50 در صد تخفیف ویژه برای این بسته پژوهشی به مدت محدود

005

روز

:

16

ساعت

:

27

دقیقه

:

04

ثانیه(s)

بسته جامع پژوهشی کاربردهای مختلف روش تصمیم گیری چند معیاره TOPSIS

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی حاوی 950 صفحه از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه کاربردهای مختلف روش تصمیم گیری چند معیاره TOPSIS است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

  • در فصل اول این پژوهش کاربردهای روش تصمیم گیری چند معیاره در مدیریت محیط زیست بررسی شده است
  • در فصل دوم این پژوهش پژوهش های اقتصادی به کمک TOPSIS بررسی شده است
  • در فصل سوم این پژوهش استفاده از روش TOPSIS برای برنامه ریزی منطقه ای بررسی شده است
  • در فصل چهارم این پژوهش مدیریت بهره وری و مدیریت صنعتی با روش تصمیم گیری چند معیاره بررسی شده است

قسمت هایی از فصل اول کاربردهای روش تصمیم گیری چند معیاره در مدیریت محیط زیست

سیلاب ها نه تنها در کشورهای در حال توسعه بلکه در کشورهای توسعه یافته و پیشرفته نیز باعث ایجاد خسارات مالی و جانی شده و آمارها نیز گویای روند رو به رشد چنین حوادثی هستند. فعالیت های انسانی و عدم برنامه ریزی صحیح نیز باعث ایجاد و افزایش حجم، دفعات وقوع و خسارات مالی و جانی ناشی از سیلاب شده است. بنابراین لازم است قبل از گسترش بی رویه سکونت گاه ها و تغییر کاربری اراضی در حوضه، مطالعات مخاطرات سیل انجام شود (طاهری بهبهانی و همکاران، ۱۳۷۵: 4). پس به عبارتی دیگر سیلاب از جمله مخاطرات طبیعی شناخته شده است که طبق گزارش جهانی برنامه عمران سازمان ملل در مورد خطر بلایای طبیعی، سیلاب، زلزله و خشکسالی بالاترین رتبه را از لحاظ خسارت مالی و جانی به همراه داشته است (بهشتی و دیگران، ۱۳۸۸: ۲۰) یکی از دلایل رویداد سیل اختلاف ارتفاع توپو گرافیکی بین مناطق مختلف کشور است که به موجب آن رواناب از مناطق مرتفع در کمترین زمان به مناطق پست زهکش می شوند. از این رو اهمیت تحقیقات در زمینه پهنه بندی سیلاب دو چندان شده است. روش های متعددی برای تهیه نقشه پهنه بندی سیلاب ارائه شده که از آن جمله می توان به روش های استفاده از داغاب سیلاب، مقایسه عکس های هوایی و تصاویر ماهواره ای و تکنیک های سنجش از دور، استفاده از مدل های ریاضی و تصمیم ساز اشاره کرد (افتخاری و همکاران، ۱۳۸۸: ۱۵۸). به طور کلی تحقیقات بسیاری در داخل کشور به منظور پهنه بندی سیلاب بسیاری با استفاده از مدل ریاضی و برنامه کامپیوتری ( HEC- GEORAS ) انجام گردیده که کارایی مدل مذکور را در پهنه بندی و برآورد سیلاب تایید می نمایند. همچنین در خصوص مدلهای تصمیم گیری تاکنون تحقیقاتی مختلفی انجام شده که از آن جمله، می توان به پایان نامه غواصه (۱۳۷۹: 144)، غفاری

فهرست کامل فصل اول کاربردهای روش تصمیم گیری چند معیاره در مدیریت محیط زیست

1-1 ) کاربرد روشهاي تصمیمگیري چند معیاره در تعیین ارزش وزنی شاخصها و ارزیابی پایداري کیفی منابع آب زیرزمینی

1.1.1 چکیده 1
1.1.2 مقدمه 2
1.1.3 بدنه اصلی مقالات 2
1.1.4 نتایج 6
1.1.5 نتیجه گیري و جمعبندي 10
1.1.6 مراجع 11
1.1.7 Abstract 12

1-2 ) اولویت بندي مکان هاي دفن پسماند با بهره مندي تلفیقی از مدل هاي ANPو TOPSIS

1.2.1 چکیده 13
1.2.2 مقدمه 14
1.2.3 مواد و روش ها 14
1.2.4 روش فرآیند تحلیل شبکه اي 15
1.2.5 گام هاي حل مساله با روش ANP 15
1.2.6 روش نزدیکی به حالت ایده آل 16
1.2.7 بحث 17
1.2.8 نتیجه گیری 19
1.2.9 منابع 20

1-3 ) سنجش وضعیت مدیریت بحران زلزله در منطقه 12 شهر تهران ازطریق بررسی مراحل پیش از بحران،حین بحران،بحران درشرایط اولیه و پس از بحران

1.3.1 چکیده 21
1.3.2 مقدمه و بیان مسئله 21
1.3.3 مبانی نظری تحقیق 22
1.3.4 پیشینه تحقیق 24
1.3.5 روش تحقیق 24
1.3.6 معرفی محدوده مورد مطالعه 25
1.3.7 یافته های تحقیق و تجزیه و تحلیل اطلاعات 26
1.3.8 تعیین وضعیت متغیرهای مدیریت بحران زلزله منطقه 13 تهران 28
1.3.9 اولویت بندی شاخص های مدیریت بحران زلزله منطقه 12 شهر تهران 29
1.3.10 نتیجه گیری 30
1.3.11 مراجع 31

1-4 ) تعيين اولويتهاي سرمايهگذاري صنايع چوب و کاغذ استان قم با استفاده از روش TOPSIS

1.4.1 چکیده 32
1.4.2 مقدمه 33
1.4.3 فرضیه 33
1.4.4 سوابق تحقیق 33
1.4.5 مواد و روش ها 34
1.4.6 مرحله اول 34
1.4.7 مراحل کار 41
1.4.8 بحث و نتیجه گیری 43
1.4.9 نتایج 46
1.4.10 References 47

1-5 ) کاربرد روش تصمیم گیری چند معیاره TOPSIS در پهنه بندی خشکسالی های استان گیلان

1.5.1 چکیده 48
1.5.2 مقدمه 49
1.5.3 مواد و روش ها 50
1.5.4 مراحل انجام عملیات 52
1.5.5 شاخص SIAP 55
1.5.6 نتایج 55
1.5.7 بحث و نتیجه گیری 58
1.5.8 منابع 61

1-6 ) مکان یابی محل دفن زباله با به کارگیری فرایند تحلیل سلسله مراتبی و روش TOPSIS

1.6.1 چکیده 63
1.6.2 مقدمه 64
1.6.3 هدف 64
1.6.4 پیشینه پژوهش 64
1.6.5 مواد و روش ها 65
1.6.6 منطقه مطالعه شده 65
1.6.7 تعیین محدوده منطقه مطالعاتی 66
1.6.8 مراحل پژوه 67
1.6.9 فرایند تحلیل سلسله مراتبی 70
1.6.10 فن انتخاب برترین پیشنهاد از راه حل ایده آل 70
1.6.11 نتایج 71
1.6.12 بحث و نتیجه گیری 75
1.6.13 مراجع 76

