50 در صد تخفیف ویژه برای این بسته پژوهشی به مدت محدود

005

روز

:

16

ساعت

:

27

دقیقه

:

04

ثانیه(s)

بسته جامع پژوهشی طراحی مجتمع تجاری و بررسی مراکزتجاری قدیم

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه طراحی مجتمع تجاری و بررسی مراکزتجاری قدیم است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

  • در فصل اول این پژوهش طراحی مجتمع های تجاری و تاثیر آن بر سرزنده سازی فضا و ارتباط با توریسم بررسی شده است
  • در فصل دوم این پژوهش بررسی مکان مناسب و اقلیمی ساخت مرکز تجاری و کاروان سراهای قدیمی بررسی شده است
  • در فصل سوم این پژوهش بهینه سازی انرژی در مراکز تجاری بررسی شده است
  • در فصل چهارم این پژوهش طراحی مرکز تجاری بررسی شده است

قسمت هایی از فصل اول طراحی مجتمع های تجاری و تاثیر آن بر سرزنده سازی فضا و ارتباط با توریسم

این مقاله تأکید می کند که نماهای بیرونی مراکز خرید نواری با توجه به گسترش افقی این مراکز و وجود کاربری هایی با قابلیت باز شدن رو به خیابان، بر کیفیت منظر شهری تاثیر گذار هستند. در ابتدای مطالعه پس از تعریف مراکز خرید نواری و برشمردن ویژگی های بدنه بیرونی این مراکز، به مقوله منظر شهری و نیز چگونگی اثرگذاری جداره های خیابان ها بر آن، پرداخته می شود. در ادامه مشخصه های تأثیرگذار بدنه بیرونی مراکز خرید نواری بر کیفیت منظر شهری معرفی می گردد. مراکز خرید نواری با توجه به سازماندهی در تعداد طبقات محدود، به ایجاد محیطی با مقیاس انسانی کمک کرده است. علاوه بر مقیاس انسانی، | زیبایی شناسی، خوانایی، نفوذپذیری و تنوع و جذابیت به عنوان دیگر عوامل موثر بر منظر شهری در بدنه بیرونی مراکز خرید نواری بررسی می شود. در بخش بعدی پژوهش موارد یافت شده در مجتمع تجاری کردستان در شهر سنندج مورد آزمایش قرار گرفت. با توجه به قرارگیری این مرکز تجاری در یکی از پر رفت و آمد ترین خیابان های شهر سنندج، و تنوع کاربری های موجود در آن، بدنه بیرونی این مکان خرید و نحوه تأثیرگذاری آن بر سیمای شهر بررسی شد. در پایان مشخص شد که در بحث زیبایی شناسی و تنوع مناظر، مجتمع تجاری کردستان با توجه به عدم یکنواختی و وجود حرکات در نمای بیرونی و همچنین استفاده از رنگ های زنده و عناصر متفاوت در نما، در وضعیت مناسبی قرار دارد. همچنین در مورد نفوذپذیری و خوانایی با توجه به وجود ۴ ورودی، ایجاد رواق در بدنه بیرونی و همچنین وجود کاربری های جذاب، محیطی شفاف برای کاربران به وجود آورده است.

فهرست کامل فصل اول طراحی مجتمع های تجاری و تاثیر آن بر سرزنده سازی فضا و ارتباط با توریسم

1-1 ) تاثیر نمای بیرونی مراکز خرید نواری برکیفیت منظر شهری

1.1.1 چکیده 1
1.1.2 مقدمه 1
1.1.3 مراکز خرید نواری 2
1.1.4 منظر شهری 3
1.1.5 مشخصه های تاثیرگذار بدنه بیرونی 3
1.1.6 زیبایی شناسی 3
1.1.7 مقیاس انسانی 4
1.1.8 خوانایی 4
1.1.9 نفوذپذیری 5
1.1.10 تنوع و جذابیت 6
1.1.11 بررسی نمونه موردی 6
1.1.12 نتیجه گری 9
1.1.13 مراجع 9

1-2 ) طراحی مجتمع چند منظوره تجاری با رویکرد سرزنده سازی فضاها

1.2.1 چکیده 11
1.2.2 بیان مسئله 11
1.2.3 سوالات تحقیق 12
1.2.4 فرضیه های تحقیق 12
1.2.5 اهداف تحقیق 12
1.2.6 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق 13
1.2.7 روش تحقیق 13
1.2.8 پیشینه تحقیق 14
1.2.9 مبانی نظری 15
1.2.10 کارکردهای اجتماعی و فرهنگی بازار 15
1.2.11 سرزنده سازی 16
1.2.12 سرزنده سازی درفضای معماری شهری 16
1.2.13 ویژگی های محیط پاسخگو به فضاهای سرزنده معماری 17
1.2.14 مهمترین مولفه های موثربرسرزنده سازی 17
1.2.15 عوامل تاثیرگذار برکیفیت محیط 18
1.2.16 فضاهای تجاری درشریق و ایران 18
1.2.17 ارائه راهکارهای راهبردی واجرایی درراستای مجموعه چند منظوره ایده آل 18
1.2.18 معرفی فضاها 20
1.2.19 ارتباط بین دورن و بیرون 20
1.2.20 سطح کف 20
1.2.21 ستون درفضا 20
1.2.22 سیرکولاسیون 21
1.2.23 قسمت های سیرکولاسیون انتخابی برای طرح مذکور 21
1.2.24 نتیجه گیری 22
1.2.25 منابع و ماخذ 22

