50 در صد تخفیف ویژه برای این بسته پژوهشی به مدت محدود

005

روز

:

16

ساعت

:

27

دقیقه

:

04

ثانیه(s)

بسته جامع پژوهشی مدلسازی و شبیه سازی ایزوترم های جذب

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه مدلسازی و شبیه سازی ایزوترم های جذب است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

  • در فصل اول این پژوهش بررسی ایزوترم های جذب دهه های گذشته بررسی شده است
  • در فصل دوم این پژوهش بررسی ایزوترم های جذب سطحی بررسی شده است
  • در فصل سوم این پژوهش بررسی ایزوترم های جذب سطحی بررسی شده است
  • در فصل چهارم این پژوهش مدلسازی آزمایشات جذب سطحی به وسیله ایزوترم فرندلیش بررسی شده است

قسمت هایی از فصل اول بررسی ایزوترم های جذب دهه های گذشته

فرآیند رنگرزی یعنی توزیع رنگ بین حداقل دو فاز که شامل حمام رنگرزی و کالا می باشند و بدیهی است در چنین حالتی توجه به رفتار ترمودینامیکی ، حرارت رنگرزی، ایزوترم های جذب و سرعت جذب می تواند بسیار موثر باشد. شیمی فیزیک را می توان تاثیر عوامل فیزیکی مانند حرارت ، فشار ، غلظت و پتانسیل الکتریکی بر واکنشهای شیمیایی و ترکیب شوندگان و محصولات این چنین واکنشهایی دانست. تئوری رنگرزی به نحو وسیعی به شیمی فیزیک متکی هستند، رنگرزی و یا چاپ منسوجات عمدتا بستگی به انتقال ذرات مولکولی (عمدتا رنگینه) توسط فرآیند نفوذ از میان ماده واسط به درون لیف دارد. به عنوان مثال رنگینه به صورت محلول در حمام رنگرزی و یا رنگینه در خمیر چاپ ابتدا توسط سطوح ليف جذب و نهایتا به درون ساختمان آن نفوذ می نماید و آنگاه توسط مکانیزمهایی مانند اتصال کووالانسی تثبیت می گردد. لذا شیمی فیزیک رنگرزی شامل پدیده جذب سطحی ، رفتار الکتریکی لایه های سطحی و سرعت واکنش و ترمودینامیک می باشد

فهرست کامل فصل اول بررسی ایزوترم های جذب دهه های گذشته

1-1 ) بررسی و تحقیقات انجام شده روی ایزوترم های جذب دردهه گذشته

1.1.1 فصل اول:تاریخچه و کلیات 14
1.1.1.1 تعریف ایزوترم جذب 15
1.1.1.2 شکلهای مختلف ایزوترم جذب 15
1.1.1.3 معرفی مدلهای مختلف ایزوترم جذب 19
1.1.1.4 ایزوترم نرنست 19
1.1.1.5 ایزوترم فرندلیچ 20
1.1.1.6 ایزوترم لانگمیور 21
1.1.1.7 ایزوترم BET 22
1.1.1.8 ایزوترم FFG 24
1.1.2 فصل دوم:رفتارهای ترمودینامیکی 25
1.1.2.1 رفتارهای ترمودینامیکی 26
1.1.2.2 ایزوترم جذب و رفتار رنگ های مستقیم برروی الیاف لایوسل 31
1.1.2.3 مطالعه جذب و ترمودینامیک رنگزای LAC برروی پنبه عمل شده با چیتوزان 36
1.1.2.4 تاثیر نوع ایزوترم جذب بر تشبیه نفوذ رنگ های سولفونات دار به درون غشای سلولزی متخلخل 40
1.1.2.5 تاثیر آلتراسونیک بر ایزوترم جذب 44
1.1.2.6 مطالعه ایزوترم تعادل در حالت سیستم یک جزئی وچند جزئی برای چند رنگ راکتیو 48
1.1.2.7 بررس رفتار رنگرزی الیاف پلی استر با رنگ های دیسپرس 53
1.1.3 فصل سوم:روشها و دستگاه های اندازه گیری مقدار رنگ 60
1.1.3.1 دستگاه اسپکتروفتومتری 61
1.1.3.2 توصیف کلی کروماتوگرافی 65
1.1.3.3 اجزای اصلی دستگاه کروماتوگرافی مایع با بازدهی عالی 69
1.1.3.4 اندازه گیری های کیفی و کمی 71
1.1.3.5 تعیین رنگ موجود درالیاف به روش انحلال 71
1.1.3.6 تعیین مقدار رنگ درالیاف به روش استخراج 75
1.1.3.7 تکنیک های استخراج 76
1.1.3.8 نتیجه گیری و پیشنهادات 78
1.1.3.9 نتیجه گیری 79
1.1.3.10 پیشنهادات 80
1.1.3.11 فهرست منابع 81
1.1.3.12 ABSTRACT 84

