50 در صد تخفیف ویژه برای این بسته پژوهشی به مدت محدود

005

روز

:

16

ساعت

:

27

دقیقه

:

04

ثانیه(s)

بسته جامع پژوهشی تحلیل و مدلسازی سینتیکی فرایند های مختلف در مهندسی نفت و شیمی

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه تحلیل و مدلسازی سینتیکی فرایند های مختلف در مهندسی نفت و شیمی است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

  • در فصل اول این پژوهش مدلسازی سینتیکی فرایندهای نفتی بررسی شده است
  • در فصل دوم این پژوهش بررسی سینتیک انحلال پلی ونیل الکل بررسی شده است
  • در فصل سوم این پژوهش بررسی سینتیکی تولید گاز سنتز به روش اکسیداسیون جزئی متان بررسی شده است
  • در فصل چهارم این پژوهش مطالعه فرایند ISOMAX و بررسی مدلسازی سینتیکی واکنش بررسی شده است
  • در فصل پنجم این پژوهش بررسی سینتیکی فرایند جذب بررسی شده است

قسمت هایی از فصل اول مدلسازی سینتیکی فرایندهای نفتی

یکی از مهم ترین فرآیندهای شیمیایی، واکنش های شکست حرارتی باقیمانده های خلاء است که شامل مخلوطهای پیچیده می باشد. لذا مدلسازی فرآیندهای کاهش گرانروی در صنعت نفت با استفاده از روشی مناسب و دقیق هدف اصلی این پژوهش می باشد. فرآیند کاهش گرانروی فرآیندی است که با هدف کاهش گرانروی باقیمانده های برج تقطیر خلاء و اتمسفری در برخی از پالایشگاه ها در حال فعالیت می باشد.
در این پژوهش یک راکتور ناپیوسته مورد مطالعه قرار گرفته شده است و محصولات بر حسب اهمیت صنعتی آنها به برش های مختلف تعریف می شوند. برای مدلسازی و تعیین میزان و توزیع محصولات از دو نوع مدلسازی پیوسته و گسسته استفاده شده است. در مدل گسسته از مدل ریاضی پنج توده ای و هفت پارامتری و در مدل پیوسته از نقطه جوش نرمال شده جهت توصیف خوراک به صورت یک مخلوط پیوسته استفاده شده است. توزيع غلظت اجزای مخلوط با پیشرفت واکنش تغییر می کند. مدل پیوسته با پنج پارامتر قابل تنظیم برای واکنش های کاهش گرانروی به کار برده شده است. در این میان، پارامتر ka پارامتر اصلی مدل می باشد و مقدار آن برای خوراکهای مختلف متفاوت می باشد. مدل های ارائه شده از کارایی مطلوبی در پیش بینی مقدار هر یک از برش های مربوط به محصولات واکنش برخوردار می باشند.

