50 در صد تخفیف ویژه برای این بسته پژوهشی به مدت محدود

005

روز

:

16

ساعت

:

27

دقیقه

:

04

ثانیه(s)

بسته جامع پژوهشی بررسی کمانش و خواص در تیر و پوسته های پیزوکامپوزیتی و پیزوالکتریک

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه بررسی کمانش و خواص در تیر و پوسته های پیزوکامپوزیتی و پیزوالکتریک است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

  • در فصل اول این پژوهش تحلیل ارتعاشی، تنشی تیر و مواد کامپوزیتی بررسی شده است
  • در فصل دوم این پژوهش بررسی خواص نانو کامپوزیت های پیزوالکتریک بررسی شده است
  • در فصل سوم این پژوهش برداشت انرژی از تیر پیزوکامپوزیتبررسی شده است
  • در فصل چهارم این پژوهش برداشت انرژی از تیر پیزوکامپوزیت بررسی شده است
  • در فصل پنجم این پژوهش کمانش حرارت در تیر پیزوکامپوزیت بررسی شده است

قسمت هایی از فصل اول تحلیل ارتعاشی، تنشی تیر و مواد کامپوزیتی

در این مقاله تعیین ضریب شدت تنش در صفحه ی کامپوزیتی پیزوالکتریک ترکدار تحت ضربه، با استفاده از روش اجزاء محدود در نرم افزار آباکوس انجام می شود. بررسی تأثیر طول ترک و شدت ضربهی وارده بر لبه های ترک حائز اهمیت خواهد بود. در فرآیند تحلیل از صحه سنجی با منابع موجود استفاده می شود به این صورت که در ابتدا ترک روی ورق پیزوالکتریک دارای رفتار ارتوتروپیک که قبلا با روش های موجود دیگر و در منابع معتبر بررسی شده است، با استفاده از روش مورد نظر (المان محدود) نیز بررسی می شود. نتایج تطبیقی خوبی با درصد خطاهای کمی برای این نمونه ها به دست آمده است. پس از حصول اطمینان از صحت روش بر روی این مسائل، مدل سازی ورق کامپوزیتی پیزوالکتریک محدود، که امری نو در حوزه ی کامپوزیت های پیزوالکتریک صفحه محدود است، با استفاده از روش المان محدود صورت می گیرد. نتایج نهایی نشان می دهد که طول ترک و اندازه ضربه وارده بر ضریب شدت تنش تاثیر گذار است. همچنین طول ترک بر زمان رسیدن به ضریب شدت تنش ماکزیمم اثر گذاشته ولی اندازه ضربه وارده تاثیری بر این عامل ندارد.

فهرست کامل فصل اول تحلیل ارتعاشی، تنشی تیر و مواد کامپوزیتی

1-1 ) بررسی ارتعاشات آزاد واجباری تیر تیموشنیکو کامپوزیت با لایه های پیزوالتریک

1.1.1 چکیده 1
1.1.2 مقدمه 1
1.1.3 مدل سازی و استخراج،معادلات حرکت 1
1.1.4 روابط پیزوالکتریک 2
1.1.5 روابط لایه کامپوزیت 2
1.1.6 روابط لایه حسگر 2
1.1.7 روابط لایه عملگر 3
1.1.8 معادله حرکت تیر 3
1.1.9 صحه گذاری نتایج 4
1.1.10 نتایج ارتعاش اجباری 5
1.1.11 مراجع 6
1.1.12 پیوست 6

1-2 ) بررسی خیز و کمانش تیر کامپوزیتی با لایه های پیزوالکتریک

1.2.1 چکیده 8
1.2.2 مقدمه 8
1.2.3 معادلات حاکم 8
1.2.4 تیر دو سر لولا 10
1.2.5 نتایج و صحت سنجی 10
1.2.6 تیر یک سر گیردار 10
1.2.7 تحلیل کمانش ستون کامپوزیتی تحریک شده بالایه های پیزوالکتریک 12
1.2.8 جمع بندی و نتیجه گیری 13
1.2.9 مراجع 13

1-3 ) تأثیر شرایط مرزی بر روی کنترل فعال ارتعاشات صفحات متشکل از مواد مرکب توسط لایه های پیزوالکتریک

