50 در صد تخفیف ویژه برای این بسته پژوهشی به مدت محدود

005

روز

:

16

ساعت

:

27

دقیقه

:

04

ثانیه(s)

بسته جامع پایدارسازی و بهبود کیفیت محصولات لبنی

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی حاوی 360 صفحه از آخرین پژوهش های انجام شده در پایدارسازی و بهبود کیفیت محصولات لبنی است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه ها در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

  • در فصل اول این پژوهش پایدارسازی به کمک هیدروکلوئید بررسی شده است
  • در فصل دوم این پژوهشروشهای حفظ محصولات پروبیوتیکر بررسی شده است
  • در فصل سوم این پژوهش آنزیم ترانس گلوتامیناز بررسی شده است
  • در فصل چهارم این پژوهش روشهای نوین در پایدارسازی محصولات لبنی بررسی شده است
  • در فصل پنجم این پژوهش فن آوری نانو در بسته بندی بررسی شده است

با توجه به افزایش روزافزون نیاز به فراورده هاي سالم تر و کم کالري تر در جوامع مختلف و همچنین توجه تولید کنندگان به تولید محصولاتی با کیفیت و ماندگاري بالاتر ، استفاده از روش هاي نوین فراوري و بهبود خواص به ویژه در فراورده هاي لبنی که مورد مصرف بیشتري در جوامع دارند ،مورد توجه واقع شده است. در این راستا استفاده از روش آنزیمی از جمله ،استفاده از انزیم ترانس گلوتامیناز جهت بهبود خواص تغذیه اي و عملکردي مانند ویسکویته و ظرفیت نگهداري آب و پایداري حرارتی و امولسیون کنندگی و ژله اي شدندر فراورده هاي لبنی مورد توجه می باشد همچنین استفاده از فنآوری های نوین در این بخش رویکرد جدیدی است که می تواند مورد توجه قرار گیرد.

قسمت هایی از فصل اول پایدارسازی به کمک هیدروکلوئید

هیدروکلوئیدها به دلیل افزایش گرانروی و واکنش با کازئینها از دوفاز شدن جلوگیری می کنند، ولی چون همیشه طعم ناخوشایند حاصل از افزودن آنها یک عامل محدود کننده است؛ بنابراین، انتخاب سطح مناسبی از هیدروکلوئیدها از عوامل مهم در تولید گالاکتورونیک اسید است. این واحدها به D- فرآورده های تخمیری شیر محسوب می شود. پکتین متشکل از واحدهای به یکدیگر متصلند. این صمغ از هیدروکلوئیدهای جاذب به شمار رفته و به واسطهی نیروی واسطهی پیوندهای الکترواستاتیک و از طریق سازوکار ممانعت فضایی موجب پایداری سامانه میگردد. صمغ لوبیای خرنوب جزو گالاکتومانانها بوده و از آنجایی که این صمغ در دستهی صمغهای غیرجاذب قرار دارد؛ لذا، با افزایش گرانروی فاز پیوسته مانع دوفاز شدن میشود. همچنین، اثر تشدیدی آن با سایر هیدروکلوئیدها گزارش شده است ( 2 و 5). کتیرا صمغی است که مرغوب ترین نوع آن در ایران تولید میگردد. این صمغ از لحاظ شیمیایی از دو بخش محلول و نامحلول در آب تشکیل شده است که به ترتیب تراگاکانتین و تراگاکانتیک اسید (باسورین) نام دارند.

