50 در صد تخفیف ویژه برای این بسته پژوهشی به مدت محدود

005

روز

:

16

ساعت

:

27

دقیقه

:

04

ثانیه(s)

بسته جامع پژوهشی مطالعه عددی، مدلسازی و بهینه سازی انواع کلکتور آبگرمکن های خورشیدی

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی حاوی 620 صفحه از آخرین پژوهش های انجام شده در مطالعه عددی، مدلسازی و بهینه سازی انواع کلکتور آبگرمکن های خورشیدی است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

  • در فصل اول این پژوهش مدلسازی، بهینه سازی آبگرمکن خورشیدی با کلکتور صفحه تخت و ترموسیفونی بررسی شده است
  • در فصل دوم این پژوهش بررسی عملکرد، مدلسازی آبگرمکن خورشیدی با کلکتورهای تک منظوره و لوله خلا بررسی شده است
  • در فصل سوم این پژوهش بررسی فناوری، مدلسازی عددی آبگرمکن خورشیدی با کلکتور کروی و سهموی بررسی شده است
  • در فصل چهارم این پژوهش آنالیز اگزرژی آب گرم کن ‌های خورشیدی بررسی شده است
  • در فصل پنجم این پژوهش بررسی تئوری و تجربی عملکرد یک آب‌ گرم‌ کن خورشیدی با کلکتور صفحه تخت
    بررسی شده است
  • در فصل ششم این پژوهش بررسی تئوری و تجربی عملکرد یک آب‌ گرم‌ کن خورشیدی با کلکتور لوله خلاء بررسی شده است

قسمت هایی از فصل اول مدلسازی، بهینه سازی آبگرمکن خورشیدی با کلکتور صفحه تخت و ترموسیفونی

تحقیق حاضر، مربوط به مدلسازی و بررسی پارامتری یک کلکتور صفحه تخت می باشد. پارامترهای مورد مطالعه در این تحقیق شامل نتایج مساحت سطح کلکتور، نرخ جریان جرمی گذرا از کلکتور و تعداد پوشش های شیشه ای روی سطح کلکتور می باشد. به همین منظور با استفاده از نرم افزار TRNSYS تأثیر این پارامترها مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده نشان داد که افزایش مساحت سطح جاذب کلکتور باعث کاهش بازده کلکتور و افزایش دمای آب خروجی از کلکتور می شود. افزایش نرخ جریان جرمی آب کلکتور سبب افزایش بازده کلکتور می گردد. افزایش تعداد پوشش های شیشه ای روی صفحه ی جاذب کلکتور نیز باعث افزایش دمای آب خروجی از کلکتور می شود ولی تأثیر محسوسی بر بازده کلکتور را نشان نمیدهد. هر چند نتایج فوق برای تصمیم گیری انتخاب متغیرهای کلکتور مفید می باشد، اما برای تصمیم گیری دقیق تر نیاز به تحلیل اقتصادی هم احساس می شود و باید این دو تحلیل با هم در نظر گرفته شوند

فهرست کامل فصل اول مدلسازی، بهینه سازی آبگرمکن خورشیدی با کلکتور صفحه تخت و ترموسیفونی

1-1 ) بهینه سازي پارامترهاي عملکرد سیستم آبگرمکن خورشیدي خانگی با کلکتور صفحه تخت به کمک تابع الگوریتم ژنتیک

1.1.1 چکیده 1
1.1.2 مقدمه 1
1.1.3 تحلیل انرژی 2
1.1.4 تحلیل اپتیکی 2
1.1.5 تحلیل اکسرژی 2
1.1.6 بحث و نتایج 4
1.1.7 یافتن مقادیر بهینه برخی پارامترهاي موثر در راندمان اکسرژي 4
1.1.8 نتیجه گیري و جمع بندي 5
1.1.9 مراجع 5

1-2 ) بررسی عددی و اقتصادی سیستمهای آبگرمکن خورشیدی ترموسیفون

1.2.1 چکیده 9
1.2.2 مقدمه 9
1.2.3 روش تحقیق 10
1.2.4 یافته ها 11
1.2.5 جداول، شکلها نمودارها 12
1.2.6 فرمولها و ریاضی روابط 14
1.2.7 نتیجه گیری 14
1.2.8 منابع 15

1-3 ) تحلیل عملکرد یک کلکتور صفحه تخت خورشیدی بصورت عددی

1.3.1 چکیده 16
1.3.2 مقدمه 16
1.3.3 عملکرد کلکتورهای خورشیدی صفحه تخت 16
1.3.4 اجزای کلکتور 17
1.3.5 مروری بر کارهای گذشتگان 17
1.3.6 هدف تحقیق 17
1.3.7 معادلات حاکم 18
1.3.8 هندسه و شرایط مرزی 19
1.3.9 نتایج و بحث 22
1.3.10 اعتبارسنجی 22
1.3.11 نتایج 22
1.3.12 نتیجه گیری 24
1.3.13 مراجع 25

