50 در صد تخفیف ویژه برای این بسته پژوهشی به مدت محدود

005

روز

:

16

ساعت

:

27

دقیقه

:

04

ثانیه(s)

بسته جامع پژوهشی بررسی جریان، انتقال حرارت، اختلاط در میکروکانال ها به کمک سی اف دی و نرم افزار کامسول

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی حاوی 527 صفحه از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه بررسی جریان، انتقال حرارت، اختلاط در میکروکانال ها به کمک سی اف دی و نرم افزار کامسول است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

  • در فصل اول این پژوهش بررسی جریان در میکروکانال ها و اثر آن بر تولید قطرات بررسی شده است
  • در فصل دوم این پژوهش بررسی انواع انتقال حرارت در میکروکانال ها بررسی شده است
  • در فصل سوم این پژوهش بررسی جریان ها و خواص در میکروکانال ها به کمک دینامیک سیالات محاسباتی و کامسول بررسی شده است
  • در فصل چهارم این پژوهش بررسی تاثیر زانویی و اختلاط در میکروکانال ها بررسی شده است
  • در فصل پنجم این پژوهش شبیه سازي عددي جریان لغزشی آرام در میکروکانال هاي با مقطع ذوزنقه ای بررسی شده است
  • در فصل ششم این پژوهش بررسي اثرتشعشعي ميكروكانال هاي قابل استفاده در خنک کاری تجهیزات الکترونیکی بررسی شده است

قسمت هایی از فصل اول بررسی جریان در میکروکانال ها و اثر آن بر تولید قطرات

در این تحقیق جریان سیال و انتقال حرارت در میکروکانال های موجی شکل سینوسی مورد بررسی قرار گرفته است. مقایسه عملکرد میکرو کانال های موجی شکل و میکرو کانال های معمول با دیواره مستقیم نشان میدهد که مقدار انتقال حرارت انجام شده در میکروکانال های موجی شکل بیشتر است. همچنین انواع مختلف کانال های مواج به صورت همفاز و ناهم فاز در نظر گرفته شده و عملکرد حرارتی آنها مقایسه گردیده است. نتایج به دست آمده نشان داده است خنک کاری صورت گرفته در کانال های موجی شکل با پیکربندی که در آن دیواره های موجی شکل غیرهم فاز هستند، از پیکربندی که در آن دیواره ها هم فاز هستند بهتر می باشد. به علاوه، مطالعه پارامتری انجام شده و تاثیر دامنه دیواره موجی شکل، طول موج دیواره موجی شکل و نسبت عمق دهانه به ارتفاع دهانه کانال در اعداد رینولدز مختلف، مورد بررسی قرار گرفته است و بر این اساس بهترین ابعاد هندسی در میکرو کانال سینوسی مشخص گردیده اند. در پایان مشخص شده است که استفاده از میکرو کانال موجی شکل با این ابعاد بهینه، انتقال حرارت را به میزان 37% در مقایسه با میکرو کانال با دیواره صاف افزایش میدهد.

فهرست کامل فصل اول بررسی جریان در میکروکانال ها و اثر آن بر تولید قطرات

1-1 ) بررسی جریان درمیکروکانال مربعی صورت دوبعدی

1.1.1 خلاصه 1
1.1.2 مقدمه 1
1.1.3 توصیف مدل 2
1.1.4 تحلیل مدل 3
1.1.5 تغییر رژیم جریان با افزایش سرعت 3
1.1.6 فشار استاتیکی 4
1.1.7 تغییر طول اسلاگ 4
1.1.8 افت فشار 5
1.1.9 وکتور سرعت 5
1.1.10 نتیجه گیری 6
1.1.11 مراجع 6

1-2 ) بررسی تاثیر ترشوندگی سطح میکروکانال در تشکیل قطره

1.2.1 چکیده 8
1.2.2 مقدمه 9
1.2.3 مواد آزمایش و ساخت میکروکانال 9
1.2.4 نحوه انجام آزمایش 10
1.2.5 آزمایش زاویه تماس 10
1.2.6 آزمایش تشکیل قطره 10
1.2.7 نتایج و تحلیل 11
1.2.8 نتیجه گیری 12
1.2.9 مراجع 13

1-3 ) مطالعه اثر تغییر هندسه میکروکانال بر دینامیک تشکیل قطره با استفاده از نوسانات کمیتهای جریان

1.3.1 چکیده 14
1.3.2 مقدمه 14
1.3.3 فیزیک تشکیل قطره در میکروکانال 15
1.3.4 تاریخچه مطالعات و تحقیقات صورت گرفته 17
1.3.5 بیان مسئله 19
1.3.6روش عددی و معادلات حاکم 21
1.3.7 بحث و نتیجه گیری 23
1.3.8 استقلال ازشبکه 23
1.3.9 اعتبارسنجی 24
1.3.10 بحث و نتیجه گیری 24
1.3.11 سایز قطرات 24
1.3.12 الگوی تناوبی حاکم بر فشار 24
1.3.13 الگوی فشار در طول کانال 25
1.3.14 انیمیشین های تشکیل قطره 28
1.3.15 مراجع 28

