50 در صد تخفیف ویژه برای این بسته پژوهشی به مدت محدود

005

روز

:

16

ساعت

:

27

دقیقه

:

04

ثانیه(s)

بسته جامع پژوهشی طراحی و شبیه سازی رکوپراتورهای حرارتی

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه طراحی و شبیه سازی رکوپراتورهای حرارتی است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

  • در فصل اول این پژوهش بررسی پارامترهای مختلف در بهینه سازی و بهبود راندمان رکوپراتورهای حرارتی بررسی شده است
  • در فصل دوم این پژوهش تحلیل و بررسی هندسی رفتار رکوپراتورها بررسی شده است
  • در فصل سوم این پژوهش طراحی، بهینه سازی و شبیه سازی رکوپراتورهای حرارتی GTC-F بررسی شده است
  • در فصل چهارم این پژوهش طراحی و بررسی رکوپراتورهای نوع H بررسی شده است

قسمت هایی از فصل اول بررسی پارامترهای مختلف در بهینه سازی و بهبود راندمان رکوپراتورهای حرارتی

با توجه به استفاده از توربین گاز در تاسیسات تقویت فشار گاز و پایین بودن راندمان حرارتی برخی از توربین های گازی موجود در این تاسیسات، راهکارهای متعددی برای صرفه جویی در مصرف انرژی و بازیافت انرژی های تلف شده در این تجهیز پیشنهاد شده است. به طور خلاصه، روش های کاربردی برای صرفه جویی انرژی و بازیافت انرژی در بخش توربین گاز در تاسیسات تقویت فشار را می توان به چهار دسته استفاده از رکوپراتور، خنک کردن هوای ورودی، بازیافت انرژی دودکش و تعویض توربین گاز تقسیم کرد. روش های عملی موجود برای خنک کردن هوای ورودی کمپرسور هوا نیز به سه دسته تبخیر مستقیم، استفاده از چیلر جذبی یا مکانیکی و استفاده از کانال زمینی تقسیم می شود. با توجه به این که خنک کاری هوای ورودی تأثیر ناچیزی بر روی راندمان سیستم دارد استفاده از این روش در تاسیساتی که در فصول گرم دچار محدودیت توان می شوند، توصیه می شود و در سایر تاسیسات استفاده از این تجهیزات توجیه فنی و اقتصادی نخواهد داشت.

فهرست کامل فصل اول بررسی پارامترهای مختلف در بهینه سازی و بهبود راندمان رکوپراتورهای حرارتی

1-1 ) بررسی عددی تاثیرات ورودی هوا اضافه درمشعل حرارتی جهت بهبود راندمان

1.1.1 خلاصه 1
1.1.2 مقدمه 1
1.1.3 معادلات حاکم 2
1.1.4 واکنش احتراقی همراه با هوای اضافی 4
1.1.5 روش حل 5
1.1.6 بحث و نتایج 6
1.1.7 نتیجه گیری 9
1.1.8 مراجع 9

1-2 ) امكانسنجي ترمودينامكي كاهش مصرف سوخت يك بويلر در رژيم احتراق بدون شعله

1.2.1 چکیده 11
1.2.2 مقدمه 11
1.2.3 احتراق بدون شعله 12
1.2.4 جريان انرژي در يك سيستم احتراق بدون شعله 13
1.2.5 بويلر مورد مطالعه 14
1.2.6 مدل راكتور كاملاً همزده 15
1.2.7 نتايج و بحث روي نتايج 16
1.2.8 اثر پیش گرمایش 16
1.2.9 اثر همزمان پيش گرمايش و رقيق سازي 17
1.2.10 نتیجه گیری 19
1.2.11 مراجع 19
1.2.12 Abstract 20

1-3 ) بهينه سازي چند هدفه ترمو-اقتصادي ميكروتوربين گازي با استفاده از شبكه عصبي نوع GMDHو الگوريتم تكاملي

1.3.1 چکیده 22
1.3.2 مقدمه 23
1.3.3 مدل سازی سیکل 24
1.3.4 مدلسازي كمپرسور 24
1.3.5 مدلسازي ركوپراتور 25
1.3.6 مدلسازي محفظه احتراق 25
1.3.7 مدلسازي توربين گاز 26
1.3.8 تحلیل اگزرژی 26
1.3.9 تحلیل اقتصادی 28
1.3.10 تعريف توابع هدف اصلي 30
1.3.11 تحليل پارامتري 30
1.3.12 شبكه عصبي GMDH 32
1.3.13 نتیجه گیری 35
1.3.14 منابع 36

