50 در صد تخفیف ویژه برای این بسته پژوهشی به مدت محدود

005

روز

:

16

ساعت

:

27

دقیقه

:

04

ثانیه(s)

بسته جامع پژوهشی جایابی نیروگاه از دیدگاه پدافند غیرعامل

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه جایابی نیروگاه از دیدگاه پدافند غیرعامل است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

  • در فصل اول این پژوهش اعمال رویکرد فناورانه پدافند غیرعامل در طراحی، اجرا و توسعه شبکه هاي برق و انرژي بررسی شده است
  • در فصل دوم این پژوهش تعیین اهمیت معیارهای مکان یابی نیروگاه از منظر پدافند غیرعامل بررسی شده است
  • در فصل سوم این پژوهش نقش پدافند غیرعامل در بهبود عملکرد برنامه ریزی شهری با تاکید بر عناصر زیربنایی شهری بررسی شده است
  • در فصل چهارم این پژوهش استراتژی پدافند غیرعامل در تهدیدات علیه پروژههای حوزه انرژی نفت،گاز و نیروگاهها، نمونه موردی بررسی شده است
  • در فصل پنجم این پژوهش بررسي اقتصادي و امنيتي منابع توليد پراكنده از ديدگاه اقتصادي و امنيتي بررسی شده است

تابش خورشيد بزرگترين منبع تجديد پذير انرژي روي كره زمين ميباشد. افزايش مصرف انرژي برق، كاهش منابع سوخت فسيلي و مساله آلودگي محيط زيست؛ سه مساله عمده در گرايش كشورها به سيستمهاي انرژي نو و تجديدپذير مي باشد. علي رغم پتانسيل بالايي كه هزينه توليد انرژيهاي نو دارد، توليد انرژي هاي نو نه تنها براي مناطق دور از دسترس كه از جمعيت اندكي برخوردار هستند ميتواند يك گزينه موثر باشد، بلكه ازديدگاه زيست محيطي و توسعه پايدار، در دراز مدت نيز از نظر اقتصادي مقرون به صرفه خواهد بود. سيستم هيبريدي باد و خورشيد كه گونه جديدي در مبحث سيستمهاي انرژي تركيبي تجديد پذير ميباشد شامل آرايههاي فتوولتائيك، توربين باد، باتري و كانورتور ميباشد

قسمت هایی از فصل اول اعمال رویکرد فناورانه پدافند غیرعامل در طراحی، اجرا و توسعه شبکه هاي برق و انرژي

از اوايل قرن بیستم، ابرقدرت های اقتصادی ونظامي، به دنبال تک قطبي نمودن جهان بوده و در نتیجه، كشورهای مستقل، همواره در معرض آماج انواع هجمه ها (تبلیغاتي، سیاسي،اقتصادی،نظامي) هستند . بنابراين ،دولتهای غیروابسته، بايستي آمادگي همیشگي رويارويي با اين تهديدها را داشته باشند. يکي از بزرگترين تهديدهای احتمالي در اين حوزه، تهديد حمله به صنايع زيرساختي در مقیاسهای منطقه ای و ملي است. از میان اين صنايع، صنعت تولید برق دارای اهمیتي دوچندان مي باشد. لذا پیش بیني سناريوهای مختلف ، برای بالا بردن قدرت بازدارندگي و همچنین مقابله با اين تهديدها ضروری مینمايد.طراحي منطبق با اصول پدافند غیرعامل، رويکردی است كه مي تواند الزامات لازم را در اين زمینه فراهم آورد.اما يکي از چالش های پیش رو در زمینه پدافند غیرعامل ، لزوم اعمال محدوديت بیش از حد معمول، بر فضاهای صنعتي است. يکي از پیامدهای انقلاب صنعتي، رشد فوق العاده سريع و سرسام آور كارخانجات میباشد.رشد ناموزون و نامتعارف اين حوزه تا آنجا پیش رفت كه بازخوردهای نامطلوب بیشماری را بوجود آورد. يکي از هزاران چالش بوجود آمده، ناديده انگاشتن كارگران صنعتي در فضاهای كار بود . همواره استانداردها و الزامات تولید انبوه صنعتي، بر ايجاد شرايط سالم انساني فضای كار، ارجح بوده واين موضوع در بلند مدت بعنوان يک آسیب جدی برای كارگران شناخته شده است.در راستای نهضت هايي كه به دنبال ارتقای كیفي فضاهای زيست انساني بوده اند، معماری پايدار نیز راهکارهايي را برای برون رفت از تناقض بوجود آمده ، پیشنهاد مي دهد

