50 در صد تخفیف ویژه برای این بسته پژوهشی به مدت محدود

005

روز

:

16

ساعت

:

27

دقیقه

:

04

ثانیه(s)

بسته جامع پژوهشی بررسی کامل چهار نوع از مهمترین رزین ها در مهندسی پلیمر

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی حاوی 592 صفحه از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه بررسی کامل چهار نوع از مهمترین رزین ها در مهندسی پلیمر است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

  • در فصل اول این پژوهش بررسی خواص وشرایط پخت رزین های فنولی بررسی شده است
  • در فصل دوم این پژوهش پخت رزین های اپوکسی و کاربرد آن در صنعت بررسی شده است
  • در فصل سوم این پژوهش بررسی رزین های پلی استر غیر اشباع بررسی شده است
  • در فصل چهارم این پژوهش بررسی خواص و کاربردهای رزین های وینیل استر بررسی شده است

قسمت هایی از فصل اول بررسی خواص وشرایط پخت رزین های فنولی

رزین فنولی یا رزین فنول فرمالدهید قدیمی ترین رزین گرماسخت است که با وجود گذشت بیش از ۱۰۰ سال از عمر آن، هم اینک نیز کاربردهای شایان توجهی را در صنایع مختلف دارد. رزینها فنولی از واکنش فنول یا مشتقات آن با آلدهید در حضور کاتالیزور تهیه میشوند. بیشترین حجم موادی که در ساخت این رزینها به کار می رود، فنول و فرمالدهید است. اگر نسبت مولی فنول به فرمالدهید کمتر از یک و کاتالیزور مصرفی بازی باشد، رزین حاصل را رزول گویند، اما اگر نسبت مولی فنول به فرمالدهید بیشتر از یک و کاتالیزور مصرفی اسیدی باشد، رزین حاصل را نوواک گویند.
رزینهای رزول به طور عمده به صورت محلول در آب یا محلول در الكل تولید و عرضه می شوند و درصد بالایی از تولیدات رزینهای فتولی را به خود اختصاص داده اند. رزینهای رزول به جهت گروه متیلولی که در ساختار خود دارند ترکیباتی ناپایدار بوده و از نظر ذاتی گرما سخت اند و در اثر اعمال حرارت با افزودن اسید، شبکه ای و پخت می شوند. رزینهای نورالاک از نظر ذاتی گرمانرماند یعنی حاوی گروه متیلول یا گروه فعال دیگری نیستند، اما با افزودن عامل پخت هگزامین به آنها قابل پخت و در اثر اعمال حرارت پخت می شود. واکنشهای پخت حرارتی هر دو نوع رزینهای فنولی از نوع واکنشهای تراکمی است و همراه با آزاد شدن ماده ای با وزن مولکولی پایین نظیر آمونیاک و آب است؛ به همین دلیل، اعمال فشار بالا در ساخت قطعات فنولی برای خروج این گازها الزامی است.

فهرست کامل فصل اول بررسی خواص وشرایط پخت رزین های فنولی

1-1 ) بررسی مکانیزم هاي پخت محیطی رزینهاي فنولی

1.1.1 مقدمه 12
1.1.2 رزین های فنولی 12
1.1.3 مواد اولیه 14
1.1.4 فنولها 14
1.1.5 آلدهیدها 18
1.1.6 پلیمرشدن 19
1.1.7 رزین های نووالاک 20
1.1.8 رزین های رزول 27
1.1.9 سخت شدن یا پخت رزین های فنولی 33
1.1.10 پخت حرارتی رزول ها 34
1.1.11 پخت حرارتی نووالاکها 39
1.1.12 بررسی پخت رزین آنالیز حرارتی 43
1.1.13 کاربردها و فرآیندهاي پخت رزینهاي فنولی 44
1.1.14 پخت دماي پایین رزینهاي فنولی 45
1.1.15 پخت سرد با افزایش مستقیم عامل پخت 55
1.1.16 پخت با اسید 56
1.1.17 پخت رزین فنولی با اضافه کردن استرها و بدون اعمال حرارت 58
1.1.18 خواص و کاربردهاي رزینهاي فنولی 59
1.1.19 خواص رزین های فنولی 59
1.1.20 کاربردهاي رزین فنولی 62
1.1.21 مراجع فارسی 64
1.1.22 Reference 65
1.1.23 Abstract 66

