50 در صد تخفیف ویژه برای این بسته پژوهشی به مدت محدود

005

روز

:

16

ساعت

:

27

دقیقه

:

04

ثانیه(s)

بسته جامع پژوهشی محاسبه، بهینه سازی، بررسی عوامل موثر بر فرکانس طبیعی سیستم ها

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه محاسبه، بهینه سازی، بررسی عوامل موثر بر فرکانس طبیعی سیستم ها است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

  • در فصل اول این پژوهش بررسی عوامل مختلف بر فرکانس طبیعی سیستم های خطی و غیرخطی بررسی شده است
  • در فصل دوم این پژوهش محاسبه ی عددی و بهینه سازی فرکانس طبیعی سیستم ها به کمک نرم افزار انسیس بررسی شده است
  • در فصل سوم این پژوهش مطالعه ی فرکانس طبیعی در تیر، مقطع استوانه ای، توربین و سد بررسی شده است
  • در فصل چهارم این پژوهش تدوین نرم افزار جهت بررسی تاثیردما و تغییرات آن بر فرکانس طبیعی اجسام دو بعدی بررسی شده است

قسمت هایی از فصل اول بررسی عوامل مختلف بر فرکانس طبیعی سیستم های خطی و غیرخطی

در پژوهش حاضر، تحلیل ارتعاشات آزاد تیر تقویت شده با نانو لوله های کربنی مورد بررسی قرار گرفته است که توزیع نانو لوله های کربنی به صورت یکنواخت و مدرج تابعی می باشد. این تیر به ازای شرایط مرزی مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین اثر انواع توزیع نانو لوله های کربنی و نسبت ضخامت به طول مورد بررسی قرار گرفته است. از روابط سه بعدی الاستیسیته از جمله قانون هوک، روابط کرنش تغییر مکان و معادلات تعادل برای یافتن معادلات حاکم بر تیر استفاده شده که برای حل مسئله از روش فضای حالت در راستای ضخامت جهت استخراج معادله های نهایی بهره رده شده است. این مسئله را برای حالتی که دارای تکیه گاه های ساده است را می توان به صورت تحلیلی حل کرد که برای حل تحلیلی، سری فوریه در راستای طول بکار گرفته شده است. برای حالت های دیگر در مسئله غیر از تکیه گاه ساده از روش عددی مربعات تفاضلی (DQM) در راستای طول تیر استفاده میشود که در این حالت حل مسئله به یک حل تحلیلی – عددی تبدیل می شود. صحه گذاری روش حاضر از مقایسه نتایج عددی تحقیق با نتایج گزارش شده در مجلات معتبر تحقق می یابد

فهرست کامل فصل اول بررسی عوامل مختلف بر فرکانس طبیعی سیستم های خطی و غیرخطی

1-1 ) بررسی تاثیر دما برفرکانس طبیعی

1.1.1 چکیده 1
1.1.2 مقدمه 1
1.1.3 آزمایشات و محاسبات انجام شده 4
1.1.4 آزمایشات استاتیکی 5
1.1.5 آزمایشات دینامیکی 7
1.1.6 بررسی نتایج آزمایش 14
1.1.7 نتیجه گیری 16
1.1.8 پیشنهاداتی برای ادامه تحقیق دراین زمینه 19
1.1.9 منابع 19

1-2 ) بررسی تأثیر طول پرهی نادوار بر فرکانسهای طبیعی پره، بااستفاده از نرم افزار ANSYSو شبکه ی عصبی مصنوعی و مقایسهی نتایج با حالت تست تجربی

1.2.1 چکیده 20
1.2.2 مقدمه 21
1.2.3 مشخصات پرهی مورد مطالعه و استخراج دادههای آزمایش تجربی 22
1.2.4 استخراج داده های حاصل از نرم افزار 22
1.2.5 معرفی شبکه ی عصبی مصنوعی و شبیه سازی شبکه 24
1.2.6 ارائه ی نتایج ، مقایسه و تحلیل 25
1.2.7 مراجع 27