1-4 ) طراحی و تحلیل رکوپراتور صفحهاي مارپیچ براي میکروتوربین نمونه با روش بیشینه افت فشار مجاز

1.4.1 چکیده 37
1.4.2 مقدمه 38
1.4.3 طراحی ابعاد رکوپراتور 40
1.4.4 بحث و تحلیل نتایج 42
1.4.5 نتیجه گیری 44
1.4.6 منابع 45

1-5 ) شبیه سازی و کنترل میکروتوربین گازی درکارکرد جزیره ای و متصل به شبکه به عنوان تولید پراکنده

1.5.1 خلاصه 47
1.5.2 مقدمه 47
1.5.3 مدل میکروتوربین استفاده شده 49
1.5.4 توصیف مدل 50
1.5.5 پارامترهای مدل 51
1.5.6 شبیه سازی ها و نتایج 52
1.5.7 عملکرد جزیره ای 52
1.5.8 عملکرد متصل به شبکه 54
1.5.9 نتیجه گیری 56
1.5.10 مراجع 56

1-6 ) تحلیل و شبیه سازي تأثیر رکوپراتور برعملکرد ترمودینامیکی سیکل ترکیبی آب – آمونیاك

1.6.1 چکیده 58
1.6.2 مقدمه 58
1.6.3 شبیه سازي و تحلیل سیکل هاي ترکیبی 60
1.6.4 سازوکارهاي اصلی تخریب اگزرژي و تولید آنتروپی 61
1.6.5 نتیجه گیری 69
1.6.6 مراجع 70

1-7 ) تحلیل اگزرژی وانرژی سیستم تهویه مطبوع حرم مطهر رضوی دردوحالت با و بدون استفاده از رکوپراتور

1.7.1 چکیده 71
1.7.2 مقدمه 71
1.7.3 تشریح فرآیندهای سیستم تهویه مطبوع با چیلر جذبی دواثره 72
1.7.4 معادلات حاکم 73
1.7.5 معادلات حاکم بر دیگ بخار 73
1.7.6 تولید آب خنک درچیلر 73
1.7.7 تولید هوای خنک درهواساز 73
1.7.8 عرضه هوای خنک به فضای مورد تهویه 74
1.7.9 بازیابی انرژی هوای برگشتی 75
1.7.10 معادلات و تحلیل اگزرژی 75
1.7.11 نتایج 77
1.7.12 نتیجه گیری 79
1.7.13 مراجع 79

1-8 ) شبيه سازي سيستم بازيابي گازهاي ارسالي به مشعل جهت واحد EO/EGو طراحي سيستم پيش گرمكن هوائي جهت كوره هاي واحد الفين با هدف بهينه سازي مصرف انرژي در شركت پتروشيمي

1.8.1 چکیده 80
1.8.2 مقدمه 81
1.8.3 شبيه سازي سيستم بازيابي گازهاي ارسالي به مشعل واحد EO/EGپتروشيمي مارون 81
1.8.4 طراحي سيستم پيش گرمكن هوائي جهت كوره 10-H-1501واحد الفين پتروشيمي مارون 86
1.8.5 نتیجه گیری 92
1.8.6 مراجع 93

1-9 ) راهکارهاي اجرایی کاهش دماي هواي ورودي کمپرسور جهت بهینه سازي مصرف انرژي در تاسیسات تقویت فشار گاز

1.9.1 چکیده 94
1.9.2 مقدمه 95
1.9.3 تکنولوژيهاي مختلف کاهش دماي هواي ورودي 98
1.9.4 سرمایش تبخیری 98
1.9.5 سیستم Fogging 98
1.9.6 سیستم خنک سازي مکانیکی 100
1.9.7 چیلرمکانیکی 100
1.9.8 چیلرهاي جذبی 101
1.9.9 مخازن حرارتی 102
1.9.10 مبدل حرارتی زیرزمینی 102
1.9.11 پارامترهاي طراحی 104
1.9.12 نتیجه گیري 105
1.9.13 مراجع 106

