50 در صد تخفیف ویژه برای این بسته پژوهشی به مدت محدود

005

روز

:

16

ساعت

:

27

دقیقه

:

04

ثانیه(s)

بسته جامع پژوهشی شبیه سازی و بررسی عددی سیستم های توربو شارژر درنرم افزار انسیس و معرفی پارامتر های موثر بر راندمان، اصول کارکرد، ساخت و نگه داری توربوشارژرها

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه شبیه سازی و بررسی عددی سیستم های توربو شارژر درنرم افزار انسیس و معرفی پارامتر های موثر بر راندمان، اصول کارکرد، ساخت و نگه داری توربوشارژرها است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

  • در فصل اول این پژوهش معرفی پارامتر های موثر بر راندمان توسط توربوشارژرها بررسی شده است
  • در فصل دوم این پژوهش شبیه سازی، بهینه سازی و بررسی عددی درنرم افزار انسیس سیستم های توربو شارژر بررسی شده است
  • در فصل سوم این پژوهش اصول کارکرد،تعمیرو نگهداری و سنجش کارایی توربوشارژرها بررسی شده است

قسمت هایی از فصل اول معرفی پارامتر های موثر بر راندمان توسط توربوشارژرها

تراکتور به عنوان اصلی ترین منبع تولید توان مکانیکی در کشاورزی ماشینی، جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص داده است لذا لازم است توسعه تراکتورهای جدید و بروز همواره مدنظر قرار بگیرد. شرکت تراکتورسازی تبریز جهت دستیابی به تکنولوژی روز دنیا و رقابت با بازار جهانی اقدام به ارتقا و تولید تراکتورهای جدید با موتور توربوشارژردار ITM800 و ITM485 مطابق استانداردهای روز دنیا نمود. در این تحقیق آزمون محور تواندهی (PTO) بر روی تراکتورهای توربوشارژردار ITM485 و ITM800 و تراکتورهای بدون توربوشارژر ITM475 و ITM285 برای به دست آوردن عملکرد تراکتورها و مقایسه آنها با یکدیگر طبق استاندارد OECD صورت گرفت. در این آزمون که با دینامومتر Sigma5 انجام شد مشخص گردید میزان توان و گشتاور PTO در تراکتورهای توربوشارژر دار ITM800 و ITM485 بیشتر از تراکتورهای بدون توربوشارژر ITM475 وITM800 می باشد و این اختلاف در سطح احتمال ۵ درصد معنی دار است. ضمنا میزان مصرف ویژه سوخت در تراکتورهای توربوشارژردار ITM485 و ITM800 کمتر از تراکتورهای بدون توربوشارژر ITM285 و ITM475 بوده و این تفاوت نیز در سطح احتمال ۵ درصد معنی دار بود که این امر خود باعث صرفه جویی چشمگیری در مصرف سوخت با توجه به افزایش قیمت سوخت و رو به اتمام بودن منابع فسیلی می باشد.

فهرست کامل فصل اول معرفی پارامتر های موثر بر راندمان توسط توربوشارژرها

1-1 ) بررسي تأث ري سيستم توربوشارژر بر پارامترهاي مصرف سوخت موتور، توان و كشش تراکتورهای ITM485 ،ITM475 و ITM800

1.1.1 چکیده 1
1.1.2 مقدمه 1
1.1.3 مواد و روش ها 3
1.1.4 روند کلی آزمون کشش مالبندی 3
1.1.5 آماده سازي ادوات و تجهيزات آزمونها 3
1.1.6 مقايســه تــوانكششــي در تراكتورهــاي توربوشــارژردار ITM485و ITM800و بـــدون توربوشـــارژر ITM475در دندههاي مختلف در آزمون كشش مالبندي با بالاست 5
1.1.7 نتایج و بحث 5
1.1.8 مقايسـه نيـرويكششـي در تراكتورهـاي توربوشـارژردار ITM485و ITM800و بـــدون توربوشـــارژر ITM475در دندههاي مختلف در آزمون كشش مالبندي با بالاست 5
1.1.9 مقايســـه مصـــرف ويـــژه ســـوخت در تراكتورهـــاي توربوشارژردار ITM485و ITM800و بدون توربوشارژر ITM475در دندههاي مختلف در آزمون كشش مالبنـدي بـا بالاست 6
1.1.10 نتیجه گیری 8
1.1.11 پیشنهادات 9
1.1.12 منابع 9
1.1.13 ABSTRACT 11

