50 در صد تخفیف ویژه برای این بسته پژوهشی به مدت محدود

005

روز

:

16

ساعت

:

27

دقیقه

:

04

ثانیه(s)

بسته جامع پژوهشی بررسی و مدیریت ایمنی راه ها و مطالعه راهنمای ممیزی مربوط به ایمنی در راه ها

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه بررسی و مدیریت ایمنی راه ها و مطالعه راهنمای ممیزی مربوط به ایمنی در راه ها است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

  • در فصل اول این پژوهش بررسی ممیزی ایمنی راه ها بررسی شده است
  • در فصل دوم این پژوهش بررسی شاخص های مسیر حرکت در ایمنی راه ها بررسی شده است
  • در فصل سوم این پژوهش جنبه های مدیریتی ایمنی راه ها بررسی شده است
  • در فصل چهارم این پژوهش راهکارهای نوین در ایمنی راه ها بررسی شده است
  • در فصل پنجم این پژوهش نقش تبلیغات و تابلوهای تبلیغاتی در ایمنی راه ها بررسی شده است

قسمت هایی از فصل اول بررسی ممیزی ایمنی راه ها

با رشد روز افزون وسايل نقل به در کشورهای در حال توسعه، در اکثر این کشورها سطح ایمنی راهها در حال کاهش بوده و آمار تصادفات رشد فزاینده ای را نشان می دهد اگر چه در حوادث و تصادفات جاده ای سه عامل انسان، وس يله نقل به و راه موثر می باشند، ولی آنچه که در وحله اول به دست اندر کاران حمل ونقل مربوط می شود، ارایه یک سطح کیفی مناسب از تسهیلات حمل ونقل می باشد . عدم رعایت موارد و استانداردهای مرتبط با ایمنی در مراحل امکان سنجی، طراحی، ساخت و بهره برداری پروژه های مرتبط با راه موجب شکل گیری مقاطع حادثه خیز در شبکه راههای کشور می گردد.
ممیزی ایمنی ابزاری مؤثر در افزایش ایمنی راه از طریق بررسی و شناسایی رسمی نقاط ضعف و مشکل ساز راه و محیط اطراف آن توسط تیمی مستقل و متشکل از کارشناسان متخصص و مجرب تحت عنوان مميز قبل از وقوع حوادث جاده ای می باشد . سابقه مبحث ممیزی ایمنی راه در کشورهای مختلف حدودا به ۲۰ سال گذشته بازگشته و مبدأ أن کشور انگلیس محسوب می گردد و هم اکنون کشورهای زیادی به ویژه انگلیس، دانمارک، فرانسه، نیوزلند، ایالات متحده، کانادا، نروژ و استرالیا در زمره کشورها بی قرار دارند که این مقوله را به طور جدی در دستور کار خود برای ایمن سازی راهها قرار داده اند . البته توجه به این نکته ضروری است که مبحث ممیزی ایمنی راه بس پیار فراتر از مبحث بازرسی و همین طور تع بين نقاط حادثه خیز می باشد . یکی از ویژگیهای اصلی ممیزی آن است که علاوه بر پروژه های در دست بهره برداری این امکان فراهم می گردد که از مراحل اولیه تا نهایی طراحی و ساخت پروژهای راه، بتوان برای بهبود پارامترهای مؤثر در ایمنی راه اقدام نمود . با توجه به موارد فوق، ته به و ارایه منابع تخصصی مرتبط با ممیزی ایمنی راه جهت آشنایی با مفاهیم، چارچوب اجراء مزایای اقتصادی و تهیه مقدمات اجرایی نمودن آن در کشور ایران با توجه به رشد فزاینده حوادث جاده ای امری لازم و غیرقابل اجتناب می باشد.