1-2 ) بررسی خواص فیزیکی و مکانیکی نانو کامپوزیت های پلیمری

1.2.1 فصل اول:کلیات 85
1.2.1.1 نگاه ازمنظر تاریخی 86
1.2.1.2 ساختار سیلیکات های لایه ای 87
1.2.1.3 ساختار کامپوزیت های پلیمری 91
1.2.1.4 عوامل سازگارکننده 95
1.2.1.5 آمینواسیدها 95
1.2.1.6 آلکیل آمین ها 96
1.2.1.7 آداکتها 97
1.2.1.8 پلی اتر آمینها 97
1.2.1.9 دی هیدروایمیدازولینها 97
1.2.1.10 سیلانها 99
1.2.1.11 دیگرعوامل سازگار کننده 99
1.2.1.12 روشهای ساخت نانوکامپوزیت های پلیمری 99
1.2.2 روش های شناسایی مشخصه های نانو کامپوزیت های پلیمری 101
1.2.2.1 پراش اشعهX 102
1.2.2.2 پراش نوترون بازاویه کوچک 103
1.2.2.3 میکروسکوپ های الکترونی 104
1.2.2.4 اسپکتروسکوپی فوریر وابسته به اشعه مادون قرمز 105
1.2.2.5 روش اسپکتروسکوپی NMR 105
1.2.2.6 سایرروشها 105
1.2.3 فصل سوم:مشخصه های ساختاری 107
1.2.3.1 بلورینگی 108
1.2.3.2 توزیع لایه های سیلیکاتی درپلیمر 109
1.2.3.3 ظرفیت حرارتی ویژه 109
1.2.3.4 درجه حرارت انتقال شیشه ای 110
1.2.3.5 نرخ تغییرات جرم با افزایش درجه حرارت 110
1.2.4 فصل چهارم:نگاهی به ترمودینامیک نانو کامپوزیت ها 111
1.2.4.1 مقدمه 112
1.2.4.2 ترمودینامیک نانوها 112
1.2.5 فصل پنجم:میکرومکانیک نانو کامپوزیت های پلیمری 117
1.2.5.1 اصول و قوانین کلی 118
1.2.5.2 پیش بینی استحکام کششی 121
1.2.6 فصل ششم:خواص فیزیکی و مکانیکی نانوکامپوزیت های پلیمری 124
1.2.6.1 مدول 125
1.2.6.2 استحکام 128
1.2.6.3 افزایش طول درشکست 129
1.2.6.4 تنش درشکست 130
1.2.6.5 خواص خمشی 132
1.2.6.6 خواص ضربه پذیری 132
1.2.6.7 خواص مقاومت درمقابل نفوذپذیری سیالات 133
1.2.6.8 خواص حرارتی 135
1.2.6.9 پایداری حرارتی 137
1.2.6.10 خواص اشتعال پذیری 138
1.2.6.11 شفافیت نوری 138
1.2.6.12 خواص تجزیه درمحیط زیست 139
1.2.6.13 خواص دینامیکی و مکانیکی Dynamic Mechanic Analysis 140
1.2.6.14 نتیجه گیری 144
1.2.6.15 فهرست منابع 146

1-3 ) آمیزه سازی آلیاژهای فنولی-نیتریل

1.3.1 چکیده 148
1.3.2 مقدمه 148
1.3.3 دستگاه ها و روش ها 149
1.3.4 تجربی 149
1.3.5 مواد 149
1.3.6 نتایج و بحث 150
1.3.7 نتایج و بحث 152
1.3.8 مراجع 154

1-4 ) بررسی پخت محیطی رزین های فنولی و کامپوزیت های آن

1.4.1 چکیده 155
1.4.2 Abstract 155
1.4.3 مقدمه 156
1.4.4 تجربی 156
1.4.5 مواد 156
1.4.6 دستگاه ها 156
1.4.7 روش ها 157
1.4.8 بررسی زمان ژل شدن 157
1.4.9 نتایج وبحث 157
1.4.10 بررسی رفتار پخت گرمایی 157
1.4.11 برررسی تغییرات سختی با زمان 158
1.4.12 بررسی پایداری گرمایی 158
1.4.13 بررسی خواص مکانیکی 159
1.4.14 بررسی مقاومت شیمیایی 159
1.4.15 نتیجه گیری 160
1.4.16 مراجع 160

1-5 ) بررسي رفتار گرمايي، مكانيكي و كربونيزه شدن رزين فنوليك دمابالا

1.5.1 چکیده 161
1.5.2 Abstract 162
1.5.3 مقدمه 162
1.5.4 مواد و روش های آزمایش 164
1.5.5 آماده سازی نمونه ها 164
1.5.6 آزمایش خمشی نمونه های پخت شده 165
1.5.7 نتایج و بحث 167
1.5.8 برسی نتایج نرخ اکسیداسیون رزین فنولیک 167
1.5.9 بررسی نتایج سیکل رکبن دهی رزین فنولیک 167
1.5.10 نتایج مقاومت دربرابر اکسید شدن زمینه کربنی 169
1.5.11 تقویت رزین و ماده کربنی با میکروذرات 170
1.5.12 نتیجه گیری 172
1.5.13 مراجع 172

