50 در صد تخفیف ویژه برای این بسته پژوهشی به مدت محدود

005

روز

:

16

ساعت

:

27

دقیقه

:

04

ثانیه(s)

بسته جامع پژوهشی آنالیز اگزرژی و انرژی، اثرات زیست محیطی و اقتصادی در استان ها، تحلیل آبگرمکن خورشیدی ترکیبی

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه آنالیز اگزرژی و انرژی، اثرات زیست محیطی و اقتصادی در استان ها، تحلیل آبگرمکن خورشیدی ترکیبی است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

  • در فصل اول این پژوهش آبگرمکن خورشیدی ترکیبی فتوولتاییک- گرمایی بررسی شده است
  • در فصل دوم این پژوهش آنالیز اگزرژِی،بهینه سازی انرژی و انتقال حرارت بررسی شده است
  • در فصل سوم این پژوهش بررسی سیاست_اقتصادی مصرف انرژی و اثرات زیست محیطی بررسی شده است
  • در فصل چهارم این پژوهش تحلیل استفاده از آبگرمکن های خورشیدی در استان های کشور بررسی شده است
  • در فصل پنجم این پژوهش آنالیز اگزرژی آب گرم کن ‌های خورشیدی بررسی شده است

قسمت هایی از فصل اول آبگرمکن خورشیدی ترکیبی فتوولتاییک- گرمایی

در این تحقیق مطالعه عددي یک سامانه ترکیبی فتوولتائیک-گرمایی آبی با توان نامی 880 وات براي ایـران اسـتفاده شـده اسـت. ایـن سـامانه از اجزایی شامل جمع کننده فتوولتائیک-گرمایی آبی، گرمکن کمکی، پمپ، مخزن، مبدل حرارتی و لوله هاي اتصال تشکیل شده بود. عملکرد این سامانه در چهار فصل سال براي شهرهاي مختلف (بندرعباس، تبریز، تهران و کرمان) توسط نرم افزار TRNSYS بررسی عددي شـد. نتـایج نشـان داد کـه بـرق تولیدي توسط سامانه طراحی شده در شهرهاي مختلف تقریباً ثابت است. به طوريکه، بیشترین مقدار اختلاف بین میـانگین سـالانه انـرژي الکتریکـی تولیدي در شهرهاي مختلف، 0/52 کیلووات ساعت بر روز به دست آمد. بیشترین و کمترین مقدار میانگین انرژي الکتریکی به ترتیـب در تابسـتان برابـر 4/65 و زمستان برابر 2/67 کیلووات ساعت بر روز مشاهده شد. بیشترین میانگین انرژي حرارتی 16 کیلووات سـاعت بـر روز و سـهم انـرژي حرارتـی خورشیدي 50 درصد در شهر بندرعباس مشاهده شد

فهرست کامل فصل اول آبگرمکن خورشیدی ترکیبی فتوولتاییک- گرمایی

1-1 ) تحلیل فنی و زیست محیطی استفاده از سامانه فتوولتائیک-گرمائی برای گرمایش ساختمان

1.1.1 چکیده 1
1.1.2 مقدمه 1
1.1.3 مواد و روش ها 2
1.1.4 مشخصات ساختمان مورد ارزیابی 2
1.1.5 تعیین نیاز حرارتی ساختمان مورد ارزیابی 3
1.1.6 شبیه سامانه ی گرمایش ساختمان درنرم افزار TRNSYS 4
1.1.7 پارامترهای مورد اندازه گیری 5
1.1.8 نتایج و بحث 6
1.1.9 نتیجه گیری 9
1.1.10 منابع 9
1.1.11 Abstract 10

1-2 ) مديريت و مدل پيش بيني توان توليدي منابع فتوولتائيك و مصرف بار در شبكه هاي توزيع فشار ضعيف

1.2.1 چکیده 11
1.2.2 مقدمه 11
1.2.3 مدل سازي و روش پيشنهادي 13
1.2.4 فرمول بندي بهينه سازي توزيع مرجع توان 13
1.2.5 فرمول بندي بهينه سازي برنامه ريزي توان 14
1.2.6 فضاي حالت غير خطي براي شبكه اِلمن 15
1.2.7 مطالعه موردی 17
1.2.8 وضعيت فعلي نمونهي پياده سازي شده و روش CRC 17
1.2.9 اعتبار سنجي مدل نمونه اجراء شده 20
1.2.10 کنترل ها 20
1.2.11 اندازه گیری ها 21
1.2.12 نتیجه گیری 22
1.2.13 مراجع 23

