50 در صد تخفیف ویژه برای این بسته پژوهشی به مدت محدود

005

روز

:

16

ساعت

:

27

دقیقه

:

04

ثانیه(s)

بسته جامع و کاربردی اصول طراحی پایانه های فرودگاهی

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی حاوی 650 صفحه از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه اصول طراحی پایانه های فرودگاه است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

  • در فصل اول این پژوهش اصول، مبانی و آیین نامه های طراحی فرودگاه ها بررسی شده است
  • در فصل دوم این پژوهش تاثیر اقلیم در جایابی و طراحی فرودگاه ها بررسی شده است
  • در فصل سوم این پژوهش طراحی پایانه فرودگاه با رویکرد تعامل معماری و سازه بررسی شده است
  • در فصل چهارم این پژوهش طراحی فرودگاه با رویکرد تبدیل امواج صوتی به انرژی بررسی شده است
  • در فصل پنجم این پژوهش طراحی فرودگاه های پایدار جهت کاهش آلودگی بررسی شده است
  • در فصل ششم این پژوهش بهینه سازی تخصیص گیت در فرودگاه بررسی شده است

صنعت حمل ونقل هوایی در میان صنایع مختلف اهمیت قابل توجهی دارد؛ به دلیل گرایش فزاینده به حمل ونقل در کمترین زمان به ویژه در دهه های اخیر، در این صنعت شاهد رشد فزاینده ای بوده ایم.

فرودگاه به عنوان زیربنایی ترین بخش از سیستم حمل ونقل هوایی بدلیل حضور نسل جدید هواپیماهای مدرن، رشد سریع حجم ترافیک و تقاضای سفرهای هوایی به عنوان یک سیستم پیچیده و پویا محسوب می شود.

با توجه به اهمیت فرودگاه ها و صنعت هوانوردی و پیشرفت های چشمگیر آن درجهان و همچنین دستاوردهای این تکنولوژی و با توجه به آمار پروازها و جابجایی مسافران و وسعت روزافزون میدان عملیات هوایی، تعداد و نوع هواپیما، خدمات وابسته به هوانوردی، درگیر بودن مسائل اقتصادی و اجتماعی مطالعه وبررسی در این زمینه بسیار حائز اهمیت می باشد و در واقع با مطالعات آمایش سرزمین در سطح ملی در ارتباط است، زیرا  آمایش سرزمین ابتدا به بررسی و تحلیل امکانات، توان ها و نیازهای بالفعل و بالقوه شهرهای بزرگ و نواحی می پردازد، سپس راهبرد توسعه بلند مدت را تعیین می کند.

ساخت فرودگاه جزء آمایش های بزرگ محسوب می شود. فرودگاه ها به عنوان یکی از تجهیزات شهری و ارتباطی نقش بسزایی در توسعه شهری، ناحیه ای و ملی دارند و در برخی موارد کارکرد فرا کشوری پیدا می کنند.

قابل ذکر است فرودگاه صرف نظر از مسئله نیاز و بازدهی اقتصادی بالا از جمله بناهایی است که می تواند بستر مناسبی جهت عرضه فرهنگ یک جامعه از یک سو و مطرح نمودن میزان پیشرفت های فنی و هنری (چه در عرصه معماری و چه در زمینه صنایع دیگر، به خصوص صنایع پرواز، صنایع الکترونیکی، مخابراتی و …) از سوی دیگر باشد.

فرودگاه های بین المللی مرز هوایی کشورها و دروازه هوایی شهرهای هر کشورمی باشند. در واقع می توان گفت در جهان امروز فرودگاه خود، نمادی از یک شهر یا کشور است و باید پذیرفت که این فضا صرف نظر از ابعاد عملکردی خود، بستر مناسبی جهت ایجاد یک فضای ماندگارذهنی و خاطر بخش، همچنین مؤید و محافظ فرهنگ و تمدن یک جامعه است.

قسمت هایی از فصل اول اصول، مبانی و آیین نامه های طراحی فرودگاه ها

حمل و نقل یکی از پایه های اصلی توسعه ی اقتصادی و اجتماعی هر کشور است. در واقع پیشرفت و قدرت اقتصادی هر کشور با میزان کارایی سیستم حمل و نقل آن در تعاملی تنگاتنگ و پیوسته می باشد. توسعه روزافزون صنعت هواپیماسازی و گرایش فزاینده به جابجایی و نقل و انتقال مسافر وکالا در حداقل زمان ممکن موجب پیشرفت چشمگیر صنعت حمل و نقل هوایی، شده است و فرودگاه در کنار مابقی پایانه ها از حساس ترین بازیگران این نقش است. حمل و نقل هوایی از امور زیربنایی و یکی از اجزای مهم چرخه تولید و مصرف به شمار می آید که در سیستم ملی کشور ها در بخش خدمات قرار می گیرد در ایران ب راساس آمار رسمی فعالیت های مستقیم حمل و نقل بیش از 9 درصد تولید ناخالص ملی و 15 درصد کل سرمایه ناخالص در ماشین آلات و لوازم کسب و کار و قربت 3 میلیون نفر از شاغلین کشور را به خود اختصاص داده است. نتایج حاصل از این پژوهش که با مطالعات کتابخانه ای به روش تحلیلی -توصیفی به دست آمده است نشان می دهد که علیرغم محدودیت ها در حوزه اختیارات معمار جهت تغییر عملکرد اکثر بخش های فرودگاه می توان با تحلیل و مطالعه مولفه های پایداری با توجه به نیاز فرودگاه تا حد قابل قبول استاندارد های معماریایدار را برآورده کرد.

فهرست کامل فصل اول اصول، مبانی و آیین نامه های طراحی فرودگاه ها

1-1 ) اصول ومبانی طراحی فرودگاه ها

1.1.1 چکیده 1
1.1.2 مقدمه 1
1.1.3 فرودگاه 2
1.1.4 تقسیم بندی سایت فروگاه 2
1.1.5 فرودگاه ها اصولا به دو بخش زمینی وهوایی تقسیم میشوند 2
1.1.6 اهمیت فرودگاه 2
1.1.7 طبقه بندی فرودگاه ها 3
1.1.8 فرودگاه های غیرتجاری 3
1.1.9 فرودگاه های تجاری 4
1.1.10 استانداردها ومقررات پایانه های مسافربری 4
1.1.11 کلیات 4
1.1.12 ارزیابی طرح های پایانه 4
1.1.13 انواع الگوهای پایانه در سطح 6
1.1.14 انواع الگوی پایانه در ارتفاع 7
1.1.15 عناصر پایانه های مسافری بین المللی بخش مسافران خروجی 8
1.1.16 جلوخان 8
1.1.17 اجزاء اصلی جلوخان عبارتنداز 9
1.1.18 محوطه ای که به منظور پذیرش توشه در جلوخان اختصاص داده میشود باید شامل اجزاء زیر باشد 10
1.1.19 استفاده از درهای خودکار نیز به دلایل زیر توصیه میشود 11
1.1.20 عناصر پایانه های مسافری بین المللی 11
1.1.21 نتیجه گیری 13
1.1.22 منابع 13