1-7 ) ارزیابی پتانسیل مخاطرات سیل سکونت گاه ها درحوضه رودخانه شور گناوه با استفاده از مدل TOPSIS-AHP

1.7.1 چکیده 78
1.7.2 مقدمه 79
1.7.3 منطقه مورد مطالعه 81
1.7.4 مواد و روش ها 85
1.7.5 یافته ها و بحث 86
1.7.6 تعیین بهترین گزینه 92
1.7.7 نتیجه گیری 93
1.7.8 منابع 95

1-8 ) رتبه بندي راهبردهاي مدیریت تقاضاي آب کشاورزي مناطق خشک با استفاده از مدل هیبریدي M-TOPSIS وAHP

1.8.1 چکیده 97
1.8.2 مقدمه 98
1.8.3 مواد و روش ها 99
1.8.4 حوضه مورد مطالعه 99
1.8.5 تصمیم گیري چند معیاره 101
1.8.6 معیارهاي ارزیابی راهبردهاي مدیریت تقاضاي آب کشاورزي مناطق خشک 101
1.8.7 قبولیت و مشارکت اجتماعی- فرهنگی ذي نفعان 102
1.8.8 حفاظت از منابعطبیعی و تعادل زیست محیطی 102
1.8.9 مراحل تصمیمگیري گروهی با استفاده از مدل هیبریدي تحلیل سلسله مراتبی و شباهت به گزینه ایدهآل اصلاح شده 102
1.8.10 روش تدوین راهبردها 102
1.8.11 گام اول: مشخص کردن مسئله تصمیم گیري 102
1.8.12 گام سوم: آماده سازي فرمهاي نظرسنجی و تشکیل ماتریسهاي مقایسه زوجی 103
1.8.13 گام چهارم: بررسی نرخ سازگاري و تجمیع نظرات فردي 103
1.8.14 گام پنجم: محاسبه وزن نسبی 104
1.8.15 گام ششم: استفاده از مدل شباهت به گزینه ایدهآل اصلاح شده براي رتبهبندي راهبردها 104
1.8.16 نرم افزار مورد استفاده 105
1.8.17 نتایج 105
1.8.18 راهبردهاي مدیریت تقاضاي آب کشاورزي مناطق خشک 105
1.8.19 ساختار سلسله مراتبی مدل تصمیم گیري 106
1.8.20 تیم تصمیم گیرنده 106
1.8.21 وزن نسبی معیارها و راهبردها 107
1.8.22 اولویت بندي راهبرده 108
1.8.23 بحث و نتیجهگیري 109
1.8.24 فهرست منابع 109

1-9 ) اولیوت بندی مناطق کویری استان فارس به لحاظ توسعه اکوتوریسم بیابان

1.9.1 چکیده 112
1.9.2 مقدمه 113
1.9.3 مواد و روش ها 115
1.9.4 منطقه مطالعاتی 115
1.9.5 یافته ها و نتایج 118
1.9.6 بحث و نتیجه گیری 122
1.9.7 منابع 124
1.9.8 Abstract 126

1-10 ) مدلسازي ارزيابي و پهنهبندي توان اكوتوريسم با منطق فازی TOPSIS وFAHP

1.10.1 چکیده 127
1.10.2 سرآغاز 128
1.10.3 مواد و روش ها 131
1.10.4 منطقه مورد مطالعه 131
1.10.5 روش پژوهش 131
1.10.6 فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی 131
1.10.7 مدل منطق فازی 131
1.10.8 توابع عضویت فازی 132
1.10.9 تکنیک TOPSIS 133
1.10.10 یافته ها 133
1.10.11 مدل سلسله مراتبی فازی با استفاده از روش چانگ 133
1.10.12 ترکیب لایه های فازی معیارها 134
1.10.13 یافته های TOPSIS 136
1.10.14 بحث و نتیجه گیری 137
1.10.15 منابع 138

1-11 ) بررسي آثار محيطزيستي كارخانة گندلهسازي اردكان با استفاده از روش فازي TOPSIS

1.11.1 چکیده 141
1.11.2 سرآغاز 141
1.11.3 مواد و روش ها 143
1.11.4 آزمايش هاي انجام شده در بخش محيط زيستي كارخانة گندله سازي اردكان 143
1.11.5 شناسايي و اولويتبندي پارامترهـاي آلاينـده در كارخانة گندله سازي اردكان 144
1.11.6 نتایج 145
1.11.7 تجزيه و تحليل و اولويـتبنـدي آلاينـده هـا بـر اساس روش TOPSIS 147
1.11.8 رتبهبندي آلاينده هاي هوا 150
1.11.9 بحث و نتیجه گیری 152
1.11.10 منابع 154

1-12 ) رتبه بندی پایداری محیط زیست در استانهای منتخب ایران:مقایسه روش AHPو TOPSI

1.12.1 چکیده 156
1.12.2 مقدمه 157
1.12.3 مبانی نظری و مروری بر مطالعات گذشته 158
1.12.4 درآمد و محیط زیست 158
1.12.5 انرژی، رشد اقتصادی و محیط زیست 159
1.12.6 رشد جمعیت و محیط زیست 160
1.12.7 روش پژوهش 163
1.12.8 روش تحلیل سلسله مراتبی 163
1.12.9 ساختن سلسله مراتبی 163
1.12.10 محاسبه ی وزن 164
1.12.11 روش تاپسیس 165
1.12.12 داده ها و نتایج 166
1.12.13 بررسی پایداری استانهای کشور بر اساس روش AHP 168
1.12.14 بررسی پایداری استانهای کشور بر اساس روش TOPSIS 171
1.12.15 نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات 173
1.12.16 فهرست منابع 176

1-13 ) کاربرد روش TOPSISدر شناسایی مناطق طبیعی حفاظتی با ارزش معنوی در شهرستان نیشابور

1.13.1 چکیده 178
1.13.2 مقدمه 179
1.13.3 مواد و روش ها 180
1.13.4 محدوده مورد مطالعه 180
1.13.5 مواد و روش ها 181
1.13.6 شاخص سازی 183
1.13.7 تلفیق و پهنه بندی 185
1.13.8 روش اولویت بندی پهنه ها 185
1.13.9 نتایج 187
1.13.10 شناسایی لکه های حفاظتی با ارزش معنوی 187
1.13.11 اولویت بندی لکه های حفاظتی 189
1.13.12 بحث و نتیجه گیری 190
1.13.13 منابع 192

i

ارجاع دهی و رفرنس نویسی

تمام مطالب این بسته مطابق با استاندارد های دانشگاههای وزارت علوم ایران رفرنس دهی شده اند و هیچ قسمتی از بسته وجود ندارد که بدون منبع باشد.

نگارش گروهی

در نگارش و جمع آوری این بسته آموزشی کارشناسان مربوطه ما را همراهی کرده اند.کار گروهی بستر بهتری برای پژوهش فراهم میکند.

<

معرفی منبع برای ادامه پژوهش

در این بسته بیش از 1000 مقاله و منبع در این زمینه معرفی شده است که می توان از آنها برای ادامه مسیر پژوهشی استفاده کرد.

Z

پاسخ به سوالات و پشتیبانی علمی

در قسمت دیدگاه ها  اماده پاسخگویی به سوالات احتمالی شما در حد توان علمی خود هستیم.در صورت نیاز شماره تماس برای ارتباط با محققین برای شما ارسال می گردد.

