50 در صد تخفیف ویژه برای این بسته پژوهشی به مدت محدود

005

روز

:

16

ساعت

:

27

دقیقه

:

04

ثانیه(s)

بسته جامع پژوهشی بهینه سازی، شبیه سازی و بازیافت گازهای ارسالی به فلر

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه بهینه سازی، شبیه سازی و بازیافت گازهای ارسالی به فلر است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

  • در فصل اول این پژوهش بررسی همه جانبه فلرها و شبیه سازی در نرم افزار Screen view بررسی شده است
  • در فصل دوم این پژوهش بهینه سازی و بازیافت گازهای ارسالی به فلر و شبیه سازی در نرم افزار Aspen Hysys بررسی شده است
  • در فصل سوم این پژوهش شبیه سازی گاز فلر به کمک cfd وThermo-flow و فلوئنت بررسی شده است
  • در فصل چهارم این پژوهش شبیه سازی گاز فلر به کمک cfd وThermo-flow و فلوئنت بررسی شده است

قسمت هایی از فصل اول بررسی همه جانبه فلرها و شبیه سازی در نرم افزار SCREEN VIEW

با توجه به رشد رو به افزایش واحدهای صنعتی در کشورهای در حال توسعه و آلاینده های ایجاد شده توسط این واحدها، امروزه مدلسازی نحوه توزیع و پراکندگی آلاینده های جوی به خصوص در مناطق شهری یک ضرورت اجتناب ناپذیر می باشد. با توجه به وجود صنایع نفت در اطراف شهرهایی نظیر اهواز که موجب آلودگی هوا شده است نیاز بیش از پیش مدل سازی پخش آلودگی این صنایع احساس می شود. از طرفی فلرهای موجود در واحدهای مختلف این صنایع نظیر واحدهای بهره برداری، تزریق گاز، تقویت گاز و … باعث رها گشتن آلاینده ها به هوای اطرف آنها شده است. در این مطالعه به بررسی پخش آلاینده از یک فلر نمونه در پایین دست جهت باد تا فاصله 5 کیلومتر از منبع انتشار در شرایط مختلف پایداری هوا پرداخته شده است. در این مدل سازی نرم افزار screen3 مورد استفاده قرار گرفته است و در نهایت تغیرات غلظت نسبت به فاصله از منبع انتشار مشخص گردید

فهرست کامل فصل اول بررسی همه جانبه فلرها و شبیه سازی در نرم افزار SCREEN VIEW

1-1 ) بررسی گازهای زائد و فلرها

1.1.1 چکیده 1
1.1.2 مقدمه 1
1.1.3 فلز واجزای آن 2
1.1.4 انواع فلرها 2
1.1.5 برمبنای ارتفاع فلر از سطح زمین 2
1.1.6 برمبنای عامل اختلاط 3
1.1.7 بازیافت فلرگاز 6
1.1.8 بازیافت فلر گاز شرکت جان زینک 7
1.1.9 روش های مختلف بازیابی گازهای ارسالی به فلر 8
1.1.10 نتیجه گیری 9
1.1.11 منابع 9

1-2 ) مدلسازی آلودگی هوای ناشی از فلرگازی با فشار متوسط فاز یک عسلویه با استفاده از نرم افزار Screen viwe

1.2.1 چکیده 11
1.2.2 مقدمه 11
1.2.3 مواد و روش ها 12
1.2.4بحث و نتایج 13
1.2.5 گاز SO2 13
1.2.6 گاز NOX 14
1.2.7 منابع 15

1-3 ) تخمین ارتفاع بهینه فلر LPGدر پالایشگاه گازی( مورد مطالعاتی در منطقه پارس جنوبی)

1.3.1 چکیده 16
1.3.2 مقدمه 16
1.3.3 شرح فرآیند در فلر 17
1.3.4 مدلسازی ریاضی حوادث 18
1.3.5 مدلسازی مخلوط ها 18
1.3.6 پالایشگاه مورد مطالعه 18
1.3.7 اطلاعات فرآیندی 19
1.3.8 نتایج مدلسازی پیامد 19
1.3.9 نتیجه گیری 21
1.3.10 مراجع 21

