50 در صد تخفیف ویژه برای این بسته پژوهشی به مدت محدود

005

روز

:

16

ساعت

:

27

دقیقه

:

04

ثانیه(s)

بسته جامع پژوهشی بررسی کاربردهای مختلف بیوپلیمرها

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه بسته جامع بررسی کاربردهای مختلف بیوپلیمرها است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

  • در فصل اول این پژوهش بسته جامع بررسی کاربردهای مختلف بیوپلیمرها بررسی شده است
  • در فصل دوم این پژوهش بسته جامع بررسی کاربردهای مختلف بیوپلیمرها بررسی شده است
  • در فصل سوم این پژوهش بسته جامع بررسی کاربردهای مختلف بیوپلیمرها بررسی شده است
  • در فصل چهارم این پژوهش بسته جامع بررسی کاربردهای مختلف بیوپلیمرها بررسی شده است

قسمت هایی از فصل اول کاربرد بیوپلیمرها در صنایع غذایی

در طی سال های اخیر تمایل به استفاده از بیوپلیمرهای زیست تخریب پذیر در تولید مواد بسته بندی، بسیار مورد توجه قرار گرفته است. یکی از کاربردهای بالقوه این بیوپلیمرها، تولید بسته بندی های فعال حاوی مواد ضدمیکروبی می باشد. بسته بندی فعال از مفاهیم جدید در بسته بندی مواد غذایی در پاسخ به درخواستهای مصرف کنندگان و گرایشات بازار توسعه یافته است. تکنولوژیهای جدید در بسته بندی مواد غذایی در راستای تولید صنعتی محصولات غذایی محافظت شده با روشهای ملایم تر، تازه، لذيذ و راحت با عمر انباری زیاد و کیفیت کنترل شده توسعه می یابند. در دهه های اخیر یکی از ابداعات در زمینه بسته بندی مواد غذایی بسته بندی های فعال و هوشمند است که بر پایه واکنشهای متقابل آزادانه با غذا و محیط غذا پایه گذاری شده که به کیفیت خوب، سالم، بی خطر و به کاهش آلودگی و مشکلات زیست محیطی میپردازد. در این تحقیق سعی بر آن است تا ضمن معرفی انواع مختلف بسته بندی مواد غذایی، مروری بر تحقیقات انجام شده در زمینه اثر بسته بندی های مختلف در پوشش های مواد غذایی صورت پذیرد.

فهرست کامل فصل اول کاربرد بیوپلیمرها در صنایع غذایی

1-1 ) مروری بر پوشش های خوراکی،تولید وکاربرد آنها درصنایع غذایی

1.1.1 چکیده 1
1.1.2 مقدمه 2
1.1.3 مزایا و معایب لفاف های خوراکی 2
1.1.4 لفاف های خوراکی را میتوان از 3 دیدگاه طبقه بندی نمود 3
1.1.5 آماده سازی فیلم های خوراکی 4
1.1.6 مهمترین ترکیبات مورد استفاده در لفاف های خوراکی 5
1.1.7 افزودنی ها 5
1.1.8 پلاستی سایزر 5
1.1.9 اتصال دهنده های عرضی 6
1.1.10 نتیجه گیری 6
1.1.11 منابع 7

1-2 ) نقش فیلم ها و پوشش های خوراکی زیست تخریب پذیر درمحوصلات غذایی

1.2.1 چکیده 14
1.2.2 مقدمه 15
1.2.3 انواع بسته بندی های خوراکی و تاریخچه استفاده از آنها 15
1.2.4 اجزای اصلی فیلم ها و پوشش های خوراکی فعال 17
1.2.5 پوشش ها و فیلم های برپایه پلی ساکارید 18
1.2.6 پوش ها وفیلم های برپایه پروتئین ها 18
1.2.7 عملکرد و کاربرد فیلم های خوراکی 19
1.2.8 خاصیت ممانعت کنندگی 19
1.2.9 ممانعت کنندگی دربرابر روغن 19
1.2.10 ممانعت کنندگی دربرابر باکتری ها 19
1.2.11 ایجاد خاصیت Glaze دربرخی محصولات غذایی 19
1.2.12 خواص ضد میکروبی و آنتی اکسیدانی بسته بندی های خوراکی و نقش آنها در جلوگیری از فساد وافزایش زمان ماندگاری و ایمنی محصول 20
1.2.13 نتیجه گیری 20
1.2.14 منابع 20

