50 در صد تخفیف ویژه برای این بسته پژوهشی به مدت محدود

005

روز

:

16

ساعت

:

27

دقیقه

:

04

ثانیه(s)

بسته جامع پژوهشی بررسی رفتار سایشی در آلیاژهای مختلف، رینگ پیستون و یاتاقان

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه بررسی رفتار سایشی در آلیاژهای مختلف، رینگ پیستون و یاتاقان است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

  • در فصل اول این پژوهش بررسی رفتار سایشی آلیاژهای منیزیم بررسی شده است
  • در فصل دوم این پژوهش بررسی تاثیر پوشش های مختلف بر رفتار سایشی رینگ پیستون بررسی شده است
  • در فصل سوم این پژوهش بررسی رفتار سایشی بر آلیاژهای مختلف بررسی شده است
  • در فصل چهارم این پژوهش تاثیر عملیات پیرسازی بر آلیاژها و رفتار سایشی آن ها بررسی شده است
  • در فصل پنجم این پژوهش بررسی رفتار سایشی در یاتاقان بررسی شده است

قسمت هایی از فصل اول بررسی رفتار سایشی آلیاژهای منیزیم

رفتار سایشی آلیاژهاي منیزیم مورد مطالعه قرار گرفت. تأثیر پارامترهاي گوناگون روي رفتار سایشی آلیاژهاي منیزیم مورد مطالعه قرار گرفته است. مطالعات نشان داد که با افزایش نیرو و سرعت نرخ سایش آلیاژهاي منیزیم بالا می رود و با عبور از حد آستانه، رژیم سایش خفیف به رژیم سایش شدید تبدیل می شود. اندازه دانه تأثیر چندانی روي رفتار سایشی آلیاژهاي منیزیم نمی گذارد بجز در مواردي که اندازه دانه نانو باشد. مطالعه ترکیب شیمیایی آلیاژ بیانگر این مطلب بود که با افزایش ترکیبات سخت بین فلزي نرخ سایش کاهش چشمگیري می یابد. در واقع می توان بیان کرد که افزودن عناصري که باعث ایجاد ترکیبات بین فلزي سخت می شوند نرخ سایش را کاهش می دهند. با افزایش دما نرخ سایش افزایش می یابد و رژیم سایش شدید بر رفتار سایشی غالب می شود. در فصل هاي آینده تأثیر نیرو و سرعت، اندازه دانه، ترکیب شیمیایی و دما روي رفتار سایشی آلیاژهاي منیزیم به تفصیل مورد مطالعه قرار خواهد گرفت

فهرست کامل فصل اول بررسی رفتار سایشی آلیاژهای منیزیم

1-1 ) بررسی رفتار سایشی آلیاژهای منیزیم

1.1.1 فصل اول:مقدمه 13
1.1.1.1 مقدمه 14
1.1.1.2 عناصر آلیاژي و سیستم هاي آلیاژي 14
1.1.1.3 خصوصیات کلی آلیاژهاي منیزیم 16
1.1.2 فصل دوم:تاثیر نیرو و سرعت بررفتار سایشی آلیاژهای منیزم 20
1.1.2.1 تأثیر نیرو و سرعت لغزش بر رفتار سایشی آلیاژهاي منیزیم 21
1.1.2.2 سایش خفیف آلیاژهای منیزم 21
1.1.2.3 سایش شدید آلیاژهاي منیزیم 30
1.1.3 فصل سوم:تاثیر اندازه دانه بررفتار سایشی آلیاژهای منیزیم 34
1.1.3.1 تاثیر اندازه دانه بر رفتار سایشی آلیاژهاي منیزیم 35
1.1.4 فصل چهارم:تاثیر ترکیب شیمیایی بررفتار سایشی آلیاژهای منیزیم 45
1.1.4.1 تأثیر ترکیب شیمیایی بر رفتار سایشی آلیاژهاي منیزیم 46
1.1.5فصل پنجم: رفتار سایشی آلیاژهاي منیزیم در دماي بالا 61
1.1.5.1 رفتار سایشی آلیاژهاي منیزیم در دماي بالا 61
1.1.5.2 مراجع 68
1.1.5.3 Abstract 72

i

ارجاع دهی و رفرنس نویسی

تمام مطالب این بسته مطابق با استاندارد های دانشگاههای وزارت علوم ایران رفرنس دهی شده اند و هیچ قسمتی از بسته وجود ندارد که بدون منبع باشد.