1-3 ) بررسی تأثیر طراحی مرکز تجاري تفریحی در شهر تبریز بر صنعت گردشگری و توریسم

1.3.1 چکیده 25
1.3.2 مقدمه 26
1.3.3 روش تحقیق 26
1.3.4 طراحی 27
1.3.5 مراحل و روند طراحی معماري 27
1.3.6 تعریف و تشریح موضوع پروژه 27
1.3.7 جمع آوري اطلاعات و شناخت سایت پروژه 27
1.3.8 جمع آوري اطلاعات و شناخت اقلیم منطقه 28
1.3.9 بررسی نمونه مورد هاي مرتبط اجرا شده 28
1.3.10 شکل گیري کانسپت و ایده هاي طرح 28
1.3.11 برنامه ریزي فیزیکی، طراحی دیاگرام روابط و عرصه بندي فضاها 28
1.3.12 طراحی فضا و حجم مجموعه 28
1.3.13 ترسیم و ارائه مدارك و نقشه ها 28
1.3.14 مراکز تجاري تفریحی 29
1.3.15 هدف از ایجاد مراکز تجاري تفریحی 29
1.3.16 تاریخچه مراکز تجاري در جهان 29
1.3.17 تاریخچه مراکز تجاري در ایران 29
1.3.18 گردشگری 30
1.3.19 تاریخچه گردشگري 32
1.3.20 طبقه بندي انواع توریسم 32
1.3.21 منافع گردشگري 33
1.3.22 راهکارهاي رشد و توسعه گردشگري 34
1.3.23 تبریز 37
1.3.24 فرهنگ در شهر تبریز 37
1.3.25 نتیجه گیری 38
1.3.26 مراجع 39

1-4 ) جهانی شدن راهکاری نوین برای طراحی مراکز تجاری معاصر

1.4.1 چکیده 42
1.4.2 مقدمه 43
1.4.3 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق 43
1.4.4 اهداف مشخص تحقیق 43
1.4.5 پیشینه تحقیق 44
1.4.6 جهانی شدن و ارتباط آن باسبک مدرنیته 44
1.4.7 جهانی شدن و هویت سنتی 45
1.4.8 جهانی شدن و تحلیل مفهوم شهر جهانی و جهان شهرها 46
1.4.9 جهانی شدن و تجارت خارجی 47
1.4.10 جهانی شدن و اقتصاد 47
1.4.11 شاخصهای جهانی شدن 48
1.4.12 آثار و پیامدهای جهانی شدن 48
1.4.13 مجتمع تجاری 48
1.4.14 مرکز تجاری در شکل جدید 49
1.4.15 شکل گیری مراکز خرید 50
1.4.16 اولین مرکز خرید امروزی 50
1.4.17 اهمیت مجتمع های تجاری 51
1.4.18 لزوم مجتمع تجاری در شهرها 51
1.4.19 پیشرفتها وتحولات مراکز خرید 52
1.4.20 دهه 09و تغییرات اساسی 52
1.4.21 مراکز خرید درپایان هزاره دوم 52
1.4.22 نتیجه گیری 53
1.4.23 منابع 54

1-5 ) طراحی مرکز تجاری-اداری شاهین شهر بر مبنای تقویت پیوند بین مهاجرین از طریق مؤلفه های هویت

1.5.1 چکیده 55
1.5.2 مقدمه 55
1.5.3 فضا 55
1.5.4 سير تحول مراكز خرید در جهان 56
1.5.5 بررسی بازارها از دیدگاه معماري 56
1.5.6 رفتار و قرارگاه رفتاري 57
1.5.7 پاساژ 57
1.5.8 مهاجرت 57
1.5.9 مؤلفه هاي طبيعی هویت 58
1.5.10 مؤلفه هاي مصنوعی هویت 58
1.5.11 مؤلفه هاي هویت ساز 58
1.5.12 عوامل موثر در هویت اجتماعی 59
1.5.13 شاهين شهر در آئينه تحقيق 60
1.5.14 وجه تسمیه شاهین شهر 60
1.5.15 استخوان بندی شهری 60
1.5.16 ویژگی های فرهنگی شاهین شهر 60
1.5.17 مهاجرت به شاهين شهر 60
1.5.18 نتیجه گیری 60
1.5.19 مراجع 61