1-3 ) بررسی اثرات عملکردی و جانمایی سامانه جذب ارتعاشات پوگو

1.3.1 چکیده 28
1.3.2 مقدمه 28
1.3.3 مخزن پیشران 29
1.3.4 مدل دینامیکی سامانه پیشران مایع 29
1.3.5 مسیر تغذیه 29
1.3.6 مدل دینامیکی سامانه پیشران مایع 29
1.3.7 مسیر تخلیه پس از پمپ تا محفظه احتراق 30
1.3.8 مجموعه پمپ 30
1.3.9 نقاط اتصال و انشعاب .30
1.3.10 محفظه تراست 30
1.3.11 آکومولاتور 30
1.3.14 استخراج فرکانس طبیعی سامانه پیش رانش 31
1.3.15 کوپل معادلات 31
1.3.16 حضور آکومولاتور 32
1.3.17 حساسیت سنجی اثرگذاری آکومولاتور برفرکانس طبیعی سامانه 32
1.3.18 بررسی حساسیت فرکانس طبیعی سامانه به نسبت کامپلیانس آکومولاتور 32
1.3.19 بررسی حساسیت فرکانس طبیعی سامانه به محل قرارگیری آکومولاتور 33
1.3.20 جمع بندی 33
1.3.21 مراجع 34

1-4 ) تاثیر فرض شرایط تکیه گاهی مختلف،در روند تغییرات فرکانس ارتعاشات طبیعی اعضای خورده شده ی سکوی نفتی پایه ثابت فراساحلی

1.4.1 چکیده 35
1.4.2 مقدمه 35
1.4.3 روش تحقیق 36
1.4.4 بررسی و مقایسه نتایج تاثیر اعمال خوردگی در فرکانس های ارتعاش طبیعی جانبی با مدنظرقراردادن شرایط تکیه گاهی و محیطی مختلف 39
1.4.5 نتیجه گیری 47
1.4.6 مراجع 47

1-5 ) بررسی تأثیر ضخامت بر روی فرکانسهای طبیعی و اشکال مودی سازه های شناور بسیار بزرگ دایرهای شکل به روش اجزاء محدود

1.5.1 چکیده 49
1.5.2 مقدمه 49
1.5.3 روابط حاکم در تئوری تغییر شکل برشی مرتبه اول 50
1.5.4 معادلات حرکت ورق دایره ای 52
1.5.5 فرمولبندی روش اجزاء محدود 53
1.5.6 محاسبه مقادیر ویژه و بردارهای ویژه 55
1.5.7 مثال عددی 56
1.5.8 فرکانس دایرهای 56
1.5.9 پارامتر فرکانس ورق دایرهای 57
1.5.10 اشکال مودی ورق دایره ای 59
1.5.11 نتیجه گیری 60
1.5.12 مراجع 60

1-6 ) بررسی تأثیر سختی تکیهگاههای ارتجاعی بر فرکانسهای طبیعی و مودهای ارتعاشی تیرهای دو دهانه تحت ارتعاش آزاد

1.6.1 چکیده 62
1.6.2 مقدمه 63
1.6.3 روش شناسی تحقیق 65
1.6.4 معادله حاکم بر حرکت تیر 65
1.6.5 مدلسازی تیر 65
1.6.6 تحلیل داده ها 66
1.6.7 محاسبه پارامترفرکانس A برنامه Matlab 66
1.6.8 اعتبار سنجی روش تحلیل 67
1.6.9 نرم افزار المان محدود ANSYS 67
1.6.10 شکل مود ارتعاش 68
1.6.11 تحلیل حساسیت بر روی فرکانسهای اول تا سوم برحسب سختی تکیهگاهی 68
1.6.12 نتیجه گیری 69
1.6.13 مراجع 69

1-7 ) مطالعه اثر زاویه الیاف چند لایه داراي جرم گسترده بر افت فرکانسهاي طبیعی

1.7.1 خلاصه 72
1.7.2 مقدمه 72
1.7.3 تعریف مساله 73
1.7.4 روابط حاکم 74
1.7.5 نتایج 77
1.7.6 نتیجه گیری 81
1.7.7 مراجع 82