1-6 ) تهیه و شناسايی نانوكامپوزيت رزين فنولي ـ مونتموريلونیت

1.6.1 چکیده 174
1.6.2 مقدمه 175
1.6.3 تجربی 176
1.6.4 مواد 176
1.6.5 مراحل تهیه نانو کامپوزیت 176
1.6.6 دستگاه ها 176
1.6.7 مدت زمان اختلاط 176
1.6.8 روشها 176
1.6.9 فرمول بندی نمونه هاي نانوکامپوزیت 176
1.6.10 شناسایي ساختار نمونه هاي نانوکامپوزیت رزول ـ خاک رس 176
1.6.11 فرایند ساخت نانوکامپوزیت 176
1.6.12 گرماوزنسنجي 177
1.6.13 نتایج و بحث 177
1.6.14 ارزیابی ساختار بلوری نانوکامپوزیت زرول-خاک رس 177
1.6.15 درصد بهینه نانوذرات مونت موریلونیت برای تهیه نانوکامپوزیت 178
1.6.16 مدت زمان بهینه انجام اختلاط 179
1.6.17 تخریب گرمایی رزین فنولی 179
1.6.18 نتیجه گیری 179
1.6.19 مراجع 180
1.6.20 A B S T R A C T 181

1-7 ) اثر ترکيب درصد و نوع رزين فنولي بر خواص مکانيکي شکل شناسي نانوکامپوزيتهاي رزين فنولي

1.7.1 چکیده 183
1.7.2 مقدمه 184
1.7.3 تجربی 185
1.7.4 مواد 185
1.7.5 روش ها 185
1.7.6 دستگاه ها 185
1.7.7 نتایج و بحث 186
1.7.8 نتیجه گیری 188
1.7.9 مراجع 188

1-8 ) بهینه سازی پخت رزین های فنولی تقویت شده با الیاف پنبه نسوز

1.8.1 چکیده 190
1.8.2 مقدمه 190
1.8.3 دستگاه ها 191
1.8.4 روش ها 191
1.8.5 روش تهیه قطعات کامپوزیتی 191
1.8.6 تجربی 191
1.8.7 مواد 191
1.8.8 نتایج و بحث 191
1.8.9 استحکام ضربه ای 194
1.8.10 جریان یافتن رزین 194
1.8.11 مقاومت خمشی قطعه 194
1.8.12 نتیجه گیری 195
1.8.13 مراجع 196

1-9 ) بهبود کربن دهی رزین فنولی به منظور استفاده درساخت کامپوزیت های کربن-کربن

1.9.1 چکیده 197
1.9.2 Abstract 197
1.9.3 مقدمه 198
1.9.4 تجربی 199
1.9.5 مواد 199
1.9.6 اندازه گیری جمع شدگی و چگالی 199
1.9.7 دستگاه ها 199
1.9.8 نتایج و بحث 199
1.9.9 تجزیه عنصری 199
1.9.10 روش ها 199
1.9.11 تهیه رزین 199
1.9.12 جمع شدگی 200
1.9.13 بازده کربن 200
1.9.14 پراش پرتوX 201
1.9.15 نتیجه گیری 201
1.9.16 مراجع 201

1-10 ) مطالعه پخت محیطی رزین فنولی و کامپوزیت تقویت شده آن با الیاف سیلیکا

1.10.1 چکیده 203
1.10.2 Abstract 203
1.10.3 مقدمه 204
1.10.4 روش ها 205
1.10.5 تجربی 205
1.10.6 مواد 205
1.10.7 نتایج و بحث 205
1.10.8 اثرمقدار اسید برزمان ژل شدن 205
1.10.9 دستگاه ها 205
1.10.10 بررسی ساختار شیمیایی رزین فنولی پخت شده با پاراتولوئن سولفونیک اسید 206
1.10.11 بررسی پایداری گرمایی 206
1.10.12 بررسی اثرپس پخت برخواص کامپوزیت های پخت شده به روش محیطی 207
1.10.13 بررسی خواص مکانیکی کامپوزیت ها 207
1.10.14 نتیجه گیری 209
1.10.15 مراجع 209

i

ارجاع دهی و رفرنس نویسی

تمام مطالب این بسته مطابق با استاندارد های دانشگاههای وزارت علوم ایران رفرنس دهی شده اند و هیچ قسمتی از بسته وجود ندارد که بدون منبع باشد.