فهرست کامل فصل اول اعمال رویکرد فناورانه پدافند غیرعامل در طراحی، اجرا و توسعه شبکه هاي برق و انرژي

1-1 ) اعمال رویکرد فناورانه پدافند غیرعامل در طراحی، اجرا و توسعه شبکه هاي برق و انرژي

1.1.1 چکیده 1
1.1.2 مقدمه 1
1.1.3 بحران و شیوه هاي مدیریت آن 1
1.1.4 دفاع و پدافند غیرعامل 3
1.1.5 اهداف پدافند غیرعامل 4
1.1.6 اعمال پدافند غیرعامل در حوزه تولید انرژي الکتریکی 5
1.1.7 اعمال پدافند غیرعامل در صنعت برق 5
1.1.8 اعمال پدافند غیرعامل در حوزه پست هاي انتقال و فوق توزیع 7
1.1.9 عمال پدافند غیرعامل به خطوط انتقال انرژي الکتریکی 8
1.1.10 نتیجه گیری 9
1.1.11 منابع 10

1-2 ) تاثیر توسعه نیروگاه های تولید پراکنده برق دربهبود پدافند غیرعامل

1.2.1 مقدمه 12
1.2.2 ادبیات و مفاهیم پدافند غیرعامل 12
1.2.3 بیان مسئله و اهمیت و ضرورت آن 14
1.2.4 کارکردهای عمده پدافند غیرعامل 15
1.2.5 تجربه های تاریخی و بین المللی 15
1.2.6 اهداف کلان و سیاست های پدافند غیرعامل 16
1.2.7 آمایش سرزمین و مکان یابی برای اجرای زیرساخت ها 17
1.2.8 رویکرد اقتصادی به حوزه انرژی 18
1.2.9 رویکرد کوچک سازی در حوزه انرژی 18
1.2.10 رویکرد پدافند غیرعاملی به حوزه انرژی 19
1.2.11 رویکرد پیشگیری و مدیریت بحران به حوزه انرژی 20
1.2.11 نتیجه گیری و پیشنهاد 21
1.2.13 منابع 21

1-3 ) پدافند غیر عامل وچالش های پیش رو درطراحی پایدار فضاهای نیروگاهی

1.3.1 خلاصه 23
1.3.2 مقدمه 23
1.3.3 اصول معماری پايدار 24
1.3.4 ادراک 25
1.3.5 روانشناسی گشتالت 26
1.3.6 اتاق فرمان 27
1.3.7 پارامترهای محیطی 28
1.3.8 پارامترهای روانی 29
1.3.9 پارامترهای عملکردی 29
1.3.10 نتیجه گیری 29
1.3.11 مراجع 30

1-4 ) پدافند غير عامل و راهكارهاي تأمين امنيت سايت نيروگاه فتوولتائيك

1.4.1 چکیده 32
1.4.2 مقدمه 33
1.4.3 پدافند غيرعامل و نيروگاه فتوولتائيك 33
1.4.4 نيروگاه فتوولتائيك و راهكارهاي امنيتي 35
1.4.5 اختفاي نيروگاه 35
1.4.6 نصب حصار 36
1.4.7 نصب دوربين و تجهيزات امنيتي 36
1.4.8 نصب بستهاي ضد سرقت 37
1.4.9 نصب ايستگاه حفاظت دائمي 38
1.4.10 نصب سيستم هشداردهنده 38
1.4.11 سيستم امنيت نصب شده در سايت يك نيروگاه فتوولتائيك نمونه 38
1.4.12 نتیجه گیری 39
1.4.13 مراجع 39

1-5 ) اهميت نيروگاه هيبريد باد و خورشيد در تامين برق ضروري نقاط دوردست با رويكرد در پدافند غيرعامل

