50 در صد تخفیف ویژه برای این بسته پژوهشی به مدت محدود

005

روز

:

16

ساعت

:

27

دقیقه

:

04

ثانیه(s)

بسته جامع پژوهشی بررسی کاربردهای ژئوتکستایل ها در علوم مهندسی

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه کاربردهای ژئوتکستایل ها در علوم مهندسی است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

  • در فصل اول این پژوهش کاربرد ژئوتکستایل ها در علوم کشاورزی و مهندسی عمران بررسی شده است
  • در فصل دوم این پژوهش کاربرد ژئوتکستایل در مهندسی حمل و نقل بررسی شده است
  • در فصل سوم این پژوهش مدلسازی عددی و آنالیز نرم افزاری در مهندسی عمران بررسی شده است

قسمت هایی از فصل اول کاربرد ژئوتکستایل ها در علوم کشاورزی و مهندسی عمران

بشر از زمانهاي بسیار دور جهت افزایش مقاومت مصالح خصوصا در کشش سعی بر آن داشته تا از ترکیب مصالحی که در کشش مقاومند با مصالحی که داراي ضعف کششی اند استفاده نماید .ژئوسنتتیک ها نسلی نسبتا جدید و دائما درحال پیشرفت از مصالح عمرانی هستند که در زمینه هاي مرتبط با مکانیک خاك ، زمین شناسی ، محیط زیست و کشاورزي و دیگر زیرشاخه هاي مهندسی عمران و زمینه هاي مشترك مهندسی عمران با دیگر رشته ها بکار برده می شوند . ژئوسنتتیک منسوجات و الیاف تولید شده از مشتقات نفتی هستند که علاوه بر استحکام داراي خاصیت فسادناپذیري در مقایل عوامل درون خاك است . استفاده از مصالح ژئوسنتتیک از دیدگاه اقتصادي و فنی بصرفه بوده و در مواردي تا 30 درصد صرفه جویی در هزینه پروژه ها را به دنبال داشته است . ژئوتکستایل ها بخاطر ایفاي نقش متنوع ، داراي زمینه هاي کاربرد فراوانی می باشد .
از آنها که به اشکال گوناگون می باشند بعنوان جداکننده ، فیلتر ، زهکش ، مسلح کننده ، حفاظت
کننده و … استفاده می شود . بعنوان مثال تجربه استفاده از مواد مسلح کننده آسفالت نشان می
دهد می توان عمر لایه آسفالتی و فواصل بین تعمیرات آن را تا دو برابر افزایش داد