بخش هایی از فصل دوم پژوهش های اقتصادی به کمک TOPSIS

آنالیز ذخایر کلسیت (مرمر) به رنگهای سبز، سفید و صورتی در منطقه قره قشلاق واقع در جنوب حوضه رسوبی دریاچه ارومیه نشان میدهد که مقادیر منفی ناهنجاری Eu مربوط به دمای بسیار پایین محلولهای آهک ساز جوی و قلیایی بودن محیط و ناهنجاری منفی Ce بیانگر احیایی بودن شرایط تشکیل بوده است. کم بودن میزان +2^Sr محلولهای آهک ساز از دیگر مؤلفه کنترل کننده زمین شیمیایی در تشکیل این تیپ ذخایر می باشند.
مدل تصمیم گیری شباهت به گزینه ایده آل نشان میدهد که شاخص ناهنجاری Eu با ۴۳ درصد وزنی بیشترین اهمیت و شاخصهای میزان +2^Sr و ناهنجاری Ce به ترتیب با وزن های ۱۱/۶ و ۶/۴ درصد در اولویت های بعدی در تفسیر واقعی تر نتایج آنالیزهای زمین شیمیایی منطقه دارند. بر اساس این مدل شاخصهای زمین شیمیایی برای کلسیتهای صورتی ۰/۸۳۷، کلسیت سبز ۰/۴۴۵ و کلسیت سفید ۰/۱۵۷ به دست آمد. نتایج نشان میدهد که بهترین واحدهای سنگ شناختی برای نمونه گیری و انجام آنالیز جهت بررسی و تعیین ژنز، کلسیتهای صورتی و سبز می باشند.

فهرست کامل فصل دوم پژوهش های اقتصادی به کمک TOPSIS

2-1) رتبه بندی شرکت ها براساس سنجه های ارزیابی عملکرد با استفاده از تکنیک چند شاخصه TOPSIS ومقایسه معیارهای ارزیابی

2.1.1 چکیده 194
2.1.2 مقدمه 195
2.1.3 مبانی نظری و پیشینه پژوهش 196
2.1.4 ارزیابی عملکرد 196
2.1.5 شیوه TOPSIS 197
2.1.6 پرسش ها 201
2.1.7 پرسشس ها وفرضیه های پژوهش 201
2.1.8 فرضیه ها 201
2.1.9 روش پژوهش 201
2.1.10 معیارهای ارزیابی عملکرد 202
2.1.11 جامعه و نمونه آماری پژوهش 202
2.1.12 اجرای شیوه TOPSIS 205
2.1.13 یافته های پژوهش 206
2.1.14 بحث و نتیجه گیری 211
2.1.15 پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی 214
2.1.16 پیشنهادهای کاربردی پژوهش 214
2.1.17 محدودیت های پژوهش 214
2.1.18 منابع 215
2.1.19 Abstract 219

2-2) شناسایی و اولویتبندي ریسکهاي پروژههاي بالادستی نفت وگاز در ایران با استفاده از قالب ساختار شکست ریسک((RBSو تکنیک تاپسیس((TOPSI

2.2.1 چکیده 220
2.2.2 مقدمه 221
2.2.3 پیشینه تحقیق 222
2.2.4 مبانی نظری 230
2.2.5 ریسک و عدم قطعیت 231
2.2.6 مدیریت ریسک و فرآیندهاي آن 232
2.2.7 رآیندهاي مدیریت ریسک براساس استاندارد پی. ام. بوك 233
2.2.8 شناسایی ریسک 234
2.2.9 ارزیابی ریسک 236
2.2.10 روش تحقیق 237
2.2.11 نتایج شناسایی و طبقه بندي ریسکهاي بالادستی نفت وگاز 241
2.2.12 نتایج ارزیابی و اولویتبندي ریسکهاي بالادستی نفت وگاز 243
2.2.13 نتیجه گیری 245
2.2.14 منابع 245
2.2.15 پیوست ها 247

2-3) استفاده از روش تصمیم گیري شباهت به گزینه ایده آل((TOPSISجهت یافتن نقاط بهینه نمونه گیري زمینشناسی در کلسیتهاي قره قشلاق

2.3.1 چکیده 260
2.3.2 مقدمه 260
2.3.3 روش مطالعه 261
2.3.4 زمین شناسی منطقه 262
2.3.5 زمینشیمی عناصر اصلی، جزئی و نادرخاکی در کلسیتها 263
2.3.6 زمین شیمی عناصر اصلی 263
2.3.7 بحث و بررسی 263
2.3.8 مطالعه کانی شناسی 263
2.3.9 زمینشیمی عناصر جزئی 263
2.3.10 نقش استرانسیوم در رسوب کلسیت و آراگونیت 266
2.3.11 ناهنجاری EU 266
2.3.12 ناهنجاری Ce 267
2.3.13 مدلسازي تصمیمگیري چند معیاره 267
2.3.14 مدل تصمیم گیري شباهت به گزینه ایده آل 267
2.3.15 انتخاب شاخص هاي زمین شیمیایی و زمین شناسی 268
2.3.16 تشکیل ماتریس شاخص- سنگ 268
2.3.17 ماتریس بی مقیاس 268
2.3.18 ارزیابی اوزان شاخص ها 269
2.3.19 تعیین میزان نزدیکی نسبی CL 270
2.3.20 نتیجه گیری 271
2.3.21 References 271
2.3.22 ABSTRACT 273

2-4) بررسي و ارزيابي عوامل موثر بر مديريت بازاريابي جذب نقدينگي با استفاده از تكنيك TOPSISو AHP

2.4.1 چکیده 275
2.4.2 مقدمه 277
2.4.3 فرضیات تحقیق 278
2.4.4 روش های مختلف تنظیم نقدینگی 278
2.4.5 پیشینه تحقیق 279
2.4.6 مدل مفهومي پژوهش 280
2.4.7 روش تحقیق 281
2.4.8 تحليل نتايج و يافته ها 282
2.4.9 انتخاب بهترین راه کار جذب نقدینگی با تکنیک TOPSIS 286
2.4.10 پیشنهادات با توجه به نتایج فرضیه های تحقیق 286
2.4.11 نتیجه گیری 287
2.4.12 منابع و ماخذ 289
2.4.13 Abstract 290

2-5) کاربرد تحلیلی پوششی داده ها در ارزیابی کارآیی نسبی و رتبه بندی شعب بانک رفاه استان لرستان و مقایسه نتایج آن با روش TOPSIS

2.5.1 چکیده 291
2.5.2 مقدمه 292
2.5.3 مروری بر تحلیل پوششی داده ها 293
2.5.4 روش TOPSIS 295
2.5.5 مثال کاربردی 296
2.5.6 تحلیل نتایج 300
2.5.7 جمع بندی و پیشنهادها 300
2.5.8 فهرست منابع 302