1-8 ) بررسی اثر حرارت بر فرکانس طبیعی صفحه دایرهاي با ساختار درجه بندي شده

1.8.1 خلاصه 83
1.8.2 مقدمه 83
1.8.3 استخراج معادلات حرکت صفحه و شرایط مرزي 85
1.8.4 میدان جابه جایی 85
1.8.5 انرژی کرنشی 85
1.8.6 انرژی جنبشی 86
1.8.7 کار نیروهای خارجی 87
1.8.8 استخراج معادلات و شرایط مرزي مربوطه 87
1.8.9 پاسخ ارتعاش آزاد 89
1.8.10 نتیجه گیری 90
1.8.11 مراجع 97

i

ارجاع دهی و رفرنس نویسی

تمام مطالب این بسته مطابق با استاندارد های دانشگاههای وزارت علوم ایران رفرنس دهی شده اند و هیچ قسمتی از بسته وجود ندارد که بدون منبع باشد.

نگارش گروهی

در نگارش و جمع آوری این بسته آموزشی کارشناسان مربوطه ما را همراهی کرده اند.کار گروهی بستر بهتری برای پژوهش فراهم میکند.

<

معرفی منبع برای ادامه پژوهش

در این بسته بیش از 1000 مقاله و منبع در این زمینه معرفی شده است که می توان از آنها برای ادامه مسیر پژوهشی استفاده کرد.

Z

پاسخ به سوالات و پشتیبانی علمی

در قسمت دیدگاه ها  اماده پاسخگویی به سوالات احتمالی شما در حد توان علمی خود هستیم.در صورت نیاز شماره تماس برای ارتباط با محققین برای شما ارسال می گردد.

بخش هایی از فصل دوم محاسبه ی عددی و بهینه سازی فرکانس طبیعی سیستم ها به کمک نرم افزار انسیس

بهینه سازی توپولوژی در طراحی سازه کمک های شایانی کرده است، چرا که به کمک این روش بهینه سازی، می توان جواب های طراحی خویی را با پیدا کردن طرح سازه ای بهینه بدست آورد. با استفاده از این روش بهینه سازی، می توان فرآیند طراحی را سرعت بخشیده و جواب های قابل قبولی را برای مسائل مختلف مهندسی بدست آورد. در سه دهه گذشته این روش بهینه سازی به طور گسترده ای مورد بررسی قرار گرفته است. در مقایسه با تحقیقات بسیار گسترده بر روی بهینه سازی سختی سازه، کارهای بسیار کمی در مورد بهینه سازی توپولوژی برای فرکانس طبیعی صورت گرفته است. از این رو در این مقاله روشی را پیشنهاد می کنیم که به کمک آن می توان مسائل مربوط به بهینه سازی فرکانس را حل کرد و فرکانس را تحت قيد حجم بیشینه کنیم. در پایان این مقاله برای نشان دادن کارایی روش پیشنهادی، چندین مثال آورده شده است.

فهرست کامل فصل دوم محاسبه ی عددی و بهینه سازی فرکانس طبیعی سیستم ها به کمک نرم افزار انسیس

2-1) تاثیر صلبیت ورودی و خروجی سیستم سیاره ای ساده تک مرحله ای با موقعیت قرارگیری غیریکسان سیاره ها نسبت به یکدیگر برفرکانس های طبیعی

2.1.1 چکیده 99
2.1.2 مقدمه 100
2.1.3 مدلسازی سیستم چرخ دنده ای 100
2.1.4 اعتبارسنجی 102
2.1.5 نتایج عددی 102
2.1.6 نتیجه گیری 104
2.1.7 مراجع 104

2-2) تاثیر تغییرات ابعادي میکرو تیر بر فرکانس طبیعی پیچش، میکرو تیر پیزوالکتریک در شبیهسازي المان محدود

