50 در صد تخفیف ویژه برای این بسته پژوهشی به مدت محدود

005

روز

:

16

ساعت

:

27

دقیقه

:

04

ثانیه(s)

بسته جامع تحلیل مکان یابی پارکینگ شهری

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی حاوی 785 صفحه از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه اصول طراحی پایانه های فرودگاه است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

  • در فصل اول این پژوهش مدیریت و مکانيابي پارکينگهاي شهری با مدل های مختلف بررسی شده است
  • در فصل دوم این پژوهش بهینه یابی پارکینگ های طبقاتی بررسی شده است
  • در فصل سوم این پژوهش مکان یابی بهینه پارکینگ های شهری با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی با مدل های مختلف بررسی شده است
  • در فصل چهارم این پژوهش مطالعه موردی مکان يابي و ظرفيت سنجي پارکينگ هاي شهری بررسی شده است

ظرفیت محدود پارکینگ ها از یک طرف و نداشتن تعریـف منطقـی پارکینـگ بـراي مراکـز خدماتی و تجاري از طرف دیگر موجب افزایش بی رویه پارك هاي حاشـیهاي در مجـاورت معـابر و مراکز جاذب سفر میشود. این امر سبب کاهش حجم جابجایی وسایل نقلیـه و بـه عبـارتی کنـدي عبور و مرور میگردد که نمونه بارز آن امروزه در اکثر خیابانهاي شهرهاي بـزرگ بـه وضـوح دیـده دمیشو . از عوامل مهم دیگر در جریان عبور و مرور، تعداد وسایل نقلیهاي است کـه داخـل جریـان ترافیک در جستجوي مکـانی بـراي پـارك هسـتند. توقـف حاشـیهاي وسـایل نقلیـه بخصـوص در خیابانهاي باریک علاوه بر کاهش جابجایی وسایل نقلیه، میتواند در حرکت وسایل امـدادي، ماننـد اورژانس و آتشنشانی مشکل ایجاد کند. همچنین وسایل نقلیه پـارك شـده بـراي عـابرین پیـاده و سایر وسایل نقلیه که از خیابانهاي فرعی به خیابانهاي اصلی در حال حرکتند، میتواند بعنوان مـانع دید عمل کند

قسمت هایی از فصل اول مدیریت و مکانيابي پارکينگهاي شهری با مدل های مختلف

مکان يابي فعاليتي است که قابليت ها و توان هاي يک منطقه را از نظر وجود زمين مناسب و کافي و ارتباط آن با سائر کاربريها و تسهيلات شهري براي انتخاب مکان مناسب براي کاربري خاص مورد تجزيه و تحليل قرار ميدهد. پيداکردن بهترين مکان براي يک کاربري بايد به گونه اي باشد که هزينه هاي دسترسي و حمل و نقل کاهش يابد و متعاقبا منفعت عمومي دارد را در برگيرد. خدمات شهري طيف وسيعي از خدمات را در بر ميگيرد که هر کدام نياز خاصي از شهروندان را براي زندگي مطلوب در محيط مصنوع را برآورده مينمايند. يکي از ارکان کالبدي در سلسله مراتب چارت تشکيلاتي شهرداريهاي کشور، حوزه معاونت خدمات شهري است که به توجه به جمعيت و وسعت هر بخش عمده اي از وظايفي را که قانون برعهده شهرداري گذاشته است انجام ميدهند. فعاليت هاي اين حوضه تقريبي ۶۵/ از کل وظايف شهرداراي ها محسوب مي گردد.کتابخانه نهادي اجتماعي است که باذخيره سازي، حفاظت واشاعه پيشينه مکتوب، ديداري وشنيداري و الکترونيکي با استفاده از خدمت کارکنان آموزش ديده درخدمت تعليم و تربيت و توسعه سياسي، اقتصادي، اجتماعي، علمي و فرهنگي است.از نظر فيزيکي کتابخانه مکاني است براي حفظ و نگهداري آثار مکتوب و غير مکتوب که طي تاريخ تمدن بشر به وجود آمده است که انواع منابع و مواد درآن به صورت سازماندهي شده حفظ و نگهداري مي شود. اما از نظر کارکردي و اجتماعي کتابخانه نهادي است اجتماعي که ساز و کار اصلي ذخيره سازي، حفاظت و اشاعه ي دانش و اطلاعات را فراهم مي سازد

فهرست کامل فصل اول مدیریت و مکانيابي پارکينگهاي شهری با مدل های مختلف

1-1 ) مدیریت شهري و چالش مکانیابی پارکینگهاي عمومی

1و1و1 چکیده 1
1و1و2 مقدمه 2
1و1و3 اهداف مقاله 3
1و1و4 فرآیند حل مساله 3
1و1و5 سابقه تحقیق 4
1و1و6 پارکینگ و اهمیت آن در سیستم حمل و نقل شهري 6
1و1و7 جایگاه پارکینگ در سیستم حمل و نقل شهري 6
1و1و8 مدیریت پارکینگ در حاشیه خیابانها 8
1و1و9 ایجاد پارکینگهاي بیرون خیابان 8
1و1و10 قیمت گذاري پارکینگ 8
1و1و11 پارکینگ و انواع آن 8
1و1و12 پارکینگ هاي یک طبقه 9
1و1و13 پارکینگهاي زیرزمینی 9
1و1و14 پارکینگهاي چند طبقه 10
1و1و15 نحوه برآورد میزان کمبود پارکینگهاي عمومی در هر ناحیه ترافیکی 11
1و1و16 محاسبه میزان عرضه پارکینگدر هر ناحیه ترافیکی 11
1و1و17 نحوه برآورد میزان تقاضاي پارکینگ در هر ناحیه ترافیکی 12
1و1و18 پارکینگهاي طبقاتی 15
1و1و19 پارامترهاي مؤثر در مکانیابی پارکینگهاي طبقاتی 16
1و1و20 آزاد سازي زمین براي احداث پارکینگ 16
1و1و21 ارزش بنا 18
1و1و22 عوامل ترافیکی 18
1و1و23 نزدیکی پارکینگ به مراکز جذب سفر 20
1و1و24 نتیجه گیري و پیشنهادات 21
1و1و25 نتیجه گیري و پیشنهادات 23
1و1و26 پیشنهادات 24
1و1و27 مراجع 25

1-2 ) اصول و ضوابط پیشنهادياحداث پارکینگهاي مشاعی در محلات

1و2و1 چکیده 27
1و2و2 مقدمه 28
1و2و3 تعریف 28
1و2و4 تفاوت پارکینگهاي محلی با پارکینگهاي عمومی 29
1و2و5 ضرورت تأمین پارکینگهاي محله اي 29
1و2و6 اصول و چارچوبهاي اجرایی پارکینگهاي محلی 30
1و2و7 ضوابط مکان یابی 31
1و2و8 ضوابط تعداد طبقات و نحوه استقرار عملکردها 32
1و2و9 ضوابط سطوح اشغال مجاز 33
1و2و10 ضوابط معماري و منظر شهري 34
1و2و11 جمع بندي 34
1و2و12 منابع و مآخذ 36

1-3 ) کاربرد تکنیک تصمیم گیری تاپسیس در مکان یابی پارکینگ های مکانیزه شهری (مطالعه موردی منطقه 8 تهران )

1و3و1 چکیده 37
1و3و2 مقدمه 37
1و3و3 تعریف مساله 38
1و3و4 متدولوژی پیشنهادی 40
1و3و5 مطالعه موردی 43
1و3و6 نتیجه گیری 46
1و3و7 مراجع 47

1-4 ) ارائه يک مدل کمي براي مکان يابي پارکينگ هاي غيرحاشيه اي بر روي شبکه حمل ونقل شهري

