50 در صد تخفیف ویژه برای این بسته پژوهشی به مدت محدود

005

روز

:

16

ساعت

:

27

دقیقه

:

04

ثانیه(s)

بسته جامع پژوهشی صنعت هتلداری

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه صنعت هتلداری است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

  • در فصل اول این پژوهش سیاست های توسعه بازاریابی در صنعت هتلداری بررسی شده است
  • در فصل دوم این پژوهش عوامل موثر بر کیفیت ارتباط با مشتری بررسی شده است
  • در فصل سوم این پژوهش تاثیر فناوری اطلاعات در صنعت هتلداری بررسی شده است

قسمت هایی از فصل اول سیاست های توسعه بازاریابی در صنعت هتلداری

پیتر دراکر از متفکران برجسته در زمینه علم بازاريابی، مديريت بازاريابی را چنین تعريف میکند: «هدف بازاريابی فروش سرشار است، هدف دانستن و فهمیدن مشتريان است به نحویکه محصول يا خدمات، مناسب آنها باشد و خودکار به فروش رود. اين به آن معنا نیست که فروش و ترويج مهم نیستند بلکه آنها بعنوان بخشی از آمیخته بازاريابی، مجموعهای از ابزارهای بازاريابی هستند که برای افزايش مشتريان وفادار، به صورت يکپارچه کار میکنند. تنها زمانی فروش و ترويج موثر خواهد بود که ابتدا هدف و نیازهای مشتری تعريف شوند و سپس محصول يا خدمات ارزشمند به آسانی در دسترس مشتريان قرار گیرد.
به طور کلی اهداف عمومی بازاريابی عبارتند از:
بهبود موقعیت هتل در بازار
افزايش رضايت مشتری
ارتقای سابقه هتل
تقويت چهره هتل
وظايف بازاريابی هم عبارتند از:
تعیین مشتريان بالقوه و شناسايی نیازها و خواسته هايشان
تعیین بازارهای هدف
طراحی محصول
قیمت گذاری مناسب
قیمت کالا و خدمات در زمان و مکان مناسب
ايجاد ارتباط مستمر با مشتريان و ارائه اطلاعات لازم
دريافت بازخورد از مشتريان و ارائه خدمات پس از فروش
نیل به اهداف سازمانی (سود و غیره)

فهرست کامل فصل اول سیاست های توسعه بازاریابی در صنعت هتلداری

1-1 ) بررسی مزیت رقابتی بازاریابی سبز در صنعت هتلداری در سطح هتل های منطقه غرب تهران

1.1.1 چکیده 1
1.1.2 مقدمه 2
1.1.3 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق 2
1.1.4 اهداف مشخص تحقیق 3
1.1.5 فرضیه های تحقیق 3
1.1.6 روش شناسی تحقیق 3
1.1.7 مدل مفهومی 3
1.1.8 یافته های توصیفی 4
1.1.9 ویژگی های جمعیت شناختی پاسخگویان 4
1.1.10 آزمون مدل 7
1.1.11 نتیجه گیری از فرضیات تحقیق 7
1.1.12 پیشنهادات مبتنی بر نتایج تحقیق 9
1.1.13 منابع و ماخذ 11
1.1.14 Abstract 12

1-2 ) تأثیر بازاریابی داخلی بر بازارگرایی و عملکرد سازمانی در صنعت هتلداري

1.2.1 چکیده 13
1.2.2 مقدمه 14
1.2.3 بازاربابی داخلی 15
1.2.4 عملکرد سازمانی 16
1.2.5 نقش میانجی بازارگرایی 17
1.2.6 روش تحقیق 21
1.2.7 بررسی فرضیهها و مدل مفهومی تحقیق 22
1.2.8 ارزیابی معنا داري روابط 24
1.2.9 برازش مدل نهایی پژوهش 26
1.2.10 نتیجه گیری 27
1.2.11 منابع 29