1.5.1 چکیده 41
1.5.2 مقدمه 43
1.5.3 مشخصات نيروگاه مقياس كوچك هيبريد باد و خورشيد آبفاي مشهد 43
1.5.4 ضرورت تنوع در منابع انرژي ; افزايش امنيت انرژي 44
1.5.5 توليد پراكنده و كاهش اتكا به شبكه سراسري انتقال انرژي 45
1.5.6 نتیجه گیری 46
1.5.7 مراجع 47

1-6 ) رتبه بندی احداث نیروگاه های انرژی تجدیدپذیر در ایران با درنظر گرفتن اهداف توسعه پایدار از منظر پدافند غیرعامل

1.6.1چکیده 49
1.6.2 مقدمه 50
1.6.3 ادبیات پژوهش 51
1.6.4 روش تحقیق 51
1.6.5 روش گردآوری اطلاعات 51
1.6.6 روش پیشنهادی 53
1.6.7 روش منطق دیجیتال بهبود یافته 54
1.6.8 روش ویکور 54
1.6.9 مطالعه موردی 55
1.6.10 تعیین وزن هرمعیار 56
1.6.11 تشکیل ماتریس تصمیم گیری 56
1.6.12 تحلیل نتایج 60
1.6.13 نتیجه گیری و پیشنهاد 61
1.6.14 منابع 62

i

ارجاع دهی و رفرنس نویسی

تمام مطالب این بسته مطابق با استاندارد های دانشگاههای وزارت علوم ایران رفرنس دهی شده اند و هیچ قسمتی از بسته وجود ندارد که بدون منبع باشد.

نگارش گروهی

در نگارش و جمع آوری این بسته آموزشی کارشناسان مربوطه ما را همراهی کرده اند.کار گروهی بستر بهتری برای پژوهش فراهم میکند.

<

معرفی منبع برای ادامه پژوهش

در این بسته بیش از 1000 مقاله و منبع در این زمینه معرفی شده است که می توان از آنها برای ادامه مسیر پژوهشی استفاده کرد.

Z

پاسخ به سوالات و پشتیبانی علمی

در قسمت دیدگاه ها  اماده پاسخگویی به سوالات احتمالی شما در حد توان علمی خود هستیم.در صورت نیاز شماره تماس برای ارتباط با محققین برای شما ارسال می گردد.

بخش هایی از فصل دوم تعیین اهمیت معیارهای مکان یابی نیروگاه از منظر پدافند غیرعامل

فرآيند ساماندهي فعاليتها در ارگانها به صورتي انجام ميشود كه مكان مناسب براي يك فعاليت خاص براساس توان اكولوژيكي صورت پذيرد، تا ضمن تداوم بخشيدن به فرآيند توسعه، از وارد آمدن آسيب به ساير فرآيندهاي انساني و زيست محيطي جلوگيري بهعمل آيد. پيش از شروع عصرتكنولوژي، هدف از مكانيابي يك نيروگاه، يافتن محلي بود كه برق مورد نظر را با كمترين هزينه توليد كند. با رشد جوامع انساني و در پي آن افزايش مصرف برق، نياز به زمين براي مستقر كردن نيروگاههاي جديد و يا توسعه نيروگاههاي موجود افزايش يافت. از طرف ديگر محدوديتهاي ايجاد شده در اثر مقررات منطقهبندي، باعث شد تا اجازه ساخت يا توسعه نيروگاههاي موجود در مكانهاي اوليه صنعتي داده نشود (ممنوعيت استقرار صنايع بزرگ در شعاع 120 كيلومتري شهر تهران و 50 كيلومتري شهر اصفهان). از طرف ديگر نياز به تأمين مداوم برق از طريق نيروگاهها باعث شد تا اين واحدها مجبور شوند در اطراف و حومه مناطق صنعتي تأسيس شوند اما با مورد استفاده قرار گرفتن مكانهاي اوليه و مناسب براي ساخت نيروگاه جستوجو براي يافتن محلهاي جديد و مناسب پيچيدهتر و مشكلتر شد و پارامترهاي اقتصادي و فني تحتتأثير فشارهاي اجتماعي و رقابت صنعتي قرار گرفتند. آغاز و تقويت ديدگاههاي حمايت از محيط زيست باعث شد تا مكانيابي نيروگاهها بر اساس پارامترهاي اقتصادي، فني، اجتماعي و سياسي بهنظر ناكافي برسد

