50 در صد تخفیف ویژه برای این بسته پژوهشی به مدت محدود

005

روز

:

16

ساعت

:

27

دقیقه

:

04

ثانیه(s)

بسته جامع پژوهشی بررسی جامع مخازن ذخیره

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه بررسی جامع مخازن ذخیره است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

  • در فصل اول این پژوهش بررسی خوردگی، رسوب و آسیب پذیری مخازن ذخیره بررسی شده است
  • در فصل دوم این پژوهش بررسی تنش و کمانش در مخازن ذخیره بررسی شده است
  • در فصل سوم این پژوهش بهینه سازی و مطالعه ی عددی مخازن ذخیره بررسی شده است
  • در فصل چهارم این پژوهش ارزیابی تاثیر پذیری مخازن ذخیره بر اساس ارتعاش و سایر عوامل بررسی شده است
  • در فصل پنجم این پژوهش بررسی پدیده ی کمانش در مخازن ذخیره بررسی شده است

قسمت هایی از فصل اول بررسی خوردگی، رسوب و آسیب پذیری مخازن ذخیره

زمينه و هدف: ذخیره نفت خام در مخازن سبب می شود مقدار زیادی لجن در کف آنها تشکیل شود که لازم است بطور مناسبی تصفیه و دفع گردند. تحقیق حاضر با هدف بررسی کارایی فرایند کمپوست درون محفظه ای در حذف کل هیدروکربن های نفتی (TPH) از لجن های کف مخازن ذخیره نفت خام انجام شد. روش بررسی: در این مطالعه تجربی، لجن با پسماند تحت کمپوست به نسبت های ۱ به صفر (بعنوان شاهد)، ۱ به ۲، ۱ به ۴، ۱ به ۶، ۱ به ۸ و ۱ به ۱۰ مخلوط و با C / N / P و رطوبت اولیه ۱۰۰ / ۵ / ۱ و ۵۵ درصد بمدت ۱۰ هفته کمپوست شد. در طول زمان فرایند، اختلاط و تنظیم رطوبت توده ها ۳ بار در روز انجام شد. نمونه برداری و آنالیز نمونه های TPH و pH بترتیب بصورت هفتگی و دو روز یکبار انجام گرفت. یافته ها: میزان حذف TPH در راکتورهای کمپوست ۱ به ۲، ۱ به ۴، ۱ به ۶، ۱ به ۸ و ۱ به ۱۰ بترتیب برابر با ۶۶ / ۵۹، ۱۳ / ۱۹ ، ۷۴ / ۸۱، ۸۰ / ۲۰ و ۷۹ / ۹۱ درصد بود. بنابراین تنظیم نسبت اختلاط لجن با پسماند تحت کمپوست نقش مهمی در کاهش TPH داشت. نتایج راکتورهای شاهد نشان داد که مکانیسم اصلی کاهش هیدروکربن های نفتی فرایندهای بیولوژیکی بود. ر نتیجه گیری: فرایند کمپوست درون محفظه ای با استفاده از پسماند تحت کمپوست گزینه قابل قبولی در اصلاح زیستی لجن های کف مخازن ذخیره نفت خام است.

فهرست کامل فصل اول بررسی خوردگی، رسوب و آسیب پذیری مخازن ذخیره

1-1 ) بررسی هم زمان اثات پدیده ی خوردگی و ارتفاع سیال روی خصوصیات دینامیکی مخزن کوتاه استوانه ای مایعات

1.1.1 خلاصه 1
1.1.2 مقدمه 1
1.1.3 مروری بر سایر مطالعات پیشین انجام گرفته توسط محققین 2
1.1.4 مواد و روش ها 2
1.1.5 صحت سنجی مدل اجزای محدود 3
1.1.6 مقایسه نتایج با آزمایش های MAHERI AND SEVERN 3
1.1.7 صحت سنجی با نتایج عددی 4
1.1.8 کنترل صحت مدل سازی بر اساس روابط ارائه شده توسطVELETSOS و همکاران 5
1.1.8 بررسی پدیده خوردگی و چگونگی در نظرگرفتن آن در مدل ها 5
1.1.9 مشخصات مخازن 6
1.1.10 نتایج و بحث 8
1.1.11 آنالیز مودال 8
1.1.12 حالت اول مخزن کوتاه 8
1.1.13حالت دوم مخزن کوتاه 9
1.1.14 حالت سوم مخزن کوتاه 10
1.1.15 آنالیز هارمونیک 11
1.1.16 مخزن کوتاه 11
1.1.17 نتیجه گیری 12
1.1.18 مراجع 12