1-2 ) آیین نامه طارحی محوطه زمینی فرودگاه ها

1.2.1 مقدمه 33
1.2.1.1کلیات 33
1.2.1.2 سازمانها وموسسات هواپیمایی بین المللی 3
1.2.1.3 تعاریف بخش های اصلی فرودگاه 35
1.2.1.4 اهداف ودامنه آیین نامه 35
1.2.1.5 چارچوب مطالب آیین نامه 36
1.2.2 پایانه های مسافری 39
1.2.2.1 کلیات 39
1.2.2.2 ملاحظات برنامه ریزی وطراحی پایانه مسافری 39
1.2.2.3 اهداف 39
1.2.2.4 ویژگی های مسافران 39
1.2.2.5 اصول جریان مسافر 41
1.2.2.6 ویژگی های ترافیکی 42
1.2.2.7 محاسبه حجم مسافر ساعت اوج 42
1.2.2.8 محاسبه حجم مستقبلین ومشایعین ساعت اوج 44
1.2.2.9 الگوی پایانه 46
1.2.2.10 انواع الگوهای پایانه در سطح 46
1.2.2.11 انواع الگوی پایانه در ارتفاع 48
1.2.2.12 ارزیابی طرح های پایانه 55
1.2.2.13 انواع واجزاء پایانه های مسافری 58
1.2.2.14 عناصر پایانه های مسافری داخلی 65
1.2.2.15 بخش مسافران خروجی 65
1.2.2.16 جلوخان 65
1.2.2.17 سالن عمومی 69
1.2.2.18 قسمت توشه داری 74
1.2.2.19 کنترل های امنیتی 77
1.2.2.20 سالن ها و راهروهای مسافران خروجی 77
1.2.2.21 تسهیلات وتجهیزات لازم در بخش مسافران خروجی 86
1.2.2.22 بخش مسافران ورودی 93
1.2.2.23 سالن مسافران ورودی 93
1.2.2.24 محوطه باراندازی ومطالبه توشه 94
1.2.2.25 سالن عمومی ورودی 100
1.2.2.26 جلوخان 102
1.2.2.27 عناصر پایانه های مسافری بین المللی 102
1.2.2.28 بخش مسافران خروجی 102
1.2.2.29 جلوخان 102
1.2.2.30 سالن عمومی خروجی 103
1.2.2.31 سالن گمرک 103
1.2.2.32 سالن کنترل بلیط وپذیرش توشه 104
1.2.2.33 محوطه توشه داری 104
1.2.2.34 محوطه کنترل گذرنامه وپلیس وبازرسی امنیتی 104
1.2.2.35 سالن ها وراهروهای مسافران خروجی 107
1.2.2.36 تسهیلات وتجهیزات لازم دربخش خروجی 110
1.2.2.37 بخش مسافران ورودی 111
1.2.2.38 سالن ورودی 111
1.2.2.39 محوطه قرنطینه بهداشتی 112
1.2.2.40 محوطه کنترل گذرنامه و بازرسی پلیس 114
1.2.2.41 محوطه مطالبه توشه 114
1.2.2.42 بازرسی گمرک 115
1.2.2.43 سالن عمومی ورودی 118
1.2.2.44 جلوخان 118
1.2.2.45تسهیلات وتجهیزات لازم دربخش ورودی 118
1.2.2.46 ملاحظات امنیتی 119
1.2.2.47 مقدمه 119
1.2.2.48 محل انجام بازرسی های امنیتی 119
1.2.2.49 ارزیابی محل وطرح تسهیلات بازرسی 120
1.2.2.50 ارزیابی محل 120
1.2.2.51 طرح مسیر 120
1.2.2.52 توقفگاه های وسایل نقلیه 120
1.2.2.53 جلوخان پایانه 121
1.2.2.54 کنترل دسترسی 121
1.2.2.55 امنیت محوطه 121
1.2.2.56 کنترل های امنیتی درسالن های مسافران 122
1.2.2.57 محوطه های پذیرش 123
1.2.2.58 محوطه های چشم انداز بازدیدکنندگان 123
1.2.2.59 صندوق امانات عمومی 123
1.2.2.60 نگهداری توشه های جامانده وگم شده 123
1.2.2.61 فروشگاه های محوطه سترون 124
1.2.2.62 تسهیلات بازرسی 124
1.2.2.63 بازرسی مسافران وتوشه های همراه 124
1.2.2.64 بازرسی توشه های غیرهمراه 126
1.2.2.65 به حداقل رساندن اثرات ناشی از یک انفجار 127
1.2.2.66 به حداقل رساندن اثرات حمله تروریستی به مسافران 127
1.2.2.67 سالن های مخصوص افراد عالی مقام 128
1.2.2.68 مرکز عملیات اضطراری وسرویس های امنیتی فرودگاه 128
1.2.2.69 ملاحظات مربوط به افراد کم توان در طراحی پایانه مسافری 128
1.2.2.70 مقدمه 128
1.2.2.71 طراحی عناصر خارج از پایانه 129
1.2.2.72 طراحی عناصر داخل پایانه 130
1.2.2.73 سایرتسهیلات وخدمات 132
1.2.2.74 کنترلهای قانونی 133
1.2.2.75 مقدمه 133
1.2.2.76انواع کنترل های قانونی 133
1.2.2.77ملاحظات کلی طراحی 133
1.2.2.78 ظرفیت 135
1.2.2.79 فهرست منابع 136

1-3 ) پایانه های باری

1.3.1 کلیات 137
1.3.2 برنامه ریزی تسهیلات پایانه بار 137
1.3.3 مقدمه 137
1.3.4 ویژگی های بار 138
1.3.5 انواع بار 138
1.3.6 تقاضای بار 139
1.2.3.7 اصول جریان بار 139
1.2.3.8 اصول باربری 143
1.2.3.9 انواع وسایل حمل بار 143
1.3.10 انواع فن آوری باربری پایانه 144
1.3.11 مکان یابی پایانه بار 146
1.3.12 الگوی پایانه بار 148
1.3.13 ملاحظات طراحی پایانه بار 151
1.3.14 اصول کلی طراحی 151
1.3.15 انواع ساختمان پایانه باری 152
1.3.16 معیارهای تعیین ابعاد پایانه وعناصرآن 153
1.3.17 عناصر تسهیلات پایانه بار 154
1.3.18 عناصر پایانه بار 154
1.3.19 درب های و ورودی ها 155
1.3.20 ستونها وموانع 155
1.3.21 بخش بار خروجی 157
1.3.22 محوطه پذیرش بار 157
1.3.23 محوطه آماده سازی وبرچسب زنی بار 157
1.3.24 محوطه انبار بارهای عمومی فله خروجی 157
1.3.25 محوطه نگهداری بارهای ویژه 157
1.3.26 محوطه گمرک 159
1.3.27 محوطه بازرسی ایمنی وکنترل های امنیتی 159
1.3.28 محوطه پست 160
1.3.29 محوطه کارهای اداری ومالی ومراجعین 161
1.3.30 محوطه باربندی 162
1.3.31 محوطه نگهداری گاری یا صندوقه بار خروجی 162
1.3.32 محوطه نگهداری باردانهای شرکت های حمل ونقل 162
1.3.33 پیشگاه باری 162
1.3.34 بخش بار ورودی 164
1.3.35 محوطه نگهداری گاری ها وصندوقه های ورودی 164
1.3.36 محوطه بارریزی 164
1.3.37 محوطه انبار کالای فله 164
1.3.38 محوطه انبار باردانهای ورودی 164
1.3.39 انبار صندوقه های خالی 164
1.3.40 محوطه نگهداری بارهای ویژه 165
1.3.41 محوطه گمرک ورودی 165
1.3.42 محوطه بازرسی ایمنی وکنترل های امنیتی 165
1.3.43.محوطه کارهای اداری ومالی ومراجعین 165
1.3.44 محوطه تحویل بار 165
1.3.45 محوطه توقفگاه وسکوهای بارگیری وسایل نقلیه 165
1.3.46 بارهای انتقالی وگذری 166
1.3.47 تسهیلات وخدمات جنبی 167
1.3.48 تسهیلات رفاهی 167
1.3.49 اطلاع رسانی 167
1.3.50 تسهیلات تاسیساتی وخدماتی 168
1.3.51 دفاتر شرکت های هواپیمایی حمل ونقل بار 169
1.3.52 فهرست منابع 170