2.2.1 چکیده 105
2.2.2 مقدمه 106
2.2.3 شبیه سازي المان محدود کوپلینگ خمش و پیچش میکرو تیر پیزوالکتریک 107
2.2.4 شبیه سازي و بررسی تاثیر تغییرات ابعاد هندسی میکرو تیر بر فرکانس ارتعاشی پیچش 108
2.2.5 نتیجه گیری 112
2.2.6 منابع 112

2-3) بررسی تغییرات فرکانسهای طبیعی تیر کامپوزیتی تقویت شده توسط نانولههای کربنی

2.3.1 چکیده 115
2.3.2 ABSTRACT 115
2.3.3 مقدمه 116
2.3.4 خواص مکانیکی تیر CNTRC 117
2.3.5 استخراج معادلات فضای حالت 118
2.3.6 حل تحلیلی تیر روی تكیهگاه ساده 119
2.3.7 حل نیمه تحلیلی تیر با انواع تكیه گاه ها با استفاده از روش مربعات تفاضلی 120
2.3.8 اعمال شرایط سطحی سطوح بالا و پایین 121
2.3.9 نتایج و بحث 121
2.3.10 اعتبارسنجی روش حل مسئله 122
2.3.11 همگرایی حل DQو مقایسه با حل تحلیلی 122
2.3.12 تأثیر شرایط مرزی گوناگون در فرکانس طبیعی 122
2.3.13 تأثیر نسبت طول به ضخامت ( )L/hدر فرکانسهای طبیعی 123
2.3.14 تأثیر کسر حجمی حضور نانولوله( (V*CNTدر تیر نانوکامپوزیت 123
2.3.15 نتیجه و جمع بندی 124
2.3.16 مراجع 124

2-4) محاسبه فرکانس طبیعی ورق ها با استفاده از آتاماتاي سلولی

2.4.1 چکیده 125
2.4.2 مقدمه 126
2.4.3 فرکانس زاویه اي طبیعی 126
2.4.4 ماتریس سختی و جرم ورقها 126
2.4.5 المان جزء براي ورقهاي در حالت خمش 127
2.4.6 .3مدل سازي با نرم افزار FEM 128
2.4.7 مدلسازي داده ها با استفاده از آتاماتاي سلولی 128
2.4.8 داده های مدلسازی 128
2.4.9 نتیجه گیری 133
2.4.10 مراجع 133

2-5) تحلیل ارتعاشی و محاسبه فرکانس های طبیعی بدنه فشار زیردریایی مغروق درآب و هوا

2.5.1 چکیده 134
2.5.2 مقدمه 134
2.5.3 بدنه اصلی مقاله 134
2.5.4 حالت کلی ارتعاش سازه درسیال 134
2.5.5 شبیه سازی عددی 136
2.5.6 آنالیز شناور درهوا 138
2.5.7 آنالیز شناودر در سیال 139
2.5.8 نتیجه گیری 140
2.5.9 مراجع 142

2-6) بهینه سازی صفحه کامپوزیتی دوار برای ماکزیمم نمودن فرکانس طبیعی اول

2.6.1 چکیده 143
2.6.2 مقدمه 143
2.6.3 مدل اجزا محدود 145
2.6.4 الگوریتم ژنتیک نخبه گرا 145
2.6.5 نتایج عددی 146
2.6.6 نتیجه گیری 148
2.6.7 مراجع 148

2-7) تعیین فرکانس طبیعی سازه با استفاده از تابع پاسخ فرکانسی

2.7.1 چکیده 150
2.7.2 مقدمه 151
2.7.3 نحوه انجام 152
2.7.4 تحلیل نتایج 153
2.7.5 نتیجه گری 155
2.7.6 مراجع 156

2-8) آنالیز مودال یک پل برای یافتن فرکانس طبیعی ومد شیپ آن برای جلوگیری از تشدید با استفاده از روش المان محدود