1-4 ) بررسی پدیده آلودگی ناشی از احتراق در یک فلرپالایشگاهی

1.4.1 چکیده 22
1.4.2 مقدمه 22
1.4.3 تئوری حاکم 23
1.4.4 سری NOX 24
1.4.5 سری SOX 25
1.4.6 تحلیل خروج گازهای مختلف 27
1.4.7 نتایج و تحلیل آنها 29
1.4.8 مراجع 30

1-5 ) از معرفی انواع فلر تا روشهاي بازیابی و کاهش آلودگی زیست محیطی ناشی ازگازهاي فلر

1.5.1 چکیده 32
1.5.2 مقدمه 33
1.5.3 آشنایی با انواع فلر 34
1.5.4 فلرهای باز 34
1.5.5 فلرعادی 34
1.5.6 فلر سونیک 35
1.5.7 فلربسته 35
1.5.8 روش هاي مختلف :بازیابی گاز فلر 35
1.5.9 احتراقی 35
1.5.10 شیمیایی 36
1.5.11 فیزیکی 36
1.5.12 بیولوژیکی 36
1.5.13 آشنایی با سیستم بازیابی گاز فلر 36
1.5.14 سیستم بازیابی گاز فلر با استفاده از کمپرسور 36
1.5.15 سیستم بازیابی گاز فلر با اجکتور 36
1.5.16 ارزیابی سیستم بازیابی گاز فلر براي پالایشگاه هاي پتروشیمی ایران 37
1.5.17 پالایشگاه گاز طبیعی شهید هاشمی نژاد 37
1.5.18 پالایشگاه پتروشیمی تبریز 37
1.5.19 نتیجه گیری 39
1.5.20 منابع 40

1-6 ) شبيه سازي واحد تثبيت ميعانات گازي پارس جنوبي با هدف بازيابي گازهاي فلر

1.6.1 چکیده 42
1.6.2 ABSTRACT 42
1.6.3 مقدمه 43
1.6.4 شرح فرآيند واحد تثبيت ميعانات گازي فازهاي 9و10 43
1.6.5 اهمیت تحقیق 43
1.6.6 معادله ترموديناميكي و شبيه سازي 44
1.6.7 اولويتهاي طراحي پالايشگاههاي كوچك 44
1.6.8 مقايسه نتايج شبيه سازي با مقادير عملياتي 45
1.6.9 سيستم بازيابي نفتا از گاز فلر 45
1.6.10 نتیجه و جمع بندی 46
1.6.11 مراجع 47

1-7 ) شبیه سازی پخش آلاینده از فلر توسط نرم افزار screen3

1.7.1 چکیده 48
1.7.2 مقدمه 49
1.7.3 آلودگی هوای جو 49
1.7.4 چرا مدل سازی كیفیت هوا باید انجام شود؟ 50
1.7.5 هدف از مدل سازی 50
1.7.6 انواع مختلف مدلهای پراكندگی 50
1.7.7 مدل جعبه ای 50
1.7.8 مدل های گوسین 51
1.7.9 پایداری اتمسفر 52
1.7.10 مدل اویلری 52
1.7.11 معادلات لاگرانژی 53
1.7.12 مدل CFD 53
1.7.13 مدل های دینامیکی آئروسل 54
1.7.14 مدل گاز چگالیده 54
1.7.15 لیست نرم افزارهای شبیه سازی 55
1.7.16 پیشینه تحقیق 55
1.7.17 مدل سازی پخش آلاینده از فلر 55
1.7.18 مدل SCREEN3 57
1.7.19 خلاصه مدل ISC3 57
1.7.20 داده های افزار نرم ورودی 58
1.7.21 نتایج بدست آمده از مدل 59
1.7.22 منابع انتهای مقاله 61

