50 در صد تخفیف ویژه برای این بسته پژوهشی به مدت محدود

005

روز

:

16

ساعت

:

27

دقیقه

:

04

ثانیه(s)

بسته جامع پژوهشی طراحی، بهینه سازی و شبیه سازی خشک کن پاششی در CFD

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه طراحی، بهینه سازی و شبیه سازی خشک کن پاششی در CFD است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

  • در فصل اول این پژوهش اصول طراحی خشک کن پاششی به منظور کاربرد فراورده های بیولوژیکی بررسی شده است
  • در فصل دوم این پژوهش طراحی و ساخت خشک کن پاششی برای صنایع غذایی بررسی شده است
  • در فصل سوم این پژوهش بهینه سازی راندمان خشک کن پاششی بررسی شده است
  • در فصل چهارم این پژوهش شبیه سازی رفتار خشک کن پاششی در CFD بررسی شده است

قسمت هایی از فصل اول اصول طراحی خشک کن پاششی به منظور کاربرد فراورده های بیولوژیکی

یکی از مهمترین فرآیندهاي موجود در صنایع، فرآیند خشک کردن می باشد که در بیشـتر صـنایع مانند صنایع غذایی، لبنی، دارویی، شیمیایی، پلیمر، کشاورزي، سرامیک و … مـورد اسـتفاده قـرار مـی گیرد.در بین فرآیندهاي مختلف خشک کردن، خشک کردن از طریق پاشـش اهمیـت خاصـی داشـته زیرا در این نوع خشک کن ها سطح انتقال حرارت و جرم به حداکثر خود رسیده و نرخ انتقال رطوبـت از ماده به میزان بالایی می رسد.
در این تحقیق، ابتدا به بیان کلیاتی در مورد خشک کن ها پرداخته شده و پـس از معرفـی خشـک کن پاششی و شناسایی اجزاي آن و کاربرد هریک از این بخش ها، به کاربردها، مزایا و معایـب آن نیـز اشاره شده است. نظر به اینکه خشک کن پاششی به دلیل زمان اقامت کوتاه، براي خشک کـردن مـواد حساس به دما، گزینه بسیار مناسبی می باشد. کاربرد ایـن دسـتگاه در خشـک کـردن فـرآورده هـاي بیولوژیک (به ویژه مواد دارویـی و بیوشـیمیایی) روز بـه روز در حـال گسـترش اسـت. از خشـک کـن پاششی در صنایع دارویی، براي خشک کردن بسیاري از آنتی بیوتیک ها، ویتامین ها، آنزیم هـا، سـرم ها و … استفاده می شود. همچنین این سیسـتم بـراي خشـک کـردن میکروارگانیسـم هـا، مخمرهـا و بسیاري از مواد بیوشیمیایی کاربرد دارد.
در نهایت طراحی یک نمونه خشک کـن پاششـی بـراي خشـک کـردن فـرآورده هـاي بیولوژیـک براساس نتایج بدست آمده در دانشگاه ویسکانسین به تفضیل توضیح داده شده است.

