50 در صد تخفیف ویژه برای این بسته پژوهشی به مدت محدود

005

روز

:

16

ساعت

:

27

دقیقه

:

04

ثانیه(s)

بسته جامع پژوهشی بررسی خمش، تنش ، رفتار ارتعاشی، اثرات ضربه، کمانش و بهینه سازی آن در صفحات کامپوزیتی چندلایه

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه خمش، تنش ، رفتار ارتعاشی، اثرات ضربه، کمانش و بهینه سازی آن در صفحات کامپوزیتی چندلایه است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

  • در فصل اول این پژوهش بررسی رفتار ارتعاشی و تخمین تعداد لایه های صفحات کامپوزیتی بررسی شده است
  • در فصل دوم این پژوهش بررسی رفتار ارتعاشی و تخمین تعداد لایه های صفحات کامپوزیتی بررسی شده است
  • در فصل سوم این پژوهش بررسی خمش و تنش های وارده بر صفحات کامپوزیتی چندلایه بررسی شده است
  • در فصل چهارم این پژوهش تحلیل صفحات چندلایه کامپوزیتی تحت بارضربه ای بررسی شده است
  • در فصل پنجم این پژوهش بهینه سازی صفحات کامپوزیتی تحت بارگذاری کمانش بررسی شده است

قسمت هایی از فصل اول بررسی رفتار ارتعاشی و تخمین تعداد لایه های صفحات کامپوزیتی

امروزه مواد مرکب در انواع سازه های مهندسی شامل فضاپیما، هواپیما، خودرو، قایق، پل و ساختمان در حجم وسیعی مورد استفاده قرار می گیرند. کاربرد وسیع مواد مرکب در صنایع، متاثر از کارایی بسیار مناسب مقاومت به دانسیته و سختی به دانسیته این مواد است. امکان افزایش این مشخصه ها با استفاده از به کارگیری تکنولوژی های روز و روش های ساخت متنوع، دامنه استفاده از این مواد را روزافزون کرده است. علی مظفری و همکاران کمانش و ارتعاشات پوسته های استوانه ای کامپوزیتی چند لایه را بررسی کرده اند. چون و همکاران روش ریلی-ریتز را با استفاده از سوپرپوزیشن با مد نرمال برای تحلیل پاسخ دینامیکی صفحات انحنادار در شرایط مرزی ساده به کار بردند. ویتریک با نظریه الاستیسیته سه بعدی، کمانش و ارتعاش آزاد تعدادی از ورق ها را به روش دقیق حل کرد . نور و همکاران به بررسی تنش و ارتعاش آزاد ورق های کامپوزیت لایه ای نامتقارن با لایه های زاویه دار و متعامد از روش دقیق الاستیسسته سه بعدی پرداختند . با رشد روز افزون تکنولوژی و پیچیده تر شدن خواص مواد مورد استفاده در ورق، امکان حل دقیق نظریه الاستیسیته آن ها نیز به همان نسبت کاهش یافت .در این راستا دانشمندان با استفاده از نظریه های دوبعدی از جمله نظریه کلاسیک ورق، نظریه برشی مرتبه اول و نظریه برشی مرتبه بالا، به حل دقیق ارتعاش آزاد ورق ها تحت شرایط تکیه گاهی ساده پرداختند . لین و کینگ با استفاده از نظریه کلاسیک ورق به بررسی ارتعاش آزاد ورق های نامتقارن لایه ای پرداختند و به روش دقیق فرکانس ارتعاش آزاد ورق های نامتقارن لایه ای زاویه دار و متعامد را به دست آورند

فهرست کامل فصل اول بررسی رفتار ارتعاشی و تخمین تعداد لایه های صفحات کامپوزیتی

1-1 ) بررسی ارتعاش آزاد صفحات مستطیلی چند لایه ارتوتروپ

1.1.1 چکیده 1
1.1.2 مقدمه 2
1.1.3 آنالیزارتعاش آزاد صفحات ارتوتروپ با لایه هاي متقارن 3
1.1.4 نتایج عددی 4
1.1.5 نتایج 8
1.1.6 مراجع 8