1و4و1 چکیده 49
1و4و2 مقدمه 50
1و4و3 ادبیات تحقیق 50
1و4و4 تعريف مسئله و مدل سازي 52
1و4و5 توابع هدف 53
1و4و6 کمينه کردن هزينه ها 54
1و4و7 مدل پيشنهادي 55
1و4و8 مطالعه موردي (منطقه مرکزي شهر اصفهان) 56
1و4و9 جمع آوري اطلاعات مورد نياز 57
1و4و10 نقاط تقاضا 57
1و4و11 نقاط کانديد و پارکينگ هاي موجود 58
1و4و12 اجرا و حل مدل پيشنهادي 59
1و4و13 روش – ε محدوديت 60
1و4و14 نتيجه گيري و پيشنهادات 61
1و4و15 منابع و مآخذ 62

1-5 ) ارائه يک مدل کمي براي مکان يابي پارکينگ هاي غيرحاشيه اي بر روي شبکه حمل ونقل شهري

1و5و1 چکیده 64
1و5و2 مقدمه 65
1و5و3 ادبیات تحقیق 65
1و5و4 تعريف مسئله و مدل سازي 67
1و5و5 نماد گذاري 68
1و5و6 توابع هدف 68
1و5و7 کمينه کردن هزينه ها 69
1و5و8 مدل پيشنهادي 70
1و5و9 مطالعه موردي (منطقه مرکزي شهر اصفهان) 71
1و5و10 جمع آوري اطلاعات مورد نياز 72
1و5و11 نقاط تقاضا 72
1و5و12 نقاط کانديد و پارکينگ هاي موجود 73
1و5و13 اجرا و حل مدل پيشنهادي 74
1و5و14 روش – ε محدوديت 75
1و5و15 نتيجه گيري و پيشنهادات 76
1و5و16 منابع و مآخذ 77

1-6 ) ارزیابی معیارهای مکان یابی پارکینگ، با رویکرد توسعه پایدار شهری)مطالعه موردی: شهر اردبیل(

1و6و1 چکیده 79
1و6و2 مقدمه 79
1و6و3 بیان مساله 80
1و6و4 معرفی حوزه مطالعاتی 80
1و6و5 تعاریف و مبانی نظري 81
1و6و6 مكان یابی پاركینگ هاي مورد نیاز در حوزه مطالعاتی 82
1و6و7 معیار هاي موثر در مكان یابی 82
1و6و8 وزن دهی معیار ها 83
1و6و9 نتایج محاسباتی 85
1و6و10 تجزیه و تحلیل حساسیت خروجی با روش AHP 90
1و6و11 نتیجه گیري 90
1و6و12 مراجع 91

1-7 ) دستور حلي، براي مسئله مكانيابي پاركينگ در شبكه هاي شهري

چکیده 106
مقدمه 108
1و7و1 کلیات 111
1و7و1و1 طرح مساله و ضرورت طرح 112
1و7و1و2 فرآيند حل مساله 115
1و7و1و3 فرضيات تحقيق 117
1و7و2 انواع تسهيلات پاركينگ و مديريت آنها 118
1و7و2و1 بررسي انواع پاركينگ 119
1و7و2و2 پاركينگ حاشيه اي 120
1و7و2و3 پاركينگ غيرحاشيه اي 120
1و7و2و4 اثرات منفي پارك هاي حاشيه اي 123
1و7و2و5 اثر در بروز سوانح و تصادفات 123
1و7و2و6 كاهش ظرفيت معابر و تقاطع ها 124
1و7و2و7 آلودگي هوا 124
1و7و2و8 آلودگي صوتي 124
1و7و2و9 استراتژي هاي مديريت پاركينگ حاشيه اي 125
1و7و2و10 اعمال ممنوعيت پارك 125
1و7و2و11 محدود نمودن زمان پارك 125
1و7و2و12 استراتژي هايي كه تنها براي برخي از استفاده كنندگان، پارك را مجاز مي شمرد 126
1و7و2و13 امكان استفاده از محلهاي پارك توسط وسايل نقليه پرسرنشين (HOV) 126
1و7و2و14 امكان استفاده از محلهاي پارك توسط ساكنين محلي 126
1و7و2و15 امكان پارك براي تخليه و بارگيري 126
1و7و2و16 محاسبه ميزان عرضه پاركينگ در هر ناحيه ترافيكي 127
1و7و2و17 نحوه برآورد ميزان تقاضاي پاركينگ در هر ناحيه ترافيكي 129
1و7و2و18 پاركينگهاي طبقاتي 134
1و7و2و19 پارامترهاي مؤثر در مكان يابي پاركينگهاي طبقاتي 135
1و7و2و20 آزادسازي زمين براي احداث پاركينگ 136
1و7و2و21 ارزش زمين 136
1و7و2و22 ارزش بنا 138
1و7و2و23 عوامل ترافيكي 139
1و7و2و24 نزديكي پاركينگ به مراكز جذب سفر 142
1و7و2و25 جمع بندي 143
1و7و3 مروري بر مطالعات انجام شده در رابطه با مد لهاي مكان يابي 144
1و7و3و1 مقدمه 145
1و7و3و2 بررسي عوامل تاٌثيرگذار اصلي بر روند مكان يابي ف ع اليت هاي مختلف در مطالعات پيشين 146
1و7و3و3 معيارهاي اقتصاد 146
1و7و3و4 هزينه حمل و نقل 147
1و7و3و5 اثرات متقابل بين فعاليت ها 147
1و7و3و6 ويژگيهاي مدل مكان يابي 148
1و7و3و7 گروه بندي مدلهاي مكان يابي 150
1و7و3و8 مدل هاي پيوسته 151
1و7و3و9 مدل وبر 151
1و7و3و10 مدل هاتر- شافر 153
1و7و3و11 مدل كافمن و پلاستريا 154
1و7و3و12 155
1و7و3و13 مدلهاي گسسته (مجزا) 157
1و7و3و14 مدل بالينسكي 157
1و7و3و15 مدل سا 158
1و7و3و16 مدل هنسن، وندن و كافمن 159
1و7و3و17 مدل ماركس و ليبمن 161
1و7و3و18 روش مسائل حمل و نقل 163
1و7و3و19 اهداف مدل هاي مكان يابي تسهيلات عمومي 166
1و7و3و20 اهداف پايه گذاري شده بر مبناي فاصله 166
1و7و3و21 اهداف پايه گذاري شده بر مبناي ايمني 167
1و7و3و22 اهداف پايه گذاري شده براساس ايجاد تعادل ظرفيتي بين تسهيلات عمومي 168
1و7و3و23 تخمين فاصله در مدلهاي مكان يابي 170
1و7و3و24 بررسي مطالعات انجام شده مكان يابي با استفاده از GIS 172
1و7و4 روشهاي وزندهي و تلفيق در آناليز مكانيابي با استفاده از GIS 176
1و7و4و1 روشهاي وزندهي 177
1و7و4و2 روشهاي رتبه اي 178
1و7و4و3 روش مجموع رتبه 178
1و7و4و4 روش معكوس رتبه 179
1و7و4و5 روش به توان رساندن رتبه 179
1و7و4و6 روش همبستگي آماري 180
1و7و4و7 روشهاي نسبتي 182
1و7و4و8 روش تخصيص امتياز 182
1و7و4و9 روش تخمين نسبت 183
1و7و4و10 روشهاي مقايسه دوتايي يا فرآيند تحليل سلسله مراتبي 183
1و7و4و11 روش تحليل سلسله مراتبي 9 درجه اي 184
1و7و4و12 روش تحليل سلسله مراتبي فازي 188
1و7و4و13 روش تحليل سلسله مراتبي 3 درجه اي 192
1و7و4و14 روش تحليل سلسله مراتبي ساختاري 194
1و7و4و15 مقايسه روشهاي وزندهي 196
1و7و4و16 مدلهاي تلفيق در آناليز مكانيابي 199
1و7و4و17 مدل منطق بولين 200
1و7و4و18 مدل همپوشاني شاخص 200
1و7و4و19 مدل منطق فازي 203
1و7و4و20 تابع عضويت S شكل 203
1و7و4و21 تابع عضويت J شكل 203
1و7و4و22 تابع عضويت خطي 204
1و7و4و23 تابع عضويت تعريف شده توسط كاربر 204
1و7و4و24 عملگر اشتراك فازي 206
1و7و4و25 عملگر اجتماع فازي 207
1و7و4و26 عملگر ضرب فازي 208
1و7و4و27 عملگر جمع فازي 209
1و7و4و28 عملگر فازي گاما 210
1و7و4و29 جمع بندي 211
1و7و5 مكانيابي پاركينگ براي شهر شيراز 212
1و7و5و1 انتخاب منطقه مطالعاتي براي مكانيابي پاركينگ 213
1و7و5و2 برآورد ميزان كمبود پاركينگ منطقه مورد مطالعه 217
1و7و5و3 آماده سازي و پردازش لايه ها 220
1و7و5و4 آماده سازي لايه فاصله از مراكز جاذب سفر 221
1و7و5و5 آماده سازي لايه ارزش ملك 227
1و7و5و6 آماده سازي لايه ترافيك 229
1و7و5و7 حذف كاربريهاي نامناسب 231
1و7و5و8 وزندهي به پارامترهاي مكانيابي پاركينگ 232
1و7و5و9 وزندهي پارامترها به روش همبستگي آماري 232
1و7و5و10 وزندهي پارامترها به روش تخصيص امتياز 233
1و7و5و11 وزندهي پارامترها به روش فرآيند تحليل سلسله مراتبي 234
1و7و5و12 وزندهي پارامترها به روش فرآيند تحليل سلسله مراتبي فازي 235
1و7و5و13 وزندهي پارامترها به روش فرآيند تحليل سلسله مراتبي 3 درجه اي 237
1و7و5و14 وزندهي پارامترها به روش فرآيند تحليل سلسله مراتبي ساختاري 238
1و7و5و15 توليد سناريوهاي مختلف مكانيابي پاركينگ 240
1و7و5و16 انتخاب سناريوي برتر 243
1و7و5و17 آناليز حساسيت سناريوها 247
1و7و5و18 انتخاب مكانهاي مناسب براي پاركينگ در ناحيه مورد مطالعه 251
1و7و5و19 جمع بندي 255
1و7و6 نتيجه گيري و پيشنهادات 257
1و7و6و1 جمع بندي 258
1و7و6و2 نتايج تحقيق 261
1و7و6و3 پيشنهادات 263
1و7و7 مراجع 264
1و7و8 پیوست 269

