50 در صد تخفیف ویژه برای این بسته پژوهشی به مدت محدود

005

روز

:

16

ساعت

:

27

دقیقه

:

04

ثانیه(s)

بسته جامع پژوهشی رنگرزی و خطرات زیست محیطی آن

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه رنگرزی و خطرات زیست محیطی آن است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

  • در فصل اول این پژوهش رنگرزی سالم و سنتی بررسی شده است
  • در فصل دوم این پژوهش رنگرزی به کمک آنزیم ها بررسی شده است
  • در فصل سوم این پژوهش بررسی جوانب کاربردی رنگزاهای طبیعی بررسی شده است
  • در فصل چهارم این پژوهش خطرات زیست محیطی پساب کارخانجات رنگرزی بررسی شده است

قسمت هایی از فصل اول رنگرزی سالم و سنتی

تاریخچه رنگرزی گیاهی به تاریخ تولید قالی بر می گردد. بافنده قالی یک هنرمند رنگرز نیز بود که با هر آنچه در طبیعت پیرامونش یافت می شد فام های الوان به روی قالی ایجاد می کرد. با استفاده از دور ریز محصولات کشاورزی برای رنگرزی علاوه بر پاک سازی طبیعت، یک فرایند رنگرزی اقتصادی اجرا می نمود. در دهه های گذشته با ورود رنگزاهای شیمیایی استفاده از رنگزاهای طبیعی بسیار محدود شد. اما امروزه به دلیل مشکلات زیست محیطی در هنگام تولید رنگزاهای شیمیایی، کاربرد آنها و بازیافتشان توجه زیادی به استفاده از رنگزاهای طبیعی به عنوان یک منبع بسیار خوب برای تولید کالاهای رنگی شده است. برخی از منابع طبیعی که پسماند صنایع دیگر هستند نیز می توانند منبع خوبی برای استفاده در فرایند رنگرزی باشند. از جمله این مواد عبارتند از: تفاله های زیتون مربوط به کارخانجات روغن کشی، تفاله های انواع گل در تولید عرقیجات دارویی و غذایی، تفاله تخمه آفتاب گردان در کارخانجات روغن کشی و آجیل و یا تفاله برخی میوه ها در تولید آبمیوه . در این تحقیق به منظور توجه به ویژگیهای خاص رنگرزی گیاهی از پوست تخمه آفتاب گردان منطقه آذربایجان و پوست پرتغال به عنوان ماده رنگزا در رنگرزی خامه قالی استفاده شد. انواع دندانه ( کمپلکس نمکهای فلزی) و روشهای متداول دندانه دادن در کیفیت رنگرزی بررسی شد. نتایج قابل قبول از اندازه گیری آزمایشات کالریمتری در پارامترهای میزان جذب و روشنایی نمونه ها ( * K/ S , L* , a * ,b ) و ثبات های عمومی استفاده از این مواد پسماند به عنوان رنگزای گیاهی را تایید می نماید .

فهرست کامل فصل اول رنگرزی سالم و سنتی

1-1 ) احیاء رنگرزی سنتی با استفاده از پسماندهای صنایع غذایی به منظور رنگرزی خامه قالی

1.1.1 چکیده 1
1.1.2 مقدمه 2
1.1.3 مواد مورد نياز 4
1.1.4 دستگاه های مورد استفاده 4
1.1.5 آزمایشات 4
1.1.6 بحث و نتایج 7
1.1.7 اندازه گیری ثبات نوری 7
1.1.8 اندازه گيري پارامترهاي رنگي 8
1.1.9 نتیجه گیری 12
1.1.10 منابع و مراجع مورد استفاده 12

