50 در صد تخفیف ویژه برای این بسته پژوهشی به مدت محدود

005

روز

:

16

ساعت

:

27

دقیقه

:

04

ثانیه(s)

بسته جامع پژوهشی کنترل فرکانس-بار توربین ها و نیروگاه ها

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه کنترل فرکانس-بار توربین ها و نیروگاه ها است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

  • در فصل اول این پژوهش کنترل بهینه فرکانس بار بررسی شده است
  • در فصل دوم این پژوهش کنترل بار فرکانس در توربین بررسی شده است
  • در فصل سوم این پژوهش کنترل بار فرکانس در سیستم های قدرت بررسی شده است
  • در فصل چهارم این پژوهش ماکزیمم توان خروجی نیروگاه ها و توربین ها به کمک کنترلر فازی بررسی شده است
  • در فصل پنجم این پژوهش کنترل فرکانس بار به کمک کنترل کننده های هوشمند بررسی شده است

قسمت هایی از فصل اول کنترل بهینه فرکانس بار

یکی از مهمترین موضوعات در بهره برداری از سیستم های قدرت، بررسی پایداری سیستم می باشد. پایداری سیستم قدرت را میتوان بطور کلی آن ویژگی از سیستم قدرت دانست که آن را قادر میسازد تا تحت وضع عادی، در حالت تعادل باقی بماند و در صورتی که تحت تاثیر اغتشاشی قرار گیرد، مجدداً حالت متعادل قابل قبولی را بدست آورد. در حقیقت، پایداری معیاری از توانایی ذاتی سیستم در بازیابی از اغتشاشات ناگهانی و اغتشاشات برنامه ریزی شده (مانند عملیات سوئیچینگ) اس.
امروزه، تنوع منابع انرژی تجدیدپذیر و استفاده بهینهتر از منابع انرژی اصلی (با عمل تولید در نزدیک بار) منجر به افزایش واحدهای تولید پراکنده (DG) در شبکه توزیع فشار ضعیف و متوسط گشته است. کاربرد واحدهای DG در سیستمهای توزیع، نوع جدیدی از سیستمهای قدرت بنام ریزشبکه را معرفی مینماید. چنین سیستمهایی میتوانند به شبکه قدرت اصلی متصل شده و یا بطور مستقل و بصورت جزیرهای مورد بهرهبرداری قرار بگیرند که در هر دو حالت بهرهبرداری، می بایست یک تغذیه پیوسته را برای مراکز بار یا مصرفکنندگان فراهم آورند. لذا این مفهوم منجر به تعریف جدیدی از بهرهبرداری واحدهای DG گشته که نیازمند طرحهای حفاظتی و کنترلی پیچیدهای در سیستم خواهد بود. مساله پایداری سیستمهای ریزشبکه تقریباً از سال 2006 میلادی (یعنی همان سالهای آغازین ظهور این مفهوم) بعنوان یکی از موضوعات چالشبرانگیز بطور جدی مورد مطالعه قرار گرفته است. تکنیکها و استراتژیهای مختلفی توسط محققان و دانشمندان متعددی از سراسر جهان در منابع گوناگون میتوان یافت که به تعریف، طبقه بندی و بهبود پایداری در سیستمهای ریزشبکه پرداخته شده است. برخی از آنها تنها به بررسی یک یا تعداد اندکی از واحدهای DG خاص (بویژه مزرعه بادی، پیل سوختی و سیستم فتوولتاییک) پرداخته و برخی دیگر بصورت کلی و بدون محدودیت در نوع منابع، DG موضوع را بررسی نموده- اند. این طرحها (که اغلب تنها از اطلاعات محلی سیستم استفاده مینمایند) جهت بهبود عملکرد واحدهای DG بدون نقض قیود شبکه معرفی گردیده و شرایط مناسبی را جهت مشارکت موثر در سیستم قدرت و بازار برای آنها فراهم میآورند

فهرست کامل فصل اول کنترل بهینه فرکانس بار

1-1 ) طراحی کنترل کننده فرکانس بار براي سیستم قدرت به هم پیوسته با استفاده از الگوریتم بهینه سازي جستجوکننده( SOA)با در نظر گرفتن باند مرده گاورنر