نگارش گروهی

در نگارش و جمع آوری این بسته آموزشی کارشناسان مربوطه ما را همراهی کرده اند.کار گروهی بستر بهتری برای پژوهش فراهم میکند.

<

معرفی منبع برای ادامه پژوهش

در این بسته بیش از 1000 مقاله و منبع در این زمینه معرفی شده است که می توان از آنها برای ادامه مسیر پژوهشی استفاده کرد.

Z

پاسخ به سوالات و پشتیبانی علمی

در قسمت دیدگاه ها  اماده پاسخگویی به سوالات احتمالی شما در حد توان علمی خود هستیم.در صورت نیاز شماره تماس برای ارتباط با محققین برای شما ارسال می گردد.

بخش هایی از فصل دوم بررسی تاثیر پوشش های مختلف بر رفتار سایشی رینگ پیستون

رينگ پيستون وسيله آب بندي مكانيكي مورد استفاده در موتورهاي احتراق داخلي مي باشـد .اگرچه رفتار سايشي پوشش هاي متنوع اعمالي بر روي رينگ هاي پيستون به صورت موردي توسط محققان زيادي مورد بررسي قرار گرفته است، ليكن تحقيقات اندكي به منظور مقايـسه و بررسي كلي پوشش ها انجام شده است. در اين تحقيق، تاثير پوشـش هـاي مختلـف بـر رفتـار سايشي رينگ پيستون مورد مطالعه قرار گرفته است. در گذشته پوشش كرم سخت متداولترين پوشش اعمالي بر روي رينگ هـاي پيـستون بـود. در سالهاي اخير اين پوشش با رينگ هاي فـولادي نيتريـده شـده جـايگزين شـده اسـت. همچنـين آبكاري كامپوزيت NiP-Si3N4 و TiN يا Cr2N رسوب بخاردهي شده به روش فيزيكي PVD نيز در سطوح رينگ هاي پيستون اعمال مي شود. نتايج تست هاي سايش بهبود چشمگيري كه با بكاربردن اين پوشش ها حاصل مي شود را نشان مـي دهـد. از ديگـر پوشـش هـاي اعمـالي مي توان به Ti-TiN اشاره نمود. در اين نوع پوشش، با افزايش تعداد لايـه هـا تلفـات سايـشي رينگ و نيز سيلندر مقابل آن كاهش مي يابد. بطوريكه حتي يك پوشش سه لايه Ti-TiN نيز از نظر تلفات سايشي شرايط بهتري از رينـگ هـاي آبكـاري كـروم و رينـگ هـاي فـسفاته را دارا مي باشد. پوشش هاي الكترولس آلياژ Ni-P و كامپوزيت Ni-P/SiC نيـز اسـتفاده شـده انـد .نتايج تستهاي سايش بيانگر آن است كه مقاومت سايشي پوشش Ni-P بهتر از چدن و پوشش فسفاته بوده ولي ضعيفتر از پوشش Ni-P/SiC و نيز آبكاري با كروم مي باشد