نگارش گروهی

در نگارش و جمع آوری این بسته آموزشی کارشناسان مربوطه ما را همراهی کرده اند.کار گروهی بستر بهتری برای پژوهش فراهم میکند.

<

معرفی منبع برای ادامه پژوهش

در این بسته بیش از 1000 مقاله و منبع در این زمینه معرفی شده است که می توان از آنها برای ادامه مسیر پژوهشی استفاده کرد.

Z

پاسخ به سوالات و پشتیبانی علمی

در قسمت دیدگاه ها  اماده پاسخگویی به سوالات احتمالی شما در حد توان علمی خود هستیم.در صورت نیاز شماره تماس برای ارتباط با محققین برای شما ارسال می گردد.

بخش هایی از فصل دوم پخت رزین های اپوکسی و کاربرد آن در صنعت

رزین های اپوکسی یکی از مهمترین مواد پلیمری اند که در صنایع مختلفی مانند صنایع کامپوزیت، پوشش دهی سطح، چسب ها، صنایع هوافضا، اتومبیل سازی، صنایع شیمیایی و الکتریکی و بسیاری از صنایع دیگر کاربرد دارند. از آنجایی که معمولا این رزینها به تنهایی کاربرد ندارند این مواد را با عوامل ایجاد کننده اتصالات عرضی به یک شبکه گرماسخت تبدیل می کنند این عمل فرایند پخت نامیده میشود و با استفاده از افزایش مقادير معینی از عامل پخت و ایجاد شرایط فرایند بسته به نوع عامل پخت کننده و سایر شرایط فرایند مانند دما و غیره انجام می شود. عوامل پخت رزین اپوکسی از تنوع زیادی برخوردارند و به هنگام پخت رفتارهای متفاوتی دارند بنابر این شناخت دقیق از عوامل پخت رزین های اپوکسی و مکانیزم پخت و خواص محصولات ایجاد شده از آنها به هنگام استفاده از این رزین ها در صنایع مختلف حائز اهمیت است. در این سمینار ابتدا پس از مقدمه ای کوتاه در مورد پیشینه اسفاده از رزین های اپوکسی؛ در فصل ۱ به معرفی رزین های اپوکسی بر پایه بیس فنل A پرداخته شده است. در فصل ۲ انواع مختلف عوامل پخت اپوکسی معرفی و در مورد خواص هر یک توضیح داده شده است. همچنین در فصل ۳ در مورد انواع دیگر رزین های اپوکسی مطالبی آورده شده است . در فصل ۴ افزودنیهای مهم مانند رقیق کننده ها و انعطاف دهنده های رزین اپوکسی و در پایان در مورد کاربردهای مختلف این ماده پلیمری بحث شده است.

فهرست کامل فصل دوم پخت رزین های اپوکسی و کاربرد آن در صنعت

2-1) عوامل پخت رزین های اپوکسی

2.1.1 فصل اول:تهیه رزین های اپوکسی برپایه بیس فنلA 222
2.1.2 فصل دوم:عوامل پخت رزین های اپوکسی 227
2.1.2.1 مقدمه 228
2.1.2.2 عوامل پخت آمینی 229
2.1.2.3 پلی استرهای کربوکسیلیک و عوامل پخت انیدریدی 238
2.1.2.4 عوامل پخت فنولی 243
2.1.2.5 رزین های ملامین فرمالدهید و اوره فرمالدهید و فنول فرمالدهید 243
2.1.2.6 عوامل پخت مرکاپتانی 245
2.1.2.7 عوامل پخت آمیدین های حلقه ای 246
2.1.2.8 عوامل پخت ایزوسیانات 247
2.1.2.9 عوامل پخت سیانات استر 247
2.1.2.10 عوامل پخت کاتالیستی 248
2.1.2.11 مقایسه سیستم های سخت کننده 250
2.1.3 فصل سوم:سایر رزین های اپوکسی 253
2.1.3.1 مقدمه 254
2.1.3.2 رزین های متفرقه گلیسیدیل اتر 254
2.1.3.3 رزین های غیرگلیسیدیل اتر 254
2.1.3.4 رزین های متفرقه گلیسیدیل اتر 254
2.1.3.5 اپوکسی های غیرگلیسیدیل اتر 257
2.1.4 فصل چهارم:رقیق کننده ها،انعطاف دهنده ها و سایر افزودنی ها 262
2.1.4.1 رقیق کننده ها و پرکننده ها 263
2.1.4.2 انعطاف دهنده ها 263
2.1.4.3 ساختار و خواص رزین های پخت شده 266
2.1.4.4 خصوصیات رزین های پخت شده 267
2.1.5 فصل پنجم:کاربردها 269
2.1.5.1 نتیجه گیری 275
2.1.5.2 منابع 276