1-3 ) بسته بندی های نوین در حفظ میوه ها و سبزی های تازه برش خورده

1.3.1 چکیده 22
1.3.2 مقدمه 23
1.3.3 بسته بندی اتمسفر اصلاح شده با اکسیژن بالا 23
1.3.4 پوشش های خوراکی 24
1.3.5 نتیجه گیری 25
1.3.6 منابع 25

1-4 ) ویژگی های فیلم ها و پوشش های خوراکی

1.4.1 چکیده 27
1.4.2 مقدمه 28
1.4.3 انواع پوشش های خوراکی 28
1.4.4 آلژینات 28
1.4.5 پکتین 28
1.4.6 کاراگینان 28
1.4.7 نشاسته 28
1.4.8 دکسترین ها 29
1.4.9 مشتقات سلولز 29
1.4.10 صمغ های میکروبی 29
1.4.11 پوشش های پروتئینی 29
1.4.12 زئین 29
1.4.13 گلوتن 29
1.4.14 کازئین 30
1.4.15 پروتئین های آب پنیر 30
1.4.16 ژلاتین 30
1.4.17 پوشش های لیپیدی 30
1.4.18 فیلم های لیپیدی 30
1.4.19 استوگلیسیریدها 30
1.4.20 موم ها 31
1.4.21 ترکیبات فعال کننده سطح 31
1.4.22 پوشش های مرکب 31
1.4.23 مشکلات مربوط به پوشش های خوراکی 31
1.4.24 خصوصیات پوشش های طبیعی 31
1.4.25 خصوصیات ارگانولپتیک 32
1.4.26 خصوصیات مکانیکی 32
1.4.27 حلالیت در آب و چربی 32
1.4.28 نفوذ پذیری 32
1.4.29 ممانعت درمقابل نفوذگاز 32
1.4.30 مقاومت درمقابل نفوذ چربی وماده حل شدنی 32
1.4.31 مقاومت در مقابل نفوذ رطوبت 33
1.4.32 نتیجه گیری 33
1.4.33 منابع 33

1-5 ) ارزیابی خصوصیات مکانیکی فیلم متیل سلولز نی شده با عصاره گیاه بابا آدم

1.5.1 چکیده 35
1.5.2 مقدمه 36
1.5.3 فیلم های خوراکی 38
1.5.4 باباآدم 38
1.5.5 مروری بر ادبیات 38
1.5.6 مواد و روش ها 39
1.5.7 تهیه عصاره الکلی گیاه بابا آدم 39
1.5.8 ساخت فیلم 39
1.5.9 اندازه گیری ویژگی های مکانیکی فیلم ها 39
1.5.10 تجزیه وتحلیل آماری 39
1.5.11 نتایج و بحث 39
1.5.12 اندازه گیری مقاومت کششی 39
1.5.13 حداکثر کشش تاقبل از نقطه پارگی 40
1.5.14 منابع 40

1-6 ) بررسی امکان کاربرد نانوذرات در ارتقای قابلیت بیوپلیمرها در بسته بندی مواد غذایی

1.6.1 خلاصه 41
1.6.2 مقدمه 41
1.6.3 پلیمرهای زیستی 42
1.6.4 فیلم های خوراکی و تجزیه پذیر 42
1.6.5 کاربرد فیلم های خوراکی 42
1.6.6 اهمیت بهینه سازی ویژگی های فیلم های خوراکی 42
1.6.7 مشکل عمده فیلم های بیوپلیمری دراستفاده بعنوان بسته بندی 43
1.6.8 استفاده از نانو ذرات دربسته بندی 43
1.6.9 رایج ترین نانوذرات درصنایع غذایی 43
1.6.10 انواع نانو مواد 43
1.6.11 نانوکامپوزیت 43
1.6.12 تقویت کننده های نانو درمواد بسته بندی 44
1.6.13 منابع 44

1-7 ) استفاده از آنغوزه و نانوذرات روی اکسید درتهیه فیلم بسته بندی زیست تخریب پذیر و تاثیر آنها برخواص ضدمیکروبی،فیزیکی و شیمیایی

