50 در صد تخفیف ویژه برای این بسته پژوهشی به مدت محدود

005

روز

:

16

ساعت

:

27

دقیقه

:

04

ثانیه(s)

بسته جامع پژوهشی مدلسازی، بهینه سازی و شبیه سازی دوبعدی و سه بعدی پیل های سوختی

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه مدلسازی، بهینه سازی و شبیه سازی دوبعدی و سه بعدی پیل های سوختی است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

  • در فصل اول این پژوهش کاربرد و عملکرد پیل سوختی بررسی شده است
  • در فصل دوم این پژوهش مدلسازی و تحلیل پارامتری چرخه هیبریدی پیل های سوختی بررسی شده است
  • در فصل سوم این پژوهش بهینه سازی عملکرد پیل های سوختی بررسی شده است
  • در فصل چهارم این پژوهش بررسی سه بعدی پیل های سوختی پلیمری بررسی شده است
  • در فصل پنجم این پژوهش حذف آلاینده ها توسط پیل های سوختی بررسی شده است

قسمت هایی از فصل اول کاربرد و عملکرد پیل سوختی

پیل سوختی یک پیل گالوانیک است که از سه قسمت آند و کاتد و الکترولیت تشکیل شـده اسـت و انـرژی شیمیایی را توسط یک فرایند الکتروشیمیایی به انرژی الکتریکی تبدیل می کند مانند یک بـاطری امـا پیـل های سوختی برخلاف باطری های غیر قابل شارژ دور انداخته نمی شوند بنابراین جزء آلاینـده هـای محـیط زیست نیستند. سوخت عمده این پیل ها هیدروژن و یا سایر گازهای هم خانواده هیدروژن یعنی گاز طبیعی یا متانول می باشد که در اثر سوختن این گازها تنها مقداری آب و حرارت تولید می شود که موجب کـاهش آلاینده های کربن ناشی از احتراق سوختهای فسیلی مـی گـردد. دارای رانـدمان بـالا و نسـبت بـه سـوخت مصرفی انعطاف پذیر هستند. نیاز به حداقل تعمیر و نگهداری را دارنـد. بـی صـدا و پـاکیزه و بـدون لغـزش هستند جزء انرژی های پاک و از نظر هزینه قابل رقابت با سایر انرژی های نو می باشـند. بـه طـور کلـی در مقایسه با انرژی های هسته ای ، خورشیدی و هیدروژنی برای آینده مناسب می باشند. در ایـن تحقیـق بـه تعریف پیل سوختی و بررسی انواع پیل سوختی و کاربرد های آنها پرداخته شده است.

فهرست کامل فصل اول کاربرد و عملکرد پیل سوختی

1-1 ) کاربرد و عملکرد پیل سوختی

1.1.1 فصل اول:تاریخچه پیل های سوختی 11
1.1.1.1 مقدمه 12
1.1.2 فصل دوم:پیل سوختی 18
1.1.2.1 تعریف پیل سوختی 19
1.1.2.2 نحوه تولید برق در پیل سوختی 20
1.1.2.3 مزایا و معایب 22
1.1.2.4 مزایا 22
1.1.2.5 معایب 23
1.1.2.6 انواع پیل های سوختی 23
1.1.2.7 پیل سوختی قلیایی 24
1.1.2.8 پیل سوختی میکروبی 26
1.1.2.9 پیل سوختی قابل بازگشت 27
1.1.2.10 پیل سوختی اکسید جامد 28
1.1.2.11 پیل سوختی اسید فرمیک 30
1.1.2.12 پیل سوختی متانولی مستقیم 31
1.1.2.13 پیل سوختی اسید فسفریک 33
1.1.2.14 پیل سوختی کربنات مذاب 34
1.1.2.15 پیل سوختی الکترولیت پلیمر 36
1.1.3 فصل سوم:سوخت و کاربردهای پیل سوختی 39
1.1.3.1 سوخت سلولهای سوختی 40
1.1.3.2 مزایای استفاده از هیدروژن 40
1.1.3.3 منابع هیدروژن 40
1.1.3.4 ذخیره هیدروژن 41
1.1.3.5 کاربردهای حمل و نقل 41
1.1.3.6 اتومبیل ها 41
1.1.3.7 اتوبوس ها 42
1.1.3.8 تجهیزات الکتریکی قابل حمل 42
1.1.3.9 کاربردهای تجهیزات ثابت 43
1.1.3.10 بحث زیست محیطی پیل های سوختی 44
1.1.3.11 موانع فنی واقتصادی استفاده از پیل های سوختی 44
1.1.3.12 هزینه آنها 45
1.1.3.13 استقامت و اجرا 46
1.1.3.14 زیربنای سوخت 47
1.1.3.15 تولید هیدروژن 48
1.1.3.16 موانع فنی واقتصادی بر سر راه تجاری سازی پیلهای سوختی 48
1.1.4 فصل چهارم:جمع بندی و پیشنهادات 52
1.1.4.1 نتیجه گیری 53
1.1.4.2 پیشنهادات 54
1.1.4.3 مراجع 55
1.1.4.4 Abstract 56

