50 در صد تخفیف ویژه برای این بسته پژوهشی به مدت محدود

005

روز

:

16

ساعت

:

27

دقیقه

:

04

ثانیه(s)

بسته جامع پژوهشی بررسی خواص مکانیکی و مغناطیسی آلیاژهای معروف پایه

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه بررسی خواص مکانیکی و مغناطیسی آلیاژهای معروف پایه است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

  • در فصل اول این پژوهش خواص مکانیکی آلیاژهاي پایه SN-SB بررسی شده است
  • در فصل دوم این پژوهش تاثیر پارامترهای مهم بر روی ریز ساختار آلیاژها بررسی شده است
  • در فصل سوم این پژوهش بررسی خواص مکانیکی آلیاژهای پایه آهن بررسی شده است

قسمت هایی از فصل اول خواص مکانیکی آلیاژهاي پایه SN-SB

آلیاژهاي قلع– آنتیموان از خانواده آلیاژهاي زودذوب به حساب می آیند که با توجه به خواص استحکامی و خزشی مناسب و همچنین به سبب رسانایی خوب، در اتصالات صنایع الکتریکی و الکترونیکی، اتصال پوششهاي مقاوم در برابر خوردگی صفحات فولادي و… در لحیم کاري به عنوان آلیاژ لحیم کاربرد دارند. خواص تغییرشکلی آلیاژهاي قلع- آنتیموان قابل توجه بوده و این آلیاژها قابلیت ارائه رفتار سوپرپلاستیک دارند. آلیاژ دوتایی قلع- آنتیموان یوتکتیک نبوده بلکه پریتکتیک می باشد که در نتیجه نقطه ذوب آن بیشتر از قلع خالص می باشد. رایج ترین ترکیب مورد استفاده در میان این خانواده از آلیاژها، Sn–5Sb است. آلیاژ اخیر داراي محدوده ذوب 236 تا 243 °C بوده که یکی از باریکترین محدوده هاي ذوب در بین این آلیاژهاي دوتایی می باشد. افزودن عناصر آلیاژي از قبیل طلا و نقره به آلیاژ Sn–5Sb باعث بهبود خواص مکانیکی (استحکام کششی و درصد ازدیاد طول) و کاهش نقطه ذوب آن می گردد.
در سمینار حاضر آلیاژهاي زودذوب معرفی گردیده، روند توسعه، محدودیتها و کاربرد آنها مطرح گردیده و خواص مکانیکی سیستم آلیاژي Sn-Sbو عوامل موثر بر آن مورد مطالعه قرار می گیرد. همچنین رهیافت هاي جدید براي بهبود خواص و توسعه کاربرد این سیستم، به اجمال مرور می شود

