50 در صد تخفیف ویژه برای این بسته پژوهشی به مدت محدود

005

روز

:

16

ساعت

:

27

دقیقه

:

04

ثانیه(s)

بسته جامع پژوهشی پیش بینی ترافیک بهینه سازی تعیین ابعاد و فهرست تجهیزات شبکه های تلفنی ثابت

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه پیش بینی ترافیک بهینه سازی تعیین ابعاد و فهرست تجهیزات شبکه های تلفنی ثابت است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

  • در فصل اول این پژوهش افزايش ظرفيت سيستم شبكه مخابرات نوري بررسی شده است
  • در فصل دوم این پژوهش پیش بینی ترافیک بهینه سازی تعیین ابعاد و فهرست تجهیزات شبکه های تلفنی ثابت بررسی شده است
  • در فصل سوم این پژوهش بهینه سازی پشتیبانی و مدیریت سیستم های مخابراتی بررسی شده است

در ‌سال های ‌اخیر ‌استفاده ‌از ‌پرنده های ‌بدون ‌سرنشین‌ UAV در‌ کاربردهای ‌گسترده ای ‌همچون ‌نظارت، ‌شناسایی، ‌مخابرات، ‌تصویربرداری‌  هوایی ‌و ‌نقشه برداری ‌مطرح ‌شده ‌است. ‌بهرهگیری ‌از ‌یک ‌پرنده ‌بدون‌ سرنشین‌ بعنوان‌ رله‌ در‌ شبکه های‌ مخابراتی‌ از‌ دیگر‌ موارد‌ کاربردی‌ UAV ها‌ است. ‌در ‌برخی ‌از ‌کاربردها ‌ممکن ‌است ‌گره های ‌مبدا ‌و ‌مقصد ‌شبکه‌ مخابرات‌ رله ای‌ متحرک‌ بوده‌ و‌ موقعیت‌ آنها‌ بطور‌ سریعی‌ تغییر‌ نماید.‌ در‌ چنین‌ مواردی‌ لازم‌ است‌ گره‌ رله‌ نیز‌ قابلیت‌ تحرک‌ داشته‌ و‌ در‌ هر‌ زمان‌ متناسب ‌با ‌موقعیت ‌سایر ‌گره ها ‌و‌ شرایط‌ محیطی ‌شبکه، ‌در ‌محل ‌مناسب‌ خود‌ قرار‌ گیرد.‌ ‌
موقعیت‌ قرار گیری‌ رله‌ در‌ شبکه‌ یکی‌ از‌ مسائل‌ مهم‌ و‌ عمده‌ در‌ بحث‌ شبکه ‌های ‌مخابرات ‌رله ای ‌است. ‌عوامل ‌مختلفی ‌مانند ‌نوع ‌پروتکل ‌رله ها‌‌ شرایط ‌جغرافیایی ‌و ‌یا ‌محدودیت ‌مصرف ‌انرژی ‌در ‌هر ‌یک ‌از ‌گره میتواند‌ در‌ تعیین‌ موقعیت‌ بهینه‌ رله‌ تاثیر گذار‌ باشند.‌ همانطور‌ که‌ گفته‌ شد‌، گره‌ ها در‌ برخی‌ از‌ شبکه های‌ فرستنده‌ و‌ گیرنده‌ اطلاعات‌ متحرک‌ بوده‌ و‌ لازم‌ است‌ گره‌ رله‌ نیز‌ دارای‌ قابلیت‌ جابجایی‌ باشد.‌ در‌ این‌ حالت‌ موقعیت‌ بهینه ‌قرارگیری ‌رله ‌نسبت ‌به ‌زمان ‌تغییر ‌میکند. ‌بنابراین ‌نیاز ‌است ‌یک‌ الگوری ‌تم ‌جهت ‌بهینه سازی ‌مسیر ‌حرکت ‌رله ‌بکار ‌گرفته ‌شود. ‌رو‌‌از ‌این برخی‌ از‌ محققان‌ با‌ در‌ نظر‌ گرفتن‌ یک‌ شبکه‌ مخابرات‌ رله ای‌ خاص،‌ مسئله‌ بهینه سازی ‌مسیر ‌پرواز ‌UAV را ‌مطرح ‌و ‌به ‌ارائه ‌الگوریتم های ‌مناسب‌ جهت‌ حل‌ آن‌ پرداخته اند.‌ از‌ طرف‌ دیگر‌ نیاز‌ به‌ یک‌ ارتباط‌ مخابراتی‌ امن‌ با‌ نرخ‌ انتقال‌ اطلاعات‌ بالا‌ سبب‌ گردید‌ تا‌ موضوع‌ استفاده‌ از‌ سیستم های‌ چند‌ آنتنی ‌در‌ شبکه ‌های‌ مخابرات‌ بیسیم‌ مطرح‌ شود.‌ بهبود‌ نرخ‌ انتقال‌ اطلاعات‌، افزایش ‌کیفیت ‌شبکه ‌و ‌دستیابی ‌به ‌چندگانگی‌ بیشتر ‌از ‌جمله ‌مزایای‌ شبکه های‌ چند‌ آنتنی‌ است.

