50 در صد تخفیف ویژه برای این بسته پژوهشی به مدت محدود

005

روز

:

16

ساعت

:

27

دقیقه

:

04

ثانیه(s)

بسته جامع پژوهشی بررسی خواص فیزیکی و عوامل موثر بر پلیمرهای رسانا(پلیمرهای هادی)

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه بررسی خواص فیزیکی و عوامل موثر بر پلیمرهای رسانا(پلیمرهای هادی) است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

  • در فصل اول این پژوهش بررسی فیزیکی و عوامل موثر بر میزان هدایت الکتریکی پلیمرهای هادی بررسی شده است
  • در فصل دوم این پژوهش پلیمرهادی-پلیمر رسانا بررسی شده است

قسمت هایی از فصل اول بررسی فیزیکی و عوامل موثر بر میزان هدایت الکتریکی پلیمرهای هادی

پلیمرهای رسانا از جمله موادی هستند که رفتار رسانایی آنها توجه زیادی را به خود جلب کرده است. لازم به ذکر است که مقدار رسانایی آنها قابل قیاس با فلزات است، در واقع با گسترش علوم و فناوری های مرتبط با پلیمرهای رسانا این گونه مواد به عنوان جایگزین مناسب عناصر فلزی مطرح گردیده اند. در این مقاله در ابتدا به دسته بندی پلیمرهای رسانا و رفتار رسانایی پلیمرهای هادی و همچنین هیبریداسیون و نحوه ی عملکرد الکترون در تئوری نوارها پرداخته شد. در ادامه، در خصوص ویژگی ها و مکانیسم عمل مواد پلیمری رسانا، نیمه رسانا و عایق ها و به ویژه در ارتباط ساختار پلیمری و نوار ممنوعه و همینطور شیوه های تهیه آنها از جمله روش های شیمیایی و الکتروشیمیایی اریه گردیده است. شیوه های تهیه ی پلیمرهای رسانا ویژگی های ساختار و مورفولوژی و همین طور خواص عواملی همچون حضور اکسنده ها، نوع روش پلیمری شدن، اثر غلظت مونومر، سرعت فرایند پلیمر شدن، اثر محلول الکترولیت، و نوع الکترود انتخاب شده برای الكتروپلیمری شدن مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. از طرفی فرایند دوپه به عنوان یکی از روش های مورد استفاده به منظور افزایش رسانایی مواد پلیمری تحت فرایندهای خاص یا با استفاده از مواد افزودنی رسانا ارزیابی گردیده است. در واقع وجه مشترک تمامی پلیمرهایی که با این روش، قابلیت هدایت الکتریکی می یابند وجود پیوندهای ساده و دوگانه به صورت یکی در میان در ساختار مولکولی آنها به شمار می آید.

فهرست کامل فصل اول بررسی فیزیکی و عوامل موثر بر میزان هدایت الکتریکی پلیمرهای هادی

1-1 ) پلیمرهای هادی،پلیمرهای هوشمند

1.1.1 چکیده 1
1.1.2 مقدمه 2
1.1.3 پلیمرهای هادی 2
1.1.4 مقایسه متد الکتروشیمیایی ومزیت آن با روش شیمیایی 4
1.1.5 خواص پلیمرهای هادی 4
1.1.6 کاربرد پلیمرهای هادی 5
1.1.7 غشاها و تعویض یونی 5
1.1.8 سنسورها 5
1.1.9 جاذب های شیمیایی تجزیه 5
1.1.10 حفاظت از خوردگی با پوشش پلیمرهادی 5
1.1.11 پلیمرهای هادی به عنوان مواد هوشمند 6
1.1.12 نتیجه گیری 9
1.1.13 مراجع 9