1.7.1 خلاصه 46
1.7.2 مقدمه 46
1.7.3 مواد و روش ها 47
1.7.4 مواد 47
1.7.5 تجهیزات مورد استفاده 48
1.7.6 تهیه فیلم 48
1.7.7 فعالیت ضد میکروبی 48
1.7.8 آماده سازی محیط کشت ها وانجام آزمایش های میکروبی 48
1.7.9 بررسی خصوصیات ضد میکروبی فیلم زیست تخریب پذیر 48
1.7.10 اندازه گیری ضخامت فیلم های زیست تخریب پذیر 49
1.7.11 شفافیت 49
1.7.12 حلالیت در آب 49
1.7.13 اندازه گیری خواص مکانیکی فیلم های زیست تخریب پذیر 49
1.7.14 مطالعه ریز ساختار با میکروسکوپ الکترونی روبشی 49
1.7.15 تجزیه و تحلیل آماری 50
1.7.16 نتایج و بحث 50
1.7.17 خاصیت ضد میکروبی فیلم خوراکی درمحیط آگار 50
1.7.18 ضخامت فیلم ها 50
1.7.19 شفافیت 52
1.7.20 حلالیت درآب 52
1.7.21 خواص مکانیکی فیلم ها 52
1.7.22 بررسی و مقایسه ریزساختار با میکروسکوپ الکترونی روبشی 52
1.7.23 نتیجه گیری 53
1.7.24 مراجع 53

1-8 ) بررسي انواع بسته بندي مواد غذايي

1.8.1 چکیده 56
1.8.2 مقدمه 56
1.8.3 فيلم هاي خوراكي فعال 57
1.8.4 بسته بندی آنتی باکتریال 57
1.8.5 بسته بندي نانو كامپوزيت ها و نانو بيو كامپوزيت ها 58
1.8.6 نتیجه گیری 59
1.8.7 منابع 59

1-9 ) غني سازي كيكهاي فاقد گلوتن پوشش داده شده بابيوپليمرهاي خوراكي بوسيله بتاكاروتن

1.9.1 چکیده 61
1.9.2 مقدمه 62
1.9.3 مواد و روش ها 62
1.9.4 روش اندازه گ يري مقدار بتاكاروتن 63
1.9.5 نتایج و بحث 64
1.9.6 نتیجه گیری کلی 65
1.9.7 مراجع 65

i

ارجاع دهی و رفرنس نویسی

تمام مطالب این بسته مطابق با استاندارد های دانشگاههای وزارت علوم ایران رفرنس دهی شده اند و هیچ قسمتی از بسته وجود ندارد که بدون منبع باشد.

نگارش گروهی

در نگارش و جمع آوری این بسته آموزشی کارشناسان مربوطه ما را همراهی کرده اند.کار گروهی بستر بهتری برای پژوهش فراهم میکند.

<

معرفی منبع برای ادامه پژوهش

در این بسته بیش از 1000 مقاله و منبع در این زمینه معرفی شده است که می توان از آنها برای ادامه مسیر پژوهشی استفاده کرد.

Z

پاسخ به سوالات و پشتیبانی علمی

در قسمت دیدگاه ها  اماده پاسخگویی به سوالات احتمالی شما در حد توان علمی خود هستیم.در صورت نیاز شماره تماس برای ارتباط با محققین برای شما ارسال می گردد.

بخش هایی از فصل دوم بیوپلیمر ها و کاربرد آن در منسوجات پزشکی

پلی ساکاریدها (بیوپلیمرها مورد بررسی در این سمینار) از اتصال واحدهای مونوساکاریدها با هم و ایجاد زنجیر طولانی تشکیل شده اند. تعدادی از این پلی ساکاریدها در واکنش های بیوشیمی شرکت می کنند. هرچند ، توضیح دادن ، مکانیزم فعالیت بیولوژیکی زنجیر ساکارید بسیار مشکل است و دلیل این سختی ها به خاطر ساختار شیمیایی و ناخالصی های موجود می باشد. در این سمینار کاربرد چهار پلی ساکارید ( الجينات ، کیتین و کایتوزان ، سلولز باکتریایی ) در منسوجات پزشکی مورد بررسی قرار گرفته شده است.
الجينات به طور فراوان در طبیعت یافت شده است. اگرچه الجينات به وسیله ی روش های میکروبی تولید شده ، ولی در حال حاضر بیشترین تولید الجينات از جلبک دریایی قهوه ای رنگ است.
کیتین تا حدودی یک مولکول قدیمی به شمار می رود ، که به طور شیمیایی در فسیل حشرات یافت شده است. دوازده سال بعد اودیر در حشرات کیتین را بدست آورد و در سال ۱۸۵۹ رو گرت کیتین را دی استیله کرد و کایتوزان را تولید نمود.
سلولز فراوانترین بیوپلیمر بر روی زمین است ، جزء اصلی ساختار گیاهان است ، اما یک نمونه از پلیمرهای میکروبی هم به شمار می رود.