2-2) رزین اپوکسی و کاربرد آن در صنعت

2.2.1 فصل یکم : دیباچه اي بر رزین اپوکسی 293
2.2.1.1 روش ساخت رزین اپوکسی 293
2.2.1.2 مکانیزم ساخت رزین اپوکسی 295
2.2.1.3 ساخت صنعتی رزین اپوکسی 297
2.2.2 فصل دوم:تقسیمبندي رزینهاي اپوکسی 300
2.2.2.1 تقسیم بندي رزینهاي اپوکسی 300
2.2.2.2 از جنبه ساختار شیمیائی 300
2.2.2.3 از نقطهنظر سخت شوندگی 300
2.2.2.4 رزینهاي اپوکسی بر پایه بیسفنلA 301
2.2.2.5 رزینهاي اپوکسی بر پایه بیس فنلF 302
2.2.2.6 رزینهاي اپوکسی بر پایه گلیسدیل استر 303
2.2.2.7 رزینهاي اپوکسی بر پایه گلیسدیل آمین 304
2.2.2.8 رزینهاي برمه شده 305
2.2.2.9 رزین اپوکسی بر پایهء پلی اتیلن ترفتالات 305
2.2.2.10 رزینهاي نوولاك اپوکسی 306
2.2.3 فصل سوم : سختسازي رزینهاي اپوکسی 308
2.2.3.1 سخت سازي رزینهاي اپوکسی از طریق پلی ادیتسیون 308
2.2.3.2 پلی ادیتسیون در رزینهاي اپوکسی با آنهیدریدهاي آلی 308
2.2.3.3 پلی ادتسیون در رزینهاي اپوکسی با ترکیبات آمینی 310
2.2.3.4 مکانیزم سخت شوندگی با ترکیبات آمینی 312
2.2.3.5 آمین اکویوالانت 313
2.2.3.6 نسبت اجزاء در واکنش 315
2.2.3.7 گروه بندي سختکننده هاي آمینی 317
2.2.3.8 پلی آمینهاي الیفاتیک 317
2.2.3.9 پلی آمینهاي سیکلوالیفاتیک 319
2.2.3.10 پلی آمینهاي هتروسیکلیک 319
2.2.3.11 پلی آمینهاي آرالیفاتیک 319
2.2.3.12 پلی آمینهاي اروماتیک 320
2.2.3.13 پلی آمینهاي تغییر یافته 320
2.2.3.14 پلی آمینو آمیدها 320
2.2.3.15 بازی های مانیش 323
2.2.3.16 پلی آمینو ایمید آزولین ها 324
2.2.3.17 گروه ترکیبات دي سیان دي آمید 324
2.2.3.18 سخت شدن و درجه حرارت 325
2.2.3.19 شتاب دهنده ها 326
2.2.4 فصل چهارم :کاربرد رزین اپوکسی در صنعت 330
2.2.4.1 اپوکسی هاي بدون حلال- رزینهاي پوششی 330
2.2.4.2 پوشش غوطهوري 332
2.2.4.3 ژل کت ها 335
2.2.4.4 پوششهاي تقویت شده 335
2.2.4.5 جلاهاي بدون حلال 337
2.2.4.6 پوششهاي مقاوم در برابر خوردگی که توسط اسپري یا قلممو اعمال میشوند 339
2.2.4.7 پوشش های تزئیناتی 341
2.2.4.8 کامپاندهاي مخصوص تعمیر وصله کردن بتن و پوشش توسط ماله یا کاردک 349
2.2.4.9 کامپاندها به کار رونده جهت تعمیر و وصله بتن 351
2.2.4.10 کف پوشها و رزینهاي تعمیراتی 352
2.2.4.11 تعمیر و نگهداري بزرگراهها 354
2.2.4.12 آماده سازي بتن 359
2.2.4.13 روشهاي کاربرد 362
2.2.4.14 فرمولاسیون 365
2.2.4.15 انتخاب اپوکسی- هاردنر- کمپلکس مودیفاي کننده 366
2.2.4.16 فیلرها و درصد حجمی فیلر 368
2.2.4.17 پوششهاي حلالی بر پایه رزینها اپوکسی 370
2.2.4.18 خوردگی 373
2.2.4.19 محمل های جامد 377
2.2.4.20 پلی آمینهاي آلیفاتیک نوع اول 381
2.2.4.21 پلی آمینهاي چرب 386
2.2.4.22 پلی آمینهاي چرب 388
2.2.4.23 پوشش های برپایه استرهای حاصل از DGEBA 389
2.2.4.24 پوششهاي بر پایه DGEBAبا جرم مولکولی 3000-4000 392
2.2.4.25 آمینورزین 392
2.2.4.26 رزینهاي فنول- فرمالدئید 393
2.2.4.27 پوششهاي حلالی بر پایه DGEBA 395
2.2.4.28 پوششهاي DGEBAمودیفاي شده با اکریلیکهاي ترموست 395
2.2.4.29 اپوکسیهاي امولسیونی 397
2.2.4.30 پیگمنتها و پر کنندهها 402
2.2.4.31 آماده سازي سطح و پرایمرها 404
2.2.4.32 فهرست منابع 406
2.2.4.33 Abstract 410