1-4 ) بررسی عددی اثرنانوسیال Ag/Water بر بازده کلکتور صفحه تخت خورشیدی

1.4.1 چکیده 26
1.4.2 مقدمه 26
1.4.3 مروری بر کارهای گذشتگان 27
1.4.4 هدف تحقیق 28
1.4.5 معادلات حاکم 29
1.4.6 هندسه وشرایط مرزی 31
1.4.7 نتایج و بحث 34
1.4.8 اعتبارسنجی 34
1.4.9 نتایج 35
1.4.10 نتیجه گیری 40
1.4.11 مراجع 40

1-5 ) امکان سنجی نصب یک سیستم آبگرمکن خورشیدی با کلکتورهای صفحه تخت برای شهر نوشهر

1.5.1 چکیده 42
1.5.2 مقدمه 43
1.5.3 شرح سیستم 43
1.5.4 اندازه گیری وثبت داده ها 46
1.5.5 تحلیل عملکرد انرژی 46
1.5.6 انرژی جمع آوری شده 47
1.5.7 انرژی تحویل داده شده و تلفات لوله تامین 47
1.5.8 بازده کلکتور 47
1.5.9 بازده سیستم 47
1.5.10 نتایج و تشریح مطالب 48
1.5.11 دماهای سیستم 50
1.5.12 نرخ جریان جرم سیال خورشیدی 51
1.5.13 انرژی جمع آوری شده 52
1.5.14 نتیجه گیری 54
1.5.15 فهرست علائم 56
1.5.16 منابع 56

1-6 ) بررسی عملکرد دمایی آبگرمکن خورشیدی ترموسیفونی صفحه تخت

1.6.1 چکیده 58
1.6.2 مقدمه 59
1.6.3 بحث و نتایج 61
1.6.4 جمع بندی 63
1.6.5 مراجع 64

1-7 ) بررسی عملکرد آبگرمکن خورشیدی با کلکتور صفحه تخت توسط نرم افزار TRNSYS

1.7.1 چکیده 65
1.7.2 مقدمه 65
1.7.3 مدلسازی 66
1.7.4 راندمان کلکتور صفحه تخت 66
1.7.5 شبیه سازی مسئله 67
1.7.6 تحلیل نتایج 70
1.7.7 نتیجه گیری کلی 74
1.7.8 مراجع 74

1-8 ) بررسي تجربي عملكرد نانوسيال آب- نانولوله كربني چند جداره در آبگرمكن خورشيدي صفحه تخت تحت جريان طبيعي و اجباري

1.8.1 چکیده 75
1.8.2 Abstract 75
1.8.3 مقدمه 75
1.8.4 اماده سازی نانوسیال 76
1.8.5 آنالیز عدم قطعیت 77
1.8.6 ويسكوزيته ديناميكي 77
1.8.7 نتایج و بحث 77
1.8.8 آزمایش خواص نانوسیال 77
1.8.9 روش سیم داغ گذرا 77
1.8.10 تجزیه و تحلیل تجربی 78
1.8.11 دستگاه آزمایش 78
1.8.12 کارایی حرارتی 79
1.8.13 نتیجه گیری 80
1.8.14 مراجع 80

1-9 ) بررسي عددي افزايش انتقال حرارت در لولهي آبگرمكن خورشيدي تخت با قرار دادن صفحات با مقطع شش ضلعي در مسير جريان سيال

1.9.1 چکیده 81
1.9.2 مقدمه 81
1.9.3 مدل فيزيكي و شبيه سازي عددي 82
1.9.4 نتایج حاصل از حل 83
1.9.5 مطابقت پاسخ با نتايج تجربي 84
1.9.6 مراجع 85

i

ارجاع دهی و رفرنس نویسی

تمام مطالب این بسته مطابق با استاندارد های دانشگاههای وزارت علوم ایران رفرنس دهی شده اند و هیچ قسمتی از بسته وجود ندارد که بدون منبع باشد.

نگارش گروهی

در نگارش و جمع آوری این بسته آموزشی کارشناسان مربوطه ما را همراهی کرده اند.کار گروهی بستر بهتری برای پژوهش فراهم میکند.

<

معرفی منبع برای ادامه پژوهش

در این بسته بیش از 1000 مقاله و منبع در این زمینه معرفی شده است که می توان از آنها برای ادامه مسیر پژوهشی استفاده کرد.

Z

پاسخ به سوالات و پشتیبانی علمی

در قسمت دیدگاه ها  اماده پاسخگویی به سوالات احتمالی شما در حد توان علمی خود هستیم.در صورت نیاز شماره تماس برای ارتباط با محققین برای شما ارسال می گردد.