فهرست کامل فصل دوم بیوپلیمر ها و کاربرد آن در منسوجات پزشکی

2-1) بیوپلیمرها و کاربرد آنها در منسجوات پزشکی

2.1.1 فصل اول:کلیات 79
2.1.1.1 کاربرد نساجی درپزشکی 80
2.1.2 فصل دوم:بیوپلیمرها و کاربرد آنها درمنسوجات پزشکی 83
2.1.2.1 آلجینات 84
2.1.2.2 ساختارشیمیایی آلجینات 84
2.1.2.3 تولید بیوپلیمر آلجینات 86
2.1.2.4 خصوصیات فیزکی آلجینات 88
2.1.2.5 کاربردهای کلی آلجینات 90
2.1.2.6 کاربردهای پزشکی وداروسازی آلجینات 91
2.1.2.7 کاربردهای نساجی آلجینات 94
2.1.2.8 کاررد آلجینات درچاپ نساجی 94
2.1.2.9 بررسی اثر آغشته سازی روی و آلجینات برروی پارچه های پنبه ای 94
2.1.2.10 تولید الیاف آلجینات کلسیم و بررسی رسوب فسفات آهک متبلور برروی الیاف آلجینات کلسیم با قطر متوسط 5 میکرومتر به صورت در کشور ژاپن تولید شده سات 96
2.1.2.11 عمل آوری الیاف با محلول هیدروکسید کلسیم 97
2.1.2.12 قراردادن الیاف درمایعی با غلظت شبیه غلظت پلاسمای خون 97
2.1.2.13 تولید نانوالیاف ازمخلوط آلجینات سدیم-پلی اتیلن اکساید 99
2.1.2.14 کیتین و کایتوزان 102
2.1.2.15 ساختار شیمیایی کیتین و کایتوزان 102
2.1.2.16 تولید بیوپلیمر کیتین و کایتوزان 103
2.1.2.17 خصوصیات فیزیکی کیتین و کایتوزان 105
2.1.2.18 مشتقات کیتین و کایتوزان 105
2.1.2.19 کاربردهای کلی کیتین و کایتوزان 107
2.1.2.20 کاربردهای پزشکی کیتین و کایتوزان 108
2.1.2.21 کاربردهای نساجی کیتین و کایتوزان 110
2.1.2.22 عمل آوری پنبه با کایتوزان و تاثیر آن بررنگ پذیری لیف با رنگزاهای راکتیو 110
2.1.2.23 الیاف،منسوجات و پارچه های بی بافت کیتین و کایتوزان 110
2.1.2.24 الکتروریسی نانوالیاف کیتین و دی استیله کردن این نانو الیاف ها 113
2.1.2.25 تولید نانو الیاف دوجزئی ونانو الیاف متخلل کایتوزان 115
2.1.2.26 سلولز باکتریایی 118
2.1.2.27 ساختار شیمیایی سلولز باکتریایی 118
2.1.2.28 تولید بیوپلیمر سلولز باکتریایی 120
2.1.2.29 خصوصیات سلولز باکتریایی 123
2.1.2.30 کاربردهای کلی سلولز باکتریایی 125
2.1.2.31 کاربردهای صنعتی سلولز باکتریایی 125
2.1.2.32 کاربردهای غذایی سلولز باکتریایی 127
2.1.2.33 کاربردهای پزشکی-نساجی سلولز باکتریایی 127
2.1.2.34 پوشش های بهبود زخم آغشته به سلولز باکتریایی 127
2.1.2.35 پوشش های بهبود ضد زخم سلولز باکتریایی 129
2.1.2.36 تولید رگ مصنوعی ازسلولز باکتریایی 130
2.1.3 فصل سوم:نتیجه گیری 135
2.1.3.1 نتیجه گیری 136
2.1.3.2 پیوست ها 137
2.1.3.3 منابع و ماخذ 138
2.1.3.4 Abstract 140