1-2 ) تخمين تعداد لايههاي مورد نياز صفحات کامپوزيتي با استفاده از روش جمع آثار

1.2.1 چکیده 11
1.2.2 Abstract 11
1.2.3 مقدمه 12
1.2.4 تئوری و فرضیات 12
1.2.5 تعیین سهم هرگروه از لایه ها درتحمل تنش های حاصل از بارگذاری مرکب 13
1.2.6 تعیین معیار شکست برای تعیین تعدا دلایه ها درهر گروه 15
1.2.7 تئوری بیشترین تنش برشی 15
1.2.8 تئوری حداکثر تنش عمودی 16
1.2.9 تشریح یک مدل عمومی 16
1.2.10 تحلیل مدل ارائه شده 17
1.2.11 نتیجه گیری 19
1.2.12 مراجع 20

1-3 ) ارتعاشات و کمانش صفحات بیضوی کامپوزیتی چندلایه متقارن بربستر الاستیک وینکلر تحت بار داخل صفحه ای اولیه

1.3.1 چکیده 21
1.3.2 ABSTRACT 21
1.3.3 مقدمه 21
1.3.4 روابط حاکم 22
1.3.5 روابط ساختاری چندلایه 22
1.3.6 روابط انرژی 23
1.3.7 رو ش ریتز 23
1.3.8 نتایج عددی 24
1.3.9 نتیجه گیری 25
1.3.10 مراجع 27

1-4 ) بررسی ارتعاشی صفحات کامپوزیتی چند لایه تقویت شده با نانوله های کربنی

1.4.1 چکیده 29
1.4.2 ABSTRACT 29
1.4.3 مقدمه #
1.4.4 فرایند ساخت نمونه ها 31
1.4.5 تهیه قالب 31
1.4.6 ساخت نمونه ها 31
1.4.7 فرآیند توزیع ناولوله های کربنی در اپوکسی 31
1.4.8 ویژگی های مکانیکی کامپوزیت های تقویت شده با نانولوله های کربنی 32
1.4.9 ویژگی های مکانیکی پلیمر حاوی نانولوله های کربنی 32
1.4.10 مدل سازی 33
1.4.11 آنالیز مودال تجربی 34
1.4.12 نتایج تحلیل المان محدود 34
1.4.13 نتایج وبحث 34
1.4.14 ویژگی های مکانیکی صفحات کامپوزیتی 34
1.4.15 نتایج آنالیز مودال تجربی 35
1.4.16 نتیجه گیری 37
1.4.17 مراجع 37

1-5 ) بررسی ارتعاشات گذراي غیرخطی و نوسانات چرخه ي حد صفحات ساندویچی کامپوزیتی با لایه ي سیال الکترورئولوژیکال

1.5.1 چکیده 39
1.5.2 ABSTRACT 39
1.5.3 مقدمه 39
1.5.4 روابط کرنش-جابه جایی 41
1.5.5 فرمول بندی اجزاء محدود 41
1.5.6 مدل مورد بررسی 41
1.5.7 معادلات ساختاری 41
1.5.8 معادلات حرکت 42
1.5.9معادله ی ارتعاشات کذرای صفحه ی ساندویچی با لایه سیال الکترورئولوژیکال 42
1.5.10 معادلهي حرکت صفحهي ساندویچی با لایهي سیال الکترورئولوژیکال تحت بار ایرودینامیکی 43
1.5.11 بحث و بررسی نتایج 43
1.5.12 معتبرسازی روش حل 43
1.5.13 خواص فیزیکی و پارامترهاي هندسی 44
1.5.14 تحلیل غیرخطی ارتعاشات گذراي صفحات ساندویچی با لایهي سیال الکترورئولوژیکال 44
1.5.15 تحلیل ارتعاشات پس از فلاتر صفحات ساندویچی با لایهي سیال الکترورئولوژیکال 45
1.5.16 جمع بندی ونتیجه گیری 46
1.5.17 مراجع 47