فهرست کامل فصل اول مدلسازی سینتیکی فرایندهای نفتی

1-1 ) مدلسازي سينتيكي واكنشهاي فرآيند VISBREAKINGجهت ارتقاء برشهاي سنگين نفت

1.1.1 فصل اول:کلیات 12
1.1.1.1 بیان اهداف 13
1.1.1.2 ضرورت پالايش نفت و مراحل پالايش 13
1.1.1.3 انواع فرآيندهاي ارتقاء نفت 14
1.1.1.4 فرآيند ككسازيتاخيري 14
1.1.1.5 هيدروكراكينگ 15
1.1.1.6 فرآيند كاهشگرانروي 15
1.1.1.7 تاريخچه پژوهش 16
1.1.1.8 پيشينه پژوهش 16
1.1.1.9 روش پژوهش 19
1.1.2 فصل دوم: فرآيند كاهشگرانروی 20
1.1.2.1 مقدمه 21
1.1.2.2 واكنشهاي فرآيند كاهش گرانروي 21
1.1.2.3 خوراك فرآيند كاهش گرانروي 21
1.1.2.4 پارامترهاي عملياتي 22
1.1.2.5 درجه سختي واكنش 22
1.1.2.6 محصولات 23
1.1.2.7 بازده فرآیند 24
1.1.2.8 اجزاء فرآيند كاهش گرانروي 25
1.1.2.9 انواع كوره كاهش گرانروي 25
1.1.2.10 انواع فرآيند واحد كاهشگرانروي 28
1.1.2.11 فرآيند مرسوم كاهشگرانروي 29
1.1.2.12 فرآيند كاهش گرانروي در كنار يك تبخيركننده تحت خلاء 29
1.1.2.13 فرآيند كاهش گرانروي در كنار يك تجزيهكننده حرارتي 29
1.1.3 فصل سوم: مدلسازي سينتيكي 34
1.1.3.1 مقدمه 35
1.1.3.2 سينتيك تودهاي گسسته 35
1.1.3.3 شرح مدل سينتيكي گسسته 38
1.1.3.4 مدلسازي سينتيكي پنج تودهاي 39
1.1.3.5 سينتيك تودهاي پيوسته 41
1.1.3.6 شرح مدل سينتيكي پيوسته 42
1.1.3.7 توصيف مخلوط واكنش 42
1.1.3.8 واكنشپذيري تابع توزيع نوع اجزاء 43
1.1.3.9 معادله موازنه جرم 45
1.1.4 فصل چهارم: نتيجهگيري و پيشنهادات 48
1.1.4.1 نتيجهگيري و پيشنهادات 49
1.1.4.2 منابع و ماخذ 50
1.1.4.3 ABSTRACT 55

1-2 ) بررسي تجزيه زيستي نفت کوره سنگين توسط مدلهاي سينتيکي و معادله جديد سه پارامتري

1.2.1 چکیده 57
1.2.2 مقدمه 58
1.2.3 مواد و روش ها 58
1.2.4 میکروارگانیسم 58
1.2.5 طراحي آزمايشها و شرايط فرايندي 59
1.2.6 سنجش دستگاهي 59
1.2.7 مدلهاي سينتيکي 60
1.2.8 معادله سه پارامتري 60
1.2.9 یافته ها 61
1.2.10 نتایج حاصل از مدلهای سینتیکی 61
1.2.11 نتايج حاصل از معادله سه پارامتری 62
1.2.12 بحث 64
1.2.13 نتیجه گیری 65
1.2.14 منابع 66
1.2.15 ABSTRACT 68

1-3 ) مدلسازی فرآيندی و بررسی سینتیکی تصفیه پساب پالايشگاه نفت در يک راکتور فتوکاتالیستی با استفاده از نانو ذرات TiO2

1.3.1 چکیده 69
1.3.2 مقدمه 69
1.3.3 پیکربندی راکتور 71
1.3.4 فعالیت های ازمایشگاهی 71
1.3.5 ویژگی های پساب 71
1.3.6 طراحی آزمایشات و مدلسازی ریاضی آنها 71
1.3.7 مواد شیمیایی 71
1.3.8 روشهای اندازه گیری 71
1.3.9 بحث و نتایج 72
1.3.10 اثر متغیرهای مطالعه شده 74
1.3.11 تاثیرPH و زمان واکنش 74
1.3.12 تاثیر دماو زمان واکنش 75
1.3.13 تأثیر غلظت کاتالیست و زمان واکنش 75
1.3.14 بهینه سازی فرآیند 76
1.3.15 ررسی کیفی و شناسایی ترکیبات آلاینده 76
1.3.16 سینتیک واکنش 76
1.3.17 نتیجه گیری 79
1.3.18 مراجع 79

1-4 ) تعیین پارامترهای سینتیکی تجزیه نفت خام با استفاده از باکتری سودوموناس آئروژنوزا

1.4.1 چکیده 81
1.4.2 مقدمه 82
1.4.3 معادله مورد استفاده 83
1.4.4 مواد و روش ها 83
1.4.5 جداسازی میکروارگانیسم ها 83
1.4.6 تعیین پارامترهای سینتیکی 84
1.4.7 تولید محیط کشت معدنی 84
1.4.8 افزایش تعاد میکروارگانیسم ها 84
1.4.9 روش انجام آزمایش ها 85
1.4.10 یافته ها 85
1.4.11 بحث و نتیجه گیری 86
1.4.12 منابع 90
1.4.13 ABSTRACT 92

i

ارجاع دهی و رفرنس نویسی

تمام مطالب این بسته مطابق با استاندارد های دانشگاههای وزارت علوم ایران رفرنس دهی شده اند و هیچ قسمتی از بسته وجود ندارد که بدون منبع باشد.