فهرست کامل فصل اول کاربرد ژئوتکستایل ها در علوم کشاورزی و مهندسی عمران

1-1 ) کاربرد ژئوتکستایلها در عمران و کشاورزي

1.1.1 فصل اول: انواع ژئوسنتتیک ها 13
1.1.1.1 ژئوتکستایل ها 14
1.1.1.2 ژئوگریدها 15
1.1.1.3 ژئوکامپوزیت 16
1.1.1.4 ژئوممبرین 17
1.1.1.5 ژئوسل 18
1.1.2 فصل دوم: کاربرد انواع ژئوسنتتیک ها 19
1.1.2.1 زمینه هاي کاربرد ژئوتکستایل 20
1.1.2.2 زیرسازي و مسلح سازي جاده 20
1.1.2.3 حفاظت از خطوط لوله ها 21
1.1.2.4 جداسازي و تقویت در خط آهن 22
1.1.2.5 سدسازی 23
1.1.2.6 کنترل فرسایش 23
1.1.2.7 فیلتراسیون 24
1.1.2.8 استحکام و تثبیت سازي 25
1.1.2.9 زهکشی 26
1.1.2.10 جذب آب 26
1.1.2.11 تجزیه رفتار ژئوتکستایل درسد Valcros 27
1.1.2.12 توصیف ساختار 27
1.1.2.13 تهیه نمونه در 1992 28
1.1.2.14 آزمایشات سیستماتیک روي نمونه هاي ژئوتکستایل 29
1.1.2.15 تجزیه میکروسکوپی 33
1.1.2.16 تایید شرایط فیلتراسیون جریان 34
1.1.2.17 نتایج تحقیق 35
1.1.2.18 زمینه هاي کاربرد ژئوگرید 36
1.1.2.18 کاربرد ژئوگرید ها در راهسازي 36
1.1.2.19 موارد استفاده از ژئوگرید ها در راهسازي 36
1.1.2.20 بررسی رفتار کوله هاي خاك مسلح با ژئوگرید 37
1.1.2.21 موارد عمومی استفاده از ژئوگرید ها 43
1.1.2.22 زمینه هاي کاربرد ژئوممبرین 44
1.1.2.23 کاربرد ژئوممبرین ها در پروژه هاي عمرانی 44
1.1.2.24 کاربرد ژئوممبرین ها در پروژه هاي کشاورزي 45
1.1.2.25 خصوصیات برشی سطح مشترك ژئوتکستایل – ژئوممبرن 45
1.1.2.26 زمینه هاي کاربرد ژئوکامپوزیتها 54
1.1.2.27 زمینه هاي کاربرد ژئوسل ها 55
1.1.2.28 موارد استفاده در عمران 55
1.1.2.29 موارد استفاده در کشاورزی 56
1.1.3 فصل سوم: الیاف فولادي 57
1.1.3.1 تعریف 58
1.1.3.2 مزایاي آسفالت الیافی 59
1.1.3.3 کاربردهاي آسفالت الیافی 59
1.1.3.4 تولید آسفالت الیافی 60
1.1.3.5 خواص الیاف فولادی 60
1.1.3.6 مقاومت استاتیکی آسفالت الیافی 61
1.1.4 فصل چهارم: موارد استفاده از پارچه هاي خاص در کشاورزي 63
1.1.4.1 پارچه هاي پوشش خاك 64
1.1.4.2 پارچه هاي محافظ نور 64
1.1.4.3 پارچه هاي دفع کننده حشرات 64
1.1.4.4 پارچه هاي مقاوم در برابر باران 64
1.1.4.5 سایبان 64
1.1.4.6 محافظت در برابر باد 65
1.1.4.7 تولید آگروتکستایل ها 65
1.1.4.8 پارچه هاي بادبانی 65
1.1.5 فصل پنجم:نتیجه گیري و پیشنهادات 66
1.1.5.1 نتیجه گیری 67
1.1.5.2 فهرست منابع 68
1.1.5.3 Abstract 71

1-2 ) بررسي رفتار هيدروليکي و شيميايي پوشش زهکشي مرکب ژئوتکستايل و پوستة برنج در دو کيفيت آبي متفاوت

1.2.1 چکیده 73
1.2.2 مقدمه 73
1.2.3 مواد و روش ها 74
1.2.4 یافته ها و بحث 77
1.2.5 نتیجه گیری 80
1.2.6 REFERENCES 80

1-3 ) پایداری لرزه ای مقطع عرضی جاده با استفاده از لایه های ژئوتکستایل تحت بار ترافیکی

1.3.1 خلاصه 82
1.3.2 مقدمه 82
1.3.3 مدلسازی و تحلیل مدل ها 83
1.3.4 تحلیل و نتایج مدلسازی 85
1.3.5 نتیجه گیری 87
1.3.6 منابع و مراجع 87

1-4 ) تأثیر میزان شدت اشعه فرابنفش بردوام ژئوتکستایلها

1.4.1 چکیده 89
1.4.2 مقدمه 89
1.4.3 روش تحقیق 91
1.4.4 لایه های مورد آزمایش 91
1.4.5 دستگاه تابش اشعه فرابنفش 91
1.4.6 دستگاه سنجش مقاوت در برابر سوراخ شدگی 92
1.4.7 نتایج 92
1.4.8بحث و نتیجه گیری 95
1.4.9 مراجع 95
1.4.10 Abstract 96