i

ارجاع دهی و رفرنس نویسی

تمام مطالب این بسته مطابق با استاندارد های دانشگاههای وزارت علوم ایران رفرنس دهی شده اند و هیچ قسمتی از بسته وجود ندارد که بدون منبع باشد.

نگارش گروهی

در نگارش و جمع آوری این بسته آموزشی کارشناسان مربوطه ما را همراهی کرده اند.کار گروهی بستر بهتری برای پژوهش فراهم میکند.

<

معرفی منبع برای ادامه پژوهش

در این بسته بیش از 1000 مقاله و منبع در این زمینه معرفی شده است که می توان از آنها برای ادامه مسیر پژوهشی استفاده کرد.

Z

پاسخ به سوالات و پشتیبانی علمی

در قسمت دیدگاه ها  اماده پاسخگویی به سوالات احتمالی شما در حد توان علمی خود هستیم.در صورت نیاز شماره تماس برای ارتباط با محققین برای شما ارسال می گردد.

بخش هایی از فصل دوم بررسی ایزوترم های جذب سطحی

آلودگی به فلزات سنگین امروزه به یکی از جدی ترین مشکلات زیست محیطی تبدیل شده است. جذب با استفاده از مواد زیستی از قبیل باکتری، قارچ، مخمر و جلبکها به عنوان یک فناوری زیستی مقرون به صرفه برای درمان پسابهای حاوی فلزات سنگین در نظر گرفته می شود. هدف از مطالعه حاضر بررسی عملکرد توده سلولی غیرزنده جلبک .Scenedesmus sp به عنوان جاذب زیستی در حذف کادمیوم از محلول های آبی بوده است. میزان جذب کادمیوم توسط جاذب تحت تأثیر پارامترهای غلظت pH درجه حرارت و زمان تماس در مقیاس آزمایشگاهی و در سیستم ناپیوسته بررسی شد. غلظت کادمیوم توسط دستگاه جذب اتمی اندازه گیری گردید. یافته های جذب به وسیله مدل های ایزوترم لانگمویر و فرندلیچ و سینتیک جذب توسط مدل های شبه مرتبه اول و شبه مرتبه دوم و معادله ترمودینامیک شرح داده شدند. نتایج نشان دادند بهینه های جذب شامل مقدار جاذب برابر 0.1 گرم، غلظت 40 میلی گرم بر لیتر، 5=pH درجه حرارت 20 درجه سانتی گراد و زمان تعادلی 45 دقیقه بوده که در این شرایط میزان حذف 98.71 درصد بود. در بررسی ضریب همبستگی، سینتیک جذب از مدل شبه مرتبه دوم و تعادل توسط ایزوترم فرندلین توصیف شدند. بررسی ترمودینامیک جذب، واکنش را به صورت خود به خودی، گرماده و غیر تصادفی نشان داد. با بررسی
طيف FTIR مشخص شد گروههای عاملی 0=OHC – و NH- نقش زیادی در جذب داشتند. در نهایت کارایی بالای 98.71 درصدی فرآیند جذب در این مطالعه نشان داد که جلبک ,Scenedesmus sp قابلیت خوبی در حذف فلز کادمیوم دارد و می تواند به عنوان پیشنهادی مناسب جهت حذف کادمیوم از پساب ها مورداستفاده قرار گیرد

