50 در صد تخفیف ویژه برای این بسته پژوهشی به مدت محدود

005

روز

:

16

ساعت

:

27

دقیقه

:

04

ثانیه(s)

بسته جامع پژوهشی تاثیرجریان سیال،کاویتاسیون،هندسه و تعداد پره بر پمپ گریز از مرکز و شبیه سازی در نرم افزارمتلب و انسیس

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه تاثیرجریان سیال،کاویتاسیون،هندسه و تعداد پره بر پمپ گریز از مرکز و شبیه سازی در نرم افزارمتلب و انسیس است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

  • در فصل اول این پژوهش بررسی تعداد و هندسه ی پره های پمپ گریز از مرکز بررسی شده است
  • در فصل دوم این پژوهش شبیه سازی و بهینه سازی در نرم افزار انسیس و مدلسازی در نرم افزار متلب بررسی شده است
  • در فصل سوم این پژوهش آنالیز عددی و بررسی پدیده ی کاویتاسیون بر پمپ گریز از مرکز بررسی شده است
  • در فصل چهارم این پژوهش مطالعه عددی اثرات پارامترهای سیال بر پمپ های گریز از مرکز بررسی شده است

قسمت هایی از فصل اول بررسی تعداد و هندسه ی پره های پمپ گریز از مرکز

با وجود استفاده و کاربرد فراوان پمپ های سانتریفوژ در صنعت، روند طراحی و پیش بینی بازده آنها و به طور کلی آنالیز جریان در این پمپها هنوز کار مشکلی است. این مشکل ناشی از پیچیدگی معادلات حاکم به واسطه وجود یک جریان سه بعدی مغشوش، وجود جریان های ثانویه، کاویتاسیون و ناپایداری هاست. همچنین وجود تعداد زیاد پارامترهای هندسی مستقل مؤثر بر عملکرد پمپ ها مانند تعداد مراحل، تعداد پره های پروانه، تعداد پره های دیفیوزر، زوایای پره پروانه و دیفیوزر، قطر پروانه و دیفیوزر، سرعت چرخش پروانه و … نیز تحلیل جریان در این توربو ماشین ها را هزینه برتر و طولانی تر می کند. از طرفی تحلیل از طریق کارهای تجربی و آزمایشگاهی نیز بسیار طاقت فرسا، زمان بر و پرهزینه است. به همین دلیل CFD می تواند به عنوان ابزاری مهم برای مطالعه جریان در پمپ ها استفاده شود. محققان بسیاری از CFD به عنوان یک ابزار در شبیه سازی عددی برای انجام بررسی های گوناگون روی پمپ ها استفاده کرده اند. در سال 2007 چه و همکاران آنالیز عددی جریان در پمپ گریز از مرکز را در نقاط طراحی و خارج از طراحی با هم مقایسه کردند. در سال 2009 وو یولین و همکاران، جریان داخلی در یک پمپ گریز از مرکز را در دو حالت پایدار و ناپایدار مورد مطالعه قرار دادند. در حالت پایدار از مدل توربولانسی SST K-ω و در حالت ناپایدار از روش DES و مدل توربولانسی SST k-ω استفاده شد. در سال 2010 شاه و همکاران هم جریان در پمپ های سانتریفوژ را مورد مطالعه قرار دادند. آنها با نرم افزار Fluent و با استفاده از دو مدل توربولانسی ssT k-w و RNG k-ε آنالیز عددی را انجام دادند و به این نتیجه رسیدند که نتایج حاصل از مدل SST K-ω نسبت به RNG k-w به نتایج آزمایشگاهی نزدیکتر است

فهرست کامل فصل اول بررسی تعداد و هندسه ی پره های پمپ گریز از مرکز

1-1 ) آنالیز حساسیت یک پمپ گریز از مرکز نسبت به پارامترهای هندسی

1.1.1 چکیده 1
1.1.2 مقدمه 1
1.1.3 معرفی مجموعه ی توربوپمپ انتخاب شده 1
1.1.4 تئوری 1
1.1.5 شناسائی و انتخاب پارامترهای موثربرعملکرد پمپ 2
1.1.6 معادلات حاکم 2
1.1.7 تحلیل 4
1.1.7 عرض خروجی 4
1.1.8 قطر خروجی 4
1.1.9 اثر مجموع مربعات انحرافات 5
1.1.10 زاویه پره درخروج 5
1.1.11 نتیجه گیری 6
1.1.12 مراجع 6