1-2 ) بررسی قابلیت رنگرزي الیاف پشمی بارنگزاي گیاهی جدید پوست لوبیاي سیاه

1.2.1 چکیده 14
1.2.2 مقدمه 15
1.2.3 روش تحقیق 16
1.2.4 آزمایشات 16
1.2.5 یافته ها 17
1.2.6 بررسی نتایج مولفه هاي رنگی و ثبات رنگی نمونه ها 17
1.2.7 بررسی نتایج رطوبت پذیري قدرت رنگی و اختلاف رنگی نمونه هاي رنگرزي شده 19
1.2.8 فرمولها و روابط ریاضی 20
1.2.9 بحث و نتیجه گیری 20
1.2.10 منابع 20

1-3 ) مدیریت سبز در تصفیه ی پساب های نساجی

1.3.1 چکیده 22
1.3.2 Abstract 23
1.3.3 مقدمه 23
1.3.4 خالص سازی طبیعی پساب های نساجی: گیاه درمانی 24
1.3.5 خالص سازی طبیعی پساب های نساجی: فرایندهای بیولوژیکی 25
1.3.6 نتیجه گیری 25
1.3.7 منابع 26

1-4 ) محیط زیست سالم با استفاده از رنگهای طبیعی

1.4.1 چکیده 27
1.4.2 Abstract 28
1.4.3 مقدمه 28
1.4.4 تاریخچه رنگرزی طبیعی 29
1.4.5 منابع رنگهای طبیعی 30
1.4.6 مزایای رنگ های طبیعی 30
1.4.7 محدودیت معایب رنگهای طبیعی 31
1.4.8 نتیجه گیری 32
1.4.9 منابع و ماخذ 32

i

ارجاع دهی و رفرنس نویسی

تمام مطالب این بسته مطابق با استاندارد های دانشگاههای وزارت علوم ایران رفرنس دهی شده اند و هیچ قسمتی از بسته وجود ندارد که بدون منبع باشد.

نگارش گروهی

در نگارش و جمع آوری این بسته آموزشی کارشناسان مربوطه ما را همراهی کرده اند.کار گروهی بستر بهتری برای پژوهش فراهم میکند.

<

معرفی منبع برای ادامه پژوهش

در این بسته بیش از 1000 مقاله و منبع در این زمینه معرفی شده است که می توان از آنها برای ادامه مسیر پژوهشی استفاده کرد.

Z

پاسخ به سوالات و پشتیبانی علمی

در قسمت دیدگاه ها  اماده پاسخگویی به سوالات احتمالی شما در حد توان علمی خود هستیم.در صورت نیاز شماره تماس برای ارتباط با محققین برای شما ارسال می گردد.

بخش هایی از فصل دوم رنگرزی به کمک آنزیم ها

لاكازها (بنزن دیول، اکسیژن اکسیدورداکتاز) آنزیم های دارای مس هستند که تسریع (کاتالیز) اکسیداسیون مواد را توسط احیاء پیوسته 02 ، انجام می دهند. لاكازها توسط تعداد زیادی از قارچ های پوسنده سفید تولید می شوند.
بیش از ۶۰ نژاد گیاه قارچی از طبقات متنوع تولید این آنزیم های تخریب کننده لیگنین (ماده چوب) را برعهده دارند. لاكازها برداشت یک اتم هیدروژن از گروه هیدروکسیل جانشین شده ارتووپارا مواد منو و پلی فنولیک را تسریع می کند و از آمین های آروماتیک توسط جذب یک الکترون و به شکل رادیکال آزاد، بیشتر قابلیت انجام دی پلیمریزاسیون، پلیمریزاسیون دوباره ، دی متیلاسیون یا شکل گیری کینون را دارد.
پراکسیدازهای قارچی خارج سلولی ، همچون پراکسیداز لیگنین (ماده چوب)، پراکسیداز منگنز، و الاكازهای قارچی در دو طبقه عمده، تقسیم بندی شده و برای رفع ترکیبات سمی فنولیک و تخریب رنگها در پساب های صنعتی ارزیابی می شوند.