فهرست کامل فصل دوم بررسی ایزوترم های جذب سطحی

2-1) كينتيك تجزيه و ايزوترمهاي جذب سطحي و رهاسازي تيوبنكارب در خاكهاي شاليزاري

2.1.1 چکیده 86
2.1.2 مقدمه 86
2.1.3 مواد و روش ها 87
2.1.4 مواد شیمیایی 87
2.1.5 ويژگيهاي مناطق مورد مطالعه 88
2.1.6 عصارهگيري و اندازهگيري غلظت تيوبنكارب در نمونههاي
آب 88
2.1.7 روش آزمایش مزرعه ای 88
2.1.8 نمونه برداري از خاك و محلول آن 88
2.1.9 آزمايشهاي جذب سطحي و رهاسازي 89
2.1.10 عصارهگيري، خالصسازي و اندازهگيري غلظت تيوبنكارب در نمونه هاي خاك 89
2.1.11 نتایج و بحث 90
2.1.12 كينتيك تجزيه تيوبنكارب در آب شاليزار 90
2.1.13 كينتيك تجزيه تيوبنكارب در خاك شاليزار 91
2.1.14 ايزوترمهاي جذب سطحي تيوبنكارب 91
2.1.15 ايزوترمهاي رهاسازي تيوبنكارب 93
2.1.16 شاخص حضور علف کش درآب زیرزمینی 95
2.1.17 نتیجه گیری 95
2.1.18 منابع 95
2.1.19 Abstract 98

2-2) جذب سطحی کادمیوم توسط توده غیرزنده جلبک Scenedesmus spاز محلولهای آبی: مطالعات ایزوترم، سینتیک و ترمودینامیک

2.2.1 چکیده 99
2.2.2 مقدمه 99
2.2.3 مواد و روش ها 101
2.2.4 نتایج 103
2.2.5 بحث و نتیجه گیری 110
2.2.6 منابع 112

2-3) بررسی ایزوترمهای جذب سطحی فلزات سنگین با استفاده از گیاه لوفا سیلندریکا

2.3.1 چکیده 115
2.3.2 مقدمه 115
2.3.3 مواد و روش ها 116
2.3.4 آماده سازی جاذب 116
2.3.5 آماده سازی محلول 116
2.3.6 روش کار 116
2.3.7 نتایج وبحث 119
2.3.8 اثرتغییر غلظت اولیه کادمیوم 119
2.3.9 ایزوترم های جذب 120
2.3.10 نتیجه گیری 121
2.3.11 مراجع 122

2-4) جذب سطحی و تعیین پارامترهای ترمودینامیکی و سینتیکی رنگ متیلن بلو از محلولهای آبی با گویچه های سنتزی زئولیت-سدیم آلژینات

2.4.1 چکیده 123
2.4.2 مقدمه 123
2.4.3 روش تجربی 124
2.4.4 سنتز گویچه های جاذب زئولیت-سدیم آلژینات 124
2.4.5 تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی 124
2.4.6 مطالعات جذب 125
2.4.7 تاثیر پارامترهای مختلف بروی فرآیند جذب رنگ 125
2.4.8 ایزوترم جذب 125
2.4.9 ایزوترم لانگمیر 125
2.4.10 ایزوترم فروندلیچ 126
2.4.11 ایزوترم تمکین 126
2.4.12 مطالعات ایزوترم جذب 126
2.4.13 سینتیک جذب 127
2.4.14 مدل سینتیکی شبه مرتبه اول 127
2.4.15 مدل سینتیکی شبه مرتبه دوم 127
2.4.16 مطالعات سینتیکی جذب 128
2.4.17 ترمودینامیک جذب 128
2.4.18 مطالعات ترمودینامیک جذب 128
2.4.19 نتیجه گیری 129
2.4.20 مراجع 129

