این رابطه چه در قالب تأثیر شهر بر اقلیم باشد یا تاثیر اقلیم بر شهر، آنچه در فهم روابط و این قبیل تأثیرات اهمیت بالایی دارد، یافتن نقش و جایگاه عنصر اقلیمی و شهری، همچنین چگونگی روابط آنهاست. در این حوزه آگاهی از نقش عناصر اقلیمی همانند تابش، دما، رطوبت، باد و….برای تنظیم آسایش های حرارتی، رطوبتی، بادی و….همچنین طراحی در برنامه ریزی های شهری لازم می باشد در این فصل خلاصه اي از روش هاي به کار رفته در ساختمان هاي بلند دنیا براي کاهش اثرات ناشی از نیروهاي باد مورد بررسی قرار می گیرد.

فهرست کامل فصل اول تاثیر باد بر ساختمان های سازه بلند

1-1 ) بررسی اثر نیروی جانبی باد بررفتار ساختمان های بلند

1.1.1 چکیده 1
1.1.2 مقدمه 2
1.1.3 اثرات نیروی باد 2
1.1.4 عوامل تاثیرگذار برروی نیروی باد 2
1.1.5 تحریکات ایجاد شده در ساختمان هاي بلند بر اثر نیروي جانبی باد 3
1.1.6 حرکت در امتداد باد 3
1.1.7 حرکت در جهت عرضی باد 3
1.1.8 پدیده گردباد 4
1.1.9 مزایای نیروی جانبی باد در ساختمان 5
1.1.10 نقش اصلاحات ایرودینامیک درفرم ساختمان های بلند در برابر تحریکات باد 7
1.1.11 کاهش در پهنای برج 8
1.1.12 بکارگیری فرم های هندسی ساختمان 8
1.1.13 طبیعت دینامیکی اندرکنش باد وسازه 9
1.1.14 نتیجه گیری 10
1.1.15 مراجع 10

1-2 ) واکاوی الگوی تغییرات باد در مجتمع های مسکونی بلند مرتبه

1.2.1 چکیده 12
1.2.2 مقدمه 12
1.2.3 مبانی نظری 13
1.2.4 مورد کاوی و روش پژوهش 15
1.2.5 یافته ها 16
1.2.6 نتیجه گیری 20
1.2.7 مراجع 20

1-3 ) مقایسه تجربی تاثیر نیروی باد در سرعت های مختلف براسزه های استوانه ای صلب با قطر وجنس متفاوت با استفاده از تونل باد

1.3.1 چکیده 22
1.3.2 مقدمه 23
1.3.3 مواد و روش ها 23
1.3.4 قسمت های مختلف تونل باد 24
1.3.5 ورودی تونل باد 24
1.3.6 منبع تولید جریان 24
1.3.7 ناز ل تولید باد 25
1.3.8 توری های زنبوری 25
1.3.9 اتاق آزمون وانواع آن 25
1.3.10 دستگاه نیروسنج 26
1.3.11 اصول عملکرد دستگاه جریان سنج سیم داغ 27
1.3.12 اجزای دستگاه جریان سنج سیم داغ 27
1.3.13 ویژگی های دستگاه جریان سنج سیم داغ 28
1.3.14 کالیبراسیون 28
1.3.15 کالیبراسیون جریان سنج سیم داغ 28
1.3.16 اعتبار سنجی دستگاه 29
1.3.17 شرح آزمایش تجربی تاثیر نیروی باد بر سازه های استوانه ای توپر،با قطر وجنس متفاوت با استفاده از تونل باد 30
1.3.18 نتایج 34
1.3.19 فهرست منابع 35

1-4 ) مقایسه تطبیقی اثر جریان هوا بردوگونه ی بادگیر یزدی وکرمانی

1.4.1 چکیده 36
1.4.2 مقدمه 37
1.4.3 پادگیر 38
1.4.4 عملکرد حرارتی پادگیر 38
1.4.5 گونه شناسی پادگیر 39
1.4.6 تهویه طبیعی 39
1.4.7 پیشینه تحقیق 39
1.4.8 بیان مسئله 40
1.4.9 سوالات تحقیق 40
1.4.10 روش تحقیق 40
1.4.11 محاسبات عددی 12 ماهه پادگیر کرمانی 40
1.4.12 محاسبات عددی12 ماه پادگیر یزدی 41
1.4.13 بحث و آنالیز داده ها 42
1.4.14 نتیجه 45
1.4.15 پی نوشت ها 45
1.4.16 فهرست منابع 45

i

ارجاع دهی و رفرنس نویسی

تمام مطالب این بسته مطابق با استاندارد های دانشگاههای وزارت علوم ایران رفرنس دهی شده اند و هیچ قسمتی از بسته وجود ندارد که بدون منبع باشد.