1.1.1 چکیده 1
1.1.2 مقدمه 1
1.1.3 الگوریتم بهینه سازی SOA 3
1.1.4 مراحل الگوریتم بهینه سازی جستجوکننده 3
1.1.5 محاسبه جهت جستجو 3
1.1.6 محاسبه اندازه گام 4
1.1.7 سیستم قدرت 5
1.1.8 به روز کردن موقعیت SEEKER ها 5
1.1.9 یادگیری گروه ها ازیکدیگر 5
1.1.10 سیستم قدرت دوناحیه ای 6
1.1.11 سیستم قدرت تجدیدساختار یافته 7
1.1.12 تابع هدف 7
1.1.13 نتایج و شبیه سازی 9
1.1.14 سیستم قدرت دو ناحیه ای 9
1.1.15 افزایش پله ای درتقاضای بارناحیه اول 9
1.1.16 افزایش پله ای درتقاضای بارناحیه دوم 11
1.1.17 افزایش پله ای درتقاضای بار نواحی اول و دوم به صورت همزمان 13
1.1.18 تغییر پارامترها 13
1.1.19 بررسی کنترلر پیشنهادي هـا با سایر الگوریتم های مقایسه شده 14
1.1.20 سیستم قدرت تجدید ساختار یافته 15
1.1.21 شبیه سازی سیستم براساس پارامترهای اولیه 15
1.1.22 تقاضای ناگهانی بار با درنظرگرفتن عدم قطعیت ها طبق قرارداد 17
1.1.23 تقاضاي ناگهانی بار بـا در نظـر گـرفتن عـدم قطعیت ها با تجاوز از قرارداد دوطرفه 20
1.1.24 نتیجه گیری 21
1.1.25 ضمیمه 22
1.1.26 مراجع 22

1-2 ) كنترل بهينه فركانس بار با استفاده از الگوريتم كلوني زنبورهاي عسل در سيستمهاي قدرت تجديد ساختاريافته شامل SMES

1.2.1 چکیده 24
1.2.2 مقدمه 25
1.2.3 سيستم كنترلي SMES 26
1.2.4 مدل LFCتعميم يافته 27
1.2.5 الگوريتم ABCبه منظور بهينهسازي 30
1.2.6 بررسی اجمالی الگوریتم 30
1.2.7 الگوریتم ABC 31
1.2.8 سيستم مورد مطالعه 32
1.2.9 نتايج شبيه سازي 33
1.2.10 سناریوی1 34
1.2.11 سناریوی2 34
1.2.12 سناریوی3 36
1.2.13 نتیجه گیری 39
1.2.14 ضمایم 40
1.2.15 منابع 42

1-3 ) ارایه یک کنترلر مبتنی بر منطق فازی برای کنترل بار- فرکانس در ریزشبکه ها بامشارکت موثر منابع ذخیره ساز انرژی

1.3.1 چکیده 44
1.3.2 مقدمه 45
1.3.3 مدلسازی ریزشبکه مورد بررسی 47
1.3.4 مدلسازی توربین بادی 48
1.3.5 مدلسازی دیزل ژنراتور 49
1.3.6 مدلسازی گاورنر 49
1.3.7 مدل سیستم ذخیره انرژی باتری 50
1.3.8 سیستم کنترل پیشنهادی 51
1.3.9 طراحی کنترلر PID 52
1.3.10 طراحی کنترلر پیشنهادی مبتنی بر کنترل منطق فازی 53
1.3.11 شبیه سازی 56
1.3.12 نتیجه گیری 59
1.3.13 مراجع 60

1-4 ) کنترل توان و فرکانس بار مبتنی بر روش کنترلی شیب افتی بهبود یافته درسیستم ترکیبی توربین بادی،فتوولتائیک وپیل سوختی درریز شبکه های مستقل