2-5) جداسازی و حذف استایرن در مجتمع پتروشیمی به روش جذب سطحی با استفاده از پودرکربن فعال و هیبریداسیون آن با نانو غشاء

2.5.1 چکیده 131
2.5.2 ABSTRACT 132
2.5.3 مقدمه 132
2.5.4 آزمایش های مرحله دوم 133
2.5.5 آزمایش های مرحله اول 133
2.5.6 آزمایش با پارامترهای وسطوح متفاوت مطابق با طراحی آزمایش 133
2.5.7 آزمایش های پایانی 133
2.5.8 کاهش نهایی غلظت استایرن در پساب با استفاده ازفرآیند غشائی 133
2.5.9 مشخصات نانو فیلتر 133
2.5.10 ساخت مدول 133
2.5.11 طراحی و ساخت پایلوت تصفیه غشائی 134
2.5.12 بحث و نتیجه گیری 134
2.5.13 اثر سرعت هم زدن 135
2.5.14 اثر زمان تماس 136
2.5.15 اثرمقدار جاذب 136
2.5.16 اثر غلظت اولیه 136
2.5.17 اثر PH 137
2.5.18 اثردما 137
2.5.19 نتیجه گیری 139
2.5.20 منابع 139

2-6) بررسی مدلهای جذبی در فرایندهای سطحی

2.6.1 چکیده 141
2.6.2 مقدمه 141
2.6.3 تئوری 142
2.6.4 نتایج 143
2.6.5 نتیجه گیری 144
2.6.6 مراجع 145

2-7) اثر زمان اختلاط بر درصد حذف سرب توسط جاذب به روش جذب سطحی با استفاده از گرافن جاذب

2.7.1 چکیده 146
2.7.2 مقدمه 147
2.7.3 حذف از آبی هاي محلو 149
2.7.4 حذف سرب 149
2.7.5 شرح آزمایش 149
2.7.6 مطالعات سينتيكی 152
2.7.7 ترسيم ایزوترم ها با استفاده از داده هاي آزمایش 154
2.7.8 ایزوترم فرندليچ 154
2.7.9 ایزوترم لانگمویر 155
2.7.10 ایزوترم تمكين 156
2.7.11 نتیجه گیری 157
2.7.12 منابع 158

2-8) ایزوترم جذب سطحی دی اکسید کربن و متان بر روی زئولیت STT

2.8.1 چکیده 159
2.8.2 مقدمه 159
2.8.3 بخش تجربی 160
2.8.4 سنتز زئولیتSTT 160
2.8.5 نتایج و بحث 161
2.8.6 ایزوترم های جذب سطحی 161
2.8.7 ثابت هنری 162
2.8.8 نتیجه گیری 163
2.8.9 مراجع 163

2-9) مدلسازی فرایند حذف رطوبت از گاز طبیعی به روش جذب سطحی با استفاده از جاذب های زئولیتی

2.9.1 خلاصه 165
2.9.2 مقدمه 165
2.9.3 مدلسازی فرایند 167
2.9.4 معادلات حاکم 167
2.9.5 موازنه جرم 168
2.9.6 موازنه انرژی 169
2.9.7 مدل ایزوترم 170
2.9.8 بحث و برررسی نتایج 174
2.9.9 حساسیت سنجی فرایند نم زدایی 178
2.9.10 بهینه سازی فرایند نم زدایی 179
2.9.11 نتیجه گیری 180
2.9.12 مراجع 180

2-10) مطالعه ایزوترم و سینتیک جذب رنگ Acid Blue 25توسط نانو جاذب هیدروکسیآپاتیت عاملدار شده