1-3 ) کیفیت خدمات و رضایت مشتریان در صنعت هتلداري

1.3.1 چکیده 31
1.3.2 مقدمه 32
1.3.3 مروري بر مبانی نظري تحقیق 34
1.3.4 آمیخته بازاریابی 34
1.3.5 انتظارات مصرف کننده 36
1.3.6 ادراکات مصرف کننده 36
1.3.7 کیفیت خدمات 37
1.3.8 طرح تحقیق 38
1.3.9 مدل نظری تحقیق 38
1.3.10 فرضیات تحقیق 39
1.3.11 نوع تحقیق، جامعه و نمونه آماري و روش نمونه گیري 40
1.3.12 ابزار اندازه گیری و اعتبار آن 41
1.3.13 تحلیل داده ها و آزمون فرضیات تحقیق 42
1.3.14 آزمون دو جمله ای 42
1.3.15 آزمون همبستگی اسپیرمن 43
1.3.16 آزمون من ویتنی 44
1.3.17 آزمون کروسکال والیس 45
1.3.18 روش تاپسیس 46
1.3.19 نتیجه گیری و پیشنهادها 51
1.3.20 پیشنهادها 52
1.3.21 منابع و ماخذ 55

1-4 ) نقش بازاریابی در هتلها توسعه جهت صنعت گردشگری

1.4.1 چکیده 58
1.4.2 مقدمه 58
1.4.3 خدمات هتلداری 59
1.4.4 اهمیت بازاریابی در خدمات هتلداری 60
1.4.5 نتیجه گیری و پیشنهادات 67
1.4.6 مراجع 68

1-5 ) سیاست های توسعه و برنامه ریزی بازاریابی جهانگردی و هتلداری

1.5.1 چکیده 70
1.5.2 مقدمه 71
1.5.3 تعریف بازاریابی 71
1.5.4 بازاریابی یا Marketing 72
1.5.5 بازارایبی جهانگردی 72
1.5.6 برنامه ریزی بازار جهانگردی 73
1.5.7 تدوین استراتژی بازاریابی جهانگردی 74
1.5.8 تعیین اهداف بازاریابی 74
1.5.9 تهیه برنامه ترویج 75
1.5.10 تدارک خدمات اطلاع رسانی جهانگردی 75
1.5.11 هدف و انگیزه های جهانگردی 76
1.5.12 بازاریابی وفروش فراورده های جهانگردی 76
1.5.13 بازارهای جهانگردی 76
1.5.14 بازاریابی توسط آژانس های مسافرتی 76
1.5.15 قیمت گذاری در بازاریابی جهانگردی 77
1.5.16 بازاریابی هتلداری 77
1.5.17 مشخصات بازاریابی هتلداری 78
1.5.18 بازاریابی هتلداری بین المللی 78
1.5.19 بررسی مزیت های رقابتی هتل ها 79
1.5.20 نتیجه 80
1.5.21 ماخذ 81

1-6 ) بررسی تمایز،رقابت و استراتژی های قیمت گذاری درصنعت هتلداری گیلان

1.6.1 چکیده 82
1.6.2 مقدمه 83
1.6.3 استراتژی های تمایز 85
1.6.4 مرور ادبیات تحقیق 85
1.6.5 تمایز و قیمت ها در صنعت هتلداری 86
1.6.6 روش اجرایی تحقیق 88
1.6.7 جمع آوری داده ها 88
1.6.8 متغیرها 89
1.6.9 آزمون فرضیه ها 90
1.6.10 نتایج و بحث 92
1.6.11 محدودیت ها و تحقیقات آتی 92
1.6.12 منابع و ماخذ 93

1-7 ) چگونه ارتباطات یکپارچه بازاریابی و فناوریها پیشرفته بر ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری تاثیر میگذارد؟شواهدی از صنعت هتل داری

1.7.1 چکیده 95
1.7.2 مقدمه 96
1.7.3 چارچوب مفهومی 98
1.7.4 ارتباطات یکپارچه بازاریابی درگردش گری وصنعت هتل داری 98
1.7.5 ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری درصنعت هتل داری 100
1.7.6 تاثیر ارتباطات یکپارچه بازارایبی بر ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری 108
1.7.7 نقش تکنولوژی های پیشرفته 109
1.7.8 فرضیات و مدل پیشنهادی 113
1.7.9 نتیجه گیری و پیشنهادها 115
1.7.10 نتیجه گیری،محدودیت ها و تحقیقات ممکن در آینده 117
1.7.11 فهرست منابع 118
1.7.12 Abstract 124

i

ارجاع دهی و رفرنس نویسی

تمام مطالب این بسته مطابق با استاندارد های دانشگاههای وزارت علوم ایران رفرنس دهی شده اند و هیچ قسمتی از بسته وجود ندارد که بدون منبع باشد.

نگارش گروهی

در نگارش و جمع آوری این بسته آموزشی کارشناسان مربوطه ما را همراهی کرده اند.کار گروهی بستر بهتری برای پژوهش فراهم میکند.