1-2 ) بررسی تاثیرات خنک کن میانی برعملکرد موتورهای CNG توربوشارژ شده

1.2.1 چکیده 13
1.2.2 مقدمه 13
1.2.3 گاز طبیعی فشرده شده 14
1.2.4 مدلسازی توربوشارژر و ترکیب آن با موتور CNG 14
1.2.5 مدلسازی کمپرسور 15
1.2.6 مدلسازی خنک کن میانی 16
1.2.7 محاسبه ضریب اصطکاک عدد استانتون گاز وعدد نوسلت مایع 16
1.2.8 محاسبه ضریب انتقال حرارت جابجایی 16
1.2.9 راندمان پره 17
1.2.10 راندمان کلی سطح 17
1.2.11 ضریب انتقال حرارت کلی 17
1.2.12 تعداد واحد های انتقال حرارت NTU وراندمان مبدل 17
1.2.13 دمای خروجی 18
1.2.14 مدل سازی موتور CNG 18
1.2.15 مدلسازی توربین 19
1.2.16 مدلسازی توربوشارژر 19
1.2.17 نتایج 19
1.2.18 مراجع 24

1-3 ) تاثیر EGR و توربوشارژر در موتورهای اشتعال تراکمی همگن

1.3.1 چکیده 25
1.3.2 مقدمه 25
1.3.3 شبیه سازی 26
1.3.4 نرم افزار شبیه سازی 26
1.3.5 سوخت 26
1.3.6 روش حل و فرضیات 27
1.3.7 محفظه احتراق تک ناحیه ای 27
1.3.8 نتایج 28
1.3.9 اثرگرمایی 28
1.3.10 تاثیرات شیمیایی و ظرفیت حرارتی 29
1.3.11 توربوشارژ کردن مخلوط سوخت و هوا 30
1.3.12 نتیجه گیری 30
1.3.13 مراجع 30

1-4 ) محدوديت افزايش توان موتور بنزيني از طريق توربوشارژينگ

1.4.1 چکیده 35
1.4.2 Abstract 35
1.4.3 مقدمه 36
1.4.4 روابط حاکم برشبیه سازی سیکل موتور 36
1.4.5 مرحله تراکم 36
1.4.6 مرحله تاخیر اشتعال 36
1.4.7 مرحله احتراق 36
1.4.8 مرحله انبساط 37
1.4.9 مطالعات تجربی 38
1.4.10 نتایج 38
1.4.11 کوبش 38
1.4.12 نتیجه گیری و جمع بندی 40
1.4.13 مراجع و منابع 41

1-5 ) ارائه کارهای عملی برای کاهش دمای کندانسور خودروی مجهز به مبدل توربوشارژر

1.5.1 چکیده 42
1.5.2 مقدمه 43
1.5.3 بررسی و مقایسه حرارت دفع شده از سه مبدل رادیاتور، کندانسور و اینترکولر 44
1.5.4 یافته ها 46
1.5.5 راه کارهای پیشنهادی 48
1.5.6 بحث و نتیجه گیری 54
1.5.7 منابع 55

1-6 ) بررسی تاثیرات تغییر پروفیل سه بعدی پره ی توربوماشین های شعاعی برعملکرد آنها

1.6.1 چکیده 56
1.6.2مقدمه 56
1.6.3 روند طراحی سه بعدی پره 56
1.6.4 نتایج یتحل ل طرح يها مختلف 57
1.6.5 جمع بندی 58
1.6.6 مراجع 59

1-7 ) تاثیر توربوشارژر برروی توان و گشتاور PTO در تراکتورهای ITM485,ITM475,ITM285 و ITM800

