50 در صد تخفیف ویژه برای این بسته پژوهشی به مدت محدود

005

روز

:

16

ساعت

:

27

دقیقه

:

04

ثانیه(s)

بسته جامع ارزیابی خرابی پیشرونده در ساختمان های فولادی

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه ارزیابی خرابی پیشرونده در ساختمان های فولادی است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

  • در فصل اول این پژوهش استفاده از بار جایگزین و مهاربند در جهت رفع خرابی پیشرونده بررسی شده است
  • در فصل دوم این پژوهش تحلیل دینامیکی و استاتیکی در ارزیابی خرابی پیشرونده سازه های فولادی بررسی شده است
  • در فصل سوم این پژوهش بررسی پایداری قاب های خمشی فولادی در خرابی های پیشرونده بررسی شده است
  • در فصل چهارم این پژوهش خرابی پیشرونده تحت بارهای انفجاری بررسی شده است

قسمت هایی از فصل اول استفاده از بار جایگزین و مهاربند در جهت رفع خرابی پیشرونده

خرابی پیشرونده وضعیتی است که در آن بروز یک خرابی موضعی در یک عضو سازهای منجر به شکست اعضاء مجاور آن و فروریزش های اضافی در ساختمان می شود. هرگونه ضعف در طراحی و با اجرای المان های سازهای ممکن است باعث به وجود آمدن پدیده خرابی پیشرونده در سازه ها حین بارگذاری انفجار و یا لرزهای شود. لذا مدل کردن پاسخ ساختمان ها در برابر خرابی پیشرونده، نظر پژوهشگران بسیاری را در دو دهه گذشته به خود جلب کرده است و تلاش هایی برای توسعه روش های تحلیل و طراحی در برابر این پدیده صورت گرفته است. خرابی پیش رونده برخاسته از نارسایی در یک سازه است که خرابی از یک بخش به بخش های پیرامون گسترش پیدا می کند. آیین نامه 10-7 ASCE خرابی پیشرونده را این گونه بازگو می کند گسترش خرابی آغازین در سازه از بخشی به بخش دیگر که پیامد آن فروریختن همهی سازه یا بخش بزرگی از آن است”
سختی و شکل پذیری دو موضوع اساسی در طراحی ساختمان ها در برابر زلزله اند. ایجاد سختی و مقاومت به منظور کنترل تغییر مکان جانبی و ایجاد شکل پذیری برای افزایش قابلیت جذب انرژی و تحمل تغییر شکل های خمیری اهمیت دارند. در طراحی ساختمان های فولادی مقاوم در برابر زلزله، استفاده از سیستم های قاب مقاوم خمشی MRF ، قاب با مهاربند همگرا CBF و قاب با مهاربند واگرا EBF رایج است.
>

فهرست کامل فصل اول استفاده از بار جایگزین و مهاربند در جهت رفع خرابی پیشرونده

1-1 ) مقایسه عملکرد سیستم های سازه ای مهاربندی همگرا و واگرا درخرابی پیش رونده ساختمان های فولادی

1.1.1 چکیده 1
1.1.2 مقدمه 2
1.1.3 روش تحقیق 5
1.1.4 دسته بندی روشهای کاهش پیامدهای خرابی پیش رونده 5
1.1.5 روش مسیر بار جایگزین 5
1.1.6 موقعیت ونوع مفاصل تیرها 6
1.1.7 مدل سازی 6
1.1.8 مشخصات ساختمان ها 6
1.1.9 نتایج 7
1.1.10 مقایسه نتایج تحلیل استاتیکی غیرخطی ساختمان های 3 ،5 و 7 طبقه 12
1.1.11 نتیجه گیری 14
1.1.12 مراجع 15

1-2 ) ارزیابی خرابی پیشرونده در ساختمان های فولادی با استفاده از روش مسیر جایگزین بار

1.2.1 چکیده 16
1.2.2 مقدمه 16
1.2.3 مروری بر تحقیقات گذشته 17
1.2.4 روند انجام مطالعه 18
1.2.5 شبیه سازی المان محدود 19
1.2.6 ارائه خروجی های حاصل از تحلیل 20
1.2.7 تجزیه و تحلیل نتایج 21
1.2.8 نتیجه گیری 23
1.2.9 مراجع 23