1-4 ) شبیه سازي جریان و انتقالحرارت در میکروکانال موجیشکل سینوسی

1.4.1 خلاصه 30
1.4.2 مقدمه 30
1.4.3 بیان مسئله 31
1.4.4 معادلات حاکم و شرایط مرزي 31
1.4.5 اعتبارسنجی 32
1.4.6 مقایسه نتایج کانال با دیواره موجی شکل )در حالت مرجع( با کانال با دیواره صاف 32
1.4.7 مطالعه پارامتري 34
1.4.8 تاثیر دامنه دیواره موجی شکل 34
1.4.9 تاثیر طول موج دیواره موجیشکل 34
1.4.10 تاثیر نسبت ارتفاع میکروکانال به عمق آن 35
1.4.11 مقایسه هندسه غیرهم فاز و همفاز 36
1.4.12 نتیجه گیری 37
1.4.13 مراجع 38

1-5 ) ارزیابی میدان جریان سیالات غیر نیوتنی در میکروکانالهاي لوله اي

1.5.1 چکیده 39
1.5.2 مقدمه 40
1.5.3 معادلات حاکم 40
1.5.4 معادله پیوستگی 42
1.5.5 معادله ممنتوم در جهت شعاع 42
1.5.6 معادله ممنتوم در جهت محور 42
1.5.7 معادله پیوستگی 42
1.5.8 معادله اندازه حرکت در جهت شعاع 42
1.5.9 معادله اندازه حرکت در جهت محور 42
1.5.10 شرایط مرزی 43
1.5.11 حل معادلات بدون بُعد 44
1.5.12 نتایج 44
1.5.13بحث و نتیجه گیری 49
1.5.14 منابع و مراجع 50

1-6 ) بررسی عددی عبور جریان با رینولدز پایین در میکرو حفره ها با استفاده از روش تفاضل محدود

1.6.1 خلاصه 51
1.6.2 مقدمه 51
1.6.3 معادله حاکم 52
1.6.4 مدل فیزیکی 54
1.6.5 روش حل 55
1.6.6 نتایج و بحث 57
1.6.7 نتیجه گیری و جمعبندی 60
1.6.8 مراجع 60

1-7 ) بررسی تاثیر عدد موئینگی و نسبت نرخ جریان بر سرعت حرکت قطره و فرکانس تشکیل در میکروکانال تیشکل

1.7.1 چکیده 61
1.7.2 مقدمه 62
1.7.3 روش عددی 62
1.7.4 تئوری انرژی آزاد 62
1.7.5 مدل شبکه بولتزمن 62
1.7.6 شبیه سازي جریان در میکروکانال 63
1.7.7 اعتبارسنجی 64
1.7.8 نتایج عددی 64
1.7.9 تأثیر نسبت نرخ جریان عدد موئینگی بر فرکانس تشکیل قطره و سرعت حرکت قطره 65
1.7.10 نتیجه گیری 66
1.7.11 مراجع 66

1-8 ) شبیه سازی اثر هندسه و ابعاد مقسم جریان( (Manifoldبر یکنواختی توزیع جریان در مجموعه ای از میکروکانال های موازی

1.8.1 چکیده 67
1.8.2 مقدمه 68
1.8.3 شبیه سازی 69
1.8.4 هندسه و تشریح مساله 69
1.8.5 معادلات حاکم و شرایط مرزی 70
1.8.6 شبکه بندی و محاسبات عددی 70
1.8.7 یکنواختی جریان 71
1.8.8 اعتبارسنجی 71
1.8.9 اثر فاصله بین ورودی-خروجی 72
1.8.10 اثرعرض 72
1.8.11 اثر طول 73
1.8.12 اثر شعاع منحنی گوشه هایmanifold 73
1.8.13 پارامتر هندسی بی بعد 74
1.8.14 نتیجه گیری 75
1.8.15 Abstract 76

i

ارجاع دهی و رفرنس نویسی

تمام مطالب این بسته مطابق با استاندارد های دانشگاههای وزارت علوم ایران رفرنس دهی شده اند و هیچ قسمتی از بسته وجود ندارد که بدون منبع باشد.

نگارش گروهی

در نگارش و جمع آوری این بسته آموزشی کارشناسان مربوطه ما را همراهی کرده اند.کار گروهی بستر بهتری برای پژوهش فراهم میکند.

<

معرفی منبع برای ادامه پژوهش

در این بسته بیش از 1000 مقاله و منبع در این زمینه معرفی شده است که می توان از آنها برای ادامه مسیر پژوهشی استفاده کرد.

Z

پاسخ به سوالات و پشتیبانی علمی

در قسمت دیدگاه ها  اماده پاسخگویی به سوالات احتمالی شما در حد توان علمی خود هستیم.در صورت نیاز شماره تماس برای ارتباط با محققین برای شما ارسال می گردد.