2.10.1 ABSTRACT 182
2.10.2 چکیده 183
2.10.3 مقدمه 183
2.10.4 مواد و روش ها 184
2.10.5 آماده سازی جاذب 184
2.10.6 آزمایش جذب 184
2.10.7 بحث و نتایج 185
2.10.8 برسری سینتیک جذب 185
2.10.9 بررسی ایزوترم جذب 186
2.10.10 نتیجه گیری 187
2.10.11 مراجع 187

2-11) بررسی استفاده از مدل BETدر فرایندهای سطحی و کاتالیزور

2.11.1 چکیده 188
2.11.2 مقدمه 188
2.11.3 تئوری 189
2.11.4 نتایج 190
2.11.5 نتیجه گیری 192
2.11.6 مرجع ها 193
2.11.7 ABSTRACT 194

تعداد صفحه بسته آموزشی

تعداد منابع معرفی شده برای ادامه کار

تعداد پشتیبانان مخصوص این فایل

قسمت هایی از فصل سوم بررسی سینتیکی ایزوترم های جذب

امروزه در صنایع نیروگاهی به خصوص توربین های گازی از سوپر آلیاژهای مقاوم به خوردگی داغ و اکسیداسیون دما بالا استفاده می شود. این سوپر آلياژها مقاومت خوبی در مقابل حمله و ورود گازهای داغ و نرمه خاکستر ناشی از احتراق سوختی و هم چنین خوردگی های اتمسفری از خود نشان می دهند. به همین دلیل استفاده از این سوپر آلیاژها در صنایع نیروگاهی امروزه مورد توجه بسیاری قرار دارند. از طرفی پوشش دهی پاشش حرارتی به روی این دسته از سوپر آلیاژها می تواند مقاومت به خورد گی داغ و اکسیداسیون دما بالا را افزایش دهد. در این تحقیق رفتار اکسیداسیون همدمای پوشش CoNiCrAlY و سینتیک رشد لایه اکسید حرارتی (TGO) مورد بررسی قرار گرفت. برای اعمال پوشش CoNiCrAlY Amdry 9954 بر روی زیرلایه سوپر آلیاژ پایه نیکل (اینکونل 738) از فرآیند پاشش سوخت اکسیژن سرعت بالا (HVOF) استفاده شد. نمونه های پوشش داده شده در دمای C° 1100 به مدت زمان های 5 تا 100 ساعت در کوره ی الکتریکی معمولی تحت اتمسفر هوا اکسید شدند. نمونه های مورد آزمایش به وسیله ی میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) مجهز به آنالیز عنصری (EDS) و آنالیز تفرق اشعه XRD ) X ) مورد آزمون قرار گرفتند. مشخصات ریزساختاری نشان دهنده ی رشد پوسته متوالی و پیوسته TGO یا همان AL2O3 بر روی پوشش می باشد. همچنین در فرآیند اکسیداسیون، تشکیل اکسیدهای مخلوط مضر همانند اسپینل CoCo2O4 و NiAl2O4 و CrO3 و Y3Al5O12 بر روی Al2O3 (لایه TGO) مشاهده شد.

فهرست کامل فصل سوم بررسی سینتیکی ایزوترم های جذب

3-1 ) بررسی سینتیکی ایزوترم های جذب

3.1.1 چکیده 195
3.1.2 مقدمه 196
3.1.3 سنتز و آماده سازی جاذب 197
3.1.4 روش تحقیق 197
3.1.5 تهیه محلول استوک اسید هیومیک 197
3.1.6 آزمایش های جذب 198
3.1.7 یافته ها 199
3.1.8 بررسی تاثیرPH برجذب اسیدهیومیک توسط نانوکیتوزان 200
3.1.9 بررسی تاثیر دوز جاذب برجذب اسیدهیومیک توسط نانوکیتوزان 200
3.1.10 بررسی تاثیر غلظت اولیه اسیدهیومیک برجذب آن توسط نانوکیتوزان،درزمان های مختلف 200
3.1.11 بررسی مدلهای ایزوترم جذب 200
3.1.12 بررسی تاثیردما و ترمودینامیک جذب اسید هیومیک توسط نانوکیتوزان 201
3.1.13 بررسی سینتیک جذب اسید هیومیک توسط نانو کیتوزان 202
3.1.14 بحث 202
3.1.15 نتیجه گیری 204
3.1.16 منابع 205