نگارش گروهی

در نگارش و جمع آوری این بسته آموزشی دو کارشناس ارشد رشته مکانیک و یک مهندس برق همراهی کرده اند.کار گروهی بستر بهتری برای پژوهش فراهم میکند.

<

معرفی منبع برای ادامه پژوهش

در این بسته بیش از 1000 مقاله و منبع در زمینه تاثیر باد بر ساختمان معرفی شده است که می توان از آنها برای ادامه مسیر پژوهشی استفاده کرد.

Z

پاسخ به سوالات و پشتیبانی علمی

در قسمت دیدگاه ها  اماده پاسخگویی به سوالات احتمالی شما در حد توان علمی خود هستیم.در صورت نیاز شماره تماس برای ارتباط با محققین برای شما ارسال می گردد.

بخش هایی از فصل دوم روشهای تحلیل سازه ها تحت تاثیر باد

یکی از مسائل اساسی در طرح سازه علی الخصوص سازه های بلند، برآورد دقیق بار های طراحی می باشد. در سازه های بلند متعارف نیروی باد بسیار تاثیرگذار می باشد. در حالت کلی ساختمان های بلند در مقابل نیروهای وارده از باد دارای سه نوع حرکت، حرکت در امتداد وزش باد، عمود بر امتداد وزش باد و حرکت پیچشی که بطور همزمان رخ می دهد، می باشند. در این تحقیق با استفاده از تونل باد و تحلیل عددی و مدلسازی به عکس العمل سازه های بلند در برابر نیروی باد می پردازیم. برای این کار تاثیر سه متغیر شکل، پلان و زاویه برخورد باد با سازه که برای هر کدام از متفیر ها سه حالت متفاوت انتخاب شده است. بر پاسخ سازه در جهت عمود بر باد بررسی شده است. نتایج نشان داد که بحرانی ترین حالت زمانی اتفاق می افتد که در محیط شهری باد با زاویه 40 درجه به جداره طولی ساختمان با پلان مستطیلی برخورد کند. همچنین در حالتی که باد با زاویه 60 درجه به مقطع ساختمان برخورد می کند از حالتی که جهت باد همود بر سطح مقطع ساختمان باشد. بیشتر است.

تمامی سازه های عمرانی، پل ها و بخصوص ساختمان هایی با سقف های عریض باید در مقابل بار های خارجی که در طبیعت به آن ها وارد می کند، مقاوم شده یا نیرو های مخرب وارد شده به خود را به مقدار قابل قبولی کاهش دهند. نیروی باد یکی از عوامل مهم در ایجاد خسارت های جانی و مالی می باشد. بنابراین محاسبه و تخمین دقیق بار های وارد شده بر ساختمان به موجب جریان باد و کاهش این بار ها بسیار مهم است تا اثر متقابل نیروهای وارد بر ساختمان خنثی شود. پیشرفت تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری موجب ایجاد شرایط مناسب برای استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی به منظور شبیه سازی جریان های داخل و خارج ساختمان، در سال های اخیر شده است. بخش عمده ی کار های عددی انجام شده در زمینه پیش بینی نیروی فشار باد بر ساختمان، بر اساس هندسه مکعبی شکل است. با وجود سادگی هندسه مذکور، این هندسه تحلیل های آیرودینامیکی پیچیده ای شامل می شود و داده های تجربی قابل توجهی در این زمینه موجود می باشد. موراکامی محاسبات مطالعات عددی را در زمینه تخمین نیروی باد بر روی یک جسم حجیم با استفاده از مدل های توربولانسی کی-اپسیلون و مدل گردابه های بزرگ کار گرفت. مشاهدات او حاکی از آن بود که اگرچه نتایج مدل کی-اپسیلون تفاوت چشم گیری با داده های تجربی دارد ولی مدل گردابه های بزرگ تطابق خوبی را با نتایج آزمایشگاهی نشان می دهد. دلانوی و میک کلسن از مدل اصلاح شده ی کی-اپسیلون جهت پیش بینی فشار اشکال مختلف و مقایسه آن با نتایج آزمایشگاهی تونل باد استفاده کرد. او مشاهده کرد که در مورد جسم مکعبی شکل اختلاف نتایج در ناحیه جدایش جریان ایجاد می شود که موجب تخمین کمتر فشار در ناحیه پشت مکعب می گردد. تامورا از تکنیک های مناسب محاسبات عددی جهت پیش بینی اثر باد استفاده کرد و پیشنهاد کرد که مدل اصلاح شده کی – اپسیلون می تواند در مورد مسائلی با هندسه ساده به کار گرفته شود و همچنین در مورد مسائل ناپایا مدل گردابه های بزرگ بایستی استفاده شود. از طرفی دیگر اندرکنش جریان باد با سطح زمین باعث همراه شدن گردابه هایی با اندازه های مختلف همراه جریان باد می شود. این گردابه ها باعث ایجاد حالت طوفانی و جریان توربولانسی در باد می شوند. که هر چه به سطح زمین نزدیک میشویم اثر آن افزایش پیدا می کند. میانگین سرعت باد در یک بازه حدود ده دقیقه ای و بیشتر با افزایش ارتفاع افزایش پیدا می کند. در حالی که خاصیت توربولانسی آن با افزایش ارتفاع کاهش می یابد. یکی از نتایج توربولانسی بار دینامیکی وارد بر سازه با اندازه گردابه ها است. تیلمن و همکاران به صورت تحلیلی بار حداکثری ناشی از جریان باد را برآورد کردند. آن ها با توجه به این نکته که ضرایب حداکثری فشار و نیرو های باد به صورت نرمال توزیع شده اند. به این نتیجه رسیده اند که در ساختمان های کوتاه توزیع ضرایب فشار و نیرو های باد به صورت گوسی نمی باشد و دارای یک توزیع غیر گوسی می باشد.