1-2 ) بررسی تاثیر تغییر فاصله بین پروانه و پوسته پمپ گریز از مرکز SIDEWALL GAP بر هد خروجی پمپ

1.2.1 چکیده 7
1.2.2 مقدمه 7
1.2.3 معادلات حاکم 9
1.2.4 روش حل 9
1.2.5 اعتبارسنجی 12
1.2.6 استقلال ازمش 13
1.2.7 نتایج 14
1.2.8 نتیجه گیری 15
1.2.9 مراجع 16

1-3 ) بررسی عددي بهبود عملکرد پمپ گریز از مرکز روغن با پره هاي جداکننده

1.3.1 خلاصه 17
1.3.2 مقدمه 17
1.3.3 مشخصات هندسی پمپ 20
1.3.4 بررسی عددی 20
1.3.5 معادلات حاکم و مدلسازي آشفتگی 21
1.3.6 شرایط مرزی 23
1.3.7 بررسی تجربی 24
1.3.8 بررسی عدم قطعیت 25
1.3.9 نتایج 25
1.3.10 نتیجه گیری 33
1.3.11 مراجع 35

1-4 ) بررسی تاثیر دقت ساخت پره های پمپ گریز از مرکز روی عملکرد پمپ به روش های تحلیلی و عددی تجربی

1.4.1 چکیده 38
1.4.2 مقدمه 38
1.4.3 تعیین زاویه ورودی پره پمپ 38
1.4.4 تحلیل معادلات تئوری پمپ 38
1.4.5 تعیین زاویه خروجی پره پمپ 38
1.4.6 تعیین پهنای خروجی پره وتاثیر پدیده انسداد درپره 39
1.4.7 راندمان پمپ واثرتغییر پارامترهای هندسی برآن 39
1.4.8 نتایج 39
1.4.9 نتیجه گیری 39
1.4.10 مراجع 39

1-5 ) بررسی تاثیر استفاده ازپروانه های ترکیبی برعملکرد پمپ کریز از مرکز

1.5.1 چکیده 40
1.5.2 مقدمه 40
1.5.3 مشخصات پمپ مورد برسی 42
1.5.4 بررسی تجربی 42
1.5.5 آنالیز عدم قطعیت 44
1.5.6 نتایج 44
1.5.7 نتیجه گیری 48
1.5.8 مراجع 48

1-6 ) بررسی اثرات عرض و رودی پروانه برراندمان پمپ گریز از مرکز

1.6.1 چکیده 50
1.6.2 مقدمه 50
1.6.3 طارحی هیدرولیک پمپ گریز از مرکز 51
1.6.4 شبیه سازی CFD 51
1.6.5 فرآیند شبیه سازی 52
1.6.6 محاسبات نظری و تجزیه وتحلیل 55
1.6.7 محاسبات نظری 55
1.6.8 تجزیه وتحلیل نتایج 56
1.6.9 نتیجه گیری 56
1.6.10 مراجع 57

1-7 ) بررسی عددی تعداد پره در عملکرد پمپ گریز از مرکز

1.7.1 چکیده 58
1.7.2 مقدمه 58
1.7.3 معادلات حاکم 59
1.7.4 شبیه سازی سه بعدی 60
1.7.5 اعتبار سنجی مدل شبیه سازی شد 60
1.7.6 تست استقلال از شبکه 61
1.7.7 تحلیل نتایج 61
1.7.8 توزی فشار در سرعت 1552دور در دقیقه 61
1.7.9 محاسبه مقدار هد و بازده پمپ 62
1.7.10 مقایسه هد پمپ ها با تعداد پره های مختلف 63
1.7.11 مقایسه بازده پمپ ها با تعداد پره های مختلف 64
1.7.12 نتیجه گیری 64
1.7.13 منابع 64