فهرست کامل فصل اول بررسی ممیزی ایمنی راه ها

1-1 ) راهنماي ممیزي ايمني راه

1.1.1 فصل اول:کلیات 9
1.1.1.1 هدف 10
1.1.1.2 پیش زمینه 10
1.1.1.3 مهوم ممیزی ایمنی راه 10
1.1.1.4 ممیزي ايمني راه چیست؟ 10
1.1.1.5 هدف از كاربرد ممیزي ايمني راه چیست؟ 11
1.1.1.6 چرا استفاده از راهنماهاي كانادايي توصیه مي گردد؟ 12
1.1.1.7 ساختار راهنما 14
1.1.2 فصل دوم : بررسي فعالیتهاى انجام شده در رابطه با ممیزى ايمنى راه 15
1.1.2.1 انگلستان 15
1.1.2.2 استرالیا 16
1.1.2.3 نیوزیلند 17
1.1.2.4 آمریکا 17
1.1.2.5 کانادا 18
1.1.2.6 بريتیش كلمبیا 18
1.1.2.7 آلبرتا 19
1.1.2.8 اونتاريو 19
1.1.2.9 کبک 20
1.1.2.10 نیوبرونسويک 21
1.1.2.11 نوا اسكوتیا 21
1.1.2.12 جزيره پرنس ادوارد 21
1.1.3 فصل سوم : اصول ايمني راه 22
1.1.3.1 تعريف ممیزي ايمني راه 22
1.1.3.2 مراحل ممیزي ايمني راه 23
1.1.3.3 مرحله امكان سنجي 23
1.1.3.4 مرحله طرح اولیه 24
1.1.3.5 مرحله طرح جزئیات 24
1.1.3.6 مرحله قبل از افتتاح 24
1.1.3.7 مرحله پس از افتتاح 24
1.1.3.8 انواع پروژه هاي تحت ممیزي 25
1.1.3.9 تیم ممیزي 26
1.1.3.10 عدم وابستگی 26
1.1.3.11 صلاحیت ها 27
1.1.3.12 تجربه 27
1.1.3.13 تعداد افراد تیم ممیزي 27
1.1.3.14 انتخاب اعضاي تیم در مراحل ممیزي 28
1.1.3.15 نقشها و مسؤولیتهاي اعضاي تیم ممیزي 28
1.1.3.16 كارفرماي طرح 29
1.1.3.17 تیم طراحي / مدير پروژه 30
1.1.3.18 تیم ممیزی 30
1.1.3.19 سازماندهي ممیزي ايمني راه 31
1.1.3.20 ممیزيهاي انجام شده به وسیله تیم يا ممیزان متخصص 32
1.1.3.21 ممیزيهاي انجام شده به وسیله ساير طراحان 32
1.1.3.22 آموزش ممیزان 33
1.1.3.23 نظارت و ارزيابي 34
1.1.4 فصل چهارم: فرآيند ممیزي ايمني راه 34
1.1.4.1 انتخاب تیم ممیزي ايمني 35
1.1.4.2 گردآوري اطلاعات پیش زمینه 35
1.1.4.3 جلسه آغازین 35
1.1.4.4 فرايند انجام ممیزي 36
1.1.4.5 ممیزی راه ها 36
1.1.4.6 ممیزي امكانات و قسمتهاي خاص از راه 39
1.1.4.7 ممیزي راههاي شهری 39
1.1.4.8 ارايه گزارش ممیزي ايمني 40
1.1.4.9 جلسه تكمیلي 41
1.1.4.10 پیگیری 42
1.1.5 فصل پنجم :نگاهي اجمالي به چک لیستهاي ممیزي ايمني راه 42
1.1.5.1 ساختار چک لیستها 43
1.1.5.2 استفاده از چک لیستها 43
1.1.6 فصل ششم :كاربردهاي اقتصادي ممیزي ايمني راه 44
1.1.6.1 هزينه هاي انجام ممیزيهاي ايمني راه 44
1.1.6.2 مزاياي انجام ممیزي ايمني راه 45
1.1.6.3 نسبت سود به هزينه انجام ممیزي ايمني راه 45
1.1.7 فصل هفتم :نگاهي به مسايل قانوني و حقوقي ممیزي ايمني راه 46
1.1.7.1 نتیجه گیری 50
1.1.7.2 منابع 51

1-2 ) بررسي ضرايب تعديل تصادف((AMFو کاربرد ماژول CPMدر مدل های IHSDMو RSRAP در ممیزی ايمني راه های برون شهری دوخطه

1.2.1 چکیده 52
1.2.2 مقدمه 53
1.2.3 نگاه اجمالی بر IHSDM 54
1.2.4 ماژول پیش بینی تصادفات 54
1.2.5 اطلاعات مورد نیاز CPM 55
1.2.6 تعریف و کاربرد ضرایب AMF 55
1.2.7 ضريب مربو به تعريض خط 56
1.2.8 ضريب مربو به تعريض شانه 56
1.2.9 ضريب مربو به طرح کناره راه 57
1.2.10 ضريب مربو به قوس های افقي 57
1.2.11 ضريب مربو به تقاطع های هم سطح 58
1.2.12 ترکیب ضرایب AMF 59
1.2.13 مطالعات قبلی 60
1.2.14 بازبیني مطالعات مربوطه در ايالت يوتا 60
1.2.15 بررسی مطالعات قبلی مربوطه در اروپا 60
1.2.16 مطالعات قبلی مربوطه درایران 62
1.2.17 نتیجه گیری 62
1.2.18 مراجع 63
1.2.19 ABSTRACT 66

i

ارجاع دهی و رفرنس نویسی

تمام مطالب این بسته مطابق با استاندارد های دانشگاههای وزارت علوم ایران رفرنس دهی شده اند و هیچ قسمتی از بسته وجود ندارد که بدون منبع باشد.