فهرست کامل فصل اول خواص مکانیکی آلیاژهاي پایه SN-SB

1-1 ) خواص مکانیکی آلیاژهاي پایه SN-SB

1.1.1 فصل اول:معرفی آلیاژ 12
1.1.1.1 آلیاژ های زود ذوب 13
1.1.1.2 سرب، قلع، آنتیموان و آلیاژهاي آنها 13
1.1.1.3 سرب 13
1.1.1.4 قلع 13
1.1.1.5 آنتیموان 14
1.1.1.6 تاثیر افزودن Sbبه Pb 14
1.1.1.7 تاثیرافزودن قلع به آلیاژ سرب – آنتیموان 15
1.1.1.8 تاثیر افزودن Snبه Pb 15
1.1.1.9 تاثیر افزودن آنتیموان به سیستم قلع- سرب 16
1.1.1.10 آلیاژ قلع-آنتیموان 17
1.1.1.11 تأثیر افزودن Sbبه Snو شکل ذرات و نحوه ي استحکام دهی 19
1.1.1.12 آنالیز حرارتی آلیاژهاي Sn-Sb 20
1.1.1.13 ریزسختی آلیاژهاي Sn-Sb 21
1.1.2 فصل دوم:برسی خواص کششی 22
1.1.2.1 خواص کششی 23
1.1.2.2 بررسی خواص کششی Sn-5Sbدر دماي محیط 24
1.1.2.3 تأثیر دما بر روي خواص کششی و شکست آلیاژSn-5Sb 25
1.1.2.4 بررسی تغییرات ریزساختار آلیاژ در دماي مختلف 27
1.1.2.5 بررسی تأثیر افزودن عناصر آلیاژي بر روي خواص کششی Sn-5Sb 28
1.1.2.6 تأثیر افزودن Auو Agبر روي منحنی تنش -کرنش آلیاژ Sn-5Sb 29
1.1.2.7 تأثیر دما بر روي منحنی تنش-کرنش آلیاژ Sn-5Sb 31
1.1.2.8 تأثیر عملیات حر ارتی بر روي خواص مکانیکی آلیاژ Sn-5Sb 32
1.1.2.9 تأثیر عملیات حر ارتی بر مقاومت الکتریکی آلیاژ Sn-5Sb 33
1.1.3 فصل سوم: بررسی رفتار خزشی 34
1.1.3.1 بررسی رفتار خزشی آلیاژ Sn-5Sb 35
1.1.3.2 تأثیر مقدار Sbموجود در سیستم آلیاژي Sn-Sbبر رفتار خزشی 35
1.1.3.3 بررسی رفتار خزش Sn-5Sbبراي دو شرایط مختلف کار شده و ریختگی 36
1.1.3.4 بررسی رفتار خزشی آلیاژ Sn-5Sbبا استفاده از روش سختی سنجی 38
1.1.3.5 تاثیر دما بر روي رفتار خزشی این آلیاژها 41
1.1.3.6 تاثیر ECAPبر روي رفتار خزشی Sn-5Sb 44
1.1.3.7 تأثیر افزودن عناصر آلیاژي بر روي خواص خزشی آلیاژ Sn-5Sb 46
1.1.3.8 بررسی تأثیر عملیات آنیل بر روي خواص خزشی آلیاژ Sn-5Sb 47
1.1.3.9 تأثیر اندازه ذرات SnSbبر روي رفتار خزشی Sn-5Sb 48
1.1.3.10 بررسی تست تنش- پارگی در آلیاژSn-5Sb 49
1.1.3.11 منابع و ماخذ 51
1.1.3.12 فهرست منابع لاتین 52
1.1.3.13 ABSTRACT 53

i

ارجاع دهی و رفرنس نویسی

تمام مطالب این بسته مطابق با استاندارد های دانشگاههای وزارت علوم ایران رفرنس دهی شده اند و هیچ قسمتی از بسته وجود ندارد که بدون منبع باشد.

نگارش گروهی

در نگارش و جمع آوری این بسته آموزشی کارشناسان مربوطه ما را همراهی کرده اند.کار گروهی بستر بهتری برای پژوهش فراهم میکند.

<

معرفی منبع برای ادامه پژوهش

در این بسته بیش از 1000 مقاله و منبع در این زمینه معرفی شده است که می توان از آنها برای ادامه مسیر پژوهشی استفاده کرد.

Z

پاسخ به سوالات و پشتیبانی علمی

در قسمت دیدگاه ها  اماده پاسخگویی به سوالات احتمالی شما در حد توان علمی خود هستیم.در صورت نیاز شماره تماس برای ارتباط با محققین برای شما ارسال می گردد.

بخش هایی از فصل دوم تاثیر پارامترهای مهم بر روی ریز ساختار آلیاژها

در این پژوهش به بررسی رفتار سیلان گرم آلیاژ Hayness25 ) L605 ) طی تغییر شکل گرم در دما و نرخ کرنش های متفاوت پرداخته شده است. آلیاژ L605 از جمله سوپر آلیاژهای پرکاربرد پایه کبالت است که به دلیل داشتن ترکیبی از خواص مکانیکی و خوردگی مناسب و بسیار خوب در دمای محیط و دمای بالا کاربرد گسترده ای در صنایع دارد. با توجه به اهمیت ویژه تولید مقاطع کارشده از این آلیاژ و استحکام نسبتا بالای آن در فرآیند های تولید و شکل دهی ، همچنین محدود بودن منابع در زمینه کار گرم این دسته از سوپر آلیاژها بدلیل تکنولوژی بالای محصولات تولیدی در پژوهش حاضر اثر دما و نرخ کرنش بر رفتار سیلان سوپر آلیاژ L605 با استفاده از آزمایش فشار گرم در محدوده دمایی 1050 تا 1200 درجه سانتیگراد و نرخ کرنش های 0.01 تا 1s بررسی شده است. با توجه به نتایج، مقادیر تنش بحرانی برای این آلیاژ در دمای 1050 درجه سانتیگراد بمیزان 0.365 تنش حداکثر بوده و همچنین با توجه به مشاهدات ریزساختار در نرخ کرنش ثابت با افزایش دمای تغییر شکل کسر تبلور مجدد افزایش می یابد. با افزایش دما و کاهش نرخ کرنش، مقاومت به سیلان ماده بمیزان قابل توجهی کاهش یافته است.