2-3) بررسی سینتیک پخت رزین اپوکسی درشرایط ناهم دما

2.3.1 چکیده 414
2.3.2 مقدمه 414
2.3.3 اساس نظری 415
2.3.4 تجربی 416
2.3.5 مواد 416
2.3.6 روشها 416
2.3.7 نتایج و بحث 417
2.3.8 نتیجه گیری 419
2.3.9 مراجع 420

2-4) تهیه و شناسایی رزین اپوکسی مایع دی گلیسیدیل اتربیس فنولA

2.4.1 چکیده 421
2.4.2 مقدمه 421
2.4.3 تجربی 422
2.4.4 مواد 422
2.4.5 دستگاه ها 423
2.4.6 روشها 423
2.4.7 نتایج و بحث 423
2.4.8 طیف FTIR رزین 423
2.4.9 تعیین اکی والان اپوکسی 423
2.4.10 طیف RMN H رزین اپوکسی 424
2.4.11 بررسی DSC رزین 424
2.4.12 کروماتوگرافی ژل تراوایی 424
2.4.13 کروماتوگرافی لایه نازک 425
2.4.14 بررسی گرانروی رزین اپوکسی 425
2.4.15 نتیجه گیری 426
2.4.16 مراجع 426
2.4.17 A B S T R A C T 428

2-5) مطالعه خواص و عملکرد عایق کامپوزیتی برپایه رزین اپوکسی-الیاف پنبه

2.5.1 چکیده 429
2.5.2 مقدمه 430
2.5.3 تجربی 430
2.5.4 مواد 430
2.5.5 دستگاه ها 431
2.5.6 رشته پیچی 431
2.5.7 روش ها 431
2.5.8 تهیه حمام آغشته سازی 431
2.5.9 نتایج و بحث 431
2.5.10 خواص مکانیکی 431
2.5.11 خواص گرمایی 432
2.5.12 آزمون گرمازون سنجی 432
2.5.13 گرماسنجی پویشی تفاضلی 433
2.5.14 تعیین سرعت سوزش 433
2.5.15 آزمون تجزیه گرمایی مکانیکی-دینامیکی 434
2.5.16 آزمون تجزیه گرمامکانیکی 434
2.5.17 آزمون موتور ایستا 435
2.5.18 نتیجه گیری 435
2.5.19 مراجع 435

2-6) تهیه و به کارگیري هاردنرهاي دارای گروه هاي ايمیدي در پخت رزين اپوکسي

2.6.1 چکیده 437
2.6.2 مقدمه 437
2.6.3 بخش تجربی 438
2.6.4 مواد 438
2.6.5 دستگاه ها 439
2.6.6 طرح کلی سنتز 439
2.6.7 سنتز پیش پلیمر اپوکسی 439
2.6.8 نتیجه ها و بحث 440
2.6.9 مراجع 442