1.7.1 چکیده 60
1.7.2 مقدمه 60
1.7.3 مزایای موتورهای توربوشارژر نسبت به موتورهای تنفس طبیعی یا بدون توربوشارژر 62
1.7.4 مواد و روش ها 63
1.7.5 ابزار و لوازم 63
1.7.6 روند کلی آزمون محور تواندهی 64
1.7.7 مشخصات دینامومترSIGMA5 65
1.7.8 نتایج و بحث 65
1.7.9 مقایسه گشتاور PTO درتراکتورهای توربوشارژردار و بدون توربوشارژر درآزمون محور تواندهی 65
1.7.10 مقایسه توان PTO درتراکتورهای توربوشارژردار و بدون توربوشارژر درآزمون محور تواندهی 66
1.7.11 مقایسه مصرف ویژه سوخت درتراکتور های توربوشارژردار و بدون توربوشارژر درآزمون محور تواندهی 67
1.7.12 مقاسیه توان،گشتاورPTO ومصرف ویژه سوخت درتراکتورهای توربوشارژردار وبدون توربوشارژرد در آزمون محور تواندهی 540 دور در دقیقه 68
1.7.13 نتیجه گیری کلی و پیشنهادات 70
1.7.14 منابع 71
1.7.15 ABSTRACT 72

1-8 ) بررسي، مطالعه و تحليل تاثير استفاده از توربوشارژرهاي با توربين هندسه متغير در افزايش بازدهي و كاهش مصرف سوخت موتورهاي ديزلي

1.8.1 چکیده 73
1.8.2 مقدمه 73
1.8.3 مدلسازی ترمودینامیکی 73
1.8.4 مشخصات مدلسازی 75
1.8.5 مدلسازي توربوشارژر هندسه متغير 76
1.8.6 مدل کمپرسور 77
1.8.7 نتایج شبیه سازی 77
1.8.8 نتیجه گیری 81
1.8.9 فهرست علائم 82
1.8.10 مراجع 82

1-9 ) كاربرد ماشين پسماند در شتابدهنده توربوشارژرها

1.9.1 چکیده 83
1.9.2 مقدمه 83
1.9.3 مدل ریاضی موتور پسماند 85
1.9.4 نتایج شبیه سازی 86
1.9.5 عملکرد دینامیکی ماشین پسماند 86
1.9.6 بررسی رفتار ماشین پسماند در مد ژنراتوری 87
1.9.7 نتیجه گیری 88
1.9.8 ضمیمه 89
1.9.9 مراجع 89

i

ارجاع دهی و رفرنس نویسی

تمام مطالب این بسته مطابق با استاندارد های دانشگاههای وزارت علوم ایران رفرنس دهی شده اند و هیچ قسمتی از بسته وجود ندارد که بدون منبع باشد.

نگارش گروهی

در نگارش و جمع آوری این بسته آموزشی کارشناسان مربوطه ما را همراهی کرده اند.کار گروهی بستر بهتری برای پژوهش فراهم میکند.

<

معرفی منبع برای ادامه پژوهش

در این بسته بیش از 1000 مقاله و منبع در این زمینه معرفی شده است که می توان از آنها برای ادامه مسیر پژوهشی استفاده کرد.

Z

پاسخ به سوالات و پشتیبانی علمی

در قسمت دیدگاه ها  اماده پاسخگویی به سوالات احتمالی شما در حد توان علمی خود هستیم.در صورت نیاز شماره تماس برای ارتباط با محققین برای شما ارسال می گردد.

بخش هایی از فصل دوم شبیه سازی، بهینه سازی و بررسی عددی درنرم افزار انسیس سیستم های توربو شارژر

