بسته جامع و کاربردی اصول طراحی پایانه های فرودگاهی

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی حاوی ۶۵۰ صفحه از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه اصول طراحی پایانه های فرودگاه است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

  • در فصل اول این پژوهش اصول، مبانی و آیین نامه های طراحی فرودگاه ها بررسی شده است
  • در فصل دوم این پژوهش تاثیر اقلیم در جایابی و طراحی فرودگاه ها بررسی شده است
  • در فصل سوم این پژوهش طراحی پایانه فرودگاه با رویکرد تعامل معماری و سازه بررسی شده است
  • در فصل چهارم این پژوهش طراحی فرودگاه با رویکرد تبدیل امواج صوتی به انرژی بررسی شده است
  • در فصل پنجم این پژوهش طراحی فرودگاه های پایدار جهت کاهش آلودگی بررسی شده است
  • در فصل ششم این پژوهش بهینه سازی تخصیص گیت در فرودگاه بررسی شده است

صنعت حمل ونقل هوایی در میان صنایع مختلف اهمیت قابل توجهی دارد؛ به دلیل گرایش فزاینده به حمل ونقل در کمترین زمان به ویژه در دهه های اخیر، در این صنعت شاهد رشد فزاینده ای بوده ایم.

فرودگاه به عنوان زیربنایی ترین بخش از سیستم حمل ونقل هوایی بدلیل حضور نسل جدید هواپیماهای مدرن، رشد سریع حجم ترافیک و تقاضای سفرهای هوایی به عنوان یک سیستم پیچیده و پویا محسوب می شود.

با توجه به اهمیت فرودگاه ها و صنعت هوانوردی و پیشرفت های چشمگیر آن درجهان و همچنین دستاوردهای این تکنولوژی و با توجه به آمار پروازها و جابجایی مسافران و وسعت روزافزون میدان عملیات هوایی، تعداد و نوع هواپیما، خدمات وابسته به هوانوردی، درگیر بودن مسائل اقتصادی و اجتماعی مطالعه وبررسی در این زمینه بسیار حائز اهمیت می باشد و در واقع با مطالعات آمایش سرزمین در سطح ملی در ارتباط است، زیرا  آمایش سرزمین ابتدا به بررسی و تحلیل امکانات، توان ها و نیازهای بالفعل و بالقوه شهرهای بزرگ و نواحی می پردازد، سپس راهبرد توسعه بلند مدت را تعیین می کند.

ساخت فرودگاه جزء آمایش های بزرگ محسوب می شود. فرودگاه ها به عنوان یکی از تجهیزات شهری و ارتباطی نقش بسزایی در توسعه شهری، ناحیه ای و ملی دارند و در برخی موارد کارکرد فرا کشوری پیدا می کنند.

قابل ذکر است فرودگاه صرف نظر از مسئله نیاز و بازدهی اقتصادی بالا از جمله بناهایی است که می تواند بستر مناسبی جهت عرضه فرهنگ یک جامعه از یک سو و مطرح نمودن میزان پیشرفت های فنی و هنری (چه در عرصه معماری و چه در زمینه صنایع دیگر، به خصوص صنایع پرواز، صنایع الکترونیکی، مخابراتی و …) از سوی دیگر باشد.

فرودگاه های بین المللی مرز هوایی کشورها و دروازه هوایی شهرهای هر کشورمی باشند. در واقع می توان گفت در جهان امروز فرودگاه خود، نمادی از یک شهر یا کشور است و باید پذیرفت که این فضا صرف نظر از ابعاد عملکردی خود، بستر مناسبی جهت ایجاد یک فضای ماندگارذهنی و خاطر بخش، همچنین مؤید و محافظ فرهنگ و تمدن یک جامعه است.

قسمت هایی از فصل اول اصول، مبانی و آیین نامه های طراحی فرودگاه ها

حمل و نقل یکی از پایه های اصلی توسعه ی اقتصادی و اجتماعی هر کشور است. در واقع پیشرفت و قدرت اقتصادی هر کشور با میزان کارایی سیستم حمل و نقل آن در تعاملی تنگاتنگ و پیوسته می باشد. توسعه روزافزون صنعت هواپیماسازی و گرایش فزاینده به جابجایی و نقل و انتقال مسافر وکالا در حداقل زمان ممکن موجب پیشرفت چشمگیر صنعت حمل و نقل هوایی، شده است و فرودگاه در کنار مابقی پایانه ها از حساس ترین بازیگران این نقش است. حمل و نقل هوایی از امور زیربنایی و یکی از اجزای مهم چرخه تولید و مصرف به شمار می آید که در سیستم ملی کشور ها در بخش خدمات قرار می گیرد در ایران ب راساس آمار رسمی فعالیت های مستقیم حمل و نقل بیش از ۹ درصد تولید ناخالص ملی و ۱۵ درصد کل سرمایه ناخالص در ماشین آلات و لوازم کسب و کار و قربت ۳ میلیون نفر از شاغلین کشور را به خود اختصاص داده است. نتایج حاصل از این پژوهش که با مطالعات کتابخانه ای به روش تحلیلی -توصیفی به دست آمده است نشان می دهد که علیرغم محدودیت ها در حوزه اختیارات معمار جهت تغییر عملکرد اکثر بخش های فرودگاه می توان با تحلیل و مطالعه مولفه های پایداری با توجه به نیاز فرودگاه تا حد قابل قبول استاندارد های معماریایدار را برآورده کرد.

فهرست کامل فصل اول اصول، مبانی و آیین نامه های طراحی فرودگاه ها

1-1 ) اصول ومبانی طراحی فرودگاه ها

۱٫۱٫۱ چکیده ۱
۱٫۱٫۲ مقدمه ۱
۱٫۱٫۳ فرودگاه ۲
۱٫۱٫۴ تقسیم بندی سایت فروگاه ۲
۱٫۱٫۵ فرودگاه ها اصولا به دو بخش زمینی وهوایی تقسیم میشوند ۲
۱٫۱٫۶ اهمیت فرودگاه ۲
۱٫۱٫۷ طبقه بندی فرودگاه ها ۳
۱٫۱٫۸ فرودگاه های غیرتجاری ۳
۱٫۱٫۹ فرودگاه های تجاری ۴
۱٫۱٫۱۰ استانداردها ومقررات پایانه های مسافربری ۴
۱٫۱٫۱۱ کلیات ۴
۱٫۱٫۱۲ ارزیابی طرح های پایانه ۴
۱٫۱٫۱۳ انواع الگوهای پایانه در سطح ۶
۱٫۱٫۱۴ انواع الگوی پایانه در ارتفاع ۷
۱٫۱٫۱۵ عناصر پایانه های مسافری بین المللی بخش مسافران خروجی ۸
۱٫۱٫۱۶ جلوخان ۸
۱٫۱٫۱۷ اجزاء اصلی جلوخان عبارتنداز ۹
۱٫۱٫۱۸ محوطه ای که به منظور پذیرش توشه در جلوخان اختصاص داده میشود باید شامل اجزاء زیر باشد ۱۰
۱٫۱٫۱۹ استفاده از درهای خودکار نیز به دلایل زیر توصیه میشود ۱۱
۱٫۱٫۲۰ عناصر پایانه های مسافری بین المللی ۱۱
۱٫۱٫۲۱ نتیجه گیری ۱۳
۱٫۱٫۲۲ منابع ۱۳