1-8 ) فلرينگ و روش های كاهش آن

1.8.1 چکیده 62
1.8.2 مقدمه 62
1.8.3 کاهش تولید گازهای فلر ازطریق بهبود شرایط فرآیندها 64
1.8.4 جلوگیری از نشتی شیرهای اطمینان وسایر وسایل مشابه 64
1.8.5 جلوگیری از نشتی درکمپرسورها 65
1.8.6 نصب سیستم های ابزار دقیق حفاظتی باقابلیت اطمینان بالا برروی دستگاه های فرآیندی 65
1.8.7 اصلاح فرآیند واحدهای آب ترش 66
1.8.8 کاهش تولید گازهای فلر از طریق بازیابی گازهای ارسالی به فلر 66
1.8.9 شرح فرآیند سیستم بازیابی گازهای ارسالی به فلر 67
1.8.10 کمپرسور مورد استفاده درواحد بازیابی 67
1.8.11 عوامل موثر درطراحی سیستم بازیابی 68
1.8.12 کاربردهای مختلف گاز فلر بازیابی شده 68
1.8.13 کاهش تولید گازهای فلر ازطریق بهبود سیستم فلر 68
1.8.14 بهبود عملکرد فلر با بهتر کردن کنترل پیلوت 68
1.8.15 شبیه سازی روشهای ممکن جهت بازیابی گازهای ارسالی به فلر با نرم افزار اسپن هایسیس 69
1.8.16 شبیه سازی واحد جی تی ال 69
1.8.17 واحد شیرین سازی 70
1.8.18 واحد جی تی ال 70
1.8.19 استفاده از فشار افزایی 71
1.8.20 تولید انرژی الکتریکی 71
1.8.21 نتیجه گیری 72
1.8.22 مراجع 73

i

ارجاع دهی و رفرنس نویسی

تمام مطالب این بسته مطابق با استاندارد های دانشگاههای وزارت علوم ایران رفرنس دهی شده اند و هیچ قسمتی از بسته وجود ندارد که بدون منبع باشد.

نگارش گروهی

در نگارش و جمع آوری این بسته آموزشی کارشناسان مربوطه ما را همراهی کرده اند.کار گروهی بستر بهتری برای پژوهش فراهم میکند.

<

معرفی منبع برای ادامه پژوهش

در این بسته بیش از 1000 مقاله و منبع در این زمینه معرفی شده است که می توان از آنها برای ادامه مسیر پژوهشی استفاده کرد.

Z

پاسخ به سوالات و پشتیبانی علمی

در قسمت دیدگاه ها  اماده پاسخگویی به سوالات احتمالی شما در حد توان علمی خود هستیم.در صورت نیاز شماره تماس برای ارتباط با محققین برای شما ارسال می گردد.

بخش هایی از فصل دوم بهینه سازی و بازیافت گازهای ارسالی به فلر و شبیه سازی در نرم افزار ASPEN HYSYS

سالانه حجم بالایی از گازهای همراه نفت و گازهای مازاد و ناشی از نشتی تجهیزات پالایشگاهی در فلرها سوزانده می شود، فلرینگ در کیفیت هوا تاثیر می گذارد و بیش از 250 نوع مواد سمی را وارد جوء می کند به همین جهت بازیابی گازهای ارسالی به فلر جهت بهینه سازی مصرف انرژی مورد توجه قرار می گیرد، در این مقاله بازیابی گازهای ارسالی به فلر از دیدگاه اکسرژی که برگرفته از قانون دوم ترمودینامیک می باشد که نتایج دقیق تری ارائه می دهد. در این راهکار مقاله شرکت جان زینک و تولید هم زمان برق و گرما و شبیه سازی جی تی ال مورد مطالعه گرفتهقرار که با توجه به نتایج بدست آمده در این مقاله حاکی از این است که بازیابی گازهای ارسالی به فلر از روش تولید همزمان برق و گرما بیشترین صرفه جویی در مصرف گاز (سالیانه 5793 کیلوگرم بر ساعت) و کاهش تلفات اکسرژی را دارد ولی به این دلیل که تقاضا برای تولید برق وجود نداشته و از نظر استفاده از برق شبکه کاملا غیر اقتصادی است، همچنین نتایج نشان می دهد که راهکار شرکت جان زینک زمان بازگشت سرمایه 2.8 سال می باشد که پس از بازگشت سرمایه اولیه، سالیانه 119 میلیون تومان صرفه جویی اقتصادی و میزان 8.7 میلیون متر مکعب افزایش تولید گاز محصول از واحد را به همراه دارد و در بررسی واحد جی تی ال با زمان بازگشت سرمایه بعد از 4.5 سال سود سالیانه معادل دلار و 7545728 با ارزش محصول تولیدی، بهترین راهکار است