1-8 ) اصلاح هندسه پروفیل صفحه نصفالنهاری پمپ گریز از مرکز به روش طراحی معکوس

1.8.1 خلاصه 66
1.8.2 مقدمه 66
1.8.3 مدلسازی سه بعدی 68
1.8.4 شبکه بندی 68
1.8.5 شرط مرزی 69
1.8.6 استقلال شبکه 69
1.8.7 صحه گذاری نتایج 70
1.8.8 الگوریتم گلوله اسپاین 71
1.8.9 پیاده سازی الگوریتم 73
1.8.10 ایجاد مجرای شبه سه بعدی و شرایط مرزی 73
1.8.11 شبکه محاسباتی و راستای اسپاین ها 74
1.8.12 فیلتراسیون جابجایی 75
1.8.13 اعتبارسنجی روش اصلاح هندسه در مجرای دوار 76
1.8.14 اصلاح هندسه 78
1.8.15 نتیجه گیری 83
1.8.16 مراجع 84

i

ارجاع دهی و رفرنس نویسی

تمام مطالب این بسته مطابق با استاندارد های دانشگاههای وزارت علوم ایران رفرنس دهی شده اند و هیچ قسمتی از بسته وجود ندارد که بدون منبع باشد.

نگارش گروهی

در نگارش و جمع آوری این بسته آموزشی کارشناسان مربوطه ما را همراهی کرده اند.کار گروهی بستر بهتری برای پژوهش فراهم میکند.

<

معرفی منبع برای ادامه پژوهش

در این بسته بیش از 1000 مقاله و منبع در این زمینه معرفی شده است که می توان از آنها برای ادامه مسیر پژوهشی استفاده کرد.

Z

پاسخ به سوالات و پشتیبانی علمی

در قسمت دیدگاه ها  اماده پاسخگویی به سوالات احتمالی شما در حد توان علمی خود هستیم.در صورت نیاز شماره تماس برای ارتباط با محققین برای شما ارسال می گردد.

بخش هایی از فصل دوم شبیه سازی و بهینه سازی در نرم افزار انسیس و مدلسازی در نرم افزار متلب

پمپ های سانتریفیوژ یکی از رایج ترین پمپ های استفاده شده در صنعت کشاورزی و مصارف خانگی است. این پمپ خروجی و بازده بالایی در مقایسه با دیگر انواع پمپ ها دارد. پمپ سانتریفیوژ نوعی توربو ماشین است که در آن انرژی مکانیکی یک مولد حرکت (یک موتور الکتریکی یا توربین) به انرژی جنبشی و سپس با استفاده از نیروی گریز از مرکز وارد بر مایعی که پمپ می شود به انرژی فشار تبدیل می شود. این تغییرات انرژی توسط دو بخش اصلی پمپ پروانه و ولوت یا دیفیوزر انجام می شود. پروانه بخش چرخشی است که انرژی حرکتی را به انرژی جنبشی تبدیل می کند. ولوت یا دیفیوزر بخش ساکن است که انرژی جنبشی مایع را به انرژی فشار تبدیل می کند. از آنجا که بالا رفتن مایعات بعلت عمل گریز از مرکز است این پمپ گریز از مرکز (سانتریفیوژ) نامیده می شود.عمل گریز از مرکز پروانه با انتقال انرژی مکانیکی (چرخشی) به مایع شتاب می دهد. این انرژی جنبشی برای انجام دادن کار در دسترس سیال است. در اکثر موارد این کار شامل حرکت مایع از میان یک سیستم در سرعت های مختلف با غلبه بر مقاومت در برابر جریان بعلت اصطکاک ناشی از لوله ها و محدودیت های فیزیکی شیرها مبدل های حرارتی و سایر وسایل روی خط هم چنین تغییرات ارتفاع بین محل شروع مایع و مقصد نهایی است. زمانیکه سرعت بعلت مقاومت مواجه شده در سیستم کاهش می یابد فشار افزایش پیدا میکند. زمانیکه مایع با مقاومت مواجه می شود بخشی از انرژی اش را به شکلی از گرما صدا و ارتعاش برای غلبه بر مقاومت صرف میکند. در نتیجه هنگامیکه فاصله از پمپ افزایش می یابد انرژی در دسترس مایع کاهش می یابد. انرژی واقعی موجود برای کار در هر نقطه در یک سیستم ترکیبی از سرعت و انرژی فشار موجود در همان نقطه است

فهرست کامل فصل دوم شبیه سازی و بهینه سازی در نرم افزار انسیس و مدلسازی در نرم افزار متلب