i

ارجاع دهی و رفرنس نویسی

تمام مطالب این بسته مطابق با استاندارد های دانشگاههای وزارت علوم ایران رفرنس دهی شده اند و هیچ قسمتی از بسته وجود ندارد که بدون منبع باشد.

نگارش گروهی

در نگارش و جمع آوری این بسته آموزشی کارشناسان مربوطه ما را همراهی کرده اند.کار گروهی بستر بهتری برای پژوهش فراهم میکند.

<

معرفی منبع برای ادامه پژوهش

در این بسته بیش از 1000 مقاله و منبع در این زمینه معرفی شده است که می توان از آنها برای ادامه مسیر پژوهشی استفاده کرد.

Z

پاسخ به سوالات و پشتیبانی علمی

در قسمت دیدگاه ها  اماده پاسخگویی به سوالات احتمالی شما در حد توان علمی خود هستیم.در صورت نیاز شماره تماس برای ارتباط با محققین برای شما ارسال می گردد.

بخش هایی از فصل دوم مدلسازی و تحلیل پارامتری چرخه هیبریدی پیل های سوختی

مدلسازی نقش مهمی در طراحی و توسعه پیل های سوختی غشاء بسپاری ایفا کرده است. یکی از مهمترین مشکلات در پیل سوختی غشاء بسپاری، مدیریت آب است، زیرا غشای بسیاری قلب یک پیل سوختی را تشکیل میدهد و هدایت یونی آن وابستگی زیادی به محتوای آب در غشاء دارد. در این مقاله یک مدل پایا، دو بعدی و همدما در یک تک سلول پیل سوختی غشای بسیاری با استفاده از روش حجم محدود ارائه شده است. توجه ویژه در این مدل به پدیده انتقال آب در غشاء می باشد. نتایج مدل نشان میدهد که کاهش غلظت واکنش هنده ها در کانال جریان، اثر زیادی بر واکنش الکتروشیمیایی در لایه کاتالیزگر دارد. نتایج به دست آمده از این مدل برای محتوای آب و منحنی قطبیدگی با اطلاعات موجود در مقالات معتبر مورد مقایسه قرار گرفته و اعتبار بخشی شده است. این مدل می تواند برای بررسی عملکرد انواع غشاءهای بسیاری در شرایط مختلف عملیاتی به کار رود.

فهرست کامل فصل دوم مدلسازی و تحلیل پارامتری چرخه هیبریدی پیل های سوختی

2-1) مدلسازی ریاضی مجموعه الکترود غشای پیل سوختی متانولی مستقیم برای پیش بینی رفتار سیستم پیل

2.1.1 چکیده 58
2.1.2 مقدمه 58
2.1.3 مدلسازی 59
2.1.4 فرضهای استفاده شده در مدل 59
2.1.5 معادلات سمت آند 60
2.1.6 معادلات سمت کاتد 61
2.1.7 لایه کاتالیستی کاتدی 62
2.1.8 حل مدل 63
2.1.9 شکل ها 63
2.1.10 عتبار سنجی مدل ارائه شده 66
2.1.11 نتیجه گیری 67
2.1.12 ضمائم 68
2.1.13 مراجع 70

2-2) مدل سازی ترمواکونومیکی وتحلیل پارامتری چرخه هیبریدی پیل سوختی اکسید جامد تحت فشار/توربین گازی