1-10 ) طراحی و تحلیل رکوپراتور سوئیس رول و تاثیر آن بر میکروتوربین نمونه

1.10.1 چکیده 107
1.10.2 مقدمه 107
1.10.3 طراحی ابعاد رکوپراتور سوئیس رول 110
1.10.4 بحث و تحلیل نتایج 112
1.10.5 نتیجه گیری 115
1.10.6 منابع 116

1-11 ) طراحی رکوپراتور صفحه ای و تحلیل پارامترهای موثردرطراحی

1.11.1 خلاصه 118
1.11.2 مقدمه 118
1.11.3 تحلیل تئوری 120
1.11.4 طراحی رکوپراتور صفحه ای 122
1.11.5 بحث و تحلیل نتایج 124
1.11.6 نتیجه گیری 129
1.11.7 مراجع 131

1-12 ) شبیه سازی و بازیافت گرما درواحد گاز سنتز پالایشگاه اصفهان

1.12.1 چکیده 132
1.12.2 مقدمه 132
1.12.3 اهمیت و مساله پژوهش 134
1.12.4 بازیافت اتلاف گرما درواحد تولید گاز سنتز 135
1.12.5 نتیجه گیری 136
1.12.6 مراجع 137

i

ارجاع دهی و رفرنس نویسی

تمام مطالب این بسته مطابق با استاندارد های دانشگاههای وزارت علوم ایران رفرنس دهی شده اند و هیچ قسمتی از بسته وجود ندارد که بدون منبع باشد.

نگارش گروهی

در نگارش و جمع آوری این بسته آموزشی کارشناسان مربوطه ما را همراهی کرده اند.کار گروهی بستر بهتری برای پژوهش فراهم میکند.

<

معرفی منبع برای ادامه پژوهش

در این بسته بیش از 1000 مقاله و منبع در این زمینه معرفی شده است که می توان از آنها برای ادامه مسیر پژوهشی استفاده کرد.

Z

پاسخ به سوالات و پشتیبانی علمی

در قسمت دیدگاه ها  اماده پاسخگویی به سوالات احتمالی شما در حد توان علمی خود هستیم.در صورت نیاز شماره تماس برای ارتباط با محققین برای شما ارسال می گردد.

بخش هایی از فصل دوم تحلیل و بررسی هندسی رفتار رکوپراتورها

رکوپراتورها، مبدل های حرارتی هستند که در آنها گرمای گاز خروجی از توربین به هوای خروجی از کمپرسور منتقل می شود که از این هوای پیش گرم به منظور احتراق استفاده میشود.
رکوپراتورها معمولا در میکروتوربین های گازی مورد استفاده قرار گرفته و سبب افزایش بازدهی کلی سیستم می شوند. در این مقاله به بررسی اثر شکل هستهی رکوپراتور، بر توزیع تنشها پرداخته می شود. در این مقاله از دو نوع رکوپراتور صفحه ای با هسته ی مثلثی و ذوزنقه ای استفاده شده و با استفاده از شبیه سازی کامپیوتری توزیع دما و تنشهای حرارتی بر روی آنها مورد بررسی قرار می گیرند. نتایج به دست آمده از توزیع دما نشان می دهد که، رکوپراتور نوع مثلثی توزیع دمای یکنواختری نسبت به رکوپراتور ذوزنقه ای دارا میباشد . همچنین تنش های به وجود آمده در رکوپراتور با هسته ذوزنقه به ازای دماهای مختلف هوای ورودی، بیشتر از رکوپراتور با هسته مثلثی می باشد. از این رو عمر کاری رکوپراتور ذوزنقه کمتر از رکوپراتور مثلثی میباشد.

فهرست کامل فصل دوم تحلیل و بررسی هندسی رفتار رکوپراتورها

2-1) اثر شكل هندسي هسته ركوپراتورهاي سراميكي بر روي تنش هاي حرارتي

2.1.1 چکیده 138
2.1.2 مقدمه 138
2.1.3 مدل سازی هندسی و شبکه بندی 139
2.1.4 معادلات حاکم برجریان سیال 139
2.1.5 بحث و نتیجه گیری 140
2.1.6 منابع 142

2-2) بررسی اثر تغییرات دماي هواي ورودي بر روي تنشهاي حرارتی در رکوپراتورهاي مثلثی و ذوزنقهاي