فهرست کامل فصل اول پایدارسازی به کمک هیدروکلوئید

1-1 ) مروری بر پایداری نوشیدنی های سنتی ایرانی(دوغ) توسط هیدروکلوئیدهای مختلف

1.1.1 چکیده 1
1.1.2 مقدمه 1
1.1.3 نتایج بحث 2
1.1.4 منابع 11

1-2 ) تاثیر افزون هیدروکلوئید ژلان روی ویژگی های رئولوژیکی وپایدارسازی دوغ فیبردار

1.2.1 چکیده 13
1.2.2ABSTRACT 14
1.2.3 مقدمه 15
1.2.4 مواد و روشها 16
1.2.5 تهیه محلول آبی هیدروکلوئید 16
1.2.6 تولید دوغ 16
1.2.7 افزودن هیدروکلوئید وفیبر نامحلول به دوغ 16
1.2.8 بررسی رفتار جریانی 17
1.2.9 بررسی توزیع اندازه ذرات 17
1.2.10 بررسی دو فاز شدن 17
1.2.11 ارزیابی حسی 17
1.2.12 آنالیز آماری 17
1.2.13 نتایج وبحث 17
1.2.14 رفتار جریانی 17
1.2.15 قطر میانگین سطحی-حجمی 21
1.2.16 دوفاز شدن 24
1.2.17 ارزیابی حسی 24
1.2.18 نتیجه گیری 24
1.2.19 منابع 26

1-3 ) تاثیر برخی هیدروکلوئیدها برپایداری فیزیکی،ویژگی های رئولوژیکی وحسی مخلوط شیر-آب پرتقال

1.3.1 چکیده 28
1.3.2 مواد وروشها 28
1.3.3 یافته ها 28
1.3.4 مقدمه 28
1.3.5 مواد وروشها 29
1.3.6 یافته ها 31
1.3.7 بحث 34
1.3.8 REFERENCES   ه 38

1-4 ) مقایسه اثر هیدروکلوئید دانه اسفرزه با ژلان وپکتین با متوکسیل بالا بر پایدارسازی دوغ

1.4.1 چکیده 40
1.4.2 مقدمه 41
1.4.3 مواد وروش 41
1.4.4 آماده سازی صمغ اسفرزه 42
1.4.5 تولید دوغ با استفاده از صمغ های متفاوت 42
1.4.6 تولید دوغ با ترکیبی از صغ های مورد استفاده 42
1.4.7 اندازه گیری توزیع اندازه ذرات 42
1.4.8 ارزیابی حسی 42
1.4.9 نتایج بحث 42
1.4.10 هیدروکلوئیدها 43
1.4.11 آنالیز حسی 44
1.4.12 نتیجه گیری کلی 44
1.4.13 منابع 45

1-5 ) مقایسه کارآیی وسازوکار برخی هیدروکلوئیدها در پایدارسازی دوغ

1.5.1 چکیده 46
1.5.2 مقدمه 46
1.5.3 مواد و روشها 47
1.5.4 جداسازی جزء محلول ونامحلول کتیرا 47
1.5.5 تهیه دوغ از صمغ ها به صورت تکی و ترکیبی 47
1.5.6 نتایج و بحث 48
1.5.7 بررسی تاثیر بخش محلول کتیرا برپایداری 48
1.5.8 تاثیر هیدروکلوئیدها به صورت تکی 48
1.5.9 تاثیر هیدروکلوئیدها به صورت ترکیبی 49
1.5.10 تشکر و قدردانی 50
1.5.11 منابع 51
1.5.12 ABSTRACT ه 51

i

ارجاع دهی و رفرنس نویسی

تمام مطالب این بسته مطابق با استاندارد های دانشگاههای وزارت علوم ایران رفرنس دهی شده اند و هیچ قسمتی از بسته وجود ندارد که بدون منبع باشد.

نگارش گروهی

در نگارش و جمع آوری این بسته آموزشی دو کارشناس ارشد رشته مکانیک و یک مهندس برق همراهی کرده اند.کار گروهی بستر بهتری برای پژوهش فراهم میکند.

<

معرفی منبع برای ادامه پژوهش

در این بسته بیش از 1000 مقاله و منبع در زمینه پایدارسازی و بهبود کیفیت محصولات لبنی معرفی شده است که می توان از آنها برای ادامه مسیر پژوهشی استفاده کرد.

Z

پاسخ به سوالات و پشتیبانی علمی

در قسمت دیدگاه ها  اماده پاسخگویی به سوالات احتمالی شما در حد توان علمی خود هستیم.در صورت نیاز شماره تماس برای ارتباط با محققین برای شما ارسال می گردد.