بخش هایی از فصل دوم بررسی انواع انتقال حرارت در میکروکانال ها

در این مقاله انتقال حرارت جابجایی آزاد نانو سیال آب – اکسید آلومینیوم داخل یک میکروکانال T با روش عددی حجم محدود مورد بررسی قرار گرفته است. معادلات حاکم بر مساله شکل تصحیح شده معادلات ناویر – استوکس جهت استفاده برای نانوسیال ها هستند. شرط مرزی لغزش سرعت و پرش دمایی که مشخصه اصلی میکرو کانال ها هستند روی مرزها اعمال شده است. معادلات حالت دائم با استفاده از روش پیشروی در زمان حل شده اند. برای گسسته سازی عبارت مکانی از روش حجم محدود و برای گسسته سازی عبارات زمانی از رانگ کوتای مرتبه چهار استفاده شده است. از روش تراکم پذیری مصنوعی برای کوپل معادله پیوستگی به معادلات مومنتوم استفاده شده است، که برنامه نویسی آن ساده تر و سرعت همگرایی آن بالاتر است. یک برنامه کامپیوتری به زبان FORTRAN برای حل معادلات گسسته شده نوشته شده است. نتایج برای اعداد گراشف بین 2^10 تا 5^10 و عدد نادسن بین 0 تا -3^10 در پایان نامه آورده شده است. نتایج نشان می – دهند کاهش قطر متوسط نانوذرات موجب افزایش انتقال حرارت و عدد ناسلت می گردد، افزایش درصد متوسط حجمی نانوذرات نیز موجب موجب افزایش انتقال حرارت و عدد ناسلت می گردد. اما از طرفی افزایش عدد نادسن موجب کاهش انتقال حرارت و عدد ناسلت می گردد.

فهرست کامل فصل دوم بررسی انواع انتقال حرارت در میکروکانال ها

2-1) بررسی انتقال حرارت جریان سیال غیر نیوتونی دریک میکروکانال تحت یک میدان مغناطیسی خارجی

2.1.1 چکیده 77
2.1.2 فهرست علائم 77
2.1.3 مقدمه 78
2.1.4 تعریف مسئله 79
2.1.5 معادلات حاکم 79
2.1.6 شرایط مرزی 82
2.1.7 روش عددی 83
2.1.8 نتایج 84
2.1.9 مراجع 86

2-2) بررسی عددی و انتقال حرارتی اثرات کاهش مخروطی سطح مقطع بر جریان تکفازی در مبدل حرارتی صفحه میکروکانال -ای راهگاه

2.2.1 چکیده 87
2.2.2 مقدمه 88
2.2.3 مبانی نظری، فرضیات و روش حل 88
2.2.4 نتایج و بحث 93
2.2.5 نتیجه گیری 95
2.2.6 مراجع 96

2-3) تحلیل عددی انتقال حرارت جابجایی اجباری در میکروکانال گرماگیر مارپیچی با استفاده از نانوسیال های Al2O3/Water و CuO/Water

2.3.1 چکیده 97
2.3.2 مقدمه 97
2.3.3 مدلسازی 98
2.3.4 حل 99
2.3.5 نتایج 102
2.3.6 نتیجه گیری 108
2.3.7 پیشنهادات 109
2.3.8 منابع 109

2-4) بررسي افزايش انتقال حرارت سيال پليمري در ميكروكانال مارپيچي با مدل FENE-P

2.4.1 چکیده 111
2.4.2 مقدمه 111
2.4.3 معادلات حاكم بر مدل FENE-P 112
2.4.4 تعریف مسئله 112
2.4.5 نتایج 113
2.4.6 نتیجه گیری 114
2.4.7 مراجع 115

2-5) بررسی عددي پارامترهاي انتقال حرارت نانوسیال آب ا- کسید نقره در میکروکانال با فرم دندانه مختلف

2.5.1 خلاصه 116
2.5.2 مقدمه 116
2.5.3 بیان مسئله 118
2.5.4 فرمول بندی 119
2.5.5 نتایج و بحث 120
2.5.6 اعتبارسنجی 120
2.5.7 نتیجه گیری 126
2.5.8 علائم و اختصارات 127
2.5.9 مراجع 128

2-6) بررسی تاثیر اتلافات حرارتی ناشی از ویسکوزیته بر رفتار پروفیل سرعت و انتقال حرارت در میکروکانالها تحت اثر میدان الکتروهیدرودینامیکی

2.6.1 خلاصه 130
2.6.2 مقدمه 131
2.6.3 نحوه اعمال نیروی الکتروهیدرودینامیک در میکروکانالها 133
2.6.4 بررسی دو بعدی انتقال حرارت و جریان سیال در یک میکروکانال تحت میدان EHDدر حالت پایدار 133
2.6.5 بی بعد سازی معادلات حاکم 135
2.6.6 الگوریتم حل 136
2.6.7 استقلال شبکه مورد حل 137
2.6.8 اعتبار سنجی نتایج انتقال حرارت 138
2.6.9 اثر اتلاف حرارتی ناشی از ویسکوزیته بر روی انتقال حرارت و جریان سیال 139
2.6.10 اثر اتلاف حرارتی ناشی از ویسکوزیته بر پروفیل حرارت در میکروکانال در حالت توسعه یافته 142
2.6.11 اثر اعمال میدان الکتروهیدرودینامیکی بر پروفیل سرعت و پروفیل حرارت در حالت توسعه یافته 143
2.6.12 اثر اعمال میدان الکتروهیدرودینامیکی بر اتلاف حرارتی ناشی از ویسکوزیته 146
2.6.13 نتیجه گیری 147
2.6.14 مراجع 148