فهرست کامل فصل دوم رنگرزی به کمک آنزیم ها

2-1) رنگ زدایی با آنزیم

2.1.1 فصل اول:کلیات 45
2.1.1.1 مقدمه ای برقارچ ها 46
2.1.1.2 طبقه بندی قارچ ها 46
2.1.1.3 رده آسکومیست 47
2.1.1.4 رده بازدیدیومیست 48
2.1.1.5 رده دوترومیست 48
2.1.1.6 کازها و پراکسیدازهای قارچی 48
2.1.1.7 پراکسیداز های وابسته به منگنز و لینگنین 50
2.1.1.8 کاربرد MnP, LiP 50
2.1.1.9 تولید MnP, LiP 51
2.1.1.10 گزینش قارچ ها 52
2.1.1.11 پراکسیدازهای قارچی غیر لیگنینولیتیک 54
2.1.1.12 فعالیت های کاتالیزوری پراکسیدهای قارچی غیر لیگنینولیتیک 55
2.1.1.13 کاربردهای پراکسیدازهای قارچی غیر لیگنینولیتیک 55
2.1.1.14 تولید پراکسیدازهای قارچی غیر لیگنولیتیک 56
2.1.1.15 لاکازهای قارچی 57
2.1.1.16 کاربرد لاکازهای قارچی 57
2.1.1.17 تولید لاکازهای قارچی 58
2.1.1.18 عوامل موثر درتولید لاکازهای قارچی 58
2.1.1.19 استفاده از تولیدات پسماند و تخمیر حالت جامد 60
2.1.2 فصل دوم:تخریب رنگ کالا با آنزیم 63
2.1.2.1 مقدمه 64
2.1.2.2 روش تولید و به کارگیری آنزیم لاکاز برروی کالای جین 65
2.1.2.3 برداشت رنگ از کالا با آنزیم 66
2.1.2.4 تشریح عملیات ایندیگو کاتالیز شده با لاکاز 67
2.1.3 فصل سوم:رنگ زدایی پساب با آنزیم 77
2.1.3.1 مقدمه 78
2.1.3.2 رنگ زدایی قارچی و تخریب قارچی رنگ های نساجی 79
2.1.3.3 قارچ های پوسنده سفید 79
2.1.3.4 قارچ غیر پوسنده سفید 82
2.1.3.5 قارچ Trametes trogii 83
2.1.3.6 رنگ زدایی و دفع مسمومیت ازرنگ های نساجی با یک لاکاز از Trametes hirsute 87
2.1.4 فصل چهارم:نتیجه گیری و پیشنهادات 93
2.1.4.1 نتیجه گیری 94
2.1.4.2 پیشنهادات 96
2.1.4.3 منابع 97
2.1.4.4 ABSTRACT 99

2-2) کاربرد آنزیم لاکاز در رنگپری پساب رنگرزی

2.2.1 فصل اول:کلیات 114
2.2.1.1 هدف 115
2.2.1.2 پیشینه تحقیق 117
2.2.1.3 بعضی از کارهای که در زمینه رنگبری با لاکاز صورت گرفته 119
2.2.1.4 روش کار و تحقیق 121
2.2.2 فصل دوم:لاکاز و کاربرد آن در رنگبری پساب رنگینه های راکتیو 122
2.2.2.1 لاکاز 123
2.2.2.2 تولید لاکاز 123
2.2.2.3 رگبری رنگینه های راکتیو ازطریق غیرمحرک سازی لاکاز 123
2.2.2.4 رنگبری رنگینه های راکتیو توسط لاکاز خالص سازی شده 134
2.2.2.5 اهداف اصلی این کار 135
2.2.2.6 رنگبری رنگینه های راکتیو توسط لاکاز مقاوم حرارتی شده 141
2.2.2.7 کاربرد لاکاز به همراه واسطه ردوکس برای رنگبری رنگینه های راکتیو 146
2.2.3 فصل سوم:کاربرد آنزیم لاکاز دررنگبری پساب رنگینه های مستقیم،بازیک و اسیدی 150
2.2.3.1 رنگبری بالاکاز به همراه واسطه ردوکس 151
2.2.3.2 رنگبری بوسیله لاکاز حاصل از قارچ Trametes Modesta 162
2.2.3.3 رنگبری رنگینه های مستقیم،بازیک و اسیدی توسط لاکاز خالص سازی شده 168
2.2.3.4 تخریب پساب حاوی رنگینه های مستقیم و اسیدی توسط آنزیم لاکاز حاصل از Clitocybula Dusenii 176
2.2.4 فصل چهارم:اثر عوامل مختلف بر رنگبری پساب،توسط آنزیم لاکاز 179
2.2.4.1 PH 180
2.2.4.2 دما 182
2.2.4.3 مقدار آنزیم 183
2.2.4.4 غلظت رنگینه 185
2.2.4.5 بازدارنده ها 186
2.2.5 فصل پنجم:اثرامواج مافوق صوت در رنگبری بالاکاز 188
2.2.5.1 ثابت و قابلیت رنگبری لاکاز حاصل از Trametes Villosa درمیدان فراصوتی 189
2.2.6 فصل ششم:نتیجه گیری و پیشنهادات 199
2.2.6.1 نتیجه گیری 200
2.2.6.2 منابع و ماخذ 203
2.2.6.3 Abstrct 205