1-2 ) آیین نامه طارحی محوطه زمینی فرودگاه ها

۱٫۲٫۱ مقدمه ۳۳
۱٫۲٫۱٫۱کلیات ۳۳
۱٫۲٫۱٫۲ سازمانها وموسسات هواپیمایی بین المللی ۳
۱٫۲٫۱٫۳ تعاریف بخش های اصلی فرودگاه ۳۵
۱٫۲٫۱٫۴ اهداف ودامنه آیین نامه ۳۵
۱٫۲٫۱٫۵ چارچوب مطالب آیین نامه ۳۶
۱٫۲٫۲ پایانه های مسافری ۳۹
۱٫۲٫۲٫۱ کلیات ۳۹
۱٫۲٫۲٫۲ ملاحظات برنامه ریزی وطراحی پایانه مسافری ۳۹
۱٫۲٫۲٫۳ اهداف ۳۹
۱٫۲٫۲٫۴ ویژگی های مسافران ۳۹
۱٫۲٫۲٫۵ اصول جریان مسافر ۴۱
۱٫۲٫۲٫۶ ویژگی های ترافیکی ۴۲
۱٫۲٫۲٫۷ محاسبه حجم مسافر ساعت اوج ۴۲
۱٫۲٫۲٫۸ محاسبه حجم مستقبلین ومشایعین ساعت اوج ۴۴
۱٫۲٫۲٫۹ الگوی پایانه ۴۶
۱٫۲٫۲٫۱۰ انواع الگوهای پایانه در سطح ۴۶
۱٫۲٫۲٫۱۱ انواع الگوی پایانه در ارتفاع ۴۸
۱٫۲٫۲٫۱۲ ارزیابی طرح های پایانه ۵۵
۱٫۲٫۲٫۱۳ انواع واجزاء پایانه های مسافری ۵۸
۱٫۲٫۲٫۱۴ عناصر پایانه های مسافری داخلی ۶۵
۱٫۲٫۲٫۱۵ بخش مسافران خروجی ۶۵
۱٫۲٫۲٫۱۶ جلوخان ۶۵
۱٫۲٫۲٫۱۷ سالن عمومی ۶۹
۱٫۲٫۲٫۱۸ قسمت توشه داری ۷۴
۱٫۲٫۲٫۱۹ کنترل های امنیتی ۷۷
۱٫۲٫۲٫۲۰ سالن ها و راهروهای مسافران خروجی ۷۷
۱٫۲٫۲٫۲۱ تسهیلات وتجهیزات لازم در بخش مسافران خروجی ۸۶
۱٫۲٫۲٫۲۲ بخش مسافران ورودی ۹۳
۱٫۲٫۲٫۲۳ سالن مسافران ورودی ۹۳
۱٫۲٫۲٫۲۴ محوطه باراندازی ومطالبه توشه ۹۴
۱٫۲٫۲٫۲۵ سالن عمومی ورودی ۱۰۰
۱٫۲٫۲٫۲۶ جلوخان ۱۰۲
۱٫۲٫۲٫۲۷ عناصر پایانه های مسافری بین المللی ۱۰۲
۱٫۲٫۲٫۲۸ بخش مسافران خروجی ۱۰۲
۱٫۲٫۲٫۲۹ جلوخان ۱۰۲
۱٫۲٫۲٫۳۰ سالن عمومی خروجی ۱۰۳
۱٫۲٫۲٫۳۱ سالن گمرک ۱۰۳
۱٫۲٫۲٫۳۲ سالن کنترل بلیط وپذیرش توشه ۱۰۴
۱٫۲٫۲٫۳۳ محوطه توشه داری ۱۰۴
۱٫۲٫۲٫۳۴ محوطه کنترل گذرنامه وپلیس وبازرسی امنیتی ۱۰۴
۱٫۲٫۲٫۳۵ سالن ها وراهروهای مسافران خروجی ۱۰۷
۱٫۲٫۲٫۳۶ تسهیلات وتجهیزات لازم دربخش خروجی ۱۱۰
۱٫۲٫۲٫۳۷ بخش مسافران ورودی ۱۱۱
۱٫۲٫۲٫۳۸ سالن ورودی ۱۱۱
۱٫۲٫۲٫۳۹ محوطه قرنطینه بهداشتی ۱۱۲
۱٫۲٫۲٫۴۰ محوطه کنترل گذرنامه و بازرسی پلیس ۱۱۴
۱٫۲٫۲٫۴۱ محوطه مطالبه توشه ۱۱۴
۱٫۲٫۲٫۴۲ بازرسی گمرک ۱۱۵
۱٫۲٫۲٫۴۳ سالن عمومی ورودی ۱۱۸
۱٫۲٫۲٫۴۴ جلوخان ۱۱۸
۱٫۲٫۲٫۴۵تسهیلات وتجهیزات لازم دربخش ورودی ۱۱۸
۱٫۲٫۲٫۴۶ ملاحظات امنیتی ۱۱۹
۱٫۲٫۲٫۴۷ مقدمه ۱۱۹
۱٫۲٫۲٫۴۸ محل انجام بازرسی های امنیتی ۱۱۹
۱٫۲٫۲٫۴۹ ارزیابی محل وطرح تسهیلات بازرسی ۱۲۰
۱٫۲٫۲٫۵۰ ارزیابی محل ۱۲۰
۱٫۲٫۲٫۵۱ طرح مسیر ۱۲۰
۱٫۲٫۲٫۵۲ توقفگاه های وسایل نقلیه ۱۲۰
۱٫۲٫۲٫۵۳ جلوخان پایانه ۱۲۱
۱٫۲٫۲٫۵۴ کنترل دسترسی ۱۲۱
۱٫۲٫۲٫۵۵ امنیت محوطه ۱۲۱
۱٫۲٫۲٫۵۶ کنترل های امنیتی درسالن های مسافران ۱۲۲
۱٫۲٫۲٫۵۷ محوطه های پذیرش ۱۲۳
۱٫۲٫۲٫۵۸ محوطه های چشم انداز بازدیدکنندگان ۱۲۳
۱٫۲٫۲٫۵۹ صندوق امانات عمومی ۱۲۳
۱٫۲٫۲٫۶۰ نگهداری توشه های جامانده وگم شده ۱۲۳
۱٫۲٫۲٫۶۱ فروشگاه های محوطه سترون ۱۲۴
۱٫۲٫۲٫۶۲ تسهیلات بازرسی ۱۲۴
۱٫۲٫۲٫۶۳ بازرسی مسافران وتوشه های همراه ۱۲۴
۱٫۲٫۲٫۶۴ بازرسی توشه های غیرهمراه ۱۲۶
۱٫۲٫۲٫۶۵ به حداقل رساندن اثرات ناشی از یک انفجار ۱۲۷
۱٫۲٫۲٫۶۶ به حداقل رساندن اثرات حمله تروریستی به مسافران ۱۲۷
۱٫۲٫۲٫۶۷ سالن های مخصوص افراد عالی مقام ۱۲۸
۱٫۲٫۲٫۶۸ مرکز عملیات اضطراری وسرویس های امنیتی فرودگاه ۱۲۸
۱٫۲٫۲٫۶۹ ملاحظات مربوط به افراد کم توان در طراحی پایانه مسافری ۱۲۸
۱٫۲٫۲٫۷۰ مقدمه ۱۲۸
۱٫۲٫۲٫۷۱ طراحی عناصر خارج از پایانه ۱۲۹
۱٫۲٫۲٫۷۲ طراحی عناصر داخل پایانه ۱۳۰
۱٫۲٫۲٫۷۳ سایرتسهیلات وخدمات ۱۳۲
۱٫۲٫۲٫۷۴ کنترلهای قانونی ۱۳۳
۱٫۲٫۲٫۷۵ مقدمه ۱۳۳
۱٫۲٫۲٫۷۶انواع کنترل های قانونی ۱۳۳
۱٫۲٫۲٫۷۷ملاحظات کلی طراحی ۱۳۳
۱٫۲٫۲٫۷۸ ظرفیت ۱۳۵
۱٫۲٫۲٫۷۹ فهرست منابع ۱۳۶

1-3 ) پایانه های باری

۱٫۳٫۱ کلیات ۱۳۷
۱٫۳٫۲ برنامه ریزی تسهیلات پایانه بار ۱۳۷
۱٫۳٫۳ مقدمه ۱۳۷
۱٫۳٫۴ ویژگی های بار ۱۳۸
۱٫۳٫۵ انواع بار ۱۳۸
۱٫۳٫۶ تقاضای بار ۱۳۹
۱٫۲٫۳٫۷ اصول جریان بار ۱۳۹
۱٫۲٫۳٫۸ اصول باربری ۱۴۳
۱٫۲٫۳٫۹ انواع وسایل حمل بار ۱۴۳
۱٫۳٫۱۰ انواع فن آوری باربری پایانه ۱۴۴
۱٫۳٫۱۱ مکان یابی پایانه بار ۱۴۶
۱٫۳٫۱۲ الگوی پایانه بار ۱۴۸
۱٫۳٫۱۳ ملاحظات طراحی پایانه بار ۱۵۱
۱٫۳٫۱۴ اصول کلی طراحی ۱۵۱
۱٫۳٫۱۵ انواع ساختمان پایانه باری ۱۵۲
۱٫۳٫۱۶ معیارهای تعیین ابعاد پایانه وعناصرآن ۱۵۳
۱٫۳٫۱۷ عناصر تسهیلات پایانه بار ۱۵۴
۱٫۳٫۱۸ عناصر پایانه بار ۱۵۴
۱٫۳٫۱۹ درب های و ورودی ها ۱۵۵
۱٫۳٫۲۰ ستونها وموانع ۱۵۵
۱٫۳٫۲۱ بخش بار خروجی ۱۵۷
۱٫۳٫۲۲ محوطه پذیرش بار ۱۵۷
۱٫۳٫۲۳ محوطه آماده سازی وبرچسب زنی بار ۱۵۷
۱٫۳٫۲۴ محوطه انبار بارهای عمومی فله خروجی ۱۵۷
۱٫۳٫۲۵ محوطه نگهداری بارهای ویژه ۱۵۷
۱٫۳٫۲۶ محوطه گمرک ۱۵۹
۱٫۳٫۲۷ محوطه بازرسی ایمنی وکنترل های امنیتی ۱۵۹
۱٫۳٫۲۸ محوطه پست ۱۶۰
۱٫۳٫۲۹ محوطه کارهای اداری ومالی ومراجعین ۱۶۱
۱٫۳٫۳۰ محوطه باربندی ۱۶۲
۱٫۳٫۳۱ محوطه نگهداری گاری یا صندوقه بار خروجی ۱۶۲
۱٫۳٫۳۲ محوطه نگهداری باردانهای شرکت های حمل ونقل ۱۶۲
۱٫۳٫۳۳ پیشگاه باری ۱۶۲
۱٫۳٫۳۴ بخش بار ورودی ۱۶۴
۱٫۳٫۳۵ محوطه نگهداری گاری ها وصندوقه های ورودی ۱۶۴
۱٫۳٫۳۶ محوطه بارریزی ۱۶۴
۱٫۳٫۳۷ محوطه انبار کالای فله ۱۶۴
۱٫۳٫۳۸ محوطه انبار باردانهای ورودی ۱۶۴
۱٫۳٫۳۹ انبار صندوقه های خالی ۱۶۴
۱٫۳٫۴۰ محوطه نگهداری بارهای ویژه ۱۶۵
۱٫۳٫۴۱ محوطه گمرک ورودی ۱۶۵
۱٫۳٫۴۲ محوطه بازرسی ایمنی وکنترل های امنیتی ۱۶۵
۱٫۳٫۴۳٫محوطه کارهای اداری ومالی ومراجعین ۱۶۵
۱٫۳٫۴۴ محوطه تحویل بار ۱۶۵
۱٫۳٫۴۵ محوطه توقفگاه وسکوهای بارگیری وسایل نقلیه ۱۶۵
۱٫۳٫۴۶ بارهای انتقالی وگذری ۱۶۶
۱٫۳٫۴۷ تسهیلات وخدمات جنبی ۱۶۷
۱٫۳٫۴۸ تسهیلات رفاهی ۱۶۷
۱٫۳٫۴۹ اطلاع رسانی ۱۶۷
۱٫۳٫۵۰ تسهیلات تاسیساتی وخدماتی ۱۶۸
۱٫۳٫۵۱ دفاتر شرکت های هواپیمایی حمل ونقل بار ۱۶۹
۱٫۳٫۵۲ فهرست منابع ۱۷۰