1-5 ) بررسي اجزاء محدود ستون سنگي محصور در ژئوتكستايل در ستون هاي پل

1.5.1 خلاصه 97
1.5.2 مقدمه 98
1.5.3 روش آنالیز 99
1.5.4 محاسبه پارامترهاي الاستيك و همچنين صحت سنجي مدل 100
1.5.5 نتايج حاصل از مدل عددي 101
1.5.6 تاثیر سختی ژئوتکستایل 101
1.5.7 تأثير مقاومت كششي ژئوتكستايل 102
1.5.8 تاثیر قطر ستون سنگی 102
1.5.9 طول مورد نياز غشاء 103
1.5.10 نتیجه گیری 103
1.5.11 مراجع 104

1-6 ) مروري بر كاربرد ژئوسنتتيكها در صنعت ساختمان با تأكيد بر ژئوتكستايلها

1.6.1 خلاصه 105
1.6.2 مقدمه 105
1.6.3 انواع ژئوسنتتيكها 106
1.6.4 كاربردهاي ژئوسنتتيكها 107
1.6.5 جداکننده لایه ها 108
1.6.6 لایه فیلتر کننده 108
1.6.7 لايه زهكشي كننده 108
1.6.8 کنترل فرسایش 108
1.6.9 كاربرد به عنوان قالب انعطافپذير 109
1.6.10 عملكرد به عنوان لايه عايق رطوبتي 109
1.6.11 مسلح سازی خاک 109
1.6.12 تاثير عوامل خارجي بر روي ژئوسنتتيكها 111
1.6.13 كاربردهاي معمول مسلحكنندهها در سازههاي خاكي 111
1.6.14 مشخصات فيزيكي و مكانيكي مسلحكنندهها 112
1.6.15 ژئوگريد 112
1.6.16 ژئوتكستايل 113
1.6.17 نتیجه گیری 114
1.6.18 مراجع 114

1-7 ) بررسی عددی ضریب اطمینان شیروانی های خاکی مسلح شده با ژئوتکستال با استفاده نرم افزار المان محدودPlaxi

1.7.1 چکیده 115
1.7.2 مقدمه 115
1.7.3 پیشینه پژوهش 116
1.7.4 مواد و روش کار 116
1.7.5 بحث و بررسی 118
1.7.6 نتیجه گیری 124
1.7.7 مراجع 125

1-8 ) مدلسازی عددی دیوار حایل ساحلی قرارگرفته برروی خاک سیلت اشباع مسلح شده باژئوسنتتیک

1.8.1 چکیده 126
1.8.2 مقدمه 126
1.8.3 روش تحقیق 127
1.8.4 برخی از فرضیات این تحقیق به شرح زیر می باشند 127
1.8.5 ارائه نتایج 128
1.8.6 تاثیر تغییرفاصله قائم ژئوتكستایل بر خروجی های مدل 128
1.8.7 طول ژئوگرید 131
1.8.8 بحث و نتیجه گیری 133
1.8.9 ارائه پیشنهادات 133
1.8.10 مراجع و منابع 134

1-9 ) پيشبيني و چگونگي در اختيارگرفتن نشست خاكريز ساخته شده روي پي سست با مسلح سازي به كمك ژئوتكستايل

1.9.1 چکیده 135
1.9.2 Abstract 135
1.9.3 مقدمه 136
1.9.4 الگوسازي بدون كاربرد مسلح كننده 136
1.9.5 نتيجه هاي الگوسازي بدون مسلحكننده 141
1.9.6 الگوسازي با كاربرد مسلح كننده در خاكريز 143
1.9.7 نتيجه هاي الگوسازي با كاربرد مسلحكننده در خاكريز 144
1.9.8 تغيير شكلهاي ژئوتكستايل 146
1.9.9 نتیجه گیری 147
1.9.10 مراجع 147

1-10 ) بررسی اثر ژتوکستایل ها در افزایش باربری روسازی

1.10.1 چکیده 149
1.10.2 مقدمه 150
1.10.3 مشخصات مصالح مورد استفاده 150
1.10.4 ارزیابی رفتار تنش-کرنش ژئوتکستایل ها 151
1.10.5 روش انتخابی در ارزیابی رفتار تنش-کرنش ژئوتکستایل 152
1.10.6 تعیین سختی ژئوتکستایل ها 153
1.10.7 انجام آزمایش های CBR اصلاح شده برروی سامانه روسازی مسلح و غیر مسلح 153
1.10.8 طرح قالب آزمایشی 153
1.10.9 نتایج آزمایش ها 154
1.10.10 آماده نمودن نمونه ها 154
1.10.11 مقایسه حالت گیردار و آزاد 155
1.10.12 بررسی اثر نوع ژئوتکسایل 156
1.10.13 نتایج 157
1.10.14 مراجع 157

