50 در صد تخفیف ویژه برای این بسته پژوهشی به مدت محدود

005

روز

:

16

ساعت

:

27

دقیقه

:

04

ثانیه(s)

بسته جامع پژوهشی مبدل های کاتالیستی و کاهش آلودگی، نانوکاتالیست ها، بهینه سازی وشبیه سازی به کمک نرم افزارانسیس

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه مبدل های کاتالیستی و کاهش آلودگی، نانوکاتالیست ها، بهینه سازی وشبیه سازی به کمک نرم افزارانسیس است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

  • در فصل اول این پژوهش شبیه سازی،بهینه سازی،مقایسه حذف آلاینده ها در نرم افزار انسیس بررسی شده است
  • در فصل دوم این پژوهش تاثیر مبدل کاتالیستی بر کاهش آلودگی خودروها و نیروگاه ها بررسی شده است
  • در فصل سوم این پژوهش مطالعه ی نانو کاتالیست ها بررسی شده است

قسمت هایی از فصل اول شبیه سازی،بهینه سازی،مقایسه حذف آلاینده ها در نرم افزار انسیس

امروزه حتی در بهترین موتورها نیز احتراق بصورت کامل صورت نگرفته و موتورها قادر به سوزاندن تمام سوختی که مصرف می کنند نیستند، بنابراین گاز آلوده ای را شامل هیدروکربنهای نسوخته(HC) و مونوکسید کربن وارد هوا می نمایند ، همچنین در اثر اکسیداسیون نیتروژن مونوکسید نیتروژن و دی اکسید نیتروژن که بصورت ترکیبی به آنها NOx اطلاق می شود نیز در گازهای خروجی وجود دارد. هنگامی که NOx و ترکیبات ارگانیک با حرارت و نور خورشید واکنش انجام می دهند لایه ازن سطحی را تشکیل داده که در ایجاد باران های اسیدی بسیار موثرند.[5] موثرترین راه حل مهندسی جهت کاهش و به حد استاندارد رساندن آلاینده های خروجی از اگزوز خودرو استفاده از مبدل کاتالیستی می باشد. در سال ۲۰۰۰ برآورد شده که در اثر استفاده از مبدل های کاتالیستی در اگزوز اتومبیل ها ۸۰۰ میلیون تن از آلودگی ناشی از HC و CO و NOx کاهش یافته و همچنین مانع از ورود آن ها به اتمسفر شده است.
مبدل کاتالیستی نوعی مونولیت ساخته شده از مواد سرامیکی یا فولاد ضد زنگ می باشد و بصورت یک بلوک با کانالهای زنبوری می باشد که گاز از این کانالها عبور می کند در شکل ۱ نمونه ای از مونولیت و مبدلهای کاتالیستی ارائه شده است.

فهرست کامل فصل اول شبیه سازی،بهینه سازی،مقایسه حذف آلاینده ها در نرم افزار انسیس

1-1 ) شبيه سازي و مقايسه حذف آلاينده هاي ورودي حاصل از احتراق موتور به اگزوز خودرو با دو هندسه متفاوت در توزيع كاتاليست با نرم افزار ANSYS FLUEN

1.1.1 چکیده 1
1.1.2 مقدمه 2
1.1.3 مبدل کاتالیستی سه راهه و مکانیزم واکنش های آن 3
1.1.4 درصد اجزای گازهای حاصل از احتراق ورودی به اگزوز 3
1.1.5 مشخصات کاتالیست 3
1.1.6 شبیه سازی 4
1.1.7 نتایج 5
1.1.8 تغییرات سرعت 5
1.1.9 تغییرات کسری جرمیH2O 5
1.1.10 مقایسه تغییرات کسری جرمی آب در دو حالت متفاوت توزیع کاتالیست 6
1.1.11 تغییرات کسری جرمی اکسیژن 6
1.1.12 مقایسه تغییرات کسری جرمی اکسیژن دردوحالت متفاوت توزیع کاتالیست 7
1.1.13 تغییرات کسری جرمی C3H6 7
1.1.14 مقایسه تغییرات کسری جرمی C3H6 در دوحالت متفاوت توزیع کاتالیست 8
1.1.15 تغییرات کسری جرمیCO 8
1.1.16 مقایسه تغییرات کسری جرمی CO در دوحالت متفاوت توزیع کاتالیست 9
1.1.17 تغییرات کسری جرمی NO 10
1.1.18 مقايسه تغييرات كسري جرمي noدر دو حالت متفاوت توزيع كاتاليست 10
1.1.19 نتیجه گیری 11
1.1.20 منابع 11