1-3 ) آنالیز فنی و اقتصادی سیستم هیبرید فتوولتاییک-آبگرمکن خورشیدی در مناطق غیرمتصل به شبکه برق و گاز: مطالعه موردی اقلیم جنوب شرق ایران

1.3.1 چکیده 25
1.3.2 مقدمه 25
1.3.3 موقعیت جغرافیایی 27
1.3.4 طراحی سیستم 28
1.3.5 طراحی آبگرمکن خورشیدی 28
1.3.6 طراحی پنل فتوولتائیک 29
1.3.7 آنالیز اقتصادی و زیست محیطی 30
1.3.8 فرضیات 30
1.3.9 تحلیل اقتصادی سیستم خورشیدی 31
1.3.10 تحلیل زیستمحیطی سیستم خورشیدی 33
1.3.11 بحث و نتیجه گیری 33
1.3.12 مراجع 33

1-4 ) تحلیل عددي استفاده از آبگرمکن خورشیدي ترکیبی فتوولتائیک-گرمایی در ایران

1.4.1 چکیده 35
1.4.2 مقدمه 35
1.4.3 مواد و روش ها 36
1.4.4 مشخصات سامانه فتوولتائیک-گرمایی آبی 36
1.4.5 شبیه سازي سامانه فتوولتائیک-گرمایی آبی 37
1.4.6 روش انجام آزمایش 37
1.4.7 نتایج و بحث 39
1.4.8 نتایج تجزیه و تحلیل آماری 39
1.4.9 انرژي الکتریکی تولید شده بهوسیله سامانه فتوولتائیـک- گرمایی 39
1.4.10 انرژي حرارتی تولید شده بهوسیله سـامانه فتوولتائیـک- گرمایی 40
1.4.11 سهم خورشیدی 40
1.4.12 نتیجه گیری 43
1.4.13 References 44
1.4.14 Abstract 46

1-5 ) مجموعه مقالات کنفرانس ملی نقش مهندسی مکانیک درساخت وساز شهری

1.5.1 چکیده 48
1.5.2 مقدمه 48
1.5.3 مفروضات و معادلات حاکم 49
1.5.4 حل عددی واعتبار سنجی 50
1.5.5 نتیجه گیری وجمع بندی 53
1.5.6 مراجع 53

i

ارجاع دهی و رفرنس نویسی

تمام مطالب این بسته مطابق با استاندارد های دانشگاههای وزارت علوم ایران رفرنس دهی شده اند و هیچ قسمتی از بسته وجود ندارد که بدون منبع باشد.

نگارش گروهی

در نگارش و جمع آوری این بسته آموزشی کارشناسان مربوطه ما را همراهی کرده اند.کار گروهی بستر بهتری برای پژوهش فراهم میکند.

<

معرفی منبع برای ادامه پژوهش

در این بسته بیش از 1000 مقاله و منبع در این زمینه معرفی شده است که می توان از آنها برای ادامه مسیر پژوهشی استفاده کرد.

Z

پاسخ به سوالات و پشتیبانی علمی

در قسمت دیدگاه ها  اماده پاسخگویی به سوالات احتمالی شما در حد توان علمی خود هستیم.در صورت نیاز شماره تماس برای ارتباط با محققین برای شما ارسال می گردد.

بخش هایی از فصل دوم آنالیز اگزرژِی،بهینه سازی انرژی و انتقال حرارت

آبگرمکن های خورشيدی به دو دستة عمده غير فعال يا خودبخودی (Passive) و فعال (Active) تقسيم می گردند. که در سيستم فعال برخلاف سيستم غير فعال از پمپ الکتريکی جهت به چرخش درآوردن سيال عامل ناقل حرارت استفاده می شود. با ذکر اين نکته که ميزان آب گرم توليدی آبگرمکنهای خورشيدی علاوه بر مواردی که قبلا” ذکر گرديد, به عواملی همچون زاويه و جهت نصب کلکتورها, ميزان تشعشع خورشيدی قابل استحصال و کيفيت نصب نيز بستگی دارد. سيستمهای غير فعال که فاقد هر گونه اجزاء الکتريکی هستند به دو دستة تجمعی و ترموسيفونی تقسيم می شوند و بدون آنکه به پمپ سيرکولاسيون احتياج داشته باشند, آب گرم را در سراسر کلکتور به چرخش درآورده و همين عوامل در مقايسه با سيستم های فعال موجب انعطاف پذير بودن, تعمير و نگهداری آسان تر و طول عمر بالاتر می شوند, اما عيب عمدة آنها راندمان پايين ترشان است.
آبگرمکن های غيرفعال تجمعی شامل يک يا چند منبع ذخيره هستند که در داخل محفظة عايق بندی شده, آنها را جانمايی کرده و قسمت آينه اندود آن رو به خورشيد قرار می گيرد. اين سيستم ها نسبتا” سنگين و گران هستند و از چند جزء ساده تشکيل يافته اند و همين امر باعث می شود که هزينة تعمير و نگهداری آنها اندک بوده و کمتر نيز خراب شوند.