<

معرفی منبع برای ادامه پژوهش

در این بسته بیش از 1000 مقاله و منبع در این زمینه معرفی شده است که می توان از آنها برای ادامه مسیر پژوهشی استفاده کرد.

Z

پاسخ به سوالات و پشتیبانی علمی

در قسمت دیدگاه ها  اماده پاسخگویی به سوالات احتمالی شما در حد توان علمی خود هستیم.در صورت نیاز شماره تماس برای ارتباط با محققین برای شما ارسال می گردد.

بخش هایی از فصل دوم عوامل موثر بر کیفیت ارتباط با مشتری

در دنیای امروز دانش و ایده هایی که از آن ناشی مـی شـود، نقـش اصلی در قدرت و ثروت یک کشور بازی می کنـد و در ایـن مسـیر و برای خلق دانش و ایده های نوآورانه نیاز است به ارزیابی ایـده هـایی که به ذهن انسانهای خلاق و نوآور می رسد، پرداخته شود تا بتوان از بین ایده های بسیاری که به ذهن انسانهای خلاق می رسـد آن ایـده ای را که ارزش افزوده بیشتری دارد را شناسایی نمود و دانشی را کـه زایده تفکر آنها است را بدست آورد و پس از آن است که به قـدرت و ثروت برای کشور دست خواهیم یافت.
تمامی سازمان ها خواهان ادامه حیاتند، اما برای دستیابی به این مهم حفظ مزیت رقابتی توجه به چند نکته ضروری است از آنجا که اکثر سازمانها بر روی تولیدات، محصولات و یا خدمات خود تمرکز دارنـد، نوآوری در این حوزه از اهمیت زیادی برخوردار است. همچنین وجود چارچوبی به عنوان عامل تعیین کننده در انتخاب ایـده هـای توسـعه محصول نوآورانه امری حیاتی و مهم می باشد. (1) این تحقیق به دنبال آن است تا با استفاده از راههایی که برای ارزیابی اندازه گیری ایده های نوآورانه، وجود دارد بررسی نمایـد چـه ابـزار هایی برای این ارزیابی ها متصور است؟ این ارزیابی هـا چگونـه بایـد باشد؟ چگونه می توان به شناسایی و جمع بندی عوامل تاثیر گذار در ارزیابی ایده های محصول، خدمت نوآورانه پرداخت؟ در پاسخ به ایـن سئوالات باید گفت که انواع روشهای مختلف برای ارزیابی ایـده هـای نوآورانه تا کنون توسط محققین معرفی شده است که هر یک از زاویه خاصی به ارزیابی ایده های نو آورانه پرداخته اند

فهرست کامل فصل دوم عوامل موثر بر کیفیت ارتباط با مشتری

2-1) رابطه مديريت ارتباط با مشتر ك و ي يفيت رابطه و ارزش طول عمر مشتري در صنعت هتلداري

2.1.1 چکیده 125
2.1.2 مقدمه 126
2.1.3 چارچوب نظری 128
2.1.4 مدیریت ارتباط با مشتری 128
2.1.5 کیفیت رابطه 128
2.1.6 ارتباط مستمر 129
2.1.7 گفته های شفاهی 129
2.1.8 ارزش طول عمر مشتري 129
2.1.9 رابطه مديريت ارتباط با مشتري و کيفيت ارتباط 130
2.1.10 رابطه کيفت رابطه و ارزش چرخه عمر مشتري 130
2.1.11 پیشینه تحقیق 130
2.1.12 فرضیه های پژوهش 132
2.1.13 مدل مفهومی پژوهش 133
2.1.14 روش شناسی تحقیق 133
2.1.15 پایایی و روایی پرسشنامه 134
2.1.16 آمار توصیفی 135
2.1.17 یافته های پژوهش 135
2.1.18 بررسي مدل ساختاري 135
2.1.19 بررسي مدل ساختاري 138
2.1.20 مدل در حالت تخمين استاندارد 139
2.1.21 مدل در حالت ضرايب معناداري 139
2.1.22 بررسي برازش مدلهاي بدست آمده از معادلات ساختاري 140
2.1.23 نتيجه گيري و پيشنهاد 140
2.1.24 منابع 143