1-11 ) بررسي آزمايشگاهي رفتار هيدروليكي ژئوتكستايل هاي نبافته تحت اثر تنش محصور كننده و گراديان هيدروليكي متغير

1.11.1 چکیده 158
1.11.2 مقدمه 158
1.11.3 دستگاه ها و مصالح مورد استفاده 159
1.11.4 دستگاه ها 159
1.11.5 نتایج آزمایشات 160
1.11.6 نتایج آزمایشات اندازه گیری هدایت هیدرولیکی درون صفحه 160
1.11.7 مصالح مورد استفاده 160
1.11.8 نتايج آزمايشات اندازه گيري هدايت هیدرولیکی عمود برصفحه 162
1.11.9 بررسي اثر انيزوتروپي در ميزان نفوذپذيري ژئوتكستايل 163
1.11.10 مقایسه نتایج تجربی با روابط تئوریک ارائه شده جهت پیش بینی مقدار نفوذپذیری عمود بر صفحه ژئوتکستایل درشرایط محصور 163
1.11.11 نتیجه گیری 165
1.11.12 مراجع 166

1-12 ) بررسي شرايط رسوب گذاري كربنات كلسيم در پوشش ژئوتكستايل زهكشهاي كشاورزي در شرايط آزمايشگاهي

1.12.1 چکیده 167
1.12.2 مقدمه 167
1.12.3 مواد و روش ها 168
1.12.4 نتایج و بحث 170
1.12.5 برسی اسیدیته محیط 170
1.12.6 تغييرات كاتيون كلسيم موجود در محيط 171
1.12.7 تغييرات ميزان آنيونهاي بيكربنات و كربنات 172
1.12.8 تغييرات پتانسيل رسوبگذاري كربنات كلسيم 172
1.12.9 مقايسه گرفتگي ژئوتكستايلها در شرايط مختلف 174
1.12.10 بررسي نمونهها زير ميكروسكوپ الكتروني 174
1.12.11 تغييرات تعداد باكتري و قارچ 174
1.12.12 نتیجه گیری 175
1.12.13 منابع 176
1.12.14 Abstract 178

i

ارجاع دهی و رفرنس نویسی

تمام مطالب این بسته مطابق با استاندارد های دانشگاههای وزارت علوم ایران رفرنس دهی شده اند و هیچ قسمتی از بسته وجود ندارد که بدون منبع باشد.

نگارش گروهی

در نگارش و جمع آوری این بسته آموزشی کارشناسان مربوطه ما را همراهی کرده اند.کار گروهی بستر بهتری برای پژوهش فراهم میکند.

<

معرفی منبع برای ادامه پژوهش

در این بسته بیش از 1000 مقاله و منبع در این زمینه معرفی شده است که می توان از آنها برای ادامه مسیر پژوهشی استفاده کرد.

Z

پاسخ به سوالات و پشتیبانی علمی

در قسمت دیدگاه ها  اماده پاسخگویی به سوالات احتمالی شما در حد توان علمی خود هستیم.در صورت نیاز شماره تماس برای ارتباط با محققین برای شما ارسال می گردد.