1-2 ) آناليز CFDمبدل كاتاليستي با نرمافزار فلوئنت براي كاهش آلودگي هوا

1.2.1 چکیده 12
1.2.2 مقدمه 12
1.2.3 مبدل كاتاليستي سهراهه و مكانيزم واكنشهاي آن 13
1.2.4 شبیه سازی 15
1.2.5 نتایج و بحث 16
1.2.6 نتیجه گیری 18
1.2.7 مراجع 19

1-3 ) شبيه سازي تبديل آلاينده هاي حاصل از وسايل نقليه توسط مبدل هاي كاتاليستيThree – way

1.3.1 چکیده 20
1.3.2 مقدمه 21
1.3.3 اهميت مدلسازي و شبيه سازي 23
1.3.4 نرم افزار مورد استفاده 24
1.3.5 ورودي مربوط به مشخصات راكتور و شرايط واكنش 24
1.3.6 داده های ترمودینامیکی 24
1.3.7 داده های مورد استفاده دراین شبیه سازی 24
1.3.8 ورودي مربوط به مشخصات راكتور و شرايط واكنش 25
1.3.9 داده های ترمودینامیکی 25
1.3.10 نتایج و بحث 25
1.3.11 نتیجه گیری 27
1.3.12 منابع و مراجع 28

1-4 ) كاهش ميزان آلاينده ها در موتور احتراق داخلي توسط بهينه سازي نسبت هم ارزي، دماي ورودي و استفاده از مبدل كاتاليستي

1.4.1 چکیده 29
1.4.2 مقدمه 30
1.4.3 مدل سازي موتور احتراق داخلي 31
1.4.4 تاثير نسبت هم ارزي در ميزان آلاينده ها 31
1.4.5 منواکسید کربن 31
1.4.6 اکسید نیتروژن 33
1.4.7 مبدل کاتالیستی 35
1.4.8 هیدروکربن های نسوخته 35
1.4.9 ترکیبات آلی فرار 36
1.4.10 منو اكسيد كربن و اكسيد نيتروژن 36
1.4.11 نتیجه گیری 38
1.4.12 منابع 38

1-5 ) بهينه سازي انرژي بخش تصفيه واحد تبديل كاتاليستي براساس آناليز اكسرژي

1.5.1 چکیده 39
1.5.2 مقدمه 39
1.5.3 آنالیز اکسرژی 39
1.5.4 مفهوم اکسرژی 39
1.5.5 شکلهای مختلف اکسرژی 39
1.5.6 معرفي بخش تصفيه واحد تبديل كاتاليستي 40
1.5.7 نتایج و بحث 41
1.5.8 نتیجه گیری 42
1.5.9 منابع 42
1.5.10 Abstract 43

1-6 ) طراحی و بهينه سازی منيفولد دود و مبدل کاتاليستی در پلتفرم ملی

1.6.1 چکیده 44
1.6.2 Abstract 45
1.6.3 مقدمه 45
1.6.4 مدل سازی موتور در نرم افزار GT-Power 46
1.6.5 شبيه سازی سيكل رانندگی NEDCدر نرم افزار GT Drive 46
1.6.6 مدلسازی سيستم خروجی در حالت گذرا 47
1.6.7 مقايسه توان و گشتاور ترمزی مدل ارايه شده و مدل پايه 48
1.6.8 انتخاب بهترين طول و سطح مقطع مبدل کاتاليستی 49
1.6.9 بررسی ميزان آلايندده هدا در اسدتاندارد آلاينددگی يورو 50
1.6.10 نتیجه گیری 51
1.6.11 منابع 52

1-7 ) بررسی شبکه مبدلهای حرارتی بهمنظور بهینهسازی مصرف انرژی و کاهش آلایندههای زیست محیطی در واحد تبدیل کاتالیستی پالایشگاه اراک

