50 در صد تخفیف ویژه برای این بسته پژوهشی به مدت محدود

005

روز

:

16

ساعت

:

27

دقیقه

:

04

ثانیه(s)

بسته جامع پژوهشی بهبود كنترل وضعيت ماهواره در مدار هنگام عبور از سايه زمين

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه بهبود كنترل وضعيت ماهواره در مدار هنگام عبور از سايه زمين است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

  • در فصل اول این پژوهش طراحي کنترل کننده چندمتغيره براي سيستم وضعيت ماهواره بررسی شده است
  • در فصل دوم این پژوهش بهبود كنترل وضعيت ماهواره در مدار هنگام عبور از سايه زمين بررسی شده است
  • در فصل سوم این پژوهش طراحی کنترلکننده همزمان وضعیت و نرخ چرخش ماهواره سنجش از دور به روش تطبیقی نظارتی بررسی شده است

حركتهاي مداري ماهوارهها اغلب به كمك روشهاي تحليلي يا محاسبات عددي براساس معادلات ديناميكي حركت مداري و بررسي شش المان مداري هر ماهواره انجام ميگيرد. در اين مقاله با استفاده از روشهاي حل عددي، رفتار يك ماهوارة نمونه تحت أت ثير اغتشاشات موجود در مدارهاي پايين كه ب ةر نحو حركت ماهوارهها در فضا تأثيرگذار است، بررسي ميگردد. همچنين ازآنجاكه سيستمهاي كنترل وضعيت ماهوارههاي امروزي اكثراً از نوع كنترل فعال است و دقتهاي جهتگيري در آنها بسيار افزايش يافته است، براي بالا بردن قابليت اطمينان، لازم است در محيط شبيهسازيشده، سيستم كنترل وضعيت نيز آزمايش گردد. بدين منظور براي بررسي رفتار ماهواره در زمان مانورهاي وضعيت از عملگر چرخهاي عكسالعملي استفاده شده است. همچنين بهمنظور قابليت اجراي مانورهاي بزرگ ماهواره در مدل شبيه سازي شده از يك كنترلر كلاسيك كه از قاعدة ماتريس خطاي كواترنيون پيروي ميكند، استفاده شده است

قسمت هایی از فصل اول طراحي کنترل کننده چندمتغيره براي سيستم وضعيت ماهواره

در ساده ترين شكل زيرسامانه ي تأمين توان الكتريكي ماهواره شامل منبع توان اوليه، مبدل هاي توان، واحد مديريت و كنترل توان و واحد ذخيره ي انرژي است. زيرسامانه ي انرژي بايد به صورت پيوسته و باقابليت اطمينان بالايي كار كند، بايد توان پيك و متوسط را براي كل دوره ي مأموريت ماهواره تأمين نمايد و بايد خود و بارهاي الكتريكي ماهواره را در برابر خرابي ها مديريت كند. با توجه به مدار قرارگيري و ارتفاع، ماهواره مدت زماني را در تاريكي خواهند بود بنابراين نياز است علاوه بر منبع توان اوليه، منبع تواني كه قابليت ذخيره انرژي براي شب مداري دارد به سامانه ي انرژي ماهواره اضافه گردد؛ باتري اين وظيفه را انجام می دهد.

فهرست کامل فصل اول طراحي کنترل کننده چندمتغيره براي سيستم وضعيت ماهواره

1-1 ) طراحي کنترل کننده چندمتغيره براي سيستم وضعيت ماهواره

1.1.1 خلاصه 1
2.1.1 مقدمه 1
3.1.1 طراحي كنترلكنندهPID فيدبك كواترنيون 1
4.1.1 روش مدرن فضاي حالتLQR 2
5.1.1 مدل شبيه سازي 3
6.1.1 پاسخ كنترلر PID 4
7.1.1 پاسخ كنترلر LQR 6
8.1.1 نتیجه گیری 9

1-2 ) کنترل وضعیت ماهواره مکعبی هواشناسی توسط گشتاوردهنده های مغناطیسی

1.2.1 خلاصه 11
2.2.1 مقدمه 11
3.2.1 هشخصات هاهواره 12
4.2.1 مدار ماهواره 12
5.2.1 میدان مغناطیسی و فعل و انفعالات مداری 12
6.2.1 مداارات قطبی 12
7.2.1 زیر سیستم کنترل وضعیت 12
8.2.1 محور های مختصات مرجع 13
9.2.1 گشتاور دهنده ی مغناطیسی 13
10.2.1 میدان مغناطیسی زمین 13
11.2.1 مدل سازی رفتار دینامیکی ماهواره 14
12.2.1 کنترل وضعیت مغناطیسی 15
13.2.1 اغتشاشات وارد بر ماهواره 16
14.2.1 قوانین کنترلی 16
15.2.4 نتایج حاصل از شبیه سازی 17
16.2.1 نتیجه گیری 20