1-2 ) بررسی مونت کارلوی امکان تشخیص لایه های لجنی ایجاد شده در مخازن ذخیره سازی نفت خام با استفاده از چشمه CO

1.1.20 چکیده 13
1.1.21 مقدمه 13
1.1.22 روش های موجود برای تشخیص لایه ها 14
1.1.23 روش انجام کار 14
1.1.24 مجموعه داده ها 14
1.1.25 شبیه سازی با استفاده از کدMCNPX 15
1.1.26 تحلیل نتایج شبیه سازی 15
1.1.27 نتایج حاصل از شبیه سازی 16
1.1.28 نتیجه گیری 18
1.1.29 منابع 19

1-3 ) حفاظت خوردگی کف مخازن بزرگ ذخیره نفت و مایعات گازی

1.2.1 چکیده 22
1.2.2 مقدمه 22
1.2.3 به کارگیری بسترهای آندی در موقعیت مناسب 23
1.2.4 به کارگیری توریع موضعی آندها در اطراف و یا در کف مخزن 24
1.2.5 عایق سازی الکتریکی هریک از مخازن از یکدیگر 25
1.2.6 به کارگیری پوشش در کف مخازن 26
1.2.7 نحوه به کارگیری ممانعت کننده فاز بخار در کف مخازن 29
1.2.8 نتیجه گیری 33
1.2.9 منابع 33

1-4 ) کارایی فرایند کمپوست درون محفظه ای درتجزیه هیدروکربن های نفتی از لجن های کف مخازن ذخیزه نفت خام

1.3.1 چکیده 34
1.3.2 مقدمه 35
1.3.3 مواد و روش ها 35
1.3.4 روش انجام آزمایش ها و آنالیز نمونه ها 36
1.3.5 یافته ها 37
1.3.6 بحث 39
1.3.7 نتیجه گیری 42
1.3.8 تشکر و قدردانی 42
1.3.9 منابع 42
1.3.10 ABSTRACT 45

1-5 ) تعیین مقدار بهینه شاخص عملکرد آسیب پذیری دذ سیستم های مخازن ذخیره با استفاده از شاخص پایداری

1.4.1 چکیده 46
1.4.2 ABSTRACT 46
1.4.3 مقدمه 47
1.4.4 شاخص های عملکرد مخازن ذخیره 47
1.4.5 شاخص قابلیت اعتماد 47
1.4.6 شاخص سرعت برگشت پذیری 47
1.4.7 شاخص آسیب پذیری 47
1.4.8 شاخص پایداری 47
1.4.9 تولیدجریان های مصنوعی 48
1.4.10 واد و روش ها 48
1.4.11 تحلیل مخزن 48
1.4.12 ترکیب های مختلف تقاضا قابلیت اعتماد زمانی و آسیب پذیری در تحلیل مخزن 49
1.4.13 بررسی داده های جریان 49
1.4.14 نتایج 49
1.4.15 نتیجه گیری 51
1.4.16 مراجع 51

i

ارجاع دهی و رفرنس نویسی

تمام مطالب این بسته مطابق با استاندارد های دانشگاههای وزارت علوم ایران رفرنس دهی شده اند و هیچ قسمتی از بسته وجود ندارد که بدون منبع باشد.

نگارش گروهی

در نگارش و جمع آوری این بسته آموزشی کارشناسان مربوطه ما را همراهی کرده اند.کار گروهی بستر بهتری برای پژوهش فراهم میکند.

<

معرفی منبع برای ادامه پژوهش

در این بسته بیش از 1000 مقاله و منبع در این زمینه معرفی شده است که می توان از آنها برای ادامه مسیر پژوهشی استفاده کرد.

Z

پاسخ به سوالات و پشتیبانی علمی

در قسمت دیدگاه ها  اماده پاسخگویی به سوالات احتمالی شما در حد توان علمی خود هستیم.در صورت نیاز شماره تماس برای ارتباط با محققین برای شما ارسال می گردد.