1.7.1 چکیده 54
1.7.2 مقدمه 55
1.7.3 مبانی تکنولوژی پینچ 55
1.7.4 مراحل تحلیل پینچ 55
1.7.5 منحنی های تزكیبی سزد و گزم و جامع 56
1.7.6 معرفی پارامتر 56
1.7.7 تعیین نقطه پینچ 56
1.7.8 هدفگذاری حداقل واحد های انتقال 57
1.7.9 قوانین پینچ 57
1.7.10 هدفگذاری انرژی 57
1.7.11 هدفگذاری سطح 57
1.7.12 مبانی هدفگذاری و طراحی 57
1.7.13 هدفگذاری هزینه انزژی و سزمایه گذاری 58
1.7.14 بررسی های اقتصادی 58
1.7.15 آشنایی بانرم افزار 59
1.7.16 مبدلهای درعرض پینچ 59
1.7.17 آشنایی با فرایند واحد تصفیه نفتا و تبدیل كاتالیستی 59
1.7.18 تحلیل و طراحی اصلاحی 59
1.7.19 هدفگذاری تعداد واحدهای انتقال 60
1.7.20 هدفگذاری هزینه انرژی 60
1.7.21 هزینه سرمایه گذاری اولیه 60
1.7.22 هدفگذاری انرژی 60
1.7.23 هدفگذاری سطح 60
1.7.24 مبدلهای درعرض پینچ 61
1.7.25 نمودار پنجره ای شبکه اصلاحی با ΔΤtpo 61
1.7.26 نتیجه گیری 61
1.7.27 مراجع 62

1-8 ) مدلسازي مبدل هاي کاتاليستي سه منظوره: بررسي انتقال حرارت و واکنشهاي شيميايي

1.8.1 چکیده 63
1.8.2 مقدمه 63
1.8.3 انتقال حرارت و جرم و سنتيک واکنش شيميايي در مبدلهاي کاتاليستي 64
1.8.4 مدلسازي مبدلهاي کاتاليستي سه منظوره 66
1.8.5 بحث و نتیجه گیری 68
1.8.6 کلمات اختصاری 69
1.8.7 مراجع 70
1.8.8 Abstract 72

1-9 ) بهینه سازی انرژی فرآیند تولید انیدرید فتالیک با استفاده از مفهوم پینچ

1.9.1 چکیده 73
1.9.2 مقدمه 74
1.9.3 تحلیل پینچ 75
1.9.4 شرح فرآیند تولید انیدرید فتالیک 76
1.9.5 بهینه سازی انرژی صورت گرفته 78
1.9.6 برآورد اقتصادی پروژه 79
1.9.7 نتیجه گیری 79
1.9.8 مراجع 80

i

ارجاع دهی و رفرنس نویسی

تمام مطالب این بسته مطابق با استاندارد های دانشگاههای وزارت علوم ایران رفرنس دهی شده اند و هیچ قسمتی از بسته وجود ندارد که بدون منبع باشد.

نگارش گروهی

در نگارش و جمع آوری این بسته آموزشی کارشناسان مربوطه ما را همراهی کرده اند.کار گروهی بستر بهتری برای پژوهش فراهم میکند.

<

معرفی منبع برای ادامه پژوهش

در این بسته بیش از 1000 مقاله و منبع در این زمینه معرفی شده است که می توان از آنها برای ادامه مسیر پژوهشی استفاده کرد.

Z

پاسخ به سوالات و پشتیبانی علمی

در قسمت دیدگاه ها  اماده پاسخگویی به سوالات احتمالی شما در حد توان علمی خود هستیم.در صورت نیاز شماره تماس برای ارتباط با محققین برای شما ارسال می گردد.