1-3 ) منحنی شبیه سازی طول عمر باتری های ثانویه ION-LI ذخیره انرژی برای کاربرد مدار هایماهواره GEO/LEO

1.3.1 چکیده 22
2.3.1 مقدمه 23
3.3.1 زیر سامانه انرژی 23
4.3.1 ذخیره انرژی 24
5.3.1 محاسبات ذخیره انرژی ماهواره در زمان Eclipse 24
6.3.1 محاسبات طول عمر باتری 24
7.3.1 نتیجه گیری 28

1-4 ) توسعه شبيه ساز محيط براي كنترل وضعيت ماهواره

1.4.1 چکیده 30
2.4.1 مقدمه 30
3.4.1 محاسبات IGRF 30
4.4.1 مدلسازي اغتشاشات 31
5.4.1اغتشاشات ناشی از ناهمگونی زمین 32
6.4.1 اغتشاشات ناشی از خورشید و ماه 32
7.4.1 درگ ايروديناميكي 33
8.4.1 مدل اتمسفر 33
9.4.1 گشتاور مغناطيسي پسماند يا برهمكنش مغناطيسي ماهواره با زمين 33
10.4.1 گشتاور فشار و تشعشع خورشيدي 34
11.4.1 گشتاور گراديان جاذبه 34
12.4.1 پيادهسازي شبيهساز ميدان مغناطيسي و گشتاورهاي اغتشاشي در سيمولينك متلب 35
13.4.1 نتیجه گیری 37

1-5 ) توسعه شبيه ساز مأموريت يك ماهوارة تصويربرداري

1.5.1 چکیده 39
2.5.1 مقدمه 39
3.5.1 مدل سازی 39
4.5.1 شبیه سازی 41
5.5.1 نتایج 42

1-6 ) طراحي و پيادهسازي شبيهساز مجازي ماهواره

1.6.1 چکیده 44
2.6.1 مقدمه 44
3.6.1 معماري شبيه ساز مجازي 45
4.6.1 رابط كاربر 45
5.6.1 كنترل شبيه سازي 47
6.6.1 مخزن داده مشترك 47

7.6.1 مدل ها 47
8.6.1 بررسي نحوة ايجاد محيط مجازي 47
9.6.1 مدل ماهواره 48
10.6.1 مدل اغتشاشات در مدارهاي ارتفاع پايين 49
11.6.1 اغتشاشات آيروديناميك 49
12.6.1 اغتشاشات مغناطيسي 49
13.6.1 اغتشاشات ناشي از غيركروي بودن زمين 50
14.6.1 مدل عملگرهاي كنترل وضعيت 50
15.6.1 مدل حسگرها 51
16.6.1 مدل كنترلر وضعيت 51
17.6.1 نتيجه گيري 52

1-7 ) بهينه سازي زيزسامانه ي انرژي(EPS) ماهواره ی نمونه ی مخابراتي مدار LEO

1.7.1 چکیده 53
2.7.1 مقدمه 53
3.7.1 محاسبات مداري 54
4.7.1 محاسبات توليد و ذخيرهي انرژي 55
5.7.1 مقايسه انتقال انرژي مستقيم (DET) در برابر انتقال انرژي ماكزيمم توان (MPPT)) 59
6.7.1 بهينه سازي سامانه ي انرژي ماهواره 60
7.7.1 نتیجه گیری 61

1-8 ) طراحی سیستم کنترل وضعیت براي یک کیوب ست باهدف انجام مانور مداري

1.8.1 خلاصه 63
2.8.1 مقدمه 63
3.8.1 مدل وسایل تبادل اندازه حرکت 64
4.8.1 یک سیستم کنترل وضعیت کامل مبتنی بر چرخ هاي عکس العملی 64
5.8.1 مدیریت اندازه حرکت 66
6.8.1 معادلات نهایی حرکت وضعیت فضاپیما 67
7.8.1 قانون فرمان کنترل با استفاده از بردار خطاي کواترنین 67
8.8.1 مشخصات چرخ عکس العملی انتخاب شده 68