2.2.1 چکیده 71
2.2.2 مقدمه 71
2.2.3 معرفی ساختار مورد بررسی 72
2.2.4 متدولوژی مدل سازی ترمودینامیکی 73
2.2.5 مدل پیل سوختی اکسید جامد 73
2.2.6 مدل الکتروشیمی 74
2.2.7 مدل توربین گازی 74
2.2.8 مدل مولد بخار بازیافتی 74
2.2.9 مدل اقتصادی 75
2.2.10 نتیجه ها و بحث 75
2.2.11 نتیجه های مدل سازی 75
2.2.12 انجام تحلیل پارامتری 76
2.2.13 انجام آنالیز حساسیت اقتصادی 76
2.2.14 نتیجه گیری 79
2.2.15 منابع 80

2-3) درآمدی برغشاءهای تبادل آنیون برای پیل های سوختی قلیایی جامد

2.3.1 چکیده 82
2.3.2 مقدمه 82
2.3.3 عملکرد،خواص و مکانیزم تبادل درغشاهای تبادل آنیون 84
2.3.4 ارزیابی و پایداری غشاهای تبادل آنیون 86
2.3.5 مواد بسیاری و ساختارهای غشایی مخلتف در غشاءهای تبادل آنیون 89
2.3.6 نتیجه گیری 92
2.3.7 مراجع 94

2-4) ارزیابی عملکرد سسیستم های ریز تولید پیل سوختی برای ساختمان های مسکونی

2.4.1 چکیده 96
2.4.2 مقدمه 97
2.4.3 ارزیابی فنی 97
2.4.4 مصرف انرژی درساختمان 98
2.4.5 محاسبه بارالکتریکی ساختمان 98
2.4.6 مجموعه پیل سوختی 99
2.4.7 مدل سیستم ریز تولید پیل سوختی PEMFC 99
2.4.8 سیستم ریفرمر 101
2.4.9 سیستم تهویه حرارتی 101
2.4.10 آب گرم مصرفی 102
2.4.11 تحلیل پینچ 102
2.4.12 تحلیل اقتصادی 104
2.4.13 تحلیل زیست محیطی 106
2.4.14 نتیجه گیری 107
2.4.15 مراجع 107

2-5) شبیه سازی رفتار دینامیکی پیل سوختی اکسید جامد لوله ای درتغییر پله ای بار الکتریکی خارجی

2.5.1 چکیده 109
2.5.2 مقدمه 109
2.5.3 هندسه و معادلات حاکم 110
2.5.4 معادلات جریان انتقال جرم وانرژی درپیل 110
2.5.5 معادلات الکتریکی و الکتروشیمیایی 111
2.5.6 شرایط مرزی 111
2.5.7 روش شبیه سازی عملکرد گذرای پیل 112
2.5.8 روش عددی حل معادلات بقا درحالت گذرا 113
2.5.9 جمع بندی و نتیجه گیری 115
2.5.10 مراجع 116

2-6) مدلسازی و بهینه سازی چند هدفه پیل وسختی اکسید جامد براساس هزینه واحد انرژی الکتریکی تولیدی،بازدهی وتوان خروجی

2.6.1 چکیده 117
2.6.2 مقدمه 117
2.6.3 ساختار سیستم 119
2.6.4 مدلسازی ریاضی 119
2.6.5 مدل پیل سوختی اکسید جامد 119
2.6.6 موازنه جرمی درکانالهای سوخت و هوای SOFC 119
2.6.7 مدل الکتروشیمیایی 120
2.6.8 مدل هزینه 123
2.6.9 بهینه سازی چند هدفه 123
2.6.10 نتایج و بحث 124
2.6.11 تحلیل حساسیت 127
2.6.12 نتیجه گیری 129
2.6.13 مراجع 130

2-7) بررسی تاثیر پارامترهای عملیاتی برتوزیع محتوای آب درغشا بسپاری پیل سوختی

2.7.1 چکیده 132
2.7.2 مقدمه 132
2.7.3 مدلسازی 134
2.7.4 فرضیات مدل 134
2.7.5 معادلات 134
2.7.6 روش حل 137
2.7.7 بحث و نتیجه گیری 139
2.7.8 نتیجه گیری 145
2.7.9 مراجع 146