1-8 ) کاربرد تکنیک تصمیم گیری تاپسیس در مکان یابی پارکینگ های مکانیزه شهری (مطالعه موردی منطقه 8 تهران )

1و8و1 چکیده 277
1و8و2 مقدمه 277
1و8و3 تعریف مساله 278
1و8و4 متدولوژی پیشنهادی 280
1و8و5 مطالعه موردی 283
1و8و6 نتیجه گیری 286
1و8و7 مراجع 287

1-9 ) اولویت مکان سنجی پارکینگ هاي عمومی با استفاده از روش AHP در شهر اقلید

1و9و1 چکیده 289
1و9و2 مقدمه 290
1و9و3 پارکينگ عمومي 291
1و9و4 خدمات شهري 291
1و9و5 تحليل فضايي 292
1و9و6 ساماندهي 293
1و9و7 ساماندهي فضايي 293
1و9و8 مدل احتمالي بيزين 293
1و9و9 مدل وزن دهي به معيارها 294
1و9و10 ايجاد ماتريس مقايسه دوتايي 298
1و9و11 محاسبه ميانگين هندسي 299
1و9و12 استخراج اولويت يا محاسبه وزن نسبي 300
1و9و13 بررسي سازگاري قضاوت ها 301
1و9و14 بررسي پارکينگ شهراقليد در وضع موجود 302
1و9و15 تعيين اولويتهاي مکاني توسعه پارکينگ در شهر اقليد در سطح محلات شهر 302
1و9و16 مکان يابي پارکينگ شهراقليد با استفاده ازمدل AHP 303
1و9و17 موقعيت جغرافيايي شهر اقليد 304
1و9و18 ارزيابي کيفي اراضي شهري، شهراقليد جهت مکان يابي پارکينگ 306
1و9و19 تعيين ضريب اهميت معيارها و زير معيارها 307
1و9و20 تعيين ضريب اهميت گزينه ها 308
1و9و21 نتیجه گیری و پیشنهادات 312
1و9و22 منابع و ماخذ 314

1-10 ) ارائه الگوی بهینه مکانیابی پارکینگ با استفاده از مدل تحلیل سلسله مراتبی و سامانه اطلاعات مکانی فازی )منطقه مورد مطالعه: بابلسر(

1و10و1 چکیده 317
1و10و2 مقدمه 317
1و10و3 پیشینه تحقیق 318
1و10و4 ضرورت انجام تحقیق 319
1و10و5 هدف تحقیق 319
1و10و6 انتخاب منطقه مطالعاتی برای مکانیابی پارکینگ 320
1و10و7 روش تحقیق 320
1و10و8 معیارهای موثر در مکانیابی پارکینگ 321
1و10و9 آماده سازی لایه ها 322
1و10و10 وزندهی به معیارها 326
1و10و11 روش مقایسه دوتایی یا فرآیند تحلیل سلسله مراتبیAHP 327
1و10و12 تلفیق لایه ها 330
1و10و13 جمع بندی و نتیجه گیری 332
1و10و14 مراجع 334

1-11 ) به کارگیری روش AHP در مکان یابی پارکینگ ها در سطح شهر های متوسط (مطالعه موردی شهر اردبیل )

1و11و1 چکیده 335
1و11و2 مقدمه 336
1و11و3 تعریف مساله و اهداف تحقیق 337
1و11و4 مکان یابی پارکینگ های مورد نیاز در منطقه ای از شهر اردبیل 337
1و11و5 معیارهای موثر در مکان یابی مورد مطالعه 337
1و11و6 وزن دهی به معیارها 339
1و11و7 نتایج محاسباتی 342
1و11و8 تجزیه و تحلیل حساسیت خروجی با روش AHP 347
1و11و9 نتیجه گیری 347
1و11و10 پیشنهادات 348
1و11و11 مراجع 349

i

ارجاع دهی و رفرنس نویسی

تمام مطالب این بسته مطابق با استاندارد های دانشگاههای وزارت علوم ایران رفرنس دهی شده اند و هیچ قسمتی از بسته وجود ندارد که بدون منبع باشد.

نگارش گروهی

در نگارش و جمع آوری این بسته آموزشی کارشناسان مربوطه ما را همراهی کرده اند.کار گروهی بستر بهتری برای پژوهش فراهم میکند.

<

معرفی منبع برای ادامه پژوهش

در این بسته بیش از 1000 مقاله و منبع در این زمینه معرفی شده است که می توان از آنها برای ادامه مسیر پژوهشی استفاده کرد.

Z

پاسخ به سوالات و پشتیبانی علمی

در قسمت دیدگاه ها  اماده پاسخگویی به سوالات احتمالی شما در حد توان علمی خود هستیم.در صورت نیاز شماره تماس برای ارتباط با محققین برای شما ارسال می گردد.

بخش هایی از فصل دوم بهینه یابی پارکینگ های طبقاتی

در کشورهای در حال توسعه با ورود به عصر جدید و ماشینی و رواج استفاده از خودرو در مناطق شهری، مشکلات عدیده ای در سطوح مختلف شهری به وجود آمده است که در زمینه حمل و نقل می توان به عدم گنجایش شبکه های شهری برای خودروهای موجود، افزایش آلودگی، ترافیک، افزایش سوانح تصادفات و نبود فضاهای پارکینگ در سطوح مختلف اشاره نمود. مدیریت و هدایت جابجایی انسان و کالا در سطح معابر یک شهر، با هدف افزایش سرعت، امنیت و کاهش هزینه حمل و نقل مهمترین هدف ایجاد سیستمهای حمل و نقل شهری بوده و کارکرد این سیستم وابسته به وجود زیرساختهای لازم و نیز قرارگیری مناسب اجزا مختلف آن و هماهنگی این اجزا با یکدیگر است. یکی از مهمترین زیر ساختهای سیستم حمل و نقل، پارکینگهای عمومی هستند که نقش عمده ای در کاهش پارك حاشیه ای و روانی ترافیک ایفا می کنند. در واقع پارکینگ، بخشی از اراضی شهری است که جهت توقف وسائط نقلیه در نظر گرفته شده است. پارکینگهای عمومی بعنوان یکی از اجزای مهم یک سیستم حمل و نقل شهری مدرن، وظیفه فراهم آوردن سطوحی، برای خارج کردن ترافیک ساکن از سیستم ارتباط شهری و در نتیجه کاهش شلوغی مرکز شهر را بر عهده دارند. نامناسب بودن محل پارکینگها و پراکندگی غیراصولی آنها باعث می شود که پارکینگها کارایی خود را از دست داده و باعث افزایش ترافیک شوند که این امر می تواند پیامدهایی چون افزایش تصادفات، افزایش مصرف سوخت، افزایش آلودگی هوا و آلودگی صوتی را به دنبال داشته باشد.