1-6 ) نقش مراکز تجاری شهر مرزی بانه برجذب گردشگران تجاری

1.6.1 چکیده 63
1.6.2 مقدمه 63
1.6.3 بیان مساله 64
1.6.4 منطقه مورد مطالعه 65
1.6.5 در جستجوی هویت شهری بانه 66
1.6.6 سابقه و ویژگی های گردشگری در بانه 67
1.6.7 مراکز تجاری بانه و جذب گردشگران تجاری 67
1.6.8 گردشگری خرید بانه 68
1.6.9 نتیجه گیری و پیشنهادات 71
1.6.10 مزایا و معایب مسافرت گردشگران تجاری بانه در حجم وسیع به ترتیب زیر ذکر می گردد 71
1.6.11 پیشنهادات 72
1.6.12 مراجع 72

1-7 ) ایجاد پویایی و سرزندگی در مراکز تجاری با تلفیق طبیعت در این فضاها

1.7.1 چکیده 74
1.7.2 مقدمه 74
1.7.3 مفهوم بازار 75
1.7.4 پیدایش مفهوم بازار شی 75
1.7.5 نقش و کارکرد بازار در جوامع پیشین 76
1.7.6 کارکرد اقتصادی 76
1.7.7 کارکرد اجتماعی و مذهبی 76
1.7.8 کارکرد سیاسی-حکومتی 76
1.7.9 کارکرد ارتباطی 76
1.7.10 شناسایی عناصر کالبدی-فضایی 76
1.7.11 سیرتکامل کالبدی بازار 76
1.7.12 ویژگی های معماری بازارها 77
1.7.13 شکل بازارها 77
1.7.14 پوشش بازار 77
1.7.15 راسته بازار 77
1.7.16 مصالح و فن ساختمان بازار 77
1.7.17 هندسه بازار 77
1.7.18 تنظیم هوا در بازار 78
1.7.19 هندسه و نور 78
1.7.20 مرکزخرید 78
1.7.21 تحول مفهومی و ساختاری بازارها در دوره معاصر 78
1.7.22 اصول طراحی فضاهای تجاری 78
1.7.23 نوع چیدمان و ترکیب واحدهای تجاری 79
1.7.24 سرزندگی درمجتمع های تجاری 79
1.7.25 برسی عوامل جذاب و تاثیرگذار درمراکز تجاری 79
1.7.26 تاثیر کاربری ها و عوامل جذاب برمراجعه ی کاربران مراکز خرید 80
1.7.27 چگونگی تاثیرعوامل سرگرم کننده برکاربران مراکز خرید 80
1.7.28 اصول طراحی فضای سبز 81
1.7.29 فواید و مزایای فضای سبز 81
1.7.30 گیاه و جایگاه آن درطراحی فضای سبز 81
1.7.31 برخی ازمهمترین کاربردهای گیاهان درطراحی فضاهای سبز 81
1.7.32 عملکرد گیاهان درایجاد سلامت روانی درانسان 82
1.7.33 نتیجه گیری 82
1.7.34 منابع 83

1-8 ) رویکرد معماری سبز در طراحی مرکز تجاری – نمایشگاهی الکترونیکی در تهران

1.8.1 چکیده 84
1.8.2 مقدمه 84
1.8.3 دفتر جدید سامسونگ “سیلیکون ولی” در کالیفرنیا 85
1.8.4 نمایشگاه بین المللی الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیک الکامپ 85
1.8.5 طراحی مجتمع فرهنگی بانوان مشهد براساس اصول معماری سبز و پایدار در جهت کاهش مصرف انرژی 86
1.8.6 هدف ازمعماری سبز 86
1.8.7 مزایای یک ساختمان سبز 86
1.8.8 موضوعات و اهداف مطرح در معماری سبز 86
1.8.9 مبانی 87
1.8.10 اصول برنامه ریزی معماری 87
1.8.11 ملاحظات و مبانی طراحی مرکز تجاری 87
1.8.12 روش تحقیق 88
1.8.13 تجزیه و تحلیل 88
1.8.14 روش های تجزیه و تحلیل 88
1.8.15 تحلیل دلفی 88
1.8.16 تحلیل سوات 88
1.8.17 شناخت سایت 89
1.8.18 بررسی وضع موجود سایت 90
1.8.19 عوامل داخلی 90
1.8.20 عوامل بیرونی 91
1.8.21 انتخاب استراتژی بهینه 91
1.8.22 نتیجه گیری 92
1.8.23 منابع 92

i

ارجاع دهی و رفرنس نویسی

تمام مطالب این بسته مطابق با استاندارد های دانشگاههای وزارت علوم ایران رفرنس دهی شده اند و هیچ قسمتی از بسته وجود ندارد که بدون منبع باشد.

نگارش گروهی

در نگارش و جمع آوری این بسته آموزشی کارشناسان مربوطه ما را همراهی کرده اند.کار گروهی بستر بهتری برای پژوهش فراهم میکند.