1-6 ) تحلیل ارتعاشات آزاد صفحات کامپوزیت فلزهیبریدی( FML)به روش تئوری مرتبه اول برشی اصلاح شده و مقایسه آن با تئوری کلاسیک لایه ای

1.6.1 چکیده 48
1.6.2 مقدمه 48
1.6.3 معادلات میدان جابجایی 49
1.6.4 معادلات ساختاری 50
1.6.5 معادلات حرکت 50
1.6.6 شرایط مرزی 52
1.6.7 روش حل تحلیلی برای فلز کامپوزیت لایه متقارن و متقاطع 52
1.6.8 تحلیل عددی و بررسی ان 53
1.6.9 نتیجه گیری 56
1.6.10 مراجع 57

i

ارجاع دهی و رفرنس نویسی

تمام مطالب این بسته مطابق با استاندارد های دانشگاههای وزارت علوم ایران رفرنس دهی شده اند و هیچ قسمتی از بسته وجود ندارد که بدون منبع باشد.

نگارش گروهی

در نگارش و جمع آوری این بسته آموزشی کارشناسان مربوطه ما را همراهی کرده اند.کار گروهی بستر بهتری برای پژوهش فراهم میکند.

<

معرفی منبع برای ادامه پژوهش

در این بسته بیش از 1000 مقاله و منبع در این زمینه معرفی شده است که می توان از آنها برای ادامه مسیر پژوهشی استفاده کرد.

Z

پاسخ به سوالات و پشتیبانی علمی

در قسمت دیدگاه ها  اماده پاسخگویی به سوالات احتمالی شما در حد توان علمی خود هستیم.در صورت نیاز شماره تماس برای ارتباط با محققین برای شما ارسال می گردد.

بخش هایی از فصل دوم تحلیل تاثیر کمانش بر صفحات کامپوزیتی چند لایه به روش اجزاء محدود

کار آموز راوری و شاهدی رفتار کمانش صفحات حلقوی مدور و دیسک تحت فشرده سازی یکنواخت پرداخته شده است برای چند ترکیب از شرایط مرزی با استفاده از روش اختلاف محدود بررسی شده است (fdm) اثرات آن بر پارامترهای غیر محلی و اندازه صفحه برای هر ترکیبی از شرایط مرزی مطالعه شده است.
همچنین نتایج را نشان می دهد که روش اختلاف محدود یک روش قدرتمند برای حل مسائل است. هاولانگ لی و وین جین چی رفتار کمانش نامتقارن از تک لایه دایره ای، گرافن تک لایه با شرایط مرزی گیر دار در معرض تغییرات دما تحلیلی بر اساس نظریه الاستیسیته از جمله اثر طولی کوچک مورد بررسی قرار گرفت. کمانش بحرانی در درجه حرارت متقارن و نامتقارن و شکل حالت های مختلف به دست آمده است. با توجه به تجزیه و تحلیل، کمانش بحرانی نامتقارن دردرجه حرارت از گرافن تک لایه بزرگتر از یک لایه متقارن است. جبار زاده و باغدار دلگشا کمانش حرارتی یک قطاع ساخته شده از مواد هدفمند را بررسی کردند. معادلات تعادل و پایداری به کمک فرضیات غیر خطی فون کارمن و با استفاده از تئوری مرتبه اول برشی بدست اوردند. برای گسسته سازی معادلات تعادل و پایداری از روش مربعات مربعات دیفرانسیلی استفاده می شود. بدرود و همکارانش تحلیل دقیق و تحلیلی برای کمانش متقارن و نا متقارن نانو ورق های دایروی و حلقه ای نازک در زیر فشار شعاعی یکنواخت ارائه کردند.ب رای بیان اثرات مقیاس اندازه از تئوری غیر محلی ارینگین استفاده کردند و برای اثبات درستی داده ها بارهای کمانشی متقارن با داده های موجود در مقالات مقایسه گردید. فرض بر این است که خواص ازقبیل مدول یانگ،چگالی و ضریب پواسون در همه جای ورق ثابت باشد