بخش هایی از فصل دوم بررسی عملکرد، مدلسازی آبگرمکن خورشیدی با کلکتورهای تک منظوره و لوله خلا

آبگرمکن های خورشیدی يکی از پرکاربردترين سیستم های استفاده از انرژی خورشیدی است. اين سیستم ها زمانی بالاترين راندمان خود را خواهند داشت که در شیب بهینه خود نصب شوند و البته اين امر به پارامترهای مختلف از جمله موقعیت جغرافیايی بستگی دارد. پژوهش حاضر به منظور دستیابی به شیب بهینه کلکتورهای لوله خلاء و ارتباط آن با عرض جغرافیايی محل نصب صورت گرفته است. از آنجا که بررسی اين دسته از کلکتورها در موقعیت های جغرافیايی مختلف و در طول کل سال به علت مشکلات زياد از جمله شرايط جوی، متغیربودن میزان تابش و ..،. بسیار دشوار است لذا در ابتدای اين تحقیق، لوله های خلاء در يک روز ثابت و در يک موقعیت جغرافیايی معلوم در شیب های مختلف به صورت تئوری و تجربی بررسی گرديده و پس از مقايسه نتايج و اطمینان از توصیف رفتاری اين کلکتورها به کمک معادلات کنترل کننده مربوطه؛ بررسی اين کلکتورها در کل سال انجام گرفته است. نتايج حاصل از اين تحقیق نشان داد که مدل آسمان غیرهمسان گرد داويس Davies و های Hay رفتار دمايی کلکتور لوله خلاء را با دقت خوبی بیان میکند. به کمک اين مدل نشان داده شد که شیب بهینه سالانه با عرض جغرافیايی ارتباط مستقیم دارد و برای کلکتورهای لوله خلاء اين مقدار برابر با عرض جغرافیايی محل نصب است و شیب بهینه در فصول سال نیز ارتباط خطی با عرض جغرافیايی دارد

فهرست کامل فصل دوم بررسی عملکرد، مدلسازی آبگرمکن خورشیدی با کلکتورهای تک منظوره و لوله خلا

2-1) يافتن رابطه بین زاويه شیب بهینه کلکتورهاي لوله خلاء خورشیدي و عرض جغرافیايي

2.1.1 چکیده 86
2.1.2 Abstract 86
2.1.3 مقدمه 87
2.1.4 پژوهش های پیشین 87
2.1.5 بررسي تئوري و تجربي شیب بهینه کلکتور لوله خلاء در يک مکان مشخص و زمان معین 88
2.1.6 اهمیت و اهداف پژوهش حاضر 88
2.1.7 بررسی تئوریک مسئله 88
2.1.8 مراحل انجام پژوهش حاضر 88
2.1.9 مراحل انجام پژوهش 88
2.1.10 بررسی تئوریک مسئله 88
2.1.11 بررسی تجربی مسئله 90
2.1.12 مقايسه نتايج حاصل از بررسي تئوري و تجربي مسئله 92
2.1.13 بررسي شیب بهینه کلکتور لوله خلاء در طول يک سال و در عرضهاي جغرافیايي مختلف 92
2.1.14 يافتن ارتباط بین شیب بهینه و عرض جغرافیايي 92
2.1.15 صحت سنجي روابط به دست آمده 93
2.1.16 تنایج و پیشنهادات 93
2.1.17 منابع 93

2-2) بررسی تجربی تاثیر عدم دشارژ مخزن آب گرم برعملکرد آبگرمکن خورشیدی یک کلکتور دومنظوره خورشیدی

2.2.1 چکیده 95
2.2.2 مقدمه 95
2.2.3 نحوه آماده سازی دستگاه ها و روش انجام آزمایش 97
2.2.4 نتایج و بحث 99
2.2.5 نتیجه گیری 103
2.2.6 مراجع 103

2-3) تاثیر حجم مخزن بر کارایی کالکتورهای خورشیدی لوله خلاء

2.3.1 چکیده 104
2.3.2 مقدمه 105
2.3.3 معرفی مدل آزمایشگاهی 106
2.3.4 مدل عددی 107
2.3.5 استقلال حل از شبکه 108
2.3.6 اعتبارسنجی نتایج حل عددی 108
2.3.7 تحلیل نتایج عددی 110
2.3.8 نتیجه گیری 113
2.3.9 مراجع 113

2-4) بررسی تجربی تأثیر افزودن نانوسیال بر کارایی آبگرمکن خورشیدی ترموسیفونی لوله خلاء اصلاح شده

2.4.1 چکیده 116
2.4.2 مقدمه 116
2.4.3 تحقیقات پیشین 118
2.4.4 معرفی مدل آزمایشگاهی 119
2.4.5 فرمول بندی 121
2.4.6 انجام آزمایش ها ها و تحلیل داده 123
2.4.7 آزمایشهای جذب انرژی 123
2.4.8 آزمایش – های برداشت انرژی 126
2.4.9 نتیجه گیری 130
2.4.10 مراجع 131
2.4.11 Abstract 132

2-5) معرفی مقطع اصلاح شده در آبگرمکن های خورشیدی لوله خلا

2.5.1 خلاصه 133
2.5.2 مقدمه 134
2.5.3 نمونه تجربی 135
2.5.4 مدل عددی 136
2.5.5 اعتبارسنجی حل عددی 138
2.5.6 تحلیل نتایج عددی 139
2.5.7 نتیجه گیری 142
2.5.8 مراجع 143

تعداد صفحه بسته آموزشی

تعداد منابع معرفی شده برای ادامه کار

تعداد پشتیبانان مخصوص این فایل

قسمت هایی از فصل سوم بررسی فناوری، مدلسازی عددی آبگرمکن خورشیدی با کلکتور کروی و سهموی