بخش هایی از فصل دوم روشهای حفظ محصولات پروبیوتیکر

امروزه بخش عمده اي از غذاهاي فراسومند را غذاهاي حاوي میکروب هاي پروبیوتیک پروبیوتیک ها را اینطور تعریف کرده اند ( 2001 ): میکروارگانیسم هاي زنده اي FAO و WHO به خود اختصاص داده است. (باکتري یا مخمر) که وقتی به مقدار کافی یا در محلی خاص مصرف می شوند یک یا چندین فایده مشخص را براي سلامتی میزبان به همراه دارند. این باکتري ها می بایست از نظر متابولیکی در محصول ثابت و فعال باقی بمانند، در طول مسیر قبل از روده برسانند تا بتوانند آثاري سودمند (Epitelial cell) مرحله هضم به تعداد زیادي زنده مانده، خود را به سلول هاي اپیتلیال (از قبیل درمان مشکلات نقص عملکرد در روده انسان مانند عدم تحمل لاکتوز، التهاب حاد دستگاه گوارش و همین طور آلرژي هاي غذایی، التهاب هاي پوستی مربوط به آلرژي، ورم مفاصل روماتیسمی و سرطان روده بزرگ) را در روده میزبان باقی گذارند

فهرست کامل فصل دوم روشهای حفظ محصولات پروبیوتیک

2-1) بررسی اثر ریزپوشانی بربقای لاکتوباسیلوس کازئی ATCC39392 تحت فشار اسمزی ناشی از قند در شرایط شبیه سازی شده دسرهای لبنی پروبیوتیک

2.1.1 چکیده 52
2.1.2 مقدمه 53
2.1.3وش پژوهش 54
2.1.4 آماده سازی سوسپانسیون میکروبی 55
2.1.5 ریزپوشانی 55
2.1.6 بررسی خصوصیات ظاهری میکروکپسول ها 55
2.1.7 اعمال تنش اسمزی برسلولهای آزاد وریزپوشینه شده 55
2.1.8 شمارش سلول های ریزپوشینه شده 55
2.1.9 روش تحلیل آماری داده ها 56
2.1.10 نتایج و بحث 56
2.1.11 مورفولوژی ریز پوشینه ها 56
2.1.12 اثر تنش اسمزی ناشی از غلظت های مختلف قند برپایداری میکروب 57
2.1.13 منابع 58

2-2 ) اثر بسته بندی درحفظ محصولات پروبیوتیک

2.2.1 خلاصه 60
2.2.2 مقدمه 60
2.2.3 برخی از خصوصیات میکروارگانیسم پروبیوتیکی 61
2.2.4 بسته بندی های مخصوص محصولات پروبیوتیکی 62
2.2.5 روشهای دیگر کنترل اکسیژن 63
2.2.6 نتیجه گیری 63
2.2.7 مراجع 63

تعداد صفحه بسته آموزشی

تعداد منابع معرفی شده برای ادامه کار

تعداد پشتیبانان مخصوص این فایل

قسمت هایی از فصل سوم آنزیم ترانس گلوتامیناز

پودرهای لبنی به میزان زیاد به جهت راحتی در انتقال، هندلینگ، فرآوری و فرمولاسیون محصول استفاده می شود. پودر شیر و پودرهای بر پایه ی شیر، خصوصیات عملگرای مختلفی دارند. چنین ویژگی هایی، اهمیت زیادی برای استفاده از آنها به عنوان یک جز باارزش در چندین محصول غذایی ایجاد می کند. این ویژگی های عملگرا شامل ظرفیت امولسیفایری، تشکیل و ایجاد کف، جذب آب، ویسکوزیته، تشکیل ژل و پایداری گرمایی می باشد که مهم ترین ویژگی های فیزیکی و شیمیایی پودر می باشد. تولید کننده ها می توانند پودر شیر را به عنوان یک جز عملگرا به طیف وسیعی از غذاها مثل شکلات، محصولات نانوایی، نوشیدنی ها، شیرینی ها، و ماست اضافه کنند. بنابراین کاربرد انزیم ترانس گلوتامیناز جهت بهبود ویژگی های فیزیکوشیمیایی پودر شیر، از اهمیت زیادی برخوردار است.

