50 در صد تخفیف ویژه برای این بسته پژوهشی به مدت محدود

005

روز

:

16

ساعت

:

27

دقیقه

:

04

ثانیه(s)

بسته جامع تحلیل اندرکنش خاک – سازه

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه تحلیل اندرکنش خاک – سازه است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

  • در فصل اول این پژوهش بررسی کلی اندرکنش خاک-سازه بررسی شده است
  • در فصل دوم این پژوهش تحلیل دینامیکی اندرکنش خاک-سازه با استفاده از روشهای اجزای محدود و نامحدود بررسی شده است
  • در فصل سوم این پژوهش تحلیل استاتیکی اندرکنش خاک-سازه بررسی شده است
  • در فصل چهارم این پژوهش اندرکنش خاک – سازه در سازه های بتنی بررسی شده است
  • در فصل پنجم این پژوهش اندرکنش خاک-سازه در سازه های فولادی بررسی شده است
  • در فصل ششم این پژوهش بررسی رفتار لرزه ای اندرکنش خاک- سازه بررسی شده است
  • در فصل هفتم این پژوهش تحلیل مشخصات خاک در اندرکنش خاک-سازه بررسی شده است


اندرکنش خاک-سازه یکی از موضوعات مهم مهندسی عمران است. در نظر گرفتن حوزه نامحدود خاک یکی از مهمترین مسائلی است که در اندرکنش خاک-سازه مد نظر قرار می¬گیرد. از روش المان محدود برای مدلسازی حوزه نزدیک و از روش المان نامحدود برای مدلسازی حوزه دور استفاده شد. روش المان نامحدود از لحاظ فرمول بندی شباهت زیادی به روش المان محدود دارد. بررسی حرکات سازه با توجه به انعطاف پذیري پاي سازه، اندرکنش یا اثر متقابل خاك و سازه گفته می شود. در تحلیل هاي رایج هنگامی که در مدل، تکیه گاه گیردار فرض می شود، از اثر اندرکنش خاك- پی- سازه صرف نظر می شود. این مورد در حالتی صحیح است که سازه بر روي سنگ بنا شده باشد. در حالت قرار گرفتن سازه بر روي خاك نرم وضعیت کاملاً متفاوت است و می بایست اثر اندرکنش خاك و سازه مورد بررسی قرار گیرد. مطالعات وسیعی در تعیین اثرات اندرکنش خاك- سازه بر روي رفتار سازه ها انجام شده است. براي دستیابی به یکسازه مطلوب لازم است، اعضاي اصلی و شالوده سازه به نحو مناسبی به یکدیگر متصل شده تا بتوانند با عملکرد یکپارچه خود بهرهوري موردنظر را تأمین کنند.

قسمت هایی از فصل اول بررسی کلی اندرکنش خاک-سازه

اندر کنش بین سازه، پی و محیط خاک تکیه گاهی آن، رفتار واقعی سازه را به طور قابل توجهی در مقایسه با رفتار سازه با تکیه گاه صلب تغییر می دهد. بنابراین یک مدل کارآمد و با دقت معقول از سیستم اندرکنش خاک – پی – سازه جهت تحلیل سازه های مهم مورد نیاز است.
در طراحی سازه های ساختمانی متداول، معمولا مهندسان سازه به تاثیری که نشست زمین زیر پی و انعطاف پذیری پی ساره ممکن است بر پاسخ سازه داشته باشد توجه نمی کنند. شبیه همین قضیه در تحلیل پی وجود دارد، تحلیل پی بر مبنای الگوی بارگذاری انعطاف پذیر بدون هیچ گونه ارزیابی از تاثیر سختی رو سازه بر الگو ها و مقادیر نشست تکیه گاهی انجام می گیرد. با وجود این، مطالعات انجام گرفته نشان از تاثیر مهم اندرکنش خاک سازه در تحلیل سازه می باشد.
نشست های پی ممکن است شرایط توزیع بار جدیدی را در روسازه به وجود آورند که آسیب دیدن و ترک برداشتن المان های آن می شود و حتی ممکن است منجر به تغییر علامت نیرو های سازه ای شود. از طرف دیگر نشست خاک تابعی از سختی خمشی روسازه است. سختی سازه می تواند یک تاثیر مهم بر توزیع بار ها و مکان های منتقل شده به پی داشته باشد و باز توزیع بار می تواند تغییر الگو یا تعدیل نشست ها را در پی داشته باشد. بنابراین روند معمولی بدست آوردن بار های پی از تحلیل روسازه بدون دخالت دادن نشست پی می تواند منجر به هزینه فوق العاده ای شود که با وارد کردن پدیده اندرکنش خاک-سازه در تحلیل روسازه می توان در بهینه سازی هزینه ساختمان و جلوگیری از صدمات احتمالی وارد بر ساختمان تمهیداتی فراهم کرد.