بخش هایی از فصل دوم تاثیر مبدل کاتالیستی بر کاهش آلودگی خودروها و نیروگاه ها

مبدل های کاتالیزوری، در مجموعه ای از انبار خروجی اگزوز خودرو نصب می شوند. کاتالیست ها بیش از ۹۰٪ هیدروکربن (HC)، مونوکسید کربن (CO) و اکسیدهای نیتروژن (NOx) را به گازهای بی اثر یا کم اثر دی اکسید کربن (CO)، نیتروژن و بخار آب تبدیل می کند، مبدل های کاتالیزور ( در محاوره “گربه” ) به منظور کاهش دهنده سمیت گازهای آلاینده خروجی از موتورهای احتراق داخلی در مجموعه مولدهاء لیفتراک ها، تجهیزات معدن، کامیون، اتوبوس، قطار و سایر دستگاه های مجهز به موتور بکار گرفته می شوند. بطور کلی مبدل های کاتالیستی با فراهم کردن یک محیط با واکنش شیمیایی خروجی مواد احتراق سمی را به گازهای بی اثر تبدیل می سازند. عملکرد یک واکنشگر بطور ساده بدین گونه است که گازهای خروجی ناشی از احتراق (CO ، HC NO H2 ، 02 ، N HOCO2 ) پس از ورود به واکنشگر جذب سطوح موجود در واکنشگر می شوند و در جوار فلزات کاتالیزوری واکنش انجام میدهند. دو نوع واکنش اکسیداسیون و احیا در درون واکنشگر انجام می شود ، عمده ترین واکنشهای اکسیداسیون، اکسید شدن مونواکسید کربن و هیدروکرین های سوخته توسط اکسیژن می باشد و عمده ترین واکنش های احیا، احیای اکسیدهای نیتروژن توسط مونواکسید کربن می باشد

فهرست کامل فصل دوم تاثیر مبدل کاتالیستی بر کاهش آلودگی خودروها و نیروگاه ها

2-1) بررسی کاتالیست خودرو و اثرات آى ترکاهش آلودگی هوا

2.1.1 چکیده 81
2.1.2 مقدمه 82
2.1.3 تصعید گازهای اگسوز توسط هثدل کاتالیستی 82
2.1.4 انواع مبدل های کاتالیستی 83
2.1.5 عوامل مهم در طراحی و ساخت مدل کاتالیستی 85
2.1.6 سموم رایج درکاتالیست ها 85
2.1.7 تکامل تکنیکی مبدلهای کاتالیستی 85
2.1.8 چگونگی معیوب شدن وآسیب دیدن کاتالیست ها 86
2.1.9 معیارهای تست آلودگی 87
2.1.10 نتایج 88
2.1.11 نتیجه گیری و جمع بندی 88
2.1.12 فهرست منابع 89

2-2) استفاده از متدلوژی پینچ در واحد تولید سولفور مجتمع گاز پارس جنوبي

2.2.1 چکیده 90
2.2.2 مقدمه 91
2.2.3 واحد تولید سولفور در پارس جنوبي 91
2.2.4 مفهوم پینچ 94
2.2.5 مینیمم بازه دمایی 94
2.2.6 درجه حرارت پینچ 97
2.2.7 قوانین پینچ 97
2.2.8 نتیجه گیری و جمع بندی 97
2.2.9 منابع و ماخذ 99

2-3) تولید مبدل کاتالیستی برای خودروی دوگانه سوز روآ و مقایسه آن با مبدلهای کاتالیستی واراداتی ایران خودرو

2.3.1 چکیده 100
2.3.2 مقدمه 101
2.3.3 آزمایش ها 102
2.3.4 نتایج 104
2.3.5 جمع بندی و پیشنهادها 108
2.3.6 منابع 108

2-4) ارزیابی و به کارگیری نانوپروسکایت La0.6Sr0.4CoO3جهت اکسایش گاز خروجی اگزوز خودرو

2.4.1 چکیده 109
2.4.2 مقدمه 110
2.4.3 روش تحقیق 111
2.4.4 تجهیزات مورد استفاده 112
2.4.5 یافته ها 113
2.4.6 آنالیز پراش اشعه ایکس 113
2.4.7 آنالیز میکروسکوپ الکترونی روبشی 114
2.4.8 آنالیز آلاینده های خروجی از اگزوز 116
2.4.9 بحث و نتیجه گیری 116
2.4.10 منابع 117

2-5) بررسی تجربی تأثیر استفاده از مبدل کاتالیست بر میزان آلایندههاي خروجی موتور اشتعال جرقهاي