2-1) بررسی رابطه بین رهبری تحولی با توسعه سازمانیشبیه سازی یک پمپ گریز از مرکز نمونه با استفاده از کد ANSYS-CFXو راستی آزمایی آن با نتایج تجربی

2.1.1 چکیده 86
2.1.2 مقدمه 86
2.1.3 روابط دینامیکی حاکم بر مساله 88
2.1.4 معادلات حاکم بر جریان سیال 88
2.1.5 بقای جرم در حالت سه بعدی 89
2.1.6 معادلۀاندازۀ حرکت در حالت سه بعدی 90
2.1.7 معادله انرژی در حالت سه بعدی 91
2.1.8 معادلات ناویر استوکس- 1برای سیال نیوتنی 92
2.1.9 روش حل 93
2.1.10 تولید هندسه و مش 93
2.1.11 ایجاد حوزه حل 94
2.1.12 تنظیم شرایط مرزی 94
2.1.13 نتایج و بحث 94
2.1.14 کانتور فشار و بردارهای سرعت 94
2.1.15 منحنی مشخصه پمپ ناشی از نتایج به دست آمده از تحلیل 99
2.1.16 مقایسه نتایج به دست آمده از تحلیل با مقادیر تجربی 101
2.1.17 نتیجه گیری 103
2.1.18 مراجع 104

2-2) مدل سازي دینامیکی الکتروپمپ گریز از مرکز با استفاده از نرم افزار MATLAB/SIMULINK

2.2.1 چکیده 105
2.2.2 مقدمه 105
2.2.3 مدل موتور القایی 105
2.2.4 مدل دینامیکی پمپ گریز از مرکز 106
2.2.5 نتایج 107
2.2.6 مراجع 108

2-3) بهینه سازی چند هدفی پروانه پمپ روغن گریز از مرکز

2.3.1 چکیده 109
2.3.2 Abstract 109
2.3.3 مقدمه 110
2.3.4 تحلیل تئوری اتلافات هیدرولیکی پروانه و هد تئوری 110
2.3.5 بهینه سازی چند هدفی 112
2.3.6 انتخاب نقاط پیشنهادی ازبین نقاط پارتو 113
2.3.7 روش نقطه ی شکست 113
2.3.8 نزدیک ترین فاصله به نقطه ایده آل 113
2.3.9 روش تاپسیس 114
2.3.10 بهینه سازی چند هدفی پمپ روغن گریز از مرکز 114
2.3.11 نتیجه گیری 118
2.3.12 مراجع 118

2-4) طراحی و شبیهسازی پمپ گریز از مرکز با دور بالا

2.4.1 چکیده 120
2.4.2 مقدمه 120
2.4.3 الگوریتم طراحی 121
2.4.4 شبیه سازی عددی 123
2.4.5 نتایج تحلیل عددی 124
2.4.6 نتیجه گیری 125
2.4.7 مراجع 125

2-5) شبيهسازي اثرات غلظت فاز جامد بر عملكرد پمپ اسلاري گريز از مركز با استفاده از ديناميك سيالات محاسباتي

2.5.1 چکیده 126
2.5.2 مقدمه 126
2.5.3 خواص فيزيكي جريان اسلاري 127
2.5.4 آنالیز عددی 127
2.5.5 مشخصات پمپ اسلاري گريز از مركز 127
2.5.6 شبكهبندي دامنه محاسباتي 128
2.5.7 معادلات حاکم برجریان 128
2.5.8 نتایج 129
2.5.9 نتیجه گیری و جمع بندی 130
2.5.10 مراجع 131

2-6) آنالیز ارتعاشی پروانه پمپ گریز از مرکز شعاعی دردو حالت سالم و معیوب

2.6.1 چکیده 132
2.6.2 مقدمه 132
2.6.3 آنالیز مودال پروانه 133
2.6.4 آنالیز روتوردینامیک 139
2.6.5 نتیجه گیری 144
2.6.6 مراجع 144

2-7) شبیه سازی یک پمپ گریز از مرکز نمونه با استفاده از کد ANSYS-CFXدر شرایط نا پایدار