فهرست کامل فصل سوم آنزیم ترانس گلوتامیناز

3-1 ) اثر آنزیم ترانس گلوتامیناز میکروبی به عنوان بخشی از کنسانتره پروتئین شیر بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی وحسی ماست اسفناج

3.1.1 چکیده 64
3.1.2 مقدمه 64
3.1.3 مواد و روش ها 65
3.1.4 یافته ها 66
3.1.5 بحث 68
3.1.6 منابع 69

3-2 ) استفاده از آنزیم گلوتامیناز درمحصولات لبنی

3.2.1 چکیده 72
3.2.2 مقدمه 72
3.2.3 خواص TG 73
3.2.4 اثر TG در فراورده های لبنی 74
3.2.5 نتیجه گیری 76
3.2.6 منابع 76

3-3 ) بررسی تاثیر آنزیم ترانس گلوتامیناز دربهبود کیفیت و ویژگی های فراورده های لبنی

3.3.1 چکیده 78
3.3.2 مقدمه 78
3.3.3 بررسی اثرات آنزیم ترانس گلوتامیناز برروی محصولات لبنی 78
3.3.4 نتیجه گیری 79
3.3.5 منابع 80

3-4 ) کاربرد آنزیم ترانس گلوتامیناز درتولید پودر شیرخشک و بررسی ویژگی های فیزیکوشیمیایی آن