تعداد صفحه بسته آموزشی

تعداد منابع معرفی شده برای ادامه کار

تعداد پشتیبانان مخصوص این فایل

قسمت هایی از فصل سوم اثر بیوپلیمرها در کاهش آلودگی محیط زیست

امروزه تولید و استفاده از مواد غیرقابل تجزیه یا پلیمرهای نفتی در صنایع مختلف به ویژه بسته بندی مواد غذایی رشد چشمگیری داشته است. مهمترین مشکل در استفاده از این قبیل پلیمرها، عدم زیست تخریب پذیری و مشکلات ناشی از دفع ضایعات حاصل از آنهاست که به یک چالش در حفاظت از محیط زیست بدل شده است. به همین علت استفاده از بیوپلیمرها با توجه به ماهیت زیست سازگاری و زیستتخریب پذیری، به عنوان گزینه بسیار مناسبی برای بسته بندی موادغذایی می باشد. اما برخی ویژگیهای نامناسب پلیمرهای زیست تخریب پذیر، همانند شکنندگی، دمای تخریب حرارتی پایین، نفوذ پذیری بالا در مقابل گاز و بخار آب، مقاومت ضعیف در فرآیندهای عمل آوری طولانی مدت استفاده از آنها را در مقیاس صنعتی محدود و در برخی موارد امکان ناپذیر نموده است. ورود نانوتکنولوژی به عرصه پلیمرهای زیست تخریب پذیر و تولید نانوکامپوزیت ها زیست تخریب پذیر نه تنها راهی برای غلبه بر کاستی های ذاتی بیوپلیمرها محسوب می شود، بلکه هزینه بهره وری از آنها را نیز کاهش خواهد داد و استفاده از آنها را به عنوان پوشش بسته بندی مواد غذایی امکان پذیر می نماید، ضمن آنکه آلودگی های محیط زیستی ناشی از زباله های پلاستیکی را به حداقل خواهد رساند. در این مقاله نانو کامپوزیتهای زیست تخریب پذیر در صنعت بسته بندی مواد غذایی معرفی و نقش آنها در حفاظت از محیط زیست بررسی شده است.

فهرست کامل فصل سوم اثر بیوپلیمرها در کاهش آلودگی محیط زیست

3-1 ) کاهش آلودگی محیطزیست از طریق جایگزینی بسته بنديهاي پلاستیکی با بسته بنديهاي زیست تخریب پذیر

3.1.1 چکیده 143
3.1.2 مقدمه 143
3.1.3 پلیمرهاي زیست تجزیهپذیر به کار رفته در صنایع غذایی 147
3.1.4 مزایاي استفاده از فیلمها و پوششهاي زیستتخریبپذیر براي بستهبندي مواد غذایی 147
3.1.5 منابع 148

3-2 ) بررسی چند نمونه از پلاستیکهای زیست تخریب پذیر

3.2.1 چکیده 149
3.2.2 مقدمه 150
3.2.3 پلاستیک 152
3.2.4 انواع پلاستیک 152
3.2.5 ترموپلاستیک 152
3.2.6 ترموست ها 153
3.2.7 معضلات ناشی از به کارگیری پلیمرهای تولید شده از مشتقات نفتی 153
3.2.8 پیشرفتهای فناورانه در تولید پلاستیکهای جدید 154
3.2.9 زیست پلیمرها 154
3.2.10 انواع پلیمرهای زیست تخریب پذیر 155
3.2.11 انواع بیوپلیمرهای باکتریایی 155
3.2.12 پلی اتیلن ترفتالات یکی از پرمصرفترین انواع پلاستیک 156
3.2.13 پلی لاکتیک اسید 157
3.2.14 پلی هیدروکسی آلکانواتها 159
3.2.15 مزایای پلیمرهای زیست تخریبپذیر 160
3.2.16 نتیجه گیری 161
3.2.17 منابع 162

3-3 ) نانو کامپوزیت های زیست تخریب پذیر درصنعت بسته بندی مواد غذایی ونقش آنها در کنترل آلودگی محیط زیست

3.3.1 چکیده 164
3.3.2 مقدمه و هدف 164
3.3.3 پلیمرهای زیست تخریب پذیر 165
3.3.4 نانوکامپوزیت های برپایه پلیمرهای زیست تخریب پذیر 167
3.3.5 نانوبیوکامپوزیت ها و صنعت بسته بندی مواد غذایی 167
3.3.6 بحث و نتیجه گیری 168
3.3.7 منابع 168