1-4 ) دسترسی فرودگاه،پایانه و توقفگاه ها

۱٫۴٫۱ کلیات ۱۷۱
۱٫۴٫۲ مطالعات برنامه ریزی دسترسی ۱۷۲
۱٫۵٫۳ فرآیند مطالعه ۱۷۲
۱٫۴٫۴ اطلاعات ترافیکی ۱۷۲
۱٫۴٫۵ مدل های انتخاب نوع وسیله دسترسی ۱۷۴
۱٫۴٫۶ مدل های کلان ۱۷۴
۱٫۴٫۷ مدهای خرد ۱۷۶
۱٫۴٫۸ ارزیابی کارایی سیستم های دسترسی فرودگاه ۱۷۶
۱٫۴٫۹ سیستم های دسترسی ۱۷۷
۱٫۴٫۱۰ دسترسی جاده ای ۱۷۹
۱٫۴٫۱۱ خودروی شخصی ۱۷۹
۱٫۴٫۱۲ تاکسی ۱۷۹
۱٫۴٫۱۳ اتوبوس شهری ۱۸۰
۱٫۴٫۱۴ اتوبوس دربستی ۱۸۰
۱٫۴٫۱۵ اتوبوس یا مینی بوس ویژه ۱۸۰
۱٫۴٫۱۶ دسترسی ریلی ۱۸۰
۱٫۴٫۱۷ راه آهن سراسری ۱۸۱
۱٫۴٫۱۸ مترو ۱۸۱
۱٫۴٫۱۹ سیستم های ریلی ویژه ۱۸۲
۱٫۴٫۲۰ دسترسی عمود پرواز ۱۸۲
۱٫۴٫۲۱ دسترسی آبی ۱۸۳
۱٫۴٫۲۲ تسهیلات ترابری جاده ای ۱۸۳
۱٫۴٫۲۳ مقدمه ۱۸۳
۱٫۴٫۲۴ تقاضای ترافیک ۱۸۴
۱٫۴٫۲۵ الگوهای دسترسی جاده ای پایانه ۱۸۵
۱٫۴٫۲۶ الگوی متمرکز ۱۸۵
۱٫۴٫۲۷ الگوی مجزا ۱۸۵
۱٫۴٫۲۸ لکئی غیرمتمرکز ۱۸۵
۱٫۴٫۲۹ الگوی واحدی ۱۸۷
۱٫۵٫۳۰ راه های دسترسی عمومی ۱۸۹
۱٫۵٫۳۱ راه های اصلی دسترسی فرودگاه ۱۸۹
۱٫۵٫۳۲ راه دسرتی پایانه ۱۸۹
۱٫۵٫۳۳ راه های جلوخان ۱۹۰
۱٫۵٫۳۴ راه های خدماتی عمومی ۱۹۰
۱٫۵٫۳۵ راه های خدماتی غیرعمومی ۱۹۱
۱٫۵٫۳۶ راه های پیاده ۱۹۱
۱٫۵٫۳۷ محوطه جلوخان ۱۹۱
۱٫۵٫۳۸ محاسبه طول جلوخان ۱۹۲
۱٫۵٫۳۹ توقفگاه وسایل نقلیه ۱۹۷
۱٫۴٫۴۰ مقدمه ۱۹۷
۱٫۴٫۴۱توقفگاه های وسایل نقلیه شخصی ۱۹۹
۱٫۴٫۴۲ توقفگاه وسایل نقلیه عمومی ۲۰۵
۱٫۴٫۴۳ محوطه توقفگاه ویژه کارکنان فرودگاه ۲۰۷
۱٫۴٫۴۴ توقفگاه ویژه سایر وسایل نقلیه ۲۰۸
۱٫۴٫۴۵ محوطه توقفگاه ویژه واحدهای تجاری و رفاهی ۲۰۹
۱٫۴٫۴۶ محوطه توقفگاه پایانه بارهوایی ۲۱۰
۱٫۴٫۴۷ توقفگاه خودروهای فوریت های پزشکی ۲۱۰
۱٫۴٫۴۸ فهرست منابع ۲۱۱

1-5 ) تابلوها وعلائم راهنمایی درپایانه

۱٫۵٫۱ کلیات ۲۱۳
۱٫۵٫۲ انواع تابلوها ۲۱۳
۱٫۵٫۳ تابلوهای جهت نما ۲۱۳
۱٫۵٫۴ تابلوهای اطلاعاتی ۲۱۷
۱٫۵٫۵ سایر تابلوها ۲۱۷
۱٫۵٫۶ اصول ومبانی تابلوگذاری ۲۱۷
۱٫۵٫۷ سادگی ۲۱۷
۱٫۵٫۸ رده بندی اطلاعات ۲۱۷
۱٫۵٫۹ خوانایی ۲۱۸
۱٫۵٫۱۰ رنگ ۲۱۸
۱٫۵٫۱۱ نمادهای ویژه ۲۱۹
۱٫۵٫۱۲ مکان یابی ۲۱۹
۱٫۵٫۱۳ زبان ۲۱۹
۱٫۵٫۱۴ ملاحظات محلی ۲۲
۱٫۵٫۱۵ سیستم های الکترونیکی نمایش اطلاعات ۲۲۱
۱٫۵٫۱۶ مقدمه ۲۲۱
۱٫۵٫۱۷کاربرد های سیستم های الکترونیکی نمایش اطلاعات ۲۲۱
۱٫۵٫۱۸ راه ها ۲۲۱
۱٫۵٫۱۹ سالن عمومی مسافران خروجی ۲۲۲
۱٫۵٫۲۰ محوطه سالن دروازه خروجی ۲۲۲
۱٫۵٫۲۱ سالن مطالبه توشه ۲۲۲
۱٫۵٫۲۲ مسافران انتقالی ۲۲۲
۱٫۵٫۲۳ پیشگاه هواپیما ۲۲۲
۱٫۵٫۲۴ انواع سیستم های الکترونیک نمایش اطلاعات ۲۲۲
۱٫۵٫۲۵ نمایش نام شرکت هواپیمایی ۲۲۲
۱٫۵٫۲۶ راهنمای مطالبه توشه ۲۲۳
۱٫۵٫۲۷ نمایش اطلاعات توشه ۲۲۳
۱٫۵٫۲۸ راهنمای بارگیری توشه ۲۲۳
۱٫۵٫۲۹ نمایش اطلاعات دروازه ۲۲۳
۱٫۵٫۳۰ نمایش اطلاعات پرواز ۲۲۳
۱٫۵٫۳۱ نمایش اطلاعات ترابری زمینی ۲۲۳
۱٫۵٫۳۲ اطلاعات درخواستی ۲۲۴
۱٫۵٫۳۳نمایش اطلاعات پیشگاه هواپیما ۲۲۴
۱٫۵٫۳۴ فراخوان نمایشی ۲۲۴
۱٫۵٫۳۵ نمایشگرهای اعلام پرواز ۲۲۴
۱٫۵٫۳۶ مقدمه ۲۲۴
۱٫۵٫۳۷ اطلاعات مشترک درنمایشگرها ۲۲۵
۱٫۵٫۳۸ نشانه زمان ۲۲۸
۱٫۵٫۳۹ نشانه مکان ۲۲۸
۱٫۵٫۴۰ نشانه شماره پرواز ۲۲۸
۱٫۵٫۴۱ نمایشگر پروازهای خروجی ۲۲۸
۱٫۵٫۴۲ عنوان ۲۲۸
۱٫۵٫۴۳ اقلام اطلاعاتی وتوالی آنها ۲۲۸
۱٫۵٫۴۴ ملاحظات ویژه نمایشگرهای پرواز خروجی ۲۲۹
۱٫۵٫۴۵ نمایشگر پروازهای ورودی ۲۳۰
۱٫۵٫۴۶ عنوان ۲۳۰
۱٫۵٫۴۷ اقلام اطلاعاتی وتوالی آنها ۲۳۰
۱٫۵٫۴۸ ملاحظات ویژه نمایشگرهای ورودی ۲۳۰
۱٫۵٫۴۹ نمایشگر به سوی دروازه ۲۳۱
۱٫۵٫۵۰ نمایشگر محل دروازه ۲۳۱
۱٫۵٫۵۱ نمایشگر به سوی مطالبه توشه ۲۳۱
۱٫۵٫۵۲ نمایشگر مح مطالبه توشه ۲۳۲
۱٫۵٫۵۳ زبان های مورد استفاده درنمایشگرهای اطلاعاتی ۲۳۲
۱٫۵٫۵۴ ستون بندی درنمایشگرهای مختلف ۲۳۲
۱٫۵٫۵۵ اندازه نمادهای حرفی-عددی در نمایشگرها ۲۳۲
۱٫۵٫۵۶ استفاده از علائم چشم زن در نمایشگرها ۲۳۳
۱٫۵٫۵۷ مدت زمان نمایش اطلاعات روی نمایشگر ۲۳۴
۱٫۵٫۵۸ مکان یابی نمایشگرها درپایانه ۲۳۵
۱٫۵٫۵۹ منابع ۲۳۷

1-6 ) ساختمان های عملیاتی وجنبی

۱٫۶٫۱ کلیات ۲۳۹
۱٫۶٫۲ برج مراقبت وساختمان عملیاتی ۲۳۹
۱٫۶٫۳ ضوابط مکانیابی برج کنترل فرودگاه ۲۳۹
۱٫۶٫۴ ارتفاع برج مراقبت ۲۴۰
۱٫۶٫۵ مساحت سطوح برج مراقبت ۲۴۰
۱٫۶٫۶ اطاق رادار زمینی ۲۴۱
۱٫۶٫۷اطاق های مورد نیاز درساختمان زیر برج مراقبت پرواز ۲۴۱
۱٫۶٫۸ ساختمان میهمانان عالیقدر(VIP و CIP) 244
۱٫۶٫۹ ساختمان VIP 244
۱٫۶٫۱۰ ساختمان CIP 245
۱٫۶٫۱۱ تسهیلات وپست های امنیتی وانتظامی ۲۴۵
۱٫۶٫۱۲ تسهیلات امنیتی ۲۴۵
۱٫۶٫۱۳ پست های امنیتی ۲۴۶
۱٫۶٫۱۴ برجک های دیده بانی ۲۴۶
۱٫۶٫۱۵ باجه های بازرسی وامنیتی ۲۴۶
۱٫۶٫۱۶ مرکز تاسیسات مکانیکی وبرقی ۲۴۷
۱٫۶٫۱۷ تعمیرگاه وسایل نقلیه موتوری ۲۴۷
۱٫۶٫۱۸ مرکز تعمیرات تاسیسات مکانیکی ۲۴۷
۱٫۶٫۱۹ تاسیسات سوخت رسانی ۲۴۸
۱٫۶٫۲۰ تحویل سوخت واستقرار منابع سوخت ۲۴۸
۱٫۶٫۲۱ روش سوخت رسانی به هواپیما ۲۴۹
۱٫۶٫۲۲ تاسیسات هواشناسی ۲۴۹
۱٫۶٫۲۳ مکانیابی وابعاد محوطه هواشناسی ۲۴۹
۱٫۶٫۲۴ اطالعات هواشناسی ۲۵۰
۱٫۶٫۲۵ تاسیسات وتجهیازت پشتیبانی هواپیما در پیشگاه هواپیما ۲۵۰
۱٫۶٫۲۶ هتل فرودگاهی وگذری ۲۵۱
۱٫۶٫۲۷ مقدمه ۲۵۱
۱٫۶٫۲۸ هتل گذری ۲۵۲
۱٫۶٫۲۹ هتل فرودگاه ۲۵۲
۱٫۶٫۳۰ غذارسانی ۲۵۲
۱٫۶٫۳۱ مرکز یفوریت های پزشکی ۲۵۴
۱٫۶٫۳۲ منبع برق ۲۵۴
۱٫۶٫۳۳ محل جمع آوری ودفع زباله هواپیما ۲۵۵
۱٫۶٫۳۴ ایستگاه های فرعی آتش نشانی ۲۵۵
۱٫۶٫۳۵ خدمات مربوط به هواپیمائی عمومی ۲۵۶
۱٫۶٫۳۶ حروف اختصاری ۲۵۷
۱٫۶٫۳۷ واژه نامه ۲۵۹
۱٫۶٫۳۸ فهرست راهنما ۲۶۸

i

ارجاع دهی و رفرنس نویسی

تمام مطالب این بسته مطابق با استاندارد های دانشگاههای وزارت علوم ایران رفرنس دهی شده اند و هیچ قسمتی از بسته وجود ندارد که بدون منبع باشد.