فهرست کامل فصل دوم بررسی تاثیر پوشش های مختلف بر رفتار سایشی رینگ پیستون

2-1) بررسی تاثیر پوشش های مختلف بر رفتار سایشی رینگ پیستون

2.1.1 فصل اول:کلیات 84
2.1.1.1 کلیات 85
2.1.1.2 اهميت اقتصادي كاهش ميزان سايش در رينگ پيستون 87
2.1.2 فصل دوم: رينگ پيستون 89
2.1.2.1 رينگ پيستون 90
2.1.2.2 نقش رينگ پيستون 90
2.1.2.3 اهميت تريبولوژي در رينگ پيستون 92
2.1.2.4 مواد مورد استفاده در ساخت رينگهاي پيستون 93
2.1.2.5 مواد مورد استفاده در بوشهاي سيلندر 96
2.1.3 فصل سوم: روشهاي پوششدهي 97
2.1.3.1 روشهاي پوشش دهي 98
2.1.3.2 نيتراسيون پلاسمايي 99
2.1.3.3 آبكاري كروم سخت 102
2.1.3.4 پوششهاي الكترولس 103
2.1.3.5 فسفاته كردن 104
2.1.3.6 روشهاي پوشش دهي در خلاء 105
2.1.3.7 رسوب دهي در خلاء 105
2.1.3.8 اتم پاشي 106
2.1.3.9 آبكاري يوني 107
2.1.3.10 رسوب دادن بخار به طور شيميايي 108
2.1.3.11 پاشش حرارتی 109
2.1.3.12 پاشش شعله اي 110
2.1.3.13 پاشش قوس الكتريكي 112
2.1.3.14 پاشش پلاسمايي 112
2.1.4 فصل چهارم: روانكاري 115
2.1.4.1 روانکاری 116
2.1.4.2 مقدمه 116
2.1.4.3 رژيم هاي روانكاري 117
2.1.4.4 منحني استريبك 120
2.1.4.5 رژيم هاي روانكاري در رينگهاي پيستون 122
2.1.5 فصل پنجم: سايش 128
2.1.5.1 مكانيزمهاي سايشي 129
2.1.5.2 سايش چسبنده 131
2.1.5.3 سايش ساينده 134
2.1.5.4 سايش در اثر خستگي مكانيكي سطح ساييده شده 137
2.1.5.5 انتخاب مواد در كاربردهاي سايش لغزشي 138
2.1.6 فصل ششم: بررسي سايش در پوششهاي مختلف رينگ پيستون 140
2.1.6.1 مقدمه 141
2.1.6.2 پوشش چند لايه Ti-TiNبا تكنيك اتم پاشي مگنترون 144
2.1.6.3 پوشش PVDچند لايه Ti-TiN 147
2.1.6.4 پوشش پلاسما نيتريده شده 155
2.1.6.5 پوشش هاي الكترولس Ni-Pو Ni-P/SiC 157
2.1.6.6 تأثير استحكام بخشي پوشش رسوبدهي شده به روش الكترولس 160
2.1.6.7 خواص اصطكاكي پوشش ها 161
2.1.6.8 مقاومت سايشي پوششهاي انجام شده روي چدن 163
2.1.7 فصل هفتم: نتيجه گيري و پيشنهادات 166
2.1.7.1 نتیجه گیری 167
2.1.7.2 پیشنهادات 168
2.1.7.3 منابع و ماخذ 169
2.1.7.4 Abstract 172

تعداد صفحه بسته آموزشی

تعداد منابع معرفی شده برای ادامه کار

تعداد پشتیبانان مخصوص این فایل

قسمت هایی از فصل سوم بررسی رفتار سایشی بر آلیاژهای مختلف

آلياژ پايه كبالت استلايت 6 از جمله آلياژهاي مقاوم به سايش است كه بطور گسترده اي در كاربردهاي مقاوم به سايش مورد استفاده قرار مي گيرد. در اين تحقيق اثر افزودن تانتالوم بر خواص سايشي آلياژ پايه كبالت استلايت 6 مورد بررسي قرار گرفت. به اين منظور از روش لايه نشاني ليزري با تکنيک پاشش همزمان پودر استلايت و تا 6 نتالوم استفاده شد. مطالعات خواص مکانيکي نشان داد كه تانتالوم عليرغم افزايش قابل توجه سختي باعث افت خواص سايشي مي گردد. از طريق مطالعات ريزساختاري مشخص شد يکي از عوامل دخيل در بروز اين پديده، تغيير در انرژي نقص چيدن آلياژ استلايت 6 در حضور تانتالوم مي باشد. لذا در اين مقاله به بررسي اثر تغيير انرژي نقص چيدن بر رفتار سايشي آلياژ پرداخته خواهد شد. در اين راستا از ميکروسکوپهاي الکتروني روبشي (SEM) و عبوري (TEM) به همراه آناليز عنصري (EDS) و همچنين آزمونهاي سختي سنجي و آزمون سايش پين بر ديسک استفاده گرديد

فهرست کامل فصل سوم بررسی رفتار سایشی بر آلیاژهای مختلف

3-1 ) بررسی رفتار فرسایشی پوشش های مس- نیکل- ایندیم و پوشش روانکار دی سولفید مولبیدن