با توجه به پیشرفت فناوری های ساخت و نیاز به افزایش بازده موتورها و کاهش آلایندگی ها، در دورهای مختلف، فناوری توربوشارژر کردن، به عنوان یک فناوری قابل حصول و تقریبا اقتصادی مورد بررسی و استفاده موتورسازان دنیا قرار گرفته است. توربوشارژرها در صنعت خودرو به عنوان افزاینده توان خروجی موتورهای احتراق داخلی، بدون نیاز به افزایش ظرفیت سیلندرها، مطرح هستند. هدف اصلی توربوشارژ کردن یک موتور، کم نمودن وزن و حجم همان موتور جهت دسترسی به یک قدرت خروجی مشخص و بالاتر می باشد. موتور ،IO-520 موتور شش سیلندر هواپیمایی است که توسط Continental Motors معرفی شده است. برای اولین بار، در این تحقیق، سعی شده است، تمامی اجزای احتراقی موتور، در نرم افزار GT-Power مدلسازی شود. همچنین، توربوشارژر به این موتور اضافه شده و برای اولین بار در این تحقیق، تأثیر مشخصه های عملکرد توربین و کمپرسور از جمله سرعت دورانی، دبی جرمی جریان، نسبت فشار و بازدهی آنها بررسی شده است. با توجه به عوامل چهارگانه، توان خروجی موتور بهینه سازی گردید و نتایج حاصل از این پژوهش نشان میدهد که در حالت بهینه و میانگین دور موتورهای مختلف، توان موتور با اضافه کردن توربوشارژر 9،85 درصد افزایش یافته است. این افزایش توان موجب افزایش 14،37 درصدی مصرف سوخت موتور میشود

فهرست کامل فصل دوم شبیه سازی، بهینه سازی و بررسی عددی درنرم افزار انسیس سیستم های توربو شارژر

2-1) بررسی اثر تغییر زاویه ورودی پره توربین توربوشارژر روی توان تولیدی توسط توربین با استفاده از نرم افزار انسیس

2.1.1 چکیده 90
2.1.2 مقدمه 91
2.1.3 مدل سازی هندسی 92
2.1.4 تحلیل در نرم افزار انسیس 93
2.1.5 معادلات حاکم 93
2.1.6 شبکه بندی 93
2.1.7 تنظیمات 94
2.1.8 اجرا 94
2.1.9 نتایج و بحث و بررسی 94
2.1.10 توان 94
2.1.11 فشار خروجی 95
2.1.12 دمای خروجی 96
2.1.13 سرعت خروجی و عدد ماخ در نوک پره 96
2.1.14 پیشنهادات 98
2.1.15 مراجع 98

2-2) تحلیل دینامیک سیالاتی مجموعه توربین توربوشارژر دیزل

2.2.1 خلاصه 100
2.2.2 مقدمه 100
2.2.3 توصیف توربین و تست تجربی 101
2.2.4 روش تحلیل وشبیه سازی عددی 103
2.2.5 روش حل وشبیه سازی 107
2.2.6 نتایج 108
2.2.7 بحث و نتیجه گیری 112
2.2.8 مراجع 113

2-3) تجزیه و تحلیل عددي شکست پره هاي توربوشارژر لکوموتیو و تخمین عمر مفید پره ها

2.3.1 چکیده 114
2.3.2 مقدمه 114
2.3.3 تحقیقات آزمایشگاهی 115
2.3.4 بررسی سطوح شکست 116
2.3.5 مدلسازی اجزاء محدود 117
2.3.6 تخمین عمر پره 118
2.3.7 نتیجه گیری 119
2.3.8 مراجع 119

2-4) بررسی نقشه توربوشارژر در بهینهسازی توان موتور IO-520

2.4.1 چکیده 129
2.4.2 مقدمه 130
2.4.3 روش تحقیق 132
2.4.4 نقشه توربین 133
2.4.5 نقشه کمپرسور 134
2.4.6 اعتبارسنجی 135
2.4.7 یافته ها 136
2.4.8 بحث و نتیجه گیری 138
2.4.9 منابع 139

2-5) مدلسازی مقدار میانگین موتور دیزل به همراه توربوشارژر

2.5.1 چکیده 140
2.5.2 مقدمه 140
2.5.3 مدل موتور 140
2.5.4 مدل سازی 140
2.5.5 بازده حجمی 141
2.5.6 منیفولد خروجی 141
2.5.7 دمای گاز خروجی 142
2.5.8 توربورشارژر 142
2.5.9 مدل کمپرسور 142
2.5.10 سیستم خروجی 142
2.5.11 خنک کن میانی 143
2.5.12 مدل توربین 143
2.5.13 جمع بندی،مدل کلی موتور 143
2.5.14 نتایج حاصل از شبیه سازی 144
2.5.15 ارزیابی مدل شبیه سازی شده 146
2.5.16 نتیجه گیری 146
2.5.17 مراجع 147