بخش هایی از فصل دوم بررسی تنش و کمانش در مخازن ذخیره

مخازن از سازه های بسیار مهم، به خوص در شبکه های آبرسانی، سایتهای هسته ای، تجهیزات پالایشگاهی و پتروشیمی می باشند. به دلیل پیچیدگی اثرات زمین لرزه و تاثیر پارامترهای متعدد زلزله در آسیب پذیری مخازن نگه دارنده مایعات، سیستم مخازن نیازمند مطالعه و تحلیل های دقیق تر می باشند. بسیاری از محققان رفتار لرزهای مخازن نگه دارنده مایعات را مورد مطالعه و بررسی قرار داده اند. در این تحقیق به بررسی کمانش مخازن ذخیره سیال با نسبت های 0. 4= H / D = 0 . 63, H / Dو 0.95= H / D پرداخته شده است. مدلسازی سه بعدی مخزن و سیال در نرم افزار آباکوس، با در نظر گرفتن اثرات اندرکنش سازه و سیال با استفاده از الگوریتم لاگرانژی اویلری انجام شده است. نتایج نشان می دهد که بروز کمانش تحت زلزله دارای پالس که سبب تحریک مودهای اسلاشینگ می شود در مخازن بلند و متوسط در قسمت بالایی مخزن اتفاق افتاده است.

فهرست کامل فصل دوم بررسی تنش و کمانش در مخازن ذخیره

2-1) بررسی عددی حباب های تنش ایجاد شده در خاک زیر مخازن ذخیره سیال

2.1.1 مقدمه 52
2.1.2 تنش قائم ایجادشده در زیر مرکز یک سطح بارگذاری دایره ای 53
2.1.3 حباب های تنش ایجاد شده در عمق خاک 54
2.1.4 کاربرد حباب تنش برای محاسبه اثرات تنش در عمق 54
2.1.5محاسبه توزیع تنش در خاک به روش تقریبی 55
2.1.6 مدل سازی اجزاء محدود فونداسیون مخزن ذخیره سیال 55
2.1.7 همپوشانی محدوده تأثیر تنش 57
2.1.8 بررسی عددی همپوشانی محدوده تأثیر تنش 57
2.1.9 مقایسه نحوه تزیع و مقادیر تنش های حاصل از تحلیل عددی و روابط تئوری 58
2.1.10 رابطه تنش نهایی ایجاد شده در عمق فونداسیون با مشخصات خاک 59
2.1.11 نتیجه گیری 59
2.1.12مراجع 60

2-2) بررسی کمانش مخازن فولادی استوانه ای ذخیره سیال

2.2.1 چکیده 61
2.2.2 مقدمه 61
2.2.3 عملکرد لرزه ای مخازن در طول زلزله 62
2.2.4 مدل سازی 62
2.2.5 مزایای استفاده از فرمول ALE 64
2.2.6تحلیل دینامیکی و برآورد پاسخ مخزن 64
2.2.7 نتایج 67
2.2.8 مراجع 67

2-3) بررسی تأثیر تغییر نسبت های ابعادی بر میزان تنش های محوری موثر در مخازن فولادی استوانه ای روزمینی

2.3.1چکیده 69
2.3.2 مقدمه 69
2.3.3 تعریف مصالح خاک و مشخص نمودن مدل خاک 70
2.3.4 مدل سازی مخزن 70
2.3.5 مدل سازی سیال 72
2.3.6 بحث درمود اندر کنش های موجود 72
2.3.7 صحت سنجی مدل سیال ومخزن 72
2.3.8 روش تحلیل در نرم افزار ABAQUS 72
2.3.9 نتیجه گیری 79
2.3.10مراجع 79