قسمت هایی از فصل چهارم بررسی بیوپلیمرها در صنایع نفتی

امروزه بخش بزرگی از مواد استفاده شده در صنعت بسته بندی از فرآوردهای نفتی و پتروشیمی به دست می آیند که غیر قابل تجزیه در طبیعت بوده و مشکل زیست محیطی ایجاد می کنند از این رو محققین همواره به دنبال راه حل هایی برای این موضوع می باشند. رشد روز افزون محصولات زیستی و توسعه تکنولوژی های نوین سبب کاهش وابستگی به استفاده از سوخت های فسیلی گردیده است. در چند دهه اخیر میزان توجه و علاقه افراد به استفاده از بیوپلیمرها به دلیل افزایش بیشتر آگاهی مصرف کنندگان، افزایش قیمت نفت خام، افزایش آلودگی های زیست محیطی و تجزیه ناپذیر بودن پلیمرهای نفتی و توجه به گرمای جهانی افزایش یافته است و سبب شده تلاش های فراوانی در جهت تولید مواد بسته بندی با منشاء طبیعی (پروتئین، چربی و کربوهیدرات به صورت فیلم یا پوشش صورت گرفته است. اینگونه بیوپلیمرها در مقایسه با استفاده از پلاستیک ها اثرات مخرب کمتری بر محیط زیست دارند.

فهرست کامل فصل چهارم بررسی بیوپلیمرها در صنایع نفتی

4-1 ) مروری بر مکانیسم تولید و تخریب پلیمرهای زیست تخریب پذیر

4.1.1 چکیده 170
4.1.2 مقدمه 170
4.1.3 پلیمرهای زیست تخریب پذیر 171
4.1.4 ساختار پلیمرهای زیست تخریب پذیر 172
4.1.5 سنتز پلیمرهای زیست تخریب پذیر 173
4.1.6 مکانیسم شکست بیوپلیمرها 174
4.1.7 طبقهبندی بیوپلیمرهای مورد استفاده در بستهبندی زیستی 174
4.1.8 بیوپلیمرهای زیستی طبیعی 174
4.1.9 بیوپلیمرهای زیستی سنتزی 175
4.1.10 تخریب پلیمر 175
4.1.11 فرسایش پلیمر 175
4.1.12 نتیجه گیری 176
4.1.13 مراجع 176
4.1.14 Abstract 178

4-2 ) نقش میکروارگانیسم ها در ازدیاد برداشت نفت

4.2.1 چکیده 179
4.2.2 مقدمه 180
4.2.3 آزمایشات مهم مورد بررسی در روش میکروبی 181
4.2.4 غربال گری باکتری ها برای تولید بیوسورفکتانت 181
4.2.5 پایداری بیوسورفکتانت 181
4.2.6 مطالعه در زمینه امولسیونی کردن و پراکنده کردن نفت 182
4.2.7 تاثیر شوری،دما،،PHبر روی تولید بیوسورفکتانت 183
4.2.8 تولید و ضریب عملکرد بیوسورفکتانت در حضور مواد هیدروکربنی 185
4.2.9 بهینه سازی ترکیب سورفکتانت 185
4.2.10 نتیجه گیری 185
4.2.11 منابع 186

4-3 ) مروری برکاربرد میکروب ها در ازدیاد برداشت نفت

4.3.1 خلاصه 188
4.3.2 مقدمه 188
4.3.3 برداشت اولیه 189
4.3.4 برداشت ثانویه 189
4.3.5 برداشت ثالثیه 189
4.3.6 روش ازدیاد برداشت میکروبی 190
4.3.7 ویژگی های مطلوب باکتری ها برای استفاده در MEOR به شرح ذیل میباشد 191
4.3.8 پارامترهای موثر درازدیاد برداشت میکروبی 192
4.3.9 مزایا و معایب روش MEOR 193
4.3.10 انواع باکتری های مورد استفاده درازدیاد برداشت نفت 195
4.3.11 نتیجه گیری 197
4.3.12 مراجع 198

%

میزان رضایت

میزان رضایت افراد خریدار این بسته بعد از خرید

(نظر سنجی به وسیله ایمیل و یک هفته بعد ازخرید بسته انجام می گیرد)

منابع معرفی شده به صورت فایل PDF در اختیار شما قرار می گیرد.

تومان70,000 تومان35,000افزودن به سبد خرید