فهرست کامل فصل دوم آنالیز اگزرژِی،بهینه سازی انرژی و انتقال حرارت

2-1) تحلیل اگزرژی آبگرمکن های خورشیدی

2.1.1 چکیده 54
2.1.2 مقدمه 55
2.1.3 اجزاء آبگرمکن خورشیدی 55
2.1.4 توصیف مساله و روش حل 56
2.1.5 نمونه مورد مطالعه 58
2.1.6 اثر پارامترهای طراحی کلکتور بر بازده اگزرژی کلکتور 60
2.1.7 نتیجه گیری 61
2.1.8 مراجع 61

2-2) بررسی تجربی تاثیر قطر کپسول برعملکرد سیستم ذخیره ساز حرارتی حاوی مواد تغر فازدهنده درآبگرمکن خورشیدی تخت

2.2.1 چکیده 62
2.2.2 مقدمه 62
2.2.3 روش تحقیق 63
2.2.4 نتایج و بحث 65
2.2.5 نتیجه گیری 68
2.2.6 منابع 68

2-3) تحليل زواياي آبگرمكن خورشيدي جهت افزايش ذخيري انرژي

2.3.1 چکیده 69
2.3.2 مقدمه 69
2.3.3 موقعيت كشور ايران از نظرميزان دريافت انرژي خورشيدي 70
2.3.4 تحلیل مساله 70
2.3.5 پارامترهای تحقیق 71
2.3.6 نتیجه گیری 74
2.3.7 مراجع 74

2-4) بهينه سازی مصرف انرژی در ساختمان با استفاده از آبگرمکنهای خورشيدی و سيستم گرمايش کفی

2.4.1 چکیده 76
2.4.2 مقدمه 77
2.4.3 کلیات آبگرمکن های خورشیدی 77
2.4.4 ساختار آبگرمکن های خورشيدی 78
2.4.5 انواع مختلف آبگرمکنهای خورشيدی 79
2.4.6 برآورد اندازة آبگرمکنهای خورشيدی 80
2.4.7 تجزه و تحلیل کلکتورها 81
2.4.8 سیستم گرمایش کفی 82
2.4.9 معرفی سیستم گرمایش کلی 82
2.4.10 روشهای کاهش مصرف سوخت 83
2.4.11 انتقال انرژی به صورت تابشی 83
2.4.12 استفاده از حرارت دقيقا” در جای مناسب آن 84
2.4.13 دمای پايين آب در گردش سيستم 84
2.4.14 قابليت کارکرد با انرژی خورشيدی 85
2.4.15 قابليت بهره بری از تکنولوژی مدرن 85
2.4.16 استفادة مؤثر از سيستمهای کنترلی و تفکيک فضاها 85
2.4.17 بحث و نتيجه گيری 86
2.4.18 مراجع 87

2-5) پارامترهای اصلی موثر بر بازدهی آبگرمکن های خورشیدی و معرفی مدل بهینه برای مصارف خانگی

2.5.1 چکیده 88
2.5.2 مقدمه 88
2.5.3 انواع کلکتورها 89
2.5.4 آبگرمکن های خورشیدی 90
2.5.5 انواع سيستم های آبگرمکن خورشيدی 90
2.5.6 سيستم غيرمستقيم 91
2.5.7 سیستم های غیرفعال 92
2.5.8 آبگرمکن های بدون فشار 93
2.5.9 مقایسه آبگرمکنهای خورشيدی 93
2.5.10 انواع سيستم های كمکي قابل استفاده در آبگرمکنهای خورشيدی 94
2.5.11 نتیجه گیری 94
2.5.12 منابع و مراجع 95