قسمت هایی از فصل اول افزايش ظرفيت سيستم شبكه مخابرات نوري

روش WDM يک روش مالتیپلکس طول موج است که عبارت از کنار هم قراردادن طول موجهای مختلف و ارسال آنها در طول يک رشته فیبرنوری میباشد.اين روش در تجهیزات نوری مورد استفاده قرارمیگیرد. تمام روشهای مالتی پلکس طول موج مبتنی بر ترکیب سیگنالهای نوری با طول موجهای مختلف که هرکدام يک کانال اطلاعاتی مجزا بوده ودارای طول موج خاص خود است و انتقال آنها بر روی يک فیبرنوری میباشد. اين نوع مالتیپلکسینگ بیشتر شبیه روش FDM درسیستمهای آنالوگ می باشد. از مهمترين مزايای سیستمهای مالتیپلکس طول موج میتوان افزايش ظرفیت فیبرنوری، توسعه آسان شبکه بدون نیاز به فیبر جديد وتنها با اضافه نمودن طول موج و هزينه کم، انتقال شفاف و عدم وابستگی به پروتکل خاص را نام برد

فهرست کامل فصل اول افزايش ظرفيت سيستم شبكه مخابرات نوري

1-1 ) افزایش ظرفیت سیستم شبکه مخابرات نوری با بهینه سازی سیستم های WDM

1.1.1 چکیده 1
1.1.2 مقدمه 2
1.1.3 تقویت کننده های فیبر نوری 2
1.1.4 تقویت کننده فیبر نوری آلاینده به اربیوم 2
1.1.5 مدار بهره بهینه شده تقویت کننده فیبر نوری آلاییده به اربیوم با طول بشتر 3
1.1.6 نحوه عملکرد 3
1.1.7 نتایج شبیه سازی بهینه سازی بهره EDFA با فیلتر مسطح سازی بهره 4
1.1.8 نتیجه گیری 5
1.1.9 منابع 5

1-2 ) بهینه سازی تخصیص توام توان و پهنای باند درمخابرات مشارکتی باروش بهینه سازی Multi-objective

1.2.1 خلاصه 6
1.2.2 مقدمه 6
1.2.3 مدل پیشنهادی 9
1.2.4 نتایج شبیه سازی 11
1.2.5 نتیجه گیری 13
1.2.6 مراجع 14

1-3 ) بهینه سازی مسیر پرواز UAV درشبکه های مخابرات رله ای

1.3.1 چکیده 15
1.3.2 مقدمه 15
1.3.3 تعریف مسئله 16
1.3.4 مدل سیستم 16
1.3.5 شبیه سازی 19
1.3.6 نتیجه گیری 22
1.3.7 مراجع 22

i

ارجاع دهی و رفرنس نویسی

تمام مطالب این بسته مطابق با استاندارد های دانشگاههای وزارت علوم ایران رفرنس دهی شده اند و هیچ قسمتی از بسته وجود ندارد که بدون منبع باشد.

نگارش گروهی

در نگارش و جمع آوری این بسته آموزشی کارشناسان مربوطه ما را همراهی کرده اند.کار گروهی بستر بهتری برای پژوهش فراهم میکند.

<

معرفی منبع برای ادامه پژوهش

در این بسته بیش از 1000 مقاله و منبع در این زمینه معرفی شده است که می توان از آنها برای ادامه مسیر پژوهشی استفاده کرد.