امروزه، انرژی خورشیدی به عنوان مناسب ترین منبع انرژی تجدید پذیر برای مصارف خانگی در شهرها و روستاها در نظر گرفته میشود و محبوبیت بالای آن به دلیل امکان تولید همزمان گرما و برق در مناطق مسکونی و صنعتی است. برای تولید برق، فناوری فتوولتیک مطلوب است ولی به دلیل فناوری پیشرفته و هزینه بالا برای ساخت سلول های خورشیدی امکان استفاده از آن را مقداری محدود می نماید. در کاربردهای گرمایش ، حرارت خورشید به طور مستقیم در زمینهی ذخیره سازی انرژی گرمایی و انتقال حرارت دخالت می نماید و برای این کاربرد کاملا مقرون به صرفه است. در این مقاله استفاده آبگرمکن ترموسیفون بسته برای مصارف خانگی در نظر گرفته شده است.

فهرست کامل فصل سوم بررسی فناوری، مدلسازی عددی آبگرمکن خورشیدی با کلکتور کروی و سهموی

3-1 ) مطالعه تجربی تاثیر پارامترهای محیطی بر راندمان آبگرمکن خورشیدی با کلکتور سهموی با استفاده از شبکه عصبی درسیرجان

3.1.1 چکیده 144
3.1.2 ABSTRACT 144
3.1.3 مقدمه 144
3.1.4 شبکه عصبی مصنوعی 145
3.1.5 مواد و روش ها 146
3.1.6 سیستم اندازه گیری 146
3.1.7 روش انجام آزمایش ها 147
3.1.8 محاسبه راندمان آبگرمکن خورشیدی 147
3.1.9 بحث و نتایج 148
3.1.10 نتیجه گیری 151
3.1.11 مراجع 151
3.1.12 پیوست 152

3-2 ) بررسی گرمآب کارکرد کن خورشیدی ترموسیفونی تک فاز با کلکتور متمرکز کننده سهموی

3.2.1 چکیده 156
3.2.2 مقدمه 156
3.2.3 شرح مدل 157
3.2.4 شار حرارتی خورشید 158
3.2.5 افت فشار و فشار محرک در سیستم ترموسیفون 159
3.2.6 آنالیز تور سهموی 159
3.2.7 جذب – پوشش دور جاذب 160
3.2.8 پوشش دور جاذب – پوشش دهانه کلکتور 161
3.2.9 پوشش دور جاذب – رفلکتور 161
3.2.10 پوشش دهانه کلکتور – محیط بیرون 161
3.2.11 رفلکتور – پوشش دهانه کلکتور 161
3.2.12 نتایج 162
3.2.13 نتیجه گیری و جمع بندی 166
3.2.14 مراجع 167

3-3 ) شبیه سازی عددی توزیع دما روی جارب کلکتور کروی و مقایسه آن با کلکتور تخت

3.3.1 چکیده 168
3.3.2 آنالیز و مدل نوری 169
3.3.3 آنالیز و مدل حرارتی 172
3.3.4 اندازه گیری و آزمایش 176
3.3.5 آنالیز اطلاعات تجربی 177
3.3.6 مطالعه تجربی 177
3.3.7 نتیجه گیری 181

قسمت هایی از فصل چهارم آنالیز اگزرژی آب گرم کن ‌های خورشیدی

آبگرمکنهای خورشیدی پرکاربردترین سیستمهای حرارتی خورشیدی در جهانند. اصلیترین بخش آنها کلکتور خورشیدی است که انرژی تابشی خورشید را جذب کرده و به سیال عامل انتقال میدهد. استفاده از راندمان قانون اول ترمودینامیک به عنوان یکی از مهمترین پارامترها جهت معرفی و مقایسهی سیستمهای حرارتی از جمله کلکتورهای خورشیدی به طور متداول مورد استفاده قرار میگیرد. در حالیکه قانون اول ترمودینامیک به تنهایی قادر به بیان عملکرد کمی و کیفی این سیستمها نمیباشد. در این تحقیق مدلی تئوری و جامع برای تحلیل انرژی (قانون اول ترمودینامیک) و اگزرژی (قانون دوم ترمودینامیک) کلکتورهای خورشیدی صفحه تخت و لولهای خلاء با لوله حرارتی ارائه شده که در آن تاثیر مولفههای طراحی کلکتور روی عملکرد آن قابل بررسی است. پس از ارزیابی و تایید این مدل با استفاده از نتایج آزمایشات عملی به بررسی تاثیر پارامترهای طراحی مختلف روی راندمان انرژی و اگزرژی کلکتور پرداخته شده است