1.4.1 چکیده 62
1.4.2 مقدمه 63
1.4.3 ساختار ریز شبکه مورد مطالعه 64
1.4.4 سیستم انرژی فتوولتائیک 64
1.4.5 سیستم تبدیل انرژی باد 64
1.4.6 پیل سوختی 65
1.4.7 الکترولایزر 65
1.4.8 ابرخازن 65
1.4.9 روش کنترل ریز شبکه 65
1.4.10 کنترل کننده های میراساز انحرافات فرکانس 66
1.4.11 کنترل کننده کلاسیک PI 66
1.4.12 کنترل کننده شیب افقی بهبود یافته 66
1.4.13 انحراف توان و تغییر فرکانس 66
1.4.14 استراتژی کنترل مورد استفاده 67
1.4.15 نتایج شبیه سازی کامپیوتری وتحلیل آنها 68
1.4.16 با استفاده از کنترل کننده PI و با حضور الکترولایزر 68
1.4.17 با استفاده از روش شیب افقی بهبود یافته 69
1.4.18 مقایسه عملکرد کنترل کننده PI و روش شیب افقی بهبود یافته 71
1.4.19 نتیجه 71
1.4.20 مراجع 72

i

ارجاع دهی و رفرنس نویسی

تمام مطالب این بسته مطابق با استاندارد های دانشگاههای وزارت علوم ایران رفرنس دهی شده اند و هیچ قسمتی از بسته وجود ندارد که بدون منبع باشد.

نگارش گروهی

در نگارش و جمع آوری این بسته آموزشی کارشناسان مربوطه ما را همراهی کرده اند.کار گروهی بستر بهتری برای پژوهش فراهم میکند.

<

معرفی منبع برای ادامه پژوهش

در این بسته بیش از 1000 مقاله و منبع در این زمینه معرفی شده است که می توان از آنها برای ادامه مسیر پژوهشی استفاده کرد.

Z

پاسخ به سوالات و پشتیبانی علمی

در قسمت دیدگاه ها  اماده پاسخگویی به سوالات احتمالی شما در حد توان علمی خود هستیم.در صورت نیاز شماره تماس برای ارتباط با محققین برای شما ارسال می گردد.

بخش هایی از فصل دوم کنترل بار فرکانس در توربین

وسایل نقلیه الکتریکی و هیبریدی بـهعنـوان بهتـرین جـایگزین وسایل نقلیه با موتورهای احتراق داخلی که از سـوختهـای فسـیلی متداول استفاده میکنند در نظر گرفته میشوند. این وسـایل تـا حـد زیادی در حال تکامل میباشد که در طول سالهای اخیر بـه صـورت قابل توجهی در حال طی کردن مسیر تجاری شدن میباشند . بر این اساس، هنگامی که این وسایل نقلیه بخشی از بار شبکه الکتریکـی را تشکیل دهند یک تقاضای در حال رشد برای انرژی الکتریکی وجـود خواهد داشت. منابع انرژی الکتریکی متداول به شـدت بـه احتـراق و سوختن سوختهای فسیلی بسـتگی دارنـد. بـا ایـن وجـود، احتـراق سوخت های فسیلی با انتشار دی اکسید کربن، دی اکسید گـوگرد، و دیگر آلاینده ها در اتمسفر منجر به مسائل زیست محیطی نظیر گرم شدن سراسری کره زمین، باران های اسـیدی و مـه دود شـهری و … می شوند

فهرست کامل فصل دوم کنترل بار فرکانس در توربین

2-1) توسعه مدل حلقه كنترل بار– فركانس ها نيروگاه با در نظرگرفتن ضريب

2.1.1 چکیده 74
2.1.2 مقدمه 75
2.1.3 معرفی حلقه ALFC 76
2.1.4 نارسایی درحلقه ALFC 76
2.1.5 رفتار توان-سرعت توربین 77
2.1.6 توربین های آبی 77
2.1.7 توربین های حرارتی 77
2.1.8 ضريب دمپینگ توربین 78
2.1.9 مدل پیشنهادی 79
2.1.10 ملاحظات مدل ارائه شده 79
2.1.11 تاثیر مدل پیشنهادی درتحلیل مسائل سیستم های قدرت 80
2.1.12 نتیجه گیری 80
2.1.13 پیوست 81
2.1.14 منابع 81