تعداد صفحه بسته آموزشی

تعداد منابع معرفی شده برای ادامه کار

تعداد پشتیبانان مخصوص این فایل

قسمت هایی از فصل سوم بررسی سیاست_اقتصادی مصرف انرژی و اثرات زیست محیطی

در دنیای مدرن مسأله بحران انرژی و سوخت های فسیلی از جمله مسائل مهم و بحث برانگیزی است که لزوم استفاده از منابع انرژی پاک را بیشتر مورد توجه قرار میدهد. انسان امروزی با عدم توجه به قوانین معماری بومی و اقلیمی و سیستم های غیرفعال خورشیدی علاوه بر مصرف زیاد منابع انرژی و سوخت های فسیلی، سبب آلودگی محیط زیست شده است. بر همین اساس معماری پایدار و استفاده از انرژی تجدیدپذیر در سطح جهانی اهمیت ویژه ای پیدا کرده است. امروزه از فناوری ها و ایده های مختلف به منظور ایجاد امنیت بیشتر و صرفه جویی در هزینه ها بخصوص در مصرف منابع انرژی بهره های فراوان برده می شود. شهرک های علمی و تحقیقاتی و پارکهای علم و فناوری، ایده جدیدی است که با هدف توسعه تکنولوژی و ایجاد شرایط مناسب جهت دستیابی سریعتر به نوآوریها و فناوریهای برتر ایجاد شده است. پارکهای علم و فناوری جریان دانش و فناوری را در میان دانشگاهها، شرکتهای خصوصی و بازار به حرکت انداخته و به عنوان ابزار جلب شرکتهای مبتنی بر فناوری در سطوح بین المللی شناخته میشوند. از طرفی پارک های علم و فناوری به عنوان فضایی نوین خود مستلزم رعایت اصول توسعه پایدار خواهد بود. در این پژوهش ابتدا به جنبه های متفاوت در زمینه توسعه پایدار زیست محیطی و نگرشی اجمالی به انرژی های تجدیدپذیر با تأکید بر انرژی خورشیدی و کاربردهای آن در تولید صورتهای دیگر انرژی از جمله پنل های خورشیدی و آبگرمکن های خورشیدی، بام سبز، دیوار ترومب، سایبان، نورگیر و تهویه طبیعی پرداخته شده است. سپس بر اساس نتایج به دست آمده، تلاش در جهت بکارگیری این سیستم ها در ساختمان پارک علم و فناوری و راهکاری برای کاهش مصرف سوخت های فسیلی بوده و تأثیر به سزایی در تقلیل انتشار گازهای گلخانه ای را داشته باشد و در آینده با افزایش تولید این سیستمها و کاهش هزینه های ساخت، استفاده بهتر از آنها امکان پذیر گردد.

فهرست کامل فصل سوم بررسی سیاست_اقتصادی مصرف انرژی و اثرات زیست محیطی

3-1 ) آنالیز هزینه های اقتصادی ومحیط زیستی جایگزینی آبگرمکن های گازی و برقی با ابگرمکن های خورشیدی

3.1.1 چکیده 96
3.1.2 Abstract 97
3.1.3 مقدمه 98
3.1.4 مواد و روش ها 100
3.1.5 معرفی آبگرمکن های خورشیدی 100
3.1.6 اجزای آبگرمکن خورشیدی 101
3.1.7 محاسبه کل بار آّبگرم مصرفی سالانه درمجتمع مسکونی 101
3.1.8 هزینه اجتماعی 101
3.1.9 کاهش هزینه های اجتماعی با استفاده از آبگرمکن های خورشیدی 103
3.1.10 محاسبه میزان دی اکسید کربن تولیدی به واسطه مصرف گاز طبیعی 104
3.1.11 بحث و نتیجه گیری 105
3.1.12 منابع 106

3-2 ) بررسی رویکرد پایداری با تأکید بر اصول بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان پارک علم و فناوری