تعداد صفحه بسته آموزشی

تعداد منابع معرفی شده برای ادامه کار

تعداد پشتیبانان مخصوص این فایل

قسمت هایی از فصل سوم بررسی جوانب کاربردی رنگزاهای طبیعی

رنگ هاي طبيعي بخشي از زندگی بشر را از زمان قيم تشكيل داده اند، مردم سعي مي کردند که پوشاك خود را با استفاده از ریشه ، تنه ، ساقه ، برگ، دانه و گل هاي گیاهان رنگی مختلف رنگ کنند.
با شروع ساخت رنگزاهاي مصنوعي در سال ۱۸۵۶، رنگزاهاي طبيعي تنزل پیدا کرده و جاي خود را به رنگزاهاي مصنوعي دادند، با این همه مصرف رنگزاهاي مصنوعي با توجه به مصرف مواد شيميايي در حين انجام رنگرزي باعث لطمه زدن به محيط زيست مي شوند ، بطوریکه مقررات جهاني استفاده از رنگزاهاي مصنوعي را محدود کرد ، لذا این امر مستلزم تحقیق بر روي جايگزيني مواد طبيعي به جاي مواد سمی و اصلاح فرايندهاي رنگرزي مي باشد. او در سال هاي اخير استفاده از رنگزاهاي طبيعي مورد توجه و علاقه قرار گرفته که دلایل متعددي مانند اقدامات اكولوژيكي ، تخریب و تجزيه بيولوژيكي آنها و سازگاری زیاد رنگزاهاي طبيعي با محيط در این راستا وجود دارد.
آنها رنگ هاي مختلفي را توليد مي کنند که ملایم ، نرم و ظریف هستند و تاثیر آرام بخشي بر انسان دارند، بنابراین به منابع ارزان تر و جدید رنگ هاي طبيعي در رنگرزي منسوجات توجه بیشتری باید شود، در همین راستا تحقيقات گسترده اي صورت گرفته تا بتوانند شرایط رنگرزي با رنگزاهاي طبيعي را به نحو احسن و عالي بهينه سازي كنند، لذا در مجلات و سایتهای معتبر علوم مختلف مثل نساجي، كشاورزي، شيمي و … مقالات زیادی در زمینه استخراج، شناسايي و کاربرد رنگزاهاي طبيعي ارائه شده است