1-2 ) سنتز و بررسی خواص ضد میکروبی نسل جدیدی از پلیمرهای هادی

1.2.1 خلاصه 10
1.2.2 مقدمه 10
1.2.3 داده های تجربی 10
1.2.4 مواد 10
1.2.5 دستگاه ها 10
1.2.6 تهیه پلی رودانین درحضور پایدار کننده به روش پلیمریزاسیون شیمیایی 10
1.2.7 سنتز نانو کامپوزیت 11
1.2.8 تهیه پلی رودانین درحضور پایدار کننده به روش پلیمریزاسیون کلوئیدی 11
1.2.9 سنتز نانو کامپوزیت پلی رودانین/خاک اره درحضور پایدار کننده به روش پلیمریزاسیون کلوئیدی 11
1.2.10 بررسی ساختار پلی رودانین 11
1.2.11 شکل شناختی پلی رودانین 12
1.2.12 بررسی شکل شناختی با استفاده از تصاویر میکروسکوپ الکترونی عبوری 12
1.2.13 خواص ضدمیکروبی 13
1.2.14 بررسی خواص ضدمیکروبی با استفاده از روش انتشار دیسک 13
1.2.15 حداقل غلظت مهارکنندگی رشد وحداقل غلظت کشندگی 14
1.2.16 نتیجه گیری 14
1.2.17 مراجع 15

1-3 ) پلیمرهای هادی جریان برق

1.3.1 چکیده 16
1.3.2 مقدمه 16
1.3.3 محلول های پلیمرهای هادی 21
1.3.4 پلیمر مقدم انحلال پذیر 22
1.3.5 پلی هتروسیکلهای انحلال پذیر 22
1.3.6 پلیمرهای هادی خودذوب شده 23
1.3.7 کاربردها 25
1.3.8 مراجع 27

1-4 ) مروری بر حذف فلزات سنگین توسط نانوکامپوزیتهای پلیمرهای هادی

1.4.1 چکیده 28
1.4.2 مقدمه 28
1.4.3 تئوری 29
1.4.4 پلیمرهای هادی 29
1.4.5 روش تولید پلیمرهای هادی 29
1.4.6 پلیمریزاسیون شیمیایی پلی آنیلین 30
1.4.7 سنتز پلی آنیلین به روش الکتروشیمیایی 30
1.4.8 تهیه نانوکامپوزیتهای پلیمر هادی 30
1.4.9 بررسی شکل شناختی و ساختار شیمیایی پلیمرهای هادی 31
1.4.10 پارامترهای تأثیرگذار بر فرآیند جذب 32
1.4.11 تعیین pH بهینه برای حذف یونهای فلزی از محلول آبی 32
1.4.12 اثر تغییر میزان غلظت اولیه محلول بر روی میزان جداسازی 32
1.4.13 بررسی تأثیر زمان اختلاط بر روی حذف فلزات سنگین 33
1.4.14 مکانیسم جذب در پلیمرهای هادی 33
1.4.15 بررسی فرایند جذب پلیمرهای هادی 34
1.4.16 بررسی معادلات سینتیک جذب 34
1.4.17 بررسی معادلات جذب 35
1.4.18 ایزوترم لانگمویر 35
1.4.19 ایزوترم فرندلیچ 36
1.4.20 ایزوترم تمکین 36
1.4.21 نتیجه گیری 37
1.4.22 مراجع 37

1-5 ) تهیه و بررسی خواص فیزیکی و عوامل موثر بر میزان هدایت الکتریکی کامپوزیت اپوکسی – پلیمر هادی

1.5.1 چکیده 40
1.5.2 مقدمه 40
1.5.3 تولید نمونه هایی با فرمولاسیون متییر 41
1.5.4 تجربیات و آزمایشات 41
1.5.5 مواد مورد استفاده 41
1.5.6 بحث و بررسی نتایج 41
1.5.7 تجهیزات مورد استفاده 41
1.5.8 نتیجه گیری 43
1.5.9 منابع و مراجع 43

1-6 ) اصلاح سطحی نانوذرات دی اکسید تیتانیم با استفاده از پلیمرهادی پلی آنیلین و بررسی رفتار فتوکاتالیزوری نانوکامپوزیت حاصل در حذف آلاینده های رنگی از آب