نگارش گروهی

در نگارش و جمع آوری این بسته آموزشی کارشناسان مربوطه ما را همراهی کرده اند.کار گروهی بستر بهتری برای پژوهش فراهم میکند.

<

معرفی منبع برای ادامه پژوهش

در این بسته بیش از 1000 مقاله و منبع در این زمینه معرفی شده است که می توان از آنها برای ادامه مسیر پژوهشی استفاده کرد.

Z

پاسخ به سوالات و پشتیبانی علمی

در قسمت دیدگاه ها  اماده پاسخگویی به سوالات احتمالی شما در حد توان علمی خود هستیم.در صورت نیاز شماره تماس برای ارتباط با محققین برای شما ارسال می گردد.

بخش هایی از فصل دوم بررسی سینتیک انحلال پلی ونیل الکل

در تعیین سینتیک انحلال یک حل شونده عوامل مختلفی تاثیر دارند. از جمله این عوامل می توان به اندازه ذرات حل شونده و غلظت محلول، دمای انحلال و سرعت همزن را اشاره نمود. به طور کلی در مکانیسم انحلال یک ماده دو مکانیسم ارائه می گردد ۱- مرحله نفوذ از فیلم تشکیل شده حول ذرات حل شونده ۲- واکنش در سطح ذرات .
اگر مرحله نفوذ بسیار آهسته باشد این مرحله کنترل کننده انحلال است ولی اگر ضریب نفوذ بزرگ و این مرحله سریع روی دهد و سرعت واکنش کوچک باشد آنگاه مرحله واکنش در سطح غالب بوده و فرایند انحلال توسط این مکانیسم کنترل و تفسیر می گردد. بررسی تاثیر پارامتر های مذکور
در ادامه می تواند تاییدی بر صحیح بودن مکانیسم انتخاب شده باشد. تعیین انرژی اکتبواسیون انحلال هم یکی دیگر از پارامترهای مهم در فرایند انحلال است. در بررسی سینتیک انحلال پلی وینیل الکل مطلب کمی پیچیده تر است زیرا این ماده یک پلیمر است و در مکانیسم انحلال آن عوامل دیگری نیز نقش دارند از جمله جرم مولکولی پلیمر و یا مدت زمان لازم برای تورم آن در حلال۔

فهرست کامل فصل دوم بررسی سینتیک انحلال پلی ونیل الکل

2-1) بررسی سینتیک انحلال پلی ونیل الکل

2.1.1 بخش اول:کلیات سینتیک انحلال 103
2.1.1.1 اهداف مطالعه حاضر 104
2.1.1.2 پییشنه تحقیق 104
2.1.1.3 روش کار و تحقیق 106
2.1.2 بخش دوم:بررسی سینتیک انحلال و برخی مدلهای مورد استفاده درتعیین سینتیک انحلال 107
2.1.2.1 بررسی سینتیک انحلال اکسید مس II در محلول کلرید آمونیوم 108
2.1.2.2 بررسی سینتیک انحلال الکسیت درمحلول کلرید آمونیوم 111
2.1.2.3 سینتیک انحلال منیزیم معدنی درآب اشباع از گاز کلر 115
2.1.2.4 سینتیک انحلال هیدروبوراسیت درآب اشباع ازدی اکسید کربن 118
2.1.2.5 سینتیک انحلال سنگ فسفات دراسید کلریدریک وبررسی تاثیرامواج مافوق صوت برسرعت انحلال 121
2.1.3 بخش سوم:بررسی سینتیک انحلال پلی وینیل الکل درمحیط بدون همزن 124
2.1.3.1 مقدمه 125
2.1.3.2 روش های تهیه هیدروژل های پلی وینیل الکل 126
2.1.3.3 برخی ازمدلهای انحلال پلیمری 127
2.1.3.4 تئوری انحلال پلیمر 128
2.1.3.5 unfolding زنجیر کریستال تفکیک/نفوذ برای ژل های PVA منجمد/ذوب شده نیمه کریستالی 131
2.1.3.6 مدل سینتیک کلی انحلال پلیمرهای نیمه کریستالی 137
2.1.3.7 روش حل 140
2.1.3.8 حاصل بحث و نتایج 140
2.1.3.9 نتیجه گیری 151
2.1.4 بخش چهارم:تعیین سینتیک انحلال پلی وینیل الکل دریک ظرف همزن دار ناپیوسته 152
2.1.4.1 تعیین سینتیک انحلال پلی وینیل الکل دریک ظرف همزن دار ناپیوسته 153
2.1.4.2 اثرسرعت همزن برشدت انتقال جرم 157
2.1.4.3 اهداف تحقیق 158
2.1.4.4 مدل ریاضی انحلال 159
2.1.4.5 الگوریتم برنامه کامپیوتری 160
2.1.4.6 نتیجه گیری و پیشنهادات 162
2.1.4.7 منابع 163
2.1.4.8 واژه نامه 166