2-7) بررسی عددی انتقال حرارت همرفت آزاد نانوسیال آب-اکسید آلومینیوم داخل یک میکروکانالΓشکل

2.7.1 چکیده 149
2.7.2 مقدمه 149
2.7.3 متن مقاله 150
2.7.4 نتایج و بحث 153
2.7.5 مراجع 157

2-8) شبیه سازی انتقال حرارت درکانال های با جریاى های آرام با استفاده از جدا کننده با حرکت زاویه دار

2.8.1 چکیده 159
2.8.2 Abstract 160
2.8.3 مقدمه 161
2.8.4 هندسه مساله 161
2.8.5 روش کار 162
2.8.6 معادلات حاکم 162
2.8.7 شبیه سازی 163
2.8.8 نتایج آب خالص ونانوسیال 163
2.8.9 نانوسیال باکسرحجمی 1 درصد 164
2.8.10 بررسی عدد رینولدز و کسرحجمی نانوذره 164
2.8.11 بررسی عدد ناسلت باکسرحجمی 3 درصد 164
2.8.12 نانوسیال باکسرحجمی 5 درصد 164
2.8.13 نتایج 165
2.8.14 مراجع 165

تعداد صفحه بسته آموزشی

تعداد منابع معرفی شده برای ادامه کار

تعداد پشتیبانان مخصوص این فایل

قسمت هایی از فصل سوم بررسی جریان ها و خواص در میکروکانال ها به کمک دینامیک سیالات محاسباتی و کامسول

مطالعات صورت گرفته در سال های اخیر نشان میدهد که استفاده از میکرو راکتورها افزایش چشمگیری در زمینه فرایندهای صنعتی شیمیایی داشته است. مزایا زیاد این دسته از راکتورها مانند کوتاهی مسیر انتقال در میکروکانال، امکان انجام واکنش های مربوط به مواد شیمیایی سمی، انتقال حرارت زیاد و همچنین نیاز به مقدار کم سیال خنک کننده منجر به توسعه کاربرد میکرو کانال ها شده است [۱-۲]. یکی از اصلی ترین مشخصات میکرو راکتورها نسبت بالای سطح به حجم آنها است، بدیهی است کوچک شدن اندازه راکتورها کمک شایانی به افزایش بازدهی واحدهای صنعتی، کاهش مصرف انرژی و هزینه عملیاتی مینماید [۳] استفاده از میکرو کانال ها برای انجام استخراج مایع مایع بسیار سودمند است. استخراج مایع-مایع بطور فزاینده ای در بسیاری از صنایع همچون نفت، هیدرومتالورژی، صنایع غذایی و شیمیایی حائز اهمیت است. در طی بیست سال اخیر تقاضا استخراج فلزات کمیاب خاکی با توجه به کاربرد گسترده این دسته از فلزات در تجهیزات الکترونیکی به سرعت افزایش یافته است [۴-۶]. استخراج با حلال یک روش چند کاربردی برای حذف، جداسازی و تغلیظ یونهای فلزی در محیطهای آبی مخلوط فلزات است [۷-۹]. استخراج با استفاده از حلال های تجاری مانندCyanex301 , Cyanex302 و Cyanex272 ، Cyanex925 و D2EHPA به طور گسترده ای برای تغلیظ و جداسازی عناصر خاکی نادر مورد استفاده قرار گرفته اند. یانگ و همکاران [۱۳] با استفاده از آغشته کردن D2EHPA بر روی 2-Amberlite XAD، جداسازی روی و مس از محلول سولفوریکی را مورد مطالعه قرار داده اند. جیا و همکاران توسط Cyanex302 استخراج Tm از محلول اسید کلریدریک با رزین های استخراجی را مورد بررسی قرار داده اند. در دهه های اخیر محققان استخراج با حلال در میکرو کانال ها را یکی از موثرترین و کاربردی ترین تکنیکها برای استخراج یونهای فلزی معرفی کردند (۱۵).

فهرست کامل فصل سوم بررسی جریان ها و خواص در میکروکانال ها به کمک دینامیک سیالات محاسباتی و کامسول

3-1 ) بررسی اثرتغییرات خواص سیال بااستفاده از آنالیز دینامیک سیالات محاسباتی برای جریان دوفازی درمیکروکانال

3.1.1 خلاصه 167
3.1.2 مقدمه 167
3.1.3 مدل محاسباتی 168
3.1.4 نتایج 170
3.1.5 نتیجه گیری و جمع بندی 177
3.1.6 مراجع 177

3-2 ) آنالیز دینامیک سیالات محاسباتی (CFD) جوشش جریانی مادون سرد درمیکروکانالی

3.2.1 خلاصه 179
3.2.2 مقدمه 179
3.2.3 جوشش 180
3.2.4 روش شناسی عددی 181
3.2.5 معادلات حاکم 181
3.2.6 بقای جرم 181
3.2.7 بقای ممنتم 181
3.2.8 بقای انرژی 181
3.2.9 نیرو هاي بین سطح مشترک دو فاز 182
3.2.10 جوشش 182
3.2.11 انتقال جرم در سطح حباب 185
3.2.12 نرخ تبخیر 185
3.2.13 نرخ چگالش 185
3.2.14 توصی مسئله 186
3.2.15 نتایج و بحث 187
3.2.16 دماي دیواره و دماي میانگین سیال 187
3.2.17 کسر حجمی بخار 188
3.2.18 افت فشار و ضریب اصطکاک 188
3.2.19 عدد ناسلت و ضریب انتقال حرارت 190
3.2.20 نتیجه گیری 191
3.2.21 مراجع 191