فهرست کامل فصل دوم تاثیر پارامترهای مهم بر روی ریز ساختار آلیاژها

2-1) بررسی تأثیر پارامترهای ابعاد و جنس ها وگلوله زمان آلیاژ سازی مکانیکی، برروی ریز ساختار و ترکیب پودرهای Nb-7.5at%Hf

2.1.1 چکیده 56
2.1.2 مقدمه 57
2.1.3 مواد و روش تحقیق 58
2.1.4 نتایج و بحث 59
2.1.5 نتیجه گیری 66
2.1.6 مراجع 67

2-2) بررسي تأثير فسفر بر ريزساختار و خواص مغناطيسي آلياژهاي پايه آهن

2.2.1 چکیده 69
2.2.2 Abstract 69
2.2.3 مقدمه 70
2.2.4 مواد روشهای آزمایش 70
2.2.5 نتایج و بحث 71
2.2.6 نتیجه گیری 79
2.2.7 مراجع 80

2-3) بررسی رفتار سیلان سوپر آلیاژ L605 درآزمون فشار گرم

2.3.1 چکیده 83
2.3.2 مقدمه 84
2.3.3 روش تحقیق 85
2.3.4 نتایج و بحث 86
2.3.5 بررسي تحولات ریزساختاری درحین آزمون فشار گرم 90
2.3.6 نتیجه گیری 92
2.3.7 مراجع 93

2-4) اثر دما بر تحولات ساختاری و رفتار کشش گرم سوپر آلیاژ Inc718plus

2.4.1 چکیده 95
2.4.2 مقدمه 96
2.4.3 مواد و روش تحقیق 96
2.4.4 نتایج و بحث 98
2.4.5 مراجع 103

تعداد صفحه بسته آموزشی

تعداد منابع معرفی شده برای ادامه کار

تعداد پشتیبانان مخصوص این فایل

قسمت هایی از فصل سوم بررسی خواص مکانیکی آلیاژهای پایه آهن

طراحان نیاز فراوانی به مواد مستحکم تر و مقاوم تر در برابر خوردگی دارند. فولاد های زنگ نزن توسعه داده شده و به کار گرفته شده نقطه شروعی برای برآورده شدن خواسته های مهندسی در دماهای بالا بودند. بعدأ معلوم شد که این مواد تحت این شرایط دارای استحکام محدودی هستند. جامعه متالوژی با توجه به نیاز های روزافزون به وجود آمده با ساخت جایگزین فولاد های زنگ نزن که سوپر آلیاژ نامیده شد به این تقاضا پاسخ داد. سوپر آلیاژها در واقع آلیاژهایی مقاوم در برابر حرارت، خوردگی و اکسیداسیون میباشند که به لحاظ ترکیب شیمیایی شامل سه گروه پایه نیکل، (نیکل-آهن) و پایه کبالت می باشند که عموما در دماهای بالاتر از 540 درجه سانتی گراد استفاده می شوند.اولین استفاده از سوپر آلیاژها در ساخت توربینهای گازی، طرحهای تبدیل ذغال سنگ، صنایع شیمیایی و صنایعی که نیاز به مقاومت حرارتی و خوردگی داشته اند بوده است. سوپر آلیاژهای پایه ( آهن – نیکل)، مانند آلیاژ(718-IN)، از فن آوری فولاد های زنگ نزن توسعه یافته و معمولا به صورت کار شده می باشد. سوپر آلیاژ های دارای ترکیب شیمیایی مناسب را می توان با آهنگری و نورد به اشکال گوناگون در آورد. ترکیب شیمیایی پرآلیاژ تر معمولا به صورت ریخته گری می باشد. ساختار های سرهم بندی شده را می توان با جوشکاری و لحیم کاری بدست آورد، اما ترکیب های شیمیایی که دارای مقادیر زیادی از فازهای سخت کننده هستند، به سختی جوشکاری می شوند. خواص سوپر آلیاژها را با تنظیم ترکیب شیمیایی و فرآیند(شامل عملیات حرارتی می توان کنترل کرد و استحکام مکانیکی بسیار عالی در محصول تمام شده بدست آورد.