فهرست کامل فصل سوم بررسی جوانب کاربردی رنگزاهای طبیعی

3-1 ) کاربرد رنگزاهای طبیعی

3.1.1 فصل اول 221
3.1.1.1 اهمیت رنگ های گیاهی 222
3.1.1.2 تاریخچه رنگرزی 223
3.1.2 فصل دوم 227
3.1.2.1 مقدمه 228
3.1.2.2 رنگزاهای طبیعی رایج 230
3.1.2.3 معرفی تعدادی از ترکیبات رنگزا درگیاهان 235
3.1.2.4 دندانه 236
3.1.2.5 بررسی روشهای استخراج 242
3.1.2.6 بررسی روش های شناسایی رنگزاهای طبیعی 242
3.1.2.7 بررسی رفتار ترمودینامیکی رنگرزی کالای نساجی 249
3.1.2.8 فعالیت و یا پتانسیل شیمیایی یک رنگزا 249
3.1.2.9 تجمع مولکولی 250
3.1.2.10 گرمای رنگرزی 251
3.1.2.11 آنتروپی 252
3.1.2.12 انجام رنگرزی درتعادل 252
3.1.2.13 ایزوترم های جذب 254
3.1.2.14 بررسی رفتار ترمودینامیکی و شیمی فیزیکی رنگرزی کالاهای نساجی با رنگزارهای طبیعی 256
3.1.2.15 اسپرک 262
3.1.2.16 مشخصات گیاه اسپرک 263
3.1.2.17 ترکیبات شیمیایی 264
3.1.2.18 گونه های دیگر 264
3.1.3 فصل سوم:نتیجه گیری و پیشنهادات 266
3.1.3.1 نتایج مربوط به سرعت رنگرزی 267
3.1.3.2 تعیین ایزوترم جذب 268
3.1.3.3 پیشنهادات 269
3.1.3.4 منابع 270
3.1.3.4 چکیده انگلیسی 273

3-2 ) بهبود رنگپذیری خامه پشمی مصرفی در فرش دستباف با مشتق زیستسازگار کیتوسان: مطالعه خواص رنگرزی و ثبات رنگی با ماده رنگزای طبیعی اسپرک

3.2.1 چکیده 274
3.2.2 ABSTRACT 274
3.2.3 مقدمه 275
3.2.4 بخش تجربی 276
3.2.5 مواد 276
3.2.6 روش کار 276
3.2.7 سنتز ترکیب کیتوسان-دندریمر 276
3.2.8 دندانه دادن نخ پشمی 277
3.2.9 اصلاح الیاف پشم با ترکیب کیتوسان-دندریمر 277
3.2.10 شستشوی الیاف پشمی 277
3.2.11 رنگرزی 278
3.2.12 اندازه گیری ثبات ها 278
3.2.13 نتایج و بحث 278
3.2.14 تعیین غلظت اشباع مواد رنگزا برروی الیاف 278
3.2.15 اندازهگیری جذب و محاسبه رمقکشی ماده رنگزا 278
3.2.16 اندازهگیری ویژگیهای انعکاسی و رنگی 278
3.2.17 اثر غلظت کیتوسان- دندریمر 279
3.2.18 ویژگیهای رنگی الیاف رنگرزی شده 279
3.2.19 اثر pH 279
3.2.20 خصوصیات ثباتی کالاهای رنگرزیشده 280
3.2.21 نتیجه گیری 281
3.2.22 مراجع 281

3-3 ) تاثیر آمونیاک قبل از رنگرزی بر رنگ پذیری و تغییر رنگ پشم رنگرزی شده با رنگزاهای طبیعی ایرانی

3.3.1 چکیده 282
3.3.2 مقدمه 282
3.3.3 مواد مصرفی 283
3.3.4 شرایط آزمایش 283
3.3.5 روش های آماده سازی و رنگرزی 283
3.3.6 نتایج 284
3.3.7 مقایسه روشها 284
3.3.8 نتیجه گیری 285
3.3.9 منابع 286

3-4 ) رنگرزی کالای پشمی آمادهسازی شده به کمک پلاسمای اکسیژن با رنگزای طبیعی گل ریواس