2.2.1 چکیده 143
2.2.2 مقدمه 143
2.2.3 مدلسازي هندسی و شبکه بندي 144
2.2.4 معادلات حاکم بر جریان سیال 145
2.2.5 بحث و نتیجه گیري 146
2.2.6 منابع 147

2-3) بررسی اثر تغییرات دماي گاز ورودي بر روي تنشهاي حرارتی در رکوپراتورهاي مثلثی و مستطیلی

2.3.1 چکیده 149
2.3.2 مقدمه 149
2.3.3 مدلسازي هندسی و شبکه بندي 150
2.3.4 معادلات حاکم بر جریان سیال 151
2.3.5 بحث و نتیجه گیری 152
2.3.6 منابع 154

تعداد صفحه بسته آموزشی

تعداد منابع معرفی شده برای ادامه کار

تعداد پشتیبانان مخصوص این فایل

قسمت هایی از فصل سوم طراحی، بهینه سازی و شبیه سازی رکوپراتورهای حرارتی GTC-F

امروزه مقادیر بسیار گاز گرم حاصل از احتراق سوخت توسط بویلرها و انواع متنوع کوره ها در صنایع مختلف تولید می شود، بازیافت انرژی موجود در این گازها این امکان را فراهم می سازد که مقادیر بسیاری از انرژی اولیه مصرفی کاهش یابد. کیفیت حرارت در کنار کمیت انرژی موجود در جریان خروجی، یکی از متغییرهای اصلی تاثیر گذار روی میزان توجیه پذیری اقتصادیطرح های بازیافت حرارت می باشد. برخی از سیستم های بازیافت حرارت متداول عبارتند از مبدل های پیش گرمکن، بویلرهای بازیافت حرارتی، لوله های حرارتی، اکونومایزرها و بازیافت متناوب حرارت. مبدل های پیش گرمکن مبدل های حرارتی می باشند که با استفاده از انرژی حرارتی گازهای خروجی از دودکش کوره (Flue gas) جهت پیش گرمکن نمودن هوای احتراق ورودی به کوره مورد بهره برداری قرار می گیرند. استفاده از این سیستم سبب می گردد علاوه بر افزایش دمای شعله به مقدار قابل توجهی نیز در مصرف سوخت کوره صره جویی حاصل گردد. لذا می توان بیان نمود به کار گیری صحیح این نوع مبدل ها علاوه بر اینکه نوعی بهینه سازی مصرف انرژی محسوب می شود سبب افزایش کارایی کوره مورد نظر نیز می گردد. در این مقاله پس از اینکه مبدل های پیش گرمکن (رکوپراتور) و انواع آن به اختصار مورد بررسی قرار گرفت ، با استفاده از آنالیز گازهای خروجی از کوره ( GTC- F ) واحد صادرات مجتمع گاز پارس جنوبی طراحی مبدل پیش گرمکن حرارتی جهت کوره مذکور صورت می پذیرد. طراحی با استفاده از محاسبات ریاضی و بر مبنای قوانین انتقال حرارت در مبدل های حرارتی و نیز بهره گیری از استاندارهای جهانی موجود(استاندارد TEMA)، قابل اجرا می باشد. قابل ذکر است در این طراحی دبی هوا 33.5 کیلوگرم بر ثانیه و دمای هوا از 35 به حدود 125 درجه سانتیگراد پیش گرم می گردد. مبدل طراحی شده پوسته لوله و از نوع Split backing floating head با تعداد 2607 لوله ، طول لوله 2.03 متر، قطر خارجی لوله 15.88 میلیمتر و قطر داخلی لوله 14.83 میلیمتر طراحی و پیشنهاد می گردد.

فهرست کامل فصل سوم طراحی، بهینه سازی و شبیه سازی رکوپراتورهای حرارتی GTC-F< /h2>

3-1 ) بهینه سازی و تعیین قیمت تخمینی رکوپراتور حرارتی GTC-Fپالایشگاه پنجم پارس جنوبی