2-2) تأثیر کار هیجانی بر رضایت مشتري در صنعت هتلداري: نقش میانجی رضایت کارکنان

2.2.1 چکیده 146
2.2.2 مقدمه 147
2.2.3 چارچوب نظري پژوهش و توسعه فرضیهها 148
2.2.4 روش شناسی 153
2.2.5 تحلیل دادهها و یافته ها 154
2.2.6 نتیجه گیری و پیشنهادها 159
2.2.7 پیشنهادها 161
2.2.8 منابع 163

2-3) تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر وفاداري مشتریان با توجه به نقش میانجی اعتماد و رضایت

2.3.1 چکیده 167
2.3.2 مقدمه 168
2.3.3 مبانی نظری پژوهش 169
2.3.4 مسئولیت اجتماعی شرکت 169
2.3.5 اعتماد مشتری 169
2.3.6 رضایت مشتری 170
2.3.7 وفاداری مشتری 170
2.3.8 پیشینه پژوهش 170
2.3.9 مدل مفهومی پژوهش 172
2.3.10 فرضیه های پژوهش 172
2.3.11 روش تحقیق 173
2.3.12 تجزیه و تحلیل دادهها 174
2.3.13 روش PLS 175
2.3.14 برازش مدل اندازهگیري 175
2.3.15 ضرایب بارهای عاملی 175
2.3.16 آلفاي کرونباخ و پایایی ترکیبی و روایی همگرا 176
2.3.17 روش واگرا 176
2.3.18 برازش مدل ساختاری 177
2.3.19 آمارهT 177
2.3.20معیارR2 178
2.3.21 معیارQ2 179
2.3.22 برازش مدل کلی 180
2.3.23 آزمون فرضیه ها 180
2.3.24 یافته هاي مبتنی بر فرضیه هاي پژوهش 182
2.3.25 بحث و نتیجه گیری 183
2.3.26 منابع 185

2-4) شایستگیهاي فردي منابع انسانی و وفاداري کُنشی میهمانان در هتلهاي چهار ستاره استان مازندران

2.4.1 چکیده 188
2.4.2 مقدمه 189
2.4.3 شایستگی فردي منابع انسانی در صنعت هتلداري 190
2.4.4 ارزش ادراكشده در صنعت هتلداري 192
2.4.5 رضایت میهمانان در صنعت هتلداري 192
2.4.6 وفاداري کُنشی در صنعت هتلداري 193
2.4.7 مدل مفهومی 194
2.4.8 روش تحقیق 195
2.4.9 یافته های پژوهش 198
2.4.10 نتیجه گیری 203
2.4.11 منابع 205

2-5) شناسایی روشهای ارزیابی ایده و تاثیر آن برمیزان رضایت مشتریان مورد کاوری مجموعه ورزشی آموزشی آبعلی شرکت ملی نفت ایران

2.5.1 چکیده 210
2.5.2 مقدمه 210
2.5.3 بررسی واژه ایده 210
2.5.4 ارزیابی فناوری ایده 211
2.5.5 ارزیابی ایده از منظر ذینفعان 211
2.5.6 پیشینه پژوهش 211
2.5.7 ایده زاییده تفکر و اندیشه 211
2.5.8 ارزیابی ایده از منظر شبکه تامین 211
2.5.9 اندازه گیری کیفی ایده 212
2.5.10 رویکرد ارزیابی رقابتی ایده 212
2.5.11 ارزیابی و رتبه بندی ایده ها براساس منابع و پروفایل توانایی ها 213
2.5.12 قلمرو موضوعی 213
2.5.13 قلمرو زمانی و مکانی 213
2.5.14 روش شناسی تحقیق 213
2.5.15 نتایج و یافته های تحقیق 214
2.5.16 جامعه آماری 214
2.5.17 نمونه آماری 214
2.5.18 روش نمونه گیری واندازه گیری 214
2.5.19 روش ارزیابی های نوآورانه و سنجش میزان رضایت مشتریان 214
2.5.20 نتیجه گیری و جمع بئدی 215
2.5.21 منابع 215

2-6) تاثیرتعهد واعتماد برند بررفتارشهروندی مشتریان بواسطه وفاداری موردمطالعه :هتل های پنج ستاره شهر مشهد