فهرست کامل فصل دوم بهینه یابی پارکینگ های طبقاتی

2-1) بهینه یابی پارکینگ های طبقاتی با استفاده از مدل تحلیل سلسله مراتبی فازی (FAHP ) مطالعه موردی: نواحی 1و 2و 5 منطقه یک کلانشهر اهواز

2و1و1 چکیده 350
2و1و2 مقدمه 351
2و1و3 پیشینه تحقیق 351
2و1و4 منطقه مورد مطالعه 353
2و1و5 معرفی منطقه یک شهر اهواز 353
2و1و6 مواد و روش ها 355
2و1و7 معیارهای موثر در مکان یابی پارکینگ 356
2و1و8 روش مورد استفاده 357
2و1و9 روش تحلیل سلسله مراتبی فازی 357
2و1و10 مراحل روش تحلیل سلسله مراتبی فازی 358
2و1و11 آماده سازی لایه ها 360
2و1و12 همپوشانی لایه ها 364
2و1و13 بحث و نتیجه گیری 364
2و1و14 منابع 365

2-2) تعیین مکان بهینه پاركینگ طبقاتي با استفاده از الگوریتم فازی و مدل AHP مطالعه موردی منطقه 5 شهرداری تهران

2و2و1 چکیده 368
2و2و2 طرح مسئله 369
2و2و3 سوال 369
2و2و4 فرضیه 369
2و2و5 اهمیت و ضرورت 369
2و2و6 اهداف 370
2و2و7 روش تحقیق 370
2و2و8 منطقه مورد مطالعه 370
2و2و9 معرفي شاخص ها و معیارهای پژوهش 371
2و2و10 یافته های پژوهش 373
2و2و11 اولویت بندی معیارهانسبت به یکدیگر و تلفیق لایه ها 373
2و2و12 نتیجه نهایي و جمع بندی 374
2و2و13 منابع و مآخذ 376

2-3) اصول و مبانی مکان یابی پارکینگ های طبقاتی

2و3و1 چکیده 377
2و3و2 مقدمه 378
2و3و3 مکان یابی در برنامه ریزی کاربری اراضی شهری 378
2و3و4 پارکینگ و اهمیت آن در سیستم حمل و نقل شهری 378
2و3و5 جایگاه پارکینگ در سیستم حمل و نقل شهری 379
2و3و6 محاسبه میزان عرضه پارکینگ در هر ناحیه ترافیکی 379
2و3و7 نحوه برآورد میزان تقاضای پارکینگ در هر ناحیه ترافیکی 380
2و3و8 پارکینگ طبقاتی 381
2و3و9 پارامترهای موثر در مکان یابی پارکینگ های طبقاتی 381
2و3و10 آزاد سازی زمین برای احداث پارکینگ 381
2و3و11 عوامل ترافیکی 382
2و3و12 نزدیکی پارکینگ به مراکز جذب سفر 382
2و3و13 ضوابط مکان یابی 382
2و3و14 نتیجه گیری 385
2و3و15 مراجع 386

2-4) ارزیابی و مکان یابی پارکینگ های طبقاتی به روش تحلیل سلسله مراتبیAHP نمونه موردی : منطقه 8 شهرداری تبریز

2و4و1 چکیده 387
2و4و2 مقدمه 388
2و4و3 مروری بر ادبیات موضوع 389
2و4و4 روش اجرا 390
2و4و5 انتخاب منطقه مورد مطالعه برای مکان یابی پارکینگ 391
2و4و6 تعیین فاکتورهای موثر در مکان یابی 392
2و4و7 جمعیت 392
2و4و8 فاصله از مراکز جاذب سفر 392
2و4و9 دسترسی 392
2و4و10 ترافیک 393
2و4و11 سازگاری 393
2و4و12 سایر شاخص های تاثیر گذار 393
2و4و13 وضعیت جمعیتی کاربری و حمل و نقلی منطقه تاریخی- فرهنگی(منطقه مرکزی ) تبریز 393
2و4و14 وزن دهی به معیارها و زیر معیارها 395
2و4و15 روش مقایسه دو تایی یا تحلیل سلسله مراتبی (Analytical Hierarchy process: AHP) 395
2و4و16 ایجاد ماتریس مقایسه دوتایی 396
2و4و17 محاسبه وزن معیارها 399
2و4و18 بررسی میزان ناسازگاری معیارها 400
2و4و19 تلفیق لایه های مکان یابی 400
2و4و20 نتیجه گیری و پیشنهادات 401
2و4و21 منابع 401

2-5) ارزیابی معیارهای مکان یابی پارکینگ، با رویکرد توسعه پایدار شهری (مطالعه موردی: شهر اردبیل)

2و5و1 چکیده 403
2و5و2 مقدمه 403
2و5و3 بیان مساله 404
2و5و4 معرفی حوزه مطالعاتی 404
2و5و5 تعاریف و مبانی نظري 405
2و5و6 مكان یابی پاركینگ هاي مورد نیاز در حوزه مطالعاتی 406
2و5و7 معیار هاي موثر در مكان یابی 406
2و5و8 وزن دهی معیار ها 407
2و5و9 نتایج محاسباتی 409
2و5و10 تجزیه و تحلیل حساسیت خروجی با روشAHP 414
2و5و11 نتیجه گیری 414
2و5و12 منابع 415

تعداد صفحه بسته آموزشی

تعداد منابع معرفی شده برای ادامه کار

تعداد پشتیبانان مخصوص این فایل

قسمت هایی از فصل سوم مکان یابی بهینه پارکینگ های شهری با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی با مدل های مختلف

در کشورهاي در حال توسعه با ورود به عصر جدید و ماشینیسم و رواج اسـتفاده از خـودرو در منـاطق ها شهري این کشور ، مشکلات عدیده اي در سطوح مختلف شـهري بـه وجـود آمـده اسـت که در زمینه ي حمل و نقـل مـی تـوان بـه: عـدم گنجـایش شـبکه هـاي شـهري بـراي خودروهاي موجود، افزایش آلودگی، ترافیک، افـزایش سـوانح تصـادفات و نبـود فضـاهاي پارکینـگ در سطوح مختلف و… اشاره نمود. در واقع پارکینگ، بخشی از اراضی شهري است که جهت توقف وسائط نقلیه در نظر گرفته شده است عـلاوه بـر کمبـود فضـاهاي پارکینگ در بخش هاي پر تردد شهري از جمله بخش تجاري شهر، در محلات و واحدهاي همسـایگی نیز، نبود فضاي پارکینگ عمومی مسئله ي خاصی محسوب می شود. بـه دلیـل عرض کم معابر محلی عمدتاً وسایل نقلیه اي که در طول معابر پارك می شوند مشکلات عدیـده اي را در عبور و مرور محله اي ایجاد می کنند و نظم محلی را مختل می سازند

فهرست کامل فصل سوم مکان یابی بهینه پارکینگ های شهری با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی با مدل های مختلف

3-1 ) مکان یابی پارکینگ با استفاده از روش تصمیم گیری چند معیاره ANP و سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)