1-4 ) دسترسی فرودگاه،پایانه و توقفگاه ها

1.4.1 کلیات 171
1.4.2 مطالعات برنامه ریزی دسترسی 172
1.5.3 فرآیند مطالعه 172
1.4.4 اطلاعات ترافیکی 172
1.4.5 مدل های انتخاب نوع وسیله دسترسی 174
1.4.6 مدل های کلان 174
1.4.7 مدهای خرد 176
1.4.8 ارزیابی کارایی سیستم های دسترسی فرودگاه 176
1.4.9 سیستم های دسترسی 177
1.4.10 دسترسی جاده ای 179
1.4.11 خودروی شخصی 179
1.4.12 تاکسی 179
1.4.13 اتوبوس شهری 180
1.4.14 اتوبوس دربستی 180
1.4.15 اتوبوس یا مینی بوس ویژه 180
1.4.16 دسترسی ریلی 180
1.4.17 راه آهن سراسری 181
1.4.18 مترو 181
1.4.19 سیستم های ریلی ویژه 182
1.4.20 دسترسی عمود پرواز 182
1.4.21 دسترسی آبی 183
1.4.22 تسهیلات ترابری جاده ای 183
1.4.23 مقدمه 183
1.4.24 تقاضای ترافیک 184
1.4.25 الگوهای دسترسی جاده ای پایانه 185
1.4.26 الگوی متمرکز 185
1.4.27 الگوی مجزا 185
1.4.28 لکئی غیرمتمرکز 185
1.4.29 الگوی واحدی 187
1.5.30 راه های دسترسی عمومی 189
1.5.31 راه های اصلی دسترسی فرودگاه 189
1.5.32 راه دسرتی پایانه 189
1.5.33 راه های جلوخان 190
1.5.34 راه های خدماتی عمومی 190
1.5.35 راه های خدماتی غیرعمومی 191
1.5.36 راه های پیاده 191
1.5.37 محوطه جلوخان 191
1.5.38 محاسبه طول جلوخان 192
1.5.39 توقفگاه وسایل نقلیه 197
1.4.40 مقدمه 197
1.4.41توقفگاه های وسایل نقلیه شخصی 199
1.4.42 توقفگاه وسایل نقلیه عمومی 205
1.4.43 محوطه توقفگاه ویژه کارکنان فرودگاه 207
1.4.44 توقفگاه ویژه سایر وسایل نقلیه 208
1.4.45 محوطه توقفگاه ویژه واحدهای تجاری و رفاهی 209
1.4.46 محوطه توقفگاه پایانه بارهوایی 210
1.4.47 توقفگاه خودروهای فوریت های پزشکی 210
1.4.48 فهرست منابع 211

1-5 ) تابلوها وعلائم راهنمایی درپایانه

1.5.1 کلیات 213
1.5.2 انواع تابلوها 213
1.5.3 تابلوهای جهت نما 213
1.5.4 تابلوهای اطلاعاتی 217
1.5.5 سایر تابلوها 217
1.5.6 اصول ومبانی تابلوگذاری 217
1.5.7 سادگی 217
1.5.8 رده بندی اطلاعات 217
1.5.9 خوانایی 218
1.5.10 رنگ 218
1.5.11 نمادهای ویژه 219
1.5.12 مکان یابی 219
1.5.13 زبان 219
1.5.14 ملاحظات محلی 22
1.5.15 سیستم های الکترونیکی نمایش اطلاعات 221
1.5.16 مقدمه 221
1.5.17کاربرد های سیستم های الکترونیکی نمایش اطلاعات 221
1.5.18 راه ها 221
1.5.19 سالن عمومی مسافران خروجی 222
1.5.20 محوطه سالن دروازه خروجی 222
1.5.21 سالن مطالبه توشه 222
1.5.22 مسافران انتقالی 222
1.5.23 پیشگاه هواپیما 222
1.5.24 انواع سیستم های الکترونیک نمایش اطلاعات 222
1.5.25 نمایش نام شرکت هواپیمایی 222
1.5.26 راهنمای مطالبه توشه 223
1.5.27 نمایش اطلاعات توشه 223
1.5.28 راهنمای بارگیری توشه 223
1.5.29 نمایش اطلاعات دروازه 223
1.5.30 نمایش اطلاعات پرواز 223
1.5.31 نمایش اطلاعات ترابری زمینی 223
1.5.32 اطلاعات درخواستی 224
1.5.33نمایش اطلاعات پیشگاه هواپیما 224
1.5.34 فراخوان نمایشی 224
1.5.35 نمایشگرهای اعلام پرواز 224
1.5.36 مقدمه 224
1.5.37 اطلاعات مشترک درنمایشگرها 225
1.5.38 نشانه زمان 228
1.5.39 نشانه مکان 228
1.5.40 نشانه شماره پرواز 228
1.5.41 نمایشگر پروازهای خروجی 228
1.5.42 عنوان 228
1.5.43 اقلام اطلاعاتی وتوالی آنها 228
1.5.44 ملاحظات ویژه نمایشگرهای پرواز خروجی 229
1.5.45 نمایشگر پروازهای ورودی 230
1.5.46 عنوان 230
1.5.47 اقلام اطلاعاتی وتوالی آنها 230
1.5.48 ملاحظات ویژه نمایشگرهای ورودی 230
1.5.49 نمایشگر به سوی دروازه 231
1.5.50 نمایشگر محل دروازه 231
1.5.51 نمایشگر به سوی مطالبه توشه 231
1.5.52 نمایشگر مح مطالبه توشه 232
1.5.53 زبان های مورد استفاده درنمایشگرهای اطلاعاتی 232
1.5.54 ستون بندی درنمایشگرهای مختلف 232
1.5.55 اندازه نمادهای حرفی-عددی در نمایشگرها 232
1.5.56 استفاده از علائم چشم زن در نمایشگرها 233
1.5.57 مدت زمان نمایش اطلاعات روی نمایشگر 234
1.5.58 مکان یابی نمایشگرها درپایانه 235
1.5.59 منابع 237

1-6 ) ساختمان های عملیاتی وجنبی

1.6.1 کلیات 239
1.6.2 برج مراقبت وساختمان عملیاتی 239
1.6.3 ضوابط مکانیابی برج کنترل فرودگاه 239
1.6.4 ارتفاع برج مراقبت 240
1.6.5 مساحت سطوح برج مراقبت 240
1.6.6 اطاق رادار زمینی 241
1.6.7اطاق های مورد نیاز درساختمان زیر برج مراقبت پرواز 241
1.6.8 ساختمان میهمانان عالیقدر(VIP و CIP) 244
1.6.9 ساختمان VIP 244
1.6.10 ساختمان CIP 245
1.6.11 تسهیلات وپست های امنیتی وانتظامی 245
1.6.12 تسهیلات امنیتی 245
1.6.13 پست های امنیتی 246
1.6.14 برجک های دیده بانی 246
1.6.15 باجه های بازرسی وامنیتی 246
1.6.16 مرکز تاسیسات مکانیکی وبرقی 247
1.6.17 تعمیرگاه وسایل نقلیه موتوری 247
1.6.18 مرکز تعمیرات تاسیسات مکانیکی 247
1.6.19 تاسیسات سوخت رسانی 248
1.6.20 تحویل سوخت واستقرار منابع سوخت 248
1.6.21 روش سوخت رسانی به هواپیما 249
1.6.22 تاسیسات هواشناسی 249
1.6.23 مکانیابی وابعاد محوطه هواشناسی 249
1.6.24 اطالعات هواشناسی 250
1.6.25 تاسیسات وتجهیازت پشتیبانی هواپیما در پیشگاه هواپیما 250
1.6.26 هتل فرودگاهی وگذری 251
1.6.27 مقدمه 251
1.6.28 هتل گذری 252
1.6.29 هتل فرودگاه 252
1.6.30 غذارسانی 252
1.6.31 مرکز یفوریت های پزشکی 254
1.6.32 منبع برق 254
1.6.33 محل جمع آوری ودفع زباله هواپیما 255
1.6.34 ایستگاه های فرعی آتش نشانی 255
1.6.35 خدمات مربوط به هواپیمائی عمومی 256
1.6.36 حروف اختصاری 257
1.6.37 واژه نامه 259
1.6.38 فهرست راهنما 268

i

ارجاع دهی و رفرنس نویسی

تمام مطالب این بسته مطابق با استاندارد های دانشگاههای وزارت علوم ایران رفرنس دهی شده اند و هیچ قسمتی از بسته وجود ندارد که بدون منبع باشد.

نگارش گروهی

در نگارش و جمع آوری این بسته آموزشی دو کارشناس ارشد رشته مکانیک و یک مهندس برق همراهی کرده اند.کار گروهی بستر بهتری برای پژوهش فراهم میکند.

<

معرفی منبع برای ادامه پژوهش

در این بسته بیش از 1000 مقاله و منبع در زمینه اصول طراحی پایانه های فرودگاهی معرفی شده است که می توان از آنها برای ادامه مسیر پژوهشی استفاده کرد.

Z

پاسخ به سوالات و پشتیبانی علمی

در قسمت دیدگاه ها  اماده پاسخگویی به سوالات احتمالی شما در حد توان علمی خود هستیم.در صورت نیاز شماره تماس برای ارتباط با محققین برای شما ارسال می گردد.