فهرست کامل فصل دوم تعیین اهمیت معیارهای مکان یابی نیروگاه از منظر پدافند غیرعامل

2-1) تعیین ضریب اهمیت معیارهای مکان یابی نیروگاه های فسیلی از منظر پدافند غیرعامل

2.1.1 چکیده 64
2.1.2 مقدمه 65
2.1.3 مسئله تحقیق 66
2.1.4 سوال تحقیق 67
2.1.5 اهداف مکان یابی با رویکرد پدافند غیرعامل 67
2.1.6 شاخص های و معیارهای مکان یابی نیروگاه های فسیلی با رویکرد پدافند غیرعامل 68
2.1.7 معیارهای منتج از این شاخص 71
2.1.8 تعیین ضریب اهمیت شاخص ها و معیارهای مکان یابی 73
2.1.9 نتیجه گیری 78
2.1.10 منابع و ماخذ 79

2-2) رویکرد پدافند غیرعامل در مکانیابی نیروگاههای آبی در محیط GIS

2.2.1 چکیده 81
2.2.2 مقدمه 82
2.2.3 اجرای پایلوت آزمایشی و تحلیل نتایج 82
2.2.4 انتخاب منطقه نمونه مطالعاتی 82
2.2.5 جمع آوری و بررسی اطلاعات در منطقه نمونه 82
2.2.6 مکان یابی نیروگاه آبی در استان گلستان 84
2.2.7 معیار های مکان یابی 84
2.2.8 وزن معیارها 85
2.2.9 نتیجه گیری 88
2.2.10 منابع 88

2-3) مكانيابي نيروگاههاي برقآبي با استفاده از روش TOPSISو با رويكرد پدافند غيرعامل

2.3.1 چکیده 89
2.3.2 مقدمه 90
2.3.3 مواد و روش ها 92
2.3.4 روش TOPSIS 92
2.3.5 بحث و بررسي 93
2.3.6 نيازمنديهاي سايت 93
2.3.7 مكان يابي نيروگاههاي برقآبي در استان اصفهان 97
2.3.8 مدل مفهومي مكانيابي نيروگاههاي برقآبي 97
2.3.9 نتیجه گیری 101
2.3.10 مراجع 103

2-4) معیارهای مکان یابی نیروگاه های برق آبی با رویکرد پدافند غیرعامل

2.4.1 چکیده 104
2.4.2 مقدمه 105
2.4.3 اهداف تحقیق 105
2.4.4 روش تحقیق 105
2.4.5 تعريف مفهوم پدافند غیرعامل 106
2.4.6 اهمیت پدافند غیرعامل 106
2.4.7 مکان یابی و اهمیت آن 106
2.4.8 اهداف مکان یابی با رویکرد پدافند غیرعامل 107
2.4.9 شاخص ها ومعیارهای مکان یابی نیروگاه های برق آبی با رویکرد پدافند غیرعامل 108
2.4.10 تعیین ضریب اهمیت شاخص ها و معیارهای مکان یابی 110
2.4.11 نتیجه گیری 112
2.4.12 مرجع ها 113

تعداد صفحه بسته آموزشی

تعداد منابع معرفی شده برای ادامه کار

تعداد پشتیبانان مخصوص این فایل

قسمت هایی از فصل سوم نقش پدافند غیرعامل در بهبود عملکرد برنامه ریزی شهری با تاکید بر عناصر زیربنایی شهری