3.4.1 چکیده 290
3.4.2 ABSTRACT 290
3.4.3 مقدمه 291
3.4.4 بخش تجربی 292
3.4.5 مواد 292
3.4.6 روش کار 292
3.4.7 استخراج رنگزا 292
3.4.8 طیف سنجی UV-Vis 293
3.4.9 عملیات پلاسما 293
3.4.10 اندازه گیری قدرت رنگی نمونه ها 293
3.4.11 مطالعات میکروسکوپ الکترونی 293
3.4.12 رنگرزی 293
3.4.13 طیف سنجی 293
3.4.14 تعیین ثبات های رنگی 294
3.4.15 نتایج و بحث 294
3.4.16 آنالیز ماده رنگزا 294
3.4.17 تاثیر pHدر قدرت رنگی 295
3.4.18 تاثیر دندانه بر قدرت رنگی 295
3.4.19 تاثیر مدت زمان رنگرزی برقدرت رنگی 295
3.4.20 تصاویر میکروسکوپ الکترونی 296
3.4.21 آزمون FTIR 296
3.4.22 ارزیابی خصوصیات ثباتی 296
3.4.23 نتیجه گیری 297
3.4.24 مراجع 298

3-5 ) رنگرزي پشم با چاي به عنوان رنگزاي طبيعي

3.5.1 چکیده 299
3.5.2 مقدمه 299
3.5.3 بخش تجربی 300
3.5.4 نتایج وبحث 301
3.5.5 نتیجه یگری نهایی 303
3.5.6 مراجع 303

قسمت هایی از فصل چهارم خطرات زیست محیطی پساب کارخانجات رنگرزی

حذف رنگزای قرمز کنگو از محلول آبی با استفاده از ، نانوذره های ZnO ونانوذره های نشانده شده روی نانو لوله کربنی. رنگ ها یکی از آلوده کننده های مهم آب می باشند که در صنایع مختلف از قبیل نساجی، رنگرزی، کاغذومواد پلاستیکی مورداستفاده قرار می گیرند.. یکی از روش ها فیزیکی – شیمیایی است، که ساده ترین واقتصادی ترین روش برای حذف رنگ از پساب ها می باشد. در این پژوهش حذف قرمز کنگو با استفاده از نانوذره های ZnO و نانوذره های نشانده شده روی نانولوله های کربنی انجام شد . نمونه ها با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر UV – Vis اندازه گیری شد. تاثیر پارامترهایی از قبیل pH،دوز جاذب، زمان تماس، دما مورد مطالعه قرار گرفت. محدوده pH مطلوب برای حذف رنگ، برای هریک از جاذب ها برابر ۲ گزارش شد . این نتایج نشان داد که جاذب های تهیه شده از نانوذرههای ZnO نشانده شده روی نانو لوله کربنی می توانند به عنوان بهترین جاذب در تصفیه آب و پساب مورد استفاده قرار گیرند.

فهرست کامل فصل چهارم خطرات زیست محیطی پساب کارخانجات رنگرزی

4-1 ) استفاده از ساقه برنج به عنوان هاي رنگ جاذب اسیدي و واکنشی پساب صنایع نساجی

4.1.1 چکیده 304
4.1.2 مقدمه 305
4.1.3 مواد و روش ها 305
4.1.4 آزمایش های جذب 306
4.1.5 نتایج و بحث 307
4.1.6 اثرPH بر میان جذب رنگ 307
4.1.7 اثر بر دما کارایی جذب 309
4.1.8 اثر زمان بر جذب رنگ در غلظت هاي مختلف 309
4.1.9 نتیجه گیری 310
4.1.10 مراجع 311
4.1.11 Abstract 312

4-2 ) حذف رنگ متیل بنفش از محیطهای آبی توسط گرافناکساید و گرافن اکسایدمغناطیسی

4.2.1 خلاصه 313
4.2.2 مقدمه 313
4.2.3 مواد و روش 314
4.2.4 دستگاه های آنالیز و مواد شیمیایی 314
4.2.5 سنتز جاذب 315
4.2.6 آزمایش های جذب 316
4.2.7 مدلهای سنتیکی و ایزوترمی 316
4.2.8 بحث و نتیجه گیری 317
4.2.9 بررسی خصوصیات جاذب 317
4.2.10 اثرمقدار جاذب 318
4.2.11 بررسی سینتیک جذب 318
4.2.12 اثر PH 319
4.2.13 اثر غلظت رنگ متیل بنفش و ایزوترم جذب 319
4.2.14 نتیجه گیری 320
4.2.15 مراجع 321