بخش هایی از فصل دوم تاثیر اقلیم در جایابی و طراحی فرودگاه ها

بطور کلی عوامل موثر در انتخاب محل فرودگاه عبارتند از: 1-چگونگی توسعه فضاي اطراف، 2- شرایط آب و هوایی 3 -دسترسی به سیستم حمل و نقل زمینی، 4- فراهم بودن زمین براي توسعه، 5- وجود فرودگاههاي دیگر و قابلیت دسترسی به فضاي هوایی در منطقه، 6- موانع اطراف، 7- مسائل اقتصادي ساخت، 8- چگونگی و امکان تامین خدمات تاسیساتی، 9- نزدیکی و مجاورت با مناطق داراي تقاضاي سفر هوایی

1 چگونگی توسعه فضاي اطراف
این موضوع عامل بسیار مهمی است؛ زیرا مسائل جانبی ناشی از فعالیتهاي فرودگاه بخصوص آلودگی صوتی در محل توقف هواپیماها، اغلب مورد اعتراض و مخالفتت همسایگان فرودگاه قرار می گیرد. بنابراین، مطالعه و بررسی کاربردهاي فعلی و آینده زمینهاي مجاور محوطه فرودگاه ضروري است. کاربریهایی که از این نظر داراي بیشترین سازگاري با فعالیتهاي فرودگاه هستند، باید در اولویت انتخاب قرار گیرند.بطور کلی باید از نزدیکی و مجاورت با فضاهاي مسکونی و مدارس، تا حد امکان اجتناب شود. اگر محوطه مورد نظر، بطور پراکنده اي توسعه پیدا کند، تصویب مقرراتی براي کنترل منطقه بندي از نظر استفاده از زمینهاي مجاور فرودگاه به منظور جلوگیري از ایجاد برخوردها و چالشهاي آینده ضروري است.
فرودگاه یکی از ضروري ترین بخشهاي سیستم حمل و نقل و در عین حال بخش مستقل و کاملی از جامعه است. بنابراین طراحی آن تابع همان اصول و خط مشی هاي کلیی حاکم بر ارکان جامعه است و باید با سایر طرحهاي آن هماهنگی داشته باشد. به عنوان مثال ایجاد یک ناحیه حائل بین باندها، تاکسی روها، محوطه توقفگاه و مرزهاي محوطه فرودگاه ضروري است؛ بطوریکه اثرات آلودگی و مسایل آزار دهنده ناشی از فعالیتهاي فرودگاه، به مقدار قابل قبولی کاهش یابد.با ساخت هواپیماهاي جت، عکس العملهاي مخالف جامعه نسبت به آلودگی صوتی به سرعت افزایش یافت. سازمان هوانوردي فدرال آمریکا در بسیاري از شهرهاي بزرگ این کشور، الگوهاي پروازي ویژه اي براي نشست و برخاست هواپیماها از فرودگاه به منظور حداقل کردن پیامدهاي منفی و زیان آور آلودگی صوتی، تجویز کرده است. بطور کلی مقرراتی در سطح هر کشور براي کاهش آلودگی صوتی تدوین شده است. کارخانه هاي سازنده هواپیماها به خوبی نسبت به مشکل آلودگی صوتی آگاهی دارند و تلاش زیادي : در جهت کاهش آن (سازگار با مسائل اقتصادي، عملکردي و ایمنی هواپیما) انجام می شود.
2 شرایط جوي و آب و هوایی
پیدایش مه و دود، دید را کاهش می دهد و باعث کاهش ظرفیت ترافیکی فرودگاه می شود؛ زیرا وقتی که شرایط دید نامطلوب باشد، ظرفیت فرودگاه کمتر از زمان وجودد شرایط دید مناسب است، در واقع مه در صورت عدم وزش باد، تمایل به پایداري و سکون دارد و نوزیدن باد نیز می تواند به علت نوع توپوگرافی زمین اطراف باشد. علاوه بر آن دود نیز در مجاورت فضاهاي صنعتی بوجود می آید. بطور کلی با تحلیل دقیق و تفصیلی شرایط آب و هوایی موجود در هر محل با استفاده از اطلاعات ثبت شده قابل دسترسی می توان ارزیابی درستی از وضعیت آب و هوایی محوطه هاي فرودگاه داشت.
3 وجود زمین و امکان تامین آن براي توسعه
از جمله عوامل اصلی تاثیرگذار در این زمینه، ابعاد و مساحت مورد نیاز فرودگاه است که یکی از عواملی که به آن بستگی دارد شرایط جوي است که در طراحی فرودگاه تاثیرر می گذارد.
4 موانع اطراف
محل محوطه فرودگاه باید به گونه اي انتخاب شود که مسیرهاي تقرب لازم در توسعه نهایی فرودگاه عاري از هر گونه مانعی باشد و یا در صورت وجود مانع، بتوان آن را برطرفف کرد. فراهم ساختن مسیرهاي تقرب به یک فرودگاه، مستلزم ایجاد محدودیتهاي ارتفاعی در حوزه گردش و چرخش هواپیماها و همچنین راستاي محور باندهاي پرواز است .

فهرست کامل فصل دوم تاثیر اقلیم در جایابی و طراحی فرودگاه ها

2-1) تاثیر متقابل اقلیم درطراحی بخش زمینی و هوایی فرودگاه ها

2.1.1 مقدمه 279
2.1.2سوابق پژوهش 280
2.1.3 اهداف تحقیق 280
2.1.4 بخش های اصلی یک فرودگاه 280
2.1.5 تاثیر اقلیم بر روند انتخاب محل فرودگاه 281
2.1.6 چگونگی توسعه فضای اطراف 281
2.1.7 شرایط جوی وآب وهوایی 282
2.1.8 وجود زمین وامکان تامین آن برای توسعه 282
2.1.9 موانع اطراف 282
2.1.10 تاثیر اقلیم برروند طراحی فرودگاه 282
2.1.11 تاثیرات اقلیم بربخش زمینی 282
2.1.12 تاثیزرات اقلیم بر بخش هوایی 283
2.1.13 درجه حرارت 284
2.1.14 باد سطحی درفرودگاه 284
2.1.15 شیب باند 284
2.1.16 ارتفاع 284
2.1.17 شرایط سطح باند پرواز 285
2.1.18 فروگاه وپیامدهای زیست محیطی آن 285
2.1.19 نمونه فرودگاه های سازگار بامحیط 285
2.1.20 هانگر؛اولین فرودگاه فضایی تجاری،معماری زمینه گرا 285
2.1.21 رواگه بین المللی کانسای ژاپن 285
2.1.22 فرودگاه بین المللی کویت(اولین فرودگاه دوستدار محیط زیست دنیا) 287
2.1.23 فرودگاه چپ لپ کک(معمار مشهود انگلیسی،نورمن فاستر) 288
2.1.24 تاثیر اقلیم بر بخش هوایی فروادگاه هنگ کنگ 288
2.1.25 تاثیر اقلیم بربخش زمینی فرودگاه هنگ کنگ 289
2.1.26 راهکارهای جهت کاهش آلودگی فرودگاه ها 290
2.1.27 استفاده از تکنیک های شبیه سازی در طراحی بخش زمینی فرودگاه 290
2.1.28 استفاده از شیشه های هوشیار درانواع فتوکروم،ترموکروم،ترموتراپ والکتروکروم وخود شوینده 290
2.1.29 نانوپوشش ضدمه وبخار،ضد جرم وخود تمیز کننده 290
2.1.30 استفاده از سلولهای خورشیدی 291
2.1.31 نتیجه گیری 291
2.1.32 مراجع 291

2-2 ) استقرار صحیح پایانه های حمل ونقل هوایی ودریایی نسبت به جاده های شهری جزیه قشم جهت توسعه گردشگری

2.2.1 چکیده 293
2.2.2 مقدمه 294
2.2.3 تعریف مسئله 294
2.2.4 منطقه مطالعاتی 294
2.2.5 روش تحقیق 295
2.2.6 شناسایی وتفسیر عوامل موثر بر دسترسی ها 295
2.2.7 نقشه سازی دسترسی ها در محیط   GIS   ئ 295
2.2.8 نقشه سازی درمحیط GIS برای تعیین مطابقت ها 296
2.2.9 بحث ونتیجه گیری 299
2.2.10 منابع 229