فهرست کامل فصل اول بررسی کلی اندرکنش خاک-سازه

1-1 ) اندرکنش خاک وسازه

1.1.1 اثر اندرکنش خاك و سازه بر تحلیل دینامیکی سازه هاي یک درجه آزادي 2
1.1.2 اثر اندرکنش خاك و سازه بر تحلیل دینامیکی سازه هاي چند درجه آزادي 8
1.1.3 نتایج بررسی نمودارها 11
1.1.4 اثر رفتار غیرخطی خاك و اندرکنش خاك و سازه بر پاسخ دینامیکی سازه هاي بلند 12
1.1.5 نتایج بررسی 16
1.1.6 بررسی رفتار سازه هاي مدفون و تأثیر اندرکنش خاك و سازه بر پاسخ دینامیکی آن 17
1.1.7 اثر خصویات هندسی ساختگاه بررسی دره به صورت دوبعدی 20
1.1.8نتایج بررسی ها 24
1.1.9 اثر خصویات هندسی ساختگاه بررسی تپه به صورت دوبعدی 24
1.1.10 نتیجه بررسی ها 29
1.1.11 نتیجه گیری 39

1-2 ) تحلیل دینامیکی اندرکنش خاک-سازه با استفاده از تقابل دونرم افزار SAP و FLAC

1.2.1 خلاصه 40
1.2.2 مقدمه 40
1.2.3 معرفی مشخصات هندسی سازه وخاک 41
1.2.4 روش پیشنهادی محاسبه اندرکنش خاک-سازه در حالت استاتیکی ودینامیکی 42
1.2.5 معرفی حالت های حل مساله 42
1.2.6 بررسی نتایج 44
1.2.7 نتیجه گیری 47
1.2.8 مراجع 47

i

ارجاع دهی و رفرنس نویسی

تمام مطالب این بسته مطابق با استاندارد های دانشگاههای وزارت علوم ایران رفرنس دهی شده اند و هیچ قسمتی از بسته وجود ندارد که بدون منبع باشد.

نگارش گروهی

در نگارش و جمع آوری این بسته آموزشی دو کارشناس ارشد رشته مکانیک و یک مهندس برق همراهی کرده اند.کار گروهی بستر بهتری برای پژوهش فراهم میکند.

<

معرفی منبع برای ادامه پژوهش

در این بسته بیش از 1000 مقاله و منبع در زمینه تحلیل اندرکنش خاک – سازه معرفی شده است که می توان از آنها برای ادامه مسیر پژوهشی استفاده کرد.

Z

پاسخ به سوالات و پشتیبانی علمی

در قسمت دیدگاه ها  اماده پاسخگویی به سوالات احتمالی شما در حد توان علمی خود هستیم.در صورت نیاز شماره تماس برای ارتباط با محققین برای شما ارسال می گردد.

بخش هایی از فصل دوم تحلیل دینامیکی اندرکنش خاک-سازه با استفاده از روشهای اجزای محدود و نامحدود

اندرکنش خاک-سازه یکی از موضوعات مهم مهندسی عمران است. در نظر گرفتن حوزه نامحدود خاک یکی از مهمترین مسائلی است که در اندرکنش خاک-سازه مد نظر قرار می¬گیرد. از روش المان محدود برای مدلسازی حوزه نزدیک و از روش المان نامحدود برای مدلسازی حوزه دور استفاده شد. روش المان نامحدود از لحاظ فرمول بندی شباهت زیادی به روش المان محدود دارد. در این پایان نامه از المان نامحدود با سه نوع موج، جهت مدل سازی حوزه نامحدود استفاده شد. با استفاده از ترکیب این دو روش، توابع نرمی دینامیکی برای پی صلب بدون جرم روی لایه خاک ویسکوالاستیک واقع بر سنگ بستر محاسبه شد. پدیده تشدید بر خاک روی سنگ بستر و همچنین اثر تغییر عمق سنگ بستر روی فرکانس قطع مطالعه شد. مثال در نظر گرفته شده در این مطالعه نشان داد که این روش دقت مناسبی جهت تحلیل مسائل اندرکنش خاک-سازه و مسائل شامل حوزه نامحدود را دارد.

فهرست کامل فصل دوم تحلیل دینامیکی اندرکنش خاک-سازه با استفاده از روشهای اجزای محدود و نامحدود

2-1) تعیین مشخصات دینامیکی پی جهت تحلیل دینامیکی اندرکنش خاک-سازه با استفاده از روشهای اجزای محدود و نامحدود

2.1.1 مقدمه 60
2.1.1.1 مقدمه ای بر اندرکنش خاک-سازه 60
2.1.1.2 روشهای مستقیم وزیرسازه 63
2.1.2 مروری بر تحقیقات انجام شده 65
2.1.2.1 مقدمه ای بر روش المان نامحدود 65
2.1.2.2 مروری بر مطالعات پیشین 67
2.1.2.3 هدف این مطالعه 68
2.1.3 روابط حاکم بر روش المان محدود والمان نامحدود 70
2.1.3.1 مقدمه ای بر روش المان محدود 70
2.1.3.2 مقدمه ای بر روش المان نامحدود 72
2.1.3.3 المان نامحدود با زوال نمائی 73
2.1.3.4 المان بی نهایت نگاشت شده 74
2.1.3.5 فرمول بندی مسئله 74
2.1.3.6 معادله حاکمه 76
2.1.3.7 تعیین جوابهای هارمونیک 79
2.1.3.8 فرمول بندی روش المان محدود 80
2.1.3.9 روش المان نامحدود 89
2.1.3.10 روش اول،قسمت بندی محیط مسئله 92
2.1.3.11 روش دوم،المان بی نهایت با سه نوع موج 96
2.1.3.12 تعیین ضریب استهلاک دامنه موجA 102
2.1.3.13 عمق موثر موج ریلی 109
2.1.3.14 انتگرال گیری عددی المان نامحدود 111
2.1.3.15 میرایی مصالح 114
2.1.4 تحلیل وبررسی نتایج 117
2.1.4.1 تعیین سیستم اندرکنش خاک وسازه وخواص دینامیکی آن 117
2.1.4.2 تعیین سیستم پی 118
2.1.4.3 روشهایی برای تعیین امپدانس پی 119
2.1.4.4 مروری خلاصه برتاریخچه توابع امپدانس 120
2.1.4.5 مدل سازی با روش المان محدود 124
2.1.4.6 توابع نرمی درحالت دوبعدی برای نیم فضای الاستیک 127
2.1.4.7 مقدمه 127
2.1.4.8 تعریف توابع نرمی 127
2.1.4.9 مدل سازی با ترکیب روشهای المان محدود والمان نامحدود 132
2.1.4.10 مقدمه 132
2.1.4.11 کنترل صحت ترکیب روشهای المان محدود والمان نامحدود 132
2.1.4.12 مثال پی ویسکوالاستیک تحت بارگذاری هارمونیک یکنواخت 133
2.1.4.13 نحوه بدست آوردن توابع نرمی دینامیکی برای پی نواری ویسکوالاستیک 140
2.1.4.14 تعیین ضرایب تاثیر نرمی دینامیکی 140
2.1.4.15 تعیین ماتریس سختی دینامیکی 143
2.1.4.16 تعیین ماتریس نرمی دینامیکی 147
2.1.4.17 توابع نرمی با استفاده از ترکیب روشهای المان محدود والمان نامحدود 151
2.1.4.18 توابع نرمی دینامیکی 153
2.1.4.19 اثر عمق سنگ بستر 154
2.1.4.20 تکنیک انترگال گیری عددی نیوتن-کوتس 157
2.1.5 نتیجه گیری وپیشنهادات 161
2.1.5.1 منابع ومراجع 164
2.1.6.1ABSTRACT 167

2-2 ) تحلی اندرکنش سازه-خاک با استفاده از المان های نامحدود دینامیک

2.2.1 چکیده 170
2.2.2 مقدمه 170
2.2.3 مبانی تحلیل اندرکنش باروش جدید المان های محدود-نامحدود 171
2.2.4 تحلیل پاسخ میدان آزاد وساختگاه و بررسی دقت المان های نامحدود 172
2.2.5 تعیین امپدانس دینامیکی سیستم خاک با المانهای نامحدود 174
2.2.6 نتیجه گیری 177
2.2.7 مراجع 178

تعداد صفحه بسته آموزشی

تعداد منابع معرفی شده برای ادامه کار

تعداد پشتیبانان مخصوص این فایل

قسمت هایی از فصل سوم تحلیل استاتیکی اندرکنش خاک-سازه

بررسی حرکات سازه با توجه به انعطاف پذیري پاي سازه، اندرکنش یا اثر متقابل خاك و سازه گفته می شود. در تحلیل هاي رایج هنگامی که در مدل، تکیه گاه گیردار فرض می شود، از اثر اندرکنش خاك- پی- سازه صرف نظر می شود. این مورد در حالتی صحیح است که سازه بر روي سنگ بنا شده باشد. در حالت قرار گرفتن سازه بر روي خاك نرم وضعیت کاملاً متفاوت است و می بایست اثر اندرکنش خاك و سازه مورد بررسی قرار گیرد. مطالعات وسیعی در تعیین اثرات اندرکنش خاك- سازه بر روي رفتار سازه ها انجام شده است. شروع این مطالعات به صورت رسمی توسط محققین لی و هریسون در سال 1970در مقاله اي تحت عنوان “تئوري اندرکنش پی و سازه” انجام گرفت] .[1تحقیق بعدي در سال 1972توسط آقایان براون و لی انجام گرفت که در آن پدیده اندرکنش خاك- سازه به صورت استاتیکی مورد مطالعه قرار گرفت] .[2استاویر دیس در سال 2002مقاله اي تحت عنوان ” تحلیل ساده شده اندرکنش خاك لایه اي با سازه” منتشر کرد و در آن روشی جدید بر پایه روش اجزا محدود براي تحلیل اندرکنش خاك- سازه معرفی نمود] .[3روش هاي متعددي جهت حل مسئله دینامیکی اندرکنش خاك- سازه وجود دارد که از جمله آنها می توان به دو روش اصلی زیرسازه سازي و روش مستقیم اشاره نمود]4و .[5روش زیرسازه متداولترین روش حل مساله اندرکنش دینامیکی خاك- سازه می باشد. در این روش مساله به سه قسمت مختلف تقسیم می گردد که به کمک جمع آثار قوا جواب نهایی سیستم بدست می آید. به دلیل استفاده از جمع آثار قوا لازم است فرض شود سازه و خاك به صورت خطی رفتار می کنند. براي درنظر گرفتن رفتار غیرخطی می توان از روش خطی معادل استفاده کرد. روش مستقیم که به نام روش Globalنیز مشهور است از طریق اجزاي محدود انجام شده و در محدوده وسیعی از اشکال کاربرد دارد. دانشمندانی چون , Roesset ) Lysmer (1975) Kausel (1974و ) Seed (1975این روش را پیشنهاد کردند. در این روش سازه و خاك زیر آن به صورت یکجا مدل شده و شتاب حرکت زمین )بسترسنگی( به گره هاي مرزي خاك که در فاصله مناسبی از سازه ) 3الی 7برابر عرض سازه( قرار دارند اعمال می شود و در نهایت سیستم به صورت یکپارچه به کمک روش هاي عددي از جمله اجزاء محدود یا روش هاي اجزاء مرزي آنالیز می شود. امکان استفاده از این روش جهت حل مسائل پیچیده مربوط به هندسه پی، رفتار غیرخطی مصالح و اثر سازه هاي مجاور به عنوان مزایاي این روش محسوب می شود. از طرفی از معایب عمده آن می توان به حجم زیاد ورودي و خروجی ، پیچیدگی و وقت گیر بودن آن اشاره کرد. در این مطالعه اثرات اندرکنش خاك- پی- سازه به صورت استاتیکی مورد بررسی قرار می گیرد. ابتدا به کمک روش استاتیکی معادل نیروي وارده به طبقات سازه محاسبه شده، سپس این نیرو به صورت یکنواخت بر سقف سازه اثر داده می شود و در ادامه خاك- پی و سازه در نرم افزار Abaqusبه صورت سه بعدي مدل و به کمک روش اجزاء محدود آنالیز می شوند. با مقایسه نتایج اثر نوع خاك و طبقات بر روي تغییرمکان طبقات و نیروهاي داخلی بررسی شده است

فهرست کامل فصل سوم تحلیل استاتیکی اندرکنش خاک-سازه

3-1 ) بررسی اندرکنش خاک-پی-سازه درتحلیل لرزه ای استاتیکی ساختمان ها

3.1.1 خلاصه 179
3.1.2 مقدمه 179
3.1.3 تحلیل لرزه ای 180
3.1.4 مدل سازی و آنالیز 180
3.1.5 معرفی ساختگاه 180
3.1.6 معرفی سازه و پی ها 181
3.1.7 مشخصات مواد 181
3.1.8 روش آنالیز 182
3.1.9 مدل سازی 182
3.1.10 نتایج عددی 183
3.1.11 بررسی تغییرمکان جانبی طبقات 183
3.1.12 بررسی نیروی محوری ستون ها 183
3.1.13 نتیجه گیری 185
3.1.14 مراجع 186

قسمت هایی از فصل چهارم اندرکنش خاک – سازه در سازه های بتنی

براي دستیابی به یک سازه مطلوب لازم است، اعضاي اصلی و شالوده سازه به نحو مناسبی به یکدیگر متصل شده تا بتوانند با عملکرد یکپارچه خود بهرهوري موردنظر را تأمین کنند. در حالت کلی سازه با خاك اطراف خود در حال برهمکنش است. در سازههاي متکی بر زمین صلب، حرکت پایه سازه در اثر زلزله برابر همان حرکت میدان آزاد زمین 1میباشد. براي سازههاي متکی بر خاك انعطافپذیر 2حرکت پی معمولا با حرکت میدان آزاد زمین اختلاف دارد. یک سازه با تکیهگاه انعطافپذیر در قیاس با یک سازه با پایه صلب از این لحاظ نیز اختلاف دارند که ممکن است یک قسمت اساسی از انرژي ارتعاشی بوسیله تشعشع امواج و نیز بوسیله میرایی هیسترزیس در خاك و در تکیهگاه انعطافپذیر تلف و مستهلک شود. اهمیت پارامتر دوم با افزایش شدت لرزش زمین افزایش مییابد. اگرچه در محاسبات نیروي اعمالی زلزله بر سازه معمولا با تکیهگاه صلب و تغییرشکلناپذیر فرض میگردد و از انعطافپذیري خاك زیر سازه صرفنظر میشود، ولی مشاهدات و تجربیات گذشته نشانگر این واقعیت است که عامل تغییرشکلپذیري خاك علاوه بر تغییر خصوصیات حرکت آزاد زمین در سطح، ممکن است به علت اندرکنش با سازه تغییرات قابل ملاحضهاي در واکنش سازه در مقابل زلزله ایجاد کند. تکیهگاه انعطافپذیر همچنین باعث تغییرشکل مودهاي سازه و قسمت اعظم انرژي ارتعاشی سازه توسط میرایی هندسی یا تشعشعی 3و میرایی داخلی مربوط به خاك زیر پی میشود

فهرست کامل فصل چهارم اندرکنش خاک – سازه در سازه های بتنی

4-1 ) مقایسه کمی منظور نمودن اثراندرکنش خاک وسازه درپاسخ لرزه ای سازه های بتن آرمه

4.1.1 چکیده 187
4.1.2 مقدمه 187
4.1.3 مشخصات مدلهای مورد بررسی 188
4.1.4 مدل سازی درنرم افزار OPENSEES 188
4.1.5 انتخاب شتاب نگاشت ها ومقیاس نمودن آنها 190
4.1.6 صحت سنجی مدلسازی 190
4.1.7 بررسی اندرکنش خاک وسازه 192
4.1.8 نتیجه گیری 194
4.1.9 منابع 195

4-2 ) اندرکنش خاک وسازه های بتونی با قاب خمشی ویژه و دیوار برشی درساختگاه های تیپIII و IV

4.2.1 چکیده 196
4.2.2 مقدمه 197
4.2.3 اندرکنش خاک-سازه 197
4.2.4 روش های تحلیل اندرکنش خاک-سازه 197
4.2.5 اثرات اندرکنش خاک-سازه 198
4.2.6 مدل سازه 198
4.2.7 مدل فونداسیون 199
4.2.8 مدلسازی خاک ونقش ساختگاه 199
4.2.9 روش کار 201
4.2.10 نتیجه گیری 202
4.2.11 مراجع 206

%

میزان رضایت

میزان رضایت افراد خریدار این بسته بعد از خرید

(نظر سنجی به وسیله ایمیل و یک هفته بعد ازخرید بسته انجام می گیرد)

قسمت هایی از فصل پنجم اندرکنش خاک-سازه در سازه های فولادی

برای انلیز دقیق ساره لازم است که خاک در یک حالت مناسب مدل گردد. در بعضی مقلات خاک توسط فنر های مجزا و مستقل مدل شده اسم که اصطلاحا مدل وینکلر نامیده می شود.

در مدل وینکلر به دلیل این که فنر ها از هم مستقل اند لذا فقط در محل اقر بار تغییر شکل و تنش بوجود می آید. در صورتیکه حاک یک محیط پیوسته بوده و تغییر شکل و تنش در محل اثر بار و مجاور آن نیز بوجود می آید به همین دلیل برخی دیگر از محققین برای رفع این مشکل، محیط خاک را بصورت ترکیبی از فنر های وینکلر با یک عنصر سازه ای دیگر مدل نموده اند. به این مدلها اصطلاحا مدلهای چند پارامتری می گویند. از معروفترین این مدلها می توان به مدل های فیلوننکر – بورودیچ، هیتنی و پاستر ناک نام اشاره نمود. در مدل فیلوننکو – بورودیچ فنر های وینکلر بوسیله یک غشا نازک الستیک که نجن کشش ثابت قرار دارد به هم متصل می شوند. در مدل هیتنی ارتباط بین فنر های وینکلر در حالت دو بعدی بوسیله یک تیر الاستیک و در حالت سه بعدی بوسیله یک صفحه الاستیک انجام می گیرد و در مدل پاسترناک این فنر ها بوسیله یک لایه برشی به هم مرتبط می شوند.

با توجه به اینکه مدل نمودن محیط خاک به صورت یک محیط پیوسته، نتایج قابل قبول و نزدیک به واقعیت را بدست می دهد لذا در این تحقیق محیط حاک به صورت یک محیط پیوسته مدل شده است

فهرست کامل فصل پنجم اندرکنش خاک-سازه در سازه های فولادی

5-1 ) تعیین ابعاد بهینه خاک وشبکه بندی المان محدود برای درنظرگیری اندرکنش خاک وسازه درقاب های فولادی دوبعدی

5.1.1 چکیده 207
5.1.2 مقدمه 207
5.1.3 مدل اجزا محدود برای حالت دوبعدی 208
5.1.4 سازه سه طبقه دو دهانه 210
5.1.5 سازه پانزده طبقه چهار دهانه 212
5.1.6 خلاصه ونتیجه گیری 214
5.1.7 مراجع 215

قسمت هایی از فصل ششم بررسي رفتار لرزه اي اندركنش خاك- سازه

امواج زلزله پس از عبور از لايه هاي خاك بسته به نوع و ضخامت آن تشديد مي شوند. سازه هاي ساختماني بسته به نوع و عمق خاك زمين ساختگاه نسبت به سنگ بستر پاسخي متفاوت نسبت به وقتي كه همين ساختمان ها روي سنگ بستر واقعند، خواهند داشت. به منظور مطالعه ي اثرات پارامترهاي مختلف بر اندركنش لرزه اي خاك – سازه، چندين نوع خاك ماسه اي و رسي در عمق هاي مختلف از سنگ بستر تحت زلزله هاي واقعي با محتواي فركانسي متفاوت قرار 10 و 20 طبقه بتن آرمه قرار گرفته و تحليل اندركنش خاك- سازه مدل ، گرفته اند. بر روي اين خاك ها، سازه هاي 5 انجام گرفت. Abaqus v. هاي فوق توسط برنامه المان محدود 6.8 از جمله نتايج اين مطالعه تعيين ضريب زمين ساختگاه مي باشد كه اثر تشديد شدگي امواج زلزله را هنگام عبور از لايه هاي خاك بيان مي كند و از نسبت برش پايه ساختمان هنگامي كه روي سطح خاك واقع شده بر برش پايه همان ساختمان هنگامي كه بر سنگ بستر واقع شده، قابل محاسبه مي باشد. همچنين نمودارهاي توزيع شتاب حداكثر در ترازهاي مختلف عمق خاك در دو حالت ميدان آزاد (بدون حضور سازه) و در موقع حضور سازه بر سطح خاك تهيه شده است. اين نمودار ها اثر تشديد يافتگي امواج زلزله را به خوبي نشان مي دهند.