3-3 ) مطالعه اثر تغییر هندسه میکروکانال بر دینامیک تشکیل قطره با استفاده از نوسانات کمیتهای جریان

3.3.1 چکیده 193
3.3.2 مقدمه 193
3.3.3 فیزیک تشکیل قطره در میکروکانال 194
3.3.4 تاریخچه مطالعات و تحقیقات صورت گرفته 196
3.3.5 بیان مسئله 198
3.3.6 روش عددی و معادلات حاکم 200
3.3.7بحث و نتیجه گیری 202
3.3.8 استقلال از شبکه 202
3.3.9 اعتبارسنجی 203
3.3.10بحث و نتیجه گیری 203
3.3.11 سایز قطرات 203
3.3.12 الگوی تناوبی حاکم بر فشار 203
3.3.13 الگوی فشار در طول کانال 204
3.3.14 انیمیشن های تشکیل قطره 207
3.3.15 مراجع 207

3-4 ) شبیه سازی اختلاط و بررسی افت فشار درطراحی میکرومیکسر غیرفعال کارآ با موانع Wدر طول مسير به كمك ديناميك سيالات محاسباتي

3.4.1 چکیده 209
3.4.2 نکات برجسته پژوهش 209
3.4.3 مقدمه 210
3.4.4 هندسه مساله 210
3.4.5 معادلات حاكم و روش حل عددي 211
3.4.6 نتایج 212
3.4.7 نتیجه گیری 212
3.4.8 مراجع 213
3.4.9 Abstract 214

3-5 ) شبیه سازی جذب گاز دی اکسیدکربن با محلول مونواتانول آمین در میکروکانال با دینامیک سیالات محاسباتی

3.5.1 چکیده 215
3.5.2 نکات برجسته پژوهش 215
3.5.3 مقدمه 216
3.5.4 شبیه سازیCFD 217
3.5.5 معادلات حاکم 217
3.5.6 معادله پیوستگی 217
3.5.7 دامنه فیزیکی و روش محاسبات 218
3.5.8 نتایج و بحث 218
3.5.9 محاسبه ضریب انتقال جرم در فاز مایع 219
3.5.10 اثر سرعت گاز بر ،افت فشار پروفایل سرعت و غلظت متوسط گاز دی اکسید کربن 219
3.5.11 اثرات نسبت ابعاد بر پروفایل سرعت و افت فشار 220
3.5.12 نتیجه گیری 221
3.5.13 مراجع 221
3.5.14 Abstract 223

3-6 ) شبیه سازی استخراج مایع-مایع در میکروکانالها با استفاده از نرم افزارکامسول

3.6.1 چکیده 224
3.6.2 نکات برجسته پژوهش 224
3.6.3 مقدمه 225
3.6.4 مدلسازی 225
3.6.5 کانتورهای غلظت و سرعت 226
3.6.6 نتیجه گیری 227
3.6.7 مراجع 227
3.6.8 Abstract 229

3-7 ) شبیه سازی CFDهیدرودینامیک جریان در میکروکانال سیکلونی

3.7.1 چکیده 230
3.7.2 نکات برجسته پژوهش 230
3.7.3 مقدمه 231
3.7.4 شبیه سازی CFD 232
3.7.5 هندسه، مش و شرایط مرزی 232
3.7.6 شبیه سازی عددی 233
3.7.7 بحث و بررسی نتایج 234
3.7.8 نتیجه گیری 235
3.7.9 مراجع 235
3.7.10 Abstract 236

قسمت هایی از فصل چهارم بررسی تاثیر زانویی و اختلاط در میکروکانال ها

استخراج مایع-مایع به طور گسترده در فرآیندهای صنایعی همانند صنایع نفت و پتروشیمی، صنایع غذایی، صنایع هیدرومتالوژی و صنایع شیمیایی بکار گرفته میشود[1]. در سالهای اخیر، میکروکانال ها به خاطر مزایای مختلف از جمله مسیر انتقال کوتاه ، دارا بودن نسبت سطح به حجم بالا ، امکان انجام واکنش هایی شامل مواد خطرناک و سمی، ایمنی، نرخ تولید بالا، بازده بالا و هندسه ساده در فرآیندهای انتقال جرم و حرارت مورد استفاده قرار گرفته اند [۲]. محدودیت های استفاده از میکرو کانال ها عبارتند از افت فشار نسبتا زیاد و محدودیت در بکارگیری جریان حاوی ذرات جامد. با وجود این محدودیتها، استفاده از میکروکانال ها برای انجام استخراج مایع مایع روشی موثر می باشد[۳] هدف از بررسی تکنولوژی های میکرومقیاس در عملیات انتقال جرم رسیدن به کیفیت بالای اختلاط واکنش دهنده ها در کمترین فضا، زمان و انرژی است [۴]. کیفیت اختلاط معمولا به تولید آشفتگی وابسته است که این تولید آشفتگی در سیستم های اختلاط به دو صورت فعال و یا منفعل صورت می گیرد. تکنیک اختلاط فعال با استفاده از یک نیروی خارجی مانند همزن مکانیکی، نیروی مغناطیسی و صورت می گیرد اما در تکنیک منفعل از هیچ نیروی خارجی استفاده نمی گردد. استاتیک میکسرها نمونه هایی از اختلاط با | تکنیک منفعل هستند [۵]