فهرست کامل فصل چهارم آنالیز اگزرژی آب گرم کن ‌های خورشیدی

4-1 ) آنالیز اگزرژی آب گرم کن ‌های خورشیدی

4.1 آنالیز اگزرژی آب گرم کن ‌های خورشیدی #
4.1.1 فصل اول:کلیات #
4.1.1.1 هدف #
4.1.1.2 پیشینه ی تحقیق #
4.1.1.3 روش کار وتحقیق #
4.1.2 فصل دوم:کلکتورهای خورشیدی #
4.1.2.1 کلکتور صفحه تخت #
4.1.2.2 ساختمان کلکتور صفحه تخت #
4.1.2.3 تاثیر آب و هوا برکلکتور صفحه تخت #
4.1.2.4 کلکتورهای لوله ای خلاء #
4.1.2.5 انواع کلکتورهای لوله ای خلاء #
4.1.2.6 کلکتورهای متمرکز کننده #
4.1.2.7 اجزای کلکتورهای متمرکز کننده #
4.1.2.8 انواع کلکتورهای متمرکز کننده #
4.1.3 فصل سوم:آبگرمکن های خورشیدی #
4.1.3.1 اجزای اصلی آبگرمکن های خورشیدی #
4.1.3.2 کلکتور خورشیدی #
4.1.3.3 مخزن ذخیره آب گرم #
4.1.3.4 آبگرمکن خورشیدی ترموسیفونی #
4.1.3.5 آبگرمکن های خورشیدی با سیستم های جابجایی اجباری #
4.1.3.6 آبگرمکن های خورشیدی یکپارچه #
4.1.4 فصل چهارم:آنالیز قانون دوم ترمودینامیک #
4.1.4.1 انرژی وقانون اول ترودینامیک #
4.1.4.2 قانون دوم ترمودینامیک #
4.1.4.3 اگزرژی #
4.1.4.4 اتلاف اگزرژی و تولید آنتروپی در فرایندهای ترمودینامیکی #
4.1.5 فصل پنجم:آنالیز انرژی و اگزرژی کلکتورهای خورشیدی #
4.1.5.1 کلکتور صفحه تخت #
4.1.5.2 آنالیز انرژی #
4.1.5.3 آنالیز اگزرژی #
4.1.5.4 کلکتور لوله ای خلاء با لوله حرارتی #
4.1.5.5 تحلیل حرارتی #
4.1.5.6 راندمان انرژی #
4.1.5.7 راندمان اگزرژی #
4.1.6 فصل ششم:نتیجه گیری و پیشنهادات #
4.1.6.1 ارزیابی عملی روابط تئوری #
4.1.6.2 کلکتور صفحه تخت #
4.1.6.3 کلکتور لوله ای خلاء با لوله حرارتی #
4.1.6.4 بررسی تاثیر تغییر پارامترهای طراحی برعملکرد کلکتورها #
4.1.6.5 کلکتور صفحه تخت #
4.1.6.6 کلکتور لوله ای خلاء با لوله حرارتی #
4.1.6.7 جمع بندی و پیشنهادات #
4.1.6.8 منابع و ماخذ #
4.1.6.9 چکیده انگلیسی #

%

میزان رضایت

میزان رضایت افراد خریدار این بسته بعد از خرید

(نظر سنجی به وسیله ایمیل و یک هفته بعد ازخرید بسته انجام می گیرد)

قسمت هایی از فصل پنجم بررسی تئوری و تجربی عملکرد یک آب‌ گرم‌ کن خورشیدی با کلکتور صفحه تخت

هدف از این تحقیق مقایسه تحلیل تئوری و نتایج تجربی حاصل از تست عملی بر روی یک کلکتور خورشیدی صفحه تخت، با توجه به شرایط آب و هوایی شهر تهران می‌باشد. به این منظور ابتدا یک کلکتور صفحه تخت از نظر ساختمان، بازده و سایر پارامترها بر طبق روابط انتقال حرارت به‌صورت تئوری مدل شده، پس از آن با استفاده از یک سیستم آب‌گرم‌کن خورشیدی و استفاده از یک کلکتور صفحه تخت به عنوان جاذب انرژی خورشید، داده‌های مورد نیاز به طور تجربی استخراج شده‌اند.
سیستم آب‌گرم‌کن خورشیدی مورد آزمایش که در مرکز تحقیقات انرژی خورشیدی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب مستقر است، و بر اساس استاندارد ISO 9806-1 مدل شده‌است، از یک کلکتور صفحه تخت و یک مخزن ذخیره تشکیل شده‌است. کلکتور شامل دو هدر افقی به قطر داخلی mm12 و 12 عدد رایزر عمودی می‌باشد که به‌صورت موازی قرار گرفته‌اند. صفحات جاذب از فین های مجزا تشکیل شده‌اند. جنس فین ها از آلومینیوم بوده و از شیشه معمولی به ضخامت mm4 به عنوان پوشش صفحه جاذب برای جلوگیری از اتلافات جابجایی و تابشی استفاده شده‌است. از آن‌جایی که آزمون‌ها در فصل تابستان انجام شده‌است و دمای هوا در هنگام شب به گونه‌ای نیست که باعث یخ‌زدگی آب داخل کلکتور شود، به این جهت تنها از آب (بدون ضد یخ) به عنوان سیال انتقال حرارت استفاده شده‌است. هم‌چنین دمای محیط، میزان تابش روی سطح کلکتور صفحه تخت و سرعت باد محوطه مورد آزمایش توسط یک دستگاه ثبت کننده اطلاعات ثبت شده‌اند.
بازده و انرژی مفید کسب شده توسط کلکتور به‌صورت تجربی با مقادیر حاصل از مدل تئوری مقایسه شده و بر طبق نتایج به‌دست آمده مدل تجربی با مدل تئوری مطابقت خوبی دارد. آزمایشات فوق با دبی‌های مختلف انجام گرفت و با کاهش دبی سیال عبوری از کلکتور، افزایش در انرژی مفید کسب شده و بازده کلکتور مشاهده گردید. بر اساس آزمایشات انجام شده، حداکثر بازده ممکن برای یک کلکتور خورشیدی صفحه تخت زمانی حاصل می‌شود که حتی الامکان دمای آب ورودی کلکتور به دمای هوای محیط نزدیک باشد. هم‌چنین عوامل تاثیر گذار بر بازده یک کلکتور خورشیدی صفحه تخت، از جمله فاصله بین رایزرها، نوع پوشش شیشه‌ای کلکتور، ضخامت عایق حرارتی، جنس عایق، نوع سیال انتقال حرارت و… مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته و با توجه به مقایسه های انجام شده می‌توان نمودار‌های مفیدی پیرامون بازده کلکتور بر اساس پارامتر‌های تاثیرگذار رسم نمود. این نمودار‌ها علاوه بر استفاده در صنعت ساخت تجهیزات خورشیدی، می‌تواند به عنوان راهنما جهت تست سایر کلکتور‌های مشابه مورد استفاده قرار گیرد.