فهرست کامل فصل سوم بررسی خواص مکانیکی آلیاژهای پایه آهن

3-1 ) بررسی آلیاژ هیآمورف پا آهن با افزودن عناصر آلیاژ با روش ی آلیاژسازی مکانیکی

3.1.1 چکیده 104
3.1.2 مقدمه 104
3.1.3 مواد و روش ها 105
3.1.4 مواد اولیه 105
3.1.5 عملیات آسیاکاری 105
3.1.6 بررسی پراش پرتو ایکس( (XRDو میکروسکوپ الکترونی روبشی 105
3.1.7 نتایج 106
3.1.8 آنالیز پراش پرتو ایکس 106
3.1.9 الگوهای XRD 106
3.1.10 تغییرات اندازه بلوری، کرنش داخلی و پارامتر شبکه در مقیاس اتمی3 107
3.1.11 میکروسکوپ الکترونی روبشی 110
3.1.12 بحث 110
3.1.13 بررسی اثر زمان آسیاکاری در ترکیبات مختلف 110
3.1.14 ترکیب Fe-5C 110
3.1.15 ترکیب Fe-5C-5B 111
3.1.16 ترکیب Fe-5C-10B 111
3.1.17 ترکیبات Fe-5C-15P وFe-5C-10P 112
3.1.18 بررسی اثر عناصر آلیاژی 112
3.1.19 بررسی اثر سرعت آسیاکاری 112
3.1.20 بررسی اثر عامل کنترل فرآیند 112
3.1.21 نتیجه گیری کلی 113
3.1.22 مراجع 113

3-2 ) بررسی خواص مکانیکی پودر آلیاژی پایه آهن سنتز شده توسط روش دابل پرس _دابل زینتر(DPDS)

3.2.1 چکیده 115
3.2.2 مقدمه 116
3.2.3 مواد و روش تحقیق 117
3.2.4 نتایج و بحث 118
3.2.5 خواص مکانیکی 119
3.2.6 سختی 119
3.2.7 نتایج اشعه ایکس 120
3.2.8 ریزساختار 121
3.2.9 نتیجه گیری 123
3.2.10 مراجع 124

3-3 ) ماشینکاری آلیاژهای سخت پایه نیکل، آهن و کبالت

3.3.1 چکیده 125
3.3.2 مقدمه 125
3.3.3 روش های ماشین کاری 126
3.3.4 روری بر ماشین کاری سوپر آلیاژ ها 127
3.3.5 وامل موثر بر خواص ماشین کاری سوپر آلیاژها 127
3.3.6 جنس ابزار استفاده شده برای ماشینکاری سوپر آلیاژها 127
3.3.7 نتیجه گیری 130
3.3.8 مراجع 131

3-4 ) بهینه سازی پارامترهای موثر درتلوید آهن رباهای دائم کامپوزیتی زمینه پلیمری با پایه نئودیمیوم-آهن-بر(Nd-Fe-B)

3.4.1 چکیده 132
3.4.2 مقدمه 132
3.4.3 فعالیت های تجربی 133
3.4.4 نتایج و بحث 134
3.4.5 نتیجه گیری 139
3.4.6 مراجع 139

3-5 ) محاسبه انرژی اکتیواسیون و مکانیزم تبلور آلیاژ های آمورف

3.5.1 چکیده 141
3.5.2 مقدمه 141
3.5.3 مواد و روش تحقیق 142
3.5.4 نتایج و بحث 143
3.5.5 نتیجه گیری 150
3.5.6 مراجع 150
3.5.7 Abstract 151

3-6 ) تاثیر عملیات حرارتی تحت هیدورژن بر ریز ساختار و هیسترزیس لوپهاي آلیاژ Ni-Fe 15-Mo5

3.6.1 چکیده 152
3.6.2 مقدمه 152
3.6.3 روش تحقیق 152
3.6.4 آلیاژ سازی،مراحل ذوب و آماده سازی نمونه ها 152
3.6.5 عملیات حرارتی آلیاژ 153
3.6.6 نتایج 154
3.6.7 تاثر فرآیند تهیه آلیاژ و عملیات حرارتی برمقدار عناصر C,S,P 154
3.6.8 استحاله منظم-نامنظم (Order-Disorder (transformation) 154
3.6.9 منحنی ها هیسترزیس پس از عملیات حرارتی 156
3.6.10 بحث و نتیجه گیری 156
3.6.11 مراجع 156

%

میزان رضایت

میزان رضایت افراد خریدار این بسته بعد از خرید

(نظر سنجی به وسیله ایمیل و یک هفته بعد ازخرید بسته انجام می گیرد)

منابع معرفی شده به صورت فایل Word وPDF در اختیار شما قرار می گیرد.

تومان70,000 تومان35,000افزودن به سبد خرید