نگارش گروهی

در نگارش و جمع آوری این بسته آموزشی کارشناسان مربوطه ما را همراهی کرده اند.کار گروهی بستر بهتری برای پژوهش فراهم میکند.

<

معرفی منبع برای ادامه پژوهش

در این بسته بیش از 1000 مقاله و منبع در این زمینه معرفی شده است که می توان از آنها برای ادامه مسیر پژوهشی استفاده کرد.

Z

پاسخ به سوالات و پشتیبانی علمی

در قسمت دیدگاه ها  اماده پاسخگویی به سوالات احتمالی شما در حد توان علمی خود هستیم.در صورت نیاز شماره تماس برای ارتباط با محققین برای شما ارسال می گردد.

بخش هایی از فصل دوم بررسی شاخص های مسیر حرکت در ایمنی راه ها

شانه راه محلی برای توقف اضطراری خودروها و معبری برای عبور اضطراری به منظور پرهیز از یک حاثه است. به علاوه احساس باز بودن فضای عبور را به وجود می آورد که از این طریق، سبب راحتی رانندگی و سفر و برخورداری از حالتی آزاد و بدون محدودیت می شود[۱] شانه راه یک تکیه گاه جانبی برای لایه های زیراساس و اساس و رویه آسفالتی در مسیر اصلی فراهم می کند، زهکشی لایه را بهبود می بخشد، زمانیکه حجم ترافیک به اوج می رسد مسیر و خط موقتی را جهت عبور ایجاد می کند. شانه راه مشخص کننده لبه و کناره راه می باشد. شماری از شانه ها در حالت اوج ترافیک به عنوان مسیرهای فرعی و موقت به هنگام ساخت پل ها و یا سواره رو و اکثر شانه ها به هنگام کنترل و هدایت جریان ترافیک مورد استفاده قرار می گیرند[۲] شانه ها باید با دوام و پایدار، هماهنگی و سازگار با روسازی مسیر اصلی، دارای قابلیت کافی جهت سرویس دهی به وسایل نقلیه سنگین به هنگام خروج و تجاوز از مسیر سواره رو و دارای دوام و مقاومت کافی در برابر وسایل نقلیه در هنگام توقف باشند[۲).

فهرست کامل فصل دوم بررسی شاخص های مسیر حرکت در ایمنی راه ها

2-1) بررسی مطالعات انجام شده درخصوص تاثیرات روسازی برایمنی راه

2.1.1 چکیده 67
2.1.2 مقدمه 67
2.1.3 پیشینه تحقیق 69
2.1.4 بیان مسئله 72
2.1.5 مقاومت لغزندگی 72
2.1.6 مفهوم و روابط اصطکاک 72
2.1.7 عوامل موثر درمقاومت لغزندگی 73
2.1.8 قماومت دربرابر لغزندگی و بافت سطح رویه 74
2.1.9 بافت سطح روسازی 75
2.1.10 بافت ریز روسازی 75
2.1.11 بافت درشت روسازی 76
2.1.12 روشهای اندازه گیری بافت روسازی 77
2.1.13 انتخاب نمونه سنگدانه 77
2.1.14 سنگ آهک 77
2.1.15 سنگ بازالت 78
2.1.16 پارامترهای ایمنی تردد 78
2.1.17 عرض جاده 80
2.1.18 وجود دست انداز و مانع درسطح جاده 80
2.1.19 فقدان شانه و یا شانه های معیوب 80
2.1.20 فقدان حفاظ های جانبی 81
2.1.21 سایرپارامترهای مربوط به طرح هندسی 81
2.1.22 علائم و خط کشی ها 82
2.1.23 علائم عمودی 82
2.1.24 علائم افقی 83
2.1.25 قابلتی دید سطح،رنگ،بازتاب نور و ایمنی ترافیک درشب 84
2.1.26 ناهمواری و خرابی روسازی 84
2.1.27 شاخص ناهمواری بین المللی 84
2.1.28 ارزیابی خرابی روسازی 85
2.1.29 شاخص وضعیت روسازی 85
2.1.30 نتیجه گیری 87
2.1.31 مراجع 88

2-2) تاثير مقاومت لغزندگي بر وقوع تصادفات و ايمني آزادراه ها

2.2.1 خلاصه 91
2.2.2 مقدمه 91
2.2.3 هدف تحقيق و روش شناسي 92
2.2.4 هدف 92
2.2.5 اصول اولیه 93
2.2.6 روش تحقیق 93
2.2.7 آنالیز و نتایج 94
2.2.8 تاثير مقاومت لغزندگي بر وقوع تصادف 94
2.2.9 خلاصه و نتيجه گيري 95
2.2.10 پیشنهادات 95
2.2.11 منابع 95