2.7.1 چکیده 145
2.7.2 مقدمه 146
2.7.3 روابط دینامیکی حاکم بر مساله 147
2.7.4 معادلات حاکم بر جریان سیال 147
2.7.5 بقای جرم در حالت سه بعدی 148
2.7.6 معادلۀاندازۀ حرکت در حالت سه بعدی 149
2.7.7 معادله انرژی در حالت سه بعدی 150
2.7.8 معادلات ناویر-استوکس 1برای سیال نیوتنی 151
2.7.9 روش حل 152
2.7.10 تولید هندسه و مش 152
2.7.11 ایجاد حوزه حل 153
2.7.12 تنظیم شرایط مرزی 154
2.7.13 نتایج و بحث 154
2.7.14 کانتور فشار و بردارهای سرعت 154
2.7.15 منحنی مشخصه پمپ ناشی از نتایج به دست آمده از تحلیل 160
2.7.16 مقایسه نتایج به دست آمده از تحلیل با مقادیر تجربی 162
2.7.17 نتیجه گیری 164
2.7.18 مراجع 165

2-8) بهینه سازی و صرفه جویی در مصرف انرژی و افزایش راندمان پمپ های گریز از مرکز

2.8.1 چکیده 166
2.8.2 مقدمه 166
2.8.3 هزینه های دوره عمر یا LCC 166
2.8.4 هزینه اولیه یا هزینه خرید 167
2.8.5 هزینه مربوط به محیط زیست 168
2.8.6 هزینه نصب و راه اندازی 168
2.8.7 مطالعه موردی 168
2.8.8 هزینه مصرف انرژی 168
2.8.9 هزینه عملکرد 168
2.8.10 هزینه تعمیر و نگهداری، دمنتاژ و عدم کاکرد 168
2.8.11 بهینه سازی پمپ و افزایش راندمان 169
2.8.12 مهمترین روش های کاهش مصرف برق در پمپ ها 169
2.8.13 نتیجه گیری استفاده مناسب و راهکارهای کاهش مصرف انرژی در پمپ ها 169
2.8.14 منابع 170

تعداد صفحه بسته آموزشی

تعداد منابع معرفی شده برای ادامه کار

تعداد پشتیبانان مخصوص این فایل

قسمت هایی از فصل سوم آنالیز عددی و بررسی پدیده ی کاویتاسیون بر پمپ گریز از مرکز

یکی از پدیده هاي معمول در سیال، جوشش می باشد که در آن فاز سیال از مایع به بخار تبدیل می شود و عامل این تغییر، افزایش دما می باشد .می توان به گونه اي دیگر نیز این تغییر فاز را مشاهده کرد .به این طریق که با کاهش فشار سیال، دماي جوشش آن کاهش می یابد، تا به حدي که دماي جوشش آن به حد دماي سیال برسد و فاز آن تغییر کند .این حالت تغییر فاز را کاویتاسیون می گویند. درشکل (1-1) نحوه انجام این تغییر فاز در دو حالت جوشش و کاویتاسیون نشان داده شده است

فهرست کامل فصل سوم آنالیز عددی و بررسی پدیده ی کاویتاسیون بر پمپ گریز از مرکز

3-1 ) بررسی عددی پدیده کاویتاسیون در پروانه پمپهای سانتریفیوژ با تغییر زاویه ورودی پرهها

3.1.1 چکیده 172
3.1.2 مقدمه 173
3.1.3 تحلیل عددی جریان 173
3.1.4 شبکه بندی و بررسی استقلال از شبکه 174
3.1.5 مشخصات پروانه پمپ مورد بررسی 174
3.1.6 فرضیات مسئله و شرایط مرزی 175
3.1.7 معادلات حاکم 175
3.1.8 نتایج و بحث روی نتایج 177
3.1.9 نتیجه گیری 180
3.1.10 مراجع 181

3-2 ) شبیه سازی سه بعدی ایندیوسر در ی مکش دهانه یک پمپ گریز از مرکز و بهینه سازی جهت جلوگیری از کاویتاسیون

3.2.1 چکیده 182
3.2.2 مقدمه 183
3.2.3 مدل عددی 186
3.2.4 مدل فیزیکی 186
3.2.5 معادلات حاکم 187
3.2.6 استقلال از شبکه 189
3.2.7 صحه گذاری و اعتبار سنجی 190
3.2.8 بحث و نتایج 191
3.2.9 بهینه سازی تعداد پره ایندیوسر 191
3.2.10 بهینه سازی زاویه پره ایندیوسر 193
3.2.11 بررسی لقی بین ایندیوسر و لوله ی مکش 195
3.2.12 بهینه سازی دبی ورودی ایندیوسر 196
3.2.13 بهینه سازی ایندیوسر با 4فاکتور بهینه شده 197
3.2.14 نتیجه گیری 198
3.2.15 مراجع 199