3-2 ) بررسی رفتار سینتیکی اکسیداسیون ایزوترم دمای بالای پوضص های MCrAlYاعمال ضده به روش HVOF

3.2.1 چکیده 207
3.2.2 مقدمه 207
3.2.3 مواد و روش انجام تحقیق 209
3.2.4 نتایج و بحث 210
3.2.5 نتیجه گیری 217
3.2.6 مراجع 218
3.2.7 پی نوشت 220

3-3 ) مدلسازي ايزوترم و سينتيک جذب فسفات از محلولهاي آبي با استفاده کلينوپتيلولايت اصلاح شده

3.3.1 چکیده 221
3.3.2 Abstract 221
3.3.3 مقدمه 222
3.3.4 مواد و روش ها 222
3.3.5 احیای جاذب 222
3.3.6 آماده سازي محلولهاي سنتتيک 223
3.3.7 تأثير اندازه ذرات 223
3.3.8 انجام آزمايشها در شرايط ناپيويسته 223
3.3.9 بررسي تأثير زمان تماس بر ميزان جذب فسفات 223
3.3.10 تأثير pHبر راندمان حذف فسفات 223
3.3.11 نتایج و بحث 223
3.3.12 بررسي تأثير روشهاي مختلف احيا 223
3.3.13 بررسي تأثير دز جاذب بر راندمان حذف فسفات 223
3.3.14 تأثير غلظت اوليه فسفات بر راندمان حذف فسفات 223
3.3.15 بررسي تأثير زمان تماس بر ميزان حـذف و ظرفيـت جـذب فسفات 224
3.3.16 بررسي تأثير pHبر ميزان جذب 224
3.3.17 برسی تاثیر درجاذب برحذف فسفات 224
3.3.18 بررسي تأثير غلظت اوليه فسفات بر حذف فسفات 224
3.3.19 مطالعات ايزوترمهاي جذب فـسفات روي کلينوپتيلولايـت اصلاح شده 225
3.3.20 بررسي تأثير اندازه ذرات جاذب 225
3.3.21 مطالعه سينتيکهـاي جـذب فـسفات روي کلينوپتيلولايـت اصلاح شده 227
3.3.22 نتیجه گیری 228
3.3.23 مراجع 228

3-4 ) مطالعه سينتيك و ايزوترم جذب آرسنيک پنج ظرفيتي از محلول آبي توسط کاه گندم اصلاح شده

3.4.1 چکیده 230
3.4.2 مقدمه 231
3.4.3 مواد و روش ها 232
3.4.4 یافته ها 234
3.4.5 بحث 236
3.4.6 نتیجه گیری 239
3.4.7 منابع 240
3.4.8 ABSTRACT 241

3-5 ) رنگبري پساب رنگي نساجي با جاذب طبيعي پوسته تمرهندي: بررسي ايزوترم و سينتيك جذب

3.5.1 چکیده 242
3.5.2 ABSTRACT 242
3.5.3 مقدمه 243
3.5.4 بخش تجربی 243
3.5.5 مواد و وسایل 243
3.5.6 روش کار 244
3.5.7 تاثیر زمان تماس 244
3.5.8 نتایج و بحث 244
3.5.9 تاثیرمتغیرهای فرآیند 244
3.5.10 تاثیر مقدار جاذب 244
3.5.11 تاثیر غلظت اولیه رنگزا 245
3.5.12 برهم کنش جاذب و جذب شونده 245
3.5.13 بررسی ایزوترم های جذب 247
3.5.14 بررسی سینتیک جذب 248
3.5.15 بررسی ریخت شناسی سطح جاذب 248
3.5.16 نتیجه گیری 248
3.5.17 مراجع 249