2-2) شبیه سازی کنترل توان دریک توربین بادی با سیستم ژنراتور سنکرون مغناطیس دائم

2.2.1 چکیده 83
2.2.2 مقدمه 83
2.2.3 تجزیه وتحلیل گشتاور وتوان از یک موتور سنکرون مغناطیس دائم 84
2.2.4 مدل سازی توربین های بادی 85
2.2.5 نتایج شبیه سازی وتجزیه وتحلیل پیرامون آن 86
2.2.6 نتیجه گیری و جمع بندی 89
2.2.7 مراجع 89

2-3) جذب توان بهینه از توربین های بادی و شبیه سازی الگوریتم تغییر ونظاره بهبود یافته

2.3.1 چکیده 90
2.3.2 مقدمه 90
2.3.3 روش های کنترلی با هدف جذب توان بهینه از توربین 91
2.3.4 روش های بهبود یافته 94
2.3.5 الگوریتم تغییر ونظاره با گام متغیر 94
2.3.6 روش ترکیبی Search-Remember-Reuse HCS 94
2.3.7 روش OT بهبود یافته به منظور افزایش پاسخ دینامیکی 95
2.3.8 روش کنترل TSR وفقی 95
2.3.9 روش OT وفقی 95
2.3.10 روش بهبود یافته وفقی HCS با قابلیت Self-Tuning مستقل از بادسنج 95
2.3.11 تشریح الگوریتم پیشنهادی 96
2.3.12 مود صفر 96
2.3.13 مودیک 96
2.3.14 مود دو 96
2.3.15 شبیه سازی الگوریتم 97
2.3.16 نتایج شبیه سازی 99
2.3.17 شبیه سازی الگوریتم HCS ساده 99
2.3.18 شبیه سازی الگوریتم HCS بهبود یافته 101
2.3.19 نتیجه گیری 101
2.3.20 منابع 102

تعداد صفحه بسته آموزشی

تعداد منابع معرفی شده برای ادامه کار

تعداد پشتیبانان مخصوص این فایل

قسمت هایی از فصل سوم کنترل بار فرکانس در سیستم های قدرت

کنترل بار فرکانس، ،LFC یکی از مهمترین مسائل کنترلی در طراحی و عملکرد سیستمهاي قدرت میباشد. هرگونه انحراف در فرکانس میتواند، مستقیماً بر روي عملکرد و قابلیت اطمینان شبکه تأثیر بگذارد. اگر این انحرافات با دامنهاي وسیع رخ دهند، میتوانند باعث ایجاد ناپایداري در شبکه شوند. تثبیت فرکانس و تبادل توان در میان مناطق کنترلی همسایه، از طریق خط ارتباطی دو هدف عمدهي کنترل بار فرکانس در یک شبکه قدرت میباشند. در بسیاري از مطالعات طرحهایی با استفاده از استراتژيهاي مختلف کنترلی در سیستمهاي قدرت مرسوم ارائه شده است.
منظور از سیستمهاي قدرت تجدید ساختار یافته، ادغام عمودي سیستمهاي قدرت مرسوم نیست. در یک بازار برق رقابتی، شرکتهاي تولید، انتقال، توزیع و اپراتور سیستمهاي قدرت، همگی در این بازار نقش دارند. به دلیل وجود شرکتهاي متعدد در این نوع از بازار، شرکتهاي توزیع، ،DISCO از اختیار فراوانی در انعقاد قرارداد با هریک از شرکتهاي تولید، ،GENCO در منطقهي خود یا از دیگر مناطق برخوردار هستند. هویت سیستمهاي قدرت تجدید ساختار یافته، با برخی اصلاحات در مبادلات دوجانبه و سیاستگذاريهاي آزادسازي قوانین ایجاد میشود.  در  یک مدل کلی براي کنترل بار فرکانس چند ناحیه که مناسب بازارهاي رقابتی است، ارائه شده است. کنترل بار فرکانس در سیستم قدرت تجدید ساختار یافته در ارائه شده است که البته در تمامی این موارد واحدهاي تولیدکنندهي توان از نوع آبی یا حرارتی بوده اند. در سیستمهاي قدرت امروزي، نواحی کنترلی ممکن است از منابع مختلفی همچون واحدهاي آبی، حرارتی، گازي و یا منابع تجدیدپذیر تشکیل شده باشند، بنابراین ارائه سیستم فقط بهوسیلهي نیروگاه آبی و حرارتی طرحی مناسب از عملکرد سیستم ارائه نمیکند. مطالعاتی دربارهي کنترل بار فرکانس در سیستمهاي قدرت مرسوم که شامل واحدهاي آبی، حرارتی و گازي بودهاند، صورت گرفته است. اگرچه این مطالعات در سیستمهاي با محیط تجدید ساختار یافته انجام نشده است. در این مقاله، کنترل بار فرکانس در حالات مختلف مشارکت واحدها بههمراه تداخل عدم قطعیت در توان تولیدي با استفاده از مدل کردن توان استحصالی از باد، در نرمافزار MATLAB بررسی و نتایج آن ارائه شده است. همچنین مدل فضاي حالت سیستم قدرت مفروض در فضاي تجدید ساختار یافته که شامل تمامی متغیرهاي مربوطه همچون فرکانسهاي نواحی کنترلی، توان خط ارتباطی و تمامی مشارکتهاي میان واحد تولید و توزیع میباشد، مطرح شده است