1.3.1 چکیده 14
1.3.2 مقدمه 14
1.3.3 مواد پیزوالکتریک 14
1.3.4 معادلات حاکم بر مواد پیزوالکتریک 15
1.3.5 روابط تعادل الکتریکی و مکانیکی 15
1.3.6 تئوری کلاسیک صفحه 15
1.3.7 معادلات اجزاء محدود 16
1.3.8 طراحی کتنرلر PID 17
1.3.9 صحت سنجی نتایج 17
1.3.10 فضای حالت 17
1.3.11 فرکانس های طبیعی 18
1.3.12 مقایسه نتایج مدل کاهش یافته مورد بررسی با مرجع 18
1.3.13 بررسی شرایط مرزی مختلف 19
1.3.14 نتیجه گیری 21
1.3.15 مراجع 21

1-4 ) بررسی ضریب شدت تنش دینامیکی کامپوزیت پیزوالکتریک تحت ضربه

1.4.1 خلاصه 22
1.4.2 مقدمه 22
1.4.3 صحت سنجی 23
1.4.4 شبیه سازی کامپوزیت پیزوالکتریک ونتایج آنها صفحات 25
1.4.5 بررسی تاثیر طول ترک بر ضریب شدت تنش 26
1.4.6 بررسی شدت ضربه وارده،برروی ضریب شدت تنش کامپوزیت پیزوالکتریک 28
1.4.7 نتیجه گیری 29
1.4.8 مراجع 29

1-5 ) کنترل ارتعاشات آزاد پوسته هاي استوانه ای کامپوزیتی پیزوالکتریک به روش حل دقیق با استفاده از فیدبک سرعت و جابجایی

1.5.1 چکیده 31
1.5.2 مقدمه 31
1.5.3 معادلات دکلی یتعادل یکینام پوسته استوانه اي 31
1.5.4 روش حل و نتیجه گیری 32
1.5.5 مراجع 34

1-6 ) تأثیر قرارگیري حالات مختلف وصله هاي پیزوالکتریک بر روي کنترل فعال ارتعاشات صفحات متشکل از مواد مرکب

1.6.1 چکیده 35
1.6.2 مقدمه 35
1.6.3 مواد پیزوالکتریک و معادلات حاکم بر آن 35
1.6.4 روابط تعادل الکتریکی و مکانیکی 35
1.6.5 صحت سنجی نتایج 35
1.6.6 بررسی قرارگیري حالات مختلف وصلههاي پیزوالکتریک 36
1.6.7 نتیجه گیری 36

1-7 ) بررسی ارتعاشات پوسته استوانه اي چند لایه با لایه پیزوالکتریک

1.7.1 چکیده 37
1.7.2 مقدمه 37
1.7.3 معادلات فضا-حالت 38
1.7.4 معادلات کاربردي 41
1.7.5 نتایج عددي و بحث پیرامون آن 42
1.7.6 پیوست 46
1.7.7 مراجع 47

i

ارجاع دهی و رفرنس نویسی

تمام مطالب این بسته مطابق با استاندارد های دانشگاههای وزارت علوم ایران رفرنس دهی شده اند و هیچ قسمتی از بسته وجود ندارد که بدون منبع باشد.

نگارش گروهی

در نگارش و جمع آوری این بسته آموزشی کارشناسان مربوطه ما را همراهی کرده اند.کار گروهی بستر بهتری برای پژوهش فراهم میکند.

<

معرفی منبع برای ادامه پژوهش

در این بسته بیش از 1000 مقاله و منبع در این زمینه معرفی شده است که می توان از آنها برای ادامه مسیر پژوهشی استفاده کرد.

Z

پاسخ به سوالات و پشتیبانی علمی

در قسمت دیدگاه ها  اماده پاسخگویی به سوالات احتمالی شما در حد توان علمی خود هستیم.در صورت نیاز شماره تماس برای ارتباط با محققین برای شما ارسال می گردد.