9.8.1 محاسبه زمان انتقال مداري 68
10.8.1 شبیه سازي حرکت ماهواره بااستفاده از برنامه متلب(سیمولینک) 69
11.8.1 بررسی نتایج در حالت عدم وجود اغتشاشات خارجی 69
12.8.1 بررسی نتایج و نمودارهادر حالت وجود اغتشاشات خارجی 73
13.8.1 بررسی نتایج و نمودارهادر حالت وجود اغتشاشات خارجی و انحراف تراست 75
14.8.1 نتیجه گیری 78

1-9 ) بهينه سازي زيزسامانه ي انرژي(EPS) ماهواره ی نمونه ی مخابراتي مدار LEO

1.9.1 خلاصه 79
2.9.1 مقدمه 79
3.9.1 محاسبات مداری 80
4.9.1 محاسبات تولید و ذخیره انرژی 81
5.9.1 بهینه سازی سامانه س انرژی ماهواره 85
6.9.1 نتیجه گیری 87

1-10 ) طراحی سیستم کنترل وضعیت سه محوره یک ماهواره کوچک مدار پایین

1.10.1 چکیده 89
2.10.1 مقدمه 89
3.10.1طراحی بوم گرادیان جاذبه ای(محاسبات طول و جرم سربوم) 89
4.10.1 معادلات حرکت 90
5.10.1 محدودیت های پایداری گرادیان جاذبه ای غیرفعال 90
6.10.1 روند طرحی پیکربندی بوم گرادیان جاذبه ای 90
7.10.1 تایید الگوریتم طراحی 90
8.10.1 تاثیر پارامتر های مختلف بر پیکربندی بوم 90
9.10.1 کنترلر P-D 91
10.10.1 از چرخش بازداشتن ماهواره با روش مغناطیسی فعال و میرایی حرکت 91
11.10.1 فرو نشاندن نرخ زوایا 91
12.10.1 کاهش زوایا 91
13.10.1 میرایی ارتعاشات باقیمانده پس از گسترش بوم 92
14.10.1 نتایج 92

i

ارجاع دهی و رفرنس نویسی

تمام مطالب این بسته مطابق با استاندارد های دانشگاههای وزارت علوم ایران رفرنس دهی شده اند و هیچ قسمتی از بسته وجود ندارد که بدون منبع باشد.

نگارش گروهی

در نگارش و جمع آوری این بسته آموزشی کارشناسان مربوطه ما را همراهی کرده اند.کار گروهی بستر بهتری برای پژوهش فراهم میکند.

<

معرفی منبع برای ادامه پژوهش

در این بسته بیش از 1000 مقاله و منبع در این زمینه معرفی شده است که می توان از آنها برای ادامه مسیر پژوهشی استفاده کرد.

Z

پاسخ به سوالات و پشتیبانی علمی

در قسمت دیدگاه ها  اماده پاسخگویی به سوالات احتمالی شما در حد توان علمی خود هستیم.در صورت نیاز شماره تماس برای ارتباط با محققین برای شما ارسال می گردد.

بخش هایی از فصل دوم : بهبود كنترل وضعيت ماهواره در مدار هنگام عبور از سايه زمين

پس از پرتاب اولين ماهواره در سال 1957، كنترل حالت ماهواره داراي اهميت بالايي ميباشد. براي كنترل حالت ماهواره، روشهاي كنترلي زيادي ارائه شده و از محركهاي مختلفي استفاده شده است.
بطور كلي، همه روشها به دو دسته فعال و غير فعال تقسيم ميشود:
روش فعال به روشي گفته شده كه در آن، يك منبع خارجي بعنوان محرك براي توليد گشتاور مورد استفاده قرار گرفته كه سبب افزايش وزن ميشود. اما مزيت اين منابع خارجي اين است كه مي توان توسط آن، ماهواره را با دقت بالايي كنترل كرد.
در مقابل، در روشهاي غير فعال از نيروهاي خارجي براي كنترل استفاده ميشود، مانند: نورخورشيد و ميدان مغناطيسي زمين. استفاده از اين نيروها سبب كاهش تجهيزات ساخت در طراحي محركها ميشود