3و1و1 چکیده 416
3و1و2 مقدمه 417
3و1و3 بیان مساله 417
3و1و4 مبانی نظری 419
3و1و5 حمل نقل و ترافیک شهری 419
3و1و6 مکان یابی 419
3و1و7 پارکینگ و مکان یابی آن 419
3و1و8 ارزشیابی چند معیاره و فرایند تحلیل شبکه ای ANP 420
3و1و9 تصمیم گیری چند معیاره MCDM 420
3و1و10 فرایند تحلیل شبکه ای ANP 421
3و1و11 ساختار مدل ANP 422
3و1و12 محاسبه وزن و اولویت گزینه ها 423
3و1و13 اهداف تحقیق 425
3و1و14 پرسش های تحقیق 425
3و1و15 روش تحقیق 425
3و1و16 مطالعه موردی 425
3و1و17 روش برخورد با مساله و یافته های تحقیق 425
3و1و18 نتیجه گیری 430
3و1و19 منابع 431

3-2 ) تحلیل ایمنی معابر شهری با تاکید بر نقش مکان گزینی بهینه پارکینگ ها با رویکرد AHP-GIS در کاهش حوادث ترافیکی(منطقه 6 شهرداری تهران)

3و2و1 چکیده 433
3و2و2 مقدمه 434
3و2و3 روش تحقیق 435
3و2و4 منطقه مورد مطالعه 436
3و2و5 چارچوب نظری 438
3و2و6 پیشینه پژوهش 438
3و2و7 فرایند تصمیم گیری چند معیاره 439
3و2و8 تکنیک تاپسیس 440
3و2و9 کمی نمودن وبی مقیاس سازی ماتریس تصمیم گیری 441
3و2و10 به دست آوردن ماتریس بی مقیاس موزون Vij 441
3و2و11 تعیین راه حل ایده آل مثبت وراه حل ایده آل منفی 441
3و2و12 به دست آوردن میزان فاصله هر گزینه تا ایده آل های مثبت ومنفی 441
3و2و13 تعیین نزدیکی نسبی(ci) یک گزینه به راه حل ایده آل 442
3و2و14 رتبه بندی گزینه ها 442
3و2و15 مواد وروش ها 442
3و2و16 معیارهای موثر در مکان یابی پارکینگ ایمن 442
3و2و17 روش وزندهی فرایند تحلیل سلسله مراتبی AHP 443
3و2و18 مرحله عملیاتی تکنیک تاپسیس 444
3و2و19 نتیجه گیری و پیشنهادات 448
3و2و20 منابع وماخذ 449

3-3 ) شناسایی اجزای اطلاعاتی پایگاه های داده جغرافیایی برای مطالعات حمل و نقل شهری

3و3و1 چکیده 451
3و3و2 مقدمه 452
3و3و3 مبانی نظری پژوهش 453
3و3و4 پیشینه پژوهش 453
3و3و5 روش پژوهش 454
3و3و6 تجزیه و تحلیل 454
3و3و7 نتیجه گیری 458
3و3و8 مراجع 459

3-4 ) مکانیابی پارکینگ شهر دهدشت با استفاده از GIS و مدل تحلیل شبکهAHP

3و4و1 چکیده 462
3و4و2 مقدمه 463
3و4و3 بیان مساله 463
3و4و4 پیشینه ي تحقیق 464
3و4و5 فرضیات تحقیق 465
3و4و6 اهداف تحقیق 465
3و4و7 روش انجام تحقیق 465
3و4و8 روش و ابزار گردآوري اطلاعات 465
3و4و9 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 466
3و4و10 فرایند عملیاتی و محاسباتی در مدل تحلیل شبکه 466
3و4و11 روش هاي وزن دهی و مکان یابی در GIS 466
3و4و12 موقعیت جغرافیایی شهر دهدشت 469
3و4و13 نتایج تحقیق وجمع بندي 473
3و4و14 پیشنهادات 475
3و4و15 منابع و ماخذ 477

3-5 ) مکانیابی موقعیت بهینه ي پارکینگ هاي طبقاتی با استفاده از مدل VIKOR در GIS( منطقه 8 شهرداري تهران)

3و5و1 چکیده 480
3و5و2 مقدمه 481
3و5و3 روش تحقیق 482
3و5و4 روش VIKOR 482
3و5و5 محدوده مورد مطالعه 485
3و5و6 یافته هاي تحقیق و تجزیه و تحلیل 486
3و5و7 مرحله عملیاتی تکینیک VIKOR 486
3و5و8 تجزیه و تحلیل 489
3و5و9 منابع و مآخذ 490

3-6 ) مکان یابی بهینه پارکینگ هاي عمومی در بافت مرکزي شهر اصفهان به کمک روش AHP در محیط GIS

3و6و1 چکیده 491
3و6و2 مقدمه 492
3و6و3 تعریف مساله 493
3و6و4 اهداف تحقیق 43
3و6و5 معرفی منطقه مورد مطالعه 494
3و6و6 روش تحقیق 495
3و6و7 داده های مورد استفاده 495
3و6و8 روند تحقیق 495
3و6و9 معیارهای موثر در مکان یابی پارکینگ 495
3و6و10 تعیین وزن معیارها 497
3و6و11 تهیه لایه هاي اطلاعاتی در محیط GIS 498
3و6و12 روش هاي ترکیب لایه ها در محیط GIS 500
3و6و13 روش بولین 500
3و6و14 روش همپوشانی وزن دار 502
3و6و15 انتخاب نقاط کاندید و اولویت بندي آن ها 502
3و6و16 نتیجه گیري 504
3و6و17 ارائه پیشنهادات 507
3و6و18 منابع 508

3-7 ) مکانیابی پارکینگ عمومی با استفاده از GIS و AHP مطالعه موردی: محدوده مرکزی شهر یاسوج

3و7و1 چکیده 510
3و7و2 مقدمه 511
3و7و3 تعاریف و مفاهیم 512
3و7و4 پارکینگ 512
3و7و5 انواع پارکینگ 512
3و7و6 پارکینگ های محله ایی و پارکینگ های طبقاتی 512
3و7و7 پیشینه تحقیق 513
3و7و8 از جمله تحقیقاتی که در زمینه مکانیابی پارکینگ در جهان و در ایران انجام شده 515
3و7و9 روش تحقیق 515
3و7و10 روش گردآوری اطلاعات مکانی و توصیفی مورد نیاز 516
3و7و11 شناسایی معیارها 516
3و7و12 مراکز جذب سفر 517
3و7و13 نزدیکی به خیابانها)سطح دسترسی( 518
3و7و14 جمعیت 518
3و7و15 مکانیابی بهینه پارکینگهای عمومی با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی 518
3و7و16 ایجاد ماتریس مقایسه دوتایی 519
3و7و17 محاسبه وزن های معیارها 519
3و7و18 تخمین نسبت توافق 520
3و7و19 محدوده مورد مطالعه 522
3و7و20 نتیجه گیری 524
3و7و21 جمع بندی و پیشنهادات 524
3و7و22 منابع 525

3-8 ) مدیریت و مکان یابی پارکینگ به کمک سامانه اطلاعات جغرافیایی

3و8و1 چکیده 528
3و8و2 مقدمه 528
3و8و3 مکان یابی پارکینگ 528
3و8و4 روش های مکان یابی پارکینگ 529
3و8و5 روش شناسی مدیریت پارکینگ با GIS 529
3و8و6 معیار کمی 530
3و8و7 بررسی منطقه مورد مطالعه 530
3و8و8 تعیین محدوده مورد مطالعه پارکینگ 531
3و8و9 مروری بر مطالعات عرضه پارکینگ 533
3و8و10 برآورد عرضه پارکینگ 533
3و8و11 GIS و تخمین عرضه پارکینگ 535
3و8و12 مروری بر مطالعات تقاضای پارکینگ 537
3و8و13 براورد تقاضای پارکینگ در سال هدف 540
3و8و14 پیشنهاد شاخص استاندارد سهمیه پارکینگ 542
3و8و15 GIS و توزیع مکانی تقاضای پارک 543
3و8و16 مطالعه سایر عوامل تاثیر گذار بر عرضه و تقاضای پارک 544
3و8و17 تاثیر جمعیت 544
3و8و18 مدت پارک 545
3و8و19 کاربری زمین 545
3و8و20 دسترسی 546
3و8و21 عوامل تاثیر گذار بر مدیریت پارکینگ (خصوصیات پارکینگ) 547
3و8و22 برآورد تعداد فضای پارک مورد نیاز 547
3و8و23 معیار کیفی (یا معیار جغرافیایی) 548
3و8و24 معیار سازگاری 548
3و8و25 همجواری های ناسازگار 548
3و8و26 همجواری های سازگار 549
3و8و27 معیار ظرفیت 550
3و8و28 معیار مطلوبیت 551
3و8و29 هزینه های مهیا کردن یک فضای پارک 552
3و8و30 به دست آوردن راه حلهای ممکن برای پارکینگ 553
3و8و31 نتیجه گیری 554
3و8و32 پیشنهادات GIS جهت مدیریت پارکینگ 555
3و8و33 فهرست منابع 557