فهرست کامل فصل چهارم بررسی تاثیر زانویی و اختلاط در میکروکانال ها

4-1 ) شبیه سازی اختلاط سیال ویسکوپلاستیک در میکروکانال با دیواره هایپرالاستیک

4.1.1 چکیده 237
4.1.2 مقدمه 237
4.1.3 توصیف هندسه و معادلات حاکم 238
4.1.4 مشخصات هندسی 238
4.1.5 معادلات حاکم 239
4.1.6 شرایط مرزی 240
4.1.7 شبیه سازی عددی 240
4.1.8 نتایج و بحث روی نتایج 241
4.1.9 نتیجه گیری 245
4.1.10 مراجع 245

4-2 ) بررسی عملکرد اختلاط و انتقال جرم در میکروکانال سیکلونی

4.2.1 چکیده 246
4.2.2 مقدمه 246
4.2.3 مواد و روش ها 247
4.2.4 سامانه آزمایشگاهی 248
4.2.5 روش انجام آزمایش 249
4.2.6 تعاریف 249
4.2.7 بحث و بررسی نتایج 250
4.2.8 بررسی عملکرد آرایش سیکلونی 250
4.2.9 بررسی اثر ابعاد ورودی 251
4.2.10 نتیجه گیری 252
4.2.11 مراجع 253

4-3 ) مطالعه و مدلسازی ضريب اتلاف در جريان آرام داخل زانويی نود درجه يک ميکروکانال

4.3.1 چکیده 254
4.3.2 مقدمه 254
4.3.3 پژوهش های انجام شده و نتايج آنها 255
4.3.4 محاسبه ضريب افت 257
4.3.5 روش حل معادلات و مشخصات سيال 257
4.3.6 استقلال از شبکه 258
4.3.7 اعتبارسنجی 258
4.3.8 مدلسازی 259
4.3.9 نتایج 259
4.3.10 مراجع 260

%

میزان رضایت

میزان رضایت افراد خریدار این بسته بعد از خرید

(نظر سنجی به وسیله ایمیل و یک هفته بعد ازخرید بسته انجام می گیرد)

قسمت هایی از فصل پنجم شبیه سازي عددي جریان لغزشی آرام در میکروکانال هاي با مقطع ذوزنقه ای

توانایی ساخت ابزارهای کوچک در حدود میکرون (MEMS) بهانه ای جدید برای تحقیقات گسترده علمی شده است و آهنگ رشد مقالات علمی با ایده های نو را شتاب داده است. حوزه سیالاتی (MEMS) شامل طراحی و ساخت ابزارهایی برای انتقال ماهرانه و هدفمند سیالات است. مطالعات علمی این حوزه تحت نام میکروسیالات انجام می شود و در این میان میکرو کانال ها آتش علاقه به مکانیک سیالات کلاسیک را مجددا شعله ور ساخته اند. به طور کلی کانال هایی با قطر هیدرولیکی بین ۱ تا ۱۰۰ میکرومتر را میکرو کانال می نامند و از آن ها به منظورهای مختلفی نظیر انتقال حرارت، انتقال گونه های جرمی و طراحی لایه های سطحی در ابزار (MEMS استفاده می شود.
استفاده از سیستم های میکروسیالی برای کنترل حجم های کوچک سیال، فواید بسیاری را در صنایع مهندسی شیمی و بیوشیمی دارد. تولیدات میکروسیالی پیشرفته شامل مبدل های حرارتی مینیاتوری برای خنک کردن سیکل های مرکب، میکرو راکتورها برای تولید مقادیر کم مواد خطرناک یا گران، سنسورهای بیوشیمیایی lab – on – a – chip که آزمایشات بیولوژیک پیچیده روی نمونه های نانو لیتری انجام می دهند، سیستم های کروماتوگرافی (رنگ نگاری) گاز قابل حل برای یافتن منابع آلوده کننده هوا می باشند. وجه مشترک بین این مثال ها نیاز به حرکت دادن سیال در وسیله به صورت کنترل شده است [۲]

فهرست کامل فصل پنجم شبیه سازي عددي جریان لغزشی آرام در میکروکانال هاي با مقطع ذوزنقه ای