فهرست کامل فصل اول اصول طراحی خشک کن پاششی به منظور کاربرد فراورده های بیولوژیکی

1-1 ) اصول طراحی خشک کن های پاششی برای خشک کردن فرآورده های بيولوژيک

1.1.1 فصل اول: روشهاي خشك كردن و دسته بندي انواع خشك كن ها 12
1.1.1.1 مقدمه 13
1.1.1.2 روشهاي خشك كردن 13
1.1.1.3 خشك كردن از طريق جابه جايي 13
1.1.4 خشك كردن هدايتی 14
1.1.1.5 خشككن تشعشعي 15
1.1.1.6 خشك كردن دي الكتريک 16
1.1.1.7 خشك كردن از طريق انجماد 17
1.1.1.8 خشك كردن از طريق حلال 18
1.1.1.9 خشك كردن با بخار داغ 18
1.1.1.10 خشك كردن با بخار داغ 19
1.1.1.11 خشك كردن از طريق جانشين سازي 19
1.1.1.12 خشك كردن از طريق فشار تراوايي 20
1.1.1.13 خشك كردن در يك بستر سيالي 21
1.1.1.14 انواع خشك كن ها 21
1.1.2 فصل دوم: خشك كن پاششي 29
1.1.2.1 مقدمه 30
1.1.2.2 خشك كردن از طريق پاشش 32
1.1.2.3 جريان هوا و خوراك در خشككن پاششي 33
1.1.2.4 مراحل خشك كردن در خشككن پاششي 35
1.1.2.5 پاشش خوراک 35
1.1.2.6 پاشنده دوار 36
1.1.2.7 پاشنده نازلي 37
1.1.2.8 تماس هواي گرم با خوراك پاشيده شده 38
1.1.2.9 جریان همسو 39
1.1.2.10 جریان غیرهمسو 40
1.1.2.11 جریان مختلط 42
1.1.2.12 انتخاب بهترين نوع تماس 43
1.1.2.13 تبخير رطوبت از سطح قطرات در اثر تماس با هواي گرم 44
1.1.2.14 جمع آوری محصول 45
1.1.2.15 مزاياي خشككن پاششي 45
1.1.2.16 معايب خشككن پاششي 46
1.1.2.17 كاربردهاي خشككن پاششي 46
1.1.3 فصل سوم: خشك كن پاششي در خشك كردن مواد بيولوژيك 48
1.1.3.1 خشك كردن پاششي مواد بيوشيميايي- دارويي 49
1.1.3.2 سيستم خشككن پاششي ضد عفوني شده 54
1.1.3.3 سيستم خشككن پاششي مدار بسته 57
1.1.3.4 پيش فرآوري قبل از خشك كردن پاششي 58
1.1.3.5 مواد دارویی 60
1.1.3.6 آنزیم ها 60
1.1.3.7 آنتي بيوتيك ها 61
1.1.3.8 سرم، واكسنها، پلاسما 62
1.1.3.9 سرم خونی 62
1.1.3.10 دكستران 63
1.1.3.11 ويتامينها 63
1.1.3.12 محصولات بيوشيميايي 64
1.1.3.13 میکروارگانیزم ها 64
1.1.3.14 مخمر 65
1.1.3.15 مخمر هاي غذايي از ملاس نيشكر 66
1.1.3.16 مخمر آبجو 68
1.1.3.17 هيدروليز كردن آبجو و عصاره گيري آن 68
1.1.3.18 ميسليوم 69
1.1.4 فصل چهارم: طراحي خشك كن پاششي آزمايشگاهي براي مواد بيولوژيك 73
1.1.4.1 مقدمه 74
1.1.4.2 پیش زمینه 75
1.1.4.3 پارامترهاي تاثيرگذار بر خشك كردن پاششي ميكروارگانيزمها 76
1.1.4.4 خشك كن هاي تجربي 78
1.1.4.5 معيارهاي طراحي مهندسي 81
1.1.4.6 نتیجه گیری 90
1.1.4.7 پیوست 92
1.1.4.8 مراجع 98
1.1.4.9 ABSTRACT 100

i

ارجاع دهی و رفرنس نویسی

تمام مطالب این بسته مطابق با استاندارد های دانشگاههای وزارت علوم ایران رفرنس دهی شده اند و هیچ قسمتی از بسته وجود ندارد که بدون منبع باشد.

نگارش گروهی

در نگارش و جمع آوری این بسته آموزشی کارشناسان مربوطه ما را همراهی کرده اند.کار گروهی بستر بهتری برای پژوهش فراهم میکند.

<

معرفی منبع برای ادامه پژوهش

در این بسته بیش از 1000 مقاله و منبع در این زمینه معرفی شده است که می توان از آنها برای ادامه مسیر پژوهشی استفاده کرد.

Z

پاسخ به سوالات و پشتیبانی علمی

در قسمت دیدگاه ها  اماده پاسخگویی به سوالات احتمالی شما در حد توان علمی خود هستیم.در صورت نیاز شماره تماس برای ارتباط با محققین برای شما ارسال می گردد.