نگارش گروهی

در نگارش و جمع آوری این بسته آموزشی دو کارشناس ارشد رشته مکانیک و یک مهندس برق همراهی کرده اند.کار گروهی بستر بهتری برای پژوهش فراهم میکند.

<

معرفی منبع برای ادامه پژوهش

در این بسته بیش از ۱۰۰۰ مقاله و منبع در زمینه اصول طراحی پایانه های فرودگاهی معرفی شده است که می توان از آنها برای ادامه مسیر پژوهشی استفاده کرد.

Z

پاسخ به سوالات و پشتیبانی علمی

در قسمت دیدگاه ها  اماده پاسخگویی به سوالات احتمالی شما در حد توان علمی خود هستیم.در صورت نیاز شماره تماس برای ارتباط با محققین برای شما ارسال می گردد.

بخش هایی از فصل دوم تاثیر اقلیم در جایابی و طراحی فرودگاه ها

بطور کلی عوامل موثر در انتخاب محل فرودگاه عبارتند از: ۱-چگونگی توسعه فضای اطراف، ۲- شرایط آب و هوایی ۳ -دسترسی به سیستم حمل و نقل زمینی، ۴- فراهم بودن زمین برای توسعه، ۵- وجود فرودگاههای دیگر و قابلیت دسترسی به فضای هوایی در منطقه، ۶- موانع اطراف، ۷- مسائل اقتصادی ساخت، ۸- چگونگی و امکان تامین خدمات تاسیساتی، ۹- نزدیکی و مجاورت با مناطق دارای تقاضای سفر هوایی

۱ چگونگی توسعه فضای اطراف
این موضوع عامل بسیار مهمی است؛ زیرا مسائل جانبی ناشی از فعالیتهای فرودگاه بخصوص آلودگی صوتی در محل توقف هواپیماها، اغلب مورد اعتراض و مخالفتت همسایگان فرودگاه قرار می گیرد. بنابراین، مطالعه و بررسی کاربردهای فعلی و آینده زمینهای مجاور محوطه فرودگاه ضروری است. کاربریهایی که از این نظر دارای بیشترین سازگاری با فعالیتهای فرودگاه هستند، باید در اولویت انتخاب قرار گیرند.بطور کلی باید از نزدیکی و مجاورت با فضاهای مسکونی و مدارس، تا حد امکان اجتناب شود. اگر محوطه مورد نظر، بطور پراکنده ای توسعه پیدا کند، تصویب مقرراتی برای کنترل منطقه بندی از نظر استفاده از زمینهای مجاور فرودگاه به منظور جلوگیری از ایجاد برخوردها و چالشهای آینده ضروری است.
فرودگاه یکی از ضروری ترین بخشهای سیستم حمل و نقل و در عین حال بخش مستقل و کاملی از جامعه است. بنابراین طراحی آن تابع همان اصول و خط مشی های کلیی حاکم بر ارکان جامعه است و باید با سایر طرحهای آن هماهنگی داشته باشد. به عنوان مثال ایجاد یک ناحیه حائل بین باندها، تاکسی روها، محوطه توقفگاه و مرزهای محوطه فرودگاه ضروری است؛ بطوریکه اثرات آلودگی و مسایل آزار دهنده ناشی از فعالیتهای فرودگاه، به مقدار قابل قبولی کاهش یابد.با ساخت هواپیماهای جت، عکس العملهای مخالف جامعه نسبت به آلودگی صوتی به سرعت افزایش یافت. سازمان هوانوردی فدرال آمریکا در بسیاری از شهرهای بزرگ این کشور، الگوهای پروازی ویژه ای برای نشست و برخاست هواپیماها از فرودگاه به منظور حداقل کردن پیامدهای منفی و زیان آور آلودگی صوتی، تجویز کرده است. بطور کلی مقرراتی در سطح هر کشور برای کاهش آلودگی صوتی تدوین شده است. کارخانه های سازنده هواپیماها به خوبی نسبت به مشکل آلودگی صوتی آگاهی دارند و تلاش زیادی : در جهت کاهش آن (سازگار با مسائل اقتصادی، عملکردی و ایمنی هواپیما) انجام می شود.
۲ شرایط جوی و آب و هوایی
پیدایش مه و دود، دید را کاهش می دهد و باعث کاهش ظرفیت ترافیکی فرودگاه می شود؛ زیرا وقتی که شرایط دید نامطلوب باشد، ظرفیت فرودگاه کمتر از زمان وجودد شرایط دید مناسب است، در واقع مه در صورت عدم وزش باد، تمایل به پایداری و سکون دارد و نوزیدن باد نیز می تواند به علت نوع توپوگرافی زمین اطراف باشد. علاوه بر آن دود نیز در مجاورت فضاهای صنعتی بوجود می آید. بطور کلی با تحلیل دقیق و تفصیلی شرایط آب و هوایی موجود در هر محل با استفاده از اطلاعات ثبت شده قابل دسترسی می توان ارزیابی درستی از وضعیت آب و هوایی محوطه های فرودگاه داشت.
۳ وجود زمین و امکان تامین آن برای توسعه
از جمله عوامل اصلی تاثیرگذار در این زمینه، ابعاد و مساحت مورد نیاز فرودگاه است که یکی از عواملی که به آن بستگی دارد شرایط جوی است که در طراحی فرودگاه تاثیرر می گذارد.
۴ موانع اطراف
محل محوطه فرودگاه باید به گونه ای انتخاب شود که مسیرهای تقرب لازم در توسعه نهایی فرودگاه عاری از هر گونه مانعی باشد و یا در صورت وجود مانع، بتوان آن را برطرفف کرد. فراهم ساختن مسیرهای تقرب به یک فرودگاه، مستلزم ایجاد محدودیتهای ارتفاعی در حوزه گردش و چرخش هواپیماها و همچنین راستای محور باندهای پرواز است .

فهرست کامل فصل دوم تاثیر اقلیم در جایابی و طراحی فرودگاه ها

2-1) تاثیر متقابل اقلیم درطراحی بخش زمینی و هوایی فرودگاه ها

۲٫۱٫۱ مقدمه ۲۷۹
۲٫۱٫۲سوابق پژوهش ۲۸۰
۲٫۱٫۳ اهداف تحقیق ۲۸۰
۲٫۱٫۴ بخش های اصلی یک فرودگاه ۲۸۰
۲٫۱٫۵ تاثیر اقلیم بر روند انتخاب محل فرودگاه ۲۸۱
۲٫۱٫۶ چگونگی توسعه فضای اطراف ۲۸۱
۲٫۱٫۷ شرایط جوی وآب وهوایی ۲۸۲
۲٫۱٫۸ وجود زمین وامکان تامین آن برای توسعه ۲۸۲
۲٫۱٫۹ موانع اطراف ۲۸۲
۲٫۱٫۱۰ تاثیر اقلیم برروند طراحی فرودگاه ۲۸۲
۲٫۱٫۱۱ تاثیرات اقلیم بربخش زمینی ۲۸۲
۲٫۱٫۱۲ تاثیزرات اقلیم بر بخش هوایی ۲۸۳
۲٫۱٫۱۳ درجه حرارت ۲۸۴
۲٫۱٫۱۴ باد سطحی درفرودگاه ۲۸۴
۲٫۱٫۱۵ شیب باند ۲۸۴
۲٫۱٫۱۶ ارتفاع ۲۸۴
۲٫۱٫۱۷ شرایط سطح باند پرواز ۲۸۵
۲٫۱٫۱۸ فروگاه وپیامدهای زیست محیطی آن ۲۸۵
۲٫۱٫۱۹ نمونه فرودگاه های سازگار بامحیط ۲۸۵
۲٫۱٫۲۰ هانگر؛اولین فرودگاه فضایی تجاری،معماری زمینه گرا ۲۸۵
۲٫۱٫۲۱ رواگه بین المللی کانسای ژاپن ۲۸۵
۲٫۱٫۲۲ فرودگاه بین المللی کویت(اولین فرودگاه دوستدار محیط زیست دنیا) ۲۸۷
۲٫۱٫۲۳ فرودگاه چپ لپ کک(معمار مشهود انگلیسی،نورمن فاستر) ۲۸۸
۲٫۱٫۲۴ تاثیر اقلیم بر بخش هوایی فروادگاه هنگ کنگ ۲۸۸
۲٫۱٫۲۵ تاثیر اقلیم بربخش زمینی فرودگاه هنگ کنگ ۲۸۹
۲٫۱٫۲۶ راهکارهای جهت کاهش آلودگی فرودگاه ها ۲۹۰
۲٫۱٫۲۷ استفاده از تکنیک های شبیه سازی در طراحی بخش زمینی فرودگاه ۲۹۰
۲٫۱٫۲۸ استفاده از شیشه های هوشیار درانواع فتوکروم،ترموکروم،ترموتراپ والکتروکروم وخود شوینده ۲۹۰
۲٫۱٫۲۹ نانوپوشش ضدمه وبخار،ضد جرم وخود تمیز کننده ۲۹۰
۲٫۱٫۳۰ استفاده از سلولهای خورشیدی ۲۹۱
۲٫۱٫۳۱ نتیجه گیری ۲۹۱
۲٫۱٫۳۲ مراجع ۲۹۱

2-2 ) استقرار صحیح پایانه های حمل ونقل هوایی ودریایی نسبت به جاده های شهری جزیه قشم جهت توسعه گردشگری

۲٫۲٫۱ چکیده ۲۹۳
۲٫۲٫۲ مقدمه ۲۹۴
۲٫۲٫۳ تعریف مسئله ۲۹۴
۲٫۲٫۴ منطقه مطالعاتی ۲۹۴
۲٫۲٫۵ روش تحقیق ۲۹۵
۲٫۲٫۶ شناسایی وتفسیر عوامل موثر بر دسترسی ها ۲۹۵
۲٫۲٫۷ نقشه سازی دسترسی ها در محیط   GIS   ئ ۲۹۵
۲٫۲٫۸ نقشه سازی درمحیط GIS برای تعیین مطابقت ها ۲۹۶
۲٫۲٫۹ بحث ونتیجه گیری ۲۹۹
۲٫۲٫۱۰ منابع ۲۲۹

تعداد صفحه بسته آموزشی

تعداد منابع معرفی شده برای ادامه کار

تعداد پشتیبانان مخصوص این فایل

قسمت هایی از فصل سوم طراحی پایانه فرودگاه با رویکرد تعامل معماری و سازه

ابتدا به تعریف مسئله فرودگاه می پردازیم و در ادامه به جمع آوری اطلاعات در مورد حمل و نقل هوایی و عوامل تاثیرگذار و تاثیرپذیر از آن اقدام می کنیم. پس از آن اطلاعاتی در مورد ریزفضاهای فرودگاه، استاندارد ها ( استانداردهای فضایی و استاندارد های مربوط به هواپیما) ، روابط فضایی، سیرکولاسیون، تاسیسات و سازه جمع آوری خواهیم کرد. بعد از جمع آوری اطلاعات به طبقه بندی و تجزیه و تحلیل اطلاعات و بررسی نمونه های فرودگاری داخل و خارج و مقایسه آنها توجه خواهیم کرد. پس از مکان یابی سایت های پیشنهادی، با روش جایگشت بهترین سایت را انتخاب می نماییم. ضمن تحلیل آن، روند طراحی را با جانمایی فضاها، ارائه دیاگرام ها و برنامه فیزیکی، شروع کرده و در پی آن طراحی کامل مجموعه را انجام می دهیم. در آخر نتایج و یافته های طرح ارائه شده اند.