3.1.1 خلاصه 155
3.1.2 مقدمه 155
3.1.3 مبدل های پیش گرمکن حرارتی و انواع آن 156
3.1.4 مبدل پیش گرمکن تشعشعی فلزی 156
3.1.5 مبدل های پیش گرمکن سرامیکی 157
3.1.6 تعیین قیمت رکوپراتور طراحی شده با استفاده از نرم افزار Aspen Qchex 157
3.1.7 بهینه سازی رکوپراتور 157
3.1.8 ترسیم نمودارهای مبدل حرارتی با استفاده از نتایج بهینه سازی 158
3.1.9 روند تغییرات بار حرارتی کل نسبت به دمای سیالات سمت لوله و پوسته 159
3.1.10 روند تغییرات ضریب کلی انتقال حرارت نسبت به دمای سیالات سمت پوسته و لوله 160
3.1.11 نتیجه گیری 161
3.1.12 مراجع 161

3-2 ) طراحی دستی پیش گرمکن هوایی جهت کوره GTC-F واحد صادرات گاز مجتمع پارس جنوبی

3.2.1 چکیده 163
3.2.2 مقدمه 164
3.2.3 مبدل های پیش گرمکن حرارتی و انواع آن 164
3.2.4 مبدل پیش گرمکن تشعشعی فلزی 164
3.2.5 مبدلهای پیش گرمکن جابجایی 165
3.2.6 طراحی مبدل پیش گرمکن حرارتی 165
3.2.7 ملاحظات طراحی 166
3.2.8 محاسبه دمای هوای خروجی ازمبدل 166
3.2.9 محاسبه سطح کل انتقال حرارت 167
3.2.10 محاسبه دبی حجمی جریان گاز دودکش 167
3.2.11 انتخاب Pitch angel, pitch لوله 168
3.2.12 تعیین قطر پوسته 169
3.2.13 استاندارد نمودن طول مبدل برمبنای استاندارد TEMA 169
3.2.14 تصحیح ضریب کل انتقال حرارت 169
3.2.15 تصحیح سرعت سیال سمت لوله 169
3.2.16 محاسبه سمت لوله 170
3.2.17 محاسبه افت فشار سمت لوله 170
3.2.18 افت فشار درلوله ها 170
3.2.19 افت فشار درنازل های ورودی و خروجی 171
3.2.20 افت فشار 171
3.2.21 مشخصات کامل طراحی مبدل پیش گرمکن GTC-F 171
3.2.22 نتیجه گیری و پیشنهاد 172
3.2.23 منابع و مراجع 173

3-3 ) شبیه سازی رکوپراتور حرارتی جهت کوره GTC-Fواحد صادرات گاز پالایشگاه پنجم پارس جنوبی فاز(9و10)

3.3.1 چکیده 174
3.3.2 مقدمه 174
3.3.3 مبدل های پیش گرمكن حرارتی و انواع آن 175
3.3.4 مبدل های پیش گر مكن هیبریدی 175
3.3.5 مبدل های پیش گرمكن سرامیكی 175
3.3.6 شبیه سازی رکوپراتور جهت کوره GTC-F 176
3.3.7 ترسیم نمودارهای مبدل حرارتی با استفاده از نتایج طراحی 177
3.3.8 روند تغییرات بار حرارتی کل نسبت به دمای سیالات سمت لوله و پوسته 178
3.3.9 روند تغییرات ضریب کلی انتقال حرارت نسبت به دمای سیالات سمت پوسته و لوله 179
3.3.10 نتیجه گیری 180
3.3.11 مراجع 181