2-3) ارزیابی بکارگیری بتن فشرده غلتکی درشانه های راه های اصلی

2.3.1 خلاصه 97
2.3.2 مقدمه 97
2.3.3 اهداف و روش انجام تحقیق 97
2.3.4 معرفی گزینه های روسازی 98
2.3.5 کاربرد بتن غلتکی درراه سازی 98
2.3.6 تعریف 98
2.3.7 کاربرد 98
2.3.8 جنبه های اقتصادی 99
2.3.9 اجرای شانه ها درروسازی بتن غلتکی 99
2.3.10 آنالیز اقتصادی 100
2.3.11 نتایج حاصل از تحلیل اقتصادی 102
2.3.12 نتیجه گیری 102
2.3.13 مراجع 102

2-4) طراحی مدل ارتقاء ایمنی راه براي قوس هاي افقی با استفاده از فاکتور فاصله دید

2.4.1 خلاصه 103
2.4.2 مقدمه 103
2.4.3 پیشینه تحقیق 104
2.4.4 متغیرهاي موثر بر تصادفات در قوس ها بر اساس فاکتور فاصله دید 106
2.4.5 روش تحقیق 107
2.4.6 مدل سازي 108
2.4.7 نتیجه گیری 109
2.4.8 مراجع 109

2-5) ارزیابی پارامترهاي تاثیرگذار بر عملکرد ایمنی در پروژههاي راهسازي درایران

2.5.1 چکیده 111
2.5.2 مقدمه 111
2.5.3 روش تحقیق 113
2.5.4 نتایج 114
2.5.5 نتیجه گیري و جمع بندي 116
2.5.6 مراجع 117

2-6) ارزیابی و اولویت بندي شاخصهاي افزایش ایمنی و کاهش تصادفات جادهاي بین شهري با استفاده از روش SWOTو AHP

2.6.1 چکیده 119
2.6.2 مقدمه 120
2.6.3 تعریف مسأله و اهداف تحقیق 120
2.6.4 بررسی مطالعات پیشین 121
2.6.5 متدولوژي تحقیق 122
2.6.6 محدوده مطالعاتی 123
2.6.7 تحلیل تصادفات محور قائمشهر- ساري 123
2.6.8 بررسی علت تامه تصادفات محور ساري قائمشهر 123
2.6.9 بررسی وضع موجود محدوده مطالعاتی با استفاده از روش SWOT 125
2.6.10 تعیین معیارها و گزینه هاي تحقیق 125
2.6.11 محاسبه وزن نهایی شاخص ها و راهکارها به روش AHP 128
2.6.12 نتیجه گیری 128
2.6.13 مراجع 131
2.6.14 Abstract 132

تعداد صفحه بسته آموزشی

تعداد منابع معرفی شده برای ادامه کار

تعداد پشتیبانان مخصوص این فایل

قسمت هایی از فصل سوم جنبه های مدیریتی ایمنی راه ها

با توجه به وسعت کشور و رشد جمعیت و افزایش مالکیت وسایل نقلیه و در نتیجه افزایش تبادلات درون و برون منطقه ای، حوادث ترافیکی به یکی از معضلات مهم کشور در بخش حمل و نقل تبدیل شده است. برای رفع این معضل بزرگ و شناسایی عوامل مؤثر پر تصادفات و تعیین میزان تأثیر هر کدام از این عوامل بر حوادث ترافیکی باید از اولویت های اصلی نهاد های مربوطه همچون وزارت راه و ترابری و پلیس راه قرار گیرد. به طور کلی، عوامل اصلی مؤثر بر تصادفات را می توان به چهار گروه شامل جاده ( ویژگی هندسی راه، خصوصیات جریان ترافیک، وسایل نقلیه (توانایی وسیله نقليه نقص فنی قطعات)، عوامل انسانی (خصوصیات راننده، رفتار راننده و توانایی فیزیولوژیکی و روحی راننده و محیط (شرایط جوی تقسیم بندی کرد که این عوامل به صورت زنجیره وار به یکدیگر متصل می باشند. اگر در قوس ها نیاز به کاهش سرعت بیشتری باشد، احتمال وقوع خطا و تصادفات ناشی از خروج از خط، خروج از راه، سر خوردن و… ، به ویژه در قوس های تیز بیشتر است، خطر در موضوعات ترافیکی هنوز تعریف نشده و معیارهای مشخصی ندارد لذا به راحتی از کنار آنها عبور می شود؛ مثلا خطرات در راه چیست؟ خطرات در خودرو چه هستند؟ چون تعریف نشده اند به راحتی از کنار آنها عبور می شود یا حتی به راحتی ایجاد می شوند، خودرو غیر ایمن را می گوییم ایمن است. در صورتیکه تعريف و معیار درست از ایمنی خودرو هنوز تبیین نشده که بر مبنای آن ارزیابی شود.