تعداد صفحه بسته آموزشی

تعداد منابع معرفی شده برای ادامه کار

تعداد پشتیبانان مخصوص این فایل

قسمت هایی از فصل سوم بهینه سازی و مطالعه ی عددی مخازن ذخیره

برای بالابردن دقت تحلیل دینامیکی مخازن ذخیرهی آب، بررسی مشخصه ها و رفتار ارتعاشی سیستم آب و سازه اهمیت زیادی دارد. به منظور بررسی رفتار ارتعاشی مخازن ذخیرهی آب، یک مخزن مستطیلی بتنی به ابعاد ۶۱۳۰ ۱۳۰ و ارتفاع ۱۵۰ سانتی متری ساخته و برای حالت های مختلف ارتفاع آب، آزمایش مودال بر روی آن انجام شد. در بخش تحلیلی با استفاده از روش المان محدود، مخزن ساخته شده در آزمایشگاه مدل و نتایج آن با پاسخ های آزمایش مقایسه و مطابقت خوبی مشاهده شد. براساس نتایج آزمایشگاهی و تحلیلی با زیادشدن ارتفاع آب درون مخزن، مقادیر بسامدها کاهش و درصد میرایی افزایش یافته است. در مورد رابطهی افزایش ارتفاع آب در مخزن، کاهش بسامدها، و افزایش میرایی در این نوشتار بحث و بررسی شده است. همچنین در تحلیل، اثر امواج سطحی بر روی نتایج وابسته به ارتعاش آزاد در حوزهی بسامد، یعنی بسامدهای طبیعی، شکل مودها و توابع پاسخ بسامدی بررسی شد. براساس نتایج تحلیل ها در نظر گرفتن امواج سطحی، منجر به پدیدار شدن تعداد زیادی بسامدهای مربوط به بخش مواج و اعمال فشارهای دینامیکی در قسمت های بالایی مخزن نسبت به حالت نبود امواج سطحی میشود.

فهرست کامل فصل سوم بهینه سازی و مطالعه ی عددی مخازن ذخیره

3-1 ) شبیه سازی عددی اختلاط همرفتی ضمن ذخیره سازی دی اکسید کربن در مخازن آب شور

3.1.1 چکیده 81
3.1.2 مقدمه 81
3.1.3 توصیف مدل 83
3.1.4 مسأله الدر 84
3.1.5 مکانیسم های اختلاط 85
3.1.6 آنالیزهای مقیاسی 87
3.1.7 شروع اختلاط همرفتی 88
3.1.8 انحراف اختلاط همرفتی از نفوذ مولکولی خالص 88
3.1.9 عددشروود ماکزیمم و زمان متناظر آن 89
3.1.10 بحث و نتایج 90
3.1.11 نتیجه گیری 92
3.1.12 علائم و نشانه ها 93
3.1.13 مراجع 93

3-2 ) بررسی آزمایشگاهی و تحلیل عددی رفتار ارتعاشی مخازن مستطیلی بتنی ذخیره ی آب

3.2.1 مقدمه 96
3.2.2 نمونه ی آزمایشی 97
3.2.3آزمایش مودال 97
3.2.4آزمایش مودال و نتایج 98
3.2.5اندرکنش آب و سازه 98
3.2.6 معادلات حاکم برآب 99
3.2.7 معادلات حاکم بر سازه 99
3.2.8 شرط مرزی دیوار سازه ی مخزن و آب مخزن 100
3.2.9 معادلات اندرکنش آب وسازه 100
3.2.10 شرط مرزی سطح آب مخزن 100
3.2.11 مدل تحلیلی و نتایج 101
3.2.12 نتیجه گیری 103
3.2.13 پانوشت ها 103
3.2.14 منابع 103

3-3 ) بهینه سازی برنامه زمان بندی پمپاژ و ارتفاع مخزن در شبکه های توزیع آب با هدف افزایش قابلیت اطمینان و کاهش هزینه های بهره برداری

3.3.1 خلاصه 105
3.3.2 مقدمه 105
3.3.3 مواد و روش ها 107
3.3.4 مدل شبیه ساز 107
3.3.5 مدل بهینه ساز 107
3.3.6 مطالعه موردی 111
3.3.7 نتایج 112
3.3.8 نتیجه گیری 117
3.3.9 مراجع 117
3.3.10 ABSTRACT 119

3-4 ) بهینه سازی ابعاد مخازن ذخیره با استفاده از نرم افزار LINGO

3.4.1 چکیده 120
3.4.2 مقدمه 121
3.4.3 مواد و روش ها 122
3.4.4 نتایج و پیشنهادات 126
3.4.5 منابع و مراجع 126