فهرست کامل فصل دوم بهینه سازی و بازیافت گازهای ارسالی به فلر و شبیه سازی در نرم افزار ASPEN HYSYS

2-1) مقدمه ای بر سیستم بازیابی گازهای فلر

2.1.1 خلاصه 74
2.1.2 مقدمه 75
2.1.3 مطالعه وضعیت فلر 75
2.1.4 انتخاب راهکار مناسب 76
2.1.5 بخش فرآیند 77
2.1.6 شبکه جمع آوری 77
2.1.7 سیستم فلر 77
2.1.8 کاهش تولید گازهای فلر از طریق بازیابی گازهای ارسالی به فلر 78
2.1.9 روشهای مختلف بازیابی گازهای فلر 78
2.1.10 طراحی سیستم بازیابی گازهای ارسالی به فلر 79
2.1.11 روشهای شیمیایی بازیابی گازهای ارسالی فلر 79
2.1.12 بازیافت گوگرد 79
2.1.13 جداسازی انتخابی NOx 80
2.1.14 نتیجه گیری 81
2.1.15 منابع و مراجع 82

2-2) بازيافت گازهاي ارسالي به فلر در پتروشيمي بوعلي سينا راهي در جهت حفاظت محيط زيست و كاهش اتلاف انرژي

2.2.1 چکیده 83
2.2.2 مقدمه 84
2.2.3 بحث 85
2.2.4 بازيافت گازهاي حاصل از فلر جهت حفاظت محيط زيست و كاهش اتلاف انرژي 86
2.2.5 مورد مطالعاتی 88
2.2.6 نتیجه گیری 94
2.2.7 منابع و مراجع 94

2-3) طراحی فرایندي واحد نمزدایی و واحد افزایش فشار گاز شیرین و خشک از واحدهاي واحد بازیابی گازهاي ارسال شده به فلربا استفاده از نرم افزار Aspen Hysys

2.3.1 چکیده 96
2.3.2 مقدمه 97
2.3.3 تعریف صورت مسئله 97
2.3.4 پیشینه تحقیق 98
2.3.5 اهداف اصلی مقاله 98
2.3.6 تشریح فرایند و روشهاي طراحی فرایند 99
2.3.7 کلیات واحد بازیابی گازهاي فلر 99
2.3.8 خوراك واحد نمزدایی 99
2.3.9 واحد نمزدایی 100
2.3.10 طراحی برج جذب TEG 100
2.3.11 طراحی برج دفع TEG 100
2.3.12 نحوه طراحی جداکننده افقی حلال TEG 100
2.3.13 نحوه طراحی کولرهاي هوایی2واحد افزایش فشار 101
2.3.14 طراحی مبدلهای حرارتی 101
2.3.15 آنالیز واحد نمزدایی3گاز شیرین 101
2.3.16 نتایج طراحی برج جذب TEG 102
2.3.17 طراحی برج دفع TEG 103
2.3.18 نتایج طراحی جدا کننده افقی حلال TEG 103
2.3.19 نتایج طراحی مبدلهای حرارتی U-153 103
2.3.20 طراحی مبدل حرارتی پوسته و لوله 153-E-101 103
2.3.21 طراحی مبدل حرارتی پوسته و لوله 153-E-102 103
2.3.22 طراحی مبدل حرارتی پوسته و لوله 153-E-103 103
2.3.23 طراحی کولر هوایی 153-A-101 104
2.3.24 طراحی کولر هوایی 153-A-102 104
2.3.25 غلظت H2O در ورودی و خروجی واحد نم زدایی 104
2.3.26 نقطه شبنم گاز در ورودي واحد نمزدایی 104
2.3.27 واحد افزایش فشار گاز شیرین1و خشک(U-154) 104
2.3.28 نحوه طراحی کمپرسور واحد افزایش فشار گاز شیرین و خشک 105
2.3.29 نحوه طراحی جداکننده مکش4و جداکننده تخلیه5کمپرسور 105
2.3.30 نحوه طراحی کولر هوایی 106
2.3.31 تجزیه و تحلیل واحد افزایش فشار گاز شیرین و خشک 106
2.3.32 نتایج طراحی کمپرسور 154-K-101 106
2.3.33 نتایج طراحی 154-D-101 106
2.3.34 نتایج طراحی 154-D-102 106
2.3.35 نتایج طراحی کولر هوایی 154-A-101 107
2.3.36 نتیجه گیری 107
2.3.37 مراجع 107