فهرست کامل فصل دوم تحلیل تاثیر کمانش بر صفحات کامپوزیتی چند لایه به روش اجزاء محدود

2-1) بررسی رابطه بین رهبری تحولی با توسعه سازمانیتحلیل و بررسی بار بحرانی کمانش صفحات کامپوزیتی با شرایط مرزی و بارگذاری مختلف با روش تحلیلی و المان محدود 2و1برای مود

2.1.1 چکیده 58
2.1.2 مقدمه 58
2.1.3 شرایط مرزی و بارگذاری و خواص ماده 59
2.1.4 حل تحلیلی 60
2.1.5 حل المان محدود 61
2.1.6 شکل کمانش صفحات 63
2.1.7 نتایج 65
2.1.8 مراجع 65

2-2) بررسی کمانش دینامیکی و استاتیکی ورقهای ساندویچی با استفاده از روش نوار محدود

2.2.1 چکیده 66
2.2.2 مقدمه 67
2.2.3 معادلات و روابط 67
2.2.4 تئوری تغییر شکل برشی مرتبه سوم 67
2.2.5 روابط روش نوار محدود 69
2.2.6 معادلات تعادل و حرکت 70
2.2.7 روابط حاکم برکمانش استاتیکی و دینامیکی و ارتعاش آزاد 70
2.2.8 بررسی صحت نتایج حاصل از کمانش استاتیکی و ارتعاش آزاد 71
2.2.9 بررسی نتایج ورق ساندویچی و کمانش دینامیکی 73
2.2.10 نتیجه گیری 75
2.2.11 مراجع 76

2-3) تحليل کمانش صفحات کامپوزيتي تقويت شده با توزيع تابعي نانولولههاي کربني با استفاده از تکنيک بار نموي و روش آزادسازي ديناميکي

2.3.1 چکیده 77
2.3.2 Abstract 77
2.3.3 مقدمه 78
2.3.4 معادلات حاکم 80
2.3.5 هندسه و خواص صفحات کامپوزيتي تقويت شـده بـا نانولولههاي کربني 80
2.3.6 معادلات تعادل 81
2.3.7 شرایط مرزی 83
2.3.8 روش آزادسازی دینامیکی 83
2.3.9 بررسي صحت و دقت پاسخهاي تحليل 86
2.3.10 نتایج وبحث 86
2.3.11 مطالعه پارامتریک 86
2.3.12 تحليل کمانش صفحه کـامپوزيتي تقويـت شـده بـا نانولولههاي کربني 87
2.3.13 نتیجه گیری 92
2.3.14 پیوست 93
2.3.15 مراجع 95

2-4) تشابه ساختاري پياپي براي صفحات كامپوزيتي در كمانش پس از ضربه

2.4.1 چکیده 98
2.4.2 Abstract 98
2.4.3 مقدمه 99
2.4.4 تشابه دربرخورد 100
2.4.5 ايجاد تشابه در پديده ي كمانش 101
2.4.6 مدلسازی عددی 103
2.4.7 نتایج تشابه دربرخورد 107
2.4.8 نتایج تشابه در کمانش 108
2.4.9 جمع بندی 111
2.4.10 مراجع 112

2-5) بررسی رفتار پس از کمانش صفحات کامپوزیتی با لایه چینی متعامد پاد متقارن تحت کوتاه شدگی انتهایی

2.5.1 چکیده 114
2.5.2 Abstract 114
2.5.3 مقدمه 114
2.5.4 استخراج معادلات 115
2.5.5 فرآیند حل معادلات حاکم 116
2.5.6 نتایج و تحلیل 118
2.5.7 صفحات ایزوتروپیک 118
2.5.8 صفحه ی کامپوزیتی متعامد پادمتقارن 119
2.5.9 صفحات کامپوزیتی متعامد با انتهای گیردار 120
2.5.10 نتیجه گیری 121
2.5.11 مراجع 121

2-6) تحلیل کمانش مکانیکی برای صفحه های کامپوزیت حلقوی با لایه های متقارن وغیر متقارن

2.6.1 چکیده 122
2.6.2 مقدمه 123
2.6.3 کمانش ورق های تخت مدور 123
2.6.4 کمانش صفحه دایره ای و بیضوی کامپوزیت 126
2.6.5 نتایج 133
2.6.6 REFERENCES 133

2-7) حل تحلیلی کمانش صفحات کامپوزیتی متقارن دارای گشودگی مستطیلی

2.7.1 خلاصه 136
2.7.2 مقدمه 136
2.7.3 جزئیات روش نیمه تحلیلی 139
2.7.4 معادلات حاکم بر صفحات کامپوزیتی برای بدست آوردن مجموع انرژی پتانسیل در روش ریلی ریتز 139
2.7.5 گسسته سازی دامنه و بدست آوردن توابع شکل 141
2.7.6 روش ریلی ریتز 144
2.7.7 حل مسئله نمونه با روش تحلیلی فوق 144
2.7.8 حل مسئله نمونه با استفاده از محدود روش اجزاء در نرم افزار انسیس 146
2.7.9 بحث و نتیجه گیری 148
2.7.10 مراجع 151

تعداد صفحه بسته آموزشی

تعداد منابع معرفی شده برای ادامه کار

تعداد پشتیبانان مخصوص این فایل

قسمت هایی از فصل سوم بررسی خمش و تنش های وارده بر صفحات کامپوزیتی چندلایه

با توجه به کاربرد ورق های کامپوزیتی در محیطهای در معرض تنشهای حرارتی در صنایع متعدد مانند صنایع هوافضایی، صنایع خودروسازی، راکتورهای هسته ای، توربین ها و اجزاء ماشینهای پرتوان T بررسی آثار تنش حرارتی و مکانیکی اعمال شده بر روی ورق گرد دوار ساخته شده از مواد کامپوزیتی چند لایه دارای اهمیت بسیار می باشد. تحقیقات گسترده ای بر روی ورق از جنس مواد کامپوزیتی تک لایه تحت تنشهای مکانیکی و حرارتی انجام شده است. اما تا کنون تحقیقی که دربرگیرنده تاثیر دوران بر روی تنشهای حرارتی ورق گرد کامپوزیتی چند لایه با سرعت زاویهای ثابت باشد مورد بررسی قرار نگرفته است.
نثير و همکاران [۱]، در سال ۲۰۰۰، به بررسی معادله ناحیه لبه نظریه ورق رایزنر-میندلین پرداخته اند. راه حل های تحلیلی برای معادلات داخلی و ناحیه لبه نظریه ورق رایزنر-میندلین در خمش ورق های قطاعی گرد چند لایه، با لایه های ایزوتروپیک عرضی بدست آمده است. قطاع گرد چندلایه با شرایط مرزی مختلف در نظر گرفته شده است. با توجه به شرایط مرزی لایه ها، اثر لایه مرزی در مقادیر عکس العمل لایه، قوی یا ضعیف خواهد بود یا وجود نخواهد داشت. نثير و همکاران [۳]، در سال ۲۰۰۱، به مطالعه معادله ناحیه لبه تئوری ورق رایزنر-میندلین درخمش ورقهای مستطیل شکل چند لایه پرداختند. معادلات خمش از تئوری رایزنر-میندلین ورق های چند لایه با لایه های ایزوتروپیک عرضی بر حسب لایه مرزی و توابع جابجایی عرضی مجددا فرمول نویسی شده است. ژیا و لیانگ [۴]، در سال ۱۹۹۴، روش ساده المان محدود برای ورق رایزنر-میندلین را بررسی کردند. مدل المان محدود ساده برای ورق رایزنر-میندلین در تغییرات اولیه ارائه و تحلیل شد. این روش مطابق با روش المان محدود خطی برای هردو حالت جابجایی عرضی و چرخش بکار می رود. روش با مرتبه یکنواخت بهینه سازی شده با توجه به ضخامت، همگراست. این روش نسبت به المان آرنولد فالک ساده تر و اقتصادی تر است. يو [۵] در سال ۲۰۰۵، ساختار ریاضی نظریه ورق رایزنر-میندلین برای کامپوزیت چندلایه را ارائه نمود.

فهرست کامل فصل سوم بررسی خمش و تنش های وارده بر صفحات کامپوزیتی چندلایه

3-1 ) تحلیل تنش حرارتی ورق دایرهای دوار ساخته شده از مواد کامپوزیتی چند لایه

3.1.1 چکیده 153
3.1.2 مقدمه 153
3.1.3 استخراج معادلات حاکم بر دیسک دوار کامپوزیتی متقارن محوری 154
3.1.4 نتایج تحلیل تنش حرارتی دیسک دوار از جنس مواد کامپوزیتی چندلایه 157
3.1.5 نتیجه گیری 160
3.1.6 مراجع 160

3-2 ) بررسی روش بدون توسط يتيکامپوز صفحات اي لژاندر المان با استفاده از توابع پايه

3.2.1 چکیده 161
3.2.2 مقدمه 161
3.2.3 استخراج معادلات 163
3.2.4 فرایند حل معادلات حاکم 164
3.2.5 نتایج و تحلیل 166
3.2.6 صفحات ارتوتروپیک 167
3.2.7 نتیجه گیری 167
3.2.8 ماخذ 169

3-3 ) تحليل خمش صفحات ساندويچي كامپوزيتي بر اساس تئوري تغيير شکل برشي مرتبه اول با استفاده از روش مربعات ديفرانسيلي تعميم يافته و هارمونيک

3.3.1 چکیده 171
3.3.2 مقدمه 172
3.3.3 معادلات دیفرانسيل حاکم بر خمش 173
3.3.4 شرایط مرزی 174
3.3.5 روشهاي مربعات دیفرانسيلي هارمونيک و تعميم یافته 174
3.3.6 نتایج 176
3.3.7 سرعت همگرایی 176
3.3.8 اثر ناهمسانگردي پوسته ها 177
3.3.9 تأثير زاويه قرارگيري الياف ها 177
3.3.10 اثر نسبت ضخامت هسته به پوسته 178
3.3.11 تاثیر نوع بارگذاری 179
3.3.11 بررسی صحت نتایج 180
3.3.12 نتیجه گیری 182
3.3.13 مراجع 184

3-4 ) تحلیل تنش در سیلندر کامپوزیتی دوار تقویت شده با نانولوله های کربنی

3.4.1 خلاصه 187
3.4.2 مقدمه 187
3.4.3 روش پیشنهادی 189
3.4.4 تنش سیلندرهای نانوکامپوزیتی دوار تحت اثر نیروی محوری 189
3.4.5 تنش سیلندر کامپوزیتی دوار تحت فشار خارجی یکنواخت 191
3.4.6 تنش متقارن سیلندر نانوکامپوزیتی دوار 191
3.4.7 تنش نامتقارن سیلندر نانوکامپوزیتی دوار 193
3.4.8 ارزیابی سیستم پیشنهادی 196
3.4.9 نتیجه گیری 198
3.4.10 مراجع 198

قسمت هایی از فصل چهارم تحلیل صفحات چندلایه کامپوزیتی تحت بارضربه ای

در این بخش، انتشار امواج ناشی از ضربه روی ورق های کامپوزیتی چندلایه با روش المان محدود مورد بررسی قرار گرفته است. با در نظر گرفتن یک مدل المان محدود ماتریس های جرم، سفتی و نیرو به دست آمده است. معادلات حرکت حاکم بر ورق و ضربه زننده به صورت کویل و با استفاده از دو روش انتگرال گیری عددی نیومارک و روش نیکلسون حل شده است. برای مدل سازی نیروی برخورد، از قانون تماس اصلاح شده هرتز بهره گرفته شده؛ به طوری که مدل ایجادشده قابلیت در نظر گرفتن دفعات متعدد بارگذاری و باربرداری در حین برخورد را دارد. در قسمت نتایج بعد از مقایسه دو روش انتگرال گیری، مقدار بهینه برای پارامترها انتخاب شده است. همگرایی نتایج عددی با افزایش تعداد المان ها مورد بررسی قرار گرفته است و اثر شرایط مرزی بر مقدار حداکثر نیروی برخورد و تعداد دفعات برخورد مورد بررسی قرار گرفته است. انتشار امواج ناشی از ضربه برای شرایط مرزی مختلف ورق مورد بررسی قرار گرفته و زمان و چگونگی انتشار امواج و برخورد آن با مرزها و نیز شکل امواج در زمان های مختلف از جمله زمان اتمام تماس و زمان رسیدن نیروی تماس به ماکزیمم مقدار به دست آمده است. تحلیل نتایج مشخص می کند که، چگونگی انتشار امواج به شرایط مرزی وابستگی زیادی داشته و به نوع لایه گذاری نیز بستگی دارد و سرعت انتشار امواج در جهات مختلف برای ورق کامپوزیتی متفاوت است.

فهرست کامل فصل چهارم تحلیل صفحات چندلایه کامپوزیتی تحت بارضربه ای

4-1 ) تحلیل عددی صفحات چندلایه کامپوزیتی تحت بار ضربه ای با سرعت پایین

4.1.1 چکیده 200
4.1.2 مقدمه 200
4.1.3 بدنه اصلی مقاله 201
4.1.4 مدلسازی اجزای محدود صفحه کامپوزیت وپرتابه 201
4.1.5 معیار آسیب هاشین 201
4.1.6 مدل اصلی اجزای محدودی 202
4.1.7 نتیجه گیری و جمع بندی 203
4.1.8 اثر تغییر سختی تماسی بین لایه ها روی مولفه های نیروی تماسی برخورد 205
4.1.9 جمع بندی 205
4.1.10 مراجع 205

4-2 ) تحليل عددي رفتار مكانيكي صفحات كامپوزيت – فلز تحت اثر برخورد با سرعت پايين

4.2.1 چکیده 207
4.2.2 مقدمه 208
4.2.3 معادلات حاکم 209
4.2.4 نتایج 212
4.2.5 نتیجه گیری 214
4.2.6 مراجع 215

4-3 ) مدل انتشار امواج جابه جایی حاصل از ضربه روی صفحات چندلایه کامپوزیتی

4.3.1 چکیده 217
4.3.2 ABSTRACT 217
4.3.3 مقدمه 218
4.3.4 معادلات حرکت ورق کامپوزیتی 219
4.3.5 مدل المان محدود 220
4.3.6 مدلسازی برخورد 220
4.3.7 نتایج عددی 221
4.3.8 صحه گذاری برمدل المان محدود 221
4.3.9 انتخاب بهینه تعداد المان ها 222
4.3.10 بررسی نتایج عددی 223
4.3.11 نتیجه گیری 231
4.3.12 مراجع 231

%

میزان رضایت

میزان رضایت افراد خریدار این بسته بعد از خرید

(نظر سنجی به وسیله ایمیل و یک هفته بعد ازخرید بسته انجام می گیرد)