1-3 ) بررسی پتانسیل خرابی پیشرونده در قاب های مهاربندی شده توسط مهاربند کمانش ناپذیر و همگرا

1.3.1 چکیده 24
1.3.2 مقدمه 24
1.3.3 هدف 25
1.3.4 پیشینه تحقیق 25
1.3.5 تحلیل عددی و مدلسازی 26
1.3.6 مقایسه قاب ها 26
1.3.7 جابه جایی تیرهای طبقه اول قاب خمشی 27
1.3.8 مقایسه قاب های مهاربندی شده 27
1.3.9 ستون شماره1 28
1.3.10 ستون شماره2 29
1.3.11 ستون شماره3 30
1.3.12 نمودار بار تغییرمکان 31
1.3.13 نتیجه گیری 31
1.3.14 مراجع 32

1-4 ) بررسی خرابی پیشرونده در قابهای فولادی با مهاربند واگرا با تعداد طبقات متفاوت توسط تحلیل پوش داون

1.4.1 چکیده 33
1.4.2 مقدمه 34
1.4.3 هندسه سازه 35
1.4.4 ایجاد مدل عددی 37
1.4.5 معرفی سناریوهای متفاوت 38
1.4.6 تحلیل پایین فشردن 39
1.4.7 نتیجه گیری 41
1.4.8 مراجع 41

1-5 ) تعیین عملکرد اعضاي سازهاي ساختمانهاي فولادي با سیستم اي هاي سازه مهاربندي همگرا و واگرا در خرابی پیشرونده

1.5.1 چکیده 43
1.5.2 مقدمه 44
1.5.3 روش تحقیق 46
1.5.4 مدل سازی 47
1.5.5 نتایج 48
1.5.6 نتیجه گیری 53
1.5.7 مراجع 54

1-6 ) بررسی گسیختگی پیشرونده در قاب های فولادی با مهاربند واگرا با استفاده از نسبت ظرفیت به تقاضا و تحلیل پایین فشردن

1.6.1 چکیده 55
1.6.2 مقدمه 56
1.6.3 هندسه سازه 57
1.6.4 ایجاد مدل عددی 58
1.6.5 تحلیل مقدماتی گسیختگی پیشرونده 58
1.6.6 تحلیل پایین فشردن 61
1.6.7 نتیجه گیری 63
1.6.8 مراجع 63

1-7 ) ارزیابی سناریوی خرابی پیشرونده در سازه های مهاربند دارای فولادی زانویی

1.7.1 چکیده 65
1.7.2 مقدمه 65
1.7.3 مدلهای مورد مطالعه 68
1.7.4 روش تحلیل 70
1.7.5 بررسی نتایج 71
1.7.6 نتایج حصال از تحلیل پوش دان 71
1.7.7 نتایج حاصل از اعمال بار لرزهای در سناریوی خرابی پیشرونده 73
1.7.8 نتایج 77
1.7.9 منابع 77

i

ارجاع دهی و رفرنس نویسی

تمام مطالب این بسته مطابق با استاندارد های دانشگاههای وزارت علوم ایران رفرنس دهی شده اند و هیچ قسمتی از بسته وجود ندارد که بدون منبع باشد.

نگارش گروهی

در نگارش و جمع آوری این بسته آموزشی کارشناسان مربوطه ما را همراهی کرده اند.کار گروهی بستر بهتری برای پژوهش فراهم میکند.

<

معرفی منبع برای ادامه پژوهش

در این بسته بیش از 1000 مقاله و منبع در این زمینه معرفی شده است که می توان از آنها برای ادامه مسیر پژوهشی استفاده کرد.

Z

پاسخ به سوالات و پشتیبانی علمی

در قسمت دیدگاه ها  اماده پاسخگویی به سوالات احتمالی شما در حد توان علمی خود هستیم.در صورت نیاز شماره تماس برای ارتباط با محققین برای شما ارسال می گردد.