5-1 ) شبیه سازي عددي جریان لغزشی آرام در میکروکانال هاي با مقطع ذوزنقه اي

5.1.1 فصل اول:کلیات 277
5.1.1.1 آشنایی با میکروکانال ها 278
5.1.1.2 تاثیرات اندازه 281
5.1.1.3 نسبت بین نیروي سطحی و نیروي بدنی 281
5.1.1.4 نسبت بین وسیله و مقیاس هاي طولی اصلی 282
5.1.1.5 نیروهاي سطحی 283
5.1.1.6 نیروهاي وندروالس 284
5.1.1.7 نیروهاي الکترواستاتیک 285
5.1.1.8 نیروهاي فضایی 288
5.1.1.9 جریان در میکرو ساختارها 288
5.1.1.10 جریان هاي گازي در میکرو کانال ها 288
5.1.1.11 جریان هاي مایع در میکروکانال ها 290
5.1.1.12 انتشار در میکروکانال ها 292
5.1.1.13 جریان گذرنده از میکرونازل ها 294
5.1.1.14 میرایی هوا در MEMS 296
5.1.1.15 بررسی میکروجریان 298
5.1.1.16 مبدل هاي جریان 301
5.1.1.17 حسگرهاي میکروجریان 303
5.1.1.18 بادسنج های خودکار 303
5.1.1.19 حسگرهاي تنش برشی 304
5.1.1.20 فشارسنج ها 306
5.1.1.21 دماسنج ها 307
5.1.1.22 محرك هاي میکروجریان 307
5.1.2 فصل دوم: جریان گاز در میکروکانال ها 310
5.1.2.1 نیاز به مجراهاي جریان کوچکتر 311
5.1.2.2 طبقه بندي جریان کانال 313
5.1.2.3 شرایط اساسی انتقال حرارت و افت فشار 314
5.1.3 فصل سوم: جریان تک فاز گازي در میکروکانال ها 317
5.1.3.1 ترقیق و اثرات دیوار در میکروکانال ها 318
5.1.3.2 گاز در مرتبۀ مولکولی 318
5.1.3.3 مقیاس هاي طولی میکروسکوپیک 318
5.1.3.4 برخوردهاي بین مولکولی دوتایی در گازهاي ساده رقیق 319
5.1.3.5 فرض پیوستگی و تعادل ترمودینامیکی 324
5.1.3.6 مقایسه رقیق سازي و عدد نادسن 327
5.1.3.7 اثرات دیواره 330
5.1.3.8 رژیم هاي جریان گاز در میکروکانال ها 331
5.1.3.9 مدل گاز کامل 333
5.1.3.10 رژیم جریان پیوسته 334
5.1.3.11 معادلات ناویر- استوکس تراکم پذیر 334
5.1.3.12 شرایط مرزي کلاسیک 335
5.1.3.13 رژیم جریان لغزشی 336
5.1.3.14 معادلات پیوسته NS-QGD-QHD 336
5.1.3.15 شرایط مرزي لغزشی مرتبه اول 338
5.1.3.16 شرایط مرزي مرتبۀ بالا 342
5.1.3.17 ضرایب تطبیق 343
5.1.3.18 جریان گذار و جریان مولکولی آزاد 344
5.1.3.19 روابط بورنت 344
5.1.3.20 فشار رانشی جریان هاي پایدار لغزشی در میکروکانال ها 347
5.1.3.21 جریان صفحه اي بین صفحات موازي 349
5.1.3.22 حل مرتبه اول 349
5.1.3.23 حل هاي مرتبه دوم 353
5.1.3.24 جریان گاز در میکروکانال هاي دایره اي 354
5.1.3.25 حل مرتبه اول 355
5.1.3.26 حل مرتبه دوم 356
5.1.3.27 جریان گاز در کانال هاي حلقوي 357
5.1.3.28 جریان گاز در میکروکانال هاي مستطیلی 358
5.1.3.29 حل درجه اول 358
5.1.3.30 حل مرتبه دوم 360
5.1.3.31 انتقال حرارت در میکروکانال ها 365
5.1.3.32 انتقال حرارت در یک میکروکانال مسطح 366
5.1.3.33 انتقال حرارت براي یک جریان تراکم ناپذیر توسعه یافته 366
5.1.3.34 انتقال حرارت براي جریان تراکم پذیر در حال توسعه 368
5.1.3.35 انتقال حرارت در یک میکروکانال دایره اي 368
5.1.3.36 انتقال حرارت در یک میکروکانال مستطیلی 369
5.1.4 فصل چهارم: شبیه سازي جریان در میکروکانال ذوزنقه اي و نتایج حاصل 371
5.1.4.1 مقدمه 372
5.1.4.2 مدل ریاضی مسئله 373
5.1.4.3 طراحی مسئله و مدلسازي کانال 376
5.1.4.4 هندسه کانال 376
5.1.4.5 ایجاد شبکه 377
5.1.4.6 شرایط مرزی 378
5.1.4.7 ررش حل عددی 379
5.1.4.8 نتایج حاصل و بحث پیرامون آن ها 380
5.1.4.9 پروفیل سرعت 380
5.1.4.10 عدد پویزل 385
5.1.4.11 عدد ناسلت 388
5.1.4.12 نتایج 391
5.1.4.13 پیوست ها 392
5.1.4.14 منابع و ماخذ 393
5.1.4.15 ABSTRACT 395

قسمت هایی از فصل ششم بررسي اثرتشعشعي ميكروكانال هاي قابل استفاده در خنک کاری تجهیزات الکترونیکی

در این پژوهش تحلیلی بر انتقال حرارت تشعشعی در میکرو کانال ها انجام شده است. تحليل حرارتی یک میکروکانال با سطح مقطع مستطیلی شکل که توسط سیال عاملی چون یک نانوسیال تک فاز با جریان لایه ای خنک می شدند. از نتایج کارهای قبلی که در شرایط دیواره دما ثابت به دست آمده بودند در این بررسی استفاده شد و نقشه خطای روش یک معادله ای و دو معادله ای در شناسایی مسائلی که اثر تشعشع در آنها بیشتر است استفاده شد. تبادل تشعشعی بین سطوح سقف و کف میکرو کانال بررسی شد. به اثر حضور نانوذره ها و اثر تشعشع در فاصله های بسیار کم نیز اشاره شد.