2-6) مزیت نسبی صنایع تولیدی با معیار اشتغال و روش TOPSIS:مطالعه موردی استان یزد

2.6.1 چکیده 303
2.6.2 مقدمه 304
2.6.3 ادبیات موضوع 304
2.6.4 روش شناسی تحقیق 307
2.6.5 سم شاغلان ماهر ازکل شاغلان هر فعالیت صنعتی استان 309
2.6.6 ضریب مکانی برپایه اشتغال 309
2.6.7 شاخص ضریب اشتغال زایی دورن منطقه ای با متوسط شاغلان 310
2.6.8 ضریب اشتغال زایی میان منطقه ای 310
2.6.9 شاخص ضریب سهم کارگاهی میان منطقه ای 310
2.6.10 یافته های تحقیق 311
2.6.11 نتیجه گیری 313
2.6.12 منابع 315

2-7) طراحي رويكرد انتخاب سيستم اطلاعات حسابداري مديريت مبتني بر پشتيبان تصميم با استفاده از الگوريتم TOPSISفازي

2.7.1 چکیده 317
2.7.2 مقدمه 318
2.7.3 مباني نظري و مروري بر پيشينه پژوهش 318
2.7.4 الگوي پژوهش مبتني بر روش TOPSISفازي 322
2.7.5 نتایج پژوهش 322
2.7.6 اولويت بندي مولفه ها از نظر شاخص نزديكی 324
2.7.7 نتیجه گیری و بحث 324
2.7.8 فهرست منابع 325

2-8) ارزشگذاری برند بانكها مبتني بر مدلهای ارزشگذاری برند با استفاده از مدل تصميم گيری چند معياره Topsis

2.8.1 چکیده 327
2.8.2 مقدمه 328
2.8.3 مباني نظری و پيشينه تحقيق 329
2.8.4 مبانی نظری 329
2.8.5 پيشينه علمي تحقيق 333
2.8.6 روش شناسی تحقیق 333
2.8.7 الگوریتم ارزیابي مدل و شناسایي مدل منتخب جهت آزمون فرضيات 334
2.8.8 فرضیه تحقیق 337
2.8.9 یافته های تحقیق 337
2.8.10 نتیجه گیری و بحث 344
2.8.11 فهرست مراجع 345

2-9) مدلي براي شناسايي صنايع برتر دربازار سرمايه ايران با استفاده از روش تصميمگيري چندمعياره : TOPSISبا تأكيد بر فرآيند توسعه صنعتي

2.9.1 چکیده 350
2.9.2 مقدمه 350
2.9.3 مباني نظري و پيشينه تحقيق 353
2.9.4 روش های تصمیم گیری چندمعیاره 353
2.9.5 تبدیل شاخص های کیفی به کمی 353
2.9.6 بی مقیاس سازی 353
2.9.7 ارزیابی اوزان شاخص ها 354
2.9.8 روش آنتروپی 354
2.9.9 مدل TOPSIS 356
2.9.10 شاخص های ارزیابی صنایع و شرکت ها 357
2.9.11 منطق فازی 358
2.9.12 اعداد فازی 359
2.9.13 پیشینه تحقیق 359
2.9.14 روش تحقیق ونحوه تحلیل داده ها 360
2.9.15 صنایع مختلف درایران 360
2.9.16 انتخاب شاخص هاي رتبه بندي 363
2.9.17 تحلیل داده ها 366
2.9.18 نتیجه گیری 370
2.9.19 منابع 373

2-10) ارزيابي عملكرد مالي بانكهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار

2.10.1 چکیده 375
2.10.2 مقدمه 376
2.10.3 پیشینه تحقیق 376
2.10.4 روش شناسی تحقیق 379
2.10.5 تحلیل پوششی داده ها 379
2.10.6 TOPSIS 379
2.10.7 DEA-TOPSIS 380
2.10.8 جامعه آماری 381
2.10.9 متغير هاي تحقيق 381
2.10.10 تجزيه و تحليل داده ها 382
2.10.11 عيين مقدار ورودي و خروجي واحد تصميم گيري ايده آل و ضد ايده آل 382
2.10.12 تعيين كارايي واحد تصميم گيري ها براساس واحد تصميم گيري ايده آل 383
2.10.13 تعيين كارايي واحد تصميم گيري ها براساس واحد تصميم گيري ضد ايده آل 383
2.10.14 تعيين شاخص نزديكي نسبي 384
2.10.15بحث و نتیجه گیری 384
2.10.16 منابع 385

2-11) ارزيابي و اولويت بندي برونسپاري فرآيندهاي كاري ماليات ستاني در سازمان امور مالياتي با رويكرد TOPSISفازي

2.11.1 چکیده 387
2.11.2 مقدمه 388
2.11.3 بیان مسئله 388
2.11.4 ادبیات موضوع 389
2.11.5 برون سپاری 389
2.11.6 سازمان امور مالياتي 390
2.11.7 فرآيندهاي مالياتستاني در سازمان امور مالياتي 391
2.11.8 تفکیک وظایف مالیاتی 393
2.11.9 انتخاب فرآيندهاي مالياتي جهت برونسپاري 394
2.11.10 مروری بر روش دلفی فازی 395
2.11.11 مراحل اجرای روش دلفی فازی 396
2.11.12 مراحل روش TOPSIS فازی 397
2.11.13 روش تحقیق 401
2.11.14 اجرای روش 403
2.11.15 اجرای روش دلفی فازی درتعیین شاخص های برون سپاری فرآیندهیا مالیات ستانی 403
2.11.16 انتخاب خبرگان 403
2.11.17 تعریف متغیر زبانی 404
2.11.18 استخراج و تبيين شاخصهاي پيشنهادي و طراحي پرسشنامه دلفی 405
2.11.19 تعیین شاخص ها 406
2.11.20 توسعه روش TOPSISفازي براي اولويتبندي فرآيندهاي مالياتي جهـت برون سپاري 409
2.11.21 نتایج پژوهش 415
2.11.22 فهرست منابع 417

2-12) بررسی مقایسه ای رتبه بندی شرکت های برتر بر اساس نسبت های مالی با رویكرد ترکيبی AHP–TOPSISو شاخص های بورس اوراق بهادار تهران

2.12.1 چکیده 419
2.12.2 مقدمه 420
2.12.3 مبانی نظری و پيشينه تحقيق 421
2.12.4 فرضیه های تحقیق 424
2.12.5 روش شناسی تحقيق 425
2.12.6 وزن دهی نسبت ها و رتبه بندی شرکت ها 427
2.12.7 یافته های تحقيق و تحليل آن 431
2.12.8 نتيجه گيری و بحث 435
2.12.9 فهرست منابع 437

2-13) سنجش متغییرهای مالی ارزیابی عملکرد شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از الگوریتم TOPSISو تکنیک DEA

2.13.1 چکیده 442
2.13.2 مقدمه 443
2.13.3 مبانی علمی و پیشینه 445
2.13.4 تئوری نمایندگی و ارزیابی عملکرد بنگاههای اقتصادی 446
2.13.5 مروری بر تحقیقات انجام شده 448
2.13.6 فرضیه تحقیق 452
2.13.7 روش شناسی تحقیق 452
2.13.8 الگوریتمهای تحقیق 452
2.13.9 تحلیل پوششی داده ها 452
2.13.10 روش TOPSIS 456
2.13.11 تجزیه و تحلیل نتایج به دست آمده 459
2.13.12 نتیجه گیری و بحث 460
2.13.13 فهرست منابع 461