تعداد صفحه بسته آموزشی

تعداد منابع معرفی شده برای ادامه کار

تعداد پشتیبانان مخصوص این فایل

قسمت هایی از فصل سوم بررسی رزین های پلی استر غیر اشباع

رزین های پلی استر غیر اشباع یکی از پرمصرف ترین رزین های مورد استفاده در صنعت کامپوزیت می۔ باشند. با توجه به استفاده روز افزون از رزین های پلی استر غیر اشباع در صنعت کامپوزیت، جهت تولید کامپوزیت های کار آمد پخت بهینه رزین از اهمیت خاصی برخوردار می باشد چندین فاکتور مانند نوع شروع کننده، میزان آن، دمای پخت، زمان پخت و … می تواند بر روی سینتیک پخت رزین اثر داشته باشد انتخاب شروع کننده مناسب برای پخت رزین اهمیت زیادی دارد، تغییر در نوع و میزان شروع کننده بر روی کارایی کامپوزیت و سرعت تولید آن اثر دارد. باید توجه داشت که واکنش های پخت رزین پلی استر گرمازا است، حتی زمانی که رزین تنها و تحت حرارت پخت شود، واکنش پخت گرمازا خواهد بود. لذا با انتخاب درست می توان کاتالیزورهای دما بالا را به گونه ای تعیین کرد که با توجه به دمای بالای پخت کمترین صدمات ناشی از پخت را داشت. برای این منظور می توان از مخلوط کاتالیزورها استفاده کرد به گونه ای که یکی پس از دیگری عمل کند. با این روش می توان از گرمای بیش از حد واکنشهای پخت ممانعت کرد و تنشهای پسماند را در قطعات کاهش داد. کامپوزیتهای پخت حراراتی در فرآیندهایی نظیر پالتروژن، ترکیبات قالبگیری خمیری و ورقهای استفاده می شود ،

فهرست کامل فصل سوم بررسی رزین های پلی استر غیر اشباع

3-1 ) بررسي پخت حرارتي رزينهاي پلي استر غير اشباع

3.1.1 فصل اول: معرفي رزينهاي پلياستر غير اشباع 449
3.1.1.1 مقدمه 449
3.1.1.2 واژه ها 453
3.1.1.3 رزين هاي پلياستر غيراشباع 453
3.1.1.4 رزين هاي با جمع شدگي كم 461
3.1.1.5 رزین های سطحی 463
3.1.1.6 رزينهاي مقاوم در برابر مواد شيميايي 464
3.1.1.7 رزينهاي مقاوم در برابر اشتعال 465
3.1.1.8 رزین های منعطف 465
3.1.1.9 رزين هايي با ميزان نشر كم منومر استايرن 465
3.1.2 فصل دوم: پخت رزينهاي پلياستر غيراشباع 468
3.1.2.1 مقدمه 468
3.1.2.2 مطالعه اثر شروع كننده بر پخت رزينهاي پلي استر غير اشباع 470
3.1.2.3 آناليز حرارتي از سيستم شروع كننده براي پخت دماي بالا كامپوزيت 472
3.1.2.4 تكنيك هاي ارزيابي سيستم پخت در فرآيند پالتروژن 473
3.1.2.5 سرعت حرارت دهي در آزمون يا سرعت اسكن 475
3.1.2.6 متغيرهاي مورد توجه براي انتخاب سيستم پخت 478
3.1.2.7 پليمريزاسيون با پالتروژن 481
3.1.3 فصل سوم: شروع كنندههاي رزين پلياستر غيراشباع 483
3.1.3.1 مقدمه 483
3.1.3.2 شروع كننده هاي دما بالا 486
3.1.3.3 دي آسيل پراكسايد 486
3.1.3.4 هيدروپراكسيدها 488
3.1.3.5 دي آلكيل و دي آرالكيل پراكسيد 490
3.1.3.6 پروكسي استرها 492
3.1.3.7 پركتالها 495
3.1.3.8 ديگر شروع كنندهها 497
3.1.4 فصل چهارم: شتاب دهندههاي رزين پلياستر غيراشباع 501
3.1.4.1 مقدمه 501
3.1.4.2 عوامل موثر بر زمان ژل شدن 503
3.1.4.3 آميزه رزين پلي استر 504
3.1.4.4 نتیجه گیری 507
3.1.4.5 منابع 508
3.1.4.6 Abstract 510

3-2 ) اثر وزن مولکولی پلی وینیل استات برجمع شدگی حجمی رزین پلی استر سیرنشده

3.2.1 چکیده 512
3.2.2 مقدمه 512
3.2.3 تجربی 513
3.2.4 مواد 513
3.2.5 دستگاه ها 513
3.2.6 روش ها 514
3.2.7 سینتیک جمع شدگی 514
3.2.8 دینامیک جمع شدگی 515
3.2.9 نتایج و بحث 515
3.2.10 نتیجه گیری 519
3.2.11 مراجع 519
3.2.12 A B S T R A C T 521

3-3 ) اثرنوع آغازگر برپخت گرمایی رزین های پلی استر سیر نشده

3.3.1 چکیده 522
3.3.2 مقدمه 523
3.3.3 تجربی 523
3.3.4 مواد 523
3.3.5 دستگاه ها 523
3.3.6 روش ها 524
3.3.7 نتایج و بحث 524
3.3.8 بررسی رفتار پخت آمیزه های یک یا دوجزئی با آزمون SPI 524
3.3.9 بررسی سامانه پخت آمیزه های یک یا دوجزئی با آزمون DSC 526
3.3.10 نتیجه گیری 527
3.3.11 مراجع 528