فهرست کامل فصل سوم طراحی پایانه فرودگاه با رویکرد تعامل معماری و سازه

3-1 ) طراحی پایانه فرودگاه بین المللی شیراز با رویکرد تعامل معماری وسازه

۳٫۱ کلیات ۳۲۵
۳٫۱٫۱ مقدمه و طرح موضوع ۳۲۵
۳٫۱٫۲ طرح مسئله وضرورت تحقیق ۳۲۶
۳٫۱٫۳ هدف تحقیق ۳۲۷
۳٫۱٫۴ سوالات تحقیق ۳۲۸
۳٫۱٫۵ پیشینه تحقیق وچارچوب نظری ۳۲۸
۳٫۱٫۶ فرضیه تحقیق ومدل تحقیق ۳۲۹
۳٫۱٫۷ روش تحقیق ۳۲۹
۳٫۱٫۸ مراحل تحقیق ۳۳۰

3-2 ) صنعت هوانوردی(تاریخچه و ویژگ)

۳٫۲٫۱تاریخچه و مبانی حمل ونقل هوایی ۳۳۱
۳٫۲٫۲ پیشینه هوانوردی ۳۳۱
۳٫۲٫۳ تاریخچه ظهور فرودگاه ۳۳۳
۳٫۲٫۴ فرودگاه درقرن بیستم ۳۳۵
۳٫۲٫۵ حمل ونقل هوایی مسافر وبار در ایران ۳۳۷
۳٫۲٫۶ سازمانهای حمل ونقل هوایی و وظایف آنها ۳۳۹
۳٫۲٫۷ سازمان بین المللی هواپیمایی کشوری(ایکائو) ۳۳۹
۳٫۲٫۸ سازمان هوانوردی فدرال(FAA) 340
۳٫۲٫۹ سازمانهای منطقه ای ۳۴۱
۳٫۲٫۱۰ اقتصاد فرودگاه ۳۴۱
۳٫۲٫۱۱ چگونگی سرمایه گذاری درحمل ونقل هوایی ایران ۳۴۲
۳٫۲٫۱۲ سرمایه گذاری در زمینه ساخت زیربناها وتاسیسات ثابت ۳۴۳
۳٫۲٫۱۳ سرمایه گذاری در ناوگان ۳۴۳
۳٫۲٫۱۴ ایجاد تسهیلات وخدمات جانبی ۳۴۴
۳٫۲٫۱۵ سرمایه گذاری در مواد وکالاهای مصرفی ۳۴۴
۳٫۲٫۱۶ تسهیلات آموزشی وتربیت نیروی انسانی متخصص ۳۴۵
۳٫۲٫۱۷ ارزیابی طرح ها وبرنامه ریزی های مالی واقتصادی ۳۴۵
۳٫۲٫۱۸ اصطلاحات مهم هوانوردی ۳۴۶
۳٫۲٫۱۹ شرایط جوی استاندارد ۳۴۶
۳٫۲٫۲۰ ارتفاع فشاری ۳۴۶
۳٫۲٫۲۱ سرعت هواپیما ۳۴۷
۳٫۲٫۲۲ بادپهلو،مسیرهوایی تقرب باند وراستای محوری حرکت هواپیما ۳۴۷
۳٫۲٫۲۳ کنترل ترافیک هوایی ۳۴۸
۳٫۲٫۲۴ اجزای سیستم کنترل ترافیک هوایی ۳۴۸
۳٫۲٫۲۵ تعریف سیستم کنترل ترافیک هوایی ۳۴۹
۳٫۲٫۲۶ محدوده کنترل پایانه ۳۵۰
۳٫۲٫۲۷ محدوده خدمات راداری فرودگاه ۳۵۰
۳٫۲٫۲۸ طبقه بندی فضاهای هوایی ۳۵۱
۳٫۲٫۲۹ فضای هوایی کلاسA یا فضای هوایی تحت کنترل مثبت ۳۵۱
۳٫۲٫۳۰ فضای هوای کلاس B یا محدوده ی کنترل پایانه ۳۵۱
۳٫۲٫۳۱ فضای هوایی کلاس C یا محدوده ی خدمات راداری فرودگاه ۳۵۱
۳٫۲٫۳۲ فضای هوایی کلاس D 352
۳٫۲٫۳۳ فضای هوایی کلاسE 352
۳٫۲٫۳۴ فضای هوایی کلاس G یا فضای هوایی بدون کنترل ۳۵۳
۳٫۲٫۳۵اجزا و عملکردهای اصلی سیستم هوا-فضای ملی ۳۵۳
۳٫۲٫۳۶ مراکز کنترل ترافیک مسیرهای هوایی ۳۴۵
۳٫۲٫۳۷ تسهیلات کنترل تقرب پایانه ۳۵۴
۳٫۲٫۳۸ برج مراقبت ترافیک فرودگاه ۳۵۴
۳٫۲٫۳۹ ایستگاه های خدمات پروازی ۳۵۵
۳٫۲٫۴۰ مشخصات طرح هوا-فضای ایران ۳۵۵

3-3 ) معیارها واستانداردهای طراحی محدوده ی پایانه ی مسافری فرودگاه

۳٫۳٫۱ مقدمه ۳۵۷
۳٫۳٫۲ اجزای سیستم پایانه مسافری ۳۵۷
۳٫۳٫۳ بخش ارتباطی ودسترسی ۳۵۸
۳٫۳٫۴ بخش پردازش مسافران ۳۵۹
۳٫۳٫۵ بخش مرتبط با ناحیه ی پروازی ۳۵۹
۳٫۳٫۶ ملاحظات طراحی پایانه ی مسافری ۳۶۱
۳٫۳٫۷ اهداف طراحی ۳۶۱
۳٫۳٫۸ فرآیند برنامه ریزی پایانه ۳۶۳
۳٫۳٫۹ مراحل ومعیارهای برنامه ریزی ۳۶۳
۳٫۳٫۱۰ برنامه ریزی فضای لازم ۳۶۳
۳٫۳٫۱۱ مجموعه ارتباطی با سیستم دسترسی ۳۶۴
۳٫۳٫۱۲ محوطه ی جلوخان پایانه ۳۴۶
۳٫۳٫۱۳ مجموعه راه های دسترسی ۳۴۶
۳٫۳٫۱۴ پارکینگ ۳۶۵
۳٫۳٫۱۵ سیستم پردازش مسافر ۳۶۵
۳٫۳٫۱۶ راهروها وسالن ورودی ۳۶۶
۳٫۳٫۱۷ سالنهای عمومی پایانه ۳۶۷
۳٫۳٫۱۸ باجه های فروش بلیط شرکت های هوایی ۳۶۷
۳٫۳٫۱۹ کنترل امنیتی ۳۶۸
۳٫۳٫۲۰ سالنهای خروجی یا پرواز ۳۶۹
۳٫۳٫۲۱ تسهیلات تحویل جامه دان ۳۷۰
۳٫۳٫۲۲ سیستم های حمل ونقل داخی فرودگاه ۳۷۱
۳٫۳٫۲۳ تسهیلات بین المللی ۳۷۲
۳٫۳٫۲۴ فضاهای دیگر ۳۷۳
۳٫۳٫۲۵ الزامات کلی فضای مورد نیاز ۳۷۵
۳٫۳٫۲۶ اشکال مختلف پایانه ها ۳۷۵
۳٫۳٫۲۷ طرح انگشتی یا شاخه ای ۳۷۶
۳٫۳٫۲۸ طرح اقماری ۳۷۷
۳٫۳٫۲۹ طرح خطی ۳۷۷
۳٫۳٫۳۰ طرح ترانسپورتر یا دور از پایانه ۳۷۷
۳٫۳٫۳۱ طرح های ترکیبی ۳۷۸
۳٫۳٫۳۲ انواع طرح های عمودی پایانه ها ۳۷۸
۳٫۳٫۳۳ انواع توقف هواپیما ۳۸۱
۳٫۳٫۳۴ توقف با دماغه ی روبه داخل ۳۸۲
۳٫۳٫۳۵ توقف با دماغه ی روبه داخل زاویه دار ۳۸۲
۳٫۳٫۳۶ توقف با دماغه ی روبه خارج زاویه دار ۳۸۲
۳٫۳٫۳۷ توقف موازی ۳۸۳
۳٫۳٫۳۸ طرح وشکل محوطه ی توقفگاه(ایپرون) ۳۸۳
۳٫۳٫۳۹ انتقال مسافران به هواپیما ۳۸۴