تعداد صفحه بسته آموزشی

تعداد منابع معرفی شده برای ادامه کار

تعداد پشتیبانان مخصوص این فایل

قسمت هایی از فصل سوم بررسی سینتیکی تولید گاز سنتز به روش اکسیداسیون جزئی متان

گاز طبیعی با توجه به ماهیت فیزیکی خود با مشکلاتی در انتقال و حتی مصرف در مقایسه با سایر سوخت های فسیلی از جمله نفت خام روبرو می باشد. یکی از مهمترین مشکلات عمده گاز، انتقال به بازارهای دوردست می باشد. از این رو، همواره نیازمند به استفاده از تکنولوژی هایی از جمله LNG و یا GTL می باشیم. برخی از تکنولوژی های مذکور از جمله GTL، جزو فناوریهای نوین به شمار می روند و هنوز بسیاری از شرکتهای مطرح نفت و گاز در جهان به دنبال کاهش هزینه های طرحهای مذکور و کاربرد چنین تکنولوژی هایی در ظرفیتهای بزرگ و اقتصادی می باشند. این تحقیق می کوشد، علاوه بر مروری بر تکنولوژی GTL و اقتصاد طرحهای آن، به بازار محصولات آن در سالهای آینده نگریسته و اهمیت استفاده از این تکنولوژی برای کشورهای دارنده ذخایر گاز، به عنوان یک راهکار عملی را ذکر نماید.

فهرست کامل فصل سوم بررسی سینتیکی تولید گاز سنتز به روش اکسیداسیون جزئی متان

3-1 ) بررسی سینتیکی تولید گاز سنتز به روش اکسیداسیون جزئی متان

3.1.1 فصل اول 179
3.1.1.1 فناوری GTL 180
3.1.1.2 بازار فرآورده های GTL 183
3.1.1.3 بازار اروپا 185
3.1.1.4 عرضه محصولات GTL در جهان 188
3.1.2 فصل دوم 193
3.1.2.1 مراحل اصلی فرایند GTL 194
3.1.2.2 تهزیه گاز سنتز 195
3.1.2.3 روش رفرمینگ متان با بخار STEAM METHANE REFORMING 196
3.1.2.4 روش اکسیداسیون جزئی PARTIAL OXIDATION 197
3.1.2.5 سنتز فیشر-تروپش 200
3.1.2.6 واکنش اصلی فیشر-تروپش 200
3.1.2.7 ارتقا محصولات 201
3.1.2.8 بنزین 201
3.1.2.9 سوخت دیزل 202
3.1.3 فصل سوم 203
3.1.3.1 سنتز فیشر-تروپش 204
3.1.3.2 کاتالیست ها 204
3.1.3.3 آماده سازی کاتالیست ها 206
3.1.3.4 فعالیت نسبت به سنتز FT 206
3.1.3.5 راکتورهای سنتز فیشر-تروپش 207
3.1.3.6 عملیات دردمای بالا HTFT 207
3.1.3.7 راکتور با بستر سیال ثابت FIXED FLUIDIZED BED 208
3.1.3.8 بعضی از مزیت های FFB به CFB 210
3.1.3.9 عملیات دردمای پایین LTFT 210
3.1.3.10 راکتورهای بستر دوغایی SLURRY PHASE REACTORS 212
3.1.3.11 بعضی ازمشکلات راکتور SPR 213
3.1.3.12 مکانیزم سنتز FT 213
3.1.3.13 واکنش WGS 218
3.1.3.14 انتخاب پذیری سنتز فیشر-تروپش 219
3.1.3.15 مقدمه 219
3.1.3.16 تاثیرشرایط فرایندی برانتخاب پذیر محصولات 221
3.1.3.17 دما 223
3.1.3.18 فشارجزئی هیدروژن ومنوکسید کربن 223
3.1.3.19 زمان اقامت 223
3.1.3.20 گذشت زمان جریان 224
3.1.3.21 کاتالیست های پایه آهن 225
3.1.3.22 کاتالیست های پایه کبالت 228
3.1.3.23 سینتیک واکنش WGS 229
3.1.3.24 سرعت تولید هیدروکربن ها 231
3.1.3.25 جمع بندی 234
3.1.3.26 نتیجه گیری 235
3.1.3.27 منابع و ماخذ 236
3.1.3.28 Abstrac 237