تعداد صفحه بسته آموزشی

تعداد منابع معرفی شده برای ادامه کار

تعداد پشتیبانان مخصوص این فایل

قسمت هایی از فصل سوم بهینه سازی عملکرد پیل های سوختی

واکنش احیای اکسیژن در سمت کاتد پيل های سوختنی غشا تبادل پروتون واکنشي کند است و بيشتر تلفات به اين بخش از پيل مربوط مي شود. به علت فرايندهاي محدود کننده بسياري که در اين لايه واکنش رخ مي دهد، مدل کردن اين لايه اهميت بسزايي دارد. مدل ارائه شده مدلي دو بعدي ـ دوفازي است که در آن کانال عبوري جريان، لايه ي نفوذ گازي، لايه ي ماکرو حفره ها و لايه ي کاتاليست مدنظر قرار گرفته است. غلظت اجزاي گازي، درصد اشباع آب مايع در طول کاتد و پتانسيل محلي يونومر در لايه ي کاتاليست با استفاده از حل معادله هاي مربوطه توسط نرم افزار متلب Matlab در تمام نقاط محاسبه شده است. پس از مقايسه ي نتيجه هاي به دست آمده از مدل و داده هاي آزمايشگاهي، تأثير پارامترهاي طراحي شامل ميزان بارگذاري پلاتين، ضخامت لايه کاتاليست و کسر وزني يونومر، براي رسيدن به بيشترين جريان توليدي بررسي شد.

فهرست کامل فصل سوم بهینه سازی عملکرد پیل های سوختی

3-1 ) تاثیر خرابی بر بهینه سازی شرایط عملیاتی پیل سوختی غشای بسپاری برای افزایش بهره وری سیستم

3.1.1 چکیده 147
3.1.2 مقدمه 147
3.1.3 مدلسازی 148
3.1.4 تخریب شیمیایی غشا 148
3.1.5 انحلال 148
3.1.6 افت ولتاژ 149
3.1.7 افت ولتاژ اهمی 149
3.1.8 همگذری و افت فعال سازی 150
3.1.9 افت جریان 150
3.1.10 افت ولتاژ ناشی از انتقال جرم 150
3.1.11 افت مساحت سطح واکنش الکتروشیمیایی 150
3.1.12 توان تولیدی 150
3.1.13 نتایج وبحث 151
3.1.14 راهبرد اول 151
3.1.15 راهبرد دوم 152
3.1.16 راهبرد سوم 153
3.1.17 نتیجه گیری 155
3.1.18 مراجع 157

3-2 ) بهينه سازي لايهي کاتاليست کاتدي در پيلهاي سوختي غشاي تبادل پروتون

3.2.1 چکیده 159
3.2.2 مقدمه 159
3.2.3 بخش نظری 161
3.2.4 توصیف مدل 161
3.2.5 معادله های حاکم 162
3.2.6 کانال جریان گاز 162
3.2.7 لایه ی ماکروحفره ها 162
3.2.8 لایه کاتالیست 163
3.2.9 بهینه سازی 163
3.2.10 روش حل مدل 163
3.2.11 نتیجه ها و بحث 163
3.2.12 میزان بارگذاری پلاتین 164
3.2.13 ضخامت لایه کاتالیست 165
3.2.14 کسر وزنی یونومر 165
3.2.15 نتیجه گیری 165
3.2.16 مراجع 167

3-3 ) اصلاح لایه های نفوذ گازی پیل وهای سوختی تبادل یون پروتون با استفاده از نانولوله کربنی

3.3.1 چکیده 169
3.3.2 مقدمه 169
3.3.3 نظریه 171
3.3.4 خصوصیات لایه هیا نفوذگازی 172
3.3.5 روشهای اصلاح لایه های نفوذ گازی 172
3.3.6 اصلاح لایه نفوذ گازی با استفاده از پودرهای کربن 173
3.3.7 اصلاح لایه نفوذ گازی با استفاده از نانوذرات فلزی 173
3.3.8 آزمایش ها 173
3.3.9 نتایج وبحث 174
3.3.10 نتیجه گیری 177
3.3.11 مراجع 178

3-4 ) مروری به به کارگیری بسپارهای رسانا درپیل های سوختی متانول مستقیم به منظور بهبود عملکرد آنها