فهرست کامل فصل پنجم بررسی تئوری و تجربی عملکرد یک آب‌ گرم‌ کن خورشیدی با کلکتور صفحه تخت

5-1 ) بررسی تئوری و تجربی عملکرد یک آب‌ گرم‌ کن خورشیدی با کلکتور صفحه تخت

5.1.1 فصل اول:کلیات #
5.1.1.1 مقدمه #
5.1.1.2 تاریخچه #
5.1.1.3 کاربردهای انرژی خورشیدی #
5.1.2 فصل دوم : انواع کلکتور خورشیدی و بررسی استانداردهای مربوطه #
5.1.2.1 مقدمه #
5.1.2.2 کلکتورهای صفحه تخت #
5.1.2.3 صفحه جاذب #
5.1.2.4 صفحات پوششی یا جداری #
5.1.2.5 محفظه کلکتور #
5.1.2.6 کلکتور لوله خلاء #
5.1.2.7 کلکتور سهموی #
5.1.2.8 زاویه شیب کلکتور خورشیدی #
5.1.2.9 مقایسه استاندارهای تست کلکتورهای تخت خورشیدی 9806-1 ISO، EN 12975-2 و ASHRAE 93 #
5.1.2.10 استاندارد ASHRAE 93 #
5.1.2.11 تست ثابت زمانی- Τ #
5.1.2.12 تست بازده حرارتی – GΗ #
5.1.2.13 تست اصلاح کننده زاویه تابش – KΘB(Θ) #
5.1.2.14 توزیع دمای ورودی به کلکتور برای تست بازده حرارتی #
5.1.2.15 مدت زمان انجام تست #
5.1.2.16 ستاندارد ISO 9806-1 و EN 12975-2 #
5.1.2.17 تست ثابت زمانی- Τ #
5.1.2.18 تست بازده حرارتی – GΗ #
5.1.2.19 تست اصلاح کننده زاویه تابش – KΘB(Θ) #
5.1.2.20 توزیع دمای ورودی به کلکتور برای تست بازده حرارتی #
5.1.2.21 روش تست شبه دینامیکی استاندارد EN12975-2 #
5.1.2.22 مقایسه استاندارد ها #
5.1.3 فصل سوم : آب‌گرم‌کن‌های خورشیدی و بررسی استاندارد‌های مربوطه #
5.1.3.1 مقدمه #
5.1.3.2 اجزای آب گرم کن خورشیدی #
5.1.3.3 شرح دستگاه آب‌گرم‌کن خورشیدی #
5.1.3.4 انواع آب‌گرم‌کن‌های خورشیدی #
5.1.3.5 سیستم گردش اجباری #
5.1.3.6 سیستم گردش اجباری-مداربسته #
5.1.3.7 سیستم گردش اجباری-مدار باز #
5.1.3.8 سیستم با گردش طبیعی #
5.1.3.9 سیستم گردش طبیعی- ترموسیفون- مدار باز #
5.1.3.10 سیستم گردش طبیعی- ترموسیفون- مدار بسته #
5.1.3.11 بررسی و مقایسه استانداردهای آب‌گرم‌کن خورشیدی #
5.1.3.12 استاندارد ISO 9459 #
5.1.3.13 استانداردهای راندمان ( عملکرد ) سیستم #
5.1.3.14 روش آزمون بر اساس تست در فضای داخلی #
5.1.3.15 آزمون در فضای خارج برای سیستم‌های فقط خورشیدی #
5.1.3.16 آزمون در فضای خارجی برای سیستم‌های آب‌گرم‌کن خورشیدی با گرم‌کن کمکی با یک مخزن ذخیره #
5.1.3.17 استانداردهای اروپایی برای سیستم‌های گرمایش خورشیدی #
5.1.3.18 استانداردهای اروپایی جدید #
5.1.3.19 روش‌های تست برای سیستم‌های آب‌گرم‌کن‌های خورشیدی ( EN 12976-2 و ENV 12977-2 ) #
5.1.3.20 استاندارد ASHRAE 95 #
5.1.3.21 مقایسه استاندارد‌های تست آب‌گرم‌کن خورشیدی #
5.1.3.22 مقایسه سه استاندارد9459-2 ISO ، ISO 9459-3 و ASHRAE 95 #
5.1.4 فصل چهارم : معادلات حاکم بر تعیین عملکرد کلکتور‌های صفحه تخت و حل نمونه عددی #
5.1.4.1 مقدمه #
5.1.4.2 تابش خورشیدی #
5.1.4.3 تشعشع جذب شده و عبور تشعشع از میان پوشش شیشه‌ای #
5.1.4.4 انعکاس تشعشع #
5.1.4.5 جذب پوشش شیشه ای #
5.1.4.7 کلکتورهای صفحه تخت و معادلات مربوطه #
5.1.4.8 انرژی مفید #
5.1.4.9 توزیع دما در کلکتورهای صفحه تخت خورشیدی #
5.1.4.10 ضریب انتقال گرمای کل یک کلکتور #
5.1.4.11 توزیع دما بین لوله‌ها و ضریب بازدهی کلکتور #
5.1.4.12 لوله در زیر صفحه جاذب #
5.1.4.13 لوله در بالای صفحه جاذب #