قسمت هایی از فصل چهارم مطالعه فرایند ISOMAX و بررسی مدلسازی سینتیکی واکنش

امروزه واحد ایزوماکس بصورت مدرن گسترش یافته است. چون ارزش این فرایند برای تغییرات مطلوب در مشخصات نفت خام است. هدف اكثر واحدهای آیزوماکس ,تولید بیشتر بنزین است. سه واکنش مهم در این فرایند ایزومریزاسیون هیدروژناسیون و کراکینگ می باشد.
واکنشهای کراکینگ گرماگیر می باشند ولی واکنش کلی هیدرو کراکینگ گرمازا می باشد. گرمای حاصل باعث افزایش دمای راکتور می گردد. گرمای حاصل باعث افزایش دمای راکتور می گردد که برای کاهش دمای راکتور باید هیدروژن سرد در راکتور تزریق کرد کاتالیستهای فرایند ایزوماکس معمولا شامل ترکیبات فلزی نشانده روی پایه می باشد.این کاتالیستهای برای دو منظور بکار می روند. یکی تقویت واکنشهای هیدروژناسیون و دیگری تقویت واکنشهای کراکینگ می باشد.

فهرست کامل فصل چهارم مطالعه فرایند ISOMAX و بررسی مدلسازی سینتیکی واکنش

4-1 ) مطالعه فرایند ISOMAX و بررسی مدلسازی سینتیکی واکنش

4.1.1 فصل اول:کلیات 254
4.1.1.1 هدف 255
4.1.1.2 پیشینه تحقیق 255
4.1.1.3 روش کار وتحقیق 256
4.1.2 فصل دوم:فرایند آیزوماکس 258
4.1.2.1 فرایند هیدروکراکینگ 259
4.1.2.2 انواع فرایندهای هیدروکراکینگ 260
4.1.2.3 هیدروکراکینگ تک مرحله ای 260
4.1.2.4 هیدروکراکینگ تک مرحله ای با جریان برگشتی 260
4.1.2.5 هیدروکراکینگ دومرحله ای 262
4.1.2.6 هیدروکراکین دومرحله ای با هیدروترتینگ جداگانه 263
4.1.3 فصل سوم:طراحی مقدماتی 264
4.1.3.1 طراحی مقدماتی 265
4.1.3.2 هیدروژن جبرانی 265
4.1.3.3 توزیع محصولات 265
4.1.4 فصل چهارم:تجهیزات مورد نیاز فرایند هیدروکراکینگ 267
4.1.4.1 تجهیزات مورد نیاز فرایند هیدروکراکینگ 268
4.1.4.2 واکنش های شیمیایی واحد آیزوماکس 269
4.1.5 فصل پنجم:متغیرهای عملیاتی 280
4.1.5.1 متغیرهای عملیاتی واحد آیزوماکس 281
4.1.5.2 فشار راکتور 281
4.1.5.3 درجه حرارت 281
4.1.5.4 مقدار خوراک 282
4.1.5.5 ترم تبدیل درهرعبور 283
4.1.5.6 تاثیر مشخصات خوراک بردرصد تولید محصولات و مصرف هیدروژن 284
4.1.5.7 نسبت هیدروژن به هیدروکربن 284
4.1.5.8 کیفیت خوراک واحد 284
4.1.5.9 بررسی اثر ازت 285
4.1.5.10 بررسی اثرات ترکیبات فلزی 286
4.1.5.11 بررسی اثرات کلر و ترکیبات کلرو 286
4.1.5.12 تاثیر مواد اسفالتینی 287
4.1.5.13 تاثیر اکسیژن و ترکیبات اکسیژنه 287
4.1.5.14 تاثیردرجه خلوص گازهیدروژن تامینی 288
4.1.5.15 تاثیر هیدروژن سولفید 288
4.1.6 فصل ششم:سیستم های کمکی 289
4.1.6.1 احیاء کاتالیست 290
4.1.6.2 تزریق شیمیایی سولفور 290
4.1.6.3 سولفور دار کردن نفت 290
4.1.6.4 راه اندازی و شستن نفت 290
4.1.6.5 روش کک زدایی از هیتر 290
4.1.7 فصل هفتم:تجهیزات عملیاتی 298
4.1.7.1 خصوصیات کلی واحد آیزوماکس 299
4.1.7.2 واحد آیزوماکس پالایشگاه تهران 300
4.1.7.3 قسمت راکتورها 301
4.1.7.4 بخش تقطیر و تجزیه 302
4.1.8 فصل هشتم:روش های راه اندازی ومتوقف کردن فرایند 305
4.1.8.1 روش های راه اندازی 306
4.1.8.2 آماده سازی قبل از راه اندازی اولیه 306
4.1.8.3 راه اندازی نرمال 306
4.1.8.4 روشهای متوقف کردن 307
4.1.8.5 فرایند متوقف سازی ضروری 307
4.1.9 فصل نهم:ایمنی فرایند 308
4.1.9.1 خطرات 309
4.1.9.2 موادشیمیایی خطرناک 311
4.1.10 فصل دهم:کاتالیست های واحد آیزوماکس 312
4.1.10.1 کاتالیست واحد آیزوماکس 313
4.1.10.2 مفهوم پایداری 315
4.1.10.3 مکانیزم های غیرفعال شدن کاتالیست 315
4.1.11 فصل یازدهم:نتیجه گیری و پیشنهادات 318
4.1.11.1 نتیجه گیری 319
4.1.11.2 پیشنهادات 320
4.1.11.3 منابع و ماخذ 321
4.1.11.4 ABSTRACT 325