قسمت هایی از فصل چهارم مدلسازی آزمایشات جذب سطحی به وسیله ایزوترم فرندلیش

حضور ترکیبات گوگردی در نفت خام یکی از مشکلات صنایع پالایشگاهی در سراسر جهان به شمار می رود[۱] گوگرد موجود در سوخت ها از عوامل اصلی آلودگی هوا می باشد.[۲] مساله گوگردزدایی از ترکیبات نفتی هر روز جدی تر می شود ، زیرا به مرور زمان قوانین وضع شده در مورد میزان مجاز گوگرد در سوخت ها سخت گیرانه تر می شود و این میزان کاهش می یابد. همچنین با ازدیاد برداشت، محتوای گوگرد در تفت خام برداشت شده افزایش می یابد. طبق استاندارد یورو پنج ، میزان گوگرد مجاز در سوخت باید تا ۱۰ppm کاهش یابد. [۳, ۴] روش های مختلف گوگرد زدایی مانند گوگردزدایی هیدروژنی گوگردزدایی به روش اکسیداسیون، گوگردزدایی بیویی و گوگردزدایی جذبی به منظور دستیابی به سوخت پاک در سراسر جهان مورد پژوهش و بررسی قرار می گیرد. اهر ۶] گوگرد زدایی هیدروژنی متداول ترین روش مورد استفاده پالایشگاه ها برای کاهش میزان گوگرد موجود در سوخت های فسیلی است. در این روش از گاز هیدروژن و کاتالیست، در دما و فشار بالا برای تبدیل ترکیبات گوگردی به هیدروژن سولفید استفاده می شود. [۷] این روش محدودیت هایی برای ترکیبات بنزوتیوفن (BT) و دی بنزو تیوفن (DBT) ، به خصوص دی بنزو تیوفن هایی با شاخه الكيل دارد. [۸] علاوه بر این با افزایش دما و فشار از جایی به بعد گوگردزدایی همراه با کاهش عدد اکتان و کیفیت سوخت خواهد بود. در گوگرد زدایی اکسیداسیونی، ترکیبات حاوی گوگرد توسط واکنش های شیمیایی به سولفون تبدیل می شوند. اکسید کننده های مورد استفاده در این واکنش ها به طور معمول آب اکسیژنه و اسید سولفوریک هستند. سپس سولفون به دلیل قطبیت بالای آن به راحتی از سوخت استخراج می شود. [۹]

فهرست کامل فصل چهارم مدلسازی آزمایشات جذب سطحی به وسیله ایزوترم فرندلیش

4-1 ) حذف کادمیوم از محلول های آبی با استفاده از نانو جاذب مونتموریلونیت

4.1.1 چکیده 258
4.1.2 مقدمه 258
4.1.3 روش انجام آزمایش 259
4.1.4 بحث و نتایج 259
4.1.5 نتیجه گیری 262
4.1.6 مراجع 263

4-2 ) حذف روی از پساب توسط نانو ذره تیتان دوپ شده با زیرکونیوم

4.2.1 خلاصه 264
4.2.2 مقدمه 264
4.2.3 آزمایشگاهی 265
4.2.4 مواد و روش ها 265
4.2.5 آماده سازی نانو کامپوزیت 265
4.2.6 روش جذب سطحی 265
4.2.7 تحلیل و بررسی نانو ذره سنتز شده 267
4.2.8 اثرpH 268
4.2.9 اثردما 268
4.2.10 اثرزمان 269
4.2.11 اثر غلظت اولیه روی 270
4.2.12 ایزوترم های جذب سطحی 270
4.2.13 ایزوترم فرندلیش 271
4.2.14 ایزوترم لانگمویر 272
4.2.15 ایزوترم دوبینین رادوشکویچ 273
4.2.16 ایزوترم تمکین 274
4.2.17 نتیجه گیری 276
4.2.18 مراجع 277