2-6) بررسی عملکرد یک کمپرسور دارای توربوشارژر با استفاده از روش عددی

2.6.1 چکیده 148
2.6.2 مقدمه 149
2.6.3 مدل سازی هندسه و روش حل 150
2.6.4 چیدمان دستگاه و شرایط مرزی 152
2.6.5 استقلال از شبکه 152
2.6.6 صحت فیزیکی حل عددی 154
2.6.7 بحث و نتایج 156
2.6.8 نتیجه گیری 158
2.6.9 مراجع 158

تعداد صفحه بسته آموزشی

تعداد منابع معرفی شده برای ادامه کار

تعداد پشتیبانان مخصوص این فایل

قسمت هایی از فصل سوم اصول کارکرد،تعمیرو نگهداری و سنجش کارایی توربوشارژرها

وظیفه توربوشارژها دمیدن هوا با فشار به داخل سیلندر می باشد توربوشارژرها با این کار در خروج دود کمک کرده و هوای بیشتری به داخل سیلندر تزریق می کنند. همچنین این کار باعث بهتر پر کردن سیلندرها خواهد شد و راندمان موتور افزایش می یابد. تامین هوای بیشتر در واقع مهیا ساختن اکسیژن بیشتر برای انجام احتراق بوده و این امر س بب احتراق بهتر سوخت در محفظه احتراق و در نهایت قدرت بیشتر موتور خواهد شد. | این مقاله س عی دارد به بررسی عیوب رایج در هنگام کار کرد توربوشارژر ها و دلایل وقوع آن بپردازد تا با رفع آن از خرابی توربوشارژر و کاهش تعداد و فواصل تعمیراتی جلوگیری به عمل آورد. بدیهی است توربوشارژرها به عنوان سیستم تنفسی موتور نقش مهمی در کاهش سوخت و افزایش راندمان موتورها بر عهده دارند.

فهرست کامل فصل سوم اصول کارکرد،تعمیرو نگهداری و سنجش کارایی توربوشارژرها

3-1 ) اصول کارکرد و تعمیر و نگهداری توربوشارژرها

3.1.1 چکیده 160
3.1.2 مقدمه 160
3.1.3 اصول کارکرد توربوشارژرها 160
3.1.4 نتیجهگیری و جمع بندی 163
3.1.5 مراجع 164

3-2 ) سنجش کارایی ناپایدار یک توربین توربوشارژر با هندسه ای دوقلو و متغیر

3.2.1 چکیده 165
3.2.2 مقدمه 165
3.2.3 ابزار آزمایشگاهی 166
3.2.4 ملزومات ازمایش ناپایدار و تحلیل 167
3.2.5 پارامترهای کاربردی ناپایدار 168
3.2.6 بازده دربرابر نرخ سرعت 168
3.2.7 دبی جرمی درمقابل نرخ فشار 168
3.2.8 مقایسه توربین بدون نازل با توربین دارای نازل واحد 168
3.2.9 نتیجه گیری 171
3.2.10 منابع 171

3-3 ) تدوين تكنولوژي و ساخت نازل رينگ توربوشارژر

3.3.1 چکیده 173
3.3.2 مقدمه 173
3.3.3 فعاليتهاي انجام شده 174
3.3.4 ارائه نتایج 177
3.3.5 نتیجه گیری 177
3.3.6 منابع 178

%

میزان رضایت

میزان رضایت افراد خریدار این بسته بعد از خرید

(نظر سنجی به وسیله ایمیل و یک هفته بعد ازخرید بسته انجام می گیرد)

منابع معرفی شده به صورت فایل Word وPDF در اختیار شما قرار می گیرد.

تومان70,000 تومان35,000افزودن به سبد خرید