3.2.1 چکیده 107
3.2.2 مقدمه 108
3.2.3 مبانی نظری تحقیق و تجارب تحقیق 108
3.2.4 تعریف پایداری 108
3.2.5 مفهوم معماری پایدار 108
3.2.6 الگوهای معماری پایدار 109
3.2.7 اصول معماری پایدار 109
3.2.8 منابع انرژی 110
3.2.9 انرژی خورشیدی 110
3.2.10 استفاده از انرژی خورشیدی 110
3.2.11 پارک های فناوری 111
3.2.12 اهداف پارک های فناوری 111
3.2.13 هدف اصلی پارک علم و فناوری 111
3.2.14 فهرست پارک های علمی، تحقیقاتی و فناوری مشهور در جهان 111
3.2.15 وضعیت پارک ها و مراکز رشد در ایران 111
3.2.16 روش تحقیق 112
3.2.17 راهکارهای صرفه جویی در مصرف انرژی در معماری 112
3.2.18 یافته های تحقیق 113
3.2.19 با توجه به یافتههای تحقیق راهکارهای پیشنهادی که میتوان با درنظر گرفتن تمام موارد بالا برای
ساختمان پارک علم و فناوری بیان نمود، به شرح زیر است 113
3.2.20 استفاده از سامانههای پویای خورشیدی مانند آبگرمکنها و پنلهای خورشیدی 113
3.2.21 استفاده از سامانههای ایستای خورشیدی مانند بام سبز، دیوار ترومپ، سایبان، نورگیر سقفی 115
3.2.22 نتیجه گیری 117
3.2.23 مراجع 118

3-3 ) بررسی اثرات زیست محیطی و اقتصادی استفاده از المان های تجدیدپذیر اجرا شده دریک ساختمان درتهران

3.3.1 چکیده 119
3.3.2 مقدمه 119
3.3.3 المان های اجرا شده 120
3.3.4 نیروگاه فتوولتائیک خورشیدی متصل به شبکه با ظرفیت نامی 10 کیلووات 121
3.3.4 آبگرمکن خورشیدی ترموسیفونی 200 لیتری و کیوم تیوب 123
3.3.5 پمپ حرارتی زمین گرمایی 125
3.3.6 نتیجه گیری 129
3.3.7 منابع 130

3-4 ) بررسی سیاستهای انرژی در زمینه استفاده از آبگرمکن خورشیدی

3.4.1 چکیده 131
3.4.2 مقدمه 131
3.4.3 روش تحقیق 132
3.4.4 ضرورت و اهمیت پژوهش 132
3.4.5 راهکارهایی برای صرفه جویی در مصرف انرژی 132
3.4.6 اهداف کلیدی در سیاست گذاری پایدار انرژی 135
3.4.7 سیاستها بین المللی برای فروش و استفاده از آبگرمکن خورشیدی شامل 135
3.4.8 یارانه 136
3.4.9 اتریش 136
3.4.10 سیاست اجباری 137
3.4.11 اسرائیل 137
3.4.12 اسپانیا 137
3.4.13 اعتبار مالیاتی 137
3.4.14 کسر مالیات 138
3.4.15 مشوق های غیرمالیاتی 138
3.4.16 مفهوم پذیرش اجتماعی 139
3.4.17 پذیرش اجتماعی – سیاسی 139
3.4.18 پذیرش جامعه 140
3.4.19 پذیرش بازار 140
3.4.20 نتیجه گیری 141
3.4.21 منابع و ماخذ 141

3-5 ) پتانسیل سیستم خورشیدی گرمایشی آب در کاهش انتشار آلایندههای اتمسفری: مطالعه موردی روستای آسفیج

3.5.1 چکیده 151
3.5.2 مقدمه 152
3.5.3 روش کار 152
3.5.4 معرفی ناحیه مورد مطالعه 152
3.5.5 جمع آوری و نحوه آنالیز داده ها 153
3.5.6 یافته ها و بحث 153
3.5.7 بار حرارتی سالانه مورد نیاز برای روستای آسفیج 153
3.5.8 حامل های انرژی مورد نیاز جهت آب گرم مصرفی در روستای آسفیج 154
3.5.9 آلودگی ناشی از بکارگیری سوخت های فسیلی در تامین آبگرم مصرفی درروستای آسفیج 154
3.5.10 کاهش انتشار آلاینده ها توسط آبگرمکن های خورشیدی پس از استفاده 155
3.5.11 نتیجه گیری 156
3.5.12 منابع و ماخذ 157