3.4.1 چکیده 179
3.4.2 مقدمه 179
3.4.3 روشهای به کارگیری بسپارهای رسانای الکتریکی در ساختار پیل های سوختی 181
3.4.4 بسپار رسانای الکتریکی به عنوان اصلاح کننده غشاء 181
3.4.5 روش به کارگیری پلی آنلین به عنوان اصلاح کننده غشاء 181
3.4.6 روش به کارگیری پلی پییرول به عنوان عامل اصلاح کننده غشاء 181
3.4.7 به کارگیری بسپارهای رسانا به عنوان تثبیت کننده و کمک کننده کاتالیزگر 182
3.4.8 تاثیر بسپارهای رسانا درعملکرد پیل های سوختی 182
3.4.9 تاثیر پلی آنیلین به عنوان اصلاح کننده غشاء 182
3.4.10 استفاده از پلی پیرول برای اصلاح غشاء درپیل های سوختی 185
3.4.11 استفاده از پلی آنیلین به عنوان لایه کاتالیزگر 187
3.4.12 نتیجه گیری 187
3.4.13 مراجع 187

قسمت هایی از فصل چهارم بررسی سه بعدی پیل های سوختی پلیمری

پیل یک مبدل انرژی الکتروشیمیایی است که مستقیماً انرژی شیمیایی سوخت را به جریان الکتریکی و حرارت تبدیل مینماید و توانسته خود را جزء منابع توان پاک در چند دهه اخیر در بازار جهانی معرفی کند. از مهمترین چالش های این منبع توان، مدیریت حرارت و کنترل آن برای داشتن توزیع دمای یکنواخت، در بهبود عملکرد میباشد. زیرا توزیع دمای غیر یکنواخت منجر به کاهش پایداری و ماندگاری پیل سوختی می شود. در نتیجه مسئله مهم مدیریت حرارت و مدیریت آب در پیل های سوختی پلیمری نیاز به طراحی میدان خنک کاری مناسب را طلب میکند. روش خنک کاری معمول در توده پیل سوختی شامل طراحی صفحه های دو قطبی است که دارای کانال های خنک کاری داخلی بین کاتد و آند می باشد. در همین راستا، مسیر هندسی کانال برای عبور ماده انتقال دهنده حرارت طراحی می شود. در پژوهش های پیشین، در شبیه سازی میدان خنک کاری و پیل سوختی به ترتیب از شرط شار حرارتی ثابت و دما ثابت استفاده شده است و تأثیر سیستم خنک کاری بر توزیع دما و تأثیر آن بر عملکرد کلی سیستم در شبیه سازی پیل سوختی همزمان با میدان خنک کاری کمتر دیده شده است. اما در واقعیت فیزیکی، دما غیر یکنواخت می باشد، در این مطالعه موارد مذکور به صورت توأمان در مدل سازی مورد بررسی قرار گرفته اند و با در نظر گرفتن توزیع حرارت پیل سوختی، به بررسی توزیع دما و تأثیر آن در کانال های جریان خنک کاری پرداخته شده است

فهرست کامل فصل چهارم بررسی سه بعدی پیل های سوختی پلیمری

4-1 ) بررسی عددی سهبعدی تاثیر مديريت آب در کانال هوای سمت کاتد پیل سوختی پلیمری

4.1.1 چکیده 189
4.1.2 مقدمه 189
4.1.3 تعریف مسئله 190
4.1.4 معادلات حاکم 191
4.1.5 نتایج 191
4.1.6 نتیجه گیری و جمع بندی 194
4.1.7 مراجع 194

4-2 ) مدلسازی سه بعدی پیل سوختی پلیمری همزمان با میدان خنک کاری

4.2.1 خلاصه 195
4.2.2 مقدمه 196
4.2.3 معادلات حاکم 197
4.2.4 اعتبارسنجی و حل مستقل از مش 199
4.2.5 نتایج 202
4.2.6 نتیجه گیری 207
4.2.7 مراجع 208

%

میزان رضایت

میزان رضایت افراد خریدار این بسته بعد از خرید

(نظر سنجی به وسیله ایمیل و یک هفته بعد ازخرید بسته انجام می گیرد)