3-9 ) مکان یابی پهنه های مناسب احداث پارکینگ های عمومی شهری با استفاده از GIS فازی (مطالعه موردی : حوزه میانی غربی شهر مشهد )

3و9و1 چکیده 560
3و9و2 مقدمه 560
3و9و3 منطقه مورد مطالعه 561
3و9و4 روش کلی مورد استفاده در مکان یابی 562
3و9و5 معیارهای موثر در مکان یابی پارکینگ 563
3و9و6 وزن دهی به معیارها 563
3و9و7 آماده سازی لایه ها 565
3و9و8 ارزش گذاری و تلفیق نهایی معیارها 565
3و9و9 جمع بندی و نتیجه گیری 568
3و9و10 پیشنهادها 568
3و9و11 منابع و ماخذ 569

3-10 ) مکان یابی بهینه پارکینگ های شهری با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی ) مطالعه موردی شهر مریوان–استان کردستان)

3و10و1 چکیده 570
3و10و2 مقدمه 570
3و10و3 روش مطالعه و تحلیل یافته ها 572
3و10و4 GIS و کاربرد آن در مکان یابی کاربری های شهری 572
3و10و5 مراحل مکان یابی در GIS 572
3و10و6 شناخت 572
3و10و7 تعیین معیارهای موثر و داده های مورد نیاز 572
3و10و8 بررسی ویژگیهای محدوده مطالعاتی 572
3و10و9 تعیین اوزان معیارها، زیر معیارها و کلاسهای مناسبت آنها 572
3و10و10 جمع آوری داده های مورد نیاز 573
3و10و11 آماده سازی داده ها 573
3و10و12 تهیه نقشه های فاکتور از داده ها 573
3و10و13 تلفیق فاکتورها 573
3و10و14 تهیه و نمایش خروجی 573
3و10و15 فرآیند تحلیل سلسله مراتبی 574
3و10و16 مطالعه موردی 574
3و10و17 موقعیت جغرافیایی 574
3و10و18 ویژگی های جمعیتی 575
3و10و19 پارکینگ های موجود 575
3و10و20 شاخص های مورد استفاده در این پژوهش 576
3و10و21 فاصله پیاده روی تا پارکینگ 577
3و10و22 دسترسی بر اساس عرض معابر 579
3و10و23 قیمت زمین 580
3و10و24 سازگاری کاربری ها 581
3و10و25 تقاضای پارکینگ 582
3و10و26 تراکم ساختمانی 583
3و10و27 عرضه پارکینگ 584
3و10و28 جمعیت 585
3و10و29 مقایسه معیار ها با تحلیل سلسه مراتبی 586
3و10و30 ایجاد ماتریس مقایسه دوتایی 587
3و10و31 محاسبه وزن های معیار 588
3و10و32 تخمین نسبت توافق 588
3و10و33 مکانیابی بهینه پارکینگهای پیشنهادی 589
3و10و34 بحث و نتایج 591
3و10و35 نتایج 591
3و10و36 پیشنهادات 592
3و10و37 منابع 593

3-11 ) مدیریت تقاضای پاروینگ با استفاده از GISو تکنیک TOPSIS در منطقه مرکزی تبریز

3و11و1 چکیده 595
3و11و2 مقدمه 596
3و11و3 تعریف مساله و اهداف تحقیق 596
3و11و4 فرضیه های تحقیق 598
3و11و5 روش گرداوری اطلاعات 598
3و11و6 مواد و روش ها 599
3و11و7 محدوده مورد مطالعه 599
3و11و8 تجزیه و تحلیل موضوع 600
3و11و9 تکنیک تاپسیس 600
3و11و10 مزایای تکنیک تاپسیس 601
3و11و11 اجرای روش تاپسیس 601
3و11و12 نتایج 603
3و11و13 بحث و نتیجه گیری 607
3و11و14 منابع 608

3-12 ) ارائه ی الگوی بهینه مکان یابی پارکینگ با استفاده از GIS و روش AHP (نمونه موردی : ناحیه 15 ترافیکی مشهد مقدس )

3و12و1 چکیده 609
3و12و2 مقدمه 610
3و12و3 اهداف تحقیق 610
3و12و4 روش تحقیق 611
3و12و5 محدوده ی مورد مطالعه 611
3و12و6 روش تحلیل سلسله مراتبی AHP 612
3و12و7 تعیین فاکتورهای موثر در مکان یابی پارکینگ 613
3و12و8 جمعیت 613
3و12و9 تراکم ساختمانی 614
3و12و10 سازگاری کاربری ها 615
3و12و11 فاصله پیاده روی تا پارکینگ 615
3و12و12 دسترسی بر اساس عرض معابر 616
3و12و13 قیمت زمین 616
3و12و14 مکان یابی بهینه پارکینگ با استفاده از AHPدر محیط GIS 617
3و12و15 نتیجه گیری 619
3و12و16 منابع 620

3-13 ) مکان یابی پارکینگ های عمومی با مدل AHP در محیط GIS (مطالعه موردی : منطقه 1 شهرداری اصفهان )

3و13و1 چکیده 622
3و13و2 مقدمه 622
3و13و3 متدولوژی 624
3و13و4 مکان یابی با استفاده از GIS 624
3و13و5 مدل تحلیل سلسله مراتبی 625
3و13و6 مراحل مکان یابی پارکینگ های عمومی با استفاده از مدل AHP در محیط GIS 625
3و13و7 ساختن نمودار سلسله مراتبی مسئله 625
3و13و8 آماده نمودن لایه های اطلاعاتی معیارها و زیر معیارها 624
3و13و9 انجام تحلیل های مکانی و استخراج لایه های اطلاعاتی از آنها 626
3و13و10 نتایج و پیشنهادات 628
3و13و11 نتایج 628
3و13و12 پیشنهادات 630
3و13و13 مراجع 630

3-14 ) مکان یابی پارکینگ خودورهای الکتریکی با در نظر گرفتن اطلاعات GIS و وسعت مناطق شهری

3و14و1 چکیده 632
3و14و2 مقدمه 632
3و14و3 تعریف مساله 633
3و14و4 تابع هدف 633
3و14و5 قیود تابع هدف 634
3و14و6 قیود پخش بار 634
3و14و7 قیود پارکینگ های V2G 634
3و14و8 محدودیت بارگذاری خط 634
3و14و9 پخش بار جاروب رفت و برگشت برای محاسبه مقدار شاخص ها 634
3و14و10 روش بهینه سازی 634
3و14و11 مطالعات عددی و نتایج حاصله 634
3و14و12 نتیجه گیری 363
3و14و13 مراجع 636

3-15 ) مکان یابی پارکینگ با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) و فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)

3و15و1 چکیده 638
3و15و2 مقدمه 639
3و15و3 پیشینه تحقیق 640
3و15و4 روش تحقیق 642
3و15و5 روش گرداوری اطلاعات مکانی و توصیفی مورد نیاز 643
3و15و6 مکان یابی بهینه پارکینگ ها با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی 644
3و15و7 ایجاد ماتریس مقایسه دو تایی 645
3و15و8 محاسبه وزن های معیارها 645
3و15و9 تخمین نسبت توافق 646
3و15و10 محدوده مورد مطالعه 647
3و15و11 نتیجه گیری و پیشنهادات 649
3و15و12 منابع 650