<

معرفی منبع برای ادامه پژوهش

در این بسته بیش از 1000 مقاله و منبع در این زمینه معرفی شده است که می توان از آنها برای ادامه مسیر پژوهشی استفاده کرد.

Z

پاسخ به سوالات و پشتیبانی علمی

در قسمت دیدگاه ها  اماده پاسخگویی به سوالات احتمالی شما در حد توان علمی خود هستیم.در صورت نیاز شماره تماس برای ارتباط با محققین برای شما ارسال می گردد.

بخش هایی از فصل دوم بررسی مکان مناسب و اقلیمی ساخت مرکز تجاری و کاروان سراهای قدیمی

بازار یکی از وجوه مشخصه معماری اسلامی از جمله شهرهای سنتی ایران است که نه تنها به عنوان یک مرکز تجاری، بلکه محل تمرکز حيات جمعی، برگزاری فعالیت های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی نیز بوده است و انعکاس شرایط جغرافیایی متعدد در ساختاری واحد می باشد. این بنیاد اجتماعی معانی عمیقی چون تنوع در عین وحدت و وحدت در عین تنوع را به دنبال داشته، چرا که در بافت این بازارها نوعی هم نوایی و هم سویی در تمام ارکان قابل رویت است؛ امری که در مجموعه های مدرن کمتر دیده می شود. حال سوال اصلی این است که چگونه الگو های طراحی بازارهای سنتی ایرانی میتواند در فضاهای تجاری معاصر نمود پیدا کند؟ روش تحقیق این مقاله توصیفی- تحلیلی و از نوع مطالعات میدانی بوده و روش جمع آوری اطلاعات کتابخانه ایی و میدانی از طریق مشاهده و استفاده از کروکی و نقشه می باشد. ابتدا ادبیات موضوع مطرح و سپس به بررسی فعالیت های فرهنگی، کالبدی اجتماعی در بازار رشت پرداخته شده است و همچنین جایگاه کار کرد در بازارهای ایرانی و تاثیر آنها بر تعاملات اجتماعی بررسی و تحلیل شده است. نتایج حاصل از این مقاله به ارائه الگوهای موثر برای پایداری تعاملات اجتماعی در بازارها می باشد.

فهرست کامل فصل دوم بررسی مکان مناسب و اقلیمی ساخت مرکز تجاری و کاروان سراهای قدیمی

2-1) بررسی جایگاه معماری اقلیمی در فرآیند طراحی مراکز تجاری و نمایشگاهی

2.1.1 چکیده 93
2.1.2 مقدمه 94
2.1.3 بازار ، ویرگی ها و کارکرد های آن 101
2.1.4 کارکردهای بازار 102
2.1.5 بررسی بازارهای از دیدگاه معماری 102
2.1.6 مراکز تجاری تفریحی و هدف از ایجاد آن 103
2.1.7 بررسی انوا فعالیت های تشکیل دهنده مراکز تجاری – تفریحی 104
2.1.8 فعالیتهای تجاری 104
2.1.9 همجواری فعالیت های سازگار 105
2.1.10 معماری پایدار 105
2.1.11 ضرورت معماری پایدار 105
2.1.12 بررسی معماری اقلیمی 106
2.1.13 جایگاه عناصر اقلیمی در معماری معاصر ایران 106
2.1.14 چگونگی کاربرد عناصر اقلیمی در معماری 106
2.1.15 نتیجه گیری 107
2.1.16 منابع 107
2.1.17 Review 109

2-2) ارزيابي روشهاي مختلف مكانيابي در مديريت احداث پاركينگهاي عمومي در مركز تجاري شهر اصفهان با استفاده از GIS

2.2.1 چکیده 110
2.2.2 مقدمه 110
2.2.3 منطقه مورد مطالعه 111
2.2.4 مواد و روش ها 113
2.2.5 تعیین مزان نیاز به پارکینگ 115
2.2.6 روش شناسی 116
2.2.7 پیاده سازی درمحیط G.I.S 118
2.2.7 روش منطق فازی 119
2.2.8 نتایج 119
2.2.9 نتایج حاصل از روش بولین 119
2.2.10 نتایج حاصل از روش وزن دهی چندگانه 120
2.2.11 نتایج حاصل از روش منطق فازی 121
2.2.12 بحث و نتیجه گیری 122
2.2.13 پیشنهادها 123
2.2.14 منابع 124