فهرست کامل فصل سوم جنبه های مدیریتی ایمنی راه ها

3-1 ) مدیریت حوادث راهسازی

3.1.1 خلاصه 133
3.1.2 مقدمه 134
3.1.3 مافهیم و مبانی 135
3.1.4 محیط کاری 135
3.1.5 خطاهای انسانی درحوادث 136
3.1.6 جایگاه پیشگری از حوادث درسیستم های مدیریتی 138
3.1.7 استراتژی های ارتقای عملکرد ایمنی،بهداشت و محیط زیست 138
3.1.8 ایمن سازی فنی یا سخت افزاری 139
3.1.9 ایمن سازی سیستمی یا نرم افزاری 139
3.1.10 ایمن سازی رفتاری یا توسعه فرهنگی 140
3.1.11 مدیریت حوادث 141
3.1.12 برنامه ریزی مقدماتی برای بررسی حادثه 142
3.1.13 تتشکیل تیم بررسی 143
3.1.14 دستیابی به دلایل ومدارک حادثه 143
3.1.15 آنالیز مدارک و دلایل بدست آمده وتعیین علل حادثه 143
3.1.16 گزارش بررسی حادثه 143
3.1.17 برنامه ریزی مقدماتی برای بررسی حادثه 143
3.1.18 نتیجه گیری 146
3.1.19 مراجع 147

3-2 ) ارزیابی مدیریت ایمنی در ارتقاي ایمنی رانندگی درکشور

3.2.1 چکیده 148
3.2.2 مقدمه 148
3.2.3 آثار کلان تصادفات رانندگی بر جامعه 150
3.2.4 تصادفات یک معضل اقتصادي براي جامعه 150
3.2.5 بررسی روند تغییرات تلفات رانندگی 150
3.2.6 موقعیت وقوع تصادفات رانندگی 152
3.2.7 سهم عوامل موثر در وقوع تصادفات رانندگی 152
3.2.8 مهندسی و مدیریت بهبود ایمنی رانندگی 153
3.2.9 نتایج مدیریت کلان در ارتقاي ایمنی رانندگی 155
3.2.10 نتیجه گیري و پیشنهادها 156
3.2.11 منابع 157

3-3 ) مدیریت ایمنی و تصادفات

3.3.1 چکیده 158
3.3.2 مقدمه 158
3.3.3 تصادفات به وقع پیوسته بر اساس محل وقوع 158
3.3.4 انواع تصادفات بر اساس عوامل بوجود آورنده 159
3.3.5 بررسی تصادفات بر اساس نقش عوامل انسانی 160
3.3.6 بررسی تصادفات بر اساس نقص فنی جاده ها 161
3.3.7 چرا به ایمنی راه توجه نمی شود؟ 161
3.3.8 راهکارهای اجرایی 161
3.3.9 جمع بندی و نتیجه گیری 162
3.3.10 منابع و مراجع 162

3-4 ) تحلیل فضایی ایمنی راه های شهری ازنظر ریسک تصادف

3.4.1 چکیده 163
3.4.2 مقدمه 164
3.4.3 مرور ادبیات و سوابق تحقیق 165
3.4.4 روش شناسی تحقیق 166
3.4.5 الگوی حاکم برتحقیق 166
3.4.6 محدود مکانی از نظر پژوهش 166
3.4.7 جامعه آماری،روش نمونه گیری و حجم نمونه 166
3.4.8 روشها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها 167
3.4.9 شاخص های تحقیق 167
3.4.10 شرح مدل 168
3.4.11 تجزیه و تحلیل شاخص ها و ارائه یافته های تحقیق 169
3.4.12 حجم تردد وسایل نقلیه 169
3.4.13 وضعیت فیزیکی 169
3.4.14 تراکم جمعیت 170
3.4.15 تراکم فعالیت 170
3.4.16 تراکم تقاطع ها 171
3.4.17 محدودیت های کالبدی 171
3.4.18 موقعیت راه ها نسبت به کاربری های خاص 172
3.4.19 یافته های تحقیق 172
3.4.20 نتایج تکنیک AHPFUZZY 172
3.4.21 نتیجه گیری 173
3.4.22 منابع 175
3.4.23 ABSTRACT 177