قسمت هایی از فصل چهارم تحلیل استفاده از آبگرمکن های خورشیدی در استان های کشور

امروزه روز با توجه مصرف روز افزون انرژي در سطوح مختلف و نیز افزایش جمعیت و رشد اقتصادي و توسعه شهرها و نیز شهرك هاي صنعتی مصرف انرژي به صورت فزاینده اي افزایش یافته است. بنابراین میزان مصرف انرژي در کشورهاي در حال توسعه به خصوص کشور ایران مسئله اي بسیار حائز اهمیت می باشد. هم چنین در سال هاي اخیر شاهد رشد عظیمی در میزان مصرف انرژي به خصوص در بحث مسکن می باشیم که این مهم با توجه به افزایش میزان هزینه ي زیر ساخت هاي مورد نیاز براي راه اندازي این گونه مسائل و همچنین افزایش نرخ قیمت انرژي، میزان استفاده از سیستم هاي تجدید پذیر و کاهش استفاده از میزان سوخت هاي فسیلی می تواند بسیار تاثیر گذار باشد. یکی از این نوع سیستم ها، استفاده از آبگرمکن هاي خورشیدي می باشد که این مهم، این پژوهش را به سوي بررسی امکان سنجی این نوع سیستم رهنمون کرده است

فهرست کامل فصل چهارم تحلیل استفاده از آبگرمکن های خورشیدی در استان های کشور

4-1 ) شبیه سازی و تحلیل فنی-اقتصادی آبگرمکن خورشیدی برای کاربری مسکونی

4.1.1 چکیده 158
4.1.2 مقدمه 158
4.1.3 مرور ادبیات موضوع 159
4.1.4 پارامترهای مساله 160
4.1.5 پارامترهای جغرافیایی 160
4.1.6 پارامترهای طراحی 161
4.1.7 پارامترهای اقتصادی 161
4.1.8 شبیه سازی آبگرمکن خورشیدی 162
4.1.9 تحلیل اقتصادی آبگرمکن خورشیدی با System Advisor Model نرم- افزارSAM)) 165
4.1.10 تحلیل زاویه قرارگیری کلکتور 166
4.1.11 نتیجه گیری 168
4.1.12 مراجع 169

4-2 ) واکاوی عوامل موثر بر پذیرش آبگرمکن های خورشیدی خانگی درنواحی روستایی

4.2.1 چکیده 171
4.2.2 مقدمه 171
4.2.3 ادبیات موضوع 173
4.2.4 حوزه تحقیق 176
4.2.5 روش پژوهش 178
4.2.6 فرضیه های پژوهش 179
4.2.7 یافته ها و تبیین روابط بین متغیرها 180
4.2.8 نتیجه گیری 187
4.2.9 پیشنهادات 189
4.2.10 منابع 190

4-3 ) برآورد میزان اثربخشی ناشی ازنصب آبگرمکن های خورشیدی درصرفه جویی مصرف انرژی و کاهش آلودگی هوا مطالعه موردی منطقه 9

4.3.1 چکیده 192
4.3.2 مقدمه 192
4.3.3 روش تحقیق 193
4.3.4 مشخصات فنی آبگرمکن های خوشریدی نصب شده دراماکن عمومی منطقه9 193
4.3.5 محاسبه صرفه جویی انرژی حاصل از نصب 53 دستگاه آبگرمکن خورشیدی 195
4.3.6 محاسبه صرفه جویی اقتصادی حاصل از نصب 53 دستگاه آبگرمکن خورشیدی 195
4.3.7 محاسبه کاهش میزان انتشار آلاینده های هوا 195
4.3.8 نتیجه گیری 196
4.3.9 منابع و ماخذ 196

4-4 ) انرژی کاهش مصرف انرژی با استفاده از آبگرم کنهای خورشیدی مطالعه موردی: اقلیم فارس

4.4.1 چکیده 197
4.4.2 مقدمه 198
4.4.3 مبانی نظری 200
4.4.4 انرژی خورشیدی 200
4.4.5 موقعیت منطقه مورد مطالعه 200
4.4.6 بحث و نتایج 201
4.4.7 آب گرم کن خورشیدی 201
4.4.8 ترموسیفون یا گردش طبیعی کم فشار 201
4.4.9 پمپ دار یا گردش اجباری و تحت فشار 202
4.4.10 برگشت ثقلی 202
4.4.11 آبگرمکن های خانگی خورشیدی 203
4.4.12 آبگرمکن های عمومی خورشیدی 204
4.4.13 آبگرمکن خورشیدی پیشگرم 204
4.4.14 ویژگی های آبگرمکن خورشیدی پیشگرم 204
4.4.15 مکانیزم عایق بندی آبگرمکن خورشیدی 205
4.4.16 روش و مکان قرارگیری آبگرم کن خورشیدی 205
4.4.17 نتیجه گیری 207
4.4.18 مراجع 207