تعداد صفحه بسته آموزشی

تعداد منابع معرفی شده برای ادامه کار

تعداد پشتیبانان مخصوص این فایل

قسمت هایی از فصل سوم طراحی پایانه فرودگاه با رویکرد تعامل معماری و سازه

ابتدا به تعریف مسئله فرودگاه می پردازیم و در ادامه به جمع آوری اطلاعات در مورد حمل و نقل هوایی و عوامل تاثیرگذار و تاثیرپذیر از آن اقدام می کنیم. پس از آن اطلاعاتی در مورد ریزفضاهای فرودگاه، استاندارد ها ( استانداردهای فضایی و استاندارد های مربوط به هواپیما) ، روابط فضایی، سیرکولاسیون، تاسیسات و سازه جمع آوری خواهیم کرد. بعد از جمع آوری اطلاعات به طبقه بندی و تجزیه و تحلیل اطلاعات و بررسی نمونه های فرودگاری داخل و خارج و مقایسه آنها توجه خواهیم کرد. پس از مکان یابی سایت های پیشنهادی، با روش جایگشت بهترین سایت را انتخاب می نماییم. ضمن تحلیل آن، روند طراحی را با جانمایی فضاها، ارائه دیاگرام ها و برنامه فیزیکی، شروع کرده و در پی آن طراحی کامل مجموعه را انجام می دهیم. در آخر نتایج و یافته های طرح ارائه شده اند.

فهرست کامل فصل سوم طراحی پایانه فرودگاه با رویکرد تعامل معماری و سازه

3-1 ) طراحی پایانه فرودگاه بین المللی شیراز با رویکرد تعامل معماری وسازه

3.1 کلیات 325
3.1.1 مقدمه و طرح موضوع 325
3.1.2 طرح مسئله وضرورت تحقیق 326
3.1.3 هدف تحقیق 327
3.1.4 سوالات تحقیق 328
3.1.5 پیشینه تحقیق وچارچوب نظری 328
3.1.6 فرضیه تحقیق ومدل تحقیق 329
3.1.7 روش تحقیق 329
3.1.8 مراحل تحقیق 330

3-2 ) صنعت هوانوردی(تاریخچه و ویژگ)

3.2.1تاریخچه و مبانی حمل ونقل هوایی 331
3.2.2 پیشینه هوانوردی 331
3.2.3 تاریخچه ظهور فرودگاه 333
3.2.4 فرودگاه درقرن بیستم 335
3.2.5 حمل ونقل هوایی مسافر وبار در ایران 337
3.2.6 سازمانهای حمل ونقل هوایی و وظایف آنها 339
3.2.7 سازمان بین المللی هواپیمایی کشوری(ایکائو) 339
3.2.8 سازمان هوانوردی فدرال(FAA) 340
3.2.9 سازمانهای منطقه ای 341
3.2.10 اقتصاد فرودگاه 341
3.2.11 چگونگی سرمایه گذاری درحمل ونقل هوایی ایران 342
3.2.12 سرمایه گذاری در زمینه ساخت زیربناها وتاسیسات ثابت 343
3.2.13 سرمایه گذاری در ناوگان 343
3.2.14 ایجاد تسهیلات وخدمات جانبی 344
3.2.15 سرمایه گذاری در مواد وکالاهای مصرفی 344
3.2.16 تسهیلات آموزشی وتربیت نیروی انسانی متخصص 345
3.2.17 ارزیابی طرح ها وبرنامه ریزی های مالی واقتصادی 345
3.2.18 اصطلاحات مهم هوانوردی 346
3.2.19 شرایط جوی استاندارد 346
3.2.20 ارتفاع فشاری 346
3.2.21 سرعت هواپیما 347
3.2.22 بادپهلو،مسیرهوایی تقرب باند وراستای محوری حرکت هواپیما 347
3.2.23 کنترل ترافیک هوایی 348
3.2.24 اجزای سیستم کنترل ترافیک هوایی 348
3.2.25 تعریف سیستم کنترل ترافیک هوایی 349
3.2.26 محدوده کنترل پایانه 350
3.2.27 محدوده خدمات راداری فرودگاه 350
3.2.28 طبقه بندی فضاهای هوایی 351
3.2.29 فضای هوایی کلاسA یا فضای هوایی تحت کنترل مثبت 351
3.2.30 فضای هوای کلاس B یا محدوده ی کنترل پایانه 351
3.2.31 فضای هوایی کلاس C یا محدوده ی خدمات راداری فرودگاه 351
3.2.32 فضای هوایی کلاس D 352
3.2.33 فضای هوایی کلاسE 352
3.2.34 فضای هوایی کلاس G یا فضای هوایی بدون کنترل 353
3.2.35اجزا و عملکردهای اصلی سیستم هوا-فضای ملی 353
3.2.36 مراکز کنترل ترافیک مسیرهای هوایی 345
3.2.37 تسهیلات کنترل تقرب پایانه 354
3.2.38 برج مراقبت ترافیک فرودگاه 354
3.2.39 ایستگاه های خدمات پروازی 355
3.2.40 مشخصات طرح هوا-فضای ایران 355

3-3 ) معیارها واستانداردهای طراحی محدوده ی پایانه ی مسافری فرودگاه

3.3.1 مقدمه 357
3.3.2 اجزای سیستم پایانه مسافری 357
3.3.3 بخش ارتباطی ودسترسی 358
3.3.4 بخش پردازش مسافران 359
3.3.5 بخش مرتبط با ناحیه ی پروازی 359
3.3.6 ملاحظات طراحی پایانه ی مسافری 361
3.3.7 اهداف طراحی 361
3.3.8 فرآیند برنامه ریزی پایانه 363
3.3.9 مراحل ومعیارهای برنامه ریزی 363
3.3.10 برنامه ریزی فضای لازم 363
3.3.11 مجموعه ارتباطی با سیستم دسترسی 364
3.3.12 محوطه ی جلوخان پایانه 346
3.3.13 مجموعه راه های دسترسی 346
3.3.14 پارکینگ 365
3.3.15 سیستم پردازش مسافر 365
3.3.16 راهروها وسالن ورودی 366
3.3.17 سالنهای عمومی پایانه 367
3.3.18 باجه های فروش بلیط شرکت های هوایی 367
3.3.19 کنترل امنیتی 368
3.3.20 سالنهای خروجی یا پرواز 369
3.3.21 تسهیلات تحویل جامه دان 370
3.3.22 سیستم های حمل ونقل داخی فرودگاه 371
3.3.23 تسهیلات بین المللی 372
3.3.24 فضاهای دیگر 373
3.3.25 الزامات کلی فضای مورد نیاز 375
3.3.26 اشکال مختلف پایانه ها 375
3.3.27 طرح انگشتی یا شاخه ای 376
3.3.28 طرح اقماری 377
3.3.29 طرح خطی 377
3.3.30 طرح ترانسپورتر یا دور از پایانه 377
3.3.31 طرح های ترکیبی 378
3.3.32 انواع طرح های عمودی پایانه ها 378
3.3.33 انواع توقف هواپیما 381
3.3.34 توقف با دماغه ی روبه داخل 382
3.3.35 توقف با دماغه ی روبه داخل زاویه دار 382
3.3.36 توقف با دماغه ی روبه خارج زاویه دار 382
3.3.37 توقف موازی 383
3.3.38 طرح وشکل محوطه ی توقفگاه(ایپرون) 383
3.3.39 انتقال مسافران به هواپیما 384