بخش هایی از فصل دوم بررسی خواص نانو کامپوزیت های پیزوالکتریک

در این مقاله تحلیل رفتار ارتعاشی پوسته های کامپوزیتی استوانه ای مجهز به لایه های سنسور و عملگر پیزو الکتریک مورد بررسی قرار گرفته است. به منظور کاهش ارتعاش، از یک کنترل تناسبی فیدبک سرعت و جابجایی در تعامل با لایه های حسگر و عملگر سود جسته شده است. فرمولبندی بر اساس تئوری FSDT برای پوسته های کامپوزیتی انجام شده است. از روش حل دقیق فوریه برای حل زمانی معادلات مربوطه استفاده گردیده است. مشخصه های فرونشست ارتعاشات لایه های کامپوزیتی در حوزه زمان و فرکانس و تاثیر پارامترهای بهره های کنترلی در شرایط تکیه گاهی ساده به وسیله اعمال ولتاژ متغییر از طریق فیدبک سرعت و جابجایی مورد بررسی قرار گرفته است.

فهرست کامل فصل دوم بررسی خواص نانو کامپوزیت های پیزوالکتریک

2-1) تحلیل غیرخطی تیر کامپوزیتی با لایه های پیزوالکتریک تحت بار الکتریکی

2.1.1 چکیده 48
2.1.2 مقدمه 48
2.1.3 معادلات حاکمه 49
2.1.4 نتایج عددی 51
2.1.5 نتیجه گیری و جمع بندی 54
2.1.6 مراجع 55
2.1.7 پیوست 55

2-2) بررسي رابطه تركيب و دمای بهینه زینتر کامپوزیت نایوبات پتاسيم سديم - هيدروكسي آپاتيت با خواص پيزوالكتريك

2.2.1 چکیده 56
2.2.2 مقدمه 56
2.2.3 آزمایشات تجربی 58
2.2.4 نتایج و بحث 59
2.2.5 نتیجه گیری 63
2.2.6 مراجع 64

2-3) ارزیاتی خواص مکانیکی و الکتریکی نانو کامپوزیتهای پیسوالکتریک PZT/Al2O3 تولیذ شذه ته روش متالورشی پودر

2.3.1 چکیده 65
2.3.2 مقدمه 66
2.3.3 روش تحقیق 66
2.3.4 نتایج و بحث 68
2.3.5 نتیجه گیری 75
2.3.6 مراجع 76
2.3.7 Abstract 78

2-4) پیزوسرامیک نوین نانوکامپوزیتی باریم تیتانات–شیشه ی زیست فعال برای مهندسی بافت استخوان

2.4.1 چکیده 79
2.4.2 مقدمه 80
2.4.3 مبانی نظری پژوهش 81
2.4.4 پیشینه پژوهش 81
2.4.5 روش پژوهش 82
2.4.6 تجزیه و تحلیل داده ها 84
2.4.7 نتیجه گیری 89
2.4.8 منابع 91
2.4.9 Refrence 92

2-5) تاثر افزودن نانو ذرات ZnO برخواص مکانیکی و الکتریکی نانو کامپوزیت های پیزوالکتریک تیتانات زیرکونات سرب(PZT)

2.5.1 چکیده 93
2.5.2 مقدمه 94
2.5.3 روش تحقیق 94
2.5.4 نتایج و بحث 96
2.5.5 نتیجه گیری 106
2.5.6 مراجع 107