2.8.1 چکیده 157
2.8.2 مقدمه 157
2.8.3 خواص مواد 158
2.8.4 مدل هندسه در نرم افزار 159
2.8.5 مدل نهایی پل در نرم افزار انسیس 159
2.8.6 آنالیزمودال پل 160
2.8.7 مد شیپ ها 161
2.8.8 نتیجه گیری 163
2.8.9 مراجع 163

2-9) مطالعه عددی و تجربی فرکانس طبیعی اجزای مکانیک سیستم جهتیاب اینرسی

2.9.1 خلاصه 165
2.9.2 مقدمه 165
2.9.3 اندازه گیری سطح ارتعاش سکوی نصب 166
2.9.4 مواد و روش ها 168
2.9.5 طراحی قطعه سازه 168
2.9.6 طراحی قطعه درپوش 170
2.9.7 انتخاب مواد بدنه 170
2.9.8 نتایج تحلیل عددی و آزمون های آزمایشگاهی 171
2.9.9 نتایج عددی تحلیل توسط نرم افزارANSYS WORKBENCH 171
2.9.10 تحلیل استاتیک سیستم 172
2.9.11 تحلیل مودال سیستم 172
2.9.12 تحلیل ارتعاشات تصادفی 174
2.9.13 تحلیل مودال سیستم با احتساب ارتعاشات اجباری 175
2.9.14 آزمون آزمایشگاهی بدنه سیستم 176
2.9.15 نتایج آزمون های آزمایشگاهی 178
2.9.16 مقایسه نتایج حاصل از آزمون آزمایشگاهی نرم افزاری 178
2.9.17 نتیجه گیری 178
2.9.18 مراجع 179

2-10) بهینه سازی توپولوژی به منظور بهینه کردن فرکانس طبیعی با استفاده از روش soft-kill BESO

2.10.1 خلاصه 180
2.10.2 مقدمه 180
2.10.3 مسئله بهینه سازی فرکانس وطرح درون یابی مصالح 181
2.10.4 مسئله بهینه سازی فرکانس 181
2.10.5 طرح جایگزین درو نیابی مصالح 181
2.10.6 آنالیز حساسیت 183
2.10.7 مثال های عددی 183
2.10.8 نتیجه گیری 186
2.10.9 مراجع 187

2-11) ارائه مدل مبتنی بر ماشین بردار پشتیبان جهت محاسبه فرکانس طبیعی ورقها

2.11.2 مقدمه 189
2.11.3 المان جزء برای ورقهای در حالت خمش 189
2.11.4 ماشین بردار پشتیبان 190
2.11.5 فرکانس زاویه ای طبیعی 195
2.11.6 محاسبه فرکانس های طبیعی 195
2.11.7 داده های مورد استفاده 197
2.11.8 نتیجه گیری 202
2.11.9 منابع 205

2-12) تحلیل فرکانس طبیعی میکرو ورق دایرهای تحت تحریک الکترواستاتیک بر طبق نظریهی کوپل تنش اصلاح شده

2.12.1 چکیده 207
2.12.2 مقدمه 207
2.12.3 مدلسازی 208
2.12.4 محاسبه ی تابع شکل 209
2.12.5 نتایج 210
2.12.6 نتیجه گیری و جمع بندی 212
2.12.7 مراجع 212