فهرست کامل فصل سوم کنترل بار فرکانس در سیستم های قدرت

3-1 ) کنترل افق جلوروند‌ه‌ي غیرمتمرکس هماهنگ فرکانس- باردر یک سیستم قدرت دو ناحیه اي

3.1.1 چکیده 103
3.1.2 ABSTRACT 103
3.1.3 مقدمه 104
3.1.4 مدل ریاضی کنترل افق جلورونده غیرمتمرکس 105
3.1.5 کنترل کنده افق جلورونده غیرمتمرکز 105
3.1.6 روشهاي هماهنگی 105
3.1.7 مدل سیستم قدرت 106
3.1.8 نتایج شبیه سازی 108
3.1.9 نتیجه گیری 110
3.1.10 مراجع 111

3-2 ) بررسی کنترل بار فرکانس یک سیستم قدرت یکپارچه با حضور واحدهاي حرارتی و تجدیدپذیر در محیط تجدید ساختار یافته

3.2.1 خلاصه 112
3.2.2 مقدمه 112
3.2.3 طراحی کنترلر 113
3.2.4 LFC درمحیط تجدید ساختار یافته 114
3.2.5 شبیه سازي و ارائه ي نتایج 115
3.2.6 معاملات مبتنی بر قراردادهاي درون ناحیهاي 116
3.2.7 معاملات مبتنی بر قراردادهاي آزاد 118
3.2.8 تخطی از قراردادها 119
3.2.9 بررسی سیستم با حضور توان استحصالی از باد 121
3.2.10 نتیجه گیری 122
3.2.11 مراجع 123

3-3 ) طراحی کنترلکننده غیرمتمرکز فازی جهت کنترل فرکانس بار، بهمنظور استفاده در سیستمهای قدرت چند سطحی

3.3.1 خلاصه 126
3.3.2 مقدمه 126
3.3.3 بیان مسئله 128
3.3.4 گاورنر و مدل کامل سیستم کنترل LFC 129
3.3.5 تحلیل و بررسی LFCدر حالت مانا به پاسخ سیستم کنترل بار-فرکانس 129
3.3.6 کنترل کامل سیستم بار فرکانس 130
3.3.7 کنترل فرکانس در سیستمهای دو منطقهای 131
3.3.8 مدل دینامیکی سیستم قدرت دو منطقهای 134
3.3.9 مدلسازی شبکه دو منطقهای با کنترل فازی 134
3.3.10 نتایج 136
3.3.11 منابع 137

قسمت هایی از فصل چهارم ماکزیمم توان خروجی نیروگاه ها و توربین ها به کمک کنترلر فازی