3-3 ) بررسی پدیده کاویتاسیون در پمپ ها و سریزها

3.3.1 چکیده 200
3.3.2 مقدمه 200
3.3.3 کاویتاسیون درپمپ ها وعلت آن 201
3.3.4 کاویتاسیون درسرریز و علت آن 202
3.3.5 فاکتورهای موثرد رایجاد پدیده کاویتاسیون درسرریزها 202
3.3.6 نحوه کارکرد پمپ گریز از مرکز 203
3.3.7 دسته بندی پمپ های گریز از مرکز 204
3.3.8 پمپ های جریان شعاعی 204
3.3.9 پمپ های جریان محوری 204
3.3.10 انواع کاویتاسیون ازنظر رفتاری 204
3.3.11 کاویتاسیون غیرفعال 205
3.3.12 کاویتاسیون فعال 205
3.3.13 محل ایجاد کاویتاسیون درپمپ ها و پروانه ها 205
3.3.14 کاویتاسیون در مکش 206
3.3.15 کاویتاسیون درخروجی 206
3.3.16 کاویتاسیون درپمپ های سانتریفیوژ 206
3.3.17 کاویتاسیون تبخیری نارسایی 208
3.3.18 کاویتاسیون از نوع مکش 209
3.3.19 راه های جلوگیری از کاویتاسیون نوع مکش هوا 209
3.3.20 معایب کاویتاسیون 210
3.3.21 مزایای کاویتاسیون 210
3.3.22 نتیجه گیری 210
3.3.23 منابع و مراجع 210

3-4 ) مطالعه تجربی پدیده کاویتاسیون درطرف فشار پره های یک پمپ گریز از مرکز

3.4.1 چکیده 220
3.4.2 مقدمه 220
3.4.3 پدیده کاویتاسیون 220
3.4.4 بخش تجربی 221
3.4.5 نتایج 222
3.4.6 نتیجه گیری و جمع بندی 224
3.4.7 مراجع 225

3-5 ) مقایسه پدیده کاویتاسیون بر روی پمپ گریز از مرکز با پره های دارای انحنا و بدون انحنا

3.5.1 چکیده 226
3.5.2 مقدمه 226
3.5.3 رهیافت های آشفتگی 228
3.5.4 مدل انتقال تنش های رینولدز 228
3.5.5 هندسه مسئله و شرایط مرزی 230
3.5.6 شرایط هندسی مسئله 230
3.5.7 شرایط مرزی مسئله 231
3.5.8 نتایج حاصل از بررسی کاویتاسیون با توجه به مدل RSM 232
3.5.9 کانتور فاز 232
3.5.10 کانتور فشار 232
3.5.11 نتیجه گیری 234
3.5.12 منابع 235
3.5.13 Abstract 236

3-6 ) آنالیز عددی پدیده کاویتاسیون بر روی پمپ گریز از مرکز و تاثیر شعاع انحنا بر روی پره پمپ

3.6.1 چکیده 237
3.6.2 مقدمه 238
3.6.3 رهیافت های آشفتگی 239
3.6.4 مدل انتقال تنش های رینولدز 239
3.6.5 اعتبارسنجی 240
3.6.6 هندسه مسئله و شرایط مرزی 243
3.6.7 نتایج حاصل از بررسی کاویتاسیون با توجه به مدل RSM 244
3.6.8 نتیجه گیری 248
3.6.9 منابع 249

قسمت هایی از فصل چهارم مطالعه عددی اثرات پارامترهای سیال بر پمپ های گریز از مرکز

پمپ مورد بررسی در این بخش دارای هندسه پیچیده ای است و دارای یک پروانه شش پره و یک دیفیوزر هفت پره می باشد. در شكل (1) نمایی از پمپ مورد بررسی را مشاهده می کنید. پروانه و دیفیوزر جزء بخش های اصلی این پمپ هستند. برای تولید مدل هندسی کامل، هریک از این بخش ها جداگانه مدلسازی شده و در انتها به یکدیگر وصل می شوند. پروانه پمپ دارای مجراهای تو در تو و منحنی شکل است، این امر مدلسازی این بخش را با پیچیدگی روبرو می سازد برای غلبه بر این مشکل و بدست آوردن مدل هندسی آن، یک روند مشخص برای این بخش در نظر گرفته شده است. دفیوزر طراحی شده است تا فشار استاتیک را در خروجی پمپ بالا ببرد و به اصطلاح هد پمپ افزایش پیدا کند. دفیوزر و پروانه هر دو به روش ریخته گری تولید می شوند. جنس آنها معمولا از چدن می باشد اما گاهی از برنز هم تولید می شوند.