قسمت هایی از فصل چهارم طراحی و بررسی رکوپراتورهای نوع H

امروزه مقادیر بسیاری گاز گرم حاصل از احتراق سوخت توسط بویلرها و انواع متنوع کوره ها در صنایع مختلف تولید می شود، بازیافت انرژی (Waste Heat Recovery) موجود در این گازها این امکان را فراهم می سازد که مقادیر بسیاری از انرژی اولیه مصرفی کاهش یابد. “کیفیت حرارت” در کنار کمیت انرژی موجود در جریان خروجی، یکی از متغیرهای اصلی تأثیر گذار روی میزان توجیه پذیری اقتصادی طرح های بازیافت حرارت می باشد. کاهش هزینه های انرژی مصرفی به طور مستقیم و کاهش آلودگیهای زیست محیطی، اندازه تجهیزات و مصرف انرژی تجهیزات جانبی همگی از مزایای غیر مستقیم بازیافت حرارت از جریانهای خروجی می باشد. حتی در برخی از کاربردها بازيافت حرارت از جریانهای خروجی منجر به افزایش ظرفیت تولید در واحد صنعتی می شود. برخی از سیستمهای بازیافت حرارت متداول عبارتند از رکوپراتورها، بویلرهای بازیافت حرارتی، لوله های حرارتی، اکونومایزرها و بازیافت متناوب حرارت. رکوپراتورها مبدل های حرارتی می باشند که با استفاده از انرژی حرارتی گازهای خروجی از دودکش کوره (Flue gas) جهت پیش گرم نمودن هوای احتراق ورودی به کوره مورد بهره برداری قرار می گیرند. استفاده از این سیستم سبب می گردد علاوه بر افزایش دمای شعله به مقدار قابل توجهی نیز در مصرف سوخت کوره صرفه جوئی حاصل گردد، لذا می توان بیان نمود به کارگیری صحیح این نوع مبدل ها علاوه بر اینکه نوعی بهینه سازی مصرف انرژی محسوب می شود سبب افزایش کارائی کوره مورد نظر نیز می گردد. در این مقاله پس از اینکه رکوپراتورهای حرارتی و انواع آن به اختصار مورد بررسی قرار می گیرد، با استفاده از آنالیز گازهای خروجی از کوره 101-H پالایشگاه تهران طراحی و شبیه سازی رکوپراتورهای حرارتی جهت کوره مذکور صورت می پذیرد. طراحی با استفاده از محاسبات ریاضی و بر مبنای قوانین انتقال حرارت در مبدل های حرارتی و نیز بهره گیری از استانداردهای جهانی موجود (استاندارد TEMA)، قابل اجرا می باشد و شبیه سازی نیز با بکارگیری نرم افزار Aspen Hetran که از زیر مجموعه های +Aspen HTFS است، صورت می پذیرد. نتایج حاصل از طراحی و شبیه سازی در جداولی جداگانه تهیه و ارائه گردیده است که امکان مقایسه آن ها را نیز فراهم می سازد.

فهرست کامل فصل چهارم طراحی و بررسی رکوپراتورهای نوع H

4-1 ) طراحی نرم افزاری مبدل بهبود دهنده حرارتی جهت کوره 6501 H-بخش جداسازی واحد شکست هیدروژنی پالایشگاه بندرعباس

4.1.1 خلاصه 182
4.1.2 مقدمه 183
4.1.3 شبیه سازی رکوپراتور حراتی جهت کوره به کمک نرم افزار Aspen Hetran 183
4.1.4 تاثیر پارامترهای مکانیکی برهزینه و شرایط عملیاتی دررکوپراتور حرارتی 187
4.1.5 بررسی اثر قطر پوسته برمیزان هزینه و شرایط عملیاتی 187
4.1.6 بررسی اثر طول لوله برمیزان هزینه و شرایط عملیاتی 188
4.1.7 بررسی اثر تعداد لوله برمیزان هزینه و شرایط عملیاتی 188
4.1.8 برسی اثر فاصله بفل ها برمیزان هزینه و شرایط عملیاتی 189
4.1.9 بهینه سازی رکوپراتور حرارتی جهت کوره 6501- H 190
4.1.10 نتیجه گیری 196
4.1.11 مراجع 196

4-2 )طراحی دستی مبدل بهبود دهنده حرارتی جهت کوره 6501-H- بخش جداسازی واحد شکست هیدروژنی پالایشگاه بندرعباس

4.2.1 خلاصه 197
4.2.2 مقدمه 198
4.2.3 مبدل های بهبود دهنده حرارتی و انواع آن 198
4.2.4 مبدل های پیش گرمکن تشعشعی فلزی 199
4.2.5 مبدل های پیش گرمکن جابجائی 199
4.2.6 مبدل های پیش گرمکن هیبریدی 200
4.2.7 مبدل های پیش گرمکن سرامیکی 20
4.2.8 طراحی مبدل های پیش گرمکن حرارتی 201
4.2.9 نتیجه گیری 210
4.2.10 فهرست منابع 211

4-3 ) طراحي و شبيه سازي مبدل حرارتي پيش گرمكن هوائي جهت كوره H-301واحد كاهش گرانروي پالايشگاه آبادان با هدف بهره گيري از انرژي حرارتي گاز دودكش