3-5 ) مشکلات و معضلات ایمنی حمل و نقل و ترافیک در ایران راههای

3.5.1 چکیده 178
3.5.2 مقدمه 179
3.5.3 مشکلات ریشهای ایمنی ترافیک در راههای کشور 181
3.5.4 وضعیت ایمنی وسایل نقلیه 181
3.5.5 وضعیت ایمنی راهها 183
3.5.6 طراحی راه خود معرف 184
3.5.7 تامین شرایط مناسب راه برای حفظ پایداری وسیله نقلیه 185
3.5.8 تامین امکان بازگشت و کنترل وسیله نقلیه منحرف شده 185
3.5.9 محدود نمودن شدت تصادفات بوقوع پیوسته 185
3.5.10 وضعیت آموزش 185
3.5.11 وضعیت امداد و نجات مصدومین 185
3.5.12 وضعیت مدیریت ایمنی راه 186
3.5.13 در دسترس نبودن اطلاعات تصادفات شامل اطلاعات 186
3.5.14 وضعیت حمل و نقل عمومی 187
3.5.15 نتیجه گیری 188
3.5.16 منابع 189

3-6 ) بررسی ایمنی راه های شریانی کلانشهرها و ارائه راهکارها و برنامه های راهبردی کوتاه مدت

3.6.1 چکیده 190
3.6.2 مقدمه 191
3.6.3 مبانی تحقیق 191
3.6.4 بررسی رابطه ی بین تصادفات و طرح های راهبردی 191
3.6.5 بررسی سیستمی مسئله تصادفات جاده ای 192
3.6.6 برسی عوامل مختلف موثر برتصادفات جاده ای 192
3.6.7 عامل انسانی 193
3.6.8 عامل اره 193
3.6.9 عامل وسیله نقلیه 193
3.6.10 عوامل محیطی 194
3.6.11 محدوده مورد مطالعه 194
3.6.12 موقعیت نسبی استان 194
3.6.13 وضعیت راه ها 195
3.6.14 روش تحقیق 196
3.6.15 یافته ها 197
3.6.16 بررسی و تحلیل زمان رخ دادن تصادفات درسال1391 و 1392 197
3.6.17 بررسی و تحلیل داده های تصادفات با استفاده از نرم افزار Arc GIs 197
3.6.18 بحث و نتیجه گیری 200
3.6.19 منابع 200

قسمت هایی از فصل چهارم راهکارهای نوین در ایمنی راه ها

تامین ایمنی راهها بمنظور جلوگیری از انحراف وسایل نقلیه از مسیر اصلی و جلوگیری از پرت شدن و یا برخورد با موانع ثابت جاده و جذب انرژی حرکتی وسایل نقلیه منحرف شده و سایر خطرات جانبی، امری اجتناب ناپذیر است. بنابر این حفاظ های ایمنی با هدف جلوگیری از خسارتهای جانی و مالی و به حداقل رساندن صدمات وارد به وسایل نقلیه و برگشت آنها به مسیر اولیه در حاشیه راه ها و جزایر میانی نصب می شوند. در این پژوهش بررسی تاثیر محل بکارگیری و تاثیر شرایط توپوگرافی و تاثیر عملکرد راه در انتخاب حفاظ مورد مطالعه و بررسی قرار میگیرد و در انتها دستورالعملی کلی جهت استفاده از حفاظ بتنی داده شده است. برای دستیابی به اهداف مذکور، چهار عامل مهم در انتخاب حفاظ که عبارتند از شرایط اقتصادی، شرایط هندسی، شرایط توپوگرافی و موقعیت قرارگیری مورد بررسی قرار میگیرند. در این رستا پرسشنامه هایی تهیه و توسط کارشناسان خبره و اهل فن تکمیل گردیده است. پس از تکمیل پرسشنامه ها بوسیله روش تحلیل سلسله مراتبی(AHP)، تعیین تحلیل سلسه مراتبی معیارها و زیر معیارهای موجود انجام گرفته است. و در نهایت بهترین انتخاب حفاظ برای شرایط مذکور صورت گرفته است.

فهرست کامل فصل چهارم راهکارهای نوین در ایمنی راه ها

4-1 ) نقش سیستمهای اطلاعات جغرافیایی (GIS)در بهبود شاخص های ایمنی حمل و نقل شهری

4.1.1 چکیده 202
4.1.2 مقدمه 202
4.1.3 ایمنی ترافیک 203
4.1.4 نقش استراتژی جمع آوری آمار و اطلاعات در ایمنی ترافیک 203
4.1.5 معرفی سیستم اطلاعات جغرافیایی 204
4.1.6 کاربرد GISدر مدیریت حمل و نقل 206
4.1.7 نقش GISدر ایمنی حمل و نقل 208
4.1.8 نتیجه گیری 210
4.1.9 مراجع 210