2-3) ارزیابی اصول و معیارهای مکانیابی مراکز تجاری

2.3.1 چکیده 130
2.3.2 مقدمه 131
2.3.3 مطالعات نظری 131
2.3.4 مراحل عمومی مکان یابی 131
2.3.5 ویژگی های شهری موثر برمکان یابی بهینه فضایی مراکز 132
2.3.6 تحلیل منطقه ای-تجاری؛ابزاری برای مکان یابی 132
2.3.7 اصول مدیریتی مراکز درارتباط با مکان یابی فضایی 133
2.3.8 اصل هماهنگی 133
2.3.9 اصل حمایت از حقوق بهره برداران و مراجعان 133
2.3.10 اصل نظارت عمومی 133
2.3.11 اصل اطلاع رسانی موثر 133
2.3.14 عوامل مکان یابی بهینه 133
2.3.15 مهمترین شاخص ها،عوامل و معیارهای موثردرمکان یابی بهینه فضایی 133
2.3.16 اصل دسترسی 133
2.3.17 اصل فاصله 134
2.3.18 همجواری 134
2.3.19 اصول آسایش و رفاه عمومی 134
2.3.20 اصل زیادگی یا امکان توسعه فیزیکی 134
2.3.21 معیارجمعیتی 134
2.3.22 نظام سلسله مراتب عملکرد مراکز به ویژه ازدیدگاه توزیع و پخش فضایی درسطح شهر 134
2.3.23 توجه به استاندارد های جهانی یا حداقل 134
2.3.24 اصل برآورد هزینه 135
2.3.25 معماری وطراحی 135
2.3.26 مسائل ایمنی و امنیتی 135
2.3.27 اصل جامعیت 135
2.3.28 عناصر سازمان فضایی مراکز 135
2.3.29 محیط فیزیکی مناسب 135
2.3.30 عوامل و موانع طول مسیر 135
2.3.31 هماهنگی و اهتمام سازمان ها ونهادهای ذیربط 135
2.3.32 رواتشناسی اجتماعی درمکان یابی 136
2.3.33 شش معیاری که درمکان یابی عملکردهای شهری،ملاک برنامه ریزی کاربری زمین شهری قرار میگیرد 136
2.3.34 سلسله مراتب کرابری های تجاری 136
2.3.35 اصول و معیارهای مکانیابی مرکز تجاری مهر ارومیه 137
2.3.36 روش شناسی تحقیق 138
2.3.37 یافته های تحقیق 139
2.3.38 نتیجه گیری 141
2.3.39 منابع 142

2-4) ارزیابی اصول و معیارهای مکانیابی مراکز تجاری بزرگ

2.4.1 چکیده 143
2.4.2 مقدمه 143
2.4.3 مطالعات نظری 144
2.4.4 مفهوم بازار،پاساژ و مرکز تجاری 144
2.4.5 سیر تحول و پیشینه مراکز تجاری 144
2.4.6 انواع مراکز خرید 145
2.4.7 ارزیابی کاربری اراضی شهری 146
2.4.8 اصول و معیارهای مکان یابی مراکز خرید تیراژه تهران 146
2.4.9 معیارهای خاص درارزیابی مکان یابی کاربردی تجاری درفضاهای شهری 147
2.4.10 دسترسی 147
2.4.11 دسترسی سواره 147
2.4.12 دسترسی پیاده 148
2.4.13 سیستم حمل و نقل عمومی 148
2.4.14 ترافیک 149
2.4.15 پارکینگ 149
2.4.16 زمین مناسب 150
2.4.17 سایت 150
2.4.18 مطالعات اقتصادی 150
2.4.19 بررسی میزان درآمد خانوار 150
2.4.20 بررسی کاربری های تجاری و مراکز خرید موجود در محدوده 152
2.4.21 تحلیل جمعیتی 152
2.4.22 معیارهای عام ارزیابی مکان یابی کاربری تجاری در فضاهای شهری 152
2.4.23 ماتریس سازگاری 152
2.4.24 ماتریس مطلوبیت 152
2.4.25 ماتریس ظرفیت 153
2.4.26 ماتریس وابستگی 154
2.4.27 نتیجه گیری 154
2.4.28 مراجع 155

2-5) بررسی انواع نقوش کاش کاری در کاروانسرای ی سعدالسلطنه قزوین

2.5.1 چکیده 157
2.5.2 مقدمه 158
2.5.3 پیشینه تحقیق 160
2.5.4 روش تحقیق 160
2.5.5 چهارچوب نظری 160
2.5.6 یافته ها 161
2.5.7 کاروانسرای سعدالسلطنه 161
2.5.8 انواع کاشی 162
2.5.9 خط بنایی 162
2.5.10 انواع کاشیکاری 162
2.5.11 کاشی های کاروانسرای سعدالسلطنه 163
2.5.12 کاشی هفت رنگ 163
2.5.13 کاش مقرنس کاری 163
2.5.14 کاشی گره کشی 164
2.5.15 کاش معرق کاری 164
2.5.16 کاشی درهم 165
2.5.17 خط بنایی 166
2.5.18 نتیجه گیری 166
2.5.19 منابع 168

2-6) نمود سلسله مراتب کارکردی بازارهای سنتی ایرانی درکالبد فضاهای تجاری معاصر

2.6.1 چکیده 169
2.6.2 مقدمه 169
2.6.3 بازار 170
2.6.4 تعریف بازار 170
2.6.5 ساختار بازار 171
2.6.6 عناصر کالبدی بازارهای سنتی 172
2.6.7 بازار مناطق معتدل و مرطوب 173
2.6.8 بازار سنتی رشت 174
2.6.9 خصوصیات کالبدی 176
2.6.10 نتیجه گیری 179
2.6.11 مراجع 180
2.6.12 پیوست 181