تعداد صفحه بسته آموزشی

تعداد منابع معرفی شده برای ادامه کار

تعداد پشتیبانان مخصوص این فایل

قسمت هایی از فصل سوم مطالعه ی فرکانس طبیعی در تیر، مقطع استوانه ای، توربین و سد

سد قوسی بتنی از جمله سازه های مهم در مهندسی عمران می باشد. خرابی احتمالی یک سد قوسی نه تنها خسارات مالی فراوانی را به بار می آورد بلکه در صورت وجود مناطق مسکونی در پایین دست سد، فاجعه انسانی جبران ناپذیری نیز به وقوع خواهد پیوست. بنابراین شناسایی بموقع خرابی در یک سد قوسی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است زیرا شناسایی و ترمیم خرابی موجب افزایش عمر مفید سد شده و همچنین از خرابی کلی آن جلوگیری می نماید. در این مطالعه ابتدا مسئله تعیین موقعیت و شدت خرابی یک سد قوسی به شکل یک مسئله بهینه سازی استاندارد تبدیل می شود. بدین صورت که با استفاده از فرکانس های طبیعی سد سالم و آسیب دیده که از یک مدل تحلیلی بدست آمده اند، تابع هدف در بهینه سازی تعریف می شود. متغیرهای خرابی، میزان کاهش سختی یک المان سد است که بصورت کاهش مدول الاستیسیته المان شبیه سازی می شود. سپس مسئله خرابی که تبدیل به یک مسئله بهینه سازی شده است را با الگوریتم تکامل تفاضلی چند مرحله ای حل نموده تا موقعیت و شدت دقیق خرابی در سد تعیین شود. نتایج حاصل از یک مثال عددی نشان دهنده کارایی روش ارائه شده جهت شناسایی خرابی در یک سد قوسی واقعی با در نظر گرفتن اثر نویز می باشد.

فهرست کامل فصل سوم مطالعه ی فرکانس طبیعی در تیر، مقطع استوانه ای، توربین و سد

3-1 ) بررسی فرکانس طبیعی پوسته استوانه اي ارتوتروپیک هدفمند بر حسب تغییرات طول

3.1.1 خلاصه 213
3.1.2 مقدمه 213
3.1.3 فرمول بندی مسئله 214
3.1.4 اثیر تغییرات طول L/Rبر روي فرکانس طبیعی پوسته استوانه اي هدفمند 217
3.1.5 تاثیر تغییرات طول L/Rبر روي فرکانس طبیعی پوسته مرکب ارتوتروپیک پنج لایه 220
3.1.6 نتیجه گیری 221
3.1.7 مراجع 221

3-2 ) محابسه الگوریتم عیب یابی و تعیین میزان خرابی درتیرها با استفاده از فرکانس های طبیعی

3.2.1 خلاصه 223
3.2.2 مقدمه 223
3.2.3 کاربرد فرکانس طبیعی سازه ها جهت شناسایی خرابی 225
3.2.4 شناسایی خرابی با استفاده از الگوریتم بهینه سازی تکاملی تفاضلی 225
3.2.5 تابع هدف 225
3.2.6 الگوریتم بهینه سازی تکامل تفاضلی 226
3.2.7 صحت سنجی روش پیشنهادی 227
3.2.8 تیر طره 15 المانی 227
3.2.9 خلاصه و نتیجه گیری 230
3.2.10 مراجع 230

3-3 ) بررسي اثر بستر و ترك بر فركانس طبيعي تير تيموشنکو به روش اجزاء محدود

3.3.1 چکیده 232
3.3.2 مقدمه 233
3.3.3 تاريخچه كارهاي انجام شده 233
3.3.4 معادلات حرکت 235
3.3.5 تحلیل ارتعاش آزاد 235
3.3.6 روش حل 236
3.3.7 المان ترک دار 238
3.3.8 اثربستر 238
3.3.9 ابعاد و خواص تیر مسئله 239
3.3.10 نتایج 239
3.3.11 مراجع 241

3-4 ) مطالعه تحلیلی -عدد فرکانس طبیعی برج توربین بادی و بررسی نقش پارامترهای موثردرآن

3.4.1 چکیده 243
3.4.2 مقدمه 243
3.4.3 روش تحلیلی 244
3.4.4 تعریف مساله و پارامترهای آن 244
3.4.5 تعیین فرکانس طبیعی به روش تقریبی ریلی 244
3.4.6 تعیین فرکانس طبیعی به روش عددی و مقایسه روش تقریبی تحلیلی 245
3.4.7 ضریب تصحیح 247
3.4.8 نتایج 248
3.4.9 مراجع 248