%

میزان رضایت

میزان رضایت افراد خریدار این بسته بعد از خرید

(نظر سنجی به وسیله ایمیل و یک هفته بعد ازخرید بسته انجام می گیرد)

قسمت هایی از فصل پنجم بررسی سینتیکی فرایند جذب

در این تحقیق، از یک محیط فلزی با دو تراکم مختلف به منظور بررسی اثر افزایش سطح بر بالا بردن ظرفیت ذخیره سازی دی اکسید کربن در هیدرات استفاده شده است. علاوه بر افزایش سطح، اثر دما و اختلاف فشار به عنوان نیروی محرکه نیز مورد بررسی قرار گرفته است. همه آزمایش ها در دمای ثابت انجام شده و اثر حلالیت گاز در آب به منظور افزایش ظرفیت ذخیره سازی گاز دیده شده است. نتایج بدست آمده گویای این واقعیت است که محیط فلزی در دما کم و اختلاف فشار بالا، نسبت به محیط بالک می تواند به عنوان محیط مناسب تری برای ذخیره سازی گاز به شکل هیدرات معرفی شود و پرکن فلزی نقش بسزایی در بهبود ظرفیت ذخیره سازی گاز خواهد داشت

فهرست کامل فصل پنجم بررسی سینتیکی فرایند جذب

5-1 ) تحلیل فرایند اکسایش گرمایی ایروژلهای کربنی به روش سینتیکی غیرپارامتری

5.1.1 چکیده 329
5.1.2 مقدمه 330
5.1.3 اصول روش NPK 331
5.1.4 روش ها 332
5.1.5 تهیه ایروژل کربنی 332
5.1.6 تجربی 332
5.1.7 مواد و دستگاه ها 332
5.1.8 نتایج و بحث 332
5.1.9 مشخصه های ساختاری،شکل شناسی و میکروساختار 332
5.1.10 تحلیل گرماوزنسنجی 334
5.1.11 تحلیل سینتیکی فرایند اکسایش ایروژل کربنی به روش NPK 334
5.1.12 محاسبه انرژی فعالسازی بهکمک روشهای همدرجه 338
5.1.13 نتیجه گیری 340
5.1.14 مراجع 340

