50 در صد تخفیف ویژه برای این بسته پژوهشی به مدت محدود

005

روز

:

16

ساعت

:

27

دقیقه

:

04

ثانیه(s)

بسته جامع پژوهشی بام سبز و معماری پایدار

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه بام سبز و معماری پایدار است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

  • در فصل اول این پژوهش بام سبز و راهکارهای موثر معماری پایدار بررسی شده است
  • در فصل دوم این پژوهش امکان سنجی ایجاد بام سبز(مطالعه موردی) بررسی شده است

قسمت هایی از فصل اول بام سبز و راهکارهای موثر معماری پایدار

محدود بودن ذخایر فسیلی و همچنین آلودگی های ناشی از مصرف این سوخت ها موجب گشته تا در دو دهه اخیر موضوع محیط زیست و ابعاد سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی آن تدریجاً از محدوده ی مرزهای داخلی کشورها فراتر رفته و به عنوان یک مشکل بین المللی مطرح گردد. مواردی از قبیل بحران انرژی ، گرم شدن زمین و جو ، شیوع آلودگی های ناشی از استفاده بی رویه از منابع انرژی موجب گشته تا در کشورهای صنعتی از اوایل دهه ی 1970 قوانین جامعی جهت بهینه سازی مصرف انرژی در خصوص منطقی ساختن الگوی مصرف اعمال گردد . خوشبختانه توجه به انرژی در کشور ما نیز در دهه های اخیر رو به افزایش است و امروزه شاهد برپایی کنفرانس های ملی در زمینه ی انرژی در رشته های مختلف و جوامع مهندسی می باشیم.
یکی از این قوانین می تواند اصلاح ساخت و ساز به منظور کاهش اتلاف انرژی در کشورهاباشدکه با استفاده از می توانند راهکارهای اصولی و زیباشناختی معماری هم در راستای پایداری انرژی و هم در جهت برآورده کردن سایر نیازهای انسانی قدم بردارد . با توجه به گستردگی بام نسبت به سایر اجزا پوسته خارجی عملکرد حرارتی آن گامی مهم در جهت دسترسی به راهکارهای مناسب کاهش اتلاف حرارت بنا محسوب می شود که بام سبز بدلیل بهبود شرایط اجتماعی ، اقتصادی و زیست محیطی در برنامه ریزی بیشتر شهرهای پیشرفته جهان قرار گرفته است و برخاسته از مفاهیم توسعه پایدار است ، که از آن می توان جهت افزایش سرانه فضای سبز ، ارتقا کیفیت محیط زیست و توسعه پایداری شهری استفاده کرد که افزون بر اینها می تواند سرزندگی و نشاط استفاده کنندگان را نیز تامین کند . بام سبز می تواند بازگرداندن طبیعت از دست در رفته به شهرهای کشورمان و جلوگیری از به هدر رفتن منابع آب و تولید هوای پاک و سالم گامی موثر بردارد .در این بخش بااستناد بر مطالعات کتابخانه ای و اسناد و بررسی نمونه های موردی تهیه شده است و هدف آن تعریف بام سبز و بررسی مزایای مربوط به آن میباشد و درپایان با تاکید بر نتایج برر ، کارآمدی و سودمندی این بامها به لحاظ زیست محیطی تعیین شده است

فهرست کامل فصل اول بام سبز و راهکارهای موثر معماری پایدار

1-1 ) بام سبز، راهکاری موثر در معماری پایدار

1.1.1 چکیده 1
1.1.2 مقدمه 1
1.1.3 روش تحقیق 2
1.1.4 تعریف و واژه شناسی بام سبز 2
1.1.5 تاریخچه بام سبز 3
1.1.6 اهداف ایجاد بام سبز 8
1.1.7 لزوم ایجاد بام سبز 10
1.1.8 مشخصات فیزیکی بام 10
1.1.9 ایمنی روی بام سبز 11
1.1.10 توجیه اقتصادی بام سبز 12
1.1.11 بام سبز درجهان 12
1.1.12 جمع بندی 14
1.1.13 منابع 15