3-16 ) بررسی مشکلات ناشی از فقدان پارکینگ هاي عمومی در مدیریت شهري و نحوه مکان یابی آن در سطح شهري با استفاده از GIS

3و16و1 چکیده 651
3و16و2 مقدمه 651
3و16و3 روش و ابزار گردآوري اطلاعات 652
3و16و4 محدوده مورد مطالعه 652
3و16و5 شاخص هاي استفاده شده در مکان یابی پارکینگهاي محلهاي 652
3و16و6 مکان یابی بهینه پارکینگهاي محلهاي با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی 654
3و16و7 نتیجه گیري 655
3و16و8 منابع و مآخذ 656

3-17 ) ارایه مدل مکان یابی امکانات پارک سوار و حل آن با الگوریتم ژنتیک در محیط GIS

3و17و1 چکیده 657
3و17و2 مقدمه 657
3و17و3 هدف 657
3و17و4 اهمیت مکانیابی امکانات پارک سوار 658
3و17و5 مروری بر مطالعات گذشته 658
3و17و6 معیارهای موثر در مکانیابی امکانات پارک سوار 660
3و17و7 مکانیابی سایت های نامزد 660
3و17و8 تابع هدف 663
3و17و9 اجرای روش تحقیق 663
3و17و10 حوزه مورد مطالعه 663
3و17و11 سیستم حمل و نقل همگانی شهر مشهد 663
3و17و12 آماده سازی داده های ورودی مدل در GIS 664
3و17و13 حل تابع با استفاده از الگوریتم ژنتیک 664
3و17و14 جمع بندی و نتیجه گیری و پیشنهادات 665
3و17و15 نتایج 665
3و17و16 پیشنهادات 665
3و17و17 مراجع 665

3-18 ) مکانیابی پارکینگ های شهری به کمک روشهای ANP و AHP در GIS مطالعه موردی منطقه یک اصفهان

3و18و1 چکیده 670
3و18و2 مقدمه 671
3و18و3 منطقه مورد مطالعه 671
3و18و4 مواد و روش ها 672
3و18و5 روش تحلیل سلسله مراتبی AHP 672
3و18و6 نتایج 673
3و18و7 نتیجه گیری 675
3و18و8 منابع 675

قسمت هایی از فصل چهارم مطالعه موردی مکان يابي و ظرفيت سنجي پارکينگ هاي شهری

شهر نشینی شتابان و به تبع آن متنوع شدن نیازهای جدید شهروندان در کشورهای در حال توسعه از جمله کشور ما، به همراه مدیریت ضعیف، فقر برنامه ریزی و عدم اجرای صحیح برنامه ریزی های اصولی و مدرن موجب بروز مسایل و مشکلات بسیاری در شهرها گردیده است که یکی از مهم ترین این مسایل، مبحث برنامه ریزی جهت حمل و نقل سریع شهری می باشد، که به عنوان یکی از مهم ترین دغدغه های مدیریت شهری گردیده است. در این راستا مکان یابی و احداث پارکینگ های عمومی از مهم ترین برنامه ها بوده که در جهت رفاه و آسایش شهروندان و حل مشکلات شهرها انجام می شود.
پارکینگ پدیده تازه اى نیست و تاریخچه آن به زمان رومی ها باز می گردد که در جهت حل مشکل ترافیك ناشى از تردد وسایل نقلیه در پر ازدحام ترین مناطق شهرهاى بزرگ، محدودی تهایى در طول برخى از ساعات روز وضع شده بود. در حقیقت، مقررات مکتوب آنها که بی شباهت به مقررات امروزى نیست، در مورد انتظار و بارگیرى وضع شده بود. از سال 1903 میلادى به بعد در شهرهاى مختلف از جمله لندن، افزایش روزافزون اتومبیل چهره شهرها را دگرگون نمود، تا اینکه در نخستین روزهاى اتومبیل گرایى، تعداد وسایل نقلیه در مقایسه با شبکه راه ها قابل ملاحظه نبود و در نتیجه پارک وسایل نقلیه در طول راه به جریان ترافیك لطمه چندانى وارد نمی شود؛ ولى در دهه 1950 رشد مالکیت اتومبیل به رشد مالکیت پارکینگ دامن زد. این مشکلات در وهله اول در مراکز شهرها و سپس در مراکز شهرکها بروز کرد. به موازات آن، مشکلات پارکینگ به شهرکهاى واقع در حومه سرایت کرد و امروزه مراکز خرید محلى و خیابانهاى مسکونى را نیز در بر گرفته است

فهرست کامل فصل چهارم مطالعه موردی مکان يابي و ظرفيت سنجي پارکينگ هاي شهری

4-1 ) مکان یابی پارکینگ عمومی در بخش مرکزی شهرکرد با استفاده از مدل تحلیل سلسله مراتبی AHP

4و1و1 چکیده 676
4و1و2 مقدمه 676
4و1و3 مواد و روش ها 679
4و1و4 معرفی منطقه و جامعه ی آماری 679
4و1و5 مدلهای مورد استفاده 679
4و1و6 فرایند تحلیل سلسله مراتبیAHP 679
4و1و7 تجزیه وتحلیل اطلاعات 680
4و1و8 تعیین ضریب اهیت معیارها 681
4و1و9 تعیین ضریب اهمیت اولویت ها 681
4و1و10 نتایج 681
4و1و11 منابع 682

4-2 ) مطالعه وضعیت موجود و برآورد پارکینگ مورد نیاز شهر اهواز تا افق 1405 )مطالعه موردی؛ منطقه یک(

4و2و1 چکیده 684
4و2و2 مقدمه 686
4و2و3 روش انجام تحقیق 686
4و2و4 پیشینه تحقیق در ایران و جهان 687
4و2و5 پیشینه تحقیق در جهان 687
4و2و6 پیشینه تحقیق در ایران 687
4و2و7 مبانی نظری 689
4و2و8 مکان یابی 689
4و2و9 ترافیک 689
4و2و10 پارکینگ و انواع آن 689
4و2و11 فاکتورهای موثر در مکان یابی پارکینگ 689
4و2و12 قلمرو تحقیق (زمانی، مکانی، موضوعی( 690
4و2و13 یافته های تحقیق 691
4و2و14 روش تجزیه و تحلیل داده ها 691
4و2و15 متغییرهای پژوهش 692
4و2و16 مسافت مطلوب پیاده روی از محل پارک به مقصد و بالعکس) دسترسی( 692
4و2و17 وسعت و جمعیت ناحیه 692
4و2و18 تراکم جمعیت خالص 693
4و2و19 تراکم ناخالص جمعیت (تراکم نسبی) 693
4و2و20 بحث 693
4و2و21 ظرفیت و فضای پارکینگ موجود در محدوده مورد مطالعه 694
4و2و22 هدف سفر 694
4و2و23 تراکم ترافیک 695
4و2و24 برآورد تقاضای پارکینگ تا 1405 در منطقه یک شهرداری اهواز 696
4و2و25 برآورد تقاضای پارک در افق های پنج ساله در محدوده مرکزی شهر 696
4و2و26 تعیین میزان کمبود عرضه در مقابل تقاضا در افق های طرح 697
4و2و27 تجزیه و تحلیل عرضه و تقاضای پارکینگ در محدوده مرکزی شهر 698
4و2و28 تجزیه و تحلیل عرضه و تقاضای پارکینگ در محدوده پاداد شهر 699
4و2و29 تیجه گیری 699
4و2و30 پیشنهادها 701
4و2و31 منابع 703

4-3 ) ارزیابی پارکینگ های شهر لاهیجان

4و3و1 چکیده 705
4و3و2 مقدمه 705
4و3و3 معرفی و بررسی انواع پارکینگ 706
4و3و4 پارکینگ حاشیه اى 706
4و3و5 پارکینگ غیر حاشیه ای 707
4و3و6 پیشینه تحقیق 707
4و3و7 مفاهیم، دیدگاهها و مبانی نظری شهر و شهر کوچک 708
4و3و8 برنامه ریزی فضایی و مکانیابی 708
4و3و9 نظریه های برنامه ریزی فضایی شهری 708
4و3و10 پارکینگ و معیارهای مؤثر در مکان گزینی آن 709
4و3و11 محدوده مورد مطالعه 709
4و3و12 روش تحقیق 711
4و3و13 یافته های پژوهش 712
4و3و14 نتیجه گیری 717
4و3و15 منابع 717