4.3.1 چکیده 212
4.3.2 مقدمه 213
4.3.3 مبدل های پيش گرمکن حرارتی و انواع آن 214
4.3.4 مبدل های پيش گرمکن تشعشعی فلزی 214
4.3.5 مبدل های پيش گرمکن جابجائی 214
4.3.6 مبدل های پيش گرمکن هيبريدی 214
4.3.7 مبدل های پيش گرمکن سراميکی 215
4.3.8 طراحی مبدل های پيش گرمکن حرارتی 215
4.3.9 ملاحظات طراحی 215
4.3.10 محاسبات سمت لوله 219
4.3.11 محاسبات سمت پوسته 220
4.3.12 شبيه سازی مبدل پيش گرمکن حرارتی جهت کوره H-301 223
4.3.13 نتايج شبيه سازی 223
4.3.14 نتیجه گیری 226
4.3.15 فهرست منابع 227

4-4 ) طراحی دستی مبدل حرارتی جهت افزایش دمای هوای ورودی به کوره H-1100واحد تقطیر اتمسفریک پالایشگاه نفت لاوان

4.4.1 خلاصه 228
4.4.2 مقدمه 229
4.4.3 مبدل های پیش گرمکن حرارتی و انواع آن 230
4.4.4 مبدل های پیش گرمکن تشعشعی فلزی 230
4.4.5 مبدل های پیش گرمکن جابجائی 231
4.4.6 مبدل های پیش گرمکن هیبریدی 231
4.4.7 مبدل های پیش گرمکن سرامیکی 232
4.4.8 طراحی مبدل های پیش گرمکن حرارتی 232
4.4.9 ملاحظات طراحی 233
4.4.10 محاسبه دمای هوای خروجی از مبدل 233
4.4.11 محاسبه سطح کل انتقال حرارت 234
4.4.12 محاسبه دبی حجمی جریان گاز دودکش 234
4.4.13 حدس سرعت سیال سمت لوله 235
4.4.14 انتخاب جنس و نوع لوله 235
4.4.15 محاسبه تعداد لوله ها 235
4.4.16 تعیین نوع مبدل پوسته لوله 235
4.4.17 انتخاب PITCH ANGEL, PITCH لوله 235
4.4.18 قطرنازلهای سمت پوسته 235
4.4.19 تعیین قطر پوسته 236
4.4.20 بررسی نیاز به صفحه برخورد 236
4.4.21 استاندارد نمودن طول مبدل بر مبنای استاندارد TEMA 236
4.4.22 تصحیح ضریب کل انتقال حرارت 236
4.4.23 تصحیح سرعت سیال سمت لوله 237
4.4.24 محاسبات سمت لوله 237
4.4.25 محاسبه افت فشار سمت لوله 237
4.4.26 افت فشار درلوله ها 237
4.4.27 افت فشار در هدها 237
4.4.28 افت فشار درنازلهای ورودی و خروجی 237
4.4.29 افت فشار کل سمت لوله 238
4.4.30 محاسبات سمت پوسته 238
4.4.31 محاسبه افت فشار سمت پوسته 238
4.4.32 محاسبه افت فشار جریان متقاطع 238
4.4.33 محاسبه افت فشار پنجره 239
4.4.34 محاسبه افت فشار در فاصله بفل انتهایی 239
4.4.35 محاسبه افت فشار نازل های سمت پوسته 239
4.4.36 افت فشار کل سمت پوسته 239
4.4.37 نتیجه گیری 241
4.4.38 مراجع 242

4-5 ) طراحی نرم افزاری مبدل حرارتی جهت افزایش دمای هوای ورودی به کوره H-1100واحد تقطیر اتمسفریک پالایشگاه نفت لاوان

4.5.1 خلاصه 243
4.5.2 مقدمه 244
4.5.3 شبیه سازی رکوپراتور حرارتی جهت ( کوره H-1100)به کمک نرم افزار ASPEN HETRAN 245
4.5.4 تاثیر پارامترهای مکانیکی بر هزینه و شرایط عملیاتی در رکوپراتور حرارتی 249
4.5.5 بررسی اثر قطر پوسته بر میزان هزینه و شرایط عملیاتی 249
4.5.6 بررسی اثر طول لوله بر میزان هزینه و شرایط عملیاتی 250
4.5.7 بررسی اثر تعداد لوله بر میزان هزینه و شرایط عملیاتی 251
4.5.8 بررسی اثر فاصله بفل ها برمیزان هزینه و شرایط عملیاتی 252
4.5.9 بهینه سازی رکوپراتور حرارتی جهت کوره H-1100 253
4.5.10 نتیجه گیری 259
4.5.11 مراجع 260