2.6.1 چکیده 216
2.6.2 بیان مسئله 217
2.6.3 ضرورت و اهمیت پژوهش 220
2.6.4 ادبیات و پیشینه 222
2.6.5 اعتماد برند 222
2.6.6 تعهد برند 225
2.6.7 وفاداری برند 226
2.6.8 رفتار شهروندی مشتری 228
2.6.9 پیشینه 229
2.6.10 مطالعات داخلی 229
2.6.11 مطالعات خارجی 232
2.6.12 اهداف تحقیق 233
2.6.13 فرضیه های پژوهش 233
2.6.14 روش شناسی 233
2.6.15 تحلیل داده ها و یافته ها 234
2.6.16 بررسی فرضیههای تحقیق 234
2.6.17 بررسی فرضیه های تحقیق نقش میانجیگری 235
2.6.18 بحث و نتیجه گیری 237
2.6.19 منابع 240

2-7) بررسی اثرات موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری ورزشی در صنعت هتلداری

2.7.1 چکیده 243
2.7.2 Abstract 244
2.7.3 مقدمه 244
2.7.4 روش شناسی پژوهش 247
2.7.5 بررسی اعتبار ترکیبی هریک از سازهها 247
2.7.6 بررسی و آزمون مدل ساختاری 248
2.7.7 مدل نهایی پژوهش 248
2.7.8 بحث نتیجه گیری 249
2.7.9 منابع 250

تعداد صفحه بسته آموزشی

تعداد منابع معرفی شده برای ادامه کار

تعداد پشتیبانان مخصوص این فایل

قسمت هایی از فصل سوم تاثیر فناوری اطلاعات در صنعت هتلداری

با گسترش فناوری اطلاعات بسیاری از جنبه های زندگی ما دچار تغییر شده است به طوریکه با ظهور وب 1که انفجاری در دنیای سایت های شبکه های اجتماعی ایجاد کرد، در دنیای بازاریابی نیز با اهداف گردشگری موجی جهانی برانگیخته شد. با استفاده از SNS ها تعداد زیادی از گردشگر ها میتوانستند احساسات واقعی خود را در لحظه با هم به اشتراک بگذارند، همچنین آنها میتوانستند خاطرات سفر، نظرات و تجربیات شخصی خود را نیز در حین سفر با هم به اشتراک بگذارند. در اصل بیشترین افرادی که تجربیات سفر و تصاویر سفر خود روی SNS ها به اشتراک میگذراند افراد زیر 35 سال با حداقل مدرک دانشگاهی هستند. با توجه به محبوبیت عمومی به اشتراک گذاری تصاویر روی SNS ها، تصاویر مربوط به سفر ها به طور خاص تبدیل به روشی برای ابراز وجود و خود نمایی در بین نسل جوان شده است. بنابرین اطلاعات سفری که توسط SNS ها ارائه میشوند خیلی سریع در زندگی روزمره ما جای خود را یافته اند. SNS هایی مانند فیس بوک، توییتر، مای اسپیس و میکرو بلاگ ویژگی های پویا و متنوع و ظاهری جدید دارند که کاربران میتوانند راجع به علایقشان اظهار نظر کنند، نظرات خود را به اشتراک بگذارند و یا از طریق این سایت ها با دیگر کاربران علاقمند بحث کنند. این ویژگی ها و جنبه های SNS ها حلقه دوستان اجتماعی کاربران را گسترده تر کرده و تعداد تعاملات و روابط متقابل بین فردی را افزایش میدهد. برخلاف ارتباطات موجود در دیگر وب سایت ها، کاربران سایت های شبکه های اجتماعی در اغلب موارد روابط صمیمی با یکدیگر برقرار میکنند

فهرست کامل فصل سوم تاثیر فناوری اطلاعات در صنعت هتلداری

3-1 ) ارزیابی میزان تاثیرپذیری صنعت هتل داری ایران از فناوری اطلاعات

3.1.1 چکیده 252
3.1.2 مقدمه 253
3.1.3 ICT چیست؟ 254
3.1.4 تاریخچه فناوری اطلاعات و ارتباطات((ICTدر صنعت گزدشگزی 255
3.1.5 حفظ مشتزی بز روی وب سایت 256
3.1.6 اینتزنت، جهانی شذن و صنعت هتل داری 258
3.1.7 ملزومات توسعه هتلداری سایبر در ایران 259
3.1.8 نتیجه گیری 261
3.1.9 منابع 262

3-2 ) فناوری اطلاعات ایران هتل داری

3.2.1 چکیده 264
3.2.2 مقدمه 264
3.2.3 ICT چیست؟ 265
3.2.4 تاریخچه فناوری اطلاعات و ارتباطات((ICTدر صنعت گردشگری 266
3.2.5 حفظ مشتری بر روی وب سایت 267
3.2.6 اینترنت، جهاني شذن و صنعت هتل داری 268
3.2.7 ملزومات توسعه هتلداری سایبر در ایران 269
3.2.8 نتیجه گیری 270
3.2.9 منابع 271