بخش هایی از فصل دوم طراحی و ساخت خشک کن پاششی برای صنایع غذایی

استفاده از خرما، به عنوان جایگزین شکر در فرمولاسیون مواد غذایی به شکل پودر و یا شیره امکان پذیر است. بدین منظور، در این پژوهش ابتدا شیره خرمای مرداسنگ هرمزگان استخراج سپس با مالتودکسترین با نسبت ها 30:70، 40:60 و 50:50 درصد مخلوط گردیده و در نهایت توسط خشک کن پاششی خشک گردید. مقادیر مواد معدنی شیره خرما توسط جذب اتمی و نوع قند توسط HPLC اندازه گیری گردید و انحلال پذیری، رنگ، خصوصیات ارگانولپتیکی و ویژگی میکروبی پودر خرمای تولیدی مورد ارزیابی قرار گرفت. همچنین شاخص رنگ به روش سطح پاسخ بهینه یابی شد. نتایج نشان داد که شیره حاوی 28% فروکتوز، 32.2% گلوکز و 0.34% ساکارز بود و مقادیر سدیم، پتاسیم، کلسیم و منیزیم به ترتیب 163.7 ، 1119.11 ، 145.6 و 85.4 و 100mg / gr بود. آنالیز آماری اختلاف معنی داری در مقادیر انحلال پذیری و ویژگی میکروبی پودرهای فرموله شده نشان نداد. همچنین فرمول بهینه یابی شده جهت داشتن 37.38 درصد شاخص اختلاف رنگ تا سفیدی؛ با 30 درصد شیره خرما، 68.56 درصد مالتودکسترین حاصل گردید و بهترین تیمار از لحاظ خصوصیات ارگانولپتیکی نمونه C2 (60 درصد مالتودکسترین: 40 درصد شیره خرما) بود.

فهرست کامل فصل دوم طراحی و ساخت خشک کن پاششی برای صنایع غذایی

2-1) توليد پودر خرما( (Phoenix dactyliferaبا خشك كن پاششي و بهينه سازي رنگ آن به روش سطح پاسخ

2.1.1 چکیده 102
2.1.2 مقدمه 103
2.1.3 مواد و روش ها 103
2.1.4 مواد مصرفی و تجهیزات 103
2.1.5 تهیه شیره خرما 104
2.1.6 ارزیابی رنگ 104
2.1.7 تهیه پودر خرما 104
2.1.8 آزمون های فیزیک و شیمیایی 104
2.1.9 ارزیابی حسی 104
2.1.10 بررسي ويژگي هاي ميكروبی 105
2.1.11 شمارش کلی میکروبی 105
2.1.12 شمارش کپک و مخمر 105
2.1.13 شمارش کلی فرم 105
2.1.14 نمایش متغیرهای مستقل و آنالیز آمری 105
2.1.15 نتایج و بحث 105
2.1.16 نتایج ارزیابی خصوصیات فیزیک و شیمیایی 105
2.1.17 نتايج ارزيابي شاخص رنگ 107
2.1.18 نتايج ارزيابي حسی 108
2.1.19 نتایج ارزیابی میکروبی 108
2.1.20 نتیجه گیری 109
2.1.21 منابع 109
2.1.22 ABSTRACT 111

2-2) تأثير غلظتهاي مختلف مالتودكسترين و پلي وينيل پيروليدون بر پايداري تركيبات مؤثرهي ريزپوشاني شده ي زعفران با روش خشك كن پاششي

2.2.1 چکیده 112
2.2.2 مقدمه 112
2.2.3 فرآيند استخراج مواد مؤثرهي زعفران به صورت خالص 115
2.2.4 مواد و روش ها 115
2.2.5 مواد اولیه 115
2.2.6 فرآيند تهيه ي ريزكپسول 115
2.2.7 بررسي پايداري مواد مؤثرهي زعفران 116
2.2.8 تعیین میزان رطوبت 116
2.2.9 تعیین مقدار مواد موثره ی زعفران 116
2.2.10 تعیین دانسیته ی توده 116
2.2.11 تعيين قطر ذرات به روش شكست نور ليزر 117
2.2.12 راندمان ريزپوشاني مواد مؤثرهي زعفران 117
2.2.13 تجزیه و تحلیل آماری 117
2.2.14 مشاهده ی ریزساختار ریزکپسول ها 117
2.2.15 نتایج وبحث 117
2.2.16 منابع 122
2.2.17 Abstract 125

2-3) بررسی خصوصیات فیزیکی ریزکپسول هاي عصاره تمشک سیاه وحشی تهیه شده با روش خشک کن پاششی