بخش هایی از فصل دوم تحلیل دینامیکی و استاتیکی در ارزیابی خرابی پیشرونده سازه های فولادی

اتفاقات و حوادث پیش بینی نشده ای مانند انفجار و برخورد که در گذشته بسیار نامحتمل و غیرممکن تلقی می شدند، حالا حوادثی باور پذیرتر و قابل پیش بینی تر با احتمال اندک و جزئی برای اتفاق افتادن در نظر گرفته می شوند. آیین نامه جامعه مهندسین آمریکا ،(ASCE41-13) خرابی پیشرونده را انتشار شکست های موضعی اولیه از عضوی به عضو دیگر که سرانجام آن، فروریزش کامل ساختمان یا فروریزش نامتناسب قسمت بزرگی از سازه تعریف میکند. مؤسسه ملی فناوری و استانداردها (2)NIST از بهترین تجارب کاهش تخریب پیشرونده می باشد که بارهای غیر متعارف از قبیل: ضربات هواپیما، انفجار گاز، خطاهای طراحی و ساخت، مصالح نامرغوب وخطرناک وغیره را از عواملی می داند که آسیب موضعی را ایجاد میکند و سازه به دلیل کمبود پیوستگی و شکل پذیری و نامعینی این آسیب را پخش می کند و در نهایت می تواند موجب تخریب پیشرونده در سازه شود. درحالی که توصیه های کلی برای کاهش دادن ایجاد خطر خرابی پیشرونده در سازه در آیین نامه ASCE41-13 بیان شده است اما هیچ ضوابط الزام آور طراحی ومقدار محاسباتی برای این روند ارائه نشده است. اما دو آیین نامه، اداره خدمات عمومی GSA و وزرات دفاع آمریکا ، (DOD) به صورت تخصصی به ارائه راهکارها واستراتژی های طراحی برای مقاوم سازی سازه ها در برابر خرابی پیشرونده پرداخته است. استاندارد های جاری که برای طراحی سازه ها در برابر بارهای معمول استفاده می شوند عموما از یک سیستم سازه ای با درجاتی از مقاومت و شکل پذیری موجود در آن برای مقاومت در برابر بارهای شدید و پیشگیری از این پدیده بهره می برند. این آسیب ها باید بوسیله سیستم سازه ای تحمل شود و نباید از محل شروع به دیگر قسمت ها گسترش یابد. روش های طراحی برای مقاومت در برابر تخریب پیشرونده در سازه ها قصد دارند ظرفیت یک سازه را در برابر بارهای غیر عادی تعیین کنند که شامل روش های طراحی مستقیم وغیر مستقیم می باشد.

فهرست کامل فصل دوم تحلیل دینامیکی و استاتیکی در ارزیابی خرابی پیشرونده سازه های فولادی

2-1) بررسی رابطه بین رهبری تحولی با توسعه سازمانیبررسی اثر تخریب پیشرونده درساختمان های فولادی با نامنظمی،جرمی درارتفاع با استفاده از تحلیل دینامیکی تاریخچه ی زمانی

2.1.1 خلاصه 79
2.1.2 مقدمه 79
2.1.3 مشخصات مدلهای مورد مطالعه 80
2.1.4 روند انجام تحلیل دینامیکی تاریخچه زمانی 81
2.1.5 نتایج تحلیل 82
2.1.6 مقایسه ی معیارهای پذیرش اعضاء 86
2.1.7 مقایسه ی مقادیر تغییرمکان قائم کره ی بالای ستون حذف شده 88
2.1.8 مقایسه ی مقادیر نیروی باز توزع شده درالمان های اطراف ستون محذوف 89
2.1.9 نتیجه گیری 90
2.1.10 مراجع 90

2-2) ارزیابی عملکرد سازه فولادی با اتصال ستون- درختی در برابر خرابی پیشرونده به روش تحلیل استاتیکی غیرخطی

2.2.1 چکیده 92
2.2.2 مقدمه 92
2.2.3 مدلسازی عددی 95
2.2.4 مبانی مسئله و تفسیر نتایج 97
2.2.5 مبانی مسئله 97
2.2.6 تفسیر نتایج سناریو EMC 99
2.2.7 تفسیر نتایج سناریوECC 100
2.2.8 مقایسه نتایج دردوسناریو EMC و ECC 102
2.2.9 نتیجه گیری 103
2.2.10 مراجع 104

2-3) ارزیابی عملکرد آرایشهای جناقی و ضربدری بادبند در پیشرونده خرابی با ایستا غیرخطی تحلیل