2-7) مجتمع تجاری تفریحی بارویکرد روانشناسی محیط در منطقه آزاد ارس

2.7.1 چکیده 182
2.7.2 مقدمه 183
2.7.3 بیان مسئله 184
2.7.4 ضرورت تحقیق 184
2.7.5 روش تحقیق 185
2.7.6 تاریخچه مراکز تجاری 185
2.7.7 فضای عمومی 185
2.7.8 تعامل اجتماعی درفضاهای عمومی 185
2.7.9 نقش و جایگاه کنونی مجتمع های تجاری 186
2.7.10 برسی نقش عوامل محیطی بررفتار انسان 186
2.7.11 عوامل محیطی 186
2.7.12 سروصدا 187
2.7.13 تاثیر آب و هوا و شرایط اقلیمی برخلق و خوی افراد 188
2.7.14 منطقه آزاد تجاری-صنعتی ارس 188
2.7.15 تراکم جمعیت و تداخل فواصل روانی 189
2.7.16 رنگ 190
2.7.17 تاثیر انواع رنگ 190
2.7.18 حرارت رنگ 191
2.7.19 فضای سبز 191
2.7.20 دکوراسیون و مبلمان داخلی 192
2.7.21 شکل فضا 192
2.7.22 بویایی 192
2.7.23 فرم ساختمان 193
2.7.24 نتیجه گیری 195
2.7.25 مراجع 196

تعداد صفحه بسته آموزشی

تعداد منابع معرفی شده برای ادامه کار

تعداد پشتیبانان مخصوص این فایل

قسمت هایی از فصل سوم بهینه سازی انرژی در مراکز تجاری

بحران انرژی و خطرات سوخت های فسیلی محیطی یکی از مسائل چالش برانگیز هستند. نادیده گرفتن یا عدم توجه به اصول معماری بومی و اقلیمی و سیستم های خورشیدی غیر فعال در ساختمان ها علاوه بر مصرف زیاد منابع انرژی، به میزان این آلودگی ها افزوده می شود. بر این اساس، معماری منظم مبتنی بر انرژی خورشیدی به طور فزاینده ای مهم است. مجتمع های تجاری در طول روز، به خصوص در بعد از ظهر و ساعت های پیک مصرف انرژی، به ویژه در مناطق داخلی، با افزایش مصرف انرژی مواجه هستند، در حالی که مصرف انرژی برای نور، تهویه، حرارت و خنک سازی برای بیشتر ساعت ها روز است. این باعث می شود که این ساختمان ها در یک ردیف از ساختمان های با انرژی بالا واقع شوند که نیاز به نیاز انرژی کامل یا جزئی را مشخص می کند. در این تحقیق براساس یک مدل سازگار بر مبنای مطالعات کتابخانه و اینترنت، روش توصیفی- تحلیلی به طور خاص ارتباط بین طراحی معماری و مصرف انرژی و همچنین استفاده از انرژی خورشیدی را در هر دو روش فعال و غیر فعال با ساختمان های تجاری مورد بررسی قرار می دهد.

فهرست کامل فصل سوم بهینه سازی انرژی در مراکز تجاری

3-1 ) کاهش بار سیستم سرمایشی در مراکز تجاری با استفاده از روش تجزیه و تحلیل حرارتی

3.1.1 خلاصه 197
3.1.2 Abstract 198
3.1.3 مقدمه 199
3.1.4 روش مطالعه 200
3.1.5 ممیزی انرژی ساختمان 200
3.1.6 مدلسازی ساختمان مورد مطالعه 200
3.1.7 تجزیه و تحلیل حرارتی ساختمان مورد مطالعه 202
3.1.8 مشخصات ساختمان مورد مطالعه 202
3.1.9 نتایج و بحث 203
3.1.10 انرژی و کیفیت محیط داخلی 203
3.1.11 مدلسازی ساختمان مورد مطالعه 203
3.1.12 تجزیه و تحلیل حرارتی ساختمان مورد مطالعه 204
3.1.13 سیستم روشنایی 205
3.1.14 پنجره 206
3.1.15 تجهیزات موجود در ساختمان مورد مطالعه 206
3.1.16 استراتژی برای کاهش بار سرمایش 206
3.1.17 برآورد کاهش مصرف انرژی 207
3.1.18 نتیجه گیری 209
3.1.19 مراجع 209