2.3.1 چکیده 126
2.3.2 مقدمه 127
2.3.3 مواد و روش ها 127
2.3.4 آماده سازي نمونه 128
2.3.5 آزمون های ریزکپسولها 128
2.3.6 اندازه گیری رطوبت 128
2.3.7 اندازه گیری حلالیت 128
2.3.8 تهیه ریز کپسولها 128
2.3.9 اندازه گیري فعالیت آبی 128
2.3.10 تعیین دانسیته توده 128
2.3.11 اندازه گیري اندازه ذرات 129
2.3.12 تجزیه و تحلیل اماری 129
2.3.13 شاخص بس پاشیدگی 129
2.3.14 تعیین مقدار آنتوسیانین 129
2.3.15 نتایج و بحث 129
2.3.16 اثر نوع ماده دیواره و دماي خشک کردن بر فعالیـت آبی پودرها 129
2.3.17 اندازه گیري راندمان ریز پوشانی عصاره تمشک 129
2.3.18 اثر نوع ماده دیواره و دماي خشک کردن بـر میـزان رطوبت پودرها 130
2.3.19 اثر نوع ماده دیواره و دماي خشک کردن بر حلالیت پودرها 130
2.3.20 اثر نوع ماده دیواره و دماي خشک کردن بر دانسـیته توده پودرها 131
2.3.21 اثـر نـوع مـاده دیـواره و دمـاي خشـک کـردن بـر آنتوسیانین سطحی 131
2.3.22 اثــر نــوع مــاده دیــواره و دمــاي خشــک کــردن برآنتوسیانین کل 132
2.3.23 اثر نوع ماده دیواره و دماي خشک کردن بر راندمان ریزپوشانی 132
2.3.24 اثر نوع ماده دیواره و دماي خشک کردن بـر انـدازه ذرات 133
2.3.25 اثر نوع ماده دیواره و دماي خشک کردن بر شـاخص بس پاشیدگی 133
2.3.26 نتیجه گیری 134
2.3.27 منابع 134

2-4) تعیین شرایط بهینه میکروکپسوله شدن روغن هسته انار با فناورى خشککن پاششى

2.4.1 چکیده 136
2.4.2 مقدمه 137
2.4.3 مواد و روش ها 139
2.4.4 مواد 139
2.4.5 تجهیزات 139
2.4.6 روش ها 139
2.4.7 روش تهیه امولسیون 139
2.4.8 روش خشک کردن با خشک کن پاششی 139
2.4.9 اندازه گیرى روغن سطحى 140
2.4.10 اندازه گیرى روغن کل و تعیین کارایى میکروکپسوله شدن 140
2.4.11 اندازه گیرى راندمان میکروکپسوله شدن 141
2.4.12 اندازه گیری میزان روغن آزاد 141
2.4.13 طراحی آزمایش میکروکپسول دار کردن با مخلوط دیواره سدیم کازئینات و صمغ عربی 141
2.4.14 نتایج و بحث 141
2.4.15 تعیین شرایط بهینه با مخلوط دیواره سدیم کازئینات و صمغ عربى و بررسى صحت نتایج مدل 144
2.4.16 بررسی ساختار میکروکپسولهای تهیه شده با SEM 146
2.4.17 بررسى پروفایل اسیدهاى چرب موجود در میکروکپسول هاى تهیه شده با مخلوط با سدیم کازئینات وصمغ عربى 146
2.4.18 نتیجه گیری 146
2.4.19 منابع 148

2-5) اندازه گيري هواي پمپاژي ايجاد شده در اتمايزر خشككن پاششي

2.5.1 چکیده 150
2.5.2 مقدمه 150
2.5.3 مواد و روش ها 152
2.5.4 تجهیزات مورد استفاده در آزمایش 152
2.5.5 روش آزمایش 152
2.5.6 نتایج وبحث 154
2.5.7 سرعت چرخ و توان پمپاژی واتلافی 154
2.5.7 سرعت چرخ و دبی پمپاژ 154
2.5.8 نتیجه گیری 156
2.5.9 مراجع 156
2.5.10 ABSTRACT 157

2-6) مقایسه ویژگی های ریزکپسول های روغن سبوس برنج تهیه شده با خشک کن پاششی و خشک کن انجمادی