3-5 ) تعیین فرکانس طبیعی ساختگاه سد پلرود بر اساس داده های شتاب نگاری

3.5.1 چکیده 249
3.5.2 مقدمه 250
3.5.3 موقعیت جغرافیایی گستره طرح 250
3.5.4 روش پژوهش 250
3.5.5زمین ساخت حوزه آبریزپلرود 251
3.5.6 زمین شناسی حوزه آبریز پلرود 251
3.5.7 گسلهای مهم و سایز موژنیك گستره شعاع 05کیلومتری 252
3.5.8 پیشینه لرزه خیزی 252
3.5.9 ژرفای کانونی زمین لرزه ها 253
3.5.10 موقعیت طرح در ایالت های لرزه زمین ساخت 253
3.5.11 عددی نمودن شتابنگاشتها 254
3.5.12 انتخاب FHبرای حذف خطاهای فرکانس بالا 255
3.5.13 انتخاب FLبرای حذف خطاهای فرکانس پایین 255
3.5.14 فرکانس طبیعی ساختگاه 256
3.5.15 روشهای محاسبه بسامد طبیعی ساختگاه 256
3.5.16 داده های بکار گرفته شده در این تحقیق 258
3.5.17 زمین لرزه 31خرداد ماه 1369 رودبار 258
3.5.18 بهره گیری از شتابنگاشت ها 260
3.5.19 نتایج آنالیز داده ها 263
3.5.20 بحث و نتیجه گیری 264
3.5.21 منابع 264

3-6 ) بررسی فرکانس طبیعی پوسته استوانه اي ارتوتروپیک هدفمند نوع دوم بر حسب تغییرات عدد موج محیطی

3.6.1 خلاصه 266
3.6.2 مقدمه 266
3.6.3 فرمول بندي مسئله 267
3.6.4 تاثیر تغییرات عدد موج محیطی بر فرکانس طبیعی پوسته استوانه اي هدفمند نوع دوم 270
3.6.5 ررسی نقش تغییرات عدد موج محیطی بر تغییرات فرکانس طبیعی پوسته استوانه اي مرکب پنج لایه
ارتوتروپیک که زاویه لایه هاي ان از نود به شصت درجه و از شصت درجه به چهل و پنج درجه و از چهل و پنج به سی درجه واز سی در جه به صفر در جه تغییرمی کنند 273
3.6.6 نتیجه گیری 274
3.6.7 مراجع 274

3-7 ) شناسایی خرابی درسدهای قوسی بتنی با استفاده از الگوریتم بهینه سازی تکاملی تفاضلی چند مرحله ای وتغییرات درفرکانس های طبیعی سازه

3.7.1 چکیده 276
3.7.2 مقدمه 276
3.7.3 شناسایی خرابی درسدهای قوسی بتنی با الگوریتم بهینه سازی 277
3.7.4 تابع هدف 278
3.7.5 اصلاح تابع هدف 278
3.7.6 الگوریتم تکامل تفاضلی چند مرحله ای 279
3.7.7 جمعیت اولیه 280
3.7.8 جهش 280
3.7.9 بازترکیب 280
3.7.10 انتخاب و بهگزینی 280
3.7.11 معیار همگرایی 280
3.7.12 گام های شناسایی خرابی چند مرحله ای درسد قوسی بتنی 281
3.7.13 مثالهای عددی 281
3.7.14 مدل سازی سد 281
3.7.15 نتایج 284
3.7.16 مراجع 284

قسمت هایی از فصل چهارم تدوین نرم افزار جهت بررسی تاثیردما و تغییرات آن بر فرکانس طبیعی اجسام دو بعدی