4-5 ) بررسی ظرفیت استفاده از آبگرمکن خورشیدي در شهر تهران

4.5.1 چکیده 208
4.5.2 مقدمه 209
4.5.3 تقسیمات اقلیمی در ایران 210
4.5.4 اقلیم معتدل و مرطوب 211
4.5.5 اقلیم سرد 211
4.5.6 اقلیم گرم و خشک 211
4.5.7 اقلیم گرم و مرطوب 212
4.5.8 بررسی امکان نیاز به آبگرمکن هاي خورشیدي با توجه به رویکرد جمعیت 212
4.5.9 انواع سیستم هاي خورشیدي 213
4.5.10 سیستم گرمایش غیرفعال 214
4.5.11 سیستم گرمایش غیرفعال 215
4.5.12 تحلیل فنی کلکتورهاي گرمایش 216
4.5.13 عملکرد کلکتورهاي گرمایش در شهر تهران 217
4.5.14 دوره بازگشت سرمایه آبگرمکن هاي خورشیدي 219
4.5.15 تعیین اندازه کلکتورهاي آبگرمکن هاي خورشیدي 219
4.5.16 نتیجه گیری 220
4.5.17 مراجع 221

4-6 ) استفاده از آبگرمکن خورشیدی راهکاری برای کاهش مصرف انرژی در میان اقلیم گرگان

4.6.1 چکیده 222
4.6.2 مقدمه 222
4.6.3 انرژی خورشیدی 223
4.6.4 موقعیت کشور ایران و گرگان ازنظرمیزان دریافت انرژی خورشیدی 223
4.6.5 آبگرمکن خورشیدی 224
4.6.6 ترموسیفون یا گردش طبیعی کم فشار 224
4.6.7 پمپ دار یا گردش اجباری و تحت فشار 225
4.6.8 بگرشت ثقلی 226
4.6.9 آبگرمکن های خانگی خورشیدی 226
4.6.10 آبگرمکن های عمومی خورشیدی 227
4.6.11 آبگرمکن خورشیدی پیش گرم 227
4.6.12 ویژگی ها 227
4.6.13 مواد 228
4.6.14 مشخصات 228
4.6.15 مکانیزم عایق بندی آبگرمکن خورشیدی 228
4.6.16 جمع بندی 229
4.6.17 منابع 230

4-7 ) بررسی امکان استفاده از انرژی خورشید بهمنظور تهیه آب گرم در سه اقلیم مختلف در ایران

4.7.1 چکیده 231
4.7.2 مقدمه 232
4.7.3 اطلاعات حل مساله 235
4.7.4 ارائه نتایج 237
4.7.5 نتیجه گیری 239
4.7.6 مراجع 240

4-8 ) مدل اشاعه آبگرمكن خورشيدي در مناطق عشايري جنوب شرق كشور

4.8.1 چکیده 241
4.8.2 مقدمه و هدف 241
4.8.3 تئوري و پيشينه تحقيق 242
4.8.4 مواد و روش ها 243
4.8.5 نتایج و بحث 243
4.8.6 نگرش سنجي مزيت نسبي آبگرمكن خورشيدي از ديدگاه استفاده كنندگان 245
4.8.7 آزمون نسبت دو جمله اي براي بررسي اجزاي مدل اشاعه 247
4.8.8 نتایج،بحث و پیشنهادها 249
4.8.9 منابع 250
4.8.10 Abstract 252

4-9 ) امکان سنجی استفاده از آبگرمکن خورشیدی درفضاهای آموزشی اصفهان

4.9.1 خلاصه 253
4.9.2 مقدمه 254
4.9.3 استفاده از آبگرمکن های خورشیدی در ایران 256
4.9.4 مکان مورد مطالعه و داده های مساله 256
4.9.5 نتایج 262
4.9.6 نتیجه گیری 263
4.9.7 مراجع 263

%

میزان رضایت

میزان رضایت افراد خریدار این بسته بعد از خرید

(نظر سنجی به وسیله ایمیل و یک هفته بعد ازخرید بسته انجام می گیرد)