3-4 ) معیارها واستانداردهای طراحی محدوده ی پایانه بار

۳٫۴٫۱ مقدمه ۳۸۶
۳٫۴٫۲ حمل و پردازش بار ۳۸۶
۳٫۵٫۱ اصول جریان بار ۳۸۶
۳٫۴٫۴ اصول باربری ۳۸۹
۳٫۴٫۵ انواع وسایل حمل بار ۳۸۹
۳٫۴٫۶ انواع فن آوری باربری ۳۹۰
۳٫۴٫۷ مکان یابی پایانه بار ۳۹۲
۳٫۴٫۸ الگوی طرح پایانه بار ۳۹۳
۳٫۴٫۹ اصول وضوابط کلی طراحی پایانه بار ۳۹۵
۳٫۴٫۱۰مشخصات تسهیلات پایانه بار ۳۹۵
۳٫۴٫۱۱ اجزای ساختمان پایانه بار ۳۹۵
۳٫۴٫۱۲ درها و ورودی ها ۳۹۷
۳٫۴٫۱۳ ستون ها وموانع ثابت ۳۹۴
۳٫۴٫۱۴ ضوابط ارتفاع آزاد ۳۹۸
۳٫۴٫۱۵ مشخصات کف انبار ۳۹۸
۳٫۴٫۱۶ اجزای پردازش بارخروجی پایانه ۳۹۸
۳٫۴٫۱۷ محوطه پذیرش بار ۳۹۹
۳٫۴٫۱۸ محوطه آماده سازی وبرچسب زنی بار ۳۹۹
۳٫۴٫۱۹ محوطه انبار بارهای فله خروجی ۳۹۹
۳٫۴٫۲۰ محوطه نگهداری بارهای ویژه ۳۹۹
۳٫۴٫۲۱ محوطه گمرک خروجی ۴۰۰
۳٫۴٫۲۲ محوطه بازرسی ایمنی وکنترلهای امنیتی ۴۰۰
۳٫۴٫۲۳ محوطه پست ۴۰۱
۳٫۴٫۲۴ محوطه اداری ومالی مراجعین ۴۰۱
۳٫۴٫۲۵ محوطه باربندی ۴۰۱
۳٫۴٫۲۶ محوطه نگهداری گاری یا صندوقه بار خروجی ۴۰۲
۳٫۴٫۲۷ محوطه نگهداری باردانهای شرکت های حمل ونقل ۴۰۲
۳٫۴٫۲۸ محوطه ی توقفگاه هواپیمای باری ۴۰۲
۳٫۴٫۲۹ اجزای پردازش بار ورودی پایانه ۴۰۳
۳٫۴٫۱۰ محوطه ی نگهداری گاری ها وصندوقه های ورودی ۴۰۴
۳٫۴٫۱۱ محوطه بارریزی ۴۰۴
۳٫۴٫۱۲ محوطه انبار بارهای فله ورودی ۴۰۴
۳٫۴٫۱۳ محوطه انبار باردانهای ورودی شرکت های حمل ونقل ۴۰۴
۳٫۴٫۱۴ انبار صندوقه های خالی ۴۰۴
۳٫۴٫۱۵ محوطه گمرک ورودی ۴۰۵
۳٫۴٫۱۶ محوطه تحویل بار ۴۰۵

3-5 ) بررسی نمونه های موردی

۳٫۵٫۱ نمونه های داخلی ۴۰۶
۳٫۵٫۲ فرودگاه امام خمینی ۲۴۰۶
۳٫۵٫۳ تاریخچه فرودگاه امام ۴۰۶
۳٫۵٫۴ پایانه مسافری فرودگاه(ترمینال) ۴۰۷
۳٫۵٫۵ تراز ۸۰۰+ مسافرین خروجی(طبقه دوم) ۴۱۰
۳٫۵٫۶ تراز ۴۰۰+ مسافرین ورودی(طبقه اول) ۴۱۰
۳٫۵٫۷ تراز۰۰۰ مسافرین ورودی(همکف) ۴۱۱
۳٫۵٫۸ تراز ۶۵۰-(زیرزمین) ۴۱۲
۳٫۵٫۹ پارکینگ فرودگاه ۴۱۳
۳٫۵٫۱۰ موتور خانه پایانه مسافری ۴۱۳
۳٫۵٫۱۱ اطفاء حریق پایانه مسافری ۴۱۳
۳٫۵٫۱۲ فضاهای تشکیل دهنده پایانه ۴۱۳
۳٫۵٫۱۳ فضاهای مربو به مسافرین خروجی بین المللی ۴۱۴
۳٫۵٫۱۴ فضاهای مربوط به مسافران خروجی داخلی ۴۱۶
۳٫۵٫۱۵ برج مراقبت ۴۱۷
۳٫۵٫۱۶ فرودگاه بین المللی شهید آیت الله دستغیب شیراز ۴۱۸
۳٫۵٫۱۷ پتانسیل های فرودگاه شهید دستغیب درامر گردشگری ۴۱۹
۳٫۵٫۱۸ جایگاه تشریفات اختصاصی مسافران درفرودگاه شیراز ۴۱۹
۳٫۵٫۱۹ تعدد وتنوع پروازی در فرودگاه شیراز ۴۱۹
۳٫۵٫۲۰ امکانات وتسهیلات مسافری ۴۱۹
۳٫۵٫۲۱ ترمینال ورودی پروازهای خارجی ۴۲۰
۳٫۵٫۲۲ سالن بارانداز ۴۲۰
۳٫۵٫۲۳ سالن گمرک با مساحت حدود ۷۵۰ متر مربع ۴۲۱
۳٫۵٫۲۴ سالن عمومی مستقبلین ومشایعین ۴۲۱
۳٫۵٫۲۵ مشخصات ترمینال خروج پروازهای خارجی ۴۲۱
۳٫۵٫۲۶ سالن عمومی وسالن بدرقه کنندگان ۴۲۲
۳٫۵٫۲۷ سالن ترانزیت وتشریفات پروازی ۴۲۲
۳٫۵٫۲۸ سالن ترانزیت مرزی ۴۲۳
۳٫۵٫۲۹ غرفه اطلاع رسانی دربخش گردشگری ۴۲۳
۳٫۵٫۳۰ صدور ویزا در فرودگاه شیراز ۴۲۳
۳٫۵٫۳۱ ظرفیت پذیرش مسافر در فرودگاه شیراز ۴۲۳
۳٫۵٫۳۲ به روز بودن امکانات فرودگاهی وناوبری فرودگاه شیراز ۴۲۴
۳٫۵٫۳۳ نمونه های خارجی ۴۲۴
۳٫۵٫۳۴ فرودگاه کانسای ژاپن ۴۲۴
۳٫۵٫۳۵ تاریخچه ی فرودگاه ۴۲۴
۳٫۵٫۳۶ جزیره ی فرودگاه ۴۲۵
۳٫۵٫۳۷ پل ارتباطی جزیره ی فرودگاه ۴۲۶
۳٫۵٫۳۸ ظرفیت فرودگاه ۴۲۷
۳٫۵٫۳۹ ترمینال فرودگاه ۴۲۷
۳٫۵٫۴۰ سازه ی فرودگاه ۴۲۹
۳٫۵٫۴۱ فرودگه سوندیاک ۴۳۰
۳٫۵٫۴۲ ایده طرح ۴۳۰
۳٫۵٫۴۳ معماری فرودگاه ۴۳۱
۳٫۵٫۴۴ پارکینگ فرودگاه ۴۳۳
۳٫۵٫۴۵ سازه فرودگاه ۴۳۳
۳٫۵٫۴۶ فرودگاه بین المللی کوالالامپور(مالزی) ۴۳۴
۳٫۵٫۴۷ معماری فرودگاه ۴۳۴
۳٫۵٫۴۸ ترمینال فرودگاه ۴۳۵
۳٫۵٫۴۹ سازه ی فرودگاه ۴۳۷
۳٫۵٫۵۰ ساختمان ماهواره ۴۳۸
۳٫۵٫۵۱ سایت مجموعه ۴۳۸

3-6 ) تعامل سازه ومعماری

۳٫۶٫۱ مقدمه ۴۴۰
۳٫۶٫۲ تاثیر سازه برمعماری ۴۴۱
۳٫۶٫۳ گسترش نقش سازه در معماری ۴۴۱
۳٫۶٫۴ سازه،فرم معماری وفن آوری ساخمت ۴۴۲
۳٫۶٫۵ سازه،زیبایی وصداقت(جریان انقتال نیرو) ۴۴۳
۳٫۶٫۶ جدایی معماری وسازه ۴۴۵
۳٫۶٫۷ ضرورت همسازی معماری وسازه ۴۴۷
۳٫۶٫۸ سیر تغییر وتحول همسایز معماری وسازه ۴۴۸
۳٫۶٫۹ سیر تغییر وتحول همسازی سازه ومعماری درمعماری جهان ۴۴۸
۳٫۶٫۱۰ شروع همسازی معماری وسازه ۴۴۹
۳٫۶٫۱۱ سیر تغییر وتحول همسازی سازه ومعماری درمعماری ایران ۴۵۰
۳٫۶٫۱۲ معماری قدیم ایران ۴۵۰
۳٫۶٫۱۳ معماری معاصر ایران ۴۵۱
۳٫۶٫۱۴ بررسی نمونه های مطلوب همسازی معماری وسازه درترمینال های فرودگاهی ۴۵۲
۳٫۶٫۱۵ طراحی ترمینال های فرودگاهی ۴۵۳
۳٫۶٫۱۶ فروادگاه بین المللی بانکوک ۴۵۴
۳٫۶٫۱۷ سازه ترمینال اصلی ۴۵۵
۳٫۶٫۱۸ سازه سالن های خروجی. ۴۵۶
۳٫۶٫۱۹ فرودگاه جدید باراخاس-مادرید ۴۵۶
۳٫۶٫۲۰ سازه فولادی سقف ۴۵۷
۳٫۶٫۲۱ نمای شیشه ای فرودگاه ۴۵۸
۳٫۶٫۲۲ نتیجه گیری ۴۵۸

3-7 ) نگاهی به تاریخ وجغرافیای استان فارس وشهر شیراز

۳٫۷٫۱ استان فارس ۴۶۰
۳٫۷٫۲ موقعیت جغرافیایی واقلیمی ۴۶۰
۳٫۷٫۳ آب و هوا ۴۶۱
۳٫۷٫۴ درچه حرارت ومیزان بارندگی ۴۶۱
۳٫۷٫۵ باد ۴۶۲
۳٫۷٫۶ ویژگی های زمین شناسی ۴۶۲
۳٫۷٫۷ کوه ها ۴۶۳
۳٫۷٫۸ پوشش گیاهی ۴۶۳
۳٫۷٫۹ تقسیمات سیاسی ۴۶۳
۳٫۷٫۱۰ مکان های دیدنی وتاریخی ۴۶۴
۳٫۷٫۱۱ صنایع ومعادن ۴۶۵
۳٫۷٫۱۲ صنایع ۴۶۵
۳٫۷٫۱۳ منابع معدنی ۴۶۵
۳٫۷٫۱۴ منطقه ویژه اقتصادی شیراز ۴۶۵
۳٫۷٫۱۵ آموزش ۴۶۶
۳٫۷٫۱۶ ورزش وتفریح ۴۶۷
۳٫۷٫۱۷ ورزشگاه ها ۴۶۷
۳٫۷٫۱۸ پیست اسکی ۴۶۷
۳٫۷٫۱۹ شبکه ارتباطات ۴۶۸
۳٫۷٫۲۰ فرودگاه ۴۶۸
۳٫۷٫۲۱ راه آهن ۴۶۸
۳٫۷٫۲۲ شهر شیراز ۴۶۹
۳٫۷٫۲۳ موقعیت جغرافیایی واقلیمی ۴۶۹
۳٫۷٫۲۴ آب و هوا ۴۷۰
۳٫۷٫۲۵ مسائل کلی زمین شناسی ۴۷۱
۳٫۷٫۲۶ زلزله ۴۷۱
۳٫۷٫۲۷ صنایع ومعادن ۴۷۲
۳٫۷٫۲۸ گردشگری ۴۷۲