3.4.1 مقدمه 93
3.4.1.1 بیان مسئله 94
3.4.1.2 ضرورت واهمیت اجرای طرح 96
3.4.1.3 اهداف اصلی 97
3.4.1.4 اهداف فرعی 97
3.4.2 کلیات و مروری بر پژوهش های انجام شده 98
3.4.2.1 پیشگفتار 99
3.4.2.2 روشهای عمومی فرآوری شیر 100
3.4.2.3 محصولات تخمیری شیر 101
3.4.2.4 شیر تخمیر شده 101
3.4.2.5 محصولات از شیزر لخته شده 102
3.4.2.6 محصولات پودری شیر 102
3.4.2.7 انواع خشک کن ها 105
3.4.2.8 خشک کن کابینتی یا سینی دار 105
3.4.2.9 خشک کن بسیتر سیال 105
3.4.2.10 خشک کن انجمادی 106
3.4.2.11 خشک کن پاششی 106
3.4.2.12 مراحل خشک کردن پاششی 106
3.4.2.13 انواع سیستم های خشک کن پاششی 108
3.4.2.14 جزئیات تولید پودر شیر درصنعت 108110
3.4.2.15 ویژگی های پودر شیرخشک 112
3.4.2.16 دانسیته پودر 115
3.4.2.17 رنگ 118
3.4.2.18 کلوخه شدن پودر 119
3.4.2.19 قابلیت جریان وپیوستگی پودر 119
3.4.2.20 انواع پودر شسیر 120
3.4.2.21 انواع پودرهای لبنی با ارزش افزوده 123
3.4.2.22 فاکتورهای تعیین کننده ویژگی های عملگرای پودرهای برپایه ی لبنی 129
3.4.2.23 حرارت دادن اولیه وهموژنیزه کردن تغلیظ شده 130
3.4.2.24 آگلومره شده بعداز خشک کن پاششی 131
3.4.2.25 کاربرد پودر شیر 132
3.4.2.26 پودر شیر مورد استفاده در تولید پنیر 133
3.4.2.27 کاربرد پودر شیر درصنعت شکلات 134
3.4.2.28 کاربرد پودر در نانوایی 134
3.4.2.29 کاربرد پودر درماست بدون چربی 135
3.4.2.30 ژل شیر اسیدی شده 135
3.4.2.31 تشکیل ژل-واکنش های فیزیکوشیمیایی 136
3.4.2.32 میکروساختار و ویژگی های نگه داری آن 137
3.4.2.33 ارزیابی خصوصیات ژل 138
3.4.2.34 آزمون قوام سنجی/ویسکومتری 138
3.4.2.35 آزمون TPA 139
3.4.2.36 آنزیم ترانس گلوتامیناز 140
3.4.2.37 سوبسترای آنزیم 141
3.4.2.38 ساختار کریستالی ترانس گلوتامیناز 142
3.4.2.39 خصوصیات ترانس گلوتامیناز میکروبی 143
3.4.2.40 کاربرد آنزیم ترانس گلوتامیناز درصنایع غذایی 145
3.4.2.41 محصولات لبنی 147
3.4.2.42 مروری بر پژوهش های انجام شده 148
3.4.4 مواد و روشها 159
3.4.4.1 محل انجام آزمایش 160
3.4.4.2 مواد مورد استفاده 160
3.4.4.3 تجهیزات ها مورد استفاده 160
3.4.4.4 روش ها 162
3.4.4.5 تهیه نمونه های شیرخشک 162
3.4.4.6 اندازه گیری رطوبت 163
3.4.4.7 آزمون شاخص انحلال ناپذیری 163
3.4.4.8 آزمون زمان لازم برای حل شدن پودر 164
3.4.4.9 تعیین چسبندگی پودر به محفظه خشک کن 164
3.4.4.10 اندازه گیری چسبندگی پودر 164
3.4.4.11 قابلیت جریان و پیوستگی پودر 165
3.4.4.12 تعیین دانسیته توده ودانسیته توده ای حاصل از ضربه 165
3.4.4.13 اندازه ذرات پودر 167
3.4.4.13 تهیه ژل اسیدی ازنمونه های شیرخشک 167
3.4.4.14 اندازه گیری ویسکوزیته 168
3.4.4.15 آزمون بافت 168
3.4.4.16 تجزیه وتحلیل داده ها 169
3.4.5 نتیجه گیری کلی وپیشنهادات 172
3.4.5.1 نتیجه گیری کلی 172
3.4.5.2 پیشنهادات 173
3.4.5.3 فهرست منابع 174
3.4.5.4 ABSTRACT: 181

قسمت هایی از فصل چهارم روشهای نوین در پایدارسازی محصولات لبنی

در این فصل چندین روش نوین که در زمینه پایدارسازی محصولات لبنی کاربرد دارند و مربوط به جدیدترین مقالات در زمینه هستند مطرح شده است و هریک به تفصیل شرح داده شده است.

فهرست کامل فصل چهارم روشهای نوین در پایدارسازی محصولات لبنی

4-1 ) فرآوری شیر وفراورده های لبنی با استفاده از تکنولوژی فشار هیدروستاتیک بالا

4.1.1 چکیده 183
4.1.2 مقدمه 183
4.1.3 اصول اولیه،مکانیسم وتجهیزات 184
4.1.4 استفاده از فرایند فشار بالا در صنایع لبنی 185
4.1.5 مزایا ومعایب 185
4.1.6 نتیجه گیری 186
4.1.7 منابع 186

4-2 ) کاربرد تکنولوژی هردل(فناوری ترکیبی) درصنعت لبنیات

4.2.1 چکیده 187
4.2.2 مقدمه 188
4.2.3 تعریف مساله 188
4.2.4 بحث و تحلیل نتایج 189
4.2.5 نتیجه گیری 190
4.2.6 منابع 191