فهرست کامل فصل دوم روشهای تحلیل سازه ها تحت تاثیر باد

2-1) مدلسازی وتحلیل عددی عکس العمل سازه های بلند متعارف دربرابر باد

2.1.1 خلاصه 47
2.1.2 مقدمه 48
2.1.3 ساختمان بلند 49
2.1.4 ابعاد ساختمان های مورد استفاده دراین تحقیق 49
2.1.5 محیط بادی 50
2.1.6 زاویه برخورد باد با ساختمان 50
2.1.7 تونل باد 51
2.1.8 مدل سازی ریاضی 51
2.1.9 روابط 52
2.1.10 روش حل 53
2.1.11 شبکه بندی 53
2.1.12 تحلیل همزان سیالاتی وجامداتی 54
2.1.13 نتایج حاصل از نرم افزار 55
2.1.14 نتیجه گیری 56
2.1.15 مراجع 57

2-2) ارزیابی روشهای تحلیل سازه تحت اثر بار باد در سازه های بلند با نامنظمی هندسی

2.2.1 چکیده 58
2.2.2 مقدمه 58
2.2.3 روشهای تحلیل سازه 59
2.2.4 بارهای ناشی از اثر باد مطابق آئین نامه ایران 59
2.2.5 روش تحلیل دینامیکی محاسبه بار باد در ساختمان های خاص(طبق مبحث ششم) 59
2.2.6 تحلیل تاریخچه زمانی 60
2.2.7 ویژگی های مدل ها ونیروها 61
2.2.8 بررسی نتایج تحلیل 62
2.2.9 مقایسه برش طبقات 62
2.2.10 ارزیابی جابجایی نسبی طبقات 64
2.2.11 نتیجه گیری 65
2.2.12 منابع 65

2-3) شبیه سازی جریان متلاطم باد درساختمان های بلند مرتبه مشهد

2.3.1 خلاصه 67
2.3.2 مقدمه 67
2.3.3 معادلات حاکم 68
2.3.4 شبکه بندی ودامنه حل 69
2.3.5 اعتبار سنجی 70
2.3.6 نتایج 72
2.3.7 نتیجه گیری 76
2.3.8 منابع 77

تعداد صفحه بسته آموزشی

تعداد منابع معرفی شده برای ادامه کار

تعداد پشتیبانان مخصوص این فایل

قسمت هایی از فصل سوم تحلیل دینامیکی تاثیر باد بر ساختمان های سازه بلند

طراحي سازه هاي بلند بر پايه تخمين دو مقدار زير استوار است :
1‐ تأثير كلي باد بر سازه كه در طراحي سازه بايد در نظر گرفته شود.
2‐ تأثير موضعي باد بر سازه كه در طراحي نما بايد در نظر گرفته شود.
آثار موضعي باد كه براي طراحي نماي سازه اهميت دارند به راحتي قابل محاسبه نيستند و بايد از طريقتونل باد اين آثار تعيين شود. براي آناليز اثر باد بر روي سازه فرضيات ساده كننده اي در نظر گرفته مي شود من جمله
1‐ از اثر ساختمانهاي مجاور بر يكديگر صرفنظر كنيم .
2‐ ساختمان داراي شكل هندسي غير معمول و بد از نظر سازه اي و آيروديناميكي نباشد.
دو نيروي عمده هنگاميكه سازه تحت اثر باد قرار مي گيردبه وجود مي آيند كه عبارتند از :
1‐ نيروي كششي كه در امتداد جهت باد عمل مي كند كه علت ايجاد اين نيرو وجود فشار در وجوه روبه باد و مكش در وجوه پشت به باد مي باشد.
2‐ نيروي برا كه در امتداد عمود بر جهت وزش باد عمل مي كند و علت ايجاد آن وجود پديدهگردبادي در پشت سازه مي باشد.
به علت منطبق نبودن مركز الاستي ك و مركز جرم ساختمان بر يكديگر نيروي پيچشي نيز علاوه بر دونيروي فوق بر ساختمان اعمال مي شود.
در بخشهاي قبل روشهائي براي تخمين پاسخ سازه بلند به نيروهاي در امتداد باد ،عمود بر بادو نيروهاي پيچشي، كه تحت تأثير سازه هاي مجاور نباشند ارائه شده است.از تداخل دو جانبه بين ساختمانهاي بلند، در صورتيكه فاصلة بين آنها از ۰ تا 1 برابر بعد افقي ساختمان ها بيشتر باشد صرفنظر مي شود.
در طراحي سازه هاي بلند تحت اثر باد نيروي ناشي از باد نبايد آنقدر زياد باشد كه: اولاً سازه از حدالاستي ك خارج شود. ثانياً ساكنين داخل ساختمان احساس ناامني و ناراحتي نكنند.
دو شيوه براي كاهش تغيير مكان زياد سازه استفاده مي گردد كه عبارتند از :
1‐ ميراگر جرمي ( TMD )
2‐ ميراگر ويسكوالاستيك

فهرست کامل فصل سوم تحلیل دینامیکی تاثیر باد بر ساختمان های سازه بلند

3-1 ) اثر باد بر سازه های بلند

3.1.1 کلیات 97
3.1.1.1 مقدمه ای بر فشار 97
3.1.1.2باد تعریف و واحدها 97
3.1.1.3 فشار داخلی وخارجی 97
3.1.1.4 فشار محیطی 98
3.1.1.5 فشار سکون 98
3.1.1.6 فشار بی بعد 100
3.1.1.7 ضریب فشار سطح 102
3.1.1.8 ضریب اوج وضریب فشار RMS 102
3.1.1.9 فشار باد برسازه های راست گوشه 103
3.1.1.10 جریان اطراف ساختمان 104
3.1.1.11 توزیع فشار خارجی 105
3.1.1.12 دوباره بهمرسی خطوط جریان 107
3.1.1.13 جریا ن وفشار دربالای سقف 107
3.1.1.14 تاثیر خصوصیات معماری 111
3.1.1.15 تاثیر ساختمان های مجاور 112
3.1.1.16 فشار داخلی سازه،فشار درونی 112
3.1.1.17 تغییر فشار داخلی با بازشوها 113
3.1.1.18 محسابه فشار داخلی ثابت 115
3.1.1.19 اثرانفجاری فشار داخلی 118
3.1.1.20 نوسان فشار داخلی 118
3.1.1.21 همبستگی نوسان های فشار 119
3.1.1.22 فشار باد بر سازه های دیگر 121
3.1.1.23 برج خنک کننده ده ذلولی 125
3.1.1.24 نیروها ولنگرهای باد 126
3.1.1.25 نیروی پسا 127
3.1.1.26 نیروی برا 129
3.1.1.27 حالت دائمی نیروی بالا برنده 130
3.1.1.28 گردبادزدائی 130
3.1.1.29 نیروی ناپایدار بالا برنده 131
3.1.1.30 نیروهای عمودی 131
3.1.1.31 لنگر واژگونی عمودی 132
3.1.1.32 لنگر پیچشی افقی 132
3.1.1.33 برش وارد برسازه 133
3.1.2 مکانیک سیالات 133
3.1.2.1 خطوط جریان 135
3.1.2.2 معادله پیوستگی 136
3.1.2.3 معادله برنولی 136
3.1.2.4 نیروی وارد برجسم تحت تاثیر جریان متحرک 140
3.1.2.5 مقدمه 140
3.1.2.6 سیال ایده ال 140
3.1.2.7ویسکوزیته سیال حقیقی 141
3.1.2.8 ضریب کشش وفشار 145
3.1.3 بارگذاری باد برساختمان ها 152
3.1.3.1 تخمین سرعت باد 152
3.1.3.2 مقدمه 152
3.1.3.3 بارگذاری شبه استاتیکی 154
3.1.3.4 مقدمه 154
3.1.3.5 تغییرات سرعت باد با ارتفاع 155
3.1.3.6 روش تعیین سرعت طراحی باد 156
3.1.3.7 بارگذاری دینامیکی 159
3.1.3.8 آنالیز هارمونیکی برروی داده های تلاطم باد 160
3.1.3.9 طیف تلاطم باد 162
3.1.3.10 روشی برای تعیین کردن سرعت طراحی باد 163
3.1.3.11 نتیجه گیری 166
3.1.4 اثردینامیکی باد بر سازه 168
3.1.4.1 اثردینامیکی باد برسازه 168
3.1.4.2 سیلی زنی(باد) همراه با تلاطم 170
3.1.4.3 روش طیفی 171
3.1.4.4 تعیین ضریب باد لحظه ای 171
3.1.4.5 محدودیت های روش طیفی 176
3.1.4.6 اینرسی سازه ای 177
3.1.4.7 میرائی آئرودینامیکی 179
3.1.4.8 انرژی تحریک 180
3.1.4.9 انرژی مرائی 182
3.1.4.10 انرژی نوسان 183
3.1.4.11 اثر میرائی آئرودینامیکی 184
3.1.4.12 اثیر اینرسی سازه 185
3.1.4.13 نتیجه گیری 187
3.1.5 سازه های بلند 189
3.1.5.1 ساختمان های بلند 189
3.1.5.2 پاسخ در امتداد جهت وزش باد 190
3.1.5.3 روابط پایه برای بارهای معادل استاتیکی 191
3.1.5.4 روش ساده برای تخمین پاسخ سازه درامتداد وزش باد 192
3.1.5.5 پارامترهای پاسخ 193
3.1.5.6 نسبت میرایی 193
3.1.5.7 روابطی برای پاسخ درامتداد باد 196
3.1.5.8 بررسی تقریب ها وخطاها درتخمین پاسخ درامتداد باد 200
3.1.5.9 سهم مودهای بالاتر در پاسخ سازه 201
3.1.5.10 تاثیر شکل مود واثر انحراف مود اصلی برپاسخ سازه 202
3.1.5.11 تاثیر طول ناهمواری درپاسخ سازه 203
3.1.5.12 پاسخ درجهت عمود برباد 203
3.1.5.13 پاسخ های پیچشی 210
3.1.5.14 میراگرهای جرمی و ویس کوالاستیک 214
3.1.5.15 میراگر جرمی(TMD) 214
3.1.5.16 تاثیر TMD برروی خیز وشتاب سازه 216
3.1.5.17 جابجائی جرم TMD 218
3.1.5.18 طراحی TMD ها برای اسزه های حقیقی 219
3.1.5.19 میراگرهای ویس کوالاستیک 220
3.1.5.20 نتیجه گیری وپیشنهادات 221
3.1.5.21 پیشنهادات 222
3.1.5.22 منابع وماخذ 224
3.1.5.23 مراجع لاتین 224
3.1.5.24 مراجع فارسی 226
3.1.5.25 ABSTRACT 226

قسمت هایی از فصل چهارم تحلیل دینامیکی تاثیر میراگر اصطکاکی در جذب انرژی باد

این سیستم اساسا شامل یک سری صفحات فولادی می باشد که به وسیله پیچ های پر مقاومت فولادی به یکدیگر متصل می شوند و مجاز به لغزش تحت بار از پیش تعیین شده ای می باشند. در هنگام زلزله میراگر های اصطکاکی به ازای بار از پیش تعیین شده ی قبل از اینکه قاب صدمه ببینید یا فرو ریزد می لغزد. این امر اجازه می دهد تا قسمت اعظم انرژی زلزله به واسطه ی اصطکاک مستهلک شود. در حقیقت ساختمان ها در محدوده ی آلاستیک باقی می مانند و قادر هستند نیرو های لرزه ای فاجعه آمیزی را تحمل کنند.شکل (1) منحنی تغییر مکان مکانیزم اصطکاکی پال را نشان می دهد که شکل مستطیلی آن نشانگر جذب بالای انرژی توسط این سیستم می باشد.

اولین میراگر اصصکاکی توسط پال و مارش معرفی شد. در ادامه فیتزگرالد و همکاران اتصالات پیچ و حفره که استهلاک انرژی آن مبتنی بر لفزش بین ورق های فولادی بر روی هم می باشد را معرفی می کند. اسگل میرایی بهینه میراگر های اصطکاکی را برای یک سازه بیان کرد. یوامین و چری مطالعاتی را در زمینه ی طراحی سازه های میراگر اصطکاکی با استفاده از روش بار جانبی انجام دادند.

فهرست کامل فصل چهارم تحلیل دینامیکی تاثیر میراگر اصطکاکی در جذب انرژی باد

4-1 ) بررسی اثر میراگر اصطکاکی برمیزان انرژی جذب شده وکنترل سازه درتحلیل دینامیکی تاریخچه زمانی

4.1.1 چکیده 229
4.1.2 مقدمه 230
4.1.3 میراگرهای اصطکاکی 230
4.1.4 مدل سازی تحلیلی 231
4.1.5 تعیین بار لغزش 231
4.1.6 تجزیه وتحلیل داده ها 232
4.1.7 نتیجه گیری 237
4.1.8 مراجع 238

4-2 ) بررسی عملکرد میراگرهای اصطکاکی دورانی در قاب های خمشی فولادی با استفاده از تحلیل های دینامیکی واستاتیکی غیرخطی

4.2.1 خلاصه 239
4.2.2 مقدمه 239
4.2.3 مدلسازی عددی 240
4.2.4 بحث وبررسی 241
4.2.5 نتیجه گیری 245
4.2.6 مراجع 245

%

میزان رضایت

میزان رضایت افراد خریدار این بسته بعد از خرید

(نظر سنجی به وسیله ایمیل و یک هفته بعد ازخرید بسته انجام می گیرد)

قسمت هایی از فصل پنجم مدلسازی تاثیر باد بر ساختمان با مدل cfd

ساختمان های بلند امروزی به کمک استفاده از طرح های معماری و سازه ای جدید و متریال های قوی مدرن، روز به روز در حال بلند تر شدن می باشد. هر چه ساختمان بلند تر و باریک تر بشود، انعطاف پذیرتر شده و در مقابل نیرو های طبیعی مانند باد ناپایدار تر می شود. سازه ی انعطاف پذیر در برابر نیروی باد باعث ایجاد لرزش ساختمان بلند شده و موجب جنبش های مناسب در ساختمان بلند می شود که ممکن است موجب سرنگونی ساختمان بلند و یا عدم آسایش برای ساکنان آن شود. بنابراین نیروی باد نقش مهمی را در طرح های معماری و سازه ای دارند. تاثیر نیروی باد بر روی ساختمان بلند خلاصه نشده و علاوه بر ساختمان بلند محیط پیرامونی آن را نیز تحت تاثیر قرار می دهد. همانطور که در شکل زیر دیده می شود. مناطق با فشار مثبت در جبهه ی رو به باد و مناطق با فشار منفی در جبهه پشت باد ایجاد می شود.

به طور کلی با شیوه های خاص طراحی می توان موجب پایداری بیشتر ساختمان بلند و کاهش تاثیر نامطلوب باد بر آن و محیط پیرامون آن شد.

فهرست کامل فصل پنجم مدلسازی تاثیر باد بر ساختمان با مدل cfd

5-1 ) تاثیر جهت قرارگیری ساختمان نسبت به جهت وزش باد براثرات نیروی باد برروی ساختمان های بلند با استفاده از مدل سازی CFD

5.1.1 مقدمه 247
5.1.2 مدل های آیرودینامیکی درمقابل نیروهای باد 247
5.1.3 بررسی محاسبات عددی نیروی باد برروی ساختمان های بلند 248
5.1.4 نمونه ی انجام شده 248
5.1.5 مشخصات مدل ساختمانی ومحیط پیرامونی آن 248
5.1.6 شرایط مرزی 249
5.1.7 جمع بندی و نتیجه گیری 253
5.1.8 مراجع 255

تمام منابع معرفی شده هم به صورت فایل Word و هم به صوت فایل PDF در اختیار شما قرار می گیرد.

تومان70,000 تومان35,000افزودن به سبد خرید