2-14) رتبه بندي شركت هاي سهامي عام تابعه ايران خودرو با استفاده از الگوي TOPSIS

2.14.1 چکیده 465
2.14.2 مقدمه 466
2.14.3 اهمیت و اهداف پژوهش 467
2.14.4 مبانی نظری و پیشینه پژوهش 468
2.14.5 اهمیت پس انداز وسرمایه گذاری 470
2.14.6 بیان مسئله 474
2.14.7 اهداف فرعی تحقیق 475
2.14.8 جامعه آماری و روش پژوهش 475
2.14.9 مدلهای تصمیم گیری چند معیاره MCDM و بررسی مدل های MADM 477
2.14.10 طرح پژوهش و تجزیه و تحلیل داده ها به روش TOPSIS 477
2.14.11 بيمقياس كردن (يكسان سازي مقياس(شاخصها 480
2.14.12 ارزیابی اوزان برای شاخص ها 480
2.14.13 تکنیک آنتروپی 481
2.14.14 دلایل استفاده از الگویTOPSIS 483
2.14.15 الگوریتم TOPSIS 484
2.14.16 تجزيه و تحليل داده ها 486
2.14.17 نتیجه گیری 488
2.14.18 منابع 490

2-15) رتبه بندي شعب بورس اوراق بهادار درایران با استفاده از تکنیک Topsis/DEA/AHP فازی

2.15.1 چکیده 493
2.15.2 مقدمه 494
2.15.3 كاربرد Topsisفازي در تعيين درجه اهميت نهاده ها و ستاده ها 496
2.15.4 مدلسازي رياضي كارايي نسبي با تحليل پوششي دادهها 500
2.15.5 رتبه دهي نهايي واحدهاي تصميم گيرنده با استفاده از AHP 501
2.15.6 روش تحقیق 503
2.15.7 شناسايي نهاده ها و ستادههاي عملكردي شعب بورس 504
2.15.8 اندازه گيري درجه اهميت نهادهها و ستاده هاي كاركردي شعب 505
2.15.9 تعيين ميزان كارايي نسبي شعب بورس كشور 507
2.15.10 رتبه دهي نهايي شعب بورس با كاربرد AHP 510
2.15.11 نتیجه گیری 510
2.15.12 پی نوشت ها 513

تعداد صفحه بسته آموزشی

تعداد منابع معرفی شده برای ادامه کار

تعداد پشتیبانان مخصوص این فایل

قسمت هایی از فصل سوم استفاده از روش TOPSIS برای برنامه ریزی منطقه ای

هدف تحقيق تبیین هر چه بهتر معضل بافت فرسوده، اولویت بندی اجرای طرح ها و ارائه راهکارهای لازم در زمینه بهسازی آنها انجام گردیده است. روش مطالعه حاضر ترکیبی از روش های توصیفی، اسنادی و تحلیلی است و در ادامه پس از انجام تصحیحات هندسی و تکنیک های مختلف بارزسازی و بهبود کنترل است. بر روی باند Pan تصویر ماهوارهای IRS مربوط به سال ۲۰۱۰ در محیط GIS، گستره شهری مشخص و مکان های دارای بافت فرسوده و نیازمند بهسازی با تفسیر چشمی و مشاهدات میدانی تعیین گردید. همچنین برای ارزیابی و رتبه بندی این مناطق جهت طرح های بهسازی از مدل تصمیم گیری (Topsis) استفاده گردید. بر اساس یافته های این تحقیق بالاترین میزان فرسودگی از لحاظ درصد و مساحت در ناحیه سه ( هسته اولیه منطقه)، ۲۸/۳۲ درصد بوده که نسبت به سایر نواحی منطقه از وضعیت نامطلوب برخوردار بوده و بنابراین در اولویت انجام طرح های بهسازی قرار دارد و بعد از آن به ترتیب نواحی ۲ و ۱ قرار دارند.

فهرست کامل فصل سوم استفاده از روش TOPSIS برای برنامه ریزی منطقه ای

3-1 ) تحلیل سطوح برخورداری و رتبهبندی شهرستانهای استان همدان با استفاده از مدلهای چند معیاره TOPSISو KOPRA

3.1.1 چکیده 515
3.1.2بیان مسئله 516
3.1.3 پیشینه نظری تحقیق 516
3.1.4 روش تحقیق 519
3.1.5 مراحل محاسبات مدل KOPRAS 519
3.1.6 مراحل محاسبات مدل TOPSIS 520
3.1.7 مراحل روش آنتروپی 520
3.1.8 محدوده مورد مطالعه 521
3.1.9 یافته های تحقیق 521
3.1.10 نتیجه گیری 525
3.1.11 References 526

3-2 ) سنجش و ارزیابی پایداری شهری با استفاده از تکنیکهای ANP, Topsis, Saw

3.2.1 چکیده 529
3.2.2 بیان مسئله 530
3.2.3 مبانی نظری و پیشینه تحقیق 531
3.2.4 روش تحقیق 532
3.2.5 محدوده مورد مطالعه 533
3.2.6 نتایج و بحث 534
3.2.7 تکنیک ANP 435
3.2.8 تکنیک SAW 536
3.2.9 تکنیک Topsis 538
3.2.10 نتیجه گیری 540
3.2.11 References 541

3-3 ) مکان یابی اراضی مسکونی با استفاده از روش ارزیابی چندمعیاره TOPSIS

3.3.1 چکیده 543
3.3.2 مقدمه 544
3.3.3 مبانی نظری 544
3.3.4 تعریف مکان یابی و اهمیت آن 544
3.3.5 شاخص ها و معیارهای مکان یابی اراضی مسکونی 545
3.3.6 مدل TOPSIS 546
3.3.7 رویکرد و روش تحقیق 547
3.3.8 متغیرهای تحقیق 548
3.3.9 روش تجزیه و تحلیل و نتیجه گیری 548
3.3.10 محدوده و قلمرو پژوهش 549
3.3.11 مراحل مکان یابی اراضی مسکونی با استفاده از روش TOPSIS 553
3.3.12 نتیجه گیری 557
3.3.13 منابع 557

3-4 ) تعیین سطوح توسعه یافتگی شهرستانهای استان اردبیل بر اساس تکنیک TOPSISدر محیط GIS

3.4.1 چکیده 559
3.4.2 مقدمه 560
3.4.3 روش پژوهش 561
3.4.4 محدوده مطالعاتی 561
3.4.5 تکنیک TOPSIS 562
3.4.6 روشهای استاندارد سازی و وزن دهی 564
3.4.7 روشهای استاندارد سازی 564
3.4.8 روشهای تعیین وزن برای شاخصهای مختلف توسعه 565
3.4.9 یافتهها و بحث 565
3.4.10 نتیجه گیری 568
3.4.11 منابع 569

3-5 ) ارزیابی و الویتبندی سرمایه اجتماعی در نواحی شهری با استفاده از تکنیک Topsisو AHP

3.5.1 چکیده 571
3.5.2 مقدمه 572
3.5.3 پیشینه پژوهش 573
3.5.4 روش شناسی تحقیق 575
3.5.5 روش تحقیق 575
3.5.6 محدودۀ مورد مطالعه 577
3.5.7 مبانی نظری تحقیق 578
3.5.8 یافته های تحقیق 582
3.5.9 نتیجه گیری و پیشنهادها 587
3.5.10 کتابنامه 589