2-4) بررسی و ارزیابی اقتصادی روش های بهینه سازی گازهای دورریز ارسالی به فلر

2.4.1 چکیده 109
2.4.2 مقدمه 109
2.4.3 شبیه سازی ها 111
2.4.4 شبیه سازی واحدجی تی ال 111
2.4.5 واحد شیرین سازی 111
2.4.6 مراحل شبیه سازی واحد شیرین سازی 111
2.4.7 واحد جی تی ال 112
2.4.8 شبیه سازی جی تی ال 112
2.4.9 استفاده ازفشارافزایی 114
2.4.10 شبیه سازی فرایند فشارافزایی 114
2.4.11 تولیدانرژی الكتریكی 115
2.4.12 شبیه سازی فرایند تولید برق 116
2.4.13 نتیجه گیری 116
2.4.14 مراجع 117

2-5) شبیه سازی پالایشگاه دالان با استفاده از نرم افزار Hysys

2.5.1 چکیده 118
2.5.2 مقدمه 119
2.5.3 معادلات حاکم برخطوط انتقال درحالت پایا 119
2.5.4 معرفی منطقه دالان و پالایشگاه دالان 120
2.5.5 مراحل شبیه سازی توسط Hysys 121
2.5.6 نتایج بدست آمده از شبیه سازی فرآیند 123
2.5.7 نتیجه گیری و پیشنهادات 126
2.5.8 مراجع 127

2-6) کاهش آلایندگی به وسیله بازیابی گازهای ارسالی به فلر

2.6.1 چکیده 128
2.6.2 مقدمه 129
2.6.3 مروری بر آمار بانک جهانی در مورد گازهای مشعل 129
2.6.4 هدف از فلرینگ 130
2.6.5 انواع گازهای ناشی از فلرینگ 130
2.6.6 آئروسل 130
2.6.7 ساکس 130
2.6.8 ناکس 130
2.6.9 مونواکسید کربن 1و دی اکسید کربن 131
2.6.10 روش های بازیابی گازهای ارسالی به فلر 131
2.6.11 فشرده سازی گازهای ارسالی به فلر 131
2.6.12 تولید همزمان برق و گرما از گازهای ارسالی به فلر 132
2.6.13 واحد گاز به مایع 133
2.6.14 بررسی اقتصادی پروژه ها 133
2.6.15 نتیجه گیری 134
2.6.16 مراجع 134
2.6.17 Abstract 135

2-7) بررسی فنی و اقتصادی روشهای موجود بازیابی گازارسالی به فلر یک پالایشگاه نمونه