2.5.1 چکیده 118
2.5.2 مقدمه 119
2.5.3 مواد و روش ها 120
2.5.4 معرفی خودرودهای آزمون 120
2.5.5 معرفی خودرو 206و سیستم مولد قدرت آن 120
2.5.6 محیط آزمون 121
2.5.7 دستگاه تست پنچ گاز QRO-401 121
2.5.8 نحوه استفاده از دستگاه 121
2.5.9 معرفی دستگاه تست پنج گاز مدل QRO-401 121
2.5.10 تشریح نماي جلوي دستگاه 122
2.5.11 تشریح نماي عقب دستگاه 123
2.5.12 لوازم دستگاه 125
2.5.13 راه اندازی دستگاه 126
2.5.14 عوامل زیر جهت آنالیز صحیح باید در نظر گرفته شوند 127
2.5.15 دیاگرام روش اندازه گیري آلایندههاي خروجی توسط دستگاه تست پنج گاز 127
2.5.16 کار انجام شده در پژوهش حاضر 128
2.5.17 بحث روی نتایج 130
2.5.18 تاثیر استفاده از کاتالیستها بر میزان آلاینده خروجی مونوکسیدکربن 130
2.5.19 تاثیر استفاده از کاتالیستها بر میزان آلاینده خروجی هیدروکربنهاي خروجی 131
2.5.20 تأثیر استفاده از کاتالیستها بر میزان آلاینده خروجی دياکسیدکربن 133
2.5.21 تأثیر استفاده از کاتالیستها بر میزان آلاینده اکسیژن خروجی 134
2.5.22 تأثیر استفاده از کاتالیستها بر میزان آلاینده NOXخروجی 135
2.5.23 نتیجه گیری 137
2.5.24 منابع و مراجع 138

2-6) بررسی نقش HOT GASبر کاتالیست کانورتورهای واکنش کلاوس پالایشگاه گاز شهید هاشمی نژاد

2.6.1 چکیده 139
2.6.2 نکات برجسته پژوهش 139
2.6.3 مقدمه 140
2.6.4 توصیف فرایند 140
2.6.5 نتایج و بحث 141
2.6.6 نتایج 144
2.6.7 مراجع 144

2-7) بررسی اجمالی عملکرد مبدل های کاتالیستی در کاهش انتشار آلاینده های خروجی از اگسوز خودرو

2.7.1 چکیده 146
2.7.2 مقدمه 147
2.7.3 کاهش انتشار آلاینده ها با مبدل های کاتالیزوری 147
2.7.4 ساختار مبدل های هسته سرامیکی 148
2.7.5 انواع مبدلهای کاتالیزوری 149
2.7.6 ذخیره سازی اکسیژن 150
2.7.7 واکنش های ناخواسته 151
2.7.8 فرسودگی در واکنشگرها 151
2.7.9 مبدلهای کاتالیستی موتورهای دیزلی 151
2.7.10 کاتالیزورهای اکسیداسیون دیزلی 152
2.7.11 عوامل موثر بر عملکرد مبدل کاتالیزور 154
2.7.12 اثرات زیست محیطی 154
2.7.13 نتیجه گیری 155
2.7.14 منابع 155

تعداد صفحه بسته آموزشی

تعداد منابع معرفی شده برای ادامه کار

تعداد پشتیبانان مخصوص این فایل

قسمت هایی از فصل سوم مطالعه ی نانو کاتالیست ها

فناوری نانو با ماهیت فرارشته ای خود مرزهای علوم مختلف را شکسته و زمینه را برای استفاده از نتایج، امکانات و ابزار تمامی علوم و رشته ها در جهت افزایش کیفیت زندگی فراهم کرده است. صنعت نفت، گاز و پتروشیمی نیز از دایره نفوذ فناوری نانو دور نمانده و فناوری نانو در این محدوده نیز وارد شده است. کاتالیست بخش کلیدی در صنایع شیمیایی است بطوریکه در مقادیر کم به واکنش اضافه شده و سرعت انجام واکنش را زیاد می کند بدین ترتیب نقش اساسی در تولید محصول ایفا می کند. کاتالیست ها مواد نانوساختاری بوده و با رویکرد نانوتکنولوژی زمینه های تحقیق و عرصه کاربرد گسترده ای را بوجود آورده است. کاتالیست ها و دیگر مواد نانوساختار همچون جاذب ها کاربرد بسیار وسیعی در فرآیندهای تبدیل نفت و گاز و پتروشیمی دارند. عمده محصولات پالایش نفت، تبدیل گاز و بخصوص پتروشیمی (بیش از ۸۵ درصد) از طریق واکنش های کاتالیستی تولید می گردند. مصرف سوخت های مایع در خودروها، نیروگاه ها و … باعث انتشار آلاینده های محیط زیستی می گردد که کاهش آنها نیز با استفاده از مبدل های کاتالیستی صورت می گیرد. محورهای اصلی تحقیقات در آزمایشگاه های کاتالیست و مهندسی واکنشها و مواد نانوساختار، توسعه کاتالیست های فرآیندهای تبدیل گاز به سوخت های مایع و اتیلن، پالایش نفت بخصوص کراکینگ کاتالیستی و توسعه کاتالیست های مورد استفاده در کاهش مصرف سوخت و انتشار آلاینده های محیط زیستی با استفاده از مبدل های کاتالیستی و سنسورهای اکسیژن می باشد. در این مطالعه، کاربرد نانوکاتالیست ها در فرایندهای نفت و گاز بررسی گردیده است.
/p>