2.6.1 چکیده 158
2.6.2 مقدمه 158
2.6.3 مواد و روش ها 160
2.6.4 مواد 160
2.6.5 روش ها 161
2.6.6 تهیه امولسون 161
2.6.7 اندازه گیری گرانروی 161
2.6.8 اندازه گیری قطر و سطح مخصوص 161
2.6.9 محتوای رطوبت 162
2.6.10 استخراج روغن سطحی و روغن کل از پودرها 162
2.6.11 ریزپوشانی و خشک کردن امولسیون با استفاده از خشک کن پاششی 162
2.6.12 ریزپوشانی و خشک کردن امولسیون با استفاده از خشک کن انجمادی 162
2.6.13 تعیین ساختار ریزکپسول ها 163
2.6.14 محاسبات آماری 163
2.6.15 نتایج وبحث 163
2.6.16 امولسیون روغن درآب 163
2.6.17 تهیه میکروکپسول ها 165
2.6.18 نتیجه گیری 169
2.6.19 منابع 171
2.6.20 Abstract 175

تعداد صفحه بسته آموزشی

تعداد منابع معرفی شده برای ادامه کار

تعداد پشتیبانان مخصوص این فایل

قسمت هایی از فصل سوم بهینه سازی راندمان خشک کن پاششی

در این تحقیق، مینی خشک کن پاششی مجهز به اتمایزر با نازل ۲ ساله برای فرآیند پوشینه دار کردن روغن تخمه ی کدو حلوایی مورد استفاده قرار گرفت. تأثیر بعضی از پارامتر های فرایند روی پاسخ های مؤثر در بهینه سازی علی الخصوص کارایی پوشینه دار شدن و اندیس پراکساید بررسی شد. مواد حامل روغن تخمه ی کدو حلوایی مخلوطی از ۱۷٪ صمغ عربی، ۱۷٪ پروتئین تغليظ شده ی آب پنیر و ۶۶٪ مالتودکسترین بودند. هدف از این تحقیق تعیین شرایط بهینه ی فرآیند خشک کردن پاششی در جهت درون پوشانی روغن تخمه ی کدو حلوایی است. بهینه سازی توسط نرم افزار دیزاین اکسپرت نسخه ۱۰(10 Design Expert) و با بکارگیری طرح باکس بانکن – فول فاکتوریل ( BBD
_ ful facoriel) و روش آماری سطح پاسخ (RSM) و با در نظر گرفتن سه فاکتور دمای هوای خشک کن پاششی، سرعت آسپیراتور و ظرفیت پمپ تغذیه انجام شد. نتایج حاکی از آن است که سرعت آسپیراتور و درصد ظرفیت پمپ تغذیه تأثیر معنی داری روی میکرو کپسول های تولید شده داشتند. از نظر آماری، شرایط بهینه ی برای تولید میکرو کپسول های حاوی روغن تخمه ی کدو حلوایی، فاکتورهای اصلی به صورت دمای هوای ورودی ۱۴۱°C، سرعت آسپیراتور ۷۵ و درصد ظرفیت پمپ ۱۵٪ بدست آمدند و در نهایت ساختار پودر بهینه توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی SEM و محتوای اسیدهای چرب آن توسط دستگاه کروماتوگرافی گازی طیف سنج جرمی مورد بررسی قرار گرفت که بر اساس آن اسید های چرب اولئیک و لینولئیک عمده اسیدهای چرب غیر اشباع آن می باشند.

فهرست کامل فصل سوم بهینه سازی راندمان خشک کن پاششی

3-1 ) بهینه سازي راندمان تولید پودر رب گوجهفرنگی با استفاده از خشککن پاششی و ارزیابی ویژگیهاي کیفی آن

3.1.1 چکیده 176
3.1.2 مقدمه 176
3.1.3 مواد و روش ها 178
3.1.4 تولید خوراک 178
3.1.5 آزمون های پودر 178
3.1.6 راندمان تولید پودر 178
3.1.7 تولید پودر رب گوجه فرنگی 178
3.1.8 درصد رطوبت پودر 178
3.1.9 دانسیته توده پودر 179
3.1.10 حلالیت پودر 179
3.1.11 آنالیز ریزساختار پودر 179
3.1.12 تجزیه و تحلیل آماري دادهها 179
3.1.13 آنالیز لیکوپن پودر 179
3.1.14 نتایج و بحث 179
3.1.1 بررسی اثرات متغیرها توسط روش سطح پاسخ 179
3.1.12 بررسی راندمان تولید پودر 180
3.1.13 بررسی درصد رطوبت پودر 181
3.1.14 بررسی دانسیته توده پودر 182
3.1.15 بررسی حلالیت پودر 182
3.1.16 بررسی مقدار لیکوپن پودر 184
3.1.17 بررسی ریز ساختار و شکل پودر 185
3.1.18 بهینه سازی 186
3.1.19 نتیجه گیری 186
3.1.20 منابع 186
3.1.21 ABSTRACT 190