3-5 ) بررسی شاخص های بینابینی و تحلیلی،نمونه برداری رفتارهای ایمن در پروژه ساخت مخازن ذخیره گازی عسلویه سال های 92 و 93

3.5.1 روش جمع آوری و بررسی اطلاعات 129
3.5.2 نرخ رفتارهای ناایمن در دوره های مختلف 135
3.5.3 درصد مشاهده رفتارهای ناایمن 136
3.5.4 یافته های جداول 139
3.5.5 نتیجه گیری 146
3.5.6 پیشنهادات 147
3.5.7 منابع و مأخذ 148

قسمت هایی از فصل چهارم ارزیابی تاثیر پذیری مخازن ذخیره بر اساس ارتعاش و سایر عوامل

تحلیل دینامیکی مخازن ذخیره مایع یکی از موضوعات جالب در مهندسی زلزله است. در مقاله حاضر روش همبسته FEM – CFD برای تحلیل مخازن مدور بکار رفته است. شبیه سازی های اندرکنشی سیال – سازه سه بعدی، با استفاده از کدهای همبسته دینامیک سیال محاسباتی (CFD از نرم افزار تجاری + STAR – CCM و کدهای روش المان محدود(FEM) نرم افزار آباکوس انجام شده اند. در روش پیشنهاد شده، اسلاشینگ سطح ارتفاع مایع با استفاده از روش کاربرد حجم سیال (VOF) که دارای کاربردهای گسترده ای در روش CFD است انجام شده است. مخزن با استفاده از FEM و دیدگاه لاگرانژین شبیه سازی شده است. فنداسیون صلب تلقی شده و بارگذاری دینامیکی زلزله با استفاده از رکوردهای حرکت زمین به منظور تحلیل سیستم همبسته مخزن مایع در ارتفاع اصلی آن انجام شده است. پاسخ های بدست آمده با نتایج نرم افزار تجاری مقایسه شده است. با استفاده از میانگین تغییرات سطح آب در مخزن مدور، مواردی از قبیل برش پایه، لنگر پایه و پاسخ های اسلاشینگ، تحت سطوح مختلف آب مقایسه شده است. با توجه به نتایج بدست آمده مشخص گردید که روش همبسته FEM
– CFD بهترین و مناسبترین روش برای انجام مسئله بوده و همه جنبه های پدیده از جمله دینامیک سیال محاسباتی و معادله تشکیل دهنده مقاومت جسم را با دقت بالا را در نظر می گیرد.

فهرست کامل فصل چهارم ارزیابی تاثیر پذیری مخازن ذخیره بر اساس ارتعاش و سایر عوامل

4-1 ) بررسی رفتار لرزهای مخازن فولادی استوانه ای ذخیره سیال تحت زلزله های حوزه نزدیک

4.1.1 چکیده 150
4.1.2 مقدمه 150
4.1.3 مشخصات زمین لرزه های گسل 151
4.1.4 مدل سازی 151
4.1.5 مزایای استفاده از فرمول ALE 152
4.1.6 مشخصات رکوردها 152
4.1.7 تحلل دینامیکی و برآورد پاسخ مخزن 153
4.1.8 نتایج 156
4.1.9 مراجع 156

4-2 ) ارزیابی اثرجت فایرروی مخازن ذخیره پروپان در پالایشگاه اول مجتمع گاز پارس جنوبی

4.2.1 چکیده 157
4.2.2 مقدمه 157
4.2.3 مدل سازی جت فایر در مخزن ذخیره پروپان 158
4.2.4 جمع بندی نتایج سناریوها 162
4.2.5 منابع 162
4.2.6 نتیجه 162

4-3 ) بررسی تأثیر جداگرهای لرزه ای بر رفتار مخازن بتنی هوایی دخیره ی مایعات در حوزه ی نزدیک گسل

4.3.1 چکیده 163
4.3.2 مقدمه 164
4.3.3 تحقیقات دیگران 165
4.3.4 هدف تحقیق 166
4.3.5 مدل سازی 167
4.3.6 بررسی مدل ها و نتایج 168
4.3.7 نتیجه گیری 174
4.3.8 مراجع 175