2.7.1 چکیده 136
2.7.2 مقدمه 137
2.7.3 معرفی بزرگترین کشورهای سوزاننده گاز فلر 137
2.7.4 آنالیز گازهای مربوط به فلرهای پالایشگاه نمونه 138
2.7.5 مشخصات عملیاتی هریک از فلرها 138
2.7.6 شبیه سازی واحد GTL 139
2.7.7 شبیه سازی واحد شیرین سازی 139
2.7.8 شبیه سازی واحد گاز سنتر 140
2.7.9 شبیه سازی واحد گاز سنتر 141
2.7.10 شبیه سازی تولید برق ازگازهای فلر 141
2.7.11 شبیه سازی فشار افزایی 143
2.7.12 ارزیابی اقتصادی 144
2.7.13 نتیجه گیری 144
2.7.14 مراجع 145

2-8) تخمين ارتفاع بهينه فلر به كمك نرم افزار PHAST

2.8.1 چکیده 146
2.8.2 مقدمه 147
2.8.3 شرح فرآیند در فلر 148
2.8.4 مدلسازي رياضي حوادث 148
2.8.5 مدلسازی مخلوط ها 148
2.8.6 پالايشگاه مورد مطالعه 149
2.8.7 اطلاعات فرآيندي 149
2.8.8 نتایج مدلسازی پیامد 150
2.8.9 نتیجه گیری 151
2.8.10 مراجع 151

2-9) مدلسازی بازیابی گاز اتیلن از فلر با استفاده از غشاء

2.9.1 چکیده 152
2.9.2 مقدمه 152
2.9.3 فرایندهای غشائی 153
2.9.4 جداسازی غشائی درفرایند تولید اتیلن اکساید 153
2.9.5 مدلسازی 153
2.9.6 موازنه جرم 154
2.9.7 اثر طول مدول 157
2.9.8 اثر سطح تماس 158
2.9.9 اثرضخامت غشا 158
2.9.10 اثردما 158
2.9.11 نتیجه گیری 158
2.9.12 مراجع 158

تعداد صفحه بسته آموزشی

تعداد منابع معرفی شده برای ادامه کار

تعداد پشتیبانان مخصوص این فایل

قسمت هایی از فصل سوم شبیه سازی گاز فلر به کمک CFD وTHERMO-FLOW و فلوئنت

مطالعات مدل سازی CFD در اجکتور که به هندسه آن اشاره دارد برای دانستن مشخصه های هیدرودینامیکی انجام می شود. همچنین مدل CFD یک مبنا برای تعیین اثرات عملیاتی بر عملکرد اجکتور فراهم می کند. انتقال جرم بین دو فاز در بخش مربوط به برهم کنش های بین دوفاز تعیین می شود.در این تحقیق به بررسی هیدرودینامیک و انتقال جرم اجکتور مایع موجود در قسمت فشرده سازی سیستم باز یابی گاز فلر به کمک cfd انجام می شود.
انتقال جرم بین دو فاز در بخش مربوط به برهم کنش های بین دوفاز تعیین می شود. از آنجا که در این سیستم انتقال جرم با نرخ یکنواختی صورت نمی یذیرد و به عوامل مختلفی از جمله غلظت جزء مورد نظر در فاز هدف وابسته می باشد، ازماکروهای تعیین شده توسط کاربر جهت تعیین میزان انتقال جرم استفاده شده است. در ابتدا بدلیل مشکلات همگرایی نرخ انتقال جرم وارد نمی شود. پس از آنکه باقیمانده ها به مقدار قابل قبولی رسیدند نرخ انتقال جرم وارد محاسبات می شود.

فهرست کامل فصل سوم شبیه سازی گاز فلر به کمک CFD وTHERMO-FLOW و فلوئنت

3-1 ) شبیه سازی بازیابی گاز فلر پالایشگاه پنجم مجتمع گاز پارس جنوبی و استفاده از آن برای تولید برق به وسیله نرم افزار Thermo-flow

3.1.1 چکیده 160
3.1.2 معرفی 161
3.1.3 مواد و روشها 162
3.1.4 معرفی منطقه طرح و وضعیت فلرینگ در منطقه 162
3.1.5 نرم افزار ترموفلو 163
3.1.6 مشخصات خوراک ورودی 163
3.1.7 نتایج و بحث 164
3.1.8 میزان برق تولیدی توسط بخش گازی نیروگاه 164
3.1.9 برق تولیدی کل نیروگاه 165
3.1.10 محاسبات اقتصادي 166
3.1.11 نتیجه گیری 167
3.1.12 منابع 167