1.6.1 چکیده 56
1.6.2 مقدمه 56
1.6.3 بخش تجربی 58
1.6.4 مواد و روش ها 58
1.6.5 نتایج و بحث 59
1.6.6 نتایج 59
1.6.7 مراجع 60

1-7 ) مروري بر به كارگيري پليمرهاي هادي الكتروني در پيل هاي سوختي متانول مستقيم به منظور بهبود عملكرد آنها

1.7.1 چکیده 64
1.7.2 مقدمه 64
1.7.3 روش هاي بكارگيري پليمرهاي هادي الكتروني در ساختار پيل هاي سوختي 66
1.7.4 پليمر هادي الكتروني به عنوان اصلاح كننده غشاء 66
1.7.5 روش به كارگيري پلي آنيلين به عنوان اصلاح كننده غشاء 66
1.7.6 روش به كارگيري پلي پيرول به عنوان عامل اصلاح كننده غشاء 67
1.7.7 به كارگيري پليمرهاي هادي الكتروني به عنوان تثبيت كننده و كمك كننده كاتاليست 68
1.7.8 تاثير پليمرهاي هادي الكتروني در عملكرد پيل هاي سوختي 68
1.7.9 تاثير پلي آنيلين به عنوان اصلاح كننده غشاء 68
1.7.10 اثر افزودن پلي پيرول به عنوان افزودني به غشاء پيل هاي سوختي 72
1.7.11 استفاده از پلي آنيلين به عنوان لايه كاتاليستي 74
1.7.12 نتیجه گیری 75
1.7.13 مراجع 75

1-8 ) سنتز نانو کامپوزیت گرافن اکساید اصلاح شده با پلیمرهای هادی و به کارگیری آن برای استخراج داروی کلرفنیرآمین

1.8.1 چکیده 76
1.8.2 Abstract 76
1.8.3 مقدمه 77
1.8.4 متن 78
1.8.5 مواد و روش ها 78
1.8.6 سنتز نانوکامپوزیت مغناطیسی گرافن اکساید 78
1.8.7 سنتز گرافن اکساید مغناطیسی اصلاح شده 78
1.8.8 سنتز گرافن اکسید 78
1.8.9 انتقال دارو به خون 79
1.8.10 نانو گرافن اکساید مغناطیسی اصلاح شده پلی / تیونین 79
1.8.11 روش های آزمایشگاهی 79
1.8.12 آماده سازی پلاسما 79
1.8.13 محلول استاندارد 79
1.8.14 میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل میدانی 80
1.8.15 الگوی اشعه پراش ایکس 80
1.8.16 آماده سازی نمونه پلاسما 80
1.8.17 روش کلی 80
1.8.18 تبدیل طیف سنجی مادون قرمز 80
1.8.19 ابزار وتجهیزات 80
1.8.20 طیف سنجی UV-VIS Spectrophotometry 80
1.8.21 نتیجه و جمع بندی 80
1.8.22 نانو کامپوزیت نانو گرافــن اکساید مغناطیــسی اصلاح شده / پلی تیونین 81
1.8.23 نتایج آزمون کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا 82
1.8.24 مراجع 82

1-9 ) مروری بر بررسی های رسانا و عملکرد الکترون در افزایش هایکارراه ونوار ممنوعه رسانایی پلیمرهای رسانا به روش دوپه کردن

1.9.1 چکیده 84
1.9.2 مقدمه 84
1.9.3 دسته بندی پلیمرهای رسانا 85
1.9.4 تئوری نوارها 86
1.9.5 روشهای تهیه ی پلیمرهای رسانا 88
1.9.6 روش تهیه های شیمیایی پلیمرهای رسانا 88
1.9.7 روش تهیه ی پلیمر رسانا به شیوه ی الکتروپلیمری شدن 90
1.9.8 فرایند دوپه کردن 92
1.9.9 دوپ اکسایش/کاهش 92
1.9.10 دوپه شدن شیمیایی والکتروشیمیایی نوعP 92
1.9.11 دوپینگ شیمیایی و الکتروشیمیایی نوع n 92
1.9.12 دوپه کردن در اثر فقدان یون 93
1.9.13 دوپ کردن تزریق بار 93
1.9.14 دوپ بدون عملگر اکسایش/کاهش 93
1.9.15 فتو دوپه کردن 94
1.9.16 نتیجه گیری 95
1.9.17 منابع 95