4-3 ) فرصت ها و چالش های موجود در فرآوری محصولات شیری توسط میدان الکتریکی پالسی

4.3.1 چکیده 192
4.3.2 مقدمه 193
4.3.3 اصول غیر فعال سازی میکروارگانیسم ها با استفاده از روش PEF 193
4.3.4 کاربرد PEFدر افزایش پایداری سرمایی محصولات شیری 194
4.3.5 اثرات PEF برروی جنبه های کیفیتی محصولات شیری 195
4.3.6 تغییرات فیزیکی وشیمیایی حاصل از تیماردهی PEF 195
4.3.7 تغییر ویزگی های فیزیکی شیر 196
4.3.8 مقدار و ویژگی های عملکردی پروتئین ها در شیر 196
4.3.9 گلبول های چربی وامولسیون های شیری 197
4.3.10 ماندگاری ارش غذایی وخواص حسی در شر 197
4.3.11 چشم اندازهای آتی 199
4.3.12 نتایج 200
4.3.13 منابع 201

4-4 ) تاثیر دما،غلظت نمک و PH برخواص ضدلیستریابی نایسین

4.4.1چکیده 205
4.4.2 مقدمه 205
4.4.3 مواد و روشها 206
4.4.4 باکتری مورد مطالعه وتعیین دوز تلقیح 206
4.4.5 تعیین حداقل غلظت مهاری نایسین 206
4.4.6 تجزیه وتحلیل 207
4.4.7 نتایج و بحث 207
4.4.8 تعیین حداقل غلظت مهاری نایسین 207
4.4.9 اثر درجه حرارت برروی میزان رشد باکتری 207
4.4.10 اثر PH برروی میزان رشد باکتری 208
4.4.11 اثر مقادیر نمک برروی میزان رشد باکتری 209
4.4.12 منابع 209
4.4.13 ABSTRACT 212

4-5 ) بهبود کیفیت دوع وجلوگیری از دوفاز شدن آن

4.5.1 چکیده 213
4.5.2 مقدمه 214
4.5.3 عوامل موثر در دوفاز شدن 214
4.5.4 پکتین 216
4.5.5 تشکیل ژل پکتین 216
4.5.6 درجه ژله ای شدن 217
4.5.7 مواد وروشها 218
4.5.8 بررسی نتایج 219

4-6 ) ویژگی های رئولوژیکی وپایداری دوغ حاوی نعناع تولید شده با فناوری ژل سیال با استفاده از ترکیب پروتئین آب پنیر واسرشته-زانتان

4.6.1 چکیده 220
4.6.2 مقدمه 221
4.6.3 مواد وروش ها 223
4.6.4 مواد 223
4.6.5 تهیه نعناع معطر 223
4.6.6 روش تهیه دوغ 223
4.6.7 تهیه محلول هیدروکلوئیدی 223
4.6.8 تهیه محلول پروتئین آب پنیر واسرشته شده 223
4.6.9 افزودن هیدروکلوئیدها به دوغ وتولید ژل سیال 223
4.6.10 اندازه گیری توزیع اندازه ی ذرات 224
4.6.11 اندازه گیری ویژگی های رئولوژیکی 224
4.6.12 اندازه گیری میزان دوفاز شدن دوغ 224
4.6.13 اندازه گیری چگالی نمونه های دوغ 224
4.6.14 تعیین چگالی وابعاد نعناع 224
4.6.15 آزمون معلق شدن نعناع 224
4.6.16 بررسی معادلات پایدارسازی ذرات فاز جامد 225
4.6.17 تجزیه وتحلیل آماری 225
4.6.18 اثر بر ویژگی های رئولوژیکی دوغ 225
4.6.19 نتایج و بحث 225
4.6.20 خواص جریانی 225
4.6.21 تاثیر افزودن هیدروکلوئیدها بر ویژگی های ویسکوالاستیک دوغ 227
4.6.22 توزیع اندازه ی ذرات 228
4.6.23 دوفاز شدن 228
4.6.24 معلق سازی 229
4.6.25 معادلات مربوط به پایداری 229
4.6.26 نتیجه گیری 230
4.6.27 منابع مورد استفاده 230
4.6.28ABSTRACT 232