4-4 ) تأثیر جداگرهای لاستیکی با هسته سربی )در پاسخ لرزه ای مخازن ذخیره سیال

4.4.1 چکیده 176
4.4.2 مقدمه 177
4.4.3 مدل سازی سیستم مورد مطالعه 177
4.4.4 مدل جداگر لاستیکی با هسته سربی 178
4.4.5 معادلات سیستم 179
4.4.6 مطالعه عددی 179
4.4.7 نتیجه گیری 182
4.4.8 مراجع 182

4-5 ) رفتار دینامیکی مخازن ذخیره آب بتنی با تغییر در ارتفاع سیال

4.5.1 چکیده 185
4.5.2 مقدمه 185
4.5.3 معادلات میدان سیال 186
4.5.4 معادلات میدان سیال 187
4.5.5 تابع پتانسیل اغتشاشی 190
4.5.6 تابع پتانسیل مربوط به حرکت مخزن 190
4.5.7 معیار تسلیم مورد استفاده برای مصالح 190
4.5.8 گام هاب بارگذاری و ریزگام ها 190
4.5.9 المان مورد استفاده در مدل سازی عناصرمحدود 191
4.5.10 نحوه بارگذاری های تناوبی 192
4.5.11 رفتار بتن تحت کشش 193
4.5.12 نمونه المان محدود 194
4.5.13 نتایج به دست آمده ناشی از اعمال منحنی 194
4.5.14 مقایسه نتایج به دست آمده از تحلیل ها 195
4.5.15 نتیجه گیری 196
4.5.16 مراجع 197

4-6 ) روش همبسته FEM-CFD برای ارزیابی تأثیر اسلاشینگ سطح آزاد بر روی پاسخ دینامیکی مخازن ذخیره مدور

4.6.1 خلاصه 199
4.6.2 مقدمه 200
4.6.3 آنالیز سیستم های همبسته 201
4.6.4 معادلات حاکم 203
4.6.5 ثابت بودن جرم 203
4.6.6 ثابت بودن ممنتوم 204
4.6.7 ثابت بودن انرژی 204
4.6.8 سیر تکاملی مش دینامیکی 205
4.6.9 هندسه سازه و شبکه های سیال 205
4.6.10 اندر کنش بین آب و هوا 205
4.6.11 فرآیند بحث و نتایج 206
4.6.12 نتیجه گیری 213
4.6.13 مراجع 213

4-7 ) امکانیابی استفاده از مخزن ذخیره سرما در دیتا سنترها

4.7.1 چکیده 215
4.7.2 مقدمه 215
4.7.3 بررسی ترمودینامیکی عملکرد آیس بانک 216
4.7.4 انواع استراتژی کاری 218
4.7.5 استراتژی کاری قسمتی از مخزن و یکنواخت کردن بار 18
4.7.6 استراتژی کاری تمام مخزن 218
4.7.7 استراتژی کاری قسمت از مخزن و کم کردن پیک مصرف 218
4.7.8 استراتژی جداکردن چیلرها 219
4.7.9 استراتژی کاری تعیین چیلر تمام بار 219
4.7.10 نتیجه 219
4.7.11 مراجع 220

%

میزان رضایت

میزان رضایت افراد خریدار این بسته بعد از خرید

(نظر سنجی به وسیله ایمیل و یک هفته بعد ازخرید بسته انجام می گیرد)

قسمت هایی از فصل پنجم بررسی پدیده ی کمانش در مخازن ذخیره

در این پایان نامه اثر اعمال فشار باد بر روی بدنه مخازن ذخیره مورد بررسی قرار می گیرد. مخازن ذخیره در اثر این فشار ممکن است دچار کمانش موضعی شوند. این کمانش از نوع تراجهشی می باشد. لذا برای رسیدن به سرعت باد بحرانی الزاما باید از روش غیر خطی استفاده نمود.
در بخش اول این پدیده روی مخازنی با مشخصات واقعی بررسی شده است. برای این منظور یک برنامه کامپیوتری به زبان پارامتری نرم افزار ANSYS تهیه شده است. در این برنامه موقعیت و سطح مقطع تقویت کننده ها توسط کاربر مشخص می شوند. همچنین کاربر می تواند عرض ورق های پوسته و ضخامت هر یک را به دلخواه مشخص کند. در پایان این بخش نتایج با یک مدل از این نوع کمانش را که در اثر طوفان جورج اتفاق افتاده است مقایسه می کنیم.
در بخش دوم سعی شده است نقش پارامترهای موثر بر این کمیت تعیین شود. این پارامترها عبارتند از ضخامت بدنه، ارتفاع و قطر مخزن و ضریب سختی یانگ (E). در این بخش با ثابت فرض کردن ضخامت پوسته در طول ارتفاع مخزن به بررسی اثر این پارامترها پرداخته ایم. در پایان این بخش یک رابطه صریح جهت محاسبه سرعت باد بحرانی ارائه شده است.