2.3.1 خلاصه 105
2.3.2 مقدمه 105
2.3.3 مدلهای مورد مطالعه و فرضیات تحلیل و طراحی 106
2.3.4 ارزیابی خرابی پیش رونده در مدل ها 108
2.3.5 حالت حذف ستون گوشه 108
2.3.6 حالت حذف ستون وسط 112
2.3.7 خلاصه و نتیجه گیری 113
2.3.8 منابع و مراجع 114

2-4) ارزیابی مقایسه ای خرابی پیشرونده با استفاده ازتحلیل های استاتیکی ودینامیکی غیرخطی در سیستم قاب خمشی فولادی ویژه

2.4.1 چکیده 116
2.4.2 مقدمه 116
2.4.3 رویکرد مسیر جایگزین 118
2.4.4 مدل سازی در تحلیل و ارزیابی خرابی پیشرونده قابها 118
2.4.5 توصیف روند ارزیابی گسیختگی پیشرونده قابها 120
2.4.6 تحلیل استاتیکی غیرخطی 121
2.4.7 تحلیل دینامیکی غیرخطی 122
2.4.8 معیارهای پذیرش در تحلیلهای غیرخطی 123
2.4.9 نتایج تحلیل ها 124
2.4.10 نتایج تحلیل استاتیکی غیرخطی 124
2.4.11 نتایج تحلیل دینامیکی غیرخطی 126
2.4.12 نتیجه گیری 127
2.4.13 مراجع 128

تعداد صفحه بسته آموزشی

تعداد منابع معرفی شده برای ادامه کار

تعداد پشتیبانان مخصوص این فایل

قسمت هایی از فصل سوم بررسی پایداری قاب های خمشی فولادی در خرابی های پیشرونده

خرابی پیشرونده، پدیده ای است که طی آن، خسارت جزئی در یکی از اعضای سازه، باعث خسارت کلی در سازه می شود. در حقیقت، با گسیختگی موضعی در بخشی از سازه، پایداری كل سازه مورد تهدید قرار می گیرد. خسارت جزئی در عضو می تواند ناشی از انفجار، آتش سوزی، برخورد وسیله نقلیه به سازه، نشست ناگهانی و غیره باشد. این آسیب ها اغلب در مدت زمان کوتاه و به صورت دینامیکی به سازه اعمال می شود.
در سال های اخیر، با توجه به حوادث ناشی از خرابی های پیشرونده، در اکثر آیین نامه ها بر کنترل این موضوع تأکید شده است. بعد از تخریب ساختمان رونان پوینتدر سال ۱۹۶۸ و توجه بیشتر مهندسین به بحث خرابی پیشرونده، موجی از تحقیقات بر روی روشهای پیشگیری و یا کاهش پتانسیل سازه به خرابی پیشرونده آغاز گردید. نتیجه آن در ابتدا به صورت تغییرات در آیین نامه ها بود؛ ولی پس از گذشت چند سال و وقوع چندین
حادثه مشابه، از جمله حوادث تروریستی ۱۱ سپتامبر آمریکا، آیین نامه های مجزایی جهت کاهش و یا جلوگیری از تخریب تنظیم گردید. از جمله این آیین نامه ها که به صورت مجزا به بحث خرابی پیشرونده می پردازند، می توان به دو آیین نامه DOD و GSA اشاره کرد. رویکرد این آیین نامه ها بدین گونه است که در اثر تخریب ناگهانی یکی از اعضای اصلی سازه، اعضای باقی مانده قادر به پل زدن به روی دیگر المان ها باشند و مسیر جایگزینی جهت انتقال بار داشته باشند. مبحث دهم مقررات ملی ساختمان ایران نیز به کنترل سازه در برابر خرابی های پیشرونده اشاره می کند و اعلام می نماید که ساختمان ها می بایست در برابر این نوع خرابیها براساس مبحث بیست و یکم مقررات ملی ساختمان کنترل شوند. آیین نامه DOD که به صورت خاص به کنترل خرابی های پیشرونده در قالب مجموعه ضوابط آیین نامه های UFC می پردازد، مبنای تحقیق حاضر قرار دارد.