4-3 ) مطالعه ایزوترم و سینتیک جذب رنگ Acid Blue 25توسط نانو جاذب هیدروکسی آپاتیت عاملدار شده

4.3.1 ABSTRACT 322
4.3.2 چکیده 323
4.3.3 مقدمه 323
4.3.4 مواد و روش ها 324
4.3.5 آماده سازی جاذب 324
4.3.6 آزمایش جذب 324
4.3.7 بحث و نتایج 325
4.3.8 بررسی سینتیک جذب 325
4.3.9 بررسی ایزوترم جذب 326
4.3.10 نتیجه گیری 327
4.3.11 مراجع 327

4-4 ) حذف کنگو از محلول های آبی با استفاده یاز نانو ذره ها ZnOشده بارگیری لوله نانو روی کربنی

4.4.1 چکیده 328
4.4.2 مقدمه 328
4.4.3 نانوذرات 329
4.4.4 نانولوله های کربنی 329
4.4.5 بخش تجربی 330
4.4.6 قرمز کنگو 330
4.4.7 ر تهیه نانو ذره هایZnO 330
4.4.8 روش دوم تهیه نانو ذره های ZnO 330
4.4.9 روش نانو ذره ها روی نانو لوله کربنی 331
4.4.10 روش نانو ذره ها روی نانو لوله کربنی 331
4.4.11 روش تهیه محلول های استاندارد 331
4.4.12 روش اندازه گیری بازده، ظرفیت وانحراف استاندارد جذب 332
4.4.13 روش تعیین اثرغلظت اولیه رنگ بر فرایند جذب 333
4.4.14 روش تعیین اثر pHاولیه محلول بر فرایند جذب 333
4.4.15 روش تعیین اثردوز جاذب بر فرایند جذب 334
4.4.16 روش تعیین اثر زمان تماس بر فر یندآ جذب 334
4.4.17 روش تعیین اثردمای محلول بر فرایندجذب 334
4.4.18 منحنی کالیبراسیون 339
4.4.19 بررسی اثر pHاولیه 340
4.4.20 بررسی اثردوز جاذب 342
4.4.21 بررسی اثر زمان تماس 343
4.4.22 بررسی اثر دما 343
4.4.23 نتیجه گیری 344
4.4.24 منابع 345

4-5 ) مطالعات ایشوتزم، سینتیک و تزومودینامیک لاینده ها آجذب توسطصنعتی اس پساب گزافن در راکتور دیسک چزخان

4.5.1 چکیده 346
4.5.2 مقدمه 346
4.5.3 همدماهای جذب 347
4.5.4 همدمای لانگمویر 347
4.5.5 آزمایشات 347
4.5.6 مواد 347
4.5.7 راکتور دیسک چرخان 347
4.5.8 همدمای فروندلیچ 348
4.5.9 مدل شبه مرتبه2 348
4.5.10 مدل نفوذ بین ذره ای 348
4.5.11 سینتیک جذب 348
4.5.12 مدل شبه مرتبه یک یا معادله لاگرگرن 348
4.5.13 ترمودینامیک جذب 349
4.5.14 آزمایشات جذب 349
4.5.15 بررسی نتایج 349
4.5.16 بررسی همدماهای جذب 350
4.5.17 بررسی ترمودینامیک جذب 351
4.5.18 نتیجه گیری 352
4.5.19 مراجع 352
4.5.20 ABSTRACT 354

4-6 ) بهینه سازی فرآیند انعقاد جهت حذف CODو رنگ از فاضلاب واحد رنگرزی یک کارخانه فرش ماشینی و ارزیابی تجزیهپذیری بیولوژیکی پساب حاصل