4-2 ) ارائه یک چارچوب جامع مفهومی درخصوص استراتژی های ایمنی در راه ها

4.2.1 چکیده 212
4.2.2 مقدمه 213
4.2.3 مروری بر پیشینه تحقیق 214
4.2.4 روش 216
4.2.5 نتایج و آنالیز استراتژی ایمنی راه 219
4.2.6 نتیجه گیری 220
4.2.7 منابع و مراجع 221

4-3 ) بررسی رابطه تکنولوژي هاي نوین ارتباطات راه دور و رسانه هابا سیستم حمل ونقل هوشمند (ITS)و امنیت و ایمنی S&Sجاده اي

4.3.1 چکیده 223
4.3.2 پیشینه 223
4.3.3 روش تحقیق 224
4.3.4 پرسش ها و فرضیه پژوهش 224
4.3.5 چارچوب نظري 224
4.3.6 یافته ها 226
4.3.7 نتیجه گیری 230
4.3.8 منابع 231

4-4 ) تحليلي بر اجراي سيستمهاي حمل و نقل هوشمند( (ITSدر ارتقاي ايمني راهها

4.4.1 چکیده 236
4.4.2 مقدمه 236
4.4.3 تعریف و اهداف 237
4.4.4 نگاهي به آمار جهاني 237
4.4.5 ساختار و نحوه عملكرد سيستمهاي حملونقل هوشمند 237
4.4.6 معماريسيسـتمهاي هوشمند 238
4.4.7 مشكلات اصلي ايمني شبكه حملونقل در ايران 238
4.4.8 مشاركت و مسئوليتها 238
4.4.9 رويكرد سيستمي در استفاده از سيستمهاي هوشمند 240
4.4.10 طراحيهاي نوين سيستمهاي هوشمند حملونقل 240
4.4.11 نتیجه گیری 244
4.4.12 مراجع 244

4-5 ) تاثیر پارامترهای طرح هندسی بر افزایش ایمنی براساس نرم افزار(IHSD)

4.5.1 چکیده 245
4.5.2 مقدمه 245
4.5.3 مسیریابی 246
4.5.4 پارامترهای طرح هندسی 247
4.5.5 معرفی نرم افزار(IHSDM) 248
4.5.6 نمونه خروجی های نرم افزار 250
4.5.7 نتیجه گیری 251
4.5.8 منابع 252

4-6 ) ارزیابی استفاده از حفاظ های بتنی در افزایش ایمنی با رویکرد های فنی و اقتصادی

4.6.1 چکیده 254
4.6.2 مقدمه 254
4.6.3 ادبیات پژوهش 255
4.6.4 روش تحقیق 261
4.6.5 یافته ها 264
4.6.6 بحث و نتیجه گیری 265
4.6.7 منابع 268

4-7 ) نقش بازرسی و اصلاح راهها در جهت افزایش ایمنی جاده ای و کاهش تصادفات کشور

4.7.1 چکیده 269
4.7.2 مقدمه 269
4.7.3 بررسی علل عمده وقوع تصادفات 269
4.7.4 ایمنی معابر 270
4.7.5 اصول کاهش ناامنی تردد در معابر 271
4.7.6 سیستم تجزیه و تحلیل مکان های پر تصادف 271
4.7.7 شناسایی مکان های پر تصادف 271
4.7.8 اصلاح و بهسازی مکان های پر تصادف 273
4.7.9 اقدامات اصلاحی در نقاط خطرناک و پرتصادف 273
4.7.10 نتیجه گیری 275
4.7.11 مراجع 275

4-8 ) بررسی دلایل تصادف(فوتی و جرحی)و ایمنی راه های با استفاده از نرم افزار ARC GIS

4.8.1 چکیده 276
4.8.2 مقدمه 277
4.8.3 اهداف تحقیق 278
4.8.4 پیشینه تحقیق 278
4.8.5 مبانی تحقیق 279
4.8.6 بررسی سیستمی مسئله تصادفات جاده ای 279
4.8.7 بررسی عوامل مختلف مؤثر بر تصادفات جاده ای 280
4.8.8 عامل انسانی 280
4.8.9 عامل راه 280
4.8.10 عامل وسیله نقلیه 280
4.8.11 عوامل محیطی 281
4.8.12 روش تحقیق 281
4.8.13 منطقه مورد مطالعه 281
4.8.14 یافته ها 282
4.8.15 بررسی و تحلیل داده های تصادفات با استفاده از نرم افزارArc Gis 282
4.8.16 بررسی و تحلیل نقاط منجر به فوت در محور همدان کرمانشاه در سال 1391 282
4.8.17 بررسی و تحلیل نقاط منجر به جرح در محور همدان – کرمانشاه در سال 1391 284
4.8.18 بررسی و تحلیل نقاط منجر به فوت و جرح در محور همدان کرمانشاه در سال1391 285
4.8.19 تعیین و تحلیل نقاط منجر به جرح در محور همدان کرمانشاه در سال1392 285
4.8.20 بررسی و تحلیل نقاط منجر به جرح و فوت در محور همدان کرمانشاه در سال1392 286
4.8.21 دلائل بروز تصادفات درمحور همدان کرمانشاه 287
4.8.22 دلایل بروز تصادفات بر روی نقاط مختلف محور در سال1391 287
4.8.23 بررسی دلایل تصادفات در سطوح پهنه ای در مسیر همدان کرمانشاه1391 287
4.8.24 بررسی دلایل تصادفات در سطوح پهنه ای در مسیر همدان کرمانشاه 288
4.8.25 بحث و نتیجه گیری 289
4.8.26 منابع 290

