50 در صد تخفیف ویژه برای این بسته پژوهشی به مدت محدود

005

روز

:

16

ساعت

:

27

دقیقه

:

04

ثانیه(s)

بسته جامع پژوهشی الزامات پدافند غیرعامل در مدیریت بحران

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه الزامات پدافند غیرعامل در مدیریت بحران است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

  • در فصل اول این پژوهش طراحی معماری پدافند غیر عامل بررسی شده است
  • در فصل دوم این پژوهش مطالعه موردی مدیریت بحران با رویکرد پدافند غیر عامل بررسی شده است

قسمت هایی از فصل اول طراحی معماری پدافند غیر عامل

با توجه به شرایط استراتژیک کشورمان و نیز قرارگیري در معرض انواع بحران ها و سوانح طبیعی ، ضرورت ایجاد آمادگی پیش از پدافند غیرعامل عبارت است از مجموعه اقدامات .بحران و مدیریت مناسب در زمان وقوع بحران بسیار حائز اهمیت می باشد غیرمسلحانه اي که موجب افزایش بازدارندگی، کاهش آسیب پذیري، تداوم فعالیت هاي ارتقاي پایداري ملی و تسهیل مدیریت بحران در مقابل تهدیدات و اقدامات نظامی دشمن میشود و بطور کلی شامل استتار، اختفاء، پوشش، فریب، تفرقه و پراکندگی، سابقه اجراي دفاع غیرعامل در ایران چندان طولانی نبوده است. وقوع سوانح .استحکامات و سازه هاي امن و اعلام خبر می باشد طبیعی مانند سیل، زلزله و حریق و از بین رفتن بسیاري از مراکز حساس و زیربنایی و بعضا شریان هاي حیاتی نشان داده است در این بخش پس از بیان تفصیلی موارد فوق، به اهمیت دفاع غیر عامل .که این مبحث بطور جدي مورد توجه قرار نگرفته است در ایران و نقش مهم آن در زمان وقوع بحران و روش هاي آن جهت بررسی و استفاده در شریان هاي حیاتی، اشاره گردیده است

فهرست کامل فصل اول طراحی معماری پدافند غیر عامل

1-1 ) الزامات و معیارهای طراحی معماری در پدافند غیر عامل

1.1.1 چکیده 1
1.1.2 مقدمه 2
1.1.3 روش تحقیق 2
1.1.4 بیان مسئله 2
1.1.5 پیشینه تحقیق 2
1.1.6 بررسی دیدگاه های معاصر جهان در رابطه با پدافند غیرعامل 3
1.1.7 پدافند غیرعامل:برنامه ریزی و طراحی معماری 5
1.1.8 برنامه ریزی و فرآیند ارزیابی خطر در پدافند غیرعامل 5
1.1.9 شناسایی و ارزش گذاری تهدید 5
1.1.10 ارزیابی ارزش دارایی 5
1.1.11 ارزیابی آسیب پذیری 6
1.1.12 ارزیابی خطر در سایت و ساختمان 7
1.1.13 گزینه های کاهش خطر 9
1.1.14 پدافند غیرعامل درمعماری 9
1.1.15 جمع بندی 10
1.1.16 شهرسازی 10
1.1.17 معماری و طراحی منظر 10
1.1.18 طراحی منظر و امنیت 10
1.1.19 فرم ساختمان 11
1.1.20 نمای ساختمان و بازشوها 11
1.1.21 سیستم سازه وغیرسازه ای-مصالح ساختمانی 11
1.1.22 تیغه بندی وعئاصر غیرسازه ای 11
1.1.23 مصالح مناسب برای سازه های انفجاری 11
1.1.24 موارد مهم درطراحی سازه 12
1.1.25 سیستم های اسزه ای مقاوم دربرابر انفجار 12
1.1.26 سیستم های رایج برای سازه های پناه گاهی 12
1.1.27 تاسیسات برقی و مکانیکی 12
1.1.28 نتیجه گیری 13
1.1.29 فهرست منابع 14