Z

پاسخ به سوالات و پشتیبانی علمی

در قسمت دیدگاه ها  اماده پاسخگویی به سوالات احتمالی شما در حد توان علمی خود هستیم.در صورت نیاز شماره تماس برای ارتباط با محققین برای شما ارسال می گردد.

بخش هایی از فصل دوم پیش بینی ترافیک بهینه سازی تعیین ابعاد و فهرست تجهیزات شبکه های تلفنی ثابت

بـا توجـه بـه مشـکلاتی کـه در شکل (11-2) به آنها اشاره شده است جهت استفاده بهینه از کابلهای مسی موجود در این بخش از فناوری هایی برای افزایش کاربرد این شبکهاستفاده می شود. بعنوان مثال استفاده از فناوری های Pair Gain و XDSL برای استفاده در شـبکه هـای زوج سـیم مسـی، دوره اقتصـادی و مفید ساختارهای موجود را طولانی تر خواهـد کـرد و تـا زمانیکه بکارگیری فیبر در شبکه دسترسی گسترش یابد، بکارگیری این تجهـیزات ایـن وقفـه را پـر خواهد کرد. فایده بکارگیری کابلهای مسی بوسیله فناوری های مذکورایـن اسـت که این کابلهادر حال حاضرموجود بوده ونیازی به سرمایه گذاری مجددندارد.

فهرست کامل فصل دوم پیش بینی ترافیک بهینه سازی تعیین ابعاد و فهرست تجهیزات شبکه های تلفنی ثابت

2-1) پـیش بینـی ترافیک ، بهینه سازی ، تعیین ابعاد و فهرست تجهیزات شبکه های تلفنی ثابت جهت ارایه سرویس های نوین مخابراتی برای سال های آتی در کشور

2.1.1 مقدمه 35
2.1.2 توزیع تقاضای پیش بینی شده 36
2.1.3 توپولوژی، عناصر و اجزاء شبکه 38
2.1.3.1مراکز سوئیچینگ بین الملل 39
2.1.3.2 مراکز سوئیچ بین شهری ثانویه 39
2.1.3.3 مراکز سوئیچ بین شهری اولیه 40
2.1.3.4 مراکز سوئیچ انتهایی 40
2.1.3.5 مراکز سوئیچ های محلی یا شهری 40
2.1.3.6 مراکز ترانزیت شهری 41
2.1.4 نحوه مسیر یابی وشماره گذاری درشبکه 43
2.1.4.1 مسیر یابی 43
2.1.4.2 مسیر یابی درسمت شبکه شهری 43
2.1.4.3 مسیر یابی درشبکه بین شهری 44
2.1.4.4 طرح شماره گذاری شبکه بین شهری 45
2.1.4.5 نحوه نرخ گذاری مکالمات درشبکه بین شهری 46
2.1.4.6 سیگنالینگ 47
2.1.4.7 همزمانی 48
2.1.4.8 نحوه ارتباط مشترکین ثابت باموبایل وبالعکس 49
2.1.5 معرفی شبکه بین شهری کشور 50
2.1.6 تحلیل کمی برنامه سوم توسعه مخابرات کشور درتلفن ثابت 52
2.1.6.1 بررسی آماری برنامه سوم توسعه تا انتهای سال 1382 52
2.1.6.2 نسبت تاسیس وتوسعه استانی دربرنامه پنج ساله سوم 52
2.1.6.3 ظرفیت های نامی مراکز موجود 55
2.1.6.4 سناریوی تاسیس مراکز جدید و توسعه مراکز موجود در برنامه پنج ساله آتی 57
2.1.6.5 نحوه تاسیس مراکز جدید 57
2.1.6.6 نحوه توسعه مراکز موجود 60
2.1.7 تعیین تعداد پورت مورد نیاز و بار پردازش هر مرکز 65
2.1.7.1 تعیین تعداد ترانک مورد نیاز 65
2.1.7.2 تعیین بار پردازش هر مرکز 67
2.1.8 تعداد پورت مورد نیاز برای مراکز SC/PC به تفکیک مراکز 92 گانه 68
2.1.9 ترافیک بین شهری درهریکی از نقاط SC یا PC 73
2.1.9.1 روش تهیه ماتریس ترافیک نقطه به نقطه 77
2.1.10 محاسبه تعداد ترانک مورد نیازدر مراکز بین شهری 84
2.1.10.1 روش مسیریابی درشبکه بین شهری 84
2.1.10.2 مدل ریاضی ترافیک و محاسبه تعداد کانال مورد نیاز 86
2.1.10.3 معیارها و پارامترهای تعیین ماتریس کانال 87
2.1.10.4 روش محاسبه کانال درمسیرهای مختلف 88
2.1.10.5 تعداد کانال مورد نیاز جهت دسترسی شبکه ثابت به موبایل و بالعکس 95
2.1.10.6 تعدئاد پورت سوئیچ مورد نیاز درنقاط SC و PC 96
2.1.10.7 تعداد لینک مورد نیاز سیگنالینگ شماره7 96
2.1.10.8 نتیجه گیری 98
2.1.11 معرفی شبکه دسترسی 99
2.1.11.1 وظایف شبکه دسترسی 100
2.1.11.2 انواع شبکههای دسترسی 100
2.1.11.3 دسترسی با سیم 100
2.1.11.4 دسترسی بی سیم 101
2.1.11.5 تقسیم بندی سیستم های Access از لحاظ پهنای باند 101
2.1.11.6 شبکه دسترسی موجود و تجهیزات مورد نیاز برای حل مشکلاتآ ن 102
2.1.11.7 فناوریPCM4 114
2.1.11.8 فناوریXDSL 115
2.1.11.9 DSLAM 119
2.1.11.10 دسترسی با تجهیزات Remote 122
2.1.11.11 دسترسی با اینترفیس V5.X 123
2.1.11.12 دسترسی فیبرنوری و انواع دسترسیها در این فناوری 125
2.1.11.13 اجزای شبکه دسترسی نوری 126
2.1.11.14 روشهای مختلف دسترسی فیبر نوری 127
2.1.11.15 DLC 128
2.1.11.16 دسترسی بی سیم WLL وانواع مختلف آن 130
2.1.11.17 انواع فناوری های WLL 131
2.1.11.18 پیوست ها 134
2.1.11.19 منابع 137