3-2 ) بهینه سازی درفرآیند رویزدرون پوشانی روغن تخمه ی کدو حلوایی توسط خشک کن پاششی با استفاده از روش سطح پاسخ

3.2.1 چکیده 192
3.2.2 مقدمه 193
3.2.3 پیشینه تحقیق 194
3.2.4 پژوهش های صورت گرفته درمورد روغن تخمه ی کدو حلوایی 194
3.2.5 تحقیقات انجام شده درزمینه ی پوشینه دار کردن توسط خشک کن پاششی 195
3.2.6 مواد و روش ها 195
3.2.7 مواد 195
3.2.8 تولید پودر در پوشینه دار شده روغن تخمه ی کدو حلوایی 196
3.2.9 میزان رطوبت 196
3.2.10 اندازه ذرات 196
3.2.11 دانسیته ی توده 196
3.2.12 کارایی پوشینه دار شدن 196
3.2.13 اندیس پراکساید 197
3.2.14 نتایج و بحث 197
3.2.15 بررسی محتوای رطوبت 198
3.2.16 بررسی اندازه ی ذرات 199
3.2.17 بررسی دانسیته توده 200
3.2.18 بررسی کارایی پوشنه دار شدن 201
3.2.19 بررسی اندیس پراکساید 202
3.2.20 تعیین شرایط بهینه برای تولید پودر پوشینه دار شده روغن تخمه ی کدو حلوایی 203
3.2.21 بررسی ساختار پودرهای پوشینه دار شده 203
3.2.22 بررسی نمایه اسیدهای چرب 204
3.2.23 نتیجه گیری 204
3.2.24 منابع 204

3-3 ) بهینه سازی عملیاتی و اقتصادی تولید صنعتی عصاره خشک رزماری جهت مصارف دارویی

3.3.1 چکیده 207
3.3.2 مقدمه 208
3.3.3 مواد و روش ها 209
3.3.4 آماده سازی عصاره مایع 209
3.3.5 تولید عصاره خشک 209
3.3.6 اندازه گیری مقدار فلاونوئید کل 210
3.3.7 اندازه گیری رطوبت 210
3.3.8 برآورد اقتصادی استفاده از انواع خشک کن ها در مقیاس صنعتی 210
3.3.9 نتایج و بحث 210
3.3.10 نتیجه گیری 213
3.3.11 فهرست منابع 214

3-4 ) بهینه سازی مصرف انرژی درخشک کن پاششی ازنوع نازلی درکارخانه سرامیک سازی

3.4.1 چکیده 215
3.4.2 مقدمه 215
3.4.3 مواد،روش تحقیق 216
3.4.4 نتیجه گیری 218
3.4.5 مراجع 219

3-5 ) مدل سازی و شبیه سازی فرآیند خشک کردن دردوحالت انتقال جرم و حرارت همزمان و انتقال حرارت تنها

3.5.1 چکیده 220
3.5.2 مقدمه 220
3.5.3 تئوری 221
3.5.4 توصیف فرآیند 221
3.5.5 مدلسازی فرآیند خشک شدن با مکانیسم انتقال حرارت 221
3.5.6 مدلسازی فرآیند خشک کردن با مکانیسم انتقال جرم و حرارت همزمان 223
3.5.7 نتایج و بحث 225
3.5.8 بررسی توزیع دما درحالت انتقال حرارت تنها 225
3.5.9 بررسی توزیع دما و توزیع غلظت درحالت انتقال جرم و حرارت همزمان 226
3.5.10 بررسی نمودارهای توزیع دما در دو حالت انتقال حرارت تنها و انتقال جرم و حرارت همزمان 227
3.5.11 نتیجه گیری 228
3.5.12 مراجع 229
3.5.13 Abstract 230