قسمت هایی از فصل چهارم بررسی خواص و کاربردهای رزین های وینیل استر

رزین های وینیل استر از واکنش یک کربوکسیلیک اسید غیراشباع (نظیر آکریلیک یا متاکریلیک اسید) و یک واحد رزین اپوکسی تهیه می گردند. این رزین ها شامل چهار خانواده رزین های وینیل استر بر پایه بیسفنل A، اپوکسی نوالاک، اپوکسی برومه شده و چقرمه شده می باشند. این رزین ها از نظر HDT خواص مکانیکی، مقاومت در برابر اسیدها و بازها و نیز حلال ها بهترین کارایی را دارند.
با توجه به ساختار شیمیایی رزین های وینیل استر، میتوان گفت این رزین ها بسیاری از خواص اپوکسی ها را دارند اما مثل پلی استرها فرایند می شوند. از این رو ساختار مشابه رزین های اپوکسی و کم بودن گروه استری در زنجیر اصلی باعث چقرمگی، ازدیاد طول بیشتر و مقاومت به خوردگی عالی می شود و به دلیل داشتن خواص مکانیکی و مقاومت شیمیایی عالی در صنایع مختلف از جمله نفت، شیمیایی، دریایی، کشاورزی و … کاربردهای بسیاری دارند.

فهرست کامل فصل چهارم بررسی خواص و کاربردهای رزین های وینیل استر

4-1 ) خواص و كاربرد رزين هاي وينيل استر

4.1.1 فصل اول:کلیات 541
4.1.1.1 گرمانرم ها 542
4.1.1.2 گرماسخت ها 542
4.1.1.3 رزينهاي پلي استر غير اشباع 542
4.1.1.4 تاريخچه رزين هاي وينيل استر 544
4.1.2 فصل دوم: شيمي رزينهاي وينيل استر 548
4.1.2.1 مقدمه 549
4.1.2.2 تعاریف شیمیایی 549
4.1.2.3 مشخصات 550
4.1.3 فصل سوم:انواع رزین های وینیل استر 553
4.1.3.1 طبقه بندي رزين از نظر نوع مواد 554
4.1.3.2 اثر نوع رزین 554
4.1.3.3 سيستم هاي پخت رزينهاي وينيل استر 555
4.1.3.4 سيستم پخت در دماي محيط 557
4.1.3.5 شروع کننده ها 557
4.1.3.6 پراكسيد كتن 558
4.1.3.7 پراكسيد استيل استن 558
4.1.3.8 هيدروپراكسيد كومن 559
4.1.3.9 پیش برنده ها یا شتاب دهنده ها 559
4.1.3.10 سيستم هاي پخت حرارتي 560
4.1.4 فصل چهارم:خواص 564
4.1.4.1 خواص رزين وينيل استر 564
4.1.4.2 خواص مكانيكي 564
4.1.4.3 خواص الكتريكي 572
4.1.4.4 مقاومت شیمیایی 572
4.1.4.5 جمع شدگی 576
4.1.4.6 چسبندگی 577
4.1.4.7 کاربردها 578
4.1.4.8 پخت تشعشعی 578
4.1.4.9 پلاستيك هاي تقويت شده با الياف شيشه 579
4.1.4.10 قالب گيري 580
4.1.4.11 تحقيقات اخير در زمينه رزين هاي وينيل استر 582
4.1.4.12 رزين وينيل استر جديد 582
4.1.4.13 بهبود ويژگيها 583
4.1.4.14 طول عمر بيشتر 584
4.1.4.15 فرمولاسيون ساده تر 584
4.1.4.16 كاهش هزينه ها 585
4.1.4.17 لایه های کمتر 585
4.1.4.18 مدل سازي سينتيك واكنش توليد رزين وينيل استر؛ بدست آوردن معادله سرعت واكنش 586
4.1.5 فصل پنجم:نتیجه گیری 587
4.1.5.1 نتیجه گیری 588
4.1.5.2 منابع 589
4.1.5.3 Abstrac 591

%

میزان رضایت

میزان رضایت افراد خریدار این بسته بعد از خرید

(نظر سنجی به وسیله ایمیل و یک هفته بعد ازخرید بسته انجام می گیرد)

منابع معرفی شده به صورت فایل Word وPDF در اختیار شما قرار می گیرد.

تومان70,000 تومان35,000افزودن به سبد خرید