تعداد صفحه بسته آموزشی

تعداد منابع معرفی شده برای ادامه کار

تعداد پشتیبانان مخصوص این فایل

قسمت هایی از فصل سوم بهینه سازی پشتیبانی و مدیریت سیستم های مخابراتی

امروزه یکی از پرکاربرد ترین سیستم های ارتباطی و مخابراتی ارتباطات سیاراست از مهمترین که و کاربردی ترین نوع ارتباطات به .شمار میاید یکی از نیازهای اولیه در این بخش، امکان دسترسی آنلاین به وضعیت تجهیزات و امکان کنترل آنها در یک شبکه گسترده اطلاعاتی است. سرویس ها ی که ا ی متنوع در این حوزه ارائه میشود MMS3 ، VOIP2 ، DATA ، VOICE ، SMS1 اهمیت این نوع ارتباط را در زندگی روزمره انسان نمایان می سازد .با توجه به اینکه ارتباطات سیار در مناطق شهری، روستایی و بعضا کوهستانی گسترش پیدا کرده و سطح وسیعی از مناطق فوق را پوشش میدهد ه با چالش ای عمده ای مواجه است که سبب کند شدن رشد و توسعه در این بخش می شود. ابتدا این فصل نوع ارتباط را بر چالش و سی کردهر ها در این حوزه را ی عمده بیان نموده و هایراهکار پیشنهادی خود را جهت بهبود کیفیت مدیریت و پشتیبانی ارائه می دهد.

فهرست کامل فصل سوم بهینه سازی پشتیبانی و مدیریت سیستم های مخابراتی

3-1 ) بهینه سازی پشتیبانی و مدیریت سیستم های مخابراتی out door با استفاده از سیستم ریموت کنترلر GSM

3.1.1 چکیده 138
3.1.2 مقدمه 138
3.1.3 ارتباط سیار 139
3.1.4 معماری شبکه 139
3.1.5 معماری عمده BTS 141
3.1.6 تجهیزات موجود دریک مرکز BTS 141
3.1.7 وظایف BTS 142

%

میزان رضایت

میزان رضایت افراد خریدار این بسته بعد از خرید

(نظر سنجی به وسیله ایمیل و یک هفته بعد ازخرید بسته انجام می گیرد)

تمام منابع معرفی شده هم به صورت فایل Word و هم به صوت فایل PDF در اختیار شما قرار می گیرد.

تومان70,000 تومان35,000افزودن به سبد خرید