فهرست کامل فصل سوم بررسی پایداری قاب های خمشی فولادی در خرابی های پیشرونده

3-1 ) ارزیابی پایداري قابهاي خمشی فولادي در برابر خرابیهاي پیشرونده

3.1.1 چکیده 129
3.1.2 مقدمه 129
3.1.3 روشهاي تحلیل خرابی پیشرونده 130
3.1.4 روش استاتیکی خطی 130
3.1.5 روش استاتیکی غیر خطی 131
3.1.6 روش دینامیکی غیرخطی 132
3.1.7 روش تحقیق 132
3.1.8 صحت سنجی 133
3.1.9 مدلهای مورد بررسی 133
3.1.10 روند ارزیابی 135
3.1.11 تفسیر نتایج 135
3.1.12 وضعیت تیرها 135
3.1.13 وضعیت ستون ها 135
3.1.14 مقایسه میزان نشست 136
3.1.15 نتیجه گیری 136
3.1.16 مراجع 137
3.1.17 ABSTRACT 138

3-2 ) بررسي خرابي پيشرونده در فولادي هايسازه نامنظم در ارتفاع، با سيستم قاب خمشي و متوسط پذيري شكل

3.2.1 چکیده 141
3.2.2 مقدمه 141
3.2.3 معرفی شتاب نگاشت های مورد استفاده 142
3.2.4 روش تحقیق 144
3.2.5 تأثير خرابي پيشرونده بر روي سازههاي موردمطالعه 145
3.2.6 اصلاح و مقياس كردن شتابنگاشتها براي تحليل تاريخجه زماني غيرخطي 145
3.2.7 حالت های حذف ستون 146
3.2.8 مقايسه سطوح عملكرد سازههاي موردمطالعه با تحليل خرابي پيشرونده و بدون تحليل خرابي پیش رونده 147
3.2.9 مقايسه حداكثر جابجايي نسبي بين طبقهاي، لنگر و برش طبقات در حالت با تحليل پيشرونده و بدون تحليل پيشرونده 150
3.2.10 پاسخ سازه نسبت به حذف ناگهاني ستون 156
3.2.11 نتیجه گیری 159
3.2.12 مراجع 160

3-3 ) ارزیابی خرابی پیشرونده درقاب خمشی فولادی با مهاربندهای مختلف

3.3.1 چکیده 161
3.3.2 مقدمه 161
3.3.3 سازه های مورد بررسی 163
3.3.4 بازبینی وتایید مدل 165
3.3.5 تحلیل خرابی پیشرونده لرزه ای 166
3.3.6 روش تحلیل 166
3.3.7 نتیجه گیری 169
3.3.8 مراجع 170

قسمت هایی از فصل چهارم خرابی پیشرونده تحت بارهای انفجاری

در موقعیت حذف ستون مشابه تحت بار زلزله و انفجار، با بررسی جابجایی قائم گره بحرانی دو بارگذاری با یکدیگر ، می توان اثر تخریبی بیش کننده تر نیروی زلزله نسبت به نیروی انفجاری مشاهده کرد.
در حالت کلی میتوان محدوده غیرخطی سازه هایی که در حالت بهینه طرح شده اند، را با اختلاف در تراز ارتفاعی بصورت زیر شکل در نظر داشت

شرایط بارگذاری های متفاوت باید با یک مقیاس مشخص و واضح با یکدیگر قیاس شوند، و نمی توان با بی توجهی به یک معیار مشخص قیاس درستی از عملکرد و واکنش سازهها داشت. از اینرو یک ضریبی برای شرایط مختلفی که بار انفجار و زلزله در ماهیت خود دارند تعریف شده است و تاثیر اختلاف این ضریب بر نتایج بررسی شده است.
برای قیاس سازه در این مقاله ها از معیارهایی که بیشترین کاربرد را در مراجع مختلف داشته اند (تعداد و نواحی غیرخطی المان های سازه ای، کنترل ارتعاش گره بحرانی) استفاده شده است که همگی به نوعی عملکرد بهتر را در مهاربند EI نشان میدهند

فهرست کامل فصل چهارم خرابی پیشرونده تحت بارهای انفجاری

4-1 ) ارزیابی پتانسیل خرابی پیشرونده ساختمانهاي با مهاربند فولادي در اثر بار انفجار و زلزله