3-3 ) بررسی نقش توسعه فناوری اطلاعات بر گردشگری الکترونیک و صنعت هتلداری

3.3.1 چکیده 273
3.3.2 مقدمه 274
3.3.3 مسئله تحقیق 275
3.3.4 هدف اساسی از انجام تحقیق 276
3.3.5 ضرورت انجام تحقیق 276
3.3.6 فرضیه های تحقیق 277
3.3.7 روش تحقیق 277
3.3.8 پیشینه تحقیق 277
3.3.9 مروری بر ادبیات تحقیق 278
3.3.10 مفهوم و جایگاه تجارت الکترونیک 278
3.3.11 اهداف و مزایای تجارت الکترونیک 279
3.3.12 عوامل موفقیت تجارت الکترونیک 279
3.3.13 آگاه سازی و آموزش 280
3.3.14 ایجاد راهی آسان و ایمن برای مشتریان برای تاثیری گذاری بر روی تراکنش ها 280
3.3.15 گردشگری الکترونیک 280
3.3.16 گردشگری الکترونیک 281
3.3.17 جهانی شدن و گردشگری الکترونیک 282
3.3.18 رابطه گردشگری الکترونیک و رشداقتصادی 284
3.3.19 مقایسه وضعیت گردشگری الکترونیک ایران و جهان 285
3.3.20 چالش های گردشگری الکترونیک در ایران 286
3.3.21 گردشگری مجازی 288
3.3.22 فناوری اطلاعات و ارتباطات 288
3.3.23 اینترنت جهانی شدن و صنعت هتلداری 288
3.3.24 نتیجه گیری 290
3.3.25 منابع 291

3-4 ) تحلیل و بررسی تاثیرات فناوری اطلاعات بر روی صنعت گردشگری و هتلداری

3.4.1 چکیده 294
3.4.2 مقدمه 294
3.4.3 ادبیات پژوهش 296
3.4.4 تحقیقات صورت گرفته بر روی SNSها در زمینه گردشگری 296
3.4.5 تحقیقات در مورد انتشار اطلاعات از طريق eWO 296
3.4.6 تحقیقات بر روی فناوری اطلاعات و هتلداری 297
3.4.7 تحلیل شبکه های اجتماعی( )SNAبر روی بازاريابی در صنعت گردشگری 297
3.4.8 نتايج تحلیل شبکه های اجتماعی در شبکه های اگو 298
3.4.9 نتايج پیوند های اجتماعی در شبکه های اجتماعی 299
3.4.10 تراکم شبکه و تمرکز گراف در شبکه های اجتماعی 299
3.4.11 تاثیر فناوری اطلاعات بر روی افزايش کارايی سازمانی در هتل ها 300
3.4.12 مدل تاثیر فناوری اطلاعات بر روی کارايی 300
3.4.13 بهره وری عملیاتی 300
3.4.14 بهره وری کارمندان 301
3.4.15 خدمات مشتری 301
3.4.16 تجاری کردن 302
3.4.17 مدل نهايی برای ارتباط فناوری اطلاعات و کارايی هتلها 302
3.4.18 بهره وری عملیاتی 303
3.4.19 بهره وری کارمندان 303
3.4.20 خدمات مشتری 304
3.4.21 تجارت گرایی 304
3.4.22 نتیجه گیری 305
3.4.23 منابع 307

3-5 ) بررسی رابطه فناوری اطلاعات و توسعه صنعت گردشگری

3.5.1 چکیده 309
3.5.2 مقدمه 310
3.5.3 تعریف فناوری اطلاعات 311
3.5.4 انواع گردشگری 311
3.5.5 گردشگری مجازی و مزایای استفاده از آن 312
3.5.6 چالش های استفاده از فناوری اطلاعات در صنعت گردشگری 315
3.5.7 راهکارهای توسعه گردشگری مجازی 316
3.5.8 نتیجه گیری 317
3.5.9 منابع 317

%

میزان رضایت

میزان رضایت افراد خریدار این بسته بعد از خرید

(نظر سنجی به وسیله ایمیل و یک هفته بعد ازخرید بسته انجام می گیرد)

منابع معرفی شده به صورت فایل Word وPDF در اختیار شما قرار می گیرد.

تومان70,000 تومان35,000افزودن به سبد خرید