قسمت هایی از فصل پنجم بهینه سازی صفحات کامپوزیتی تحت بارگذاری کمانش

در این تحقیق ابتدا به تاریخچه استفاده از مواد کامپوزیت در صنعت هوا فضا اشاره ای گذرا شده است و سپس در فصل دوم پیرامون مواد ارتوتروپیک همگن وفرمولهای محاسباتی تنش و کرنش در لایه های این گونه مواد اشاره گشته است در ادامه فصل معیارهای گسیختگی و کمانش مورد بررسی قرار گرفته اند در فصل سوم بهینه سازی با روش نقاط مرکزی بیان شده و در ادامه روش بهینه سازی تصادفی در فضای قابل قبول کاهنده ارائه گشته است . فصل چهارم به توضیح نرم افزار نوشته شده در این تحقیق می پردازد و در انتها در فصل پنجم به حل چندین مثال و ارائه نتایج آنها و مقایسه نتایج با حل مقالات و کتب دیگر پرداخته ام.
در بیان ساده یک ماده مرکب حداقل از ترکیب و در کنار هم قرار دادن دو و یا چند ماده مختلف تشکیل میشود .حدودا شصت سال پیش برای اولین بار از رزینهای پلاستیکی با الیاف شیشه بخاطر استحکام کششی و سبکی و هزینه پایین و مقاومت بالا در برابر خوردگی استفاده شد. این مشخصات نه تنها باعث استفاده وسیع از این مواد در صنایع گوناگون گشت بلکه به تحقیق و بررسی برای یافتن مواد با توانائی و عملکرد بالاتر نیز انجامید مواد کامپوزیت پیشرفته بیشتر در صنایع هوایی و ورزشی که به استحکام کششی بالا و صلبییت خاصی نیاز میباشد بکار میروند . سازه های کامپوزیتی که شامل الیاف هستند که در یک ماتریس رزین جا گرفته اند که این الیاف خواص سازه ای کلیدی را برای یک کامپوزیت فراهم می سازد از این ماتریس برای نگه داشتن الیاف در کنار یکدیگر به محافظت الیاف و توزیع یکنواخت تنش استفاده می شود .

فهرست کامل فصل پنجم بهینه سازی صفحات کامپوزیتی تحت بارگذاری کمانش

5-1 ) بهینه سازی صفحات کامپوزیتی تحت بار گذاری کمانش

5.1.1 فصل اول:کاربرد مواد مرکب در سازه های هوا و فضا 244
5.1.1.1 مقدمه 245
5.1.1.2 علل پیشرفت مواد مرکب در صنعت هوافضا 246
5.1.1.3 مروری بر کاربرد مواد کامپوزیت درسازه های هواپیمایی 247
5.1.1.4 مروری بر کاربرد مواد کامپوزیت درسازه های هواپیمایی 248
5.1.1.5 سازه مدل بالگرد مدل360 253
5.1.2 فصل دوم:تئوری کلاسیک مواد مرکب ومعیارهای تخریب 255
5.1.2.1 مقدمه 256
5.1.2.2 تئوری الاستیست مواد غیر ایزوتروپ 257
5.1.2.3 رابطه تنش وکرنش مواد ارتوتروپیک 257
5.1.2.4 تئوری کلاسیک مواد مرکب چندلایه 260
5.1.2.5 رابطه تنش وکرنش یک ماده مرکب چندلایه 260
5.1.2.6 معیارگسیختگی 263
5.1.2.7 آنالیز کمانش 264
5.1.2.8 حدود مسئله کمانش 264
5.1.2.9 فرضیات مسئله کمانش 264
5.1.2.10 تئوری کمانش 264
5.1.3 فصل سوم:تئوری بهینه سازی به رو ش(RSDFS) 268
5.1.3.1 مقدمه 268
5.1.3.2 کاربردهای بهینه سازی درمهندسی 269
5.1.3.3 طرح یک مسئله بهینه سازی 269
5.1.3.4 رو ش مراکز 269
5.1.4 فصل چهارم:معرفی نرم افزار(O.C.P) 280
5.1.4.1 مقدمه 281
5.1.4.2 مقادیر ورودی به مسئله 282
5.1.4.3 آنالیز مسئله 286
5.1.4.4 بهینه سازی مسئله 287
5.1.4.5 ذخیره کردن اطلاعات مسئله 288
5.1.5 فصل پنجم:نتیجه گیری 290
5.1.5.1 مقدمه 291
5.1.5.2 مسئله بهینه سازی پلیت های کامپوزیتی 293
5.1.5.3 نتیجه گیری 311
5.1.5.4 ضمیمه 312
5.1.5.5 مراجع 356
5.1.5.6 ABSTRACT 358

منابع معرفی شده به صورت فایل Word وPDF در اختیار شما قرار می گیرد.

تومان70,000 تومان35,000افزودن به سبد خرید