3-6 ) كاربرد سينتيك خشكشدن در طراحي بهينه خشك كن پاششي

3.6.1 چکیده 231
3.6.2 فهرست نمادها 232
3.6.3 مقدمه 233
3.6.4 مواد و روش ها 234
3.6.5 روشهای تعیین منحنی سینتیک 234
3.6.6 روش پایا 234
3.6.7 روش دینامیکی 234
3.6.8 روش عددی 234
3.6.9 تلفيق روشهاي تجربي و عددي 235
3.6.10 كاربرد منحنيهاي خشك شدن در طراحي خشككن پاششي 235
3.6.11 بحث و نتيجهگيري 237
3.6.12 مراجع 238
3.6.13 Abstract 239

قسمت هایی از فصل چهارم شبیه سازی رفتار خشک کن پاششی در CFD

در این شبیه سازی خشک کن پاششی تولید شیر خشک با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی و حل عددی المان محدود و به کار بردن مدل جریان آشفته RNGk_ E انجام شده است. برای شبیه سازی از دیدگاه اویلرین اویلرین استفاده شده است. در این تحقیق رطوبت نسبی هوا, تغییرات دمای هوا و قطرات شیر درون محفظه بررسی شده است. نتایج مدل سازی نشان داده که متوسط دمای هوای خروجی 89.49 °C است و از طرفی رطوبت نسبی هوای گرم محفظه به دلیل کاهش فشار بخار اشباع با کاهش درجه حرارت افزایش یافته است. مقدار رطوبت نسبی هوای خروجی 73% به دست آمده است. متوسط دمای ذرات جامد شیر خروجی در محدوده 83.21 °C° 95.81- C است. با مقایسه نتایج مدل با داده های تجربی همگرایی خوبی بین نتایج مشاهده شده به طوری که درصد خطای محاسبات انجام شده به ترتیب برای دمای هوا و ذرات جامد خروجی 2.62% و 2.2% است. این تحقیق با نرم افزار دینامیک سیالات محاسباتی 5.2 Comsol Multiphysics انجام شده است.

فهرست کامل فصل چهارم شبیه سازی رفتار خشک کن پاششی در CFD

4-1 ) بررسی الگوی جریان هوا دریک خشک کن پاششی نیمه صنعتی تولید شیرخشک با استفاده از CFD

4.1.1 چکیده 240
4.1.2 مقدمه 241
4.1.3 مدلسازی 242
4.1.4 نتایج و بحث 243
4.1.5 نتیجه گیری 246
4.1.6 منابع 247
4.1.7 Abstract 248

4-2 ) بررسی رطوبت نسبی و دمای هوا وقطرات درخشک کن پاششی تولید شیرخشک با استفاده از CFD

4.2.1 چکیده 250
4.2.2 مقدمه 251
4.2.3 مدلسازی 252
4.2.4 نتایج و بحث 253
4.2.5 نتیجه گیری 256
4.2.6 منابع 257
4.2.7 Abstract 258

4-3 ) بررسي اثرات پارامترهاي عملياتي بر روي توزيع دما و رطوبت در خشک کن پاششي با استفاده از روش CFD

4.3.1 چکیده 259
4.3.2 مقدمه 259
4.3.3 معادلات رياضي حاکم 260
4.3.4 شبیه سازی 262
4.3.5 نتایج و بحث 265
4.3.6 نتیجه گیری 271
4.3.7 مراجع 271

4-4 ) شبیه سازی جریان دریک سیکلون جداسازی درخشک کن های مواد غذایی با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی(CFD)

4.4.1 چکیده 285
4.4.2 مقدمه 285
4.4.3 موارد کاربرد سیکلون 286
4.4.4 عیوب و موارد عدم مطلوب بودن سیکلون 287
4.4.5 طبقه بندی انواع سیکلون ها 288
4.4.6 روش شبیه سازی 289
4.4.7 نتیجه گیری 292
4.4.8 مراجع 293

%

میزان رضایت

میزان رضایت افراد خریدار این بسته بعد از خرید

(نظر سنجی به وسیله ایمیل و یک هفته بعد ازخرید بسته انجام می گیرد)

منابع معرفی شده به صورت فایل Word وPDF در اختیار شما قرار می گیرد.

تومان70,000 تومان35,000افزودن به سبد خرید