بخش هایی از فصل دوم کاربرد ژئوتکستایل در مهندسی حمل و نقل

امروزه استفاده از مصالح ژئوتکستایل به عنوان جایگزین مناسبی برای صافیهای دانهای مطرح می باشد. با توجه به اهمیت کاربرد این مصالح، در این تحقیق سعی شده است تا نفوذپذیری و امکان گرفتگی مصالح ژئوتکستایل که به عنوان صافی در مجاورت مصالح زهکش با شرایط مختلف قرار گرفته است، بررسی شود. در این راستا، دستگاه آزمایش نفوذپذیری به منظور بررسی امکان گرفتگی مصالح ژئوتکستایل با بهره گیری از معیار 5101-ASTM با اعمال اصلاحات لازم به منظور تکمیل و ثبت خودکار و دقیقتر اطلاعات طراحی و منحصرا برای مطالعه حاضر ساخته شده است. به منظور انجام آزمایش از نمونه های مختلف مصالح ژئوتکستایل در مسیر یک جریان لایه ای زهکشی استفاده شده است. جهت شبیه سازی شرایط مختلف زهکشی از دو نوع لایه ی زهکشی مختلف شامل لایه دانه ای متشکل از گویهای فلزی با ابعاد مختلف، و صفحات سوراخدار، که ساختار زهکشی زمین را شبیه سازی می نمایند، استفاده شده است. میزان و نوع تماس بین ذرات زهکش و ژئوتکستایل در فضای آزاد مورد نیاز جریان آب اثر گذاشته، و بر اساس آزمایشهای انجام گرفته مشخص می گردد که ضمن کاهش میزان تخلیه جریان به صورت غیر خطی با کاهش فضای آزاد در محل تماس، امکان گرفتگی مصالح ژئوتکستایل بویژه در زهکشی باصفحات سوراخدار، با کاهش فضا افزایش می یابد.

فهرست کامل فصل دوم کاربرد ژئوتکستایل در مهندسی حمل و نقل

2-1) ارزیابی اثر لایه های ژئوتکستایل بر بهبود برهم کنش خاک-ژئوگرید در رس مسلح شده با ژئوکامپوزیت

2.1.1 چکیده 179
2.1.2 مقدمه 180
2.1.3 مصالح استفاده شده 181
2.1.4 مشخصات خاک رس 181
2.1.5 مشخصات ژئوگرید 181
2.1.6 مشخصات ژئوتکستایل 182
2.1.7 روش تحقیق 182
2.1.8 یافته ها 183
2.1.9 بحث و نتیجه گیری 187
2.1.10 منابع 188

2-2) بهسازی خاک های مشکل آفرین بوسیله ژئوتکستایل

2.2.1 چکیده 189
2.2.2 مقدمه 189
2.2.3 مواد وروش ها 191
2.2.4 زیرسازی جاده 191
2.2.5 روکش جاده 191
2.2.6 زیرساز خط آهن 192
2.2.7 طراحی متداول راه های خاکی 192
2.2.8 ظرفیت باربری 192
2.2.9 گسیختگی برشی کلی 193
2.2.10 گسیختگی برشی موضعی 193
2.2.11 ترافیک 194
2.2.12 نتیجه گیری 196
2.2.13 مراجع 196

2-3) ارزیابي تاثیر ژئوتکستایلهای مورد استفاده،بر عمر خستگي رویه هاي آسفالتي درراه های کشور

2.3.1 چکیده 198
2.3.2 مقدمه 199
2.3.3 مرور بر ادبیات فنی 199
2.3.4 ضرورت انجام تحقیق 199
2.3.5 روش تحقیق 200
2.3.6 خصوصیات مواد بکاررفته 201
2.3.7 روش انجام آزمایش و تئوری 201
2.3.8 دستگاه آزمایش خستگی تیرچه خمشی 203
2.3.9 تحلیل نتایج 203
2.3.10 عمر خستگی نمونه های آسفالتی 203
2.3.11 روش ساخت نمونه ها 203
2.3.12 سفتی خمشی نمونه های آسفالتی 205
2.3.13 نتیجه گیری 205
2.3.14 مراجع 206

2-4) ارزيابي پتانسيل شيارافتادگي آسفالت متخلخل تقويت شده با ژئوتكستايل

2.4.1 چکیده 208
2.4.2 مقدمه 208
2.4.3 تــأثير مــواد ژئوســنتتيكي در شيارشــدگي آسفالت متخلخل 209
2.4.4 مصالح مصرفی 210
2.4.5 طرح اختلاط مخلوط آسفالتي متخلخل 211
2.4.6 آزمایش شیارشدگی 211
2.4.7 بررسی و تحلیل نتایج 212
2.4.8 نتیجه گیری 214
2.4.9 منابع 215