3.1.1 چکیده 174
3.1.2 مقدمه 175
3.1.3 معرفی 175
3.1.4 سایش فرسایشی 175
3.1.5 معرفی کاربرد آلیاژهای تیتانیوم 175
3.1.6 پودر مورد استفاده برای اعمال پوشش های CuNiIn 176
3.1.7 روشهای پوشش دهی پوشش Cu-Ni-Inو روانکار جامد MoS2 177
3.1.8 خواص پوشش های Cu-Ni-ln 178
3.1.9 مطالعه ی ریز ساختار پوشش های مس ونیکل پاشش سرد شده 178
3.1.10 رفتار فرسایشی پوشش پلاسمایی Cu-Ni-ln 179
3.1.11 انجام آزمون فرسایش 180
3.1.12 خواص فرسایش پوشش Cu-Nu-ln 181
3.1.13 تجهیزات تست فرسایش 181
3.1.14 تاثیر پوشش Cu-Ni-Inبر ترک خوردگیCounter body 182
3.1.15 مطاله ی روانکار جامد MoS2و خواص فرسایش آن 184
3.1.16 توضیح تفصیلی 184
3.1.17 بحث 186
3.1.18 رفتار فرسایشی پوشش Cu-MoS2 و Cu 188
3.1.19 مورفولوژی سطح آسیب دیده 190
3.1.20 ترکیب عناصر سطح فرسوده 192
3.1.21 نکات بیشتر در مورد روانکار MoS2 192
3.1.22 تاثیر فشار و حرارت به آسیب فرسایش در یک پوشش پلاسمای Cu-Ni-Inدر تماس با آلیاژ Ti17 193
3.1.23 روش تجربی آزمون فرسایش در شرایط دما و فشار مشخص 195
3.1.24 مواد 195
3.1.25 شرایط تماس 195
3.1.26 طرح تجربی 195
3.1.27 تاثیر فشار بررفتار سایشی 195
3.1.28 رفتار سایش تحت وضعیت فشار بالا 196
3.1.29 توضیحات تحلیلی فرآیند سایش 196
3.1.30 سناریوی سایش 199
3.1.31 رفتار سایش تحت شرایط فشار پایین 199
3.1.32 نتیجه گیری 202
3.1.33 مراجع 205
3.1.34 Abstract 206

3-2 ) بررسی اثر انرژی نقص چیدن در مقاومت به سایش آلیاژ پایه کبالت استلایت6 در حضور تانتالوم

3.2.1 چکیده 207
3.2.2 مقدمه 208
3.2.3 مواد و روش تحقیق 209
3.2.4 نتایج و بحث 210
3.2.5 نتیجه گیری 213
3.2.6 مراجع 213
3.2.7 Abstract 215

3-3 ) مطالعه ریزساختار و رفتار سایش خراشان مواد معدنی خشک در لایه سخت پوشی شده چدنی( (FeCrCاعمال شده به روش SWAM

3.3.1 چکیده 216
3.3.2 مقدمه 217
3.3.3 مواد و روش تحقیق 218
3.3.4 نتایج و بحث 220
3.3.5 نتیجه گیری 222
3.3.6 مراجع 222
3.3.7 Abstract 224

3-4 ) بررسی رفتار سایشی آلیاژهای Al-Snو Al-Sn-Siتحت شرایط روانکار

3.4.1 خلاصه 225
3.4.2 مقدمه 225
3.4.3 روش انجام تحقیق 227
3.4.4 نتایج 228
3.4.5 بررسی میکروساختار آلیاژها 228
3.4.6 سختی 229
3.4.7 نرخ سایش آلیاژها 230
3.4.8 ضریب اصطکاک 231
3.4.9 سطح سایش آلیاژها 232
3.4.10 بحث 232
3.4.11 رفتار اصطکاک آلیاژها 234
3.4.12 سطح سایش آلیاژها 235
3.4.13 نتیجه گیری 235
3.4.14 مراجع 235

3-5 ) بررسی رفتار سایشی آلیاژ نیکل- تیتانیوم پیرسازی شده دردماهای مختلف

3.5.1 چکیده 237
3.5.2 مقدمه 238
3.5.3 مطالب اصلی 238
3.5.4 نتیجه 239
3.5.5 مراجع 242
3.5.6 Abstract 244