i

ارجاع دهی و رفرنس نویسی

تمام مطالب این بسته مطابق با استاندارد های دانشگاههای وزارت علوم ایران رفرنس دهی شده اند و هیچ قسمتی از بسته وجود ندارد که بدون منبع باشد.

نگارش گروهی

در نگارش و جمع آوری این بسته آموزشی کارشناسان مربوطه ما را همراهی کرده اند.کار گروهی بستر بهتری برای پژوهش فراهم میکند.

<

معرفی منبع برای ادامه پژوهش

در این بسته بیش از 1000 مقاله و منبع در این زمینه معرفی شده است که می توان از آنها برای ادامه مسیر پژوهشی استفاده کرد.

Z

پاسخ به سوالات و پشتیبانی علمی

در قسمت دیدگاه ها  اماده پاسخگویی به سوالات احتمالی شما در حد توان علمی خود هستیم.در صورت نیاز شماره تماس برای ارتباط با محققین برای شما ارسال می گردد.

بخش هایی از فصل دوم پلیمرهادی-پلیمر رسانا

ما از پلیمرها استفاده می¬کردیم ـ که پلاستیک است ـ که به نحوی در نقش مخالف فلزات ظاهرشوند. این پلیمرها با عایق مجزا شده و الکتریسیته راهدایت نمی کنند. سیم های الکتریکی با پلیمرها پوشش داده می شوند تا آنها ـ و ما را ـ از اتصال کوتاه حفظ کنند.
پیش از این، در سال 1974 در نتیجه تهیه یک فیلم نقره فام توسط Shirakawa و Co-workers از استیلن، با استفاده از یک کاتالیست Ziegler-Natta، پلی استیلن به عنوان یک پودر سیاه شناخته شده بود (K.Ziegler and G.Natta برنده جایزه نوبل در شیمی 1966). اما با وجود ظاهر فلزی¬اش یک هادی نبود. به هر حال، در 1977، Shirakawa، MacDiarmid و Heeger کشف کردند که اکسیداسیون فیلم¬های پلی استیلن با کلر، برم یا بخار ید؛ این فیلم ها را 109 برابر رساناتر از حالت معمول¬شان می سازد.

فهرست کامل فصل دوم پلیمرهادی-پلیمر رسانا

2-1) پلیمرهادی-پلیمر رسانا

2.1.1 چکیده #
2.1.2 پلیمرهای رسانا #
2.1.3 رسانایی الکتریکی چیست؟ #
2.1.4 چه چیزی یک ماده را رسانا میکند؟ #
2.1.5 پلیمرهای هادی/رسانا-گزارش #
2.1.6 کاربردهای پلیمرهای رسانا #
2.1.7 ساخت و فرآوری #
2.1.8 مکانیزم ضریب هدایت پلیمر-نقش تغلیظ #
2.1.9 الکترون مولکولی-تئوری انتقال #
2.1.10 پلیمرهای ELECTROLUMINESCENT-نصل دوم پلیمرهای رسانا #
2.1.11 از فیزیک های سیلیکون تا الکترونیک های مولکولی #

تعداد صفحه بسته آموزشی

تعداد منابع معرفی شده برای ادامه کار

تعداد پشتیبانان مخصوص این فایل

%

میزان رضایت

میزان رضایت افراد خریدار این بسته بعد از خرید

(نظر سنجی به وسیله ایمیل و یک هفته بعد ازخرید بسته انجام می گیرد)

منابع معرفی شده به صورت فایل Word وPDF در اختیار شما قرار می گیرد.

تومان70,000 تومان35,000افزودن به سبد خرید