3-6 ) تحلیل و اولویت بندی فضای سبز شهری با بهره گیری از تکنیک های TOPSIS و GIS

3.6.1 چکیده 593
3.6.2 مقدمه 595
3.6.3 مبانی نظری 597
3.6.4 عملکرد زیست محیطی 598
3.6.5 عملکرد فضای سبز درساخت کالبدی شهر 598
3.6.6 عملکرد اجتماعی-روانی 599
3.6.7 فضای سبز شهری وامنیت 599
3.6.8 پیشینه پژوهش 600
3.6.9 محدوده مورد مطالعه 601
3.6.10 روش تحقیق 602
3.6.11 تبیین تکنیک تاپسیس 603
3.6.12 بحث و یافته ها 604
3.6.13 تهیه لایه ها 609
3.6.14 نتیجه گیری 611
3.6.15 منابع 613

3-7 ) اولویت بندی اجرای طرحهای بهسازی و نوسازی در نواحی فرسوده با استفاده از GISو روش Topsis

3.7.1 چکیده 617
3.7.2 مقدمه 617
3.7.3 تعاریف و مفاهیم 619
3.7.4 فرآیند شکل گیری بافت فرسوده 620
3.7.5 ابعاد فرسودگی بافت های شهری 620
3.7.6 مواد و روش ها 621
3.7.7 ملاک ها وشاخص های فرسودگی بافت ها 622
3.7.8 اولیویت بندی اجرای طرح های بهسازی به کمک مدل Topsis 623
3.7.9 یافته های پژوهش 624
3.7.10 ارزیابی باف تهای فرسوده شهری با استفاده از مدل تصمیم گیری Topsis 627
3.7.11 تبدیل شاخص های کیفی به کمی 628
3.7.12 جمع بندی ونتیجه گیری 630
3.7.13 پیشنهادات و راهکارها 632
3.7.14 منابع و ماخذ 632

3-8 ) ارزیابی کارکرد شهرهای کوچک در نظام شهری استان لرستان با استفاده از مدلهای ضریب کشش پذیری، TOPSISو L.Q

3.8.1 چکیده 635
3.8.2 بیان مسئله 636
3.8.3 پیشینه نظری تحقیق 636
3.8.4 روش تحقیق 639
3.8.5 شاخت منطقه مورد مطالعه 639
3.8.6 تجزیه و تحلیل یافته ها 641
3.8.7 نتیجه گیری 646
3.8.8 منابع وماخذ 647

3-9 ) بررسی عوامل اثرگذار بر مدیریت کاربری اراضی روستایی در شهرستان ممسنی

3.9.1 چکیده 649
3.9.2 بیان مساله 650
3.9.3 پیشینه نظری تحقیق 650
3.9.4 روش تحقیق 652
3.9.5 محدوده مورد مطالعه 653
3.9.6 یافته های تحقیق 653
3.9.7 تدوین راهبردهای بهینهسازی و توسعه متعادل کاربری زمینهای روستایی با مدل SWOT 653
3.9.8 اولویت بندی بهینه سازی کاربری اراضی در روستاهای منطقه 656
3.9.9 تجزیه و تحلیل عوامل استراتژیک در منطقه 658
3.9.10 تجزیه و تحلیل یافتههای پژوهش 660
3.9.11 راهبردهای رقابتی/تهاجمی 660
3.9.12 راهبرد تنوع 660
3.9.13 راهبرد بازنگری 660
3.9.14 راهبرد تدافعی 660
3.9.15 تحلیل یافتهها بر اساس تکنیک تاپسیس 660
3.9.16 نتیجه گیری و ارائه راهکارها 661
3.9.17 راهبرد تدافعی 661
3.9.18 منابع و ماخذ 662

3-10 ) سطح بندی شهرستان های استان زنجان براساس شاخص های توسعه فرهنگی با استفاده از مدل TOPSIS

3.10.1 چکیده 664
3.10.2 بیان مساله 665
3.10.3 پیشینه تحقیق 665
3.10.4 مفاهیم،دیدگاه ها و مبانی نظری 666
3.10.5 مواد و روش تحقیق 668
3.10.6 محدوده مورد مطالعه 669
3.10.7 یافته های تحقیق وتجزیه و تحلیل داده ها 669
3.10.8 نتیجه گیری 672
3.10.9 منابع 673

3-11 ) بررسی و تحلیل قابلیت های مزایای نسبی توسعه منطقه ای دربنادر شمال ایران با استفاده از تلفیق تکنیک های TOPSIS و ELECTRE

3.11.1 چکیده 675
3.11.2 بیان مساله 676
3.11.3 ادبیات نظری 677
3.11.4 فرایند تصمیم گیری چند معیاره 677
3.11.5 مواد و روش تحقیق 678
3.11.6 روش TOPSIS 678
3.11.7 روش الکتر 679
3.11.8 شناخت محدوده مورد مطالعه 680
3.11.9 یافته های تحقیق 681
3.11.10 مقایسه بنادر شمال کشور 681
3.11.11 معیارهیا مورد استفاده درپژوهش 682
3.11.12 مرحله عملیاتی تکنیک تاپسیس دراولویت بندی بنادر دریای خزر 682
3.11.13 روش وزن دهی تحلیل سلسله مراتبی AHP 683
3.11.14 مرحله عملیاتی تکنیک الکتر دراولویت بندی بنادر دریای خزر 685
3.11.15 تشکیل ماتریس توافق 685
3.11.16 تعیین ماتریس مخالف 685
3.11.17 تشکیل ماتریس موافق موثر 686
3.11.18 تشیکل ماتریس مخالف موثر 686
3.11.19 تشکیل ماتریس تسلط نهایی 687
3.11.20 حذف کردن گزینه های با رضایت کمتر وانتخاب بهترین گزینه 687
3.11.21 نتیجه گیری 687
3.11.22 منابع 688

3-12 ) تحلیلی برمکان یابی اراضی مسکن درشهرهای اقماری با روش topsis

3.12.1 چکیده 690
3.12.2 مقدمه 691
3.12.3 تعاریف 692
3.12.4 زمین 692
3.12.5 کاربری زمین 692
3.12.6 مسکن 693
3.12.7 الگوی مکان های مناسب جهت توسعه عملکرد مسکونی 693
3.12.8 اراضی توسعه مسکن 694
3.12.9 مدل TOPSIS 694
3.12.10 قلمرو تحقیق 695
3.12.11 روش تحقیق 695
3.12.12 اهداف 696
3.12.13 متغیر تحقیق 696
3.12.14 روش تجزیه و تحلیل و نتیجه گیری 696
3.12.15 حجم نمونه 696
3.12.16 وضعیت مسکن استان همدان 696
3.12.17 وضعیت مسکن درشهر صالح آباد 698
3.12.18 بررسی ساختار جمعیت درشهر صالح آباد 700
3.12.19 پیش بینی تحولات آینده جمعیت 702
3.12.20 پیش بینی مقدار زمین مورد نیاز در افق طرح 702
3.12.21 تصمیم گیری های چند شاخصه 705
3.12.22 نتیجه گیری 713
3.12.23 منابع و ماخذ 718