4.1.1 چکیده 172
4.1.2 مقدمه 173
4.1.3 مدلسازی 173
4.1.4 خصوصیات مصالح 174
4.1.5 بارگذاری 174
4.1.6 سناریو بارگذاری انفجاری 174
4.1.7 سناریو بارگذاري لرزهاي 175
4.1.8 ارزیابی و نتایج 176
4.1.9 ارزیابی تاثیر نوع مهاربند در خرابی پیشرونده تحت بار انفجار 176
4.1.10 ارزیابی تاثیر نوع مهاربند در خرابی پیشرونده تحت بار زلزله 177
4.1.11 مقایسه سازهها تحت بار انفجار و زلزله در خرابی پیشرونده 179
4.1.12 ارزیابی تراز ارتفاع سازه در خرابی پیشرونده 181
4.1.13 نتیجه گیری 183
4.1.14 منابع 184

4-2 ) مقایسه خرابی پیشرونده ناشی از بار انفجار و زلزله در ساختمانهای با مهاربند فولادی

4.2.1 چکیده 186
4.2.2 مقدمه 187
4.2.3 اهمیت خرابی پیشرونده 187
4.2.4 تاریخچه موضوع 187
4.2.5 مدل سازی 187
4.2.6 خصوصیات مصالح 188
4.2.7 بارگذاری 188
4.2.8 سناریو بارگذاری انفجاری 189
4.2.9 سناریو بارگذاری لرزهای 191
4.2.10 تحلیل اتسخراج نتایج و تفاسیر مربوطه 192
4.2.11 تاثیر نوع مهاربند در خرابی پیشرونده تحت بار انفجار 193
4.2.12 تاثیر نوع مهاربند در خرابی پیشرونده تحت بار زلزله 194
4.2.13 مقایسه سازهها تحت بار انفجار و زلزله در خرابی پیشرونده 196
4.2.14 بررسی تراز ارتفاع سازه در خرابی پیشرونده 199
4.2.15 جمع بندی 200
4.2.16 نتیجه گیری 201
4.2.17 منابع 202

4-3 ) بررسی سطح عملکرد ساختمان های فولادی دارای دیوار برشی بتنی ونامنظمی درارتفاع برای خرابی پیشرونده تحت بارهای انفجاری

4.3.1 چکیده 203
4.3.2 مقدمه 203
4.3.3 پیشینه تحقیق 204
4.3.4 روش تحقیق،مدلسازی و بارگذاری 205
4.3.5 بررسی مدلسازه ای ده طبقه با نرم افزارهای SAP2000 و ETABS 207
4.3.6 بررسی نتایج بدست آمده از تحلیل 208
4.3.7 نتیجه گیری 211
4.3.8 مراجع 211

4-4 ) بررسی تغییرمکان طبقات ساختمانهای فولادی دارای دیوار برشی بتنی در خرابی پیشرونده تحت بارهای انفجاری

4.4.1 چکیده 212
4.4.2 مقدمه 212
4.4.3 پیشینه تحقیق 213
4.4.4 روش تحقیق،مدلسازی و بارگذاری 214
4.4.5 مشخصات مقاطع تیرها،ستون ها ودیوارهای برشی مدل های سازه ای 216
4.4.6 روش تحلیل و بارگذاری 217
4.4.7 بررسی نتایج بدست آمده از تحلیل 218
4.4.8 نتیجه گیری 222
4.4.9 مراجع 223

4-5 ) بررسی شاخص خرابی ستون های فولادی تحت بار انفجار مختلف

4.5.1 چکیده 224
4.5.2 مقدمه 224
4.5.3 بار انفجار وشبیه سازی 226
4.5.4 مشخصات مصالح و ستون ها 228
4.5.5 روش تحلیل 229
4.5.6 صحت سنجی شبیه سازی 230
4.5.7 شبیه سازی و بررسی نتایج 232
4.5.8 نتیجه گیری 236
4.5.9 مراجع 237

%

میزان رضایت

میزان رضایت افراد خریدار این بسته بعد از خرید

(نظر سنجی به وسیله ایمیل و یک هفته بعد ازخرید بسته انجام می گیرد)

منابع معرفی شده به صورت فایل Word وPDF در اختیار شما قرار می گیرد.

تومان70,000 تومان35,000افزودن به سبد خرید