4-7 ) کاربرد نایسین ودیگر باکتریوسین ها درفراورده های لبنی

4.7.1 چکیده 233
4.7.2 مقدمه 233
4.7.3 بررسی تاثیرات نایسین ودیگر باکتریوسیون ها 233
4.7.4 کاربرد نایسین درفراورده های لبنی 234
4.7.5 محدودیت استفاده نایسین درمحصولات لبنی 235
4.7.6 استفاده از نایسین درترکیب با روش های دیگر 236
4.7.7 منابع 237

%

میزان رضایت

میزان رضایت افراد خریدار این بسته بعد از خرید

(نظر سنجی به وسیله ایمیل و یک هفته بعد ازخرید بسته انجام می گیرد)

قسمت هایی از فصل پنجم فن آوری نانو در بسته بندی

در سال های اخیر، برنامه های کاربردی مختلف از فناوری نانو بر روی بسته بندی مواد غذایی انجام شده است و بزرگترین شرکت های مواد غذایی جهت کشف فناوری نانو برای استفاده آن در غذا یا مواد غذایی بسته بندی شده فعالیت گسترده ای انجام داده اند. نانو فناوری شامل تعیین، ساخت و دستکاری ساختارها، ابزار یا موادی است که حداقل دارای یک بعد هستند که حدود 100-1 نانومتر طول دارند. سیستم بسته بندی هوشمند با استفاده از فناوری نانو به طور خلاصه به شکل زیر تعریف می شود: در واقع بسته بندی هوشمند به سیستمی اطلاف می شود که اولا دارای قابلیت شناسایی واکنش های ساده غذایی داخل بسته بندی می باشد که می توان این واکنش ها را از طریق تغییراتی همچون تغییر رنگ، درجه حرارت و انتشار سطوح مختلف نور برای مصرف کننده مشخص کند و ثانیا از طریق تر کیبات هوشمندی که به شکل نانو در آن به کار رفته است باعث افزایش عمر مفید ماده ی غذایی بسته بندی شده است.

فهرست کامل فصل پنجم فن آوری نانو در بسته بندی

5-1 ) بسته بندی نوین با استفادهی از تکنولوژی نانو

5.1.1 چکیده 238
5.1.2 مقدمه 239
5.1.3 اهمیت وضرورت بسته بندی نوین 239
5.1.4 اجزای اصلی نانوتکنولوژی 240
5.1.5 کاربرد ترکیبات نانوزیستی برای بسته بندی غذا 241
5.1.6 به طور کلی تحولات رخ داده شده درزمینه نانودرتولید بسته بندی های هوشمند 242
5.1.7 اثرات بسته بندی های دارای نانومواد برسلامتی 242
5.1.8 اثرات مضر زیست محیطی فناوری نانو 243
5.1.9 نتیجه گیری 243
5.1.10 منابع 243

5-2 ) فناوری نانو و صنایع غذایی

5.2.1 چکیده 246
5.2.2 مقدمه 246
5.2.3بررسي وضعيت و جايگاه صنايعي چون صنايع غذايي در كشور 247
5.2.4 کاربردهای فناوری نانو در صنایغ غذایی 248
5.2.5 چرخه عمر تکنولوژی دربخش های مختلف نانو غذا 252
5.2.6 گسترش ارتباط نانوبیو ومحصولات وفرآیندهای غذایی 253
5.2.7 بازار 254
5.2.8 پیش بینی بازار صنایع غذایی ازسال 2002 تا سال 2010 درحوزه های مختلف 254
5.2.9 روند بازار در صنعت غذایی 255
5.2.10 راهبرد بازار در بخش نانو-غذا 255
5.2.11 توصیه برای ورود به بازار فناوری نانو 255
5.2.12 زنجیره ارزش ونقاط ارزش افزوده فناوری نانو درصنغت غذایی 256
5.2.13 جمع بندی وپیشنهاد 258
5.2.14 منابع 259

تمام منابع معرفی شده هم به صورت فایل Word و هم به صوت فایل PDF در اختیار شما قرار می گیرد.

تومان70,000 تومان35,000افزودن به سبد خرید