قسمت هایی از فصل پنجم حذف آلاینده ها توسط پیل های سوختی

هیدروژن ساده ترین و فراوان ترین عنصر موجود در جهان است، اتم هیدروژن فقط از یک پروتون و یک الکترون تشکیل شده است . هیدروژن سوخت بسیار مناسبی است و می توان با سوزاندن آن گرما تولید کرد یا آن که از آن در وسیله ای به نام پیل سوختی استفاده کرد و الکتریسیته به وجود آورد. در هر دو حالت ، محصول فرعی این واکنش شیمیایی است. در نتیجه هیدروژن سوخت کاملاً تمیز و بدون آلایندگی است.هیدروژن منبع انرژی نیست چرا که برای تولید آن نیاز به انرژی داریم. اما بعضی از کارشناسان بر این باورند که در آینده می توان از این عنصر برای ذخیره و توزیع انرژی استفاده کرد.
پیل سوختی وسیله ای است که با ترکیب کردن هیدروژن و اکسیژن ، نیروی الکتریسیته تولید می کند . پیل سوختی شبیه یک باتری کار می کند و تا وقتی دارای اکسیژن و هیدروژن است ، می تواند الکتریسیته تولید کند . یک پیل سوختی از دو الکترود تشکیل شده است که توسط ماده ای به نام الکترولیت از یکدیگر جدا شده اند. هیدروژن به درون یکی از الکترود ها فرستاده و در آن جا به الکترون و پروتون تجزیه می شود. پروتون ها نیز از راه ماده ی الکترولیت ، به سوی الکترود دیگر می روند، اما در مورد الکترون ها چنین چیزی روی نمی دهد. در عوض الکترون ها پیش از آن که به سوی الکترود دیگر رانده شوند، پیل را ترک می کنند و پیش از آن که به الکترود دیگر بروند، جریان الکتریسیته تولید می کنند. سپس در الکترود دیگر، این الکترون ها با پروتون ها و اکسیژن ترکیب می شوند و محصول این واکنش شیمیایی آب است

فهرست کامل فصل پنجم حذف آلاینده ها توسط پیل های سوختی

5-1 ) بررسی حذف آلاینده ها توسط پیل سوختی میکروبی

5.1.1 چکیده 209
5.1.2 مقدمه 210
5.1.3 پیل سوختی 210
5.1.4 انواع پیل سوختی 211
5.1.5 پیل سوختی زیستی 211
5.1.6 پیل سوختی میکروبی 211
5.1.7 استفاده از آلاینده تولوئن به عنوان سوخت MFC 212
5.1.8 نتیجه گیری و جمع بندی 213
5.1.9 مراجع 213

5-2 ) بررسی استفاده از میکرو لایه متخلخل(MPL)در پیل سوختی غشا پلیمریو تاثیر آن بر عملکرد پیل

5.2.1 چکیده 215
5.2.2 مقدمه 216
5.2.3 تشریح مدل و معادلات حاکم 217
5.2.4 نتایج و بحث 218
5.2.5 جمع بندی 219
5.2.6 مراجع 220

5-3 ) مروری بر عملکرد پیل سوختی میکروبی و بررسی میزان تصفیه و تولید الکتریسیته با مطالعه موردی

5.3.1 چکیده 221
5.3.2 مقدمه 222
5.3.3 پیل های سوختی 222
5.3.4 انواع پیل های سوختی 222
5.3.5 پیل سوختی بیولوژیکی 222
5.3.6 مزایا پیل سوختی میکروبی 223
5.3.7 اجزای اصلی تشکیل دهنده یک MFC 223
5.3.8 مخزن کاتد 223
5.3.9 مخزن آند 224
5.3.10 غشای تبادل پروتون 224
5.3.11 عملکرد پیل سوختی میکروبی 224
5.3.12 انواع پیل سوختی میکروبی 224
5.3.13 مطالعه موردی 225
5.3.14 جمع بندی 226
5.3.15 مراجع 226

5-4 ) بررسی انرژی هیدروژنی و پیل سوختی به عنوان سوختی پاک و تحلیل آن

5.4.1 چکیده 227
5.4.2 مقدمه 228
5.4.3 مقایسه سه روش ذخیره هیدروژن 231
5.4.4 سیستم انرژی هیدروژن – فتو ولتائیک خودکفا در طالقان – ایران 232
5.4.5 چشم انداز آینده هیدروژن در بازار انرژی 232
5.4.6 طرح های مدل شده 240
5.4.7 نتیجه گیری 243
5.4.8 منابع 244
5.4.9 Abstract 246

منابع معرفی شده به صورت فایل Word وPDF در اختیار شما قرار می گیرد.

تومان70,000 تومان35,000افزودن به سبد خرید