5-2 ) بررسی پارامترهای موثر بر سینتیک تشکیل هیدرات در محیطپرکن فلزی

5.2.1 چکیده 342
5.2.2 مقدمه 342
5.2.3 روش و دستگاه آزمایش 343
5.2.4 تحلیل نتایج 345
5.2.5 اثر نیروی محرکه اختلاف فشار 345
5.2.6 اثردما 345
5.2.7 اثرتراکم 347
5.2.8 نتیجه گیری 348
5.2.9 مراجع 349

5-3 ) کاربرد خاك اره اصلاح شده با KMnO4در حذف رنگینه متیلن بلو از نمونههاي آبی در سیستم ناپیوسته

5.3.1 چکیده 350
5.3.2 مقدمه 351
5.3.3 مواد و روش ها 351
5.3.4 تهیه خاك اره اصلاح شده با KMnO4 351
5.3.5 تهیه محلول متیلن بلو 351
5.3.6 مطالعات جذب ناپیوسته 352
5.3.7 نتایج و بحث 352
5.3.8 بررسی مورفولوژیکی سطح جاذب خاك اره اصلاح شده با KMnO4 352
5.3.9 بررسی عوامل موثر در میزان جذب متیلن بلو توسط خاك اره اصلاح شده با KMnO4 353
5.3.10 اثرPH 353
5.3.11 اثر تغییرات غلظت اولیه متیلن بلو بر روي جذب 353
5.3.12 بررسی اثر غلظت اولیه متیلن بلو بر روي ایزوترمهاي جذب 354
5.3.13 اثر زمان تماس بر میزان جذب متیلن بلو 355
5.3.14 بررسی سینتیک فرآیند جذب 356
5.3.15 اثر مقدار جاذب بر میزان جذب متیلن بلو 358
5.3.16 نتیجه گیری 358
5.3.17 مراجع 359
5.3.18 Abstract 360

5-4 ) حذف نیترات توسط زئولیت اصلاح شده نانو ذرات با اکسیدآهن

5.4.1 چکیده 361
5.4.2 مقدمه 362
5.4.3 مواد و روش ها 362
5.4.4 تعیین pHبهینه جهت حذف نیترات 363
5.4.5 اثردما 363
5.4.6 اثر میزان جاذب بر حذف نیترات 363
5.4.7 اثر غلظت محلول و زمان تماس 363
5.4.8 ایزوترم جذب 363
5.4.9 معادلات سینتیکی جذب 364
5.4.10 احیاي جاذب با آب اکسیژنه 364
5.4.11 نتایج و بحث 364
5.4.12 برسی اثر PH 364
5.4.13 اثردما 365
5.4.14 تعیین مقدار مناسب جاذب 366
5.4.15 اثر غلظت محلول و زمان تماس بر میزان حذف نیترات 366
5.4.16 ایزوترم جذب 367
5.4.17 سینتیک جذب نیترات روي زئولیت اصلاح شده 368
5.4.18 احیاي جاذب 369
5.4.19 نتیجه گیری 370
5.4.20 REFERENCES 371
5.4.21 ABSTRACT 372

5-5 ) جذب سطحی بوتیریک اسید از محیط آبی با استفاده از تفاله چای

5.5.1 چکیده 373
5.5.2 مقدمه 373
5.5.3 مواد و روش ها 374
5.5.4 آماده سازی جاذب 374
5.5.5 آزمایشهای جذب 374
5.5.6 بحث و نتایج 374
5.5.7 برسی اثر زمان تماس 374
5.5.8 بررسی اثر مقدار جاذب 375
5.5.9 بررسی اثر غلظت اولیه بوتیریک اسید 375
5.5.10 برسی اثر دما روی جذب بوتیریک اسید 376
5.5.11 بررسی هم دماهای جذب 376
5.5.12 هم دمای لانگمویر 376
5.5.13 همدمای فروندلیچ 377
5.5.14 بررسی سینتیک جذب بوتیریک اسید 377
5.5.15 مدل سینتیكی شبه مرتبه اول 377
5.5.16 مدل سینتیكی شبه مرتبه دوم 378
5.5.17 نتیجه گیری 378
5.5.18 مراجع 379

منابع معرفی شده به صورت فایل PDF در اختیار شما قرار می گیرد.

تومان70,000 تومان35,000افزودن به سبد خرید