3-4 ) معیارها واستانداردهای طراحی محدوده ی پایانه بار

3.4.1 مقدمه 386
3.4.2 حمل و پردازش بار 386
3.5.1 اصول جریان بار 386
3.4.4 اصول باربری 389
3.4.5 انواع وسایل حمل بار 389
3.4.6 انواع فن آوری باربری 390
3.4.7 مکان یابی پایانه بار 392
3.4.8 الگوی طرح پایانه بار 393
3.4.9 اصول وضوابط کلی طراحی پایانه بار 395
3.4.10مشخصات تسهیلات پایانه بار 395
3.4.11 اجزای ساختمان پایانه بار 395
3.4.12 درها و ورودی ها 397
3.4.13 ستون ها وموانع ثابت 394
3.4.14 ضوابط ارتفاع آزاد 398
3.4.15 مشخصات کف انبار 398
3.4.16 اجزای پردازش بارخروجی پایانه 398
3.4.17 محوطه پذیرش بار 399
3.4.18 محوطه آماده سازی وبرچسب زنی بار 399
3.4.19 محوطه انبار بارهای فله خروجی 399
3.4.20 محوطه نگهداری بارهای ویژه 399
3.4.21 محوطه گمرک خروجی 400
3.4.22 محوطه بازرسی ایمنی وکنترلهای امنیتی 400
3.4.23 محوطه پست 401
3.4.24 محوطه اداری ومالی مراجعین 401
3.4.25 محوطه باربندی 401
3.4.26 محوطه نگهداری گاری یا صندوقه بار خروجی 402
3.4.27 محوطه نگهداری باردانهای شرکت های حمل ونقل 402
3.4.28 محوطه ی توقفگاه هواپیمای باری 402
3.4.29 اجزای پردازش بار ورودی پایانه 403
3.4.10 محوطه ی نگهداری گاری ها وصندوقه های ورودی 404
3.4.11 محوطه بارریزی 404
3.4.12 محوطه انبار بارهای فله ورودی 404
3.4.13 محوطه انبار باردانهای ورودی شرکت های حمل ونقل 404
3.4.14 انبار صندوقه های خالی 404
3.4.15 محوطه گمرک ورودی 405
3.4.16 محوطه تحویل بار 405

3-5 ) بررسی نمونه های موردی

3.5.1 نمونه های داخلی 406
3.5.2 فرودگاه امام خمینی 2406
3.5.3 تاریخچه فرودگاه امام 406
3.5.4 پایانه مسافری فرودگاه(ترمینال) 407
3.5.5 تراز 800+ مسافرین خروجی(طبقه دوم) 410
3.5.6 تراز 400+ مسافرین ورودی(طبقه اول) 410
3.5.7 تراز000 مسافرین ورودی(همکف) 411
3.5.8 تراز 650-(زیرزمین) 412
3.5.9 پارکینگ فرودگاه 413
3.5.10 موتور خانه پایانه مسافری 413
3.5.11 اطفاء حریق پایانه مسافری 413
3.5.12 فضاهای تشکیل دهنده پایانه 413
3.5.13 فضاهای مربو به مسافرین خروجی بین المللی 414
3.5.14 فضاهای مربوط به مسافران خروجی داخلی 416
3.5.15 برج مراقبت 417
3.5.16 فرودگاه بین المللی شهید آیت الله دستغیب شیراز 418
3.5.17 پتانسیل های فرودگاه شهید دستغیب درامر گردشگری 419
3.5.18 جایگاه تشریفات اختصاصی مسافران درفرودگاه شیراز 419
3.5.19 تعدد وتنوع پروازی در فرودگاه شیراز 419
3.5.20 امکانات وتسهیلات مسافری 419
3.5.21 ترمینال ورودی پروازهای خارجی 420
3.5.22 سالن بارانداز 420
3.5.23 سالن گمرک با مساحت حدود 750 متر مربع 421
3.5.24 سالن عمومی مستقبلین ومشایعین 421
3.5.25 مشخصات ترمینال خروج پروازهای خارجی 421
3.5.26 سالن عمومی وسالن بدرقه کنندگان 422
3.5.27 سالن ترانزیت وتشریفات پروازی 422
3.5.28 سالن ترانزیت مرزی 423
3.5.29 غرفه اطلاع رسانی دربخش گردشگری 423
3.5.30 صدور ویزا در فرودگاه شیراز 423
3.5.31 ظرفیت پذیرش مسافر در فرودگاه شیراز 423
3.5.32 به روز بودن امکانات فرودگاهی وناوبری فرودگاه شیراز 424
3.5.33 نمونه های خارجی 424
3.5.34 فرودگاه کانسای ژاپن 424
3.5.35 تاریخچه ی فرودگاه 424
3.5.36 جزیره ی فرودگاه 425
3.5.37 پل ارتباطی جزیره ی فرودگاه 426
3.5.38 ظرفیت فرودگاه 427
3.5.39 ترمینال فرودگاه 427
3.5.40 سازه ی فرودگاه 429
3.5.41 فرودگه سوندیاک 430
3.5.42 ایده طرح 430
3.5.43 معماری فرودگاه 431
3.5.44 پارکینگ فرودگاه 433
3.5.45 سازه فرودگاه 433
3.5.46 فرودگاه بین المللی کوالالامپور(مالزی) 434
3.5.47 معماری فرودگاه 434
3.5.48 ترمینال فرودگاه 435
3.5.49 سازه ی فرودگاه 437
3.5.50 ساختمان ماهواره 438
3.5.51 سایت مجموعه 438

3-6 ) تعامل سازه ومعماری

3.6.1 مقدمه 440
3.6.2 تاثیر سازه برمعماری 441
3.6.3 گسترش نقش سازه در معماری 441
3.6.4 سازه،فرم معماری وفن آوری ساخمت 442
3.6.5 سازه،زیبایی وصداقت(جریان انقتال نیرو) 443
3.6.6 جدایی معماری وسازه 445
3.6.7 ضرورت همسازی معماری وسازه 447
3.6.8 سیر تغییر وتحول همسایز معماری وسازه 448
3.6.9 سیر تغییر وتحول همسازی سازه ومعماری درمعماری جهان 448
3.6.10 شروع همسازی معماری وسازه 449
3.6.11 سیر تغییر وتحول همسازی سازه ومعماری درمعماری ایران 450
3.6.12 معماری قدیم ایران 450
3.6.13 معماری معاصر ایران 451
3.6.14 بررسی نمونه های مطلوب همسازی معماری وسازه درترمینال های فرودگاهی 452
3.6.15 طراحی ترمینال های فرودگاهی 453
3.6.16 فروادگاه بین المللی بانکوک 454
3.6.17 سازه ترمینال اصلی 455
3.6.18 سازه سالن های خروجی. 456
3.6.19 فرودگاه جدید باراخاس-مادرید 456
3.6.20 سازه فولادی سقف 457
3.6.21 نمای شیشه ای فرودگاه 458
3.6.22 نتیجه گیری 458

3-7 ) نگاهی به تاریخ وجغرافیای استان فارس وشهر شیراز

3.7.1 استان فارس 460
3.7.2 موقعیت جغرافیایی واقلیمی 460
3.7.3 آب و هوا 461
3.7.4 درچه حرارت ومیزان بارندگی 461
3.7.5 باد 462
3.7.6 ویژگی های زمین شناسی 462
3.7.7 کوه ها 463
3.7.8 پوشش گیاهی 463
3.7.9 تقسیمات سیاسی 463
3.7.10 مکان های دیدنی وتاریخی 464
3.7.11 صنایع ومعادن 465
3.7.12 صنایع 465
3.7.13 منابع معدنی 465
3.7.14 منطقه ویژه اقتصادی شیراز 465
3.7.15 آموزش 466
3.7.16 ورزش وتفریح 467
3.7.17 ورزشگاه ها 467
3.7.18 پیست اسکی 467
3.7.19 شبکه ارتباطات 468
3.7.20 فرودگاه 468
3.7.21 راه آهن 468
3.7.22 شهر شیراز 469
3.7.23 موقعیت جغرافیایی واقلیمی 469
3.7.24 آب و هوا 470
3.7.25 مسائل کلی زمین شناسی 471
3.7.26 زلزله 471
3.7.27 صنایع ومعادن 472
3.7.28 گردشگری 472

3-8 ) مکان یابی وتحلیل سایت

3.8.1 انتخاب محل فرودگاه 474
3.8.2 چگونگی توسعه ی فضای اطراف 474
3.8.3 شرایط جوی و آب وهوایی 475
3.8.4 دسترسی به سیستم حمل ونقل زمینی 475
3.8.5 وجود زمین وامکان تامین آن برای توسعه 479
3.8.6 وجود سایر فرودگاه ها وقابلیت دسترسی به فضای هوایی لازم 480
3.8.7 موانع اطراف 481
3.8.8 مسائل اقتصادی ساخت 482
3.8.9 قابلیت دسترسی به خدمات تاسیساتی 482
3.8.10 نزدیکی ومجاورت با محیط تقاضای سفرهوایی 483
3.8.11 مکانیابی با استفاده از روش جایگشت(پرماتاسیون) 483
3.8.12 مقیاس اندازه گیری شاخص ها 484
3.8.13 استفاده از مدل برای مکان یابی فرودگاه شیراز 485
3.8.14 تعیین تعداد گزینه ها 486
3.8.15 آماده کردن گزینه ها برای ورود به مدل 486
3.8.16 محاسبه وزن شاخص ها 488
3.8.17 نتیجه گیری های حاصل از بررسی های کمی 489
3.8.18 جمع بندی 491