از آنجا که ارتعاشات یکی از شاخه های اصلی مهندسی در گرایش مکانیک بوده و ارتعاش یک سیستم مرتعش را مورد بررسی قرار می دهد و از آنجا که یکی از پارامتر های اصلی در شاخه ارتعاشات بحث فرکانس طبیعی سیستم می باشد بنابراین پرداختن به این مقوله یک امر واجب می باشد چرا که یک سیستم در حالت مرتعش تحت بارهای دینامیکی همواره برای جلوگیری از حالت رزنانس می بایست تا فرکانس نیروهای خارجی دور تر از فرکانس طیبعی سیستم باشد. از سوی دیگر شرایطی را که یک سیستم می تواند در آن قرار گیرد وجود دما و یا توزیع یک میدان حرارتی در داخل سیستم می باشد و از آنجا که وجود یک میدان توزیع درجه حرارت در جسم می تواند در آن تنشهای حرارتی ایجاد کند پس این سوال ایجاد می شود که آیا وجود دما و یا تغییرات آن در یک جسم می تواند باعث تغییر فرکانس طیبعی در سیستم شود که پاسخ به این سوال می تواند کمک برگی به طراحی سیستمهای مرتعش تحت وجود دما نماید . بدین منظور قصد داریم تا با در نظر گرفتن معادلات غیر کوپل توزیع درجه و معادلات تغییر مکان به این سوال پاسخ دهیم

فهرست کامل فصل چهارم تدوین نرم افزار جهت بررسی تاثیردما و تغییرات آن بر فرکانس طبیعی اجسام دو بعدی

4-1 ) تدوین نرم افزار جهت بررسی تاثیردما و تغییرات آن بر فرکانس طبیعی اجسام دو بعدی

4.1.1 بخش اول:بدست آوردن معادلات پایه 295
4.1.1.1 روابط بین تنش-کرنش و تغییرمکان درترموالاستیسیته 296
4.1.2 بخش دوم:اعمال روش GALERKIN برای محاسبه تغییرمکان 298
4.1.2.1 قضیه دیورژانس 298
4.1.3 بخش سوم:فرم دو بعدی معادله دینامیکی 309
4.1.3.1 کرنش صفحه ای 309
4.1.3.2 تنش صفحه ای 310
4.1.3.3 بدست آوردن توابع شکل برای المان مثلثی 311
4.1.4 بخش چهارم:نگاهی اجمالی به سیستم های مختصات و نحوه انتگرال گیری از توابع شکل 313
4.1.4.1 سیستم مختصات محلی 313
4.1.4.2 سیستم مختصات مساحتی 318
4.1.5 بخش پنجم:محاسبه ماتریس های جرم،سختی ونیرو برای معادله دینامیکی در حالت دوبعدی 323
4.1.6 بخش ششم:روش های حل کامپیوتری 332
4.1.6.1 تغییر ماتریس ها و بردارهای کل بدست آمده به علت معلوم بودن مقادیر بر روی گره ها 336
4.1.6.2 روشهای حل عددی برای معادلات ماتریسی 337
4.1.6.3 حل معادله دینامیکی 337
4.1.7 بخش هفتم:بحث درمورد تاثیر دما برروی فرکانس طبیعی 340
4.1.7.1 ارتعاش آزاد گره 1 در دوحالت الاستیسیته و ترموالاستیسیته 343
4.1.7.2 ارتعاش آزاد گره 1 درجهت U در دوحالت الاستیسیته و ترموالاستیسیته 346
4.1.7.3 ارتعاش آزاد گره 1 درجهت U در دوحالت الاستیسیته و ترموالاستیسیته 350
4.1.7.4 ارتعاش آزاد گره 4 درجهت U در دوحالت الاستیسیته و ترموالاستیسیته 357
4.1.7.5 ارتعاش آزاد گره 5 درجهت U در دوحالت الاستیسیته و ترموالاستیسیته 363
4.1.7.6 ارتعاش آزاد گره 41 درجهت U در دوحالت الاستیسیته و ترموالاستیسیته 370
4.1.7.7 فهرست منابع 377
4.1.7.8 پیوست 378
4.1.7.9 Abstract 390

%

میزان رضایت

میزان رضایت افراد خریدار این بسته بعد از خرید

(نظر سنجی به وسیله ایمیل و یک هفته بعد ازخرید بسته انجام می گیرد)

منابع معرفی شده به صورت فایل PDF در اختیار شما قرار می گیرد.

تومان70,000 تومان35,000افزودن به سبد خرید