1-2 ) روند احیا بام سبزو توسعه پایداربام سبزدرایران

1.2.1 چکیده 16
1.2.2 مقدمه 16
1.2.3 ریشه های توسعه پایدار دربام 16
1.2.4 ریشه های توسعه پایدار دربام سبز ایران 17
1.2.5 انسان 17
1.2.6 کودکان و نوجوانان 17
1.2.7 زنان 17
1.2.8 محیط زیست 17
1.2.9 فرهنگ 17
1.2.10 آموزش 17
1.2.11 اخلاق 18
1.2.12 امنیت 18
1.2.13 مشارکت 18
1.2.14 محرک های اصلی توسعه پایدارو نقش آنهادرترویج بام سبزدرکشور 18
1.2.15 سازمان های بین المللی 19
1.2.16 سازمان های غیردولتی 19
1.2.17 اصول طراحی پایداربام سبز 19
1.2.18 نتیجه گیری 19
1.2.19 مراجع 20

1-3 ) بررسی دیوارهای سبز و ضرورت استفاده از آنها در نماها با رویکرد معماری پایدار

1.3.1 چکیده 21
1.3.2 مقدمه 21
1.3.3 روش تحقق 21
1.3.4 اهداف فرعی 22
1.3.5 ضرورت تحقیق 22
1.3.6 پیشینه تحقیق 22
1.3.7 بیان مسئله 22
1.3.8 تکنولوژی دیوارهای سبز 22
1.3.9 دیوارهای سبز زنده 23
1.3.10 کاهش انرژی مصرفی 23
1.3.11 دیوار زنده فعال 23
1.3.12 نمای سبز وکاهش اثرجزایر گرمایی 23
1.3.13 دیوار زنده غیرفعال 23
1.3.14 بالا بردن سطح کیفی آب و هوا 23
1.3.15 ملاحظات اجرایی 24
1.3.16 ملاحظات سایت 24
1.3.17 انتخاب گیاهان 24
1.3.18 هزینه ها 24
1.3.19 طراحی و اجرا 24
1.3.20 سیستم دو بعدی 24
1.3.21 سیستم های سه بعدی 24
1.3.22 نیتجه گیری 24
1.3.23 منابع 25

1-4 ) بررسی دیوار و بام سبز درمعماری امروز و روشهای اجرایی آن

1.4.1 چکیده 26
1.4.2 مقدمه 27
1.4.3 بام و دیوار سبز 28
1.4.4 تعریف بام سبز 28
1.4.5 تعریف دیوار سبز 28
1.4.6 تاریخچه 29
1.4.7 ساختار بام ها و دیوارهای سبز 30
1.4.8 ساختار بام های سبز 30
1.4.9 انواع بام سبز 31
1.4.10 بام سبز فشرده 31
1.4.11 بام سبز گسترده 32
1.4.12 بام سبز ترکیبی 33
1.4.13 انواع دیوار سبز 33
1.4.14 نماهای سبز 33
1.4.15 سیستم پانل شبکه ای مدولار 34
1.4.16 سیستم شبکه طناب سیمی و کابلی 35
1.4.17 دیوارهای زنده 36
1.4.18 دیوارهای زنده غیرفعال 36
1.4.19 دیوارهای زنده فعال 37
1.4.20 عواملی برای دست یابی به یک یدوار سبز موفق 38
1.4.21 مزایای بام و دیوارهای سبز 39
1.4.22 طراحی بام و دیوار سبز 40
1.4.23 شیب بام 40
1.4.24 جهت 41
1.4.25 باد 41
1.4.26 وزن 41
1.4.27 نتیجه گیری و پیشنهادات 42
1.4.28 مراجع 44

1-5 ) توسعه پایدار سامانه بام سبز در ایران واولویت گسترش آن درساخت مدارس

1.5.1 چکیده 46
1.5.2 مقدمه 46
1.5.3 ریشه های توسعه پایدار در بام سبز 46
1.5.4 ریشه های توسعه پایدار دربام سبز ایران 47
1.5.5 انسان 47
1.5.6 کودکان و نوجوانان 47
1.5.7 زنان 47
1.5.8 محیط زیست 47
1.5.9 فرهنگ 47
1.5.10 آموزش 48
1.5.11 اخلاق 48
1.5.12 امنیت 48
1.5.13 مشارکت 48
1.5.14 محرک های اصلی توسعه پایدارو نقش آنهادرترویج بام سبزدرکشور 48
1.5.15 سازمانهای بین المللی 49
1.5.16 سازمان های غیردولتی 49
1.5.17 اصول طراحی پایداربام سبز 49
1.5.18 تاثیر فضای آموزشی برکودکان 49
1.5.19 فضای سبز و حیاط کودکان 50
1.5.20 نتیجه گیری 51
1.5.21 مراجع 52

1-6 ) فوایدطراحی بام سبزدرمعماری باتاکیدبرذخیره انرژی

1.6.1 چکیده 54
1.6.2. مقدمه 55
1.6.3 تعریف بام سبز 55
1.6.4 انواع بام سبز 55
1.6.5 ساختار بام سبز 58
1.6.6 سیستم آبیاری 59
1.6.7 نگاهی به اصول معماری سبز 60
1.6.8 مزایای بام های سبز 60
1.6.9 کاربرد معماری سبز در زندگی شهری 60
1.6.10 فواید بام سبز 61
1.6.11 مزایای زیست محیطی استفاده از بام سبز در ساختمان ها 61
1.6.12 ایجاد زیست گاه حیات وحش 64
1.6.13 کنترل سیلاب ها 64
1.6.14 نتیجه گیری 64
1.6.15 منابع 65

1-7 ) بررسی ابعاد پایداری سامانه بام های سبز

1.7.1 چکیده 67
1.7.2 مقدمه 68
1.7.3 بیان مسئله 68
1.7.4 ضرورت و اهمیت تحقیق 69
1.7.5 اهداف تحقیق 69
1.7.6 سوالات تحقیق 69
1.7.7 فرضیه های تحقیق 70
1.7.8سابقه موضوع 70
1.7.9 مباحث نظری 71
1.7.10 تعریف بام سبز 71
1.7.11 انواع بام های سبز واجزای آن 71
1.7.12 مزایای اثبا تشده بام های سبز 71
1.7.13 توسعه و توسعه پایدار 72
1.7.14 تعریف توسعه 72
1.7.15 توسعه پایدار 72
1.7.16 شهرپایدار 72
1.7.17 توسعه پایدار شهری وابعاد آن 73
1.7.18 روش تحقیق 73
1.7.19 تحلیل و یافته های تحقیق 73
1.7.20 آزمون فرضیه ها و نتیجه گیری 78
1.7.21 نتیجه گیری 78
1.7.22 منابع و ماخذ 79

1-8 ) نقش معماري پایدار در ارتقاو بهبودي فضاي دانشکده معماري

1.8.1 چکیده 80
1.8.2 مقدمه 81
1.8.3 اهداف موضوع 81
1.8.4 دانشگاه 82
1.8.5 دانشکده 82
1.8.6 محیط زیست 82
1.8.7 معماری پایدار 82
1.8.8 اصول پایداری 82
1.8.9 طراحی پایدار 83
1.8.10 انرژی خورشیدی 83
1.8.11 فتوولتائیک 83
1.8.12 پنل های خورشیدی 84
1.8.13 پوشش سقف با فتوولتائیک 85
1.8.14 مزایای استفاده از سیستم های فتوولتاییک 85
1.8.15 بام سبز 86
1.8.16 فواید بام سبز 86
1.8.17 گیاهان بام سبز 87
1.8.18 گیاهان درمعماری 87
1.8.19 گیاهان دارویی 87
1.8.20 ساخمتمان سپتیک تانک 88
1.8.21 گودال باغچه 88
1.8.22 ایده طراحی 88
1.8.23 نتیجه گیری 90
1.8.24 منابع 91
1.8.25 Abstract 92

1-9 ) معماري پایدار وروش هاي صرفه جویی در مصرف انرژي در ساختمان

1.9.1 چکیده 93
1.9.2 مقدمه 94
1.9.3 مولفه هاي توسعه ي پایدار در ارتباط با بام سبز 94
1.9.4 فرهنگ مطلوب ،عامل توسعه 95
1.9.5 حفظ محیط زیست ، لازمه توسعه 95
1.9.6 تعریف بام سبز وانواع بام سبز 96
1.9.7 مزایای بام سبز 96
1.9.8 مزیت اقتصادی 97
1.9.9 افزایش کارآمدی فتوولتاییک 97
1.9.10 آناتومی یک بام سبز 98
1.9.11 پوشش گیاهی مناسب در ایران 99
1.9.12 سامانه هاي بام سبز 99
1.9.13 روش نصب 100
1.9.14 نمونه موردی 103
1.9.15 نتیجه گیری 105
1.9.16 منابع 106
1.9.17 Abstract 108

1-10 ) چگونگی افزایش کیفیت شهرها با استفاده از بام سبز

1.10.1 چکیده 109
1.10.2 مقدمه 110
1.10.3 کیفیت محیط زندگی 111
1.10.4 منظر شهری 111
1.10.5 چشم انداز ساختمان های بلند مرتبه 112
1.10.6 بام سبز 114
1.10.7 کارکرد های مهم باغ سبز 114
1.10.8 تاثیر فضاهای طبیعی بر انسان 114
1.10.9 محورهای مناظر شفابخش 116
1.10.10 نتیجه گیری 117
1.10.11 مراجع 117

i

ارجاع دهی و رفرنس نویسی

تمام مطالب این بسته مطابق با استاندارد های دانشگاههای وزارت علوم ایران رفرنس دهی شده اند و هیچ قسمتی از بسته وجود ندارد که بدون منبع باشد.

نگارش گروهی

در نگارش و جمع آوری این بسته آموزشی کارشناسان مربوطه ما را همراهی کرده اند.کار گروهی بستر بهتری برای پژوهش فراهم میکند.

<

معرفی منبع برای ادامه پژوهش

در این بسته بیش از 1000 مقاله و منبع در این زمینه معرفی شده است که می توان از آنها برای ادامه مسیر پژوهشی استفاده کرد.

Z

پاسخ به سوالات و پشتیبانی علمی

در قسمت دیدگاه ها  اماده پاسخگویی به سوالات احتمالی شما در حد توان علمی خود هستیم.در صورت نیاز شماره تماس برای ارتباط با محققین برای شما ارسال می گردد.

بخش هایی از فصل دوم امکان سنجی ایجاد بام سبز(مطالعه موردی)

در جهان امروز با پیشرفت هاي روز افزون تکنولوژي در اکثر نقاط دنیا ، معماري بومی و همگام با طبیعت به دست فراموشی است. و انسان امروز در صدد رشد و پیشرفت در زمینه هاي ساخت و تولید تکنولوژي است و کمتر کسیست که به فکر همگام شدن دوباره با طبیعت باشد. می توان گفت در حال حاضر صرفه جویی و بهینه سازي در مصرف انرژي و کاربرد انرژي هاي پایدار، هیچگونه نقشی در فرهنگ ساختمانی کشور ندارد.فضاهاي سبز به عنوان یکی از ارکان مهم در برنامه ریزي و مدیریت شهري ، اثرات قابل توجهی را در کنترل و بهبود هواي شهر دارا می باشد. که یکی از امتیازات آن کاهش آلودگی هوا و از بین بردن اثرات نا مطلوب آلودگی ها می باشد.
گرم شدن کره ي زمین باعث نازك شدن لایه ازن به علت استفاده بیش از حد از آلاینده ها می شود. همچنین افزایش آلودگی هاي محیط زیست و فضاهاي شهري که خود موجب به مخاطره انداختن سلامتی و بهداشت مردم و انقراض گونه هاي زیستی میشود ، دست به دست هم می دهند تا ضرورت استفاده از معماري پایدار و فضاهاي سبز چه براي انسان امروز و آیندگان و حتی زنده نگه داشتن زمین ،پیش بینی گردد. اما با روند رو به رشد آپارتمان سازي و برج سازي در معماري امروز فرصت استفاده از فضاهاي سبز در کاربري هاي مسکونی (باغچه ها و فضاهاي سبز در حیاط خانه ها) و همچنین دیگر کاربري هایی که بخش اعظمی از فضاهاي شهري را به خود اختصاص می دهند(اعم از ادارات ، مدارس و…) را به مدلیل حدود بودن زیربناي ساختمان ها از ما میگیرد. بنابراین باید در پی راه حلی براي افزایش و جایگزین فضاهاي سبز شهري بود

فهرست کامل فصل دوم امکان سنجی ایجاد بام سبز(مطالعه موردی)

2-1) امکان سنجی ایجاد بام های سبز شهری در راستای کاهش اثرات زیست محیطی

2.1.1 چکیده 120
2.1.2 Abstract 121
2.1.3 مقدمه 122
2.1.4 روش تحقیق 123
2.1.5 چارچوب روش تحلیل سلسله مراتبی سیستمها 123
2.1.6 مبانی نظری 124
2.1.7 معرفی منطقه مورد مطالعه 126
2.1.8 یافته های تحقیق 127
2.1.9 امکان سنجی ایجاد بام سبز از لحاظ زیست محیطی درشهر بجنورد 127
2.1.10 امکان سنجی ایجاد بام سبز از لحاظ اقتصادی درشهر بجنورد 129
2.1.11 امکان سنجی ایجاد بام سبز از لحاظ اجتماعی در شهر بجنورد 130
2.1.12 بررسی تاثیر اهمیت عوامل مختلف درایجاد بام های سبز درشهر بجنورد 132
2.1.13 مقایسه هزینه ساخت و قدرت خرید ساختمان هایی که دارای بام سبز درمناطق مختلف شهر بجنورد 134
2.1.14 نتیجه گیری 134
2.1.15 منابع و ماخذ 137

2-2) امکان سنجی احداث بام سبز در اقلیم سردوکوهستانی

2.2.1 چکیده 138
2.2.2 مقدمه 139
2.2.3 روش تحقیق 139
2.2.4 تعریف بام سبز 139
2.2.5 تاریخچه کاربرد بام های سبز 140
2.2.6 ساخت بام های سبز 141
2.2.7 انواع بام های سبز 142
2.2.8 اجزاء باغ بام 142
2.2.9 آبیاری بام های سبز 144
2.2.10 مزایای اثبات شده بام سبز برروی ساختمان ها 144
2.2.11 بررسی اقلیم سرد و کوهستانی ایران 145
2.2.12 کدام پوشش بام برای اقلیم سرد بهتر است سبز،سفید یا صفحات خورشیدی؟ 146
2.2.13 نتیجه گیری 146
2.2.14 مراجع 147

2-3) بررسی عملکرد بام سبز در بهینه سازی مصرف انرژی در اقلیم گرم و خشک نمونه موردی( شهر شیراز)

2.3.1 چکیده 148
2.3.2 مقدمه 149
2.3.3 روش تحقیق 149
2.3.4 بام سبز 149
2.3.5 تاریخچه بام سبز 149
2.3.6 انواع بام سبز 150
2.3.7 بام سبز و تاثیر آن در بهینه سازی مصرف انرژی 151
2.3.8 بررسی تاثیر عملکرد بام سبز در اقلیم گرم و خشک 156
2.3.9 نتیجه گیری 158
2.3.10 مراجع 159

2-4) بررسی چالش ها و عوامل محدود کننده توسعه بام های سبز در استان گیلان

2.4.1 چکیده 161
2.4.2 مقدمه 162
2.4.3 بیان مسئله 163
2.4.4 پیشینه 164
2.4.5 مواد و روش بررسی 165
2.4.6 بحث و نتیجه گیری 167
2.4.7 منابع 169

2-5) ارائه راهکارهایی جهت کاهش آلودگی هوا توسط پوشش بام سبز(مطالعه موردی:شهر تهران)

2.5.1 چکیده 171
2.5.2 مقدمه 172
2.5.3 روش تحقیق 172
2.5.4 بام سبز 173
2.5.5 تعریف بام سبز 173
2.5.6 ادبیات پیشینه ی تاریخی بام سبز 173
2.5.7 انواع بام سبز 174
2.5.8 دیوار سبز 174
2.5.9 اجزاء باغ بام 174
2.5.10 آبیاری بام های سبز 174
2.5.11 لایه های تشکیل دهنده بام سبز 175
2.5.12 برخی گیاهان مورد استفاده دربام های سبز 175
2.5.13 ریشه های توسعه پایدار و سامانه های سبز 176
2.5.14 مؤلفه های توسعه پایدار در ارتباط با بام سبز در ایران 176
2.5.15 سامانه بام سبز در قالب اصول طراحی پایدار 177
2.5.16 بررسی اجمالی مزایای کمی وکیفی بام سبز در مقایسه با بام معمولی 177
2.5.17 مزایای کمی 177
2.5.18 مزایای کیفی 178
2.5.19 مزایا ومشکلات کاربرد گیاهان در ارتفاع 178
2.5.20 آرامش بخشی گیاهان به انسان 178
2.5.21 تعادل در رطوبت و دمای هوا،افزایش سرانه فضای سبز و پاک سازی هوا 179
2.5.22 گیاهان مناسب و مشکلات ایجاد و نگهداری 179
2.5.23بررسی عوامل محدود کننده ی توسعه بام های سبز در ایران برپایه ی تحلیل سلسله مراتبی 179
2.5.24 بررسی عوامل جغرافیایی در آلودگی هوای تهران 180
2.5.25 نقش عوامل جوی در آلودگی هوای تهران 181
2.5.26 انگیزه های اقتصادی برای مبارزه با آلودگی های هوا در منابع ایستا 182
2.5.27 جمع بندی 183
2.5.28 پیشنهادات 183
2.5.29 بحث و نتیجه گیری 184
2.5.30 مراجع 185

2-6) راهکارهاي عملی سازي بام سبز در معماري معاصر اهواز

2.6.1 چکیده 186
2.6.2 مقدمه 187
2.6.3 تاریخچه بام سبز 187
2.6.4 تعریف بام سبز 188
2.6.5 مزایای استفاده از بام سبز 188
2.6.6 مزایای اکولوژیک بام سبز 188
2.6.7 مزا يای اقتصاد بام ي سبز 188
2.6.8 معا بی استفاده از بام يها سبز 189
2.6.9 جدول معرفی انواع بام سبز 189
2.6.10 جدول مقایسه بام سبز گسترده و متراکم 190
2.6.11 سیستم هاي مختلف اجرا 190
2.6.12 بام سبز مدولار 190
2.6.13 سیستم لایه اي 191
2.6.14 اجزاء بام های سبز 191
2.6.15 مزا يای استفاده از یل کا 191
2.6.16 تثبیت کننده هاي ریشه 192
2.6.17 مواد زهکشی 192
2.6.18 بررسی نمونه هاي موردي 192
2.6.19 دانشکده ي علوم تجهیزات حمل و نقل کالیفورنیا 192
2.6.20 دانشگاه نانیانگ سنگاپور 195
2.6.21 استفاده از بام سبز براي طراوت بیشتر 195
2.6.22 استفاده از عایق بام 195
2.6.23 راهکار اقلیمی بکار گرفته شده در دانشگاه 195
2.6.24 استفاده از حصیر 196
2.6.25 جدول معرفی راهکارهاي اجرا شده ي نمونه هاي موردي 196
2.6.26 نتیجه گیری 198
2.6.27 پیشنهادات براي راهکارهاي اجرایی با الگوگیري از نمونه هاي موردي 198
2.6.28 پیشنهادات براي راهکارهاي عملی سازي 198
2.6.29 مراجع 200

تعداد صفحه بسته آموزشی

تعداد منابع معرفی شده برای ادامه کار

تعداد پشتیبانان مخصوص این فایل

%

میزان رضایت

میزان رضایت افراد خریدار این بسته بعد از خرید

(نظر سنجی به وسیله ایمیل و یک هفته بعد ازخرید بسته انجام می گیرد)

منابع معرفی شده به صورت فایل Word وPDF در اختیار شما قرار می گیرد.

تومان70,000 تومان35,000افزودن به سبد خرید