قسمت هایی از فصل پنجم آنالیز اگزرژی آب گرم کن ‌های خورشیدی

آبگرمکنهای خورشیدی پرکاربردترین سیستمهای حرارتی خورشیدی در جهانند. اصلی‌ترین بخش آنها کلکتور خورشیدی است که انرژی تابشی خورشید را جذب کرده و به سیال عامل انتقال می‌دهد. استفاده از راندمان قانون اول ترمودینامیک به عنوان یکی از مهمترین پارامترها جهت معرفی و مقایسه‌ی سیستمهای حرارتی از جمله کلکتورهای خورشیدی به طور متداول مورد استفاده قرار می‌گیرد. در حالیکه قانون اول ترمودینامیک به تنهایی قادر به بیان عملکرد کمی و کیفی این سیستمها نمی‌باشد. در این تحقیق مدلی تئوری و جامع برای تحلیل انرژی (قانون اول ترمودینامیک) و اگزرژی (قانون دوم ترمودینامیک) کلکتورهای خورشیدی صفحه تخت و لوله‌ای خلاء با لوله حرارتی ارائه شده که در آن تاثیر مولفه‌های طراحی کلکتور روی عملکرد آن قابل بررسی است. پس از ارزیابی و تایید این مدل با استفاده از نتایج آزمایشات عملی به بررسی تاثیر پارامترهای طراحی مختلف روی راندمان انرژی و اگزرژی کلکتور پرداخته شده است

فهرست کامل فصل پنجم آنالیز اگزرژی آب گرم کن ‌های خورشیدی

5-1 ) آنالیز اگزرژی آب گرم کن ‌های خورشیدی

5.1.1 فصل اول:کلیات #
5.1.1.1 هدف #
5.1.1.2 پیشینه ی تحقیق #
5.1.1.3 روش کار وتحقیق #
5.1.2 فصل دوم:کلکتورهای خورشیدی #
5.1.2.1 کلکتور صفحه تخت #
5.1.2.2 ساختمان کلکتور صفحه تخت #
5.1.2.3 تاثیر آب و هوا برکلکتور صفحه تخت #
5.1.2.4 کلکتورهای لوله ای خلاء #
5.1.2.5 انواع کلکتورهای لوله ای خلاء #
5.1.2.6 کلکتور های متمرکز کننده #
5.1.2.7 اجزای کلکتورهای متمرکز کننده #
5.1.2.8 انواع کلکتورهای متمرکز کننده #
5.1.3 فصل سوم:آبگرم کن های خورشیدی #
5.1.3.1 اجزای اصلی آبگرمکن های خورشیدی #
5.1.3.2 کلکتور خورشیدی #
5.1.3.3 مخزن ذخیره آب گرم #
5.1.3.4 آبگرمکن خورشیدی ترموسیفونی #
5.1.3.5 آبگرمکن های خورشیدی با سیستم های جابجایی اجباری #
5.1.3.6 آبگرمکن های خورشیدی یکپارچه #
5.1.4 فصل چهارم:آنالیز قانون دوم ترمودینامیک #
5.1.4.1 انرژی و قانون اول ترمودینامیک #
5.1.4.2 قانون دوم ترمودینامیک #
5.1.4.3 اگزرژی #
5.1.4.4 اتلاف اگزرژی و تولید آنتروپی درفرایندهای ترمودینامیکی #
5.1.5 فصل پنجم:آنالیز انرژی و اگزرژی کلکتورهای خورشیدی #
5.1.5.1 کلکتور صفحه تخت #
5.1.5.2 آنالیز انرژی #
5.1.5.3 آنالیز اگزرژی #
5.1.5.4 کلکتور لوله ای خلاء با لوله حرارتی #
5.1.5.5 تحلیل حرارتی #
5.1.5.6 راندمان انرژی #
5.1.5.7 راندمان اگزرژی #
5.1.6 فصل ششم:نتیجه گیری و پیشنهادات #
5.1.6.1 ارزیابی عملی روابط تئوری #
5.1.6.2 کلکتور صفحه تخت #
5.1.6.3 کلکتور لوله ای خلاء با لوله حرارتی #
5.1.6.4 بررسی تاثیر تغییر پارامترهای طراحی بر عملکرد کلکتورها #
5.1.6.5 کلکتور صفحه تخت #
5.1.6.6 کلکتور لوله ای خلاء با لوله حرارتی #
5.1.6.7 جمع بندی و پیشنهادات #
5.1.6.8 منابع و ماخذ #
5.1.6.9 چکیده انگلیسی #

منابع معرفی شده به صورت فایل Word وPDF در اختیار شما قرار می گیرد.

تومان70,000 تومان35,000افزودن به سبد خرید