4-4 ) تدوین شاخص های پارکینگ کاربری تجاری در مناطق شهری (نمونه موردی: منطقه 1 شهرداری رشت)

4و4و1 چکیده 719
4و4و2 مقدمه 719
4و4و3 روش تحقیق 719
4و4و4 ادبیات نظری پژوهش 719
4و4و5 تعریف پارکینگ 719
4و4و6 مکان یابی پارکینگ 720
4و4و7 عوامل موثر در تهیه طرح کاربردی پارکینگ 720
4و4و8 انواع پارکینگ 720
4و4و9 تدوین شاخص های مکانیابی پارکینگ 721
4و4و10 شاخص های کالبدی 721
4و4و11 شاخص های اقتصادی 721
4و4و12 تناسب قیمت مکان و نوع مشاغل مراکز تجاری 721
4و4و13 شاخص های اجتماعی فرهنگی 722
4و4و14 زمینه گرایی فرهنگی 722
4و4و15 شاخص های جمعیتی 722
4و4و16 ارزش مکانی 722
4و4و17 مراکز جاذب سفر 722
4و4و18 معیار های فاصله با شبکه ارتباطی 722
4و4و19 فاصله از پارکینگ های موجود 722
4و4و20 اولویت بندی ، شاخص های اصلی ، با در نظر گرفتن مشکلات موجود در وضعیت پارکینگ های تجاری 722
4و4و21 اولویت بندی، شاخص های اصلی ،با در نظر گرفتن مشکلات موجود در وضعیت پارکینگ های تجاری شهر رشت 722
4و4و22 برنامه ریزی مناسب پارکینگ 723
4و4و23 معیار های فاصله پارکینگ با شبکه ارتباطی 723
4و4و24 برنامه ریزی مناسب کاربری تجاری 724
4و4و25 جمع بندی 724
4و4و26 منابع 724

4-5 ) مکان یابی پارکینگ های شهری با استفاده از سیستم استنتاج فازی در بافت مرکزی شهر آمل

4و5و1 چکیده 725
4و5و2 مقدمه 725
4و5و3 کارهای مرتبط 726
4و5و4 مفاهیم و دیدگاه ها 727
4و5و5 پارکینگ 727
4و5و6 تقاضای پارکینگ 727
4و5و7 سطح توقف خودرو 727
4و5و8 مکان یابی پارکینگ 727
4و5و9 منطق فازی 727
4و5و10 فازی سازی داده ها 728
4و5و11 استنتاج فازی 729
4و5و12 نا فاز سازی داده ها 729
4و5و13 معیارهای موثر در مکان یابی پارکینگ 729
4و5و14 پیاده سازی سیستم استنتاج فازی پیشنهادی 729
4و5و15 نتایج پیاده سازی 732
4و5و16 نتیجه گیری 734
4و5و17 مراجع 734

4-6 ) معیارهای جانمایی پارکینگ و تاثیرات آن بر ساماندهی ترافیک مطالعه موردی (بخش مرکزی کلانشهر رشت )

4و6و1 چکیده 736
4و6و2 مقدمه 736
4و6و3 متدلوژیِ تحقیق 737
4و6و4 اهداف تحقیق 738
4و6و5 جامعه آماری تحقیق 738
4و6و6 شرایط برنامه ریزی جانمایی پارکینگ 738
4و6و7 مطالعات مکان یابی پارکینگ 739
4و6و8 انواع پارکینگ 740
4و6و9 بافت موجود معابر شهر رشت 740
4و6و10 گره های ترافیکی شهر رشت 741
4و6و11 معیارهای مکان یابی پارکینگ 741
4و6و12 کاربرد مناسب برای احداث پارکینگ 742
4و6و13 مراکز نامناسب برای احداث پارکینگ 742
4و6و14 جانمایی پارکینگ ها بر اساس معیار دسترسی و تاثیر آنها بر ترافیک شهر رشت 742
4و6و15 جمع بندی 743
4و6و16 نتیجه گیری 744
4و6و17 پیشنهادات 745
4و6و18 مراجع 746

4-7 ) امکان سنجی ایجاد پارکینگ ها ی عمومی در محدوده بلا فصل پیاده راه بخش مرکزی (میدان حشمت)

4و7و1 چکیده 747
4و7و2 مقدمه 748
4و7و3 اهداف تحقیق 749
4و7و4 فرضیه ها 749
4و7و5 ادبیات موضوعی 749
4و7و6 روش تحقیق 750
4و7و7 محدوده مورد مطالعه 750
4و7و8 یافته های پژوهش 750
4و7و9 میزان استفاده شهروندان از پارکینگ 751
4و7و10 میزان هزینه پارکینگ 751
4و7و11 میزان تاثیر کمبود پارکینگ بر ترافیک 751
4و7و12 بین میزان درآمد و استفاده از پارکینگ 752
4و7و13 تاثیر مکان یابی نامناسب پارکینگ 752
4و7و14 نظارت مدیران شهری بر نحوه عملکرد پارکینگ ها 753
4و7و15 نقش احداث پارکینگ های عمومی بر بهبود ترافیک 753
4و7و16 تاثیر مشارکت مردم در احداث پارکینگ 754
4و7و17 تعداد مطلوب کاربری های دارای پارکینگ 754
4و7و18 بررسی فرضیه ها 755
4و7و19 فرضیه اول 755
4و7و20 فرضیه دوم 755
4و7و21 فرضیه سوم 756
4و7و22 نتیجه گیری 756
4و7و23 راهکارها 757
4و7و24 منابع 757

4-8 ) مکان یابی پهنه های مناسب احداث پارکینگ های عمومی شهری با استفاده از GIS فازی (مطالعه موردی : حوزه میانی غربی شهر مشهد )

4و8و1 چکیده 758
4و8و2 مقدمه 758
4و8و3 منطقه مورد مطالعه 759
4و8و4 روش کلی مورد استفاده در مکان یابی 760
4و8و5 معیارهای موثر در مکان یابی پارکینگ 761
4و8و6 وزن دهی به معیارها 761
4و8و7 آماده سازی لایه ها 763
4و8و8 ارزش گذاری و تلفیق نهایی معیارها 763
4و8و9 جمع بندی و نتیجه گیری 766
4و8و10 پیشنهادات 766
4و8و11 منابع 767

4-9 ) مکان يابي و ظرفيت سنجي پارکينگ هاي شهري مشهد

4و9و1 چکیده 768
4و9و2 مقدمه 769
4و9و3 ادبیات موضوع 769
4و9و4 مطالعات پارکینگ 769
4و9و5 مطالعات مکان یابی 771
4و9و6 طرح مساله و اهداف 771
4و9و7 تشریح مدل و پارمترها 772
4و9و8 معرفی بلوک و پیاده سازی مدل 777
4و9و9 مطالعه عرضه بلوک های انتخابی 778
4و9و10 مطالعه تقاضا در بلوک های انتخابی 778
4و9و11 تخصیص بهینه پارکینگ 781
4و9و12 جمع بندی و پیشنهادات 783
4و9و13 جمع بندی 783
4و9و14 نتایج سناریو 1 783
4و9و15 نتایج سناریو 2 784
4و9و16 پیشنهادات کاربردی 784
4و9و17 نتیجه گیری 784
4و9و18 منابع 784

%

میزان رضایت

میزان رضایت افراد خریدار این بسته بعد از خرید

(نظر سنجی به وسیله ایمیل و یک هفته بعد ازخرید بسته انجام می گیرد)

منابع معرفی شده به صورت فایل Word فایل PDF در اختیار شما قرار می گیرد.

تومان70,000 تومان35,000افزودن به سبد خرید