3-9 ) تدوین برنامه ی فیزیکی

3.9.1 مقدمه 492
3.9.2 عملکرد واجزاء اصلی متشکله ترمینال 492
3.9.3 فضاهای واقع در مسیر مسافر پروازهای خروجی 493
3.9.4 محوطه مقابل ترمینال 493
3.9.5 محوطه کنترل امنیتی 494
3.9.6 سالن عمومی خروجی 495
3.9.7 محوطه کنترل گمرکی 495
3.9.8 محوطه کنترل وپذیرش بار ومسافر 496
3.9.9 محوطه کنترل گذرنامه 497
3.9.10 فضاهای مختص خطوط هوایی 498
3.9.11 فضاهای مختص واحد های کنترل کننده مسافر و بار 501
3.9.12 واحد کنترل گمرکی واقع در مسیر مسافرین خروجی 501
3.9.13 واحد کنترل گمرکی واقع در مسیر مسافرین ورودی 502
3.9.14 واحد کنترل گمرکی واقع درمسیر خدمه هواپیما 502
3.9.15 واحد کنترل گمرکی بارهای غیرمسافری 502
3.9.16 واحد کنترل گذرنامه واقع درمسیر مسافرین خروجی 503
3.9.17 واحد کنترل امنیتی عمومی واقع در مسیر مسافرین خروجی 503
3.9.18 واحد کنترل بهداشتی واقع در مسیر مسافرین ورودی 503
3.9.19 فاضهای مربوط به عملیات پشتیبانی 504
3.9.20 واحد اطلاعات پرواز وهوانوردی 504
3.9.21 واحد اطلاعات هواشناسی 504
3.9.22 فضاهای رفاهی وخدماتی مسافرین،مستقبلین ومشایعین 504
3.9.23 فضاهای واقع در اطراف سالن عمومی خروجی 504
3.9.24 فضاهای واقع در اطراف سالن عمومی ورودی 505
3.9.25 فضاهای واقع در اطراف سالن انتظار عمومی پرواز 505
3.9.26 فضاهای مربوط به تاسیسات بهداشتی،مکانیکی والکتریکی وسایر تسهیلات لازم 505
3.9.27 فضاهای ارتباطی 506
3.9.28 فاضهای رفاهی کارکنان 506
3.9.29 پارکینگ ها 506
3.9.30 نتیجه گیری 506
3.9.31 برنامه ریزی فیزیکی 507
3.9.32 پیش بینی میزان حمل ونقل هوایی 507
3.9.33 روشهای پیش بینی ترافیک هوایی 508
3.9.34 پیش بینی به روش اکستراپولاسیون 508
3.9.35 پیش بینی به روشی تحلیلی مارکت 509
3.9.36 مدل تعریف مارکت 509
3.9.37 مدل اقتصادسنجی 510
3.9.38 پیش بینی به روش قضاوت مهندسی 510
3.9.39 محاسبه مسافر ساعت اوج 510
3.9.40 بررسی فضاها و تعیین ظرفین عوامل مختلف 513
3.9.41 تعیین زیربنای تقریبی ترمینال 513
3.9.42 تفکیک تقریبی فضای ترمینال فرودگاه برحسب عملکرد 514
3.9.43 محاسبه فضاهای واقع در مسیر مسافر پروازهای خروجی 515
3.9.44 طول وسطح پیاده روی مقابل ترمینال 515
3.9.45 محوطه کنترل امنیت عمومی 516
3.9.46 سطح سالن عمومی خروجی 518
3.9.47 محوطه کنترل وپذیرش بار ومسافر 519
3.9.48 محوطه کنترل کارت پرواز وبلیط مسافرین 521
3.9.49 سطح سالن عمومی انتظار(سالن ترانزیت) 522
3.9.50 سطح محوطه کنترل امنیتی پرواز واقع در مدخل سالن انتظار پرواز 522
3.9.51 سطح کریدور 524
3.9.52 محاسبه فضاهای واقع در مسیر مسافرین پروازهای ورودی 525
3.9.53 سطح محوطه کنترل بهداشتی 525
3.9.54 سطح محوطه کنترل گذرنامه 526
3.9.55 سطح دریافت بار 527
3.9.56 سطح محوطه کنترل گمرکی 529
3.9.57 سطح سالن عمومی ورودی 530
3.9.58 محاسبه فضاهای واقع در مسیر بار 531
3.9.59 سطح سالن بار(تفکیک وتجمیع بارهای خروجی به روش دستی) 532

3-10 ) برایند مطالعات درقالب ارائه طراحی

3.10.1 ایده های طراحی 534
3.10.2 خوانایی فضایی 534
3.10.3. سازه 535
3.10.4 تاسیسات 536
3.10.5 معرفی طرح 538
3.10.6 منابع 541

قسمت هایی از فصل چهارم طراحی فرودگاه با رویکرد تبدیل امواج صوتی به انرژی

نقشه های نویز فرودگاهی (NEM)  برای هر سناریو (وضع موجود، شرایط کوتاه مدت و بلند مدت) در تصاویر زیر نشان داده شده است. یک NEM تشکیل شده از محدوده های نویز در هر مدت زمان بر روی پلان طرح کلی فرودگاه. محدوده های نویز برای LDEN تراز های صوتی 55، 60 ، 65 ، 70 ،75 است که بر روی نقشه ها نشان داده شده اند.

فهرست کامل فصل چهارم طراحی فرودگاه با رویکرد تبدیل امواج صوتی به انرژی

4-1 ) تلفیق معماری پایانه ی فرودگاه با فناوری ترموآکوستیک،با هدف به کارگیری امواج صوتی به منظور تامین انرژی مورد نیاز تاسیسات ساختمان

4.1.1 چکیده 547
4.1.2مقدمه 548
4.1.3 فرودگاه 550
4.1.4 تحلیل معماری سایت 550
4.1.5 تحلیل آلودگی صوتی سایت 550
4.1.6 نقشه های نویز فرودگاه 551
4.1.7 چارچوب طراحی 552
4.1.8 موقعیت مکانی ساختمان پایانه داخلی جدید 552
4.1.9 فرایند طراحی 552
4.1.10 گره 553
4.1.11 طراحی دریچه ها 555
4.1.12 ترموآکوستیک 556
4.1.13 طراحی سیستم سردساز ترموآکوستیک 558
4.1.14 نتایج 558
4.1.15 ساختمان ترمینال 558
4.1.16 سیستمن ترموآکوستیک 561
4.1.17 عملکرد سیستم ترموآکوستیک 562
4.1.18 نتیجه گیری 562
4.1.19 منابع فارسی 563
4.1.20 منابع انگلیسی 563

4-2 ) طراحی بدنه ی خارجی ساختمان ترمینال داخلی فرودگاه شهید بهشتی اصفهان بارویکرد تبدیل امواج صوتی به انرژی

4.2.1 خلاصه 565
4.2.2 مقدمه 566
4.2.3 فرودگاه 568
4.2.4 تحلیل معماری سایت 568
4.2.5 تحلیل آلودگی صوتی سایت 569
4.2.6 نقشه های نویز فرودگاه 569
4.2.7 چارچوب طراحی 571
4.2.8 موقعیت مکانی ساختمان پایانه داخلی جدید 571
4.2.9 فرآیند طراحی 571
4.2.10 گره 572
4.2.11 طراحی دریچه ها 574
4.2.12 ترموآکوستیک 576
4.2.13 طراحی سیستم سردساز ترموآکوستیک 579
4.2.14 نتایج 579
4.2.15 نتیجه گیری 582
4.2.16 مراجع 583

%

میزان رضایت

میزان رضایت افراد خریدار این بسته بعد از خرید

(نظر سنجی به وسیله ایمیل و یک هفته بعد ازخرید بسته انجام می گیرد)