فهرست کامل فصل دوم : بهبود كنترل وضعيت ماهواره در مدار هنگام عبور از سايه زمين

2-1) بهبود كنترل وضعيت ماهواره در مدار هنگام عبور از سايه زمين

چکیده 106
مقدمه 107
1.1.2 كليـات 108
1.1.1.2 مروري بر روش هاي پيشين كنترل ماهواره 109
2.1.1.2 مروري بر روش هاي پيشين طراحي سيستم فازي تطبيقي 116
2.1.2 معرفي معادلات ماهواره و بررسي مشكلات روش هاي پيشين 121
1.2.1.2 معرفي زواياي مداري و اويلر 122
2.2.1.2 معادلات ديناميكي ماهواره 126
3.2.1.2 معادلات ميدان مغناطيسي زمين 130
4.2.1.2 معادلات امواج خورشيدSRP1 132
5.2.1.2 كنترلرقديمي 135
6.2.1.2 بررسي عملكرد كنترلر قديمي و نتيجه گيري 138
3.1.2 كنترلر فازي تطبيقي 143
1.3.1.2 تعريف مسئله 144
2.3.1.2 طراحي كنترلر فازي تطبيقي به روش مستقيم 145
3.3.1.2 الگوريتم خود تنظيم 151
4.3.1.2 نتايج شبيه سازي 154
4.1.2 كنترل ماهواره در سه محور و مقايسه 165
1.4.1.2 بررسي تاثيرتداخل داخلي ماهواره 166
2.4.1.2 بررسي شرايط سيستم براي طراحي كنترلر 174
3.4.1.2 طراحي كنترلر 178
4.4.1.2 مرحله اول: شبيه سازي سيستم با كنترلر پيشنهادي 180
5.4.1.2 مرحله دوم: مقايسه كنترلر خورشيدي و پيشنهادي 189
6.4.1.2 مرحله سوم: استفاده از دو سيستم به صورت تركيبي 194
5.1.2 نتيجه گيري و پيشنهادات 197
1.5.1.2 نتیجه گیری 198
2.5.1.2 پیشنهادات 199

تعداد صفحه بسته آموزشی

تعداد منابع معرفی شده برای ادامه کار

تعداد پشتیبانان مخصوص این فایل

قسمت هایی از فصل سوم طراحی کنترلکننده همزمان وضعیت و نرخ چرخش ماهواره سنجش از دور به روش تطبیقی نظارتی

آنچه که در کنترل وضعیت ماهواره ازاهمیت ویژهای برخوردار است، دقت، مصرف انرژی بهینه و توانایی از بین بردن اثرات عدم قطعیت و اشباع عملگر در عین قابلیت اطمینان بالا میباشد. معادلات حرکت ماهواره، در مانورهای چرخشی با زوایای بزرگ و در هنگام استفاده از چرخهای عکس العملی به عنوان عملگر به شدت غیرخطی هستند. از طرفی در شرایط واقعی ممکن است مشخصههای جرمی ماهواره دارای عدم قطعیت باشند یا به علت حرکت محموله خارجی و باز شدن آرایههای خورشیدیاین مشخصههای جرمی با زمان تغییر یابند. بنابراین سیستم کنترل وضعیت باید توانایی مواجهه با ترمهای غیرخطی و عدم قطعیتهای پارامتری در ممان اینرسی ماهواره را داشته باشد. همچنین در برابر عدم قطعیتهای دینامیکی همچون اغتشاشات خارجی نیز مقاوم باشد

فهرست کامل فصل سوم طراحی کنترلکننده همزمان وضعیت و نرخ چرخش ماهواره سنجش از دور به روش تطبیقی نظارتی

3-1 ) طراحی کنترلکننده همزمان وضعیت و نرخ چرخش ماهواره سنجش از دور به روش تطبیقی نظارتی

1.1.3 چکیده 207
2.1.3 مقدمه 207
3.1.3 مدل سازی حرکت وضعی ماهواره 208
4.1.3 الگوریتم کنترل وضعیت دینامیک معکوس 210
5.1.3 الگوریتم کنترل وضعیت تطبیقی 212
6.1.3 کنترل وضعیت تطبیقی نظارتی 214
7.1.3 شبیه سازی 217
8.1.3 نتیجه گیری 221

%

میزان رضایت

میزان رضایت افراد خریدار این بسته بعد از خرید

(نظر سنجی به وسیله ایمیل و یک هفته بعد ازخرید بسته انجام می گیرد)

تمام منابع معرفی شده هم به صورت فایل Word و هم به صوت فایل PDF در اختیار شما قرار می گیرد.

تومان70,000 تومان35,000افزودن به سبد خرید