فهرست کامل فصل چهارم مطالعه عددی اثرات پارامترهای سیال بر پمپ های گریز از مرکز

4-1 ) مطالعه عددی اثرات پارامترهای سیال بر عملکرد پمپ های گریز از مرکز

4.1.1 چکیده 250
4.1.2 مقدمه 251
4.1.3 پیشینه پژوهش 251
4.1.4 مدلسازی هندسی 253
4.1.5 تولید شبکه محاسباتی 253
4.1.6 مدل سازی دامنه محاسباتی 254
4.1.7 شرایط مرزی 255
4.1.8 معادله های حاکم 256
4.1.9 حل عددی جریان 257
4.1.10 مدلسازی جریان چرخشی 258
4.1.11 اعتبار سنجی نتایج حل عددی 258
4.1.12 نتایج و بحث 259
4.1.13 تاثیر تغییر چگالی سیال بر عملکرد پمپ 260
4.1.14 نتیجه گیری 261
4.1.15 منابع 262

4-2 ) بهينه سازي و محاسبه تحليلي نقطه جدايش لايه مرزي بر روي پره ، پروانه پمپ هاي سانتريفوژ جهت تاخير در جدايش لايه مرزي و افزايش رانمان پمپ

4.2.1 چکیده 263
4.2.2 مقدمه 264
4.2.3 تحلیل تئوری 264
4.2.4 ارزيابي نقطه جدايش از نظر روش تقريبي 267
4.2.5 بحث و نتیجه گیری 268
4.2.6 مراجع 270

4-3 ) نقش عدد رینولدز درقوانین تشابه وراندمان پمپ های گریز از مرکز جریان شعاعی

4.3.1 چکیده 271
4.3.2 مقدمه 271
4.3.3 تشابه 272
4.3.4 روشهای محاسبه راندمان 273
4.3.5 مشخصه عدد رینولدز 273
4.3.6 فرمولهای محاسبه راندمان 273
4.3.7 روش تجربی و عملی 274
4.3.8 مدلسازی عددی 275
4.3.9 نتایج 276
4.3.10 مراجع 276

4-4 ) مدلسازی جریان سیال و شبیه سازی عددی دریک پمپ سانتریفیوژ جهت بررسی پدیده جت-ویک

4.4.1 چکیده 279
4.4.2 Abstract 279
4.4.3 مقدمه 280
4.4.4 پیشینه پژوهش 281
4.4.5 معادله های حاکم 283
4.4.6 مدلسازی هندسی 283
4.4.7 تولید شبکه محاسباتی 284
4.4.8 شرایط مرزی 288
4.4.9 حل عددی جریان 288
4.4.10 روش حل جریان دوار 288
4.4.11 نتایج و بحث 289
4.4.12 نتیجه گیری 296
4.4.13 مراجع 296

4-5 ) بررسی نقش دیفیوزر دریک پمپ سانتریفیوژ جریان محوری درون چاهی به کمک مدلسازی جریان

4.5.1 چکیده 298
4.5.2 Abstract 298
4.5.3 مقدمه 299
4.5.4 مدلسازی هندسی 300
4.5.5 تولید شبکه 301
4.5.6 توزیع فشار درمقطع عرضی پمپ 304
4.5.7 توزیع سرعت و فشار در دیفیوزر 306
4.5.8 نتیجه گیری 308
4.5.9 منابع 309

%

میزان رضایت

میزان رضایت افراد خریدار این بسته بعد از خرید

(نظر سنجی به وسیله ایمیل و یک هفته بعد ازخرید بسته انجام می گیرد)

منابع معرفی شده به صورت فایل Word وPDF در اختیار شما قرار می گیرد.

تومان70,000 تومان35,000افزودن به سبد خرید