قسمت هایی از فصل چهارم تاثیر عملیات پیرسازی بر آلیاژها و رفتار سایشی آن ها

آلیاژ رسوب سختی آلومنیوم 2024 به علت قابلیت شکلپذیري خوب، نسبت استحکام به وزن بالا، مقاومت خستگی نسبتاً خوب و مقاومت خوردگی زیاد کاربردهاي وسیعی در صنایع هوا و فضا، اتومبیل سازي و نظامی دارند. مکانیزم استحکام بخشی در این آلیاژ، تشکیل رسوب شامل ایجاد خوشه هاي تطابقی اتم هاي محلول با ساختار کریستالی مشابه فاز حلال است. وجود این ذرات مانع حرکت نابجاییهاي شده و استحکام را افزایش میدهد. در نتیجه، خواص مکانیکی آلیاژ، به نحوه قرارگیري اتمها و همچنین اندازه و نحوه توزیع رسوبها وابسته است. از طرفی، استفاده از این آلیاژ در تولید محصولات با روش شکل دهی محدود است زیرا علیرغم چقرمگی نسبتاً مناسب، شکل دهی با پرس این آلیاژ مشکل است. در شکل دهی این آلیاژ، شکست معمولاً بدون هیچگونه مشاهده گلویی قابل توجهی اتفاق میافتد. براي بررسی شکل پذیري ورق ها، روش ها و آزمایش هاي مختلفی وجود دارد

فهرست کامل فصل چهارم تاثیر عملیات پیرسازی بر آلیاژها و رفتار سایشی آن ها

4-1 ) بررسي اثر عمليات پيرسازي بر رفتار سايشي آلياژ Ti- 6Al- 4V

4.1.1 چکیده 245
4.1.2 مقدمه 245
4.1.3 مواد و روش انجام آزمايش 246
4.1.4 بحث و نتیجه گیری 246
4.1.5 نتیجه گیری 250
4.1.6 مراجع 250

4-2 ) ارزیابی فرایند پیرسازی آلومینیم 7075با آزمون غیرمخرب جریان گردابی

4.2.1 چکیده 251
4.2.2 مقدمه 252
4.2.3 مواد و روش تحقیق 253
4.2.4 نتایج و بحث 254
4.2.5 نتیجه گیری 258
4.2.6 مراجع 258

4-3 ) بررسي تأثير پيرسازي حرارتي بر تحولات ريزساختاري و خواص مكانيكي ورق نورد گرم شده سوپرآلياژ N-155

4.3.1 چکیده 260
4.3.2 مقدمه 261
4.3.3 روش انجام آزمایش 261
4.3.4 نتایج و بحث 262
4.3.5 نتیجه گیری 266
4.3.6 مراجع 266

4-4 ) تأثیر عملیات حرارتی پیرسازی بر ریزساختار و خواص مکانیکی آلیاژ AZ91 اصلاح شده توسط فرایند FSP

4.4.1 چکیده 268
4.4.2 مقدمه 269
4.4.3 روش آزمایش 270
4.4.4 بحث و نتایج 270
4.4.5 بررسی از فرایند FSPآلیاژ AZ91 ریخته گری شده 270
4.4.6 بررسی ریزساختار در منطقه TMAZو HAZ 271
4.4.7 عملیات پیرسازی نمونه های FSPشده 271
4.4.8 خواص مکانیکی نمونه های ریخته گری FSPشده 272
4.4.9 نتایج 273
4.4.10 منابع 274
4.4.11 Abstract 275

4-5 ) بررسی پیرسازی آلیاژهای تیتانیم

4.5.1 چکیده 276
4.5.2 مقدمه 276
4.5.3 آلیاژهای تیتانیم 276
4.5.4 آلیاژ A 277
4.5.5آلیاژ های شبهA 277
4.5.6آلیاژهای A+B 277
4.5.7 تاثیر پیرسازی برریز ساختار و خواص مکانیکی آلیاژهای بتا وشبه بتا 277
4.5.8 آلیاژ های B 277
4.5.9 آلیاژهای شبه B 277
4.5.10 پیرسازی آلیاژهای تیتانیم 277
4.5.11 تاثیر پیرسازی برریزساختار و خواص مکانیکی آلیاژهای آلفا-بتا 278
4.5.12 تاثرپیرسازی برریز ساختار و خواص مکانیکی آلیاژهای آلفا و شبه آلفا 278
4.5.13 جمع بدی و نتیجه گیری 279
4.5.14 مراجع 279

4-6 ) بررسی اثر عملیات پیرسازي بر شکلپذیري آلیاژهاي آلومنیوم 2024رسوب سختی

4.6.1 چکیده 281
4.6.2 مقدمه 281
4.6.3 روش تحقیق 282
4.6.4 نمونه سازی 282
4.6.5 اجرای آزمون ها 282
4.6.6 نتایج و بحث 283
4.6.7 نتیجه گیری 286
4.6.8 مراجع 286

%

میزان رضایت

میزان رضایت افراد خریدار این بسته بعد از خرید

(نظر سنجی به وسیله ایمیل و یک هفته بعد ازخرید بسته انجام می گیرد)