%

میزان رضایت

میزان رضایت افراد خریدار این بسته بعد از خرید

(نظر سنجی به وسیله ایمیل و یک هفته بعد ازخرید بسته انجام می گیرد)

قسمت هایی از فصل پنجم نقش تبلیغات و تابلوهای تبلیغاتی در ایمنی راه ها

عدم تمرکز راننده در رانندگی از جمله عوامل انسانی موثر در تصادفات جاده ای می باشد . از این رو شناخت عوامل حواس پرتی راننده و تلاش برای کم کردن این عوامل از طریق اقدامات گوناگون می تواند در کاهش حجم تصادفات تاثیر چشم گیری داشته باشد. هدف این مقاله آن است که به شناسایی و ارزیابی اثرات احتمالی تابلوهای تبلیغاتی و بیلبوردها به عنوان یکی از عوامل بر هم زننده حواس راننده بپردازد و با مروری بر تحقیقات گذشتگان، نتایج را تحلیل نماید . در این راستا روش های پرسشنامه و نظرسنجی ، شبیه سازی و مطالعات تصادفات قبل و بعد از نصب تابلوهای تبلیغاتی وجود دارند که در این مقاله روش پرسشنامه به منظور اثبات موضوع مقاله با عنوان ” تاثیر تابلوهای تبلیغاتی و بیلبوردها بر عملکرد راننده و ایمنی راه” مورد استفاده قرار گرفته است و سپس به تحلیل نتایج و راهکارهای قابل ارائه پرداخته شد . در نهایت نتیجه گردید که تابلوهای تبلیغاتی به صورت بالقوه در حواس پرتی رانندگان موثر بوده و نقش مهمی در عوامل منجر به تصادفات جاده ای دارند.

فهرست کامل فصل پنجم نقش تبلیغات و تابلوهای تبلیغاتی در ایمنی راه ها

5-1 ) ارزیابی تاثیر شیوه های مختلف تبلیغات ایمنی راه بر روی رانندگان جوان

5.1.1 چکیده 291
5.1.2 مقدمه 292
5.1.3 بررسی مطالعات پیشین 293
5.1.4 مطالعه کنونی 294
5.1.5 روش تحقیق 294
5.1.6 شرکت کنندگان 294
5.1.7 طراحی و فرایند 294
5.1.8 ارزیابی تاثیر آشکار شیوه های مختلف تبلیغات در 2فاکتور توانایی و هوشیاری در رانندگی 295
5.1.9 تحلیل داده 297
5.1.10 نتایج 297
5.1.11 تاثیر انواع شیوه های تبلیغات در توانایی رانندگی 297
5.1.12 تاثیر تبلیغات روی تمایل تقویت خویشتن در هوشیاری رانندگی 298
5.1.13 تفاوت جنسیت 299
5.1.14 بحث و بررسی 299
5.1.15 نتیجه گیری 301
5.1.16 پیشنهادات 302
5.1.17 مراجع 303

5-2 ) تاثیر تابلوهای تبلیغاتی و بیلبوردها برعملکرد راننده و ایمنی راه

5.2.1 چکیده 305
5.2.2 مقدمه 305
5.2.3 یافته های تحقیقات پیشین 306
5.2.4 روش تحقیق 310
5.2.5 تحلیل مقایسه ی تاثیر ویژگی های بصری تابلوهای تبلیغاتی برحواس پرتی راننده 313
5.2.6 بررسی تاثیر تابلوهای تبلیغاتی برایمنی راه 313
5.2.7 نتیجه گیری 314
5.2.8 منابع و مراجع 315

منابع معرفی شده به صورت فایل Word وPDF در اختیار شما قرار می گیرد.

تومان70,000 تومان35,000افزودن به سبد خرید