با توجه به شرايط استراتژيك كشورمان و نيز قرارگيري در معرض انواع بحرانها و سوانح طبيعي ، ضرورت ايجاد آمادگي پيش از بحران و مديريت مناسب در زمان وقوع بحران بسيار حائز اهميت مي باشد .پدافند غيرعامل عبارت است از مجموعه اقدامات غيرمسلحانهاي كه موجب افزايش بازدارندگي، كاهش آسيب پذيري، تداوم فعاليتها، ارتقاي پايداري ملي و تسهيل مديريت بحران در مقابل تهديدات و اقدامات نظامي دشمن ميشود و بطور كلي اجزا پدافند غير عامل شامل استتار، اختفاء، پوشش، فريب، تفرقه و پراكندگي، استحكامات و سازههاي امن و اعلام خبر ميباشد. سابقه اجراي دفاع غيرعامل در ايران چندان طولاني نبوده و وقوع سوانح طبيعي مانند سيل، زلزله و حريق و از بين رفتن بسياري از مراكز حساس و زيربنايي و بعضا شريانهاي حياتي نشان داده است كه اين مبحث بطور جدي مورد توجه قرار نگرفته است.
چاههاي استخراج نفت خام و گاز طبيعي بهطور گستردهاي در نوار جنوبي و جنوبغربي و غرب كشور گسترده شده است اين چاهها به لحاظ اقتصادي و استراتژيك از اهميت فوقالعادهاي براي كشور برخوردار هستند، بهطوريكه در زمان جنگ يكي از اهداف اصلي حمله (عمدتاً هوايي و توپخانه اي) دشمن بهشمار مي رفت. همچنين بهواسطه همجواري چاههاي استخراج نفت و گاز در كنار مراكز شهري و روستايي خطرات بالقوهاي اين مراكز سكونتي را تهديد ميكند. بنابراين رعايت اصول ايمني و حفاظتي در اين چاهها و انجام اقدامات پدافند غيرعامل از اهميت بالايي برخوردار است. وقوع حوادث ناشي از خطاي فني و يا نيروي انساني نيز از جمله مخاطرات بالقوهاي است كه در هر زماني امكان وقوع آن وجود دارد و بستگي به شرايط جنگي ندارد

فهرست کامل فصل سوم نقش پدافند غیرعامل در بهبود عملکرد برنامه ریزی شهری با تاکید بر عناصر زیربنایی شهری

3-1 ) اصول پدافند غيرعامل در جهت كاهش خطر شريان هاي حياتي مهم كشور

3.1.1 چکیده 114
3.1.2 مقدمه 115
3.1.3 بحث و بررسی 116
3.1.4 نتیجه گیری 118
3.1.5 منابع وماخذ 119

3-2 ) نقش پدافند غیر عامل در مدیریت پروژه های استراتژیک

3.2.1 چکیده 120
3.2.2 مقدمه 120
3.2.3 حوزه های مهم پروژه ها در پدافند غیرعامل 121
3.2.4 حوزه حمل و نقل و ارتباطات 121
3.2.5 حوزه انرژی 121
3.2.6 حوزه صنایع 121
3.2.7 حوزه دارو،غذا،آب و بازیابی نیروی انسانی 122
3.2.8 حوزه رسانه ها و تبلیغات روانی 122
3.2.9 حوزه دیپلماسی و امنیت خارجی 122
3.2.10 حوزه دفاع 122
3.2.11 شاخه های کلیدی الگوی سیستم مدیریت پروژه بخش پدافند غیرعامل 123
3.2.12 مکان یابی 123
3.2.13 آمایش سرزمین و آمایش دفاعی 123
3.2.14 پراکندگی 123
3.2.15 کوچک سازی 124
3.2.16 تحرک پذیری 124
3.2.17 استحکام بناها،تجهیزات و سازه ها 125
3.2.18 طراحی فضاهای چند عملکردی 125
3.2.19 استتار،اختفاء و فریب 125
3.2.20 انضباط استتار 125
3.2.21 اختفاء 126
3.2.22 فریب 126
3.2.23 جان پناه 127
3.2.24 جمع بندی و نتیجه گیری 127
3.2.25 منابع 128

3-3 ) راهبردهاي مدیریت تاسیسات شهري با رویکرد پدافند غیرعامل

3.3.1 چکیده 129
3.3.2 مقدمه 130
3.3. ضرورت تحقیق 131
3.3.4 مبانی نظری 131
3.3.5 روش تحقیق 134
3.3.6 بحث و نتیجه گیری 134
3.3.7 یافته های تحقیق 139
3.3.8 پیشنهادات 140
3.3.9 فهرست منابع 140

3-4 ) نقش پدافند غیرعامل در بهبود عملکرد برنامه ریزی شهری با تاکید بر عناصر زیربنایی شهری

3.4.1 چکیده 141
3.4.2 مقدمه 141
3.4.3 معابر و شبکه های دسترسی 142
3.4.4 بافت فرسوده 143
3.4.5 مساجد و اماکن مقدس 143
3.4.6 خانه و مسکن شهری 144
3.4.7 تجزیه و تحلیل و ارائه ی راهکارها 145
3.4.8 نتیجه گیری 146
3.4.9 منابع 146