قسمت هایی از فصل چهارم مدیریت بهره وری و مدیریت صنعتی با روش تصمیم گیری چند معیاره

امروزه شرکت ها پذیرفته اند که نگهداری و تعمیرات یک عنصر تجاری سودآور است و بنابراین، نقش نگهداری و تعمیرات در سیستم ها تولیدی مدرن مهم تر شده است. سیستم نگهداری و تعمیرات نقش مهمی در دستیابی به اهداف سازمانی و بهبود شاخص های قابلیت اطمینان، کاهش زمان توقف تجهیزات، کیفیت تولیدات، افزایش بهره وری، ایمنی تجهیزات و غیره ایفا می کند. در همین راستا، نگهداری و تعمیرات و استراتژی های آن از اهمیت ویژه ای در صنعت برخوردار هستند. در نتیجه هدف اصلی این پژوهش انتخاب بهترین استراتژی نگهداری و تعمیرات با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی FA)، تحلیل سلسله مراتبی (AHP و روش ترجیح بر اساس تشابه با راه حل ایده آل (TOPSIS) در پالایشگاه نفت شهر ری می باشد. با توجه به اینکه متغیرهای بسیاری از قبیل ایمنی، هزینه، ارزش افزوده و … در انتخاب یک استراتژی نگهداری و تعمیرات موثرند، در پژوهش حاضر ابتدا به کمک مرور ادبیات و نظرات کارشناسان نگهداری و تعمیرات، این متغیرها شناسایی و سپس توسط تکنیک AHP و TOPSIS به انتخاب بهترین استراتژی نگهداری و تعمیرات پرداخته شده است و سعی در ارائه پیشنهادهایی جهت بهبود سیستم نگهداری و تعمیرات پالایشگاه منتخب شده است

فهرست کامل فصل چهارم مدیریت بهره وری و مدیریت صنعتی با روش تصمیم گیری چند معیاره

4-1 ) انتخاب‌پیکره ‌ بندی‌محصول‌لپتاپ‌با‌ترکیب‌روشهای‌‌Fuzzy ANPو‌ELECTRE-TOPSIS

4.1.1 چکیده 720
4.1.2 مقدمه 720
4.1.3 پیشینه پژوهش 722
4.1.4 روش پژوهش 723
4.1.5 تجزیه و تحلیل داده ها 727
4.1.6 نتیجه گیری و پیشنهادها 731
4.1.7 مراجع 732

4-2 ) شناسايي و اولويتبندي عوامل مؤثر در توانمندسازي به روش TOPSIS

4.2.1 چکیده 734
4.2.2 مقدمه 735
4.2.3 مواد و روش 744
4.2.4 جامعه و نمونه آماری 744
4.2.5 روش تجزیه و تحلیل داده ها 746
4.2.6 یافته های تحقیق 747
4.2.7 مرحله اول: كمي كردن و بي مقياس سازي ماتريس تصميم 749
4.2.8 بحث و نتيجه گيری 755
4.2.9 منابع 757

4-3 ) بکارگیری رویکرد ترکیبی AHP ، FAو TOPSISبرای انتخاب و رتبه بندی استراتژیهای مناسب نگهداری و تعمیرات

4.3.1 چکیده 760
4.3.2 مقدمه 761
4.3.3 پیشینه پژوهش 762
4.3.4 استراتژیهای نگهداری و تعمیرات 763
4.3.5 نگهداری و تعمیرات اصلاحی (CM) 763
4.3.6 نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه 763
4.3.7 نگهداری و تعمیرات براساس وضعیت 763
4.3.8 نگهداری و تعمیرات پیش بینانه 763
4.3.9 نگهداری و تعمیرات بهره ور فراگیر 764
4.3.10 نگهداری و تعمیرات براساس قابلیت اطمینان 764
4.3.11 معیارهای انتخاب استراتژی نگهداری وتعمیرات 765
4.3.12 روش شناسی پژوهش 766
4.3.13 تحلیل عاملی 766
4.3.14 فرآیند تحلیل سلسله مراتبی 767
4.3.15 روش ترجیحی براساس تشابه با راه حل ایده آل 769
4.3.16 اولویت بندی تجهیزات 771
4.3.17 تحلیل عاملی تأییدی برای زیرمعیارها 772
4.3.18 مطالعه موردی 776
4.3.19 یافته های پژوهش 776
4.3.20 محاسبه وزن ها 776
4.3.21 ارزیابی استراتژیهای نگهداری و تعمیرات با روش TOPSIS 779
4.3.22 نتیجه گیری و پیشنهادها 783
4.3.23 منابع 786

4-4 ) الگويي جهت ارزیابي و انتخاب طرحهای استقرار واحدهای صنعتي با استفاده از روش TOPSISفازی

4.4.1 چکیده 788
4.4.2 مقدمه 788
4.4.3 ادبیات تحقیق 789
4.4.4 روش تحقیق 790
4.4.5 مثال عددی 791
4.4.6 نتیجه گیری و پیشنهادات برای تحقیقات آتی 794
4.4.7 منابع و ماخذ 794

4-5 ) ارزیابی تولید چابک در گروههاي مختلف صنایع کوچک و متوسط استان آذربایجان شرقی بر اساس قابلیتهاي چابکی به روش TOPSISفازي

4.5.1 چکیده 796
4.5.2 مقدمه 797
4.5.3 ابزار و روش 803
4.5.4 TOPSIS فازی 805
4.5.5 گام یک: تعیین اوزان شاخصها 806
4.5.6 گام دوم: تشکیل ماتریس تصمیمگیري فازي 807
4.5.7 گام سوم: تشکیل ماتریس بی مقیاس شده ماتریس تصمیم گیري 808
4.5.8 گام چهارم: محاسبه و تشکیل ماتریس بی مقیاس موزون 809
4.5.9 گام پنجم: تعیین ایدهآل مثبت و ایده آل منفی براي هر شاخص 809
4.5.10 گام ششم: به دست آوردن فاصله هر گزینه از راه حل ایده آل مثبت و راه حل ایده آل منفی 809
4.5.11 گام هفتم: محاسبه میزان نزدیکی نسبی هر گزینه به راه حل ایده آل 810
4.5.12 یافته ها 811
4.5.13 بحث و نتیجه گیری 815
4.5.14 منابع 817

4-6 ) انتخاب استراتژی بازاریابی با استفاده از ترکیب روشهای تصمیم گیری TOPSIS و ANP

4.6.1 چکیده 823
4.6.2 مقدمه 823
4.6.3 مروری بر پیشینه تحقیق 825
4.6.4 چارچوب نظری تحقیق 825
4.6.5 روش شناسی تحقیق 826
4.6.6 روش پژوهش 826
4.6.7 ابزار گردآوری اطلاعات 826
4.6.8 فنون تجزیه و تحلیل اطلاعات 826
4.6.9 تعریف اصطلاحات فنی وتخصصی به صورت مفهومی و عملیاتی 827
4.6.10 تعریف مفهومی 827
4.6.11 تعریف عملیاتی 827
4.6.12 جامعه آماری،حجم نمونه و روش نمونه گیری 828
4.6.13 سوالات تحقیق 828
4.6.14 یافته های پژوهش 828
4.6.15 بحث و نتیجه گیری 830
4.6.16 منابع و ماخذ 831