با توجه به پایان پذیر بودن سوخت های فسیلی و با توجه به نیاز روز افزون بشر به انرژی الکتریسیته، لزوم بهره برداری هرچه بیشتر از انرژی های تجدید پذیر، انکار ناپذیر به نظر می رسد. در میان انرژی های تجدید پذیر انرژی باد، در دسترس ترین و ارزان ترین انرژی محسوب می شود و گسترش روز افزون نیروگاه های بادی و تکنولوژی آن موید این امر است. در میان انواع مختلف نیروگاه های بادی، نیروگاه بادی با ژنراتور القایی دو سو تغذیه به سبب مزایای فراوان آن به ویژه قابلیت بهره برداری در محدوده ی وسیعی از سرعت و در دو مد زیر سنکرون و فوق سنکرون کاربرد فراوانی یافته است. با افزایش روز افزون ژنراتورهای القایی دو سو تغذیه در قالب نیروگاههای بادی و اتصال آنها به سیتم قدرت واضح است که این ژنراتورها در کنترل پارامتر های سیتم قدرت منجمله کنترل توان راکتیو شرکت می کنند. در این مقاله جهت داشتن یک کنترل کارامد روی توان راکتیو نیروگاه بادی، از منطق فازی استفاده شده و جهت بهینه سازی پارامترهای کنترلر الگوریتم PSO به کار گرفته شده است. مزیت عمده یک کنترلر فازی این است که به تغییر ساختار سیستم، پارامترها و نقاط کار حساس نیست

فهرست کامل فصل چهارم ماکزیمم توان خروجی نیروگاه ها و توربین ها به کمک کنترلر فازی

4-1 ) طراحی کنترلر هوشمند ردیابی ماکزیمم توان برای سیستم هیبریدی شامل نیروگاه بادی خورشیدی

4.1.1 چکیده 138
4.1.2 مقدمه 138
4.1.3 مدل سازی سیستم هیبریدی 139
4.1.4 طراحی کنترلر ردیاب حداکثر توان بر مبنای کنترلر فازی 139
4.1.5 فازی سازی Fuzzification 139
4.1.6 مرحله DEFUZZICATION 140
4.1.7 مرحله موتور استنتاج 140
4.1.8 شبیه سازی 140
4.1.9 نتایج 141
4.1.10 مراجع 141

4-2 ) کنترل مستقیم توان اکتیو و راکتیو با روش فازی-عصبی، در توربینهای بادی با مولد DFIGمتّصل به شبکه، در شرایط نامتعادل ولتاژ شبکه

4.2.1 چکیده 143
4.2.2 مقدمه 143
4.2.3 مدل ریاضیاتی DFIGدر قاب مرجع سنکرون 143
4.2.4 کنترل توان اکتیو و راکتیو توسط تنظیم شار روتور 144
4.2.5 شبیه سازی 145
4.2.6 بررسی عملکرد کنترل کننده در شرایط نامتعادل ولتاژ شبکه ناشی از افت ولتاژ 10درصدی در یکفاز 147
4.2.7 بررسی شرایط نامتعادلی افت ولتاژ دو فاز 149
4.2.8 نتیجه گیری 150
4.2.9 مراجع 150

4-3 ) طراحی سیستم کنترلی مبتنی بر منطق فازی برای استفاده از ژنراتور القایی دوسو تغذیه جهت جبران محلی توان راکتیو

4.3.1 چکیده 151
4.3.2 مقدمه 152
4.3.3 ساختار ریز شبکه 152
4.3.4 تعادل مجموع توان راکتیو 153
4.3.5 معادلات DFIG 154
4.3.6 معادلات ژنراتور سنکرون 155
4.3.7 جبران توان راکتیو برای یک سیستم در 24 ساعت شبانه روز با بار راکتیو متغیر به کمک الگوریتم ژنتیک درمدل ساده شده ریز شبکه و DFIG 156
4.3.8 شبیه سازی مدل ریز شبکه متصل به DFIG برای جبران توان راکتیو با استفاده از کنترل کننده فازی 158
4.3.9 ساختار کنترل کننده فازی به کار رفته 158
4.3.10 شبیه سازی 160
4.3.11 نتایج 161
4.3.12 نتیجه گیری 164
4.3.13 مراجع 164

4-4 ) رديابي ماکزيمم توان خروجي سلول هاي خورشيدي با استفاده از کنترل کننده فازي

4.4.1 چکیده 166
4.4.2 مقدمه 166
4.4.3 سيستم مورد اندازه گيري 167
4.4.4 سازه پنل هاي خورشيدي با ردياب 167
4.4.5 سلول فتوولتائیک 167
4.4.6 تاثير تابش ودما برمشخصه ولتاژ- جريان سلول فتوولتائيک 168
4.4.7 سیستم استنتاج فازی 168
4.4.8 نتیجه گیری 169
4.4.9 مراجع و منابع 170