فهرست کامل فصل سوم مطالعه ی نانو کاتالیست ها

3-1 ) مبدلهای کاتالیستی درخودروهای گازطبیعی سوز

3.1.1 چکیده 156
3.1.2 مقدمه 156
3.1.3 مبدل کاتالیستی 157
3.1.4 موتورهای گازسوز استورکیومتریک وفقیرسوز 159
3.1.5 رفتار آلاینده های خروجی ازموتورهای گازسوز درعبور از مبدلهای کاتالیستی 160
3.1.6 مواد کاتالیست درموتورهای گازطبیعی سوز 163
3.1.7 نتایج 166
3.1.8 مراجع 166

3-2 ) بررسی نانو کاتالیست ها و کاربرد آنها در جداسازي سولفید هیدروژن

3.2.1 چکیده 167
3.2.2 مقدمه 168
3.2.3 مواد نانو 168
3.2.4 طراحی نانو کاتالیست ها 169
3.2.5 هیدروترینینگ در صنعت نفت و گاز 170
3.2.6 کاربرد نانو کاتالیست ها در جداسازي سولفید هیدروژن 170
3.2.7 نتیجه گیری 171
3.2.8 منابع 172

3-3 ) مطالعه و بررسی کاربرد نانوکاتالیست ها در صنعت نفت و گاز

3.3.1 چکیده 174
3.3.2 مقدمه 175
3.3.3 انواع نانو موادکاتالیستی 176
3.3.4 تاثیر نانو فناوری بر کاتالیست ها 177
3.3.5 نانوکاتالیست های زیست محیطی 177
3.3.6 کاربرد نانو کاتالیست ها در فرایندهای پالایش 178
3.3.7 تصفیه کاتالیستی 178
3.3.8 تبدیل کاتالیستی 178
3.3.9 هیدروکراکینگ 178
3.3.10 هیدروکراکینگ و کاربرد فناوری نانو در آن 178
3.3.11 کاربرد نانوکاتالیست ها در کراکینگ کاتالیستی فرایندهای پالایش نفت 179
3.3.12 کاربرد مواد نانومتخلخل در پلیمریزاسیون و ایزومریزاسیون فرایندهای پالایش نفت 180
3.3.13 پلیمریزاسیون 180
3.3.14 ایزومریزاسیون 180
3.3.15 کاربرد مواد نانو متخلخل در فرایند رفورمینگ پالایش نفت 180
3.3.16 رفورمینگ کاتالیزوری 180
3.3.17 حل معضل برش های سنگین نفتی به وسیله نانوکاتالیست ها 181
3.3.18 بهبود فرایندهای تبدیلات گازی به کمک نانوکاتالیست 181
3.3.19 مراجع 182

3-4 ) بررسی نانو کاتالیست ها و کاربرد آنها در جداسازی سولفید هیدروژن

3.4.1 چکیده 183
3.4.2 مقدمه 184
3.4.3 مواد نانو 185
3.4.4 طراحی نانو کاتالیست ها 185
3.4.5 هیدروترینینگ در صنعت نفت و گاز 186
3.4.6 کاربرد نانو کاتالیست ها در جداسازی سولفید هیدروژن 186
3.4.7 نتیجه گیری 188
3.4.8 منابع 189

%

میزان رضایت

میزان رضایت افراد خریدار این بسته بعد از خرید

(نظر سنجی به وسیله ایمیل و یک هفته بعد ازخرید بسته انجام می گیرد)

منابع معرفی شده به صورت فایل Word وPDF در اختیار شما قرار می گیرد.

تومان70,000 تومان35,000افزودن به سبد خرید