قسمت هایی از فصل پنجم بررسی رفتار سایشی در یاتاقان

در اين تحقيق سعي شده است تا با استفاده از آزمون هاي آزمايشگاهي، عملكرد ضد سايشي روغن موتورهاي حاوي نانو مواد افزودني نسبت به روغن موتور معمولي مورد ارزيابي قرار گيرد. براي اين منظور نانو ذرات كروي فولرن و نانو لوله هاي اكسيد واناديم به عنوان دو نوع نانو افزودني به روغن موتور بهران پيشتاز SAE 20W50 انتخاب شدند. سه نوع آزمون سايشي شامل تست استاندارد چهار ساچمه، تست پين بر ديسك و تست موتور، طراحي شده براي اين منظور، بر روي نمونه هاي ساخته شده انجام گرفتند. بررسي نتايج بدست آمده به طور كلي بيانگر بهبود عملكرد ضد سايشي روغن موتور بهران پيشتاز SAE 20W50 ناشي از افزودن نانو ذرات بود، بگونه اي كه ميزان سايش در نمونه هاي حاوي نانو ذرات فولرن و نانو لوله هاي اكسيد واناديم بترتيب 5 و 15 درصد نسبت به روغن موتور معمولي، براساس نتايج آزمون چهار ساچمه، كاهش داشت. همچنين در آزمون موتور ميزان سايش در ياتاقان لغزشي متحرك ميل لنگ مورد بررسي قرار گرفت، كه به منظور ارزيابي نتايج با استفاده از ميكروسكوپ الكتروني روبشي (SEM) از سطح داخلي ياتاقان هاي تست شده تصوير برداري شد. بررسي مورفولوژي سايش در سطح ياتاقان ها بيانگر بهبود خاصيت ضد سايشي نانو روانكارها نسبت به روغن موتور فاقد نانو افزودني بود

فهرست کامل فصل پنجم بررسی رفتار سایشی در یاتاقان

5-1 ) بررسی رفتار سایشی آلیاژ Al-Snمورد استفاده در یاتاقانهای نیروگاه تحت شرایط روانکار و خشک

5.1.1 خلاصه 287
5.1.2 مقدمه 287
5.1.3 روش انجام تحقیق 288
5.1.4 نتایج 289
5.1.5 بررسی میکروساختار آلیاژها 289
5.1.6 سختی مواد 290
5.1.6 نرخ سایش آلیاژها 291
5.1.7 اندازه گیری مقدار ضریب اصطکاک 292
5.1.8 سطح سایش نمونه ها 293
5.1.9 بحث 294
5.1.10 رفتار اصطکاک 296
5.1.11 بررسی سطح شایش آلیاژها 297
5.1.12 نتیجه گیری 297
5.1.13 مراجع 297

5-2 ) افزودنی ضدسایش- استفاده از نانو ساختارهای لوله ای در روغن

5.2.1 چکیده 300
5.2.2 مقدمه 301
5.2.3 مواد و روش ها 301
5.2.4 مواد 301
5.2.5 آماده سازی نانو روانکار 302
5.2.6 آزمون چهار گلوله 302
5.2.7 نتایج و بحث 303
5.2.8 آزمون پین بر دیسک 303
5.2.9 نتیجه گیری 304
5.2.10 مراجع 305

5-3 ) کاربرد نانو ساختارهای لولهای در روغن موتور به عنوان افزودنی ضد سايش

5.3.1 چکیده 307
5.3.2 مقدمه 308
5.3.3 مواد و روش ها 309
5.3.4 مواد 309
5.3.5 آماده سازی نانو روانکار 310
5.3.6 آزمون چهار ساچمه 311
5.3.7 آزمون پين بر ديسک 312
5.3.8 نتایج وبحث 312
5.3.9 نتیجه گیری 314
5.3.10 مراجع 314
5.3.11 Abstract 316

5-4 ) بررسي و مقايسه عملكرد ضد سايشي نانو روانكارها در موتورهاي احتراق داخلي

5.4.1 چکیده 317
5.4.2 Abstract 317
5.4.3 مقدمه 318
5.4.4 مواد و روش ها 318
5.4.5 بحث و نتایج 320
5.4.6 نتیجه گیری 322
5.4.7 مراجع و منابع 322

منابع معرفی شده به صورت فایل Word وPDF در اختیار شما قرار می گیرد.

تومان70,000 تومان35,000افزودن به سبد خرید