4-5 ) مدلسازی و کنترل توان راکتیو نیروگاه بادی با ژنراتور القایی دو سو تغذیه درشرایط بهره برداری زیر-فوق سنکرون با استفاده از منطق فازی

4.5.1 چکیده 171
4.5.2 مقدمه 171
4.5.3 مدل توربین 172
4.5.4 مدل سازی نیروگاه بادی 172
4.5.5 مدل ژنراتور DFIG 172
4.5.6 مدل مبدل 173
4.5.7 مدل کنترلر پیشنهادی 174
4.5.8 الگوریتم PSO وبهینه سازی 176
4.5.9 نتایج شبیه سازی 177
4.5.10 پاسخ کنترلر به تغییرات سرعت باد و قرار گرفتن ژنراتور درمدهای مختلف کاری 177
4.5.11 حالت ماندگار درکارکرد نرمال ژنراتور 177
4.5.12 پاسخ کنترلر به افت ولتاژ درشین بی نهایت 178
4.5.13 نتیجه گیری 179
4.5.14 منابع 179

4-6 ) رسیدن به بیشینه تولید توان در مزرعهای شامل توربینهای بادی و سلولهای خورشیدی با استفاده از کنترل کننده های هوشمند

4.6.1 چکیده 180
4.6.2 مقدمه 181
4.6.3 شبکه قدرت 183
4.6.4 نیروگاه بادی 183
4.6.5 کنترل فازی زاویه پره توربین 184
4.6.6 نیروگاه خورشیدی 186
4.6.7 الگوریتم ژنتیک 186
4.6.8 نتایج شبیه سازی 188
4.6.9 بحث و نتیجه گیری 191
4.6.10 منابع 191

4-7 ) استخراج حداكثر توان از توبین های بادی سرعت متغیر با استفاده از کنترل گر انتگرالی-تناسبی،سیستم استنتاج فازی-عصبی تطبیقی و الگوریتم کلونی زنبور عسل مصنوعی

4.7.1 چکیده 193
4.7.2 مقدمه 193
4.7.3 انفیس 194
4.7.4 الگوریتم کلونی زنبور مصنوعی 194
4.7.5 روش پیشنهادی 195
4.7.6 نتایج مطالعات عددی 196
4.7.7 نتیجه گیری 199
4.7.8 مراجع 199

%

میزان رضایت

میزان رضایت افراد خریدار این بسته بعد از خرید

(نظر سنجی به وسیله ایمیل و یک هفته بعد ازخرید بسته انجام می گیرد)

قسمت هایی از فصل پنجم کنترل فرکانس بار به کمک کنترل کننده های هوشمند

انرژی باد، انرژی حاصل از هوای متحرک میباشد. هنگامی که تابش خورشید به طور نامساوی به سطوح ناهموار زمین میرسد سبب ایجاد تغییرات دما و فشار میگرددو در اثر این تغییرات باد به وجود میآید. همچنین اتمسفر کره زمین به دلیل حرکت وضعی زمین، گرما را از مناطق گرمسیری به مناطق قطبی انتقال میدهد که این امر نیز باعث به وجود آمدن باد میگردد. جریان اقیانوسی نیز به صورت مشابه عمل نموده و عامل % ۳۰انتقال حرارت کل در جهان میباشد

فهرست کامل فصل پنجم کنترل فرکانس بار به کمک کنترل کننده های هوشمند

5-1 ) كاربرد منطق فازي دركنترل فركانس بار نيروگاههاي بخار

5.1.1 چکیده 200
5.1.2 مقدمه 200
5.1.3 توصيف مدل نيروگاه بخار 202
5.1.4 مدل سیستم قدرت بخار استفاده شده 202
5.1.5 کنترل کننده تناسبی 204
5.1.6 کنترل کننده منطق فازی 204
5.1.7 کنترل کننده فازی توصیف شده 205
5.1.8 روش تحقیق 205
5.1.9 شبیه سازی 206
5.1.10 نتیجه گیری 208
5.1.11 منابع 209

5-2 ) طراحی و شبیه سازی کنتر لکننده های هوشمند بهینه برای کنترل بار فرکانس توربین های بادی