قسمت هایی از فصل پنجم طراحی فرودگاه های پایدار جهت کاهش آلودگی

آلودگی زیست محیطی ناشی از احداث و بهره برداری از فرودگاه ها شامل آلودگی صوتی آلودگی هوا، آب، مواد زائد جامد می باشد که آلودگی صوتی هواپیما ها، سخت ترین و شدید ترین مشکل زیست محیطی فرودگاه ها است. بعد از آلودگی صوتی، آلودگی هوا ناشی از گاز های خروجی هواپیما عمده ترین آلودگی فرودگاه ها محسوب می شود.
ساخت ساز های فرودگاه نه تنها موجب مصرف منابعی نظیر انرژی و مواد اولیه می شود. بلکه باعث تولید پسماند و آلاینده های مخرب محیط زیست نیز می گردد. عملا حذف کامل پیامد ها و آثار منفی پروژه هایی مانند فرودگاه امکان پذیر نمی باشد اما غالبا می توان از شدت و دامنه آنها تا حدود بسیار زیادی کاست.
به هر حال فرودگاه قرن 21 مسئله محیط زیست را به رسمیت می شناسد، در حالی که فرودگاه های قرن 20 به آن بی اعتنا بودند.
به عنوان مثال، شرکتی که معماری جدیدترین ساختمان مرکزی شرکت اپل ار به عهده دارد، به تازگی طرحی جدید را برای بین المللی کویت ارائه کرده که بر اساس آن علاوخ بر افزایش ظرفیت، این فرودگاه به اولین فرودگاه تایید شده دوستار محیط زیست تبدیل می شود. در این طرح پنجره های مدر نور روز را مسدود و از تابش نور مستقیم خورشید جلوگیری خواهند کرد، در حالی که خیمه ای با ستون های بتنی فضای عمومی خارجی و ورودی ها به زیر سایه خود خواهد گرفت. بخش تحویل بار توسط ساختاری آبی احاطه خواهد شد و سقف این فرودگاه به منظور بهره برداری از نور قدرتمند خورشید در این من منطقه به صفحات خورشیدی مجهز خواهد شد.

فهرست کامل فصل پنجم طراحی فرودگاه های پایدار جهت کاهش آلودگی

4-1 ) فرودگاه های پایدار،بهره گیری از سیستم های نوین در راستای کاهش آلودگی فرودگاه نمونه موردی فرودگاه بین المللی شهر رشت

5.1.1 چکیده 585
5.1.2 مقدمه 585
5.1.3 ویژگی های اقلیمی وجغرافیایی شهر رشت 587
5.1.4 معرفی برخی تکنولوژی ها در طراحی پایدار 589
5.1.5 ساختمان های هوشمند 589
5.1.6 سامانه های فتوولتاییک 590
5.1.7 جمع آوری آب باران 592
5.1.8 سیستم های جمع آوری آب باران 592
5.1.9 آتریوم 594
5.1.10 شیشه های هوشمند 595
5.1.11 نتیجه گیری 597
5.1.12 منابع 597

4-2 ) فرودگاه های پایدار،بهره گیری از تکنولوژی های نوین جهت کاهش آلودگی پایانه ها

5.2.1چکیده 599
5.2.2 مقدمه 599
5.2.3 تابش نور ومعیار طراحی ساختمان 601
5.2.4 شیشه های هوشیار 602
5.2.5 نانو پوشش ضد مه وبخار،ضد جرم وخود تمیز کننده 603
5.2.6 پارچه ها وغشاهای نانوبنیان 604
5.2.7 سلولهای خورشیدی(فوتوولتاییک) 604
5.2.8 نتایج 605
5.2.9 مراجع 606

قسمت هایی از فصل ششم بهینه سازی تخصیص گیت در فرودگاه

امروزه با توجه به كمبود امكانات و تجهيزات در مقابل تقاضاهای موجود و بالا رفتن سطح توقع مسافران، مسائل و مشكلات فرودگاه ها اهميتي دوچندان یافته است . بنابراین لازم است مدیران و مسئولان فرودگاهي برای بهبود عمليات خود از ابزارها و تكنيک های علمي بهره گيرند تا در جهت افزایش كارآیي منابع موجود از آنها استفاده كنند.
از جمله منابع یک فرودگاه، گيتها و كانترها هستند كه برای سرویس دهي به پروازها از آنها استفاده ميشود . بنابراین ضروری است با در نظر گرفتن مسئله تخصيص دروازه و كانتر به پروازها، تا حد امكان بتوان در جهت بهبود وضعيت فرودگاه و نيز جلب رضایت مسافران،گام برداشت.
تاخير در پرواز، تاخير متحمل شده بر همه مسافران را به طور كامل منعكس نميكند. منافع رو به رشد در سنجش عملكرد برای تجربه معيارهای جدید مسافران در تماس با انعكاس سيستم حمل و نقل هوایي ميباشد. در سال 1122 ، با توجه به شركتهای هواپيمایي برای آمریكا 213 ميليون دقيقه تاخير وجود دارد كه هزینه ای را برابر $7.7 ميليون را به برنامه ریزی خطوط هوایي مسافربری در ایالات متحده وارد آورد. محدوده عملياتي فرودگاه از فرود تا برخواست در كل شماره 2 نشان داده شده است. وقتي یک هواپيما برروی یک سطح شيب دار در جلوی گيت پارک ميباشد . در حالي كه یک
هواپيما در حال اتصال به دروازه مسافرران برای پياده و سوار شدن در هواپيما ميباشد ] 4 [ .
اكثر مسافران تجربه راه رفتن طولاني را در انتظار ورود به قسمت دروازه و به تعویق افتادن حركت هواپيماها را تجربه كرده اند. بسياری از مواقع ميتوان توسط برنامه ریزی مناسب در تخصيص دروازه مشكل را حل نمود.
اولين سنجش در مطالعه زمان انتقال مسافر در پایانه مسافری ميباشد. زمان انتقال مسافر شامل زمان در دروازه بازرسي امنيتي و زمان در دروازه تحویل چمدان و از یک دروازه به دروازه دیگر ميباشد. سنجش مطالعاتي دوم زمان خزش در سطح شيب دار ميباشد. زمان خزش بستگي به طول مسير باند دارد ] 4 [ .
با این حال مسيرهای تداخلي خزش با عث تاخير در خزش ميشود . اگر دو خزش هواپيما در جهت مخالف كه در یک خط آن یک هواپيما در حال حركت باشد باعث تاخير در خزش ميگردد.

تخصيص پروازهای مشابه به یک ترمينال، برقراری توازن در ترمينالهای فرودگاه و تخصيص در ميان دروازهها ، از جمله مسائلي است كه كمتر به آن پرداخته شده و یا اصلاً در مورد آن تحقيقي ارائه نشده است. در اكثر تحقيقات انجام شده در زمينه دروازه ،حداقل فاصله پياده روی مسافران به عنوان یک هدف مهم مد نظر بوده است.

فهرست کامل فصل ششم بهینه سازی تخصیص گیت در فرودگاه

6-1 ) بهینه سازی تخصیص گیت ورودی مسافر در پایانه مسافری هوایی

6.1.1 چکیده 607
6.1.2 مقدمه 607
6.1.3 پیشینه 608
6.1.4 استفاده از DSS در فرودگاه 609
6.1.5 DSS پیشنهادی 609
6.1.6 مشکلات تخصیص گیت 609
6.1.7 مدت زمان عبور مسافر 609
6.1.8 زمان خزش هواپیما 610
6.1.9 استحکام تخصیص دروازه 610
6.1.10 شرح مسئله 661
6.1.11 عناصر مربوطه 611
6.1.12 زمان احتیاطی 611
6.1.13 زمان شروع و پایان پرواز 611
6.1.14 زمان دریچه پرواز 611
6.1.15 حمل ونقل و ورود وخروج هواپیما 611
6.1.16 کنترل از راه دور دروازه 611
6.1.17 تفاوت بین برنامه ریزی تخصیص وتنظیمات زمان واقعی 611
6.1.18 نتیجه گیری 611
6.1.19 مراجع 612

تمام منابع معرفی شده هم به صورت فایل Word و هم به صوت فایل PDF در اختیار شما قرار می گیرد.

تومان70,000 تومان35,000افزودن به سبد خرید