5.1.4.14 لوله در وسط صفحه جاذب #
5.1.4.15 ضریب دفع گرمای کلکتور و ضریب جریان #
5.1.4.16 تست کلکتور #
5.1.4.17 بازده #
5.1.4.18 حل عددی #
5.1.4.19 مشخصات تجهیزات مورد استفاده #
5.1.4.20 مشخصات فنی کلکتور صفحه تخت #
5.1.4.21 حل معادلات برای یک حالت نمونه #
5.1.5 فصل پنجم : آزمایش، نتایج و ترسیم نمودارهای مربوطه #
5.1.5.1 مقدمه #
5.1.5.2 روش انجام آزمایش #
5.1.5.3 نتایج #
5.1.5.4 نمودارها و تحلیل #
5.1.5.5 نمودارهای داده های هواشناسی #
5.1.5.6 تغییرات دمای خروجی از کلکتور بر حسب تغییرات دبی #
5.1.5.7 بررسی انرژی دریافتی مدل تئوری و تجربی #
5.1.5.8 بررسی بازده کلکتور در مدل‌های تئوری و تجربی #
5.1.5.9 نمودار‌های افت دما در مسیر آب ورودی #
5.1.5.10 بررسی اثر پارامترهای مختلف #
5.1.5.11 تاثیر موقعیت قرارگیری لوله و صفحه جاذب #
5.1.5.12 تاثیر زاویه کلکتور خورشیدی #
5.1.5.13 تاثیر تعداد شیشه‌های محافظ کلکتور #
5.1.5.14 تاثیر فاصله بین رایزرهای صفحه جاذب بر بازده کلکتور #
5.1.5.15 تاثیر پوشش صفحه جاذب بر بازده کلکتور #
5.1.5.16 تاثیر ضخامت عایق حرارتی بر بازده کلکتور #
5.1.5.17 تاثیر جنس عایق بر بازده کلکتور #
5.1.5.18 تاثیر نوع سیال انتقال حرارت بر بازده کلکتور #
5.1.5.19 تاثیر فشار گاز داخل کلکتور بر بازده #
5.1.5.20 نتیجه گیری #
5.1.5.21 پیشنهادات برای ادامه طرح #
5.1.5.22 منابع وماخذ #
5.1.5.23 چکیده انگلیسی #

قسمت هایی از فصل ششم بررسی تئوری و تجربی عملکرد یک آب‌ گرم‌ کن خورشیدی با کلکتور لوله خلاء

کشور ايران در بين مدارهاي 25 تا 40 درجه عرض شمالي قرار گرفته است و در منطقه‌اي واقع شده كه به لحاظ دريافت انرژي خورشيدي در بين نقاط جهان در بالاترين رده‌ها قرار دارد. ميزان تابش خورشيدي در ايران بين 1800 تا 2200 كيلووات ساعت بر مترمربع در سال تخمين زده شده است كه البته بالاتر از ميزان متوسط جهاني است. در ايران به‌طور متوسط ساليانه بيش از 280 روزآفتابي گزارش شده است كه بسيار قابل توجه است. از این انرژی می‌توان به طرق مختلف، مثل تولید برق، گرمایش و سرمایش، تولید آب شیرین، تامین آب گرم و … استفاده نمود. یکی از عمومی‌ترین روش‌های استفاده از انرژی خورشیدی گرمایش آب جهت مصرف در ساختمان یا صنعت است. مهم‌ترین بخش یک سیستم آب‌گرم‌کن خورشیدی کلکتور خورشیدی نام دارد که دارای انواع مختلف است. یکی از این انواع کلکتور که دارای بازده و دمای خروجی بالای آب است کلکتور لوله خلا است.
در این تحقیق کلکتور لوله خلاء از نظر ساختمان، بازده و سایر پارامترهای انتقال حرارت به‌صورت تئوری بررسی شده و نتایج مورد نظر برای حصول حداکثر بازده و بازده بهینه به‌دست آمده است. پس از آن با استفاده از یک سیستم آب‌گرم‌کن خورشیدی و استفاده از یک کلکتور لوله خلاء به عنوان جاذب انرژی خورشیدی، داده‌های مورد نیاز به‌طور تجربی استخراج شده‌اند. پس از این مرحله، نتایج تئوری و عملی با یکدیگر مقایسه شده‌اند. با مقایسه نتایج و به‌دست آمدن نتیجه قطعی می‌توان نمودار‌های مفیدی پیرامون بازده کلکتور بر اساس سایر پارامتر‌های رسم نمود. این نمودار‌ها علاوه بر استفاده در صنعت ساخت تجهیزات خورشیدی، می‌تواند به عنوان راهنما جهت تست سایر کلکتور‌های مشابه مورد استفاده قرار گیرد.