3-2 ) بررسی هیدرودینامیک و انتقال جرم اجکتور مایع موجود در قسمت فشرده سازی سیستم بازیابی گاز فلر به کمک cfd

3.2.1 خلاصه 169
3.2.2 مقدمه 169
3.2.3 بررسی توزیع جزء جرمیCo2 درطول اجکتور 170
3.2.4 تاثیرات میزان غلظت جاذب بر میزان حذفCo2 171
3.2.5 اثر فشار خروجی اجکتور بر میزان جذبCo2 172
3.2.6 نتیجه گیری 173
3.2.7 مراجع 173

3-3 ) شبه سازی کاهش و بازیافت گازهای ارسالی به فلر توسط اجکتور

3.3.1 چکیده 174
3.3.2 مقدمه 175
3.3.3 بیان مسئله 177
3.3.4 معادلات اساسی حاکم 178
3.3.5 کنترل برنامه 181
3.3.6 نتایج 182
3.3.7 پروفیل فشار 182
3.3.8 نمایش سرعت 183
3.3.9 پروفیل عدد ماخ 185
3.3.10 پروفیل دما 186
3.3.11 شدت اغتشاش 187
3.3.12 نتیجه گیری 188
3.3.13 مراجع 189

قسمت هایی از فصل چهارم محاسبات طراحي فلر در صنايع نفت، گاز و پتروشيمي

فلرينگ يك روش متداول براي از بين بردن گاز هاي تلف شده قابل اشتعال در جريانات بـالا دسـتيصنايع نفت و گاز و تصفيه جريان هاي پايين دستي اين صنايع مي باشد. فلر يـك مشـعل در هـوايآزاد است كه علي الخصوص در بالا ترين نقطه يك استك قرار داده مي شود. فلـر معمـولا در جـايينيز قرار داده مي شود كه از پرسنل و استراكچر هاي طرح دور باشد و آسيبي به آنها نرسد.
چنانچه در يكي از بخشهاي اين واحدها شرايط اضطراري رخ بدهد، فلر مي تواند نقش كليدي بازيكند. زيرا با وقوع شرايط فوق چنانچه شيرهاي اطمينان عمل كننـد و خـوراك از خطـوط فراينـدي آزاد و تخليه شوند و تخليه آنها در اتمسفر نيز خطرناك باشد، سـوزاندن آن از طريـق سيسـتم فلـر،ايمن ترين و بهترين راه ممكن است. در واقع فلر شرايطي را فراهم مي كنـد كـه جريانـات گـازي وحتي مايعات فرايند، تحت شرايط كنترل شده، بدون اينكه به تجهيزات واحـد و يـا پرسـنل آسـيبيبرسد و آلودگي اتمسفر نيز تحت كنترل باشد، مي سوزند.
فلر يك فرايند اكسيداسيون است كه در دماي بالا اتفاق مي افتد و جهت سـوزاندن گـاز هـاي قابـلاحتراق كه عمدتا” شامل هيدروكربن ها و گاز هاي آلوذه ناشي از عمليات هستند، استفاده مي شود. گاز طبيعي، پروپان، اتيلن، پروپيلن، بوتا دين و بوتان %95 گاز هاي آلوده را تشكيل مي دهند كه در سيستم فلر سوزانده مي شوند. با وقوع احتراق هيدروكربن هاي گازي در نتيجه واكنش بـا اكسـيژناتمسفر، تشكيل دي اكسيد كربن و آب مي دهند.
با توسعه استخراج نفت خام در دهه هاي اخير، كه با توليد گاز هاي آلـوده كننـده و مـزاحم همـراهبوده است، جهتحل كردن مشكل آلودگي، استفاده از فلر اجتناب ناپذير شده اس ت. فلـر هـاي گـازييك گزينه انتخابي براي كنترل كردن ميزان هيدروكربن هاي نسوخته است زيرا اين هيدروكربن هـابه خودي خود پتانسيل اشتعال دارند. در يك فلر بايد احتراق كامل در كوتاه ترين زمان اقامـت گـازدر محفظه فلر صورت بگيرد.
گرما و آلودگي صوتي از آثار نا مطلوب سيستم هاي فلر هستند. فلر ها معمولا در جائيكـه از منـاطقمسكوني دور باشند، احداث مي شوند. انتشار ذرات كربن، هيدوكربن هاي نسوخته، مونوكسيد كـربنو ناكس ها در فضا، آثار مخرب زيست محيطي دارند. در نتيجه شرايطي فـراهم كـرد كـه در نتيجـهاحتراق كامل مواد فوق الذكر فلر بهترين كاركر را داشته باشد.