4-6 ) طراحي مبدل حرارتي جهت افزايش راندمان كوره H‐701پالايشگاه گاز سرخون و قشم

4.6.1 چکیده 262
4.6.2 مقدمه 263
4.6.3 معرفي واحد 700پالايشگاه گاز سرخون و قشم 263
4.6.4 معرفي كوره H‐701واحد 700 263
4.6.5 محاسبه بار حرارتي گازهاي خروجي از دودكش 264
4.6.6 محاسبه آنتالپي هواي احتراق 265
4.6.7 طراحي مبدل حرارتي براي كوره H-701 265
4.6.8 محاسبه تعداد لوله ها و قطر پوسته 266
4.6.9 محاسبات حرارتي مبدل حرارتي 266
4.6.10 محاسبات هيدروليكي مبدل حرارتي 267
4.6.11 نتیجه گیری 268
4.6.12 منابع و مراجع 270

4-7 ) طراحي و شبيه سازي ركوپراتور حرارتي جهت كوره H-101پالايشگاه تهران

4.7.1 چکیده 271
4.7.2 مقدمه 272
4.7.3 ركوپراتورهاي حرارتي و انواع آن 272
4.7.4 ركوپراتور تشعشعي فلزي 273
4.7.5 رکوپراتور جابجائی 273
4.7.6 ركوپراتورهاي هيبريدي 273
4.7.7 ركوپراتور سراميكي 273
4.7.8 طراحي ركوپراتور حرارتي 273
4.7.9 ملاحظات طراحی 273
4.7.10 محاسبات سمت لوله 277
4.7.11 شبيه سازي ركوپراتور حرارتي 280
4.7.12 نتايج شبيه سازی 280
4.7.13 نتيجه گيري و پيشنهاد 283
4.7.14 فهرست منابع 283

4-8 ) طراحي دستي پيش گرمكن هوائي جهت كوره( (104-H-101واحد آب گيري از گاز مجتمع گاز پارس جنوبي

4.8.1 چکیده 285
4.8.2 مقدمه 286
4.8.3 مبدل هاي پيش گرمكن حرارتي و انواع آن 286
4.8.4 مبدل هاي پيش گرمكن تشعشعي فلزي 287
4.8.5 مبدل هاي پيش گرمكن جابجائي 287
4.8.6 مبدل هاي پيش گرمكن هيبريدي 288
4.8.7 مبدل هاي پيش گرمكن سراميكي 288
4.8.8 طراحي مبدل هاي پيش گرمكن حرارتي 289
4.8.9 نتيجه گيري و پيشنهاد 296
4.8.10 فهرست منابع 296

4-9 ) شبيه سازي و بهينه سازي مبدل پيش گرمكن هوائي جهت كوره( (104‐H‐101واحد آب گيري از گاز مجتمع گاز پارس جنوبي با استفاده از نرم افزار ASPEN HETRAN

4.9.1 چکیده 298
4.9.2 مقدمه 299
4.9.3 شبيه سازي ركوپراتور حرارتي جهت كوره (104-H-101)به كمك نرم افزار ASPEN HETRAN 299
4.9.4 تاثير پارامترهاي مكانيكي بر هزينه و شرايط عملياتي در ركوپراتور حرارتي 303
4.9.5 بررسي اثر قطر پوسته بر ميزان هزينه و شرايط عملياتي 303
4.9.6 بررسي اثر طول لوله بر ميزان هزينه و شرايط عملياتي 303
4.9.7 بررسي اثر تعداد لوله بر ميزان هزينه و شرايط عملياتي 304
4.9.8 بررسي اثر فاصله بفل ها بر ميزان هزينه و شرايط عملياتي 304
4.9.9 بهينه سازي ركوپراتور حرارتي جهت كوره 305
4.9.10 نتیجه گیری 310
4.9.11 مراجع 311

%

میزان رضایت

میزان رضایت افراد خریدار این بسته بعد از خرید

(نظر سنجی به وسیله ایمیل و یک هفته بعد ازخرید بسته انجام می گیرد)

منابع معرفی شده به صورت فایل Word وPDF در اختیار شما قرار می گیرد.

تومان70,000 تومان35,000افزودن به سبد خرید