فهرست کامل فصل ششم بررسی تئوری و تجربی عملکرد یک آب‌ گرم‌ کن خورشیدی با کلکتور لوله خلاء

6-1 ) بررسی تئوری و تجربی عملکرد یک آب‌ گرم‌ کن خورشیدی با کلکتور لوله خلاء

6.1.1 فصل اول:کلیات #
6.1.2 فصل دوم : آشنایی با انواع کلکتور خورشیدی و استانداردهای تست کلکتورهای خورشیدی #
6.1.2.1 مقدمه #
6.1.2.2 انواع کلکتورها #
6.1.2.3 کلکتورهای صفحه تخت #
6.1.2.4 کلکتورهای ترکیبی سهموی ثابت #
6.1.2.5 کلکتور لوله خلاء #
6.1.2.6 کلکتورهای دنبال‌کننده خورشیدی #
6.1.2.7 استانداردهای تست کلکتورهای خورشیدی #
6.1.2.8 استاندارد ASHRAE 93 #
6.1.2.9 تست ثابت زمانی- Τ #
6.1.2.10 تست بازده حرارتی – ΗG #
6.1.2.11 تست اصلاح‌کننده زاویه تابش – KΘB(Θ) #
6.1.2.12 توزیع دمای ورودی به کلکتور برای تست بازده حرارتی #
6.1.2.13 مدت زمان انجام تست #
6.1.2.14 استاندارد ISO 9806-1 و EN 12975-2 #
6.1.2.15 تست ثابت زمانی- Τ #
6.1.2.16 تست بازده حرارتی #
6.1.2.17 تست اصلاح‌کننده زاویه تابش – KΘB(Θ) #
6.1.2.18 توزیع دمای ورودی به کلکتور برای تست بازده حرارتی #
6.1.2.19 روش تست شبه‌دینامیکی استاندارد EN12975-2 #
6.1.2.20 مقایسه استانداردها #
6.1.2.21 مقایسه سه استاندارد 9806-1 ISO، EN 12975-2 و ASHRAE 93 #
6.1.2.22 مقایسه دو استاندارد ISO 9806-1 و EN 12975-2 #
6.1.3 فصل سوم : آشنایی با انواع سیستم‌های تست کلکتورهای خورشیدی و استانداردهای تست آن‌ها #
6.1.3.1 کارایی کلکتورهای خورشیدی #
6.1.3.2 کارایی حرارتی کلکتور #
6.1.3.3 روش تست دینامیکی #
6.1.4 فصل چهارم : روابط حاکم بر کلکتور‌های لوله خلاء و حل نمونه عددی #
6.1.4.1 مقدمه #
6.1.4.2 محاسبه کارایی حرارتی کلکتور #
6.1.4.3 توزیع دما در مسیر سیال #
6.1.4.4 ضریب دفع گرمای کلکتور و ضریب جریان #
6.1.4.5 بازده کلکتور #
6.1.4.6 مشخصات تجهیزات مورد استفاده #
6.1.4.7 حل نمونه عددی #
6.1.5 فصل پنجم : آزمایش، نتایج و ترسیم نمودارهای مربوطه #
6.1.5.1 مقدمه #
6.1.5.2 روش انجام آزمایش #
6.1.5.3 نتایج #
6.1.5.4 نمودارها و تحلیل #
6.1.5.5 داده‌های هواشناسی #
6.1.5.6 تغییرات دمای خروجی از کلکتور بر حسب تغییرات دبی #
6.1.5.7 نمودارهای بازده مدل تئوری و آزمایش تجربی #
6.1.5.8 نمودارهای حرارت دریافتی مدل تئوری و آزمایش تجربی #
6.1.5.9 نمودارهای افت دما در مسیر آب ورودی #
6.1.5.10 نتیجه گیری کلی #
6.1.5.11 پیشنهادات برای ادامه تحقیق #
6.1.5.12 منابع و ماخذ #
6.1.5.13 چکیده انگلیسی #

منابع معرفی شده به صورت فایل Word وPDF در اختیار شما قرار می گیرد.

تومان70,000 تومان35,000افزودن به سبد خرید