2-5) عملکرد مصالح ژئوتکستایل با کاربری صافی در مجاورت مصالح زهکش

2.5.1 چکیده 216
2.5.2 مقدمه 217
2.5.3 معيار مورد استفاده در آزمایشها 218
2.5.4 مواد وروش ها 218
2.5.5 شبیه سازی بستر 219
2.5.6 طراحی و ساختن دستگاه آزمایش 220
2.5.7 نتایج آزمایش ها 222
2.5.8 تغییرات میزان بده ی تخلیه 222
2.5.9 نتیجه گیری 223
2.5.10 References 224

2-6) بررسی تاثیر لایه های ژئوتکستایل در بهسازی بدنه روسازی راه تحت بار دینامیکی ترافیک

2.6.1 خلاصه 225
2.6.2 مقدمه 225
2.6.3 تاریخچه 226
2.6.4 مدلسازی 226
2.6.5 تحلیل و نتایج مدلسازی 228
2.6.6 بررسی تاثیر عمق قرارگیری لایه ژئوتکستایل 228
2.6.7 تاثیر افزایش تعداد لایه های ژئوتکستایل 230
2.6.8 نتیجه گیری 231
2.6.9 مراجع 232

2-7) بررسی بهینه ترین محل قرارگیری لایه ژئوتکستایل درمقطع عرضی جاده

2.7.1 خلاصه 233
2.7.2 مقدمه 23
2.7.3 تاریخچه 234
2.7.4 مدلسازی 235
2.7.5 بارگذاری 236
2.7.6 تحلیل استاتیکی 236
2.7.7 تحلیل دینامیکی 238
2.7.8 نتیجه گیری 242
2.7.9 مراجع 243

تعداد صفحه بسته آموزشی

تعداد منابع معرفی شده برای ادامه کار

تعداد پشتیبانان مخصوص این فایل

قسمت هایی از فصل سوم مدلسازی عددی و آنالیز نرم افزاری در مهندسی عمران

خطوط لوله آب و فاضلاب و گاز و نیرو و غیره از شریان های حیاتی جامعه شهری می باشند و صدمه و اختلال در آن ها از یک سو می تواند لطمه اقتصادی قابل توجه و از سوی دیگر وقفه در بهره برداری و خطر آتش سوزی و گسترش آن را در پی داشته باشد. هرچند نیروی برکنش وارد بر خطوط لوله با عبور آب از تراز بالای خطوط ثابت می ماند، ولی بدیهی است افزایش سطح تراز آب زیر زمینی، خاک بالای لوله به تدریج شناور شده و جرم حجمی و مقاومت برشی آن کاهش می یابد و نتیجتاً با عث جا به جایی لوله به سمت بالا و در مواقعی حتی باعث خروج لوله از ترانشه می شود و نهایتاً ناپایداری را به وجود می آورد. با توجه به تحقیق های انجام شده بر روی روش های متعارف و مشکلات و هزینه های اجرایی آن ها و با عنایت به گسترش مصالح جدید در مهندسی عمران، ایده استفاده از نیروهای غیر فعال در خاک جهت تثبیت لوله ها مطرح گردید و در این رابطه یک مدل اجرایی جهت اعمال نیروی غیر فعال در خاک، که با اعمال نیروی برکنش فعال می شوند، در این تحقیق در نظر داریم نقش ژئوتکستایل را طی مدل های آزمایشگاهی و انجام آزمایشات مورد بررسی قرار دهیم. این بررسی شامل چندین آزمایش با لوله هایی از جنس پی.وی.سی وفولادی با اقطار مختلف و عمق های مختلف خاک روی لوله، در خاک های اشباع و مسلح نمودن خاک توسط ژئوتکستایل، با توجه به روش های کنترل نیروی زیرفشار و نتایج بدست امده از آزمایش های صورت گرفته، به این مهم رسیدیم که لوله های مهار شده توسط ژئوتکستایل مقاومت بالایی در مقابل نیروی زیرفشار ازخود نشان داده، بنابراین با توجه به معیار های هزینه، زمان، عوامل زیست محیطی و مهمترین عامل یعنی مهار لوله های مدفون راهکار پیشنهادی جدید به عنوان روش مؤثر و کارآمد توصیه می گردد