4.6.1 چکیده 355
4.6.2 مقدمه 356
4.6.3 مواد و روش ها 357
4.6.4 یافته ها 357
4.6.5 مشخصات فاضلاب 357
4.6.6 نتایج حاصل از فرآیند انعقاد بر کارایی حذف رنگ و COD اثر pH 357
4.6.7 اثر غلظت 358
4.6.8 تاثیر زمان و سرعت انعقاد 358
4.6.9 تأثیر فرآیند انعقاد بر نسبت COD/ BODs 359
4.6.10 بحث 359
4.6.11 تأثیر pHبر کارایی منعقدکننده ها 360
4.6.12 اثیر زمان و سرعت انعقاد 360
4.6.13 تأثیر غلظت منعقدکنندهها 360
4.6.14 تأثیر فرآیند انعقاد بر نسبت COD/ BODs 361
4.6.15 تعیین منعقد کننده بهینه 361
4.6.16 نتیجه گیری 361
4.6.17 References 362

4-7 ) تجزیه میکروبی رنگ آنتراکوئینونی توسط باکتریهای شده از پساب جداهتروتروف کارخانه نساجی

4.7.1 خلاصه 365
4.7.2 مقدمه 366
4.7.3 مواد و روش ها 366
4.7.4 تعیین درصد رنگبری با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتری 367
4.7.5 نتیجه گیری 368
4.7.6 مراجع 369

4-8 ) بررسی سینتیک جذب رنگزای بازیک 159 از پساب رنگرزی توسط هیدروژل مغناطیسی آلجینات سدیم

4.8.1 خلاصه 370
4.8.2 مقدمه 370
4.8.3 مواد و روش ها 371
4.8.4 مواد 371
4.8.5 تهیه جاذب 372
4.8.6 آزمایش های جذب 372
4.8.7 آزمایش های سینتیک جذب 373
4.8.8 نتیجه گیری و بحث 373
4.8.9 بررسی اثر PH 373
4.8.10 بررسی اثر مقدار جاذب 374
4.8.11 بررسی اثر زمان تماس 374
4.8.12 بررسی اثر غلظت رنگزا 375
4.8.13 سینتیک جذب 376
4.8.14 نتیجه گیری 379
4.8.15 منابع 379

4-9 ) تصفیه بیولوژیکی پساب حاوی رنگ های آلی با سیستم عملیات راکتورهای ناپیوسته متوالی

4.9.1 خلاصه 381
4.9.2 مقدمه 381
4.9.3 روش تحقیق و نحوه اجرای آن 382
4.9.4 وسایل،دستگاه ها و مواد مورد نیاز 382
4.9.5 مشخصات راکتور 383
4.9.6 روش تهیه محلول های مورد استفاده 384
4.9.7 تعریف کسر تبدیل 384
4.9.8 روش کار 384
4.9.9 روش اندازه گیری غلظت رنگ موجود در محلول 385
4.9.10 بررسی پارامترهای عملیاتی در حذف رنگ 387
4.9.11 اندازه گیری برخی از پارامترهای مربوط به عملیات لجن فعال و تهیه آن 387
4.9.12 آزمایش جذب ناپیوسته 388
4.9.13 بررسی اثر زمان تماس درفرآیند حذف 391
4.9.14 بررسی تاثیر غلظت اولیه رنگ در فرآیند حذف 397
4.9.15 بررسی تاثیر PH درفرآیند حذف 398
4.9.16 بحث و نتیجه گیری 401
4.9.17 منابع 402

%

میزان رضایت

میزان رضایت افراد خریدار این بسته بعد از خرید

(نظر سنجی به وسیله ایمیل و یک هفته بعد ازخرید بسته انجام می گیرد)

منابع معرفی شده به صورت فایل Word وPDF در اختیار شما قرار می گیرد.

تومان70,000 تومان35,000افزودن به سبد خرید