4-7 ) طراحی سیستم ارزیابی عملکرد برمبنای شاخص های الزامات صنایع خودروسازی با استفاده از مدل تلفیقی AHP و TOPSIS و منطق رادار درمدل تعالی سازمانی EFQM

4.7.1 چکیده 833
4.7.2 مقدمه 833
4.7.3 بیان مسئله 833
4.7.4 اهمیت و ضرورت موضوع 834
4.7.5 معرفی شرکت فرآوری و ساخت 834
4.7.6 چارچوب نظری تحقیق 834
4.7.7 جامعه آماری 836
4.7.8 روش تحقیق 836
4.7.9 مروری بر تاریخچه سیستم ارزیابی عملکرد 836
4.7.10 دلایل تاکید براندازه گیری عملکرد 836
4.7.11 شاخص های ارزیابی عملکرد 836
4.7.12 اولویت بندی تامین کنندگان با استفاده از مدل تصمیم گیری TOPSIS 837
4.7.13 اولویت بندی تامین کنندگان با استفاده از مدل تلفیقی TOPSIS و منطق RADAR در EFQM 837
4.7.14 نتیجه گیری 839
4.7.15 پیشنهادات 839
4.7.16 منابع و ماخذ 840

4-8 ) شناسايي، بررسي و رتبهبندي عوامل مؤثر بر پيادهسازي مديريت دانش با استفاده از تكنيك TOPSIS

4.8.1 چکیده 841
4.8.2 مقدمه 842
4.8.3 روش بررسی 844
4.8.4 یافته ها 845
4.8.5 بحث 847
4.8.6 نتیجه گیری 847
4.8.7 پیشنهادها 848
4.8.8 References 848
4.8.9 Abstract 849

4-9 ) مكانيابي تسهيلات صنعتي خودروسازي گروه بهمن با استفاده از روشZOLP وFuzzy TOPSIS

4.9.1 چکیده 850
4.9.2 مقدمه 851
4.9.3 پیشینه و ادبیات موضوع 851
4.9.4 دسته اول-مدل های نقطه یابی 852
4.9.5 دسته دوم – مدلهاي انتخاب مكان يا نقطه بهينه از ميان گزينه هاي پيشنهاد شده 853
4.9.6 روش پيشنهادي TOPSIS Fuzy 854
4.9.7 روش دوم:محاسبه ضریب تغییر 858
4.9.8 برنامه ريزي عدد صحيح صفر و يك 859
4.9.9 متدولوژی 859
4.9.10 به كارگيري مدل و مطالعه ي موردی 862
4.9.11 نتیجه گیری 868
4.9.12 منابع 869

4-10 ) مکان یابی ایستگاه آتش نشانی با استفاده از روش های تصمیم گیری چند شاخصه TOPSIS و SAW و انتخاب مکان بهینه با استفاده از روش بردا

4.10.1 چکیده 872
4.10.2 مقدمه 873
4.10.3 ضرورت تحقیق 873
4.10.4 تعاریف 874
4.10.5 مدلهای موجود تلفیق نقشه ها 874
4.10.6 مدل منطق بولین 874
4.10.7 مدل همپوشانی شاخص 875
4.10.8 مدل منطق فازی 875
4.10.9 تحلیل فاکتورهای مورد نیاز درمکان یابی ایستگاه های آتشنشانی 876
4.10.10 تراکم کارخنجات ازنظر شاخص جمعیت 876
4.10.11 مساحت و شعاع پوشش 876
4.10.12 شبکه ترافیک 877
4.10.13 کاربری اراضی 877
4.10.14 پتانسیل خطر 877
4.10.15 مطالعه موردی 878
4.10.16 مراحل اجرای کار 879
4.10.17 تهیه اطلاعات مکانی و توصیفی مورد نیاز 879
4.10.18 ایجاد لایه های مورد نیاز در ArcGIS9 880
4.10.19 تهیه نقشه ها و طبقه بندی مجدد داده ها 880
4.10.20 تحلیل مدل از روش TOPSIS 881
4.10.21 ارزیابی نتایج و ارائه مدل مورد نیاز درتحقیق با استفاده از تکنیک بردا 884
4.10.22 منابع و ماخذ 886

4-11 ) اولويتبندي سرمايه گذاري با استفاده از روش تصميم گيري گروهي TOPSISسلسله مراتبي در محيط فازي

4.11.1 چکیده 887
4.11.2 مقدمه 887
4.11.3 مروری بر ادبیات 889
4.11.4 روش تحقیق 890
4.11.5 تئوری فازی 890
4.11.6 روش FTOPSIS سلسله مراتبی 892
4.11.7 بیان ریاضی مسئله 892
4.11.8 مراحل حل مسئله 895
4.11.9 نتایج نهایی اجرای مدل 898
4.11.10 نتیجه گیری 902
4.11.11 منابع 903

4-12 ) رويكرد منسجم BSC-TOPSISجهت ارزيابي دانشكدههاي مديريت برتر دانشگاههاي استان تهران

4.12.1 چکیده 907
4.12.2 مقدمه 908
4.12.3 بررسي ادبيات موضوع 909
4.12.4 کارت امتیازی متوازن 909
4.12.5 مناظر كارت امتيازي متوازن 910
4.12.6 تکنیک TOPSIS 911
4.12.7 روش تحقیق 913
4.12.8 توسعه مدل BSC برای ارزیابی دانشکده های مدیریت 913
4.12.9 نرمال سازی 916
4.12.10 یافته های تحقیق 917
4.12.11 پیشنهادات 920
4.12.12 منابع 921

4-13 ) برسی کیفیت خدمات مدیریت ارتباط با مشتری و تدوین برنامه بهینه CRM درنظام بانکداری با استفاده از تکنیک TOPSIS

4.13.1 چکیده 923
4.13.2 مقدمه 924
4.13.3 چارچوب نظری 924
4.13.4 سوالات پژوهشی تحقیق 926
4.13.5 روش شناسی 926
4.13.6 یافته ها 927
4.13.7 تجزیه و تحلیل داده ها 928
4.13.8 تحلیل شکاف 928
4.13.9 تعیین مولفه های کلیدی مدیریت ارتباط با مشتری 932
4.13.10 تعیین اولویت مولفه های کلیدی مدیریت ارتباط با مشتری و شناسایی مولفه های بحرانی 932
4.13.11 نتیجه گیری 935
4.13.12 منابع 935

4-14 ) کاربرد QFD به منظور شناسایی مشخصه های اصلی طراحی وب سایت با استفاده از TOPSIS فازی

4.14.1 چکیده 937
4.14.2 مقدمه 938
4.14.3 گسترش عملکرد کیفیت-QFD 938
4.14.4 گسترش عملکرد کیفیت فازی 940
4.14.5 روش اجرای تحقیق 941
4.14.6 TOPSIS فازی 944
4.14.7 نتایج و تحقیق 949
4.14.8 منابع 949

%

میزان رضایت

میزان رضایت افراد خریدار این بسته بعد از خرید

(نظر سنجی به وسیله ایمیل و یک هفته بعد ازخرید بسته انجام می گیرد)

منابع معرفی شده به صورت فایل Word وPDF در اختیار شما قرار می گیرد.

تومان70,000 تومان35,000افزودن به سبد خرید