فهرست کامل فصل سوم مدلسازی عددی و آنالیز نرم افزاری در مهندسی عمران

3-1 ) مقایسه ظرفیت باربری پی سطحی واقع بر شیب خاکی مسلح به المان جدید برید و ژئوتکستایل در حالت دو بعدی و سه بعدی

3.1.1 خلاصه 245
3.1.2 مقدمه 245
3.1.3 پیشینه علمی 246
3.1.4 روش تحقیق 247
3.1.5 مصالح مورد بررسی 247
3.1.6 معرفی ابزار مورد استفاده 248
3.1.7 نحوه انجام آزمایشات 248
3.1.8 نتایج و بحث 249
3.1.9 رسم نمودارها و بحث 249
3.1.10 محاسبه ظرفیت باربری برای خاک مسلح به برید و ژئوتکستایل در حالت بهینهی پارامترها 249
3.1.11 نتیجه گیری 251
3.1.12 مراجع 251

3-2 ) آنالیز دینامیکی دیوار حائل مسلح شده با ژئوگرید و بررسی عوامل موثر برآن و پیشنهاد طرح بهینه با استفاده از نرم افزار ABAQUS

3.2.1 خلاصه 253
3.2.2 مقدمه 253
3.2.3 اصول کلی طراحی سازه هاي خاکی مسلح شده با ژئوگرید 254
3.2.4 ساخت مدل و انجام تحلیل هاي اولیه 255
3.2.5 آنالیز دینامیکی توسط نرم افزار 255
3.2.6 بررسی عوامل موثر بر آنالیز دینامیکی 256
3.2.7 اعمال شتابنگاشت های مختلف 256
3.2.8 اعمال شتابنگاشت نرمال شده و شتابنگاشت اصلی 257
3.2.9 اثر سختی مسلح کننده ها بر نیروهاي بسیج شده در آنها 257
3.2.10 مدلسازي بهینه دیوار حائل 10 متری 258
3.2.11 نتایج 260
3.2.12 مراجع 260

3-3 ) بررسی رفتار خاک مسلح با ژئوتکستایل با استفاده از آزمایشهای نسبت باربری کالیفرنیا( (CBRو سه محوری

3.3.1 خلاصه 261
3.3.2 مقدمه 261
3.3.3 مصالح مصرفی 262
3.3.4 خاک 262
3.3.5 ژئوتکستایل 262
3.3.6 نحوه آمادهسازی نمونهها 263
3.3.7 آزمایش CBR 263
3.3.8 آزمایش سه محوری تکیم نیافته زهکشی نشده 263
3.3.9 بحث و ارائه نتایج 264
3.3.10 نتایج مربوط به آزمایش CBR 264
3.3.11 نتایج مربوط به آزمایش سه محوری 265
3.3.12 نتیجه گیری 265
3.3.13 مراجع 266

3-4 ) بررسی عددی و پارامتریک رفتار خطوط لوله زیرزمینی با احتساب اثر برکنش و استفاده از ژئوتکستایل

3.4.1 خلاصه 267
3.4.2 مقدمه 267
3.4.3 روش های کنترل نیروی زیر فشار 268
3.4.4 مدل پیشنهادی تثبیت لوله ها در محیط اشباع توسط ژئوتکستایل 268
3.4.5 روش استفاده از ژئوتکستایل 269
3.4.6 مدل آزمایشگاهی در این تحقیق 269
3.4.7 روش انجام آزمایش 270
3.4.8 مشخصات لوله مورد آزمایش 271
3.4.9 بررسی نقش عمق دفن و جنس لوله بر نیروی زیر فشار 271
3.4.10 بررسی نقش ژئوتکستایل بر نیروی زیر فشار 272
3.4.11 نتیجه گیری 273
3.4.12 مراجع 273

%

میزان رضایت

میزان رضایت افراد خریدار این بسته بعد از خرید

(نظر سنجی به وسیله ایمیل و یک هفته بعد ازخرید بسته انجام می گیرد)

منابع معرفی شده به صورت فایل Word وPDF در اختیار شما قرار می گیرد.

تومان70,000 تومان35,000افزودن به سبد خرید