فهرست کامل فصل چهارم محاسبات طراحي فلر در صنايع نفت، گاز و پتروشيمي

4-1 ) محاسبات طراحي فلر در صنايع نفت، گاز و پتروشيمي

4.1.1 فصل اول:کلیات #
4.1.1.1 انواع فلر و کاربرد آنها #
4.1.1.2 فلرهای مرتفع #
4.1.1.3 فلرهای زمینی #
4.1.1.4 فلرهای ازنوع برنینگ پیت #
4.1.2 فصل دوم:اصول طراحی فلر #
4.1.2.1 طراحی فلر #
4.1.2.2 اصول اساسی طراحی #
4.1.2.3 مبانی اولیه طراحی فلرهای مرتفع #
4.1.2.4 اصول طراحی فلرهای زمینی #
4.1.2.5 طراحی استک وابعاد فلر مالتی جت #
4.1.2.6 طراحی برنر وفشار برگشتی مجاز برای فلر مالتی جت #
4.1.2.7 پایینگ برنرها #
4.1.2.8 اندازه ابعاد،فاصله گذاری وتعداد جت برنرها #
4.1.2.9 سیستم حفاظت فلاش بک درفلرها #
4.1.2.10 سیل درام #
4.1.2.11 دور ريزي آبي كه براي آب بندي در سيل درام استفاده مي شود #
4.1.2.12 کاهش لرزش،نوسانات وصدای فلر #
4.1.2.13 حفاظت فلر در مقابل دماي پايين محيط يا دماي پايين گاز #
4.1.2.14 تشعشع،فاصله از فلرها ونت های مشتعل #
4.1.2.15 تخمین حدود اشتعال #
4.1.2.16 محاسبه شار حرارتی تشعشعی #
4.1.2.17 راندمان فلر #
4.1.3 فصل سوم:یوتیلیتی #
4.1.3.1 يوتيليتي و سايت ديتا #
4.1.3.2 ملاحظاتي در طراحي هدر فلر #
4.1.3.3 فشار درهدر اصلی و هدر زیر شاخه #
4.1.3.4 محاسبه و تعيين تعداد هدر هاي فلر #
4.1.3.5 ابعاد خطوط هدر هاي فلر
4.1.4 فصل چهارم:نمونه مطالعاتی #
4.1.4.1 سيستم فلر شركت پتروشيمي كرمانشاه #
4.1.4.2 مصارف يوتيليتي #
4.1.4.3 مشخصات فلر مرتفع شرکت #
4.1.4.4 تنظیم سیستم فلر #
4.1.4.5 ناك اوت درام #
4.1.5 فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادات #
4.1.5.1 نتیجه گیری #
4.1.5.2 علائم اختصاری #
4.1.5.3 منابع و ماخذ #
4.1.5.4 ABSTRACT #

%

میزان رضایت

میزان رضایت افراد خریدار این بسته بعد از خرید

(نظر سنجی به وسیله ایمیل و یک هفته بعد ازخرید بسته انجام می گیرد)

منابع معرفی شده به صورت فایل Word وPDF در اختیار شما قرار می گیرد.

تومان70,000 تومان35,000افزودن به سبد خرید