3-2 ) طراحی مرکز تجاری منطقه آزاد ماکو با رویکرد انرژی خورشیدی

3.2.1 چکیده 211
3.2.2 مقدمه 211
3.2.3 پرسش اصلی تحقیق 211
3.2.4 اهداف تحقیق 212
3.2.5 بیان مساله 212
3.2.6 سابقه ادبیاتی موضوع 213
3.2.7 انرژی خورشیدی 216
3.2.8 سیستم های خورشیدی فعال 216
3.2.9 سیستم های فتوولتاییک 216
3.2.10 سیستم آبگرمکن خورشیدی 216
3.2.11 سیستم روشنایی طبیعی 217
3.2.12 برق سبز 217
3.2.13 رنگ رسانا 218
3.2.14 سیستم های خورشیدی غیر فعال 218
3.2.15 دیوار ترومپ 218
3.2.16 دیوار آب جذب و انباشت 219
3.2.17 بام های حوضچه ای 219
3.2.18 گلخانه 219
3.2.19 شاخصه های اقلیمی استان آذربایجان غربی 219
3.2.20 دما 219
3.2.21 بارندگی 220
3.2.22 رطوبت نسبی 220
3.2.23 بادها 220
3.2.24 طرح پروژه 221
3.2.25 نتیجه گیری 223
3.2.26 منابع و ماخذ 223

3-3 ) طراحی مجتمع تجاری با رویکرد بهینه سازی مصرف انرژی

3.3.1 چکیده 224
3.3.2 مقدمه 224
3.3.3 مبانی نظری تحقیق 225
3.3.4 ترویج استفاده از آبگرمکنهای خورشیدی 226
3.3.5 کلکتورهای صفحه تخت 229
3.3.6 معرفی آفتابگردان 229
3.3.7 کاربردها 231
3.3.8 مزایا 231
3.3.9 سوالات متداول 232
3.3.10 روش تحقیق 233
3.3.11 یافته های تحقیق 234
3.3.12 طراحی معماری غیرفعال 235
3.3.13 بحث و نتیجه گیری 236
3.3.14 مراجع 237

قسمت هایی از فصل چهارم طراحی مرکز تجاری

به منظور پی گیری یک پروسه مناسب برای طرح بک فضای تجاری رساله مورد نظر به سه بخش کلی شناخت و تحلیل و طراحی تقسیم بندی شده است ، در بخش شناخت به بیان مفاهیم و مبانی پایه در مورد بازار پرداخته و چگونگی پیدایش و شکل گیری بازار ها ، تغییرات آنها در طول زمان و همچنین تغییرات رفتاری در آداب و اخلاق اجتماعی انسان مورد بررسی قرار گرفته است و پس از آن به بررسی بازار های قدیمی در ایران، ویژگیها و خصلتهای آن پرداخته و از معماری فضاهای بازار تا نقش اجتماعی و فرهنگی آن را بررسی کرده است. سپس به نقش و تاثیر تحولات جهانی بر شهر نشینی و بخصوص شهرها و بازارهای ایران و چگونگی شکل گیری این تغییرات پرداخته و اثرات آن رابر تغییر عادات اجتماعی و تغییر الگوهای مصرف در زندگی شهری امروز بدست آورده است : در این روند مطالب بر اساس تحقیقات کتابخانه ای جمع آوری شده اند.
در فصل بعد به بررسی و شناخت انواع مراکز خرید امروزی در جهان غرب و ایران و مقایسه آنها با یکدیگر پرداخته که از نتایج بدست آمده در بخش اول پرداخته و با بررسی مطالعات انجام شده و جمع بندی کلی از آنها به تعریف دقيق طرح و تعیین مقیاس و مخاطبین آن ، انتخاب سایت و تعیین اجزا و عناصر پروژه رسیده و اهداف کلی و جزیی پروژه را مشخص نموده و با بررسی نمونه های مشابه داخلی و خارجی و بررسی استاندارد ها ، برنامه فیزیکی و مبانی طراحی پروژه شکل گرفته است و راهکارهایی برای ارائه طرح بهتر پیشنهاد شده است .