3-5 ) وضعیت پدافند غیرعامل در تاسیسات شهری

3.5.1 چکیده 148
3.5.2 مقدمه 149
3.5.3 مروری بر ادبیات 150
3.5.4 روش عمومی پدافند غیرعامل 151
3.5.5 تحلیل پدافند غیرعامل در مناطق شهری 152
3.5.6 رهبری و پدافند غیرعامل 154
3.5.7 پیشینه تحقیق 155
3.5.8 پیشینه تحقیق در ایران 155
3.5.9 پیشینه تحقیق در خارج 157
3.5.10 روش تحقیق 158
3.5.11 تحلیل نتایج آزمون های آماری 159
3.5.12 جمع بندی نتیجهگیری و پیشنهادها 161
3.5.13 فهرست منابع 165
3.5.14 Abstract 166

قسمت هایی از فصل چهارم استراتژی پدافند غیرعامل در تهدیدات علیه پروژههای حوزه انرژی نفت،گاز و نیروگاهها، نمونه موردی

امروزه به علت همبستگي بین نهادها و موجوديت های مختلف در جهان،اين تهديدات به طور قراردادی و تکنیکي به عنوان”تهديدات سايبری جهاني ”شناخته مي شوند. اين تهديدات دامنه وسیعي از جرايم سايبری را در برمي گیرد و همواره خسارات جدی را به سازمان ها و افراد وارد مي كند. تهديدات در بیشتر مواقع به طور ذاتي مخرب و تهاجمي است. قربانیان ممکن است دارايي های فکری و مالکیت معنوی خود را از دست بدهند يا حساب های بانکي آنها افشا شود، يا به طور ناخواسته باعث انتشار ويروس به رايانه های ديگر شبکه شوند. در سطح بالاتر هکرها اطلاعات محرمانه كسب وكارها را بدست آورده و حتي زيرساخت های حیاتي كشورها را تهديد و از كار مي اندازند. امروزه حملات سايبری تا جايي پیش رفته كه هر وقت به يک وب سايت اخبار آیتي سرميزنیم، از هک شدن، نشت اطلاعات، حملات مبتني بر فیشینگ يا كلاهبرداری های WA و … خبرهای تازه ميشنويم

فهرست کامل فصل چهارم استراتژی پدافند غیرعامل در تهدیدات علیه پروژههای حوزه انرژی نفت،گاز و نیروگاهها، نمونه موردی

4-1 ) بررسی پدافند غیرعامل در تهدیدات سایبری صنایع نیروگاهی مطالعه موردی نیروگاه شهید رجایی قزوین

4.1.1 چکیده 168
4.1.2 مقدمه 168
4.1.3 دلايل اهمیت و ضرورت اجرای طرح سايبری حاضر 169
4.1.4 انواع حملات سايبری 170
4.1.5 آناتومي و مراحل يک حمله 170
4.1.6 دلايل تهديد نیروگاه توسط حملات سايبری 171
4.1.7 آماج تهديد در نیروگاه ها 171
4.1.8 مشخصات كلي نیروگاه و جايگاه آن در صنعت برق كشور 172
4.1.9 ماموریت 172
4.1.10 آسیب پذيری های نیروگاه در مقابل تهديدات سايبری 172
4.1.11 ظرفیت های پدافندی موجود در نیروگاه شهید رجايي 174
4.1.12 اقدامات لازم جهت كاهش آسیب پذيری های ناشي از تهديدات سايبری 175
4.1.13 نتیجه گیری 176
4.1.14 منابع 176

4-2 ) استراتژی پدافند غیرعامل در تهدیدات علیه پروژههای حوزه انرژی نفت،گاز و نیروگاهها

4.2.1 خلاصه 177
4.2.2 مقدمه 177
4.2.3 تهدیدات 178
4.2.4 استراتژی پدافند غیرعامل 179
4.2.5 مکان یابی 179
4.2.6 پراکندگی 180
4.2.7 تحرک پذیری 181
4.2.8 ايمني و مح يزطی ست 181
4.2.9 ر های موجود در عملیات صنايع نفت و گاز 183
4.2.10 نتیجه گیری 186
4.2.11 مراجع 188