3-8 ) مکان یابی وتحلیل سایت

۳٫۸٫۱ انتخاب محل فرودگاه ۴۷۴
۳٫۸٫۲ چگونگی توسعه ی فضای اطراف ۴۷۴
۳٫۸٫۳ شرایط جوی و آب وهوایی ۴۷۵
۳٫۸٫۴ دسترسی به سیستم حمل ونقل زمینی ۴۷۵
۳٫۸٫۵ وجود زمین وامکان تامین آن برای توسعه ۴۷۹
۳٫۸٫۶ وجود سایر فرودگاه ها وقابلیت دسترسی به فضای هوایی لازم ۴۸۰
۳٫۸٫۷ موانع اطراف ۴۸۱
۳٫۸٫۸ مسائل اقتصادی ساخت ۴۸۲
۳٫۸٫۹ قابلیت دسترسی به خدمات تاسیساتی ۴۸۲
۳٫۸٫۱۰ نزدیکی ومجاورت با محیط تقاضای سفرهوایی ۴۸۳
۳٫۸٫۱۱ مکانیابی با استفاده از روش جایگشت(پرماتاسیون) ۴۸۳
۳٫۸٫۱۲ مقیاس اندازه گیری شاخص ها ۴۸۴
۳٫۸٫۱۳ استفاده از مدل برای مکان یابی فرودگاه شیراز ۴۸۵
۳٫۸٫۱۴ تعیین تعداد گزینه ها ۴۸۶
۳٫۸٫۱۵ آماده کردن گزینه ها برای ورود به مدل ۴۸۶
۳٫۸٫۱۶ محاسبه وزن شاخص ها ۴۸۸
۳٫۸٫۱۷ نتیجه گیری های حاصل از بررسی های کمی ۴۸۹
۳٫۸٫۱۸ جمع بندی ۴۹۱

3-9 ) تدوین برنامه ی فیزیکی

۳٫۹٫۱ مقدمه ۴۹۲
۳٫۹٫۲ عملکرد واجزاء اصلی متشکله ترمینال ۴۹۲
۳٫۹٫۳ فضاهای واقع در مسیر مسافر پروازهای خروجی ۴۹۳
۳٫۹٫۴ محوطه مقابل ترمینال ۴۹۳
۳٫۹٫۵ محوطه کنترل امنیتی ۴۹۴
۳٫۹٫۶ سالن عمومی خروجی ۴۹۵
۳٫۹٫۷ محوطه کنترل گمرکی ۴۹۵
۳٫۹٫۸ محوطه کنترل وپذیرش بار ومسافر ۴۹۶
۳٫۹٫۹ محوطه کنترل گذرنامه ۴۹۷
۳٫۹٫۱۰ فضاهای مختص خطوط هوایی ۴۹۸
۳٫۹٫۱۱ فضاهای مختص واحد های کنترل کننده مسافر و بار ۵۰۱
۳٫۹٫۱۲ واحد کنترل گمرکی واقع در مسیر مسافرین خروجی ۵۰۱
۳٫۹٫۱۳ واحد کنترل گمرکی واقع در مسیر مسافرین ورودی ۵۰۲
۳٫۹٫۱۴ واحد کنترل گمرکی واقع درمسیر خدمه هواپیما ۵۰۲
۳٫۹٫۱۵ واحد کنترل گمرکی بارهای غیرمسافری ۵۰۲
۳٫۹٫۱۶ واحد کنترل گذرنامه واقع درمسیر مسافرین خروجی ۵۰۳
۳٫۹٫۱۷ واحد کنترل امنیتی عمومی واقع در مسیر مسافرین خروجی ۵۰۳
۳٫۹٫۱۸ واحد کنترل بهداشتی واقع در مسیر مسافرین ورودی ۵۰۳
۳٫۹٫۱۹ فاضهای مربوط به عملیات پشتیبانی ۵۰۴
۳٫۹٫۲۰ واحد اطلاعات پرواز وهوانوردی ۵۰۴
۳٫۹٫۲۱ واحد اطلاعات هواشناسی ۵۰۴
۳٫۹٫۲۲ فضاهای رفاهی وخدماتی مسافرین،مستقبلین ومشایعین ۵۰۴
۳٫۹٫۲۳ فضاهای واقع در اطراف سالن عمومی خروجی ۵۰۴
۳٫۹٫۲۴ فضاهای واقع در اطراف سالن عمومی ورودی ۵۰۵
۳٫۹٫۲۵ فضاهای واقع در اطراف سالن انتظار عمومی پرواز ۵۰۵
۳٫۹٫۲۶ فضاهای مربوط به تاسیسات بهداشتی،مکانیکی والکتریکی وسایر تسهیلات لازم ۵۰۵
۳٫۹٫۲۷ فضاهای ارتباطی ۵۰۶
۳٫۹٫۲۸ فاضهای رفاهی کارکنان ۵۰۶
۳٫۹٫۲۹ پارکینگ ها ۵۰۶
۳٫۹٫۳۰ نتیجه گیری ۵۰۶
۳٫۹٫۳۱ برنامه ریزی فیزیکی ۵۰۷
۳٫۹٫۳۲ پیش بینی میزان حمل ونقل هوایی ۵۰۷
۳٫۹٫۳۳ روشهای پیش بینی ترافیک هوایی ۵۰۸
۳٫۹٫۳۴ پیش بینی به روش اکستراپولاسیون ۵۰۸
۳٫۹٫۳۵ پیش بینی به روشی تحلیلی مارکت ۵۰۹
۳٫۹٫۳۶ مدل تعریف مارکت ۵۰۹
۳٫۹٫۳۷ مدل اقتصادسنجی ۵۱۰
۳٫۹٫۳۸ پیش بینی به روش قضاوت مهندسی ۵۱۰
۳٫۹٫۳۹ محاسبه مسافر ساعت اوج ۵۱۰
۳٫۹٫۴۰ بررسی فضاها و تعیین ظرفین عوامل مختلف ۵۱۳
۳٫۹٫۴۱ تعیین زیربنای تقریبی ترمینال ۵۱۳
۳٫۹٫۴۲ تفکیک تقریبی فضای ترمینال فرودگاه برحسب عملکرد ۵۱۴
۳٫۹٫۴۳ محاسبه فضاهای واقع در مسیر مسافر پروازهای خروجی ۵۱۵
۳٫۹٫۴۴ طول وسطح پیاده روی مقابل ترمینال ۵۱۵
۳٫۹٫۴۵ محوطه کنترل امنیت عمومی ۵۱۶
۳٫۹٫۴۶ سطح سالن عمومی خروجی ۵۱۸
۳٫۹٫۴۷ محوطه کنترل وپذیرش بار ومسافر ۵۱۹
۳٫۹٫۴۸ محوطه کنترل کارت پرواز وبلیط مسافرین ۵۲۱
۳٫۹٫۴۹ سطح سالن عمومی انتظار(سالن ترانزیت) ۵۲۲
۳٫۹٫۵۰ سطح محوطه کنترل امنیتی پرواز واقع در مدخل سالن انتظار پرواز ۵۲۲
۳٫۹٫۵۱ سطح کریدور ۵۲۴
۳٫۹٫۵۲ محاسبه فضاهای واقع در مسیر مسافرین پروازهای ورودی ۵۲۵
۳٫۹٫۵۳ سطح محوطه کنترل بهداشتی ۵۲۵
۳٫۹٫۵۴ سطح محوطه کنترل گذرنامه ۵۲۶
۳٫۹٫۵۵ سطح دریافت بار ۵۲۷
۳٫۹٫۵۶ سطح محوطه کنترل گمرکی ۵۲۹
۳٫۹٫۵۷ سطح سالن عمومی ورودی ۵۳۰
۳٫۹٫۵۸ محاسبه فضاهای واقع در مسیر بار ۵۳۱
۳٫۹٫۵۹ سطح سالن بار(تفکیک وتجمیع بارهای خروجی به روش دستی) ۵۳۲

3-10 ) برایند مطالعات درقالب ارائه طراحی

۳٫۱۰٫۱ ایده های طراحی ۵۳۴
۳٫۱۰٫۲ خوانایی فضایی ۵۳۴
۳٫۱۰٫۳٫ سازه ۵۳۵
۳٫۱۰٫۴ تاسیسات ۵۳۶
۳٫۱۰٫۵ معرفی طرح ۵۳۸
۳٫۱۰٫۶ منابع ۵۴۱

قسمت هایی از فصل چهارم طراحی فرودگاه با رویکرد تبدیل امواج صوتی به انرژی

نقشه های نویز فرودگاهی (NEM)  برای هر سناریو (وضع موجود، شرایط کوتاه مدت و بلند مدت) در تصاویر زیر نشان داده شده است. یک NEM تشکیل شده از محدوده های نویز در هر مدت زمان بر روی پلان طرح کلی فرودگاه. محدوده های نویز برای LDEN تراز های صوتی ۵۵، ۶۰ ، ۶۵ ، ۷۰ ،۷۵ است که بر روی نقشه ها نشان داده شده اند.

فهرست کامل فصل چهارم طراحی فرودگاه با رویکرد تبدیل امواج صوتی به انرژی

4-1 ) تلفیق معماری پایانه ی فرودگاه با فناوری ترموآکوستیک،با هدف به کارگیری امواج صوتی به منظور تامین انرژی مورد نیاز تاسیسات ساختمان

۴٫۱٫۱ چکیده ۵۴۷
۴٫۱٫۲مقدمه ۵۴۸
۴٫۱٫۳ فرودگاه ۵۵۰
۴٫۱٫۴ تحلیل معماری سایت ۵۵۰
۴٫۱٫۵ تحلیل آلودگی صوتی سایت ۵۵۰
۴٫۱٫۶ نقشه های نویز فرودگاه ۵۵۱
۴٫۱٫۷ چارچوب طراحی ۵۵۲
۴٫۱٫۸ موقعیت مکانی ساختمان پایانه داخلی جدید ۵۵۲
۴٫۱٫۹ فرایند طراحی ۵۵۲
۴٫۱٫۱۰ گره ۵۵۳
۴٫۱٫۱۱ طراحی دریچه ها ۵۵۵
۴٫۱٫۱۲ ترموآکوستیک ۵۵۶
۴٫۱٫۱۳ طراحی سیستم سردساز ترموآکوستیک ۵۵۸
۴٫۱٫۱۴ نتایج ۵۵۸
۴٫۱٫۱۵ ساختمان ترمینال ۵۵۸
۴٫۱٫۱۶ سیستمن ترموآکوستیک ۵۶۱
۴٫۱٫۱۷ عملکرد سیستم ترموآکوستیک ۵۶۲
۴٫۱٫۱۸ نتیجه گیری ۵۶۲
۴٫۱٫۱۹ منابع فارسی ۵۶۳
۴٫۱٫۲۰ منابع انگلیسی ۵۶۳

4-2 ) طراحی بدنه ی خارجی ساختمان ترمینال داخلی فرودگاه شهید بهشتی اصفهان بارویکرد تبدیل امواج صوتی به انرژی