1-2 ) تهدیدات امنیتی ناشی از بحران هاي طبیعی و انسان ساخت

1.2.1 چکیده 15
1.2.2 کلیات و مفاهیم 15
1.2.3 تهدید و امنیت و امنیت ملی 15
1.2.4 بحران و سانحه 16
1.2.5 اقسام تهدیدات امنیتی ناشی از بحرانهاي طبیعی و انسان ساخت 17
1.2.6 تهدیدات ناشی از بحرانهاي طبیعی 19
1.2.7 راه حل های مقابله با تهدیدات امنیتی ناشی از بحران های طبیعی و انسان ساخت 19
1.2.8 استفاده از پدافند غیرعامل 20
1.2.9 استفاده از بعد فردی و جمعی امنیت انسانی 20
1.2.10 استفاده ازابعاد زیست محیطی امنیت انسانی 21
1.2.11 استفاده از امنیت غذایی 21
1.2.12 استفاده از هشدار 21
1.2.13 استفاده از ظرفیت نیروی انتظامی 21
1.2.14 منابع 22

1-3 ) مدیریت بحران و پدافند غیرعامل

1.3.1 چکیده 23
1.3.2 مقدمه 24
1.3.3 تعریف مدیریت بحران 24
1.3.4 تعریف پدافند غیرعامل 24
1.3.5 مدیریت بحران و پدافند غیرعامل 24
1.3.6 قابلیت هاي پدافند غیر عامل 25
1.3.7 اصول پدافند غیرعامل درطرح هاي حساس و حیاتی 26
1.3.8 بحران 26
1.3.9 درجه بندی بحران 26
1.3.10 اهداف مدیریت بحران 27
1.3.11 سند مدیریت بحران ودفاع غیرنظامی درحوادث جنگی متعارف 27
1.3.12 اصول پایه برای مقابله با بحران ها 27
1.3.13 راهبردهای مدیریت بحران 28
1.3.14 راهبردهای پدافند غیرعامل کشور 28
1.3.15 انواع زیرساخت ها ومنابع کلیدي کشور 29
1.3.16 اصول اساسی سامانه حفاظت زیرساخت ها 29
1.3.17 پیش بینی بحران 30
1.3.18 مزایای پیش بینی 30
1.3.19 آمادگی 31
1.3.20 اولین گام در تنظیم برنامه آمادگی مدیریت بحران 31
1.3.21 کاهش اثرات مخرب 32
1.3.22 امدادرسانی 32
1.3.23 وظایف مدیر بحران،حین بحران 32
1.3.24 نتیجه گیری 33
1.3.25 منابع 34

1-4 ) نقش پدافند غیر عامل در مدیریت بحران شهری

1.4.1 چکیده 35
1.4.2 مقدمه 35
1.4.3 امنیت و توسعه پایدار شهری 36
1.4.4 مبانی نظری 36
1.4.5 بحران،مدیریت بحران و مدیریت شهری 37
1.4.6 پدافند غیرعامل 37
1.4.7 پدافند غیرعامل درمدیریت بحران 38
1.4.8 پدافند غیرعامل و مدیریت شهری 38
1.4.9 نتیجه گیری 38
1.4.10 مراجع 39

1-5 ) تبیین جایگاه فضاهاي زیر سطحی در پدافند غیر عامل

1.5.1 خلاصه 41
1.5.2 مقدمه 42
1.5.3 بیان مسئله 42
1.5.4 اهمیت موضوع پژوهش 42
1.5.5 پیشینه اهداف 42
1.5.6 فرضیه های پژوهش 43
1.5.7 روش پژوهش 43
1.5.8یافته ها و مبانی نظری پژوهش 43
1.5.9 فضاهای شهری 43
1.5.10 فضاهای زیرسطحی 44
1.5.11 فضاهاي زیرسطحی با محوریت پدافند غیرعامل و مدیریت بحران 45
1.5.12 بحث و نتیجه گیری 46
1.5.13 بحث 46
1.5.14 مقایسه آراء 46
1.5.15 پیشنهادات وراه کار 47
1.5.16 مرجع 47
1.5.17 References 48

1-6 ) شبکه برق مطمئن و پایدار در گرو شناخت و اجراي الزامات پدافند غیر عامل و اصول مدیریت بحران

1.6.1 خلاصه 49
1.6.2 مقدمه 49
1.6.3 مفهوم پدافند غیرعامل 49
1.6.4 اهمیت پدافند غیرعامل 50
1.6.5 اصول پدافند غیرعامل 50
1.6.6 ملاحظات در پدافند غیرعامل 51
1.6.7 رویکرد جامع به مقوله پدافند غیرعامل 51
1.6.8 اعمال پدافند غیرعامل در شبکه هاي قدرت 52
1.6.9 اعمال پدافند غیرعامل در تولید انرژي الکتریکی 52
1.6.10 اعمال پدافند غیرعامل به پس تهاي الکتریکی برق 54
1.6.11 اعمال پدافند غیرعامل به خطوط انتقال انرژي الکتریکی 54
1.6.12 بحران و شیوه هاي مدیریت آن 55
1.6.13 گام اول: تعریف بحران 57
1.6.14 گام دوم : ضرورتهاي شناخت بحرانی 57
1.6.15 گام سوم: برنامه ریزي در بحران 58
1.6.16 گام چهارم: عوامل کمیته باور 58
1.6.17 تفکر رهبری درحل بحران 59
1.6.18 گام پنجم: عوامل موثر در تصمیم گیري حل بحران (مقطعی- خطی- آرمان ساز) 59
1.6.19 گام ششم: بحران فرصت ساز است 60
1.6.20 گام هفتم: بحران استوار ساز نمی تواند چاره گشا باشد 60
1.6.21 گام هشتم: کانون بحران 60
1.6.22 گام نهم: هزینه بحران 60
1.6.23 گام دهم: تعیین بخش درگیر در بحران 60
1.6.24 گام یازدهم: پردازش استراتژیک 61
1.6.25 گام دوازدهم: زمان بندي دقیق 61
1.6.26 گام سیزدهم: ارتباطات سازمانی 61
1.6.27 گام چهاردهم:شایعات عامل اساسی فرهنگ بحران 61
1.6.28 گام پانزدهم: توجه به جزئیات و مسئولیت پذیري 61
1.6.29 گام شانزدهم: رهبري 62
1.6.30 گام هفدهم: آموزش 62
1.6.31 گام هیجدهم: با وقایع روبرو شوید 62
1.6.32 گام نوزدهم: بحران همسان 62
1.6.33 گام بیستم:مشاوران عالی 62
1.6.34 نتیجه گیری 63
1.6.35 منابع 63

i

ارجاع دهی و رفرنس نویسی

تمام مطالب این بسته مطابق با استاندارد های دانشگاههای وزارت علوم ایران رفرنس دهی شده اند و هیچ قسمتی از بسته وجود ندارد که بدون منبع باشد.

نگارش گروهی

در نگارش و جمع آوری این بسته آموزشی کارشناسان مربوطه ما را همراهی کرده اند.کار گروهی بستر بهتری برای پژوهش فراهم میکند.

<

معرفی منبع برای ادامه پژوهش

در این بسته بیش از 1000 مقاله و منبع در این زمینه معرفی شده است که می توان از آنها برای ادامه مسیر پژوهشی استفاده کرد.

Z

پاسخ به سوالات و پشتیبانی علمی

در قسمت دیدگاه ها  اماده پاسخگویی به سوالات احتمالی شما در حد توان علمی خود هستیم.در صورت نیاز شماره تماس برای ارتباط با محققین برای شما ارسال می گردد.

بخش هایی از فصل دوم مطالعه موردی مدیریت بحران با رویکرد پدافند غیر عامل

اهمیت حفظ و بقای زیر ساخت های کشور در شرایط وقوع بحران، بر هیچ کسی پوشیده نیست. بلایای طبیعی، جنگ ها، اقدامات خرابکارانه و تروریستی، مشکلات ناشی از عدم عملکرد صحیح و مشکلات موجود در بهره برداری، از جمله این بحران ها به شمار می روند. سامانه های منابع آب مجموعه ای از زیرساخت هایی است که در صورت مواجه شدن با بحران، می تواند عواقب غیرقابل جبرانی را به بار آورد. از آنجا که سامانه های منابع اب مستقیماً با مردم در ارتباط هستند و نیازهای اولیه از جمله آشامیدن و بهداشت، متاثر از آنها می باشند، ضروری است که حفاظت سامانه های منابع آب در مقابله با بحران های گوناگون بیشتر مورد توجه قرار گیرد. با توجه به اینکه سامانه های منابع آب اهداف مناسبی برای مهاجمان محسوب می گردند، ارتقاء و افزایش قابلیت بقاء و مقاومت در برابر تهاجمات، امری ضروری تلقی می گردد. به همین منظور اقداماتی برای سامانه های منابع آب در دست مطالعه و همچنین سامانه های موجود باید صورت گیرد تا الزامات بیان شده تامین شود. اقدامات مهندسی و معمارانه برای افزایش قابلیت بقاء در حین بحران و کاهش آسیب پذیری، در زمان های غیر از وقوع بحران صورت می گیرد که در اصطلاح مجموعه ای از این اقدامات تحت عنوان پدافند غیرعامل شناخته می شود

فهرست کامل فصل دوم مطالعه موردی مدیریت بحران با رویکرد پدافند غیر عامل

2-1) بررسی رابطه بین رهبری تحولی با توسعه سازمانیارزیابی مکان یابی مراکز اسکان موقت به هنگام بحران بر پایه اصول پدافند غیر عامل(نمونه موردی سوله بحران پارک سرخه حصار)

2.1.1 چکیده 65
2.1.2 مقدمه 66
2.1.3 اهمیت و ضرورت تحقیق 66
2.1.4 مبانی نظری تحقیق 66
2.1.5 پیشینه تحقیق 67
2.1.6 پدافند غیرعامل 68
2.1.7 اصول، روشها و موضوعات اساسی در مبحث پدافند غیرعامل 68
2.1.8 فرایند دستیابی به اصول پدافند غیر عامل در شهرها 68
2.1.9 مکان یابی صحیح کاربری های شهری از منظر پدافند غیر عامل 69
2.1.10 شرایط مکانی یابی مراکز اسکان موقت بحران 69
2.1.11 فعالیت مراکز موقت بحران در شرایط عادی 71
2.1.12 فعالیت مراکز موقت بحران در شرایط بحرانی 71
2.1.13 اهداف عمده احداث پایگاه های مدیریت بحران 71
2.1.14 سوله بحران در بوستان سرخه حصار 71
2.1.15 عوامل تهدید کننده منطقه 72
2.1.16 استان های معین استان تهران 74
2.1.17 یافته های پژوهش 74
2.1.18 نتیجه گیری 74
2.1.19 منابع 75

2-2) رویکرد مدیریت بحران و پدافند غیرعامل درسطوح مختلف حمل و نقل و ارتباط آن با حوزه فعالیت بنادر

2.2.1 چکیده 76
2.2.2 مقدمه 76
2.2.3 مبانی نظری 77
2.2.4 پدافند غیرعامل 77
2.2.5 زیرساخت 77
2.2.6 تهدیدها 77
2.2.7 بحران 78
2.2.8 مدیریت بحران 78
2.2.9 حمل و نقل 78
2.2.10 حمل ونقل ایران وجهانی سازی اقتصاد 78
2.2.11 گسترش بازار رقابت بین المللی 78
2.2.12 تئوری پنج حلقه واردن و جایگاه زیرساخت های حمل و نقل در آن 79
2.2.13 حمل و نقل دریایی 79
2.2.14 مشکلات حمل و نقل دریایی 79
2.2.15 عدم هماهنگی در اجرای برخی طرح ها از جمله ترانزیت سوخت و فروش سوخت به کشتی ها 79
2.2.16 اخذ مالیات برسود کشتیرانی 79
2.2.17 ایین بودن سطح ارائه خدمات در بنادر 80
2.2.18 اخذ حقوق و عوارض گمرکی بر کشتی 80
2.2.19 ضرورت ارائه گواهی عدم ساخت کشتی 80
2.2.20 اعمال مقررات گمرکی یکسان برای شناورهای نو و مستمل 80
2.2.21 حمل و نقل جاده ای 80
2.2.22 مسائل و مشکلات حمل ونقل جاده ای 81
2.2.23 سیستم ریلی ایران 81
2.2.24 مشکلات و تنگناها در حمل و نقل ریلی 82
2.2.25 نبود راهسازی وراهداری مناسب 82
2.2.26 انحصار دولتی 82
2.2.27 مشکلات بازرگانی 82
2.2.28 مشکلات سیرو حرکت 82
2.2.29 مشکل برقی کردن خطوط و لکوموتیو 83
2.2.30 حمل ونقل هوایی 83
2.2.31 مشکلات حمل ونقل هوایی 83
2.2.32 پایین بودن نرخ بلیط هواپیما نسبت به بهای تمام شده 83
2.2.33 انحصارات قانونی 83
2.2.34 تعیین تعرفه های هوانوردی و فرودگاهی توسط دولت 83
2.2.35 فرسوده بودن ناوگان هوایی 83
2.2.36 پدافند غیر عامل، حمل و نقل و بنادر 84
2.2.37 را هبردهای پدافند غیر عامل در خصوص تهدیدات سیستم حمل و نقل 84
2.2.38 نتیجه گیری 85
2.2.39 مراجع 85

2-3) ارزیابی تاب آوری مراکز مدیریت بحران براساس متغیرهای پدافند غیرعامل

2.3.1 چکیده 87
2.3.2 مقدمه 88
2.3.3 ادبیات پژوهش 89
2.3.4 پیشینه پژوهش 91
2.3.5 پژوهش های داخلی 92
2.3.6 پژوهشهای خارجی 94
2.3.7 روش شناسی پژوهش 95
2.3.8 یافته های پژوهش 96
2.3.9 نتیجه گیری 103
2.3.10 منابع 104

2-4) ارزیابی ایمنی های منتخب با تأکید بر شهر همدان اصول پدافند غیر عامل

2.4.1 چکیده 107
2.4.2 مقدمه 107
2.4.3 بیان مسئله 108
2.4.4 سوابق موضوع 109
2.4.5 شناسایی متغیرها 111
2.4.6 مفهوم پدافند غیرعامل 111
2.4.7 تعریف عملیاتی ایمنی فضای شهری براساس اصول پدافند غیرعامل 112
2.4.8 روش تحقیق 113
2.4.9 یافته ها 114
2.4.10 بحث و نتیجه گیری 118
2.4.11 مراجع 119

2-5) حفاظت سامانه های آبرساني با رويکرد پدافند غيرعامل

2.5.1 چکیده 121
2.5.2 مقدمه 122
2.5.3 پدافند غيرعامل در حوزه مهندسي آب 123
2.5.4 مروری بر وقايع تاريخي حملات تروريستي و نظامي عليه سامانههای منابع آب 124
2.5.5 معرفي انواع تهديدات در سامانههای منابع آب 127
2.5.6 سد و مخازن آب 128
2.5.7 تصفیه خانه های آب 128
2.5.8 شبکه توزيع آب شهری 129
2.5.9 مخازن آب شهری 129
2.5.10 خط انتقال آب 130
2.5.11 نتابج و بحث 130
2.5.12 راهكارهای كلي جهت حفظ سامانههای منابع آب 130
2.5.13 قبل از اضطرار 131
2.5.14 شرایط اضطرار 131
2.5.15 نتیجه گیری 132
2.5.16 منابع 132

2-6) بررسی عوامل مشترک آسیب شناسی معابر شهری و ایمنی ترافیک با رویکرد پدافند غیر عامل

2.6.1 چکیده 133
2.6.2 مقدمه 134
2.6.3 تعریف پدافند غیرعامل 134
2.6.4 مروری بر پیشینه تحقیق 135
2.6.5 مطالعات خارجی 135
2.6.6 مطالعات داخلی 135
2.6.7 روش تحقیق 136
2.6.8 مطالعه حالت 140
2.6.9 بحث و نتیجه گیری 146
2.6.10 مراجع 146

تعداد صفحه بسته آموزشی

تعداد منابع معرفی شده برای ادامه کار

تعداد پشتیبانان مخصوص این فایل

%

میزان رضایت

میزان رضایت افراد خریدار این بسته بعد از خرید

(نظر سنجی به وسیله ایمیل و یک هفته بعد ازخرید بسته انجام می گیرد)

منابع معرفی شده به صورت فایل Word وPDF در اختیار شما قرار می گیرد.

تومان70,000 تومان35,000افزودن به سبد خرید