فهرست کامل فصل ششم بررسي رفتار لرزه اي اندركنش خاك- سازه

6-1 ) بررسی اندرکنش دینامیکی میکروشمع های مایل وخاک تحت اثرزلزله

6.1.1 چکیده 216
6.1.2 مقدمه 217
6.1.3 مدل سازی 220
6.1.4 تحلیل وبررسی نتایج 225
6.1.5 نتیجه گیری 227
6.1.6 منابع ومراجع 228

6-2 ) بررسی رفتار لرزه ای اندرکنش خاک-سازه

6.2.1 چکیده 229
6.2.2 مقدمه 229
6.2.3 مدل های المان محدود سیستم های خاک-سازه 230
6.2.4 بررسی نتایج تحلیل اندرکنش خاک-سازه 232
6.2.5 مراجع 237

قسمت هایی از فصل هفتم تحلیل مشخصات خاک در اندرکنش خاک-سازه

اندرکنش بين سازه و محيط خاک تکيهگاهی آن، رفتار واقعی سازه را به طور قابل توجهی در مقايسه با رفتار سازه با تکيهگاه صلب، تغيير میدهد. بنابراين يک مدل کارآمد و با دقت معقول از سيستم اندرکنش خاک- سازه جهت تحليل سازه مورد نياز است. تجربيات گذشته نشان میدهد که خاک زير پی، بر روی رفتار ديناميکی سازه تاثير میگذارد. پاسخ ديناميکی سازه حين لرزههای اعمالی، متغيری از نوع خاک بوده، لذا بدون در نظر گرفتن
تاثير آن نمیتوان تخمين واقع گرايانهای از نيروهای اعمالی زلزله بر سازه داشت. در اين تحقيق، به بررسی اندرکنش خاک و ديوار بنايی غير مسلح، تحت بارگذاری جانبی و فشاری، با در نظر گرفتن مشخصات متفاوت خاک زير ديوار بنايی ، به روش اجزاء محدود پرداخته شده است.

فهرست کامل فصل هفتم تحلیل مشخصات خاک در اندرکنش خاک-سازه

7-1 ) بررسی اثرات رفتار غیرخطی خاک بر پاسخ دینامیکی سازه های بلند

7.1.1 چکیده 238
7.1.2 مقدمه 238
7.1.3 معادلات حرکت 239
7.1.4 مدل سازی سیستم اندرکنش خاک-سازه 242
7.1.5 تحلیل های اندرکنش دینامیکی خاک وسازه ونتایج حاصله 245
7.1.6 جمع بندی ونتیجه گیری 248
7.1.7 مراجع 249

7-2 ) بررسی اندرکنش خاک ودیوار بنایی تحت بارگذاری جانبی وفشاری با مشخصات متفاوت خاک

7.2.1 چکیده 251
7.2.2مقدمه 251
7.2.3 مروری بر پژوهش های گذشته در روشهای مدلسازی مصالح بنایی 252
7.2.4 معیار تسلیم مورد استفاده برای مصالح 252
7.2.5 روند انجام مطالعات پارامتریک 253
7.2.6 مشخصات نمونه های تحلیلی 253
7.2.7 نحوه اعمال بارگذاری 255
7.2.8 نتایج به دست آمده از مدلهای تحلیلی 256
7.2.9 نتایج به دست آمده از مطالعات تحلیل مدل های F1 تا F7 مطابق بارLOAD1 256
7.2.10 مقایسه نتایج به دست آمده از مطالعات تحلیل مدلهای F1 تا F7 با مدل F1 درالگوی بار LOAD1 260
7.2.11 نتایج به دست آمده از مطالعات تحلیلی مدلهای FR1 تا FR7 مطابق بار LOAD2 260
7.2.12 مقایسه نتایج به دست آمده از مطالعات تحلیل مدلهای FR1 تا FR7 با مدل FR1 در الگوی بار LOAD2 265
7.2.13 مقایسه نتایج به دست آمده از مطالعات تحلیل مدل های F و FR در دو الگوی بار LOAD1 و LOAD2 265
7.2.14 نتیجه گیری 266
7.2.15 منابع وماخذ 266

7-3 ) اصلاح ضریب سختی خاک با استفاده از روش های عدید اندرکنش خاک وسازه

7.3.1 خلاصه 267
7.3.2 مقدمه 268
7.3.3 نتیجه گیری 274
7.3.4 منابع 274

تمام منابع معرفی شده هم به صورت فایل Word و هم به صوت فایل PDF در اختیار شما قرار می گیرد.

تومان70,000 تومان35,000افزودن به سبد خرید