5.2.1 فصل1: مقدمه 222
1,5.2.1 طرح مسئله 222
2,5.2.1 اهداف تحقیق 223
3,5.2.1 معرفی فصل های مورد بررسی در این تحقیق 224

5.2.2 فصل2: انرژی باد و انواع توربین های بادی 225
1,5.2.2 انرژی باد 226
2,5.2.2 منشا باد 226
3,5.2.2 پیشینه استفاده از باد 227
4,5.2.2 مزاياي انرژي بادي 228
5,5.2.2 ناکارآمديهاي انرژي بادي 229
6,5.2.2 وضعيت استفاده از انرژي باد در سطح جهان 230
7,5.2.2 فناوری توربین های بادی 231
8,5.2.2 توربينهاي بادي با محور چرخش افقی 232
9,5.2.2 توربينهاي بادي با محور چرخش عمودی 232
10,5.2.2 اجزای اصلی توربین بادی 234
11,5.2.2 چگونگی تولید توان در سیستم های بادی 235
12,5.2.2 منحنی پیش بینی توان توربین باد 235
13,5.2.2 تقسیم بندی سیستم های تبدیل کننده انرژی باد (WECS) بر اساس نحوه عملکرد 240
14,5.2.2 سیستم های تبدیل کننده انرژی باد (WECS) سرعت ثابت 240
15,5.2.2 سیستم های تبدیل کننده انرژی باد (WECS) سرعت متغير 242
16,5.2.2 سیستم های تبدیل کننده انرژی باد بر مبنای ژنراتور القايي با تغذيه دوگانه (DFIG) 244
17,5.2.2 سیستم های تبدیل کننده انرژی باد مجهز به توربین های سرعت متغير با مبدل فرکانسي با ظرفيت کامل 246

5.2.3 فصل3: تاریخچه کنترل فرکانس سیستم های قدرت در حضور واحدهای بادی، معرفی مدل ریاضی و الگوریتم ازدحام ذرات 247
1,5.2.3 مروری بر کارهای انجام شده 249
2,5.2.3 کنترل DFIG 253
3,5.2.3 مدل دینامیکی سیستم تنظیم فرکانس توربین بادی با ژنراتور القايي تغذيه دوگانه 256
4,5.2.3 مدل دینامیکی ساختار تنظیم فرکانس سیستم تک ناحیه ای در حضور توربین بادی با ژنراتور القايي تغذيه دوگانه (DFIG) 260
5,5.2.3 الگوریتم حرکت گروهی پرندگان یا ازدحام ذرات PSO 264
6,5.2.3 نتیجه گیری 267

5.2.4 فصل4: طراحی کنترل کننده PI بهینه سازی شده توسط الگوریتم ازدحام ذرات 268
1,5.2.4 بهینه سازی طراحی کنترل‌کننده PI با استفاده از روش بهینه سازی هوشمند ازدحام ذرات (PSO) 269
2,5.2.4 نتایج شبیه سازی کنترل کننده PI بهینه سازی شده با الگوریتم PSO 273
3,5.2.4 نتیجه گیری 279

5.2.5 فصل5: طراحی کنترل کننده فازی 281
1,5.2.5 منطق فازی 282
2,5.2.5 تعریف مجموعه فازی 282
3,5.2.5 مزایای استفاده از منطق فازی 283
4,5.2.5 طراحی کنترل کننده فازی 284
5,5.2.5 ساختار يك كنترل كننده فازي 284
6,5.2.5 فازی کننده 285
7,5.2.5 پايگاه قواعد 286
8,5.2.5 موتور استنتاج 286
9,5.2.5 غیر فازی ساز 287
10,5.2.5 طراحی کنترل‌کننده فازی بهینه شده با الگوریتم PSO 288
11,5.2.5 نتایج شبیه سازی 292

5.2.6 فصل6: نتیجه گیری و پیشنهادات 298
1,5.2.6 نتیجه گیری 299
2,5.2.6 پیشنهادات 301

منابع معرفی شده به صورت فایل Word وPDF در اختیار شما قرار می گیرد.

تومان70,000 تومان35,000افزودن به سبد خرید