فهرست کامل فصل ششم بررسي اثر تشعشعي ميكرو كانال هاي قابل استفاده در خنک کاری تجهیزات الکترونیکی

6-1 ) بررسي اثرتشعشعي ميكروكانال هاي قابل استفاده در خنک کاری تجهیزات الکترونیکی

6.1.1 فصل اول:معرفی میکروکانال ها 411
6.1.1.1 نيازمندي به گذرگاه هاي باريكتر براي عبور جريان 412
6.1.1.2 دسته بندي كانال ها 414
6.1.1.3 فرضيات اوليه در انتقال حرارت و افت فشار در ميكروكانال ها 415
6.1.2 فصل دوم:جریان سیال درمیکروکانال ها 422
6.1.2.1 پیشگفتار 423
6.1.2.2 خصوصيات منحصر به فرد مايعات در ميكروكانال ها 424
6.1.2.3 هيدروديناميك محيط هاي پيوسته براي جريان داخل كانال ها 427
6.1.2.4 قطر هیدرولیکی 430
6.1.2.5 جريان در مجراهاي باريك دايره شكل 431
6.1.2.6 طول توسعه يافتگی 433
6.1.2.7 گذار به جريان مغشوش 434
6.1.2.8 كانال هاي غيردايره اي 435
6.1.2.9 مطالعه آزمايشگاهي جريان درون ميكروكانال ها 436
6.1.2.10 توصيف های ارائه شده جهت تشريح رفتارهاي اندازه گيري شده جريان 441
6.1.2.11 اندازهگيري سرعت در ميكروكانال ها 443
6.1.2.14 كانال هاي غيرخطي 444
6.1.2.15 اثرات ظرفیتی 446
6.1.3 فصل سوم:انتقال حرارت درمیکروکانال ها 447
6.1.3.1 پیشگفتار 448
6.1.3.2 اصول انتقال حرارت در ميكروكانال ها 450
6.1.3.3 حالت هاي انتقال حرارت 450
6.1.3.4 فرضیه پیوستگی 451
6.1.3.5 اصول ترموديناميك 452
6.1.3.6 قوانین کلی 453
6.1.3.7 قوانین خاص 454
6.1.3.8 معادلات حاکم 455
6.1.3.9 اثرات اندازه 456
6.1.3.10 انتقال حرارت جابجايي تك فاز در ميكروكانال ها 456
6.1.3.11 ساختار جريان 457
6.1.3.12 طول ورودی 457
6.1.3.13 معادلات حاکم 459
6.1.3.14 جابجايي اجباري در جريان هاي گازي تماماً توسعه یافته 459
6.1.3.15 جابجايي اجباري در جريان مايع تماماً توسعه یافته 465
6.1.4 فصل چهارم:اثرات انتقال حرارت تشعشعی درمیکروکانال ها و درحضور نانوسیال ها 470
6.1.4.1 پیشگفتار 471
6.1.4.2 روابط کلی 471
6.1.4.3 حالت هاي انتقال حرارت كوپل شده و كوپل نشده 473
6.1.4.4 رهيافت حجم كنترل براي هدايت در راستاي ديواره ميكروكانال 474
6.1.4.5 تشعشع به همراه هدايت 476
6.1.4.6 تشعشع توام با هدايت و جابجايي 488
6.1.4.7 اصل برهم نهي تشعشع، جابجايي و هدايت 490
6.1.4.8 برهم نهي اثرات انتقال حرارت تشعشعي با انتقال حرارت جابجايي و هدايت 492
6.1.4.9 برهم نهی 492
6.1.4.10 روش هاي محاسبات انتقال حرارت 493
6.1.4.11 جريان نانو سيال ها در ميكروكانال هاي چاه هاي حرارتي 500
6.1.4.12 پخشیدگی انرژی توسط ذرات 501
6.1.4.13 پخشيدگي رايلي توسط كره هاي كوچك 502
6.1.4.14 تقويت انتقال حرارت در اثر تونل زني فوتون ها 503
6.1.4.15 مقايسه نتايج 506
6.1.4.16 تبادل تشعشعي بين سطوح كف و ديواره ميكروكانال 510
6.1.5 فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادات 515
6.1.5.1 نتیجه گیری و پیشنهادات 516
6.1.5.2 نتیجه گیری 516
6.1.5.3 پیشنهادات 517
6.1.5.4 کتابنامه 518
6.1.5.5 ABSTRACT 526

منابع معرفی شده به صورت فایل Word وPDF در اختیار شما قرار می گیرد.

تومان70,000 تومان35,000افزودن به سبد خرید