4-3 ) بررسی نقش پدافندی نیروگاه اتمی بوشهر در خلیج فارس

4.3.1 چکیده 189
4.3.2 مقدمه 190
4.3.3 كمیت و نوع عناصر راديواكتیو موجود در قلب راكتور بوشهر 190
4.3.4 محدوده پخش جوی عناصر Cs-133 , I-131و آثار بیولوژيکي آن 193
4.3.5 نتیجه گیری 197
4.3.6 مراجع 198

%

میزان رضایت

میزان رضایت افراد خریدار این بسته بعد از خرید

(نظر سنجی به وسیله ایمیل و یک هفته بعد ازخرید بسته انجام می گیرد)

قسمت هایی از فصل پنجم بررسي اقتصادي و امنيتي منابع توليد پراكنده از ديدگاه اقتصادي و امنيتي

اهميت منابع توليد پراكنده در دنيا افزوده شده است كه اين امر باعث گرديده تا تعاريف و ديدهگاههاي مختلفي در خصوص منـابع توليـد پراكنـده ارائه گرد و موضوع همچنان دردست بررسي و اظهار نظر باشد بدين لحاظ ابتدا لازم است به تعدادي از ضرورتها و كاربرد منـابع توليـد پراكنـده در ايران پرداخته شود تا امكان تعريفي جامع و كامل از اين منابع فراهم گردد از جمله ضرورتها و كاربردهاي منابع توليد پراكنده در ايران مي توان بـه موارد زير اشاره كرد :
رشد فزاينده مصرف انرژي و عدم امكان تامين ظرفيت مورد نياز توسط دولت
لزوم وارد شدن بخش خصوصي در سرمايه گذاري واحدهاي توليد انرژي و كاهش تصديگري دولت
لزوم افزايش رقابت در بخش توليد (ايجاد بازار برق)
پائين بودن حجم نقدينگي مورد نياز جهت سرمايه گذاري در بخش توليد توسط اين منابع
لزوم توجه به مسايل زيست محيطي در دهه هاي آتي و بهبود كيفيت برق و كارائي صنعت برق
لزوم توجه به تنوع انرژي مصرفي اوليه در منابع توليد كننده انرژي (پراكندگي نوع سوخت مصرفي)
استفاده از ظرفيتهاي موجود در بخش هاي مختلف
كاهش تلفات شبكه هاي انتقال و توزيع

فهرست کامل فصل پنجم بررسي اقتصادي و امنيتي منابع توليد پراكنده از ديدگاه اقتصادي و امنيتي

5-1 ) جایابی نیروگاه های تولید پراکنده (DG و CHP) ازدیدگاه پدافند غیرعامل در شهر الکترونیک

5.1.1 چکیده 199
5.1.2 Abstract 199
5.1.3 مقدمه 200
5.1.4 تعریف بحران 201
5.1.5 تعریف مدیریت بحران 201
5.1.6 عوامل بروز بحران درشبکه های برق و خاموشی های گسترده ناشی از آن 202
5.1.7 تعریف ضریب دفاعی فیدر 202
5.1.8 جایابی DG با درنظرگرفتن پدافند غیرعامل 202
5.1.9 تعریف ضریب نزدیکی بارهای حساس 202
5.1.10 مطالعه موردی 203
5.1.11 نتیجه 203
5.1.12 مراجع 203

5-2 ) بررسي اقتصادي و امنيتي منابع توليد پراكنده از ديدگاه اقتصادي و امنيتي

5.2.1 چکیده 205
5.2.2 مقدمه 206
5.2.3 بررسي اقتصادي سيستمهايتوليد پراكنده 207
5.2.4 طرح گسترش شبكه 208
5.2.5 طرح بكارگيري توليدات پراكنده 209
5.2.6 مقايسه اقتصادي طرحهاي مذكور 209
5.2.7 بررسي امنيتي منابع توليد پراكنده 210
5.2.8 تعامل بين زير ساخت ها 210
5.2.9 چگونگي تأثير منابع DGبر پدافند غير عامل 211
5.2.10 نتيجه گيري 211
5.2.11 مراجع 212

تمام منابع معرفی شده هم به صورت فایل Word و هم به صوت فایل PDF در اختیار شما قرار می گیرد.

تومان70,000 تومان35,000افزودن به سبد خرید