تعداد صفحه بسته آموزشی

تعداد منابع معرفی شده برای ادامه کار

تعداد پشتیبانان مخصوص این فایل

قسمت هایی از فصل سوم برداشت انرژی از تیر پیزوکامپوزیت

نیاز به تأمین انرژی در مدارهای کم مصرف الکتریکی نظیر حس گرها، سامانه های بیسیم و ماهواره ها در سال های اخیر مورد توجه محققان زیادی قرار گرفته است. در میان منابع مختلف انرژی محیطی، ارتعاشات مکانیکی به دلیل رخداد آن در بسیاری از سازه های مکانیکی، کاربرد بسیاری پیدا کرده است. از بین روش های گوناگون برداشت انرژی از ارتعاشات محیطی، روش استفاده از مبدل پیزوالکتریک به دلیل قابلیت ساخت آن در ابعاد مختلف، از روش های کارآمد برداشت انرژی است. اگرچه خصوصیات بخش غیر پیزوالکتریکی سازه برداشت کننده انرژی از اهمیت بالایی برخوردار است، تاکنون تحقیقی بر روی استفاده از مواد کامپوزیتی در این بخش از سازه انجام نشده است. بنابراین در تحقیق حاضر، تولید انرژی الکتریکی از ارتعاشات آزاد تیر کامپوزیتی با یک لایه پیزوالکتریک مورد بررسی قرار گرفته است. لازم به توضیح است که بسیاری از سازه های کامپوزیتی را می توان بصورت یک تیر فرض کرده و مورد تحلیل قرار داد. لذا در ابتدا، با فرض تیر اویلر -برنولی، معادلات حرکت سیستم به صورت تحلیلی به دست آمده و سپس با استفاده از روش کانتروویچ، فرکانس های طبیعی برای ۳ مد اول ارتعاشی سیستم محاسبه شده اند و نتایج بصورت ولتاژ و جریان خروجی ارائه گردیده اند. در ادامه تأثیر زاویه الیاف و نحوه چیدمان لایه های تیر کامپوزیتی به همراه لایه پیزوالکتریک بر میزان برداشت انرژی بررسی شده است. جهت صحت سنجی، نتایج تحلیلی با نتایج حاصل از مدل سازی اجزای محدود مقایسه شده اند که خطای نسبی کمی را نشان میدهند. نتایج به دست آمده نشان می دهد که با استفاده از مواد کامپوزیتی و با طراحی مناسب لایه چینی و زاویه الیاف لایه ها می توان مدول الاستیسیته معادل متفاوتی در تیر کامپوزیتی ایجاد نمود که در نتیجه، فرکانس طبیعی سیستم و میزان برداشت انرژی هم تغییر خواهد کرد. مطابق نتایج بدست آمده، با افزایش مدول الاستیسیته تیر کامپوزیتی در راستای آن، میزان برداشت انرژی به مقدار قابل توجهی بهبود می یابد. بنابراین استفاده از مواد کامپوزیتی علاوه بر خواص مکانیکی برتر آن، برداشت انرژی مناسبی را نیز در مقایسه با مواد همسانگرد موجب می شوند.

فهرست کامل فصل سوم برداشت انرژی از تیر پیزوکامپوزیت

3-1 ) برداشت انرژی از تیر کامپوزیتی دارای لایه پیزوالکتریك

3.1.1 چکیده 109
3.1.2 مقدمه 109
3.1.3 بیان معادلات حاکم 110
3.1.4 حل معادلات 112
3.1.5 مدل سازی اجزا محدود 112
3.1.6 بحث و نتایج 112
3.1.7 نتیجه گیری 114
3.1.8 مراجع 114

قسمت هایی از فصل چهارم کمانش حرارت در تیر پیزوکامپوزیت

بررسی رفتار تیر پیزو کامپوزیت تحت کمانش حرارتی موضوعی است که، در این تحقیق به بررسی و مطالعه آن می پردازیم
در این راستا، در ابتدا و در فصل اول، به صورت فهرست وار مطالعات و تحقیقات انجام شده توسط محققین مختلف در زمینه های نزدیک به موضوع مورد مطالعه را بر می شماریم در ادامه و در فصل دوم، مختصری در مورد مواد هوشمند که مواد پیزو الکتریک نمونه ای از آنهاست، بیان می کنیم و سپس به آنالیز تیر تحت کمانش، می پردازیم. در این بخش هم از روش آنالیز هندسی و هم از روش حداقل انرژی پتانسیل برای بدست آوردن معادلات حرکت بهره خواهیم برد پیش کمانش و کمانش تیر موضوع اصلی مورد مطالعه ماست؛ که در فصل سوم به آن، خواهیم پرداخت. یکی از پارامترهای تاثیر گذار بر روی کمانش تیر، مساله شرایط مرزی آن است؛ به گونه ای که با اعمال شرایط مرزی مختلف به تیر، نیروی بحرانی کمانش آن تغییرات زیادی خواهد نمود. خواهیم دید که نحوه و چگونگی اعمال شرایط مرزی، چگونه بر روی نیروی حرارتی و دمای بحرانی کمانش تیر تاثیر می گذارد. در فصل چهارم، به اعمال نیروی حرارتی به تیر کامپوزیت می پردازیم و نتایج حاصله را با نتایج دو نفر از محققینی که در زمینه بسیار نزدیک به این تحقیق کار نموده اند صحت سنجی می کنیم اینکه آیا افزودن لایه پیزو به تیر کامپوزیت باعث بهبود خواص آن در جهت بالا رفتن نیروی بحرانی کمانش می شود یا خیر و آیا اینکه، اعمال ولتاژ به این مواد در تیر پیزوکامپوزیت چه قدر می تواند بر روی رفتار سازه تاثیر بگذارده را در همین فصل، با انجام محاسبات عددی در خواهیم یافت در نهایت و در فصل پنجم نتایج حاصله را جمع بندی خواهیم کرد.