فهرست کامل فصل پنجم بررسی پدیده ی کمانش در مخازن ذخیره

5-1 ) برسی پدیده کمانش درمخازن ذخیره

5.1.1 فصل اول:پیشگفتار 231
5.1.1.1 کلیات 232
5.1.1.2 معرفی مخازن ذخیره و اجزاء آن 233
5.1.1.3 اجزاء اصلی 233
5.1.1.4 اجزاء فرعی 235
5.1.1.5 استاننداردهای مربوط به طراحی مخازن ذخیره 237
5.1.1.6 هدف و روند تحقیق 238
5.1.1.7 ساختار این پایان نامه 239
5.1.2 فصل دوم:تاریخچه مطالعات انجام شده 241
5.1.2.1 مطالعات انجام شده درزمینه کمانش سازه های جدار نازک 242
5.1.2.2 مطالعات انجام شده درزمینه کمانش مخازن ذخیره 243
5.13 فصل سوم:فشار ناشی از طوفان بربدنه مخزن 245
5.1.3.1 مقدمه 246
5.1.3.2 نحوه توزیع فشار باد در استانداردهای مختلف 247
5.1.3.3 تشکیل یک مدل CFD جهت بررسی پروفیلهای بخش3-2 250
5.1.3.4 انتخاب پروفیل توزیع فشار 253
5.1.4 فصل چهارم:روابط تحلیلی حاکم برالمان پوسته استوانه ای 255
5.1.4.1 هندسه پوسته 256
5.1.4.2 معادلات حاکم برالمان پوسته استوانه ای 257
5.1.4.3 قوانین کشسانی 262
5.1.4.4 کمانش 263
5.1.4.5 رفتار فیزیکی ناپایداری 267
5.1.5 فصل پنجم:مدل المان های محدود 269
5.1.5.1 مدل FSDT 270
5.1.5.2 تئوری منتخب ANSYS 275
5.1.5.3 روش ANSYS برای پیدا کردن بار بحرانی کمانش 276
5.1.6 فصل ششم:مدل کامپیوتری 279
5.1.6.1 هدف از تهیه برنامه TK-IND 280
5.1.6.2 پارامترهای موجود دراین برنامه 281
5.1.6.3 بررسی نتایج برروی مدلهای واقعی 286
5.1.6.4 مقایسه بایک مخزن قرارگرفته درمعرض طوفان 290
5.1.7 فصل هفتم:مدل کامپیوتری2 292
5.1.7.1 هدف از تهیه برنامه TK-AC 293
5.1.7.2 بخش های مختلف این برنامه 294
5.1.7.3 انتخاب مقادیر پیش فرض 295
5.1.7.4 استخراج رابطه سرعت باد بحرانی 301
5.1.7.5 نتایج حاصل 311
5.1.7.6 اثر ضخامت بدنه برسرعت بحرانی طوفان 311
5.1.7.7 اثر ارتفاع مخزن برسرعت بحرانی طوفان 312
5.1.7.8 اثرقطر مخزن برسرعت بحرانی طوفان 313
5.1.7.9 اثرمدول سختی مخزن برسرعت بحرانی طوفان 314
5.1.8 فصل هشتم:نتیجه گیری و پیشنهادات 318
5.1.8.1 نتایج 319
5.1.8.2 پیشنهادات 320
5.1.8.3 منابع و مراجع 321
5.1.8.4 پیوست ها 323
5.1.8.5 ABSTRACT 350

منابع معرفی شده به صورت فایل PDF در اختیار شما قرار می گیرد.

تومان70,000 تومان35,000افزودن به سبد خرید