4-3 ) مقایسه ایزوترم جذب رنگزای طبیعی قرمزدانه برروی کالای پشمی خام واصلاح شده به کمک پلاسمای اکسیژن

4.3.1 چکیده 279
4.3.2 مقدمه 279
4.3.3 روش تحقیق 280
4.3.4 مواد و وسایل 280
4.3.5 شستشوی کالا 281
4.3.6 عملیات پلاسما 281
4.3.7 استخراج رنگزا 281
4.3.8 نتایج و بحث 281
4.3.9 ایزوترم جذب لانگ میور 281
4.3.10 ایزوترم جذب فرندلیش 282
4.3.11 ایزوتزم جذب تمكین 283
4.3.12 نتیجه گیری 284
4.3.13 مراجع 284
4.3.14 Abstract 285

4-4 ) بررسی جذب رنگزای اسیدی آبی 26و ایزوترم های جذب(جذب لانگمیر و جذب فردریش) روی کامپوزیت / HMSپلی آنیلین

4.4.1 چکیده 286
4.4.2 مقدمه 286
4.4.3 ابزار و روش 287
4.4.4 تاثیرPH 287
4.4.5 تاثیرمقدار جاذب 287
4.4.6 تأثیر زمان – دما 288
4.4.7 ایزوترم های جذب 288
4.4.8 ایزوترم جذب لانگمیر 288
4.4.9 ایزوترم جذب فرندلیش 292
4.4.10 نتیجه گیری 292
4.4.11 منابع 293

4-5 ) بررسی تعادل و سینتیک درگوگرد زدایی جذبی سوخت مدل

4.5.1 چکیده 294
4.5.2 ABSTRACT 294
4.5.3 مقدمه 295
4.5.4 مواد و روش ها 295
4.5.5 جاذب و سوخت مدل 295
4.5.6 آزمیاش های جذب و روش آنالیز 295
4.5.7 میزان جاذب 296
4.5.8 طراحی آزمایش 296
4.5.9 سینتیک جذب 296
4.5.10 ایزوترم جذب 297
4.5.11 تاثیردما 297
4.5.12 تایر مدت زمان جذب 298
4.5.13 تاثیر میزان جاذب 298
4.5.14 بهینه سازی پارامترهای عملیاتی برای جاذب نانو اکسید مس 299
4.5.15 سینتیک جذب 299
4.5.16 منحنی های جذب همدما 300
4.5.17 نتیجه گیری 300
4.5.18 مراجع 300

4-6 ) تهیه کامپوزیت میان حفره /HMSپلی آنیلین جهت حذف رنگزای مستقیم از محیط های آبی

4.6.1 چکیده 303
4.6.2 مقدمه 303
4.6.3 تاثیر میزان جاذب بر حذف رنگزا 303
4.6.4 تاثیر زمان بر حذف رنگزا 303
4.6.5 ابزار و روش 303
4.6.6 تعیین PH بهینه 303
4.6.7 ایزوترم های جذب 304
4.6.8 ایزوترم جذب لانگمیور 304
4.6.9 تجزیه و تحلیل سینتیک جذب 305
4.6.10 ایزوترم جذب فرندلیش 305
4.6.11 تجزیه و تحلیل ترمودینامیک جذب 306
4.6.12 نتیجه گیری 307
4.6.13 منابع 307

%

میزان رضایت

میزان رضایت افراد خریدار این بسته بعد از خرید

(نظر سنجی به وسیله ایمیل و یک هفته بعد ازخرید بسته انجام می گیرد)

منابع معرفی شده به صورت فایل Word وPDF در اختیار شما قرار می گیرد.

تومان70,000 تومان35,000افزودن به سبد خرید