فهرست کامل فصل چهارم طراحی مرکز تجاری

4-1 ) طراحی مرکز تجاری

4.1.1 فصل اول:تعاریف پایه 250
4.1.1.1 تعریف بازار 250
4.1.1.2 واژه شناسی بازار 253
4.1.1.3 انواع بازار 255
4.1.1.4 شکل ساختمانی بازار 255
4.1.1.5 حوزه نفوذ 257
4.1.1.6 اقلیم 258
4.1.1.7 انواع بازار با توجه به تولیدات و نیازهای مردم 259
4.1.1.8 پیدایش بازار 261
4.1.1.9 روند شکل گیری فضای کالبدی بازار 262
4.1.1.10 عناصر ساختاری بازار 265
4.1.1.11 سیرتکوین و تحول شهر و بازار درایران 266
4.1.1.12 نتیجه گیری 267
4.1.2 فصل دوم:تاثیر تحوصلات جهانی برشهرها و فضاهای تجاری معاصر 270
4.1.2.1 تحولات جدید جهانی وشهرنشینی 270
4.1.2.2 تاثیر تحولات جهانی برشهر نشینی ایران 271
4.1.2.3 تاثیرتحولات جدید اقتصادی درشهرهای ایران 272
4.1.2.4 روابط بازرگانی وتجاری جدید وشهرهای ایران 273
4.1.2.5 تشکیل شرکت ها و سازمانهای جدید اقتصادی 274
4.1.2.6 ازبین رفتن صنایع تولیدی دربازارهای سنتی 275
4.1.2.7 ازهم پاشیدگی اصناف 275
4.1.2.8 جایگزینی اکولوژیکی از بازار 276
4.1.2.9 تغییرالگوی مصرف 276
4.1.2.10 سبک جدید تبلیغات 278
4.1.2.11 تغییر سیستم حمل و نقل شهری 279
4.1.2.12 نتیجه گیری 280
4.1.3 فصل سوم:بررسی مراکز خرید معاصر 282
4.1.3.1 دورنمای تاریخی 282
4.1.3.2 تولد مراکز قدرتمند تجاری 285
4.1.3.3 ایجاد خرده فروشی در جوار بزرگراه ها 286
4.1.3.4 شناخت انواع مراکز تجاری 287
4.1.3.5 شناخت مراکز خرید معاصر درایران 292
4.1.3.6 نتیجه گیری 296
4.1.4 فصل چهارم:مطالعات شهری 297
4.1.4.1 فضای عمومی چیست؟ 297
4.1.4.2 ویزگی فضای عمومی 297
4.1.4.3 واژه شناسی خیابان 299
4.1.4.4 کارکرد خیابان 299
4.1.4.5 خیابان فضای شهری 301
4.1.4.6 خیابان و بازار 302
4.1.4.7 نقش اجتماعی خیابان 303
4.1.4.8 میدان 305
4.1.4.9 دستفروشها و دوره گردها 317
4.1.4.10 فضای شهری 323
4.1.4.11 ادراک فضای شهری 325
4.1.4.12 تحلیل فضای شهری 325
4.1.4.13 احیای فضاهای شهری 326
4.1.4.14 نتیجه گیری 328
4.1.5 فصل پنجم:تعیین اهداف کلی،تعریف موضوع و الگویابی پروژه 330
4.1.5.1 جمع بندی و استنتاج 330
4.1.5.2 تعیین اهداف کلی طرح 335
4.1.5.3 تعریف طرح و تعیین مقیاس 336
4.1.5.4 تعیین مخاطبین پروژه 336
4.1.5.5 بررسی نمونه های تطبیقی 337
4.1.5.6 پروژه مرکز خرید BERCY 2 337
4.1.5.7 مجتمع زیست خاور به عنوان یک پروژه تجاری تفریحی مسکونی 349
4.1.5.8 مجتمع اداری-تجاری SIP 355
4.1.5.9 نتیجه گیری 356
4.1.6 فصل ششم:استانداردهای طراحی مجتمع های تجاری 358
4.1.6.1 ارتفاع طبقات 358
4.1.6.2 درب های ورودی 358
4.1.6.3 ظرفیت کریدور 359
4.1.6.4 پلکان ها 359
4.1.6.5 استانداردهای مربوط به کاربری های مختلف در مجموعه تجاری و تجهیزات مربوط 360
4.1.6.6 ابر فروشگاه ها 361
4.1.6.7 ساختمان های اداری در بخش واحد تجاری 361
4.1.6.8 ساختمان های اداری چند طبقه 361
4.1.6.9 استاندارد های فضا 362
4.1.6.10 پارکینگ ها 363
4.1.6.11 پارکینگ های طبقاتی 363
4.1.6.12 فروشگاه های مواد غذایی 366
4.1.6.13 مقررات ساختمانی درحوزه تجاری 366
4.1.6.17 مقررات ساختمانی درتجارت شهری 368
4.1.6.18 شناخت انواع خدمات مجموعه تجاری 371
4.1.6.19 نتیجه گیری 374
4.1.7 فصل هفتم:بررس اجمالی بستر طرح 375
4.1.7.1 پیداش شهر مشهد 375
4.1.7.2 سیمای جمعیتی شهر مشهد 377
4.1.7.3 ویژگی های اقتصادی شهر مشهد 377
4.1.7.4 پدیده اجتماعی شهر مشهد 379
4.1.7.5 ویژگی های کالبدی شهر مشهد 379
4.1.7.6 بررسی کاربری تجاری درطرح جامع شهرمشهد 380
4.1.7.7 دما و رطوبت هوا 381
4.1.7.8 وزش باد 382
4.1.7.9 تابش آفتاب 382
4.1.7.10 جهت شیب و کانال ها 382
4.1.7.11 برنامه ریزی فیزیکی 384

%

میزان رضایت

میزان رضایت افراد خریدار این بسته بعد از خرید

(نظر سنجی به وسیله ایمیل و یک هفته بعد ازخرید بسته انجام می گیرد)

منابع معرفی شده به صورت فایل Word وPDF در اختیار شما قرار می گیرد.

تومان70,000 تومان35,000افزودن به سبد خرید