فهرست کامل فصل چهارم کمانش حرارت در تیر پیزوکامپوزیت

4-1 ) تحلیل ارتعاشات اجباري تیر کامپوزیتی چند لایه همراه با سنسورهاي پیزوالکتریک جهت برداشت انرژي

4.1.1 چکیده 115
4.1.2 مقدمه 115
4.1.3 روش حل و فرضیه ها 115
4.1.4 مبانی تئوریک 115
4.1.5 نتایج و بحث 116
4.1.6 نتیجه گیری 116
4.1.7 مراجع 116

4-2 ) کمانش حرارتی در تیر پیزو کامپوزیت

4.2.1 فصل اول:پیشینه تحقیق 130
4.2.1.1 مختصری بر مطالعات محققین 131
4.2.2 فصل دوم:کلیات 139
4.2.2.1 آشنایی با مواد پیزوالکتریک 140
4.2.2.2 مواد هوشمند 140
4.2.2.3 مقدمه ای بر کامپوزیت ها 142
4.2.2.4 پیزوالکتریسیته 143
4.2.2.5 مواد پیزوالکتریک 144
4.2.2.6 کاربردها 145
4.2.2.7 فرایند تولید 146
4.2.2.8 آنالیز تیر 148
4.2.2.9 آنالیز هندسی 148
4.2.2.10 آنالیز از روش حداقل انرژی پتانسیل 150
4.2.2.11 کلیات 150
4.2.2.12 معادلات حرکت 152
4.2.3 فصل سوم:تحلیل مساله 154
4.2.3.1 پیش کمان تیر 155
4.2.3.2 کمانش تیر 157
4.2.3.3 جمع بندی 161
4.2.3.4 بررسی شرایط مرزی مختلف 162
4.2.3.5 شرایط مرزی گیردار-گیردار 162
4.2.3.6 شرایط مرزی ساده-ساده 164
4.2.3.7 شرایط مرزی ساده-گیردار 166
4.2.3.8 شرایط مرزی رولر-گیردار 168
4.2.3.9 شرایط مرزی رولر-ساده 170
4.2.3.10 جمع بندی 172
4.2.4 فصل چهارم:اعمال تنش های حرارتی 173
4.2.4.1 بدست آوردن نیروی حرارتی 174
4.2.4.2 مقایسه و صحت سنجی نتایج 175
4.2.4.3 حالت سیمتریک 175
4.2.4.4 حالت آنتی سیمتریک 179
4.2.4.5 کمانش حرارتی تیر آلومینیومی 181
4.2.4.6 کمانش حرارتی تیر کامپوزیت شیشه اپوکسی سیمتریک 188
4.2.4.7 کمانش حرارتی تیر کامپوزیت شیشه اپوکسی آنتی سیمتریک 195
4.2.4.8 اضافه کردن دولایه پیزوالکتریک به تیر 195
4.2.4.9 اضافه کردن تک لایه پیزوالکتریک به تیر 200
4.2.4.10 بررسی تاثیر ضخامت درکمانش حرارتی 205
4.2.4.11 کمانش حرارتی تیر کامپوزیت با ضخامت 0.006 متر 205
4.2.4.12 کمانش حرارتی تیر کامپوزیت با ضخامت 0.003 متر 211
4.2.5 فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادات 217
4.2.5.1 نتیجه گیری 218
4.2.5.2 منابع و ماخذ 219
4.2.5.3 ABSTRACT 226

%

میزان رضایت

میزان رضایت افراد خریدار این بسته بعد از خرید

(نظر سنجی به وسیله ایمیل و یک هفته بعد ازخرید بسته انجام می گیرد)

منابع معرفی شده به صورت فایل PDF در اختیار شما قرار می گیرد.

تومان70,000 تومان35,000افزودن به سبد خرید