۴٫۲٫۱ خلاصه ۵۶۵
۴٫۲٫۲ مقدمه ۵۶۶
۴٫۲٫۳ فرودگاه ۵۶۸
۴٫۲٫۴ تحلیل معماری سایت ۵۶۸
۴٫۲٫۵ تحلیل آلودگی صوتی سایت ۵۶۹
۴٫۲٫۶ نقشه های نویز فرودگاه ۵۶۹
۴٫۲٫۷ چارچوب طراحی ۵۷۱
۴٫۲٫۸ موقعیت مکانی ساختمان پایانه داخلی جدید ۵۷۱
۴٫۲٫۹ فرآیند طراحی ۵۷۱
۴٫۲٫۱۰ گره ۵۷۲
۴٫۲٫۱۱ طراحی دریچه ها ۵۷۴
۴٫۲٫۱۲ ترموآکوستیک ۵۷۶
۴٫۲٫۱۳ طراحی سیستم سردساز ترموآکوستیک ۵۷۹
۴٫۲٫۱۴ نتایج ۵۷۹
۴٫۲٫۱۵ نتیجه گیری ۵۸۲
۴٫۲٫۱۶ مراجع ۵۸۳

%

میزان رضایت

میزان رضایت افراد خریدار این بسته بعد از خرید

(نظر سنجی به وسیله ایمیل و یک هفته بعد ازخرید بسته انجام می گیرد)

قسمت هایی از فصل پنجم طراحی فرودگاه های پایدار جهت کاهش آلودگی

آلودگی زیست محیطی ناشی از احداث و بهره برداری از فرودگاه ها شامل آلودگی صوتی آلودگی هوا، آب، مواد زائد جامد می باشد که آلودگی صوتی هواپیما ها، سخت ترین و شدید ترین مشکل زیست محیطی فرودگاه ها است. بعد از آلودگی صوتی، آلودگی هوا ناشی از گاز های خروجی هواپیما عمده ترین آلودگی فرودگاه ها محسوب می شود.
ساخت ساز های فرودگاه نه تنها موجب مصرف منابعی نظیر انرژی و مواد اولیه می شود. بلکه باعث تولید پسماند و آلاینده های مخرب محیط زیست نیز می گردد. عملا حذف کامل پیامد ها و آثار منفی پروژه هایی مانند فرودگاه امکان پذیر نمی باشد اما غالبا می توان از شدت و دامنه آنها تا حدود بسیار زیادی کاست.
به هر حال فرودگاه قرن ۲۱ مسئله محیط زیست را به رسمیت می شناسد، در حالی که فرودگاه های قرن ۲۰ به آن بی اعتنا بودند.
به عنوان مثال، شرکتی که معماری جدیدترین ساختمان مرکزی شرکت اپل ار به عهده دارد، به تازگی طرحی جدید را برای بین المللی کویت ارائه کرده که بر اساس آن علاوخ بر افزایش ظرفیت، این فرودگاه به اولین فرودگاه تایید شده دوستار محیط زیست تبدیل می شود. در این طرح پنجره های مدر نور روز را مسدود و از تابش نور مستقیم خورشید جلوگیری خواهند کرد، در حالی که خیمه ای با ستون های بتنی فضای عمومی خارجی و ورودی ها به زیر سایه خود خواهد گرفت. بخش تحویل بار توسط ساختاری آبی احاطه خواهد شد و سقف این فرودگاه به منظور بهره برداری از نور قدرتمند خورشید در این من منطقه به صفحات خورشیدی مجهز خواهد شد.

فهرست کامل فصل پنجم طراحی فرودگاه های پایدار جهت کاهش آلودگی

4-1 ) فرودگاه های پایدار،بهره گیری از سیستم های نوین در راستای کاهش آلودگی فرودگاه نمونه موردی فرودگاه بین المللی شهر رشت

۵٫۱٫۱ چکیده ۵۸۵
۵٫۱٫۲ مقدمه ۵۸۵
۵٫۱٫۳ ویژگی های اقلیمی وجغرافیایی شهر رشت ۵۸۷
۵٫۱٫۴ معرفی برخی تکنولوژی ها در طراحی پایدار ۵۸۹
۵٫۱٫۵ ساختمان های هوشمند ۵۸۹
۵٫۱٫۶ سامانه های فتوولتاییک ۵۹۰
۵٫۱٫۷ جمع آوری آب باران ۵۹۲
۵٫۱٫۸ سیستم های جمع آوری آب باران ۵۹۲
۵٫۱٫۹ آتریوم ۵۹۴
۵٫۱٫۱۰ شیشه های هوشمند ۵۹۵
۵٫۱٫۱۱ نتیجه گیری ۵۹۷
۵٫۱٫۱۲ منابع ۵۹۷

4-2 ) فرودگاه های پایدار،بهره گیری از تکنولوژی های نوین جهت کاهش آلودگی پایانه ها

۵٫۲٫۱چکیده ۵۹۹
۵٫۲٫۲ مقدمه ۵۹۹
۵٫۲٫۳ تابش نور ومعیار طراحی ساختمان ۶۰۱
۵٫۲٫۴ شیشه های هوشیار ۶۰۲
۵٫۲٫۵ نانو پوشش ضد مه وبخار،ضد جرم وخود تمیز کننده ۶۰۳
۵٫۲٫۶ پارچه ها وغشاهای نانوبنیان ۶۰۴
۵٫۲٫۷ سلولهای خورشیدی(فوتوولتاییک) ۶۰۴
۵٫۲٫۸ نتایج ۶۰۵
۵٫۲٫۹ مراجع ۶۰۶

قسمت هایی از فصل ششم بهینه سازی تخصیص گیت در فرودگاه

امروزه با توجه به کمبود امکانات و تجهیزات در مقابل تقاضاهای موجود و بالا رفتن سطح توقع مسافران، مسائل و مشکلات فرودگاه ها اهمیتی دوچندان یافته است . بنابراین لازم است مدیران و مسئولان فرودگاهی برای بهبود عملیات خود از ابزارها و تکنیک های علمی بهره گیرند تا در جهت افزایش کارآیی منابع موجود از آنها استفاده کنند.
از جمله منابع یک فرودگاه، گیتها و کانترها هستند که برای سرویس دهی به پروازها از آنها استفاده میشود . بنابراین ضروری است با در نظر گرفتن مسئله تخصیص دروازه و کانتر به پروازها، تا حد امکان بتوان در جهت بهبود وضعیت فرودگاه و نیز جلب رضایت مسافران،گام برداشت.
تاخیر در پرواز، تاخیر متحمل شده بر همه مسافران را به طور کامل منعکس نمیکند. منافع رو به رشد در سنجش عملکرد برای تجربه معیارهای جدید مسافران در تماس با انعکاس سیستم حمل و نقل هوایی میباشد. در سال ۱۱۲۲ ، با توجه به شرکتهای هواپیمایی برای آمریکا ۲۱۳ میلیون دقیقه تاخیر وجود دارد که هزینه ای را برابر $۷٫۷ میلیون را به برنامه ریزی خطوط هوایی مسافربری در ایالات متحده وارد آورد. محدوده عملیاتی فرودگاه از فرود تا برخواست در کل شماره ۲ نشان داده شده است. وقتی یک هواپیما برروی یک سطح شیب دار در جلوی گیت پارک میباشد . در حالی که یک
هواپیما در حال اتصال به دروازه مسافرران برای پیاده و سوار شدن در هواپیما میباشد ] ۴ [ .
اکثر مسافران تجربه راه رفتن طولانی را در انتظار ورود به قسمت دروازه و به تعویق افتادن حرکت هواپیماها را تجربه کرده اند. بسیاری از مواقع میتوان توسط برنامه ریزی مناسب در تخصیص دروازه مشکل را حل نمود.
اولین سنجش در مطالعه زمان انتقال مسافر در پایانه مسافری میباشد. زمان انتقال مسافر شامل زمان در دروازه بازرسی امنیتی و زمان در دروازه تحویل چمدان و از یک دروازه به دروازه دیگر میباشد. سنجش مطالعاتی دوم زمان خزش در سطح شیب دار میباشد. زمان خزش بستگی به طول مسیر باند دارد ] ۴ [ .
با این حال مسیرهای تداخلی خزش با عث تاخیر در خزش میشود . اگر دو خزش هواپیما در جهت مخالف که در یک خط آن یک هواپیما در حال حرکت باشد باعث تاخیر در خزش میگردد.

تخصیص پروازهای مشابه به یک ترمینال، برقراری توازن در ترمینالهای فرودگاه و تخصیص در میان دروازهها ، از جمله مسائلی است که کمتر به آن پرداخته شده و یا اصلاً در مورد آن تحقیقی ارائه نشده است. در اکثر تحقیقات انجام شده در زمینه دروازه ،حداقل فاصله پیاده روی مسافران به عنوان یک هدف مهم مد نظر بوده است.

فهرست کامل فصل ششم بهینه سازی تخصیص گیت در فرودگاه

6-1 ) بهینه سازی تخصیص گیت ورودی مسافر در پایانه مسافری هوایی

۶٫۱٫۱ چکیده ۶۰۷
۶٫۱٫۲ مقدمه ۶۰۷
۶٫۱٫۳ پیشینه ۶۰۸
۶٫۱٫۴ استفاده از DSS در فرودگاه ۶۰۹
۶٫۱٫۵ DSS پیشنهادی ۶۰۹
۶٫۱٫۶ مشکلات تخصیص گیت ۶۰۹
۶٫۱٫۷ مدت زمان عبور مسافر ۶۰۹
۶٫۱٫۸ زمان خزش هواپیما ۶۱۰
۶٫۱٫۹ استحکام تخصیص دروازه ۶۱۰
۶٫۱٫۱۰ شرح مسئله ۶۶۱
۶٫۱٫۱۱ عناصر مربوطه ۶۱۱
۶٫۱٫۱۲ زمان احتیاطی ۶۱۱
۶٫۱٫۱۳ زمان شروع و پایان پرواز ۶۱۱
۶٫۱٫۱۴ زمان دریچه پرواز ۶۱۱
۶٫۱٫۱۵ حمل ونقل و ورود وخروج هواپیما ۶۱۱
۶٫۱٫۱۶ کنترل از راه دور دروازه ۶۱۱
۶٫۱٫۱۷ تفاوت بین برنامه ریزی تخصیص وتنظیمات زمان واقعی ۶۱۱
۶٫۱٫۱۸ نتیجه گیری ۶۱۱
۶٫۱٫۱۹ مراجع ۶۱۲

تمام منابع معرفی شده هم به صورت فایل Word و هم به صوت فایل PDF در اختیار شما قرار می گیرد.

تومان35,000افزودن به سبد خرید

0 دیدگاه

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *