50 در صد تخفیف ویژه برای این بسته پژوهشی به مدت محدود

005

روز

:

16

ساعت

:

27

دقیقه

:

04

ثانیه(s)

بسته جامع پژوهشی تاثیر عوامل فیزیکی بر پایداری، تحلیل نیرو، کنترل ارتعاش، مدل سازی و بهینه سازی یاتاقان ها ازجمله مغناطیسی و یاتاقان توربین در نیروگاه

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه تاثیر عوامل فیزیکی بر پایداری، تحلیل نیرو، کنترل ارتعاش، مدل سازی و بهینه سازی یاتاقان ها ازجمله مغناطیسی و یاتاقان توربین در نیروگاه است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

  • در فصل اول این پژوهش اثر ابعادی، صافی سطح، نحوه ی مونتاژ و دما بر پایداری یاتاقان ها بررسی شده است
  • در فصل دوم این پژوهش تحلیل نیرویی یاتاقان بررسی شده است
  • در فصل سوم این پژوهش کنترل ارتعاشی یاتاقان ها بررسی شده است
  • در فصل چهارم این پژوهش مدل سازی انواع یاتاقان در نرم افزار آباکوس و بهینه سازی آن بررسی شده است
  • در فصل پنجم این پژوهش بررسی یاتاقان های مغناطیسی بررسی شده است
  • در فصل ششم این پژوهش یاتاقان های توربین و ژنراتور و پمپ در نیروگاه بررسی شده است

قسمت هایی از فصل اول اثر ابعادی، صافی سطح، نحوه ی مونتاژ و دما بر پایداری یاتاقان ها

یاتاقانهای ژورنال غیر مدور با توجه به ویژگیهای منحصر بفردی نظیر کارکرد مناسب در سرعتهای بحرانی، امکان خنککاری مطلوبتر و توانایی بالا در حفظ شرایط تعادل و پایداری، امروزه یکی از پر کاربردترین تجهیزات حوزه روانکاری به شمار میآیند. پارامترهای عملکرد این گروه از یاتاقانها برخلاف انواع مدور، در صورت بروز هر گونه تغییر در شرایط نصب و مونتاژ نهایی درون سیستم مکانیکی حتی با حفظ مشخصههای ابعادی حاصل از طراحی، متفاوت خواهد شد. لذا دستیابی به شرایط کارکرد بهینه برای یاتاقانهای ژورنال غیرمدور با ابعاد معین در صورت اعمال تغییر در شرایط قرارگیری آنها داخل سیستم امری امکانپذیر خواهد بود. در پژوهش حاضر با بکارگیری روش حل عددی درونیابی مشتق تعمیم یافته، تاثیر ویژگی های ساختاری روانکار میکروپلار همانند طول مشخصه و عدد کوپلینگ، پارامترهای طراحی و مونتاژ نظیر پریلود و زوایای نصب و انحراف بر عملکرد یاتاقانهای ژورنال غیرمدور دو- لب و سه- لب مورد ارزیابی قرار گرفتهاست. نتایج گویای بهبود مشخصههای عملکرد یاتاقانهای مورد بررسی با تغییر حالت روانکار از نیوتنی به میکروپلار بوده و امکان دستیابی به شرایط کارکرد مطلوبتر بر پایه هر یک از مشخصههای خاص کارکرد یاتاقان را با انتخاب مناسب ترکیبی از شرایط طراحی و مونتاژ نمایش میدهند.

فهرست کامل فصل اول اثر ابعادی، صافی سطح، نحوه ی مونتاژ و دما بر پایداری یاتاقان ها

1-1 ) بررسي اثر ناهمواري سطح بر عملكرد روانكاري در یاتاقان های لغزشی پله ای

1.1.1 چکیده 1
1.1.2 ABSTRACT 1
1.1.3 مقدمه 2
1.1.4 معادله حاکم 3
1.1.5 تئوری 3
1.1.6 شرایط مرزی 4
1.1.7 فرمولبندي المان محدود براي ياتاقانهاي لغزشي پله ای با سطوح زبر 4
1.1.8 مدل المان محدود 4
1.1.9 ماتریس های المان 5
1.1.10 اعمال شرایط مرزی 5
1.1.11 ماتریس سختی کل 5
1.1.12 نتایج و بحث 6
1.1.13 مقایسه عملکرد یاتاقان درحالات بدون زبری و دارای زبری 6
1.1.14 تغيير پارامترهاي عملكرد ياتاقان در اثر افزايش ضريب ارتفاع زبري در ضخامتهاي مختلف فيلم سيال 8
1.1.15 تغيير پارامترهاي عملكرد ياتاقان در اثر كاهش طول موج زبري در ضخامتهاي مختلف فيلم سيال 9
1.1.16 نتیجه گیری 10
1.1.17 مراجع 11

1-2 ) بررسي اثر زاويه انحراف بر عملكرد ياتاقانهاي گازي دولب و چهار لبه به روش اجزای محدود

1.2.1 چکیده 13
1.2.2 Abstract 13
1.2.3 مقدمه 14
1.2.4 تحلیل 14
1.2.5 مشخصه های استاتیکی 17
1.2.6 مشخصه های دینامیکی 18
1.2.7 ضرایب دینامیکی 18
1.2.8 مرز پایداری 19
1.2.9 بررسی نتایج 19
1.2.10 نتیجه گیری 20
1.2.11 منابع 22

1-3 ) تاثير پارامترهای طراحی و شرایط مونتاژ برعملکرد یاتاقان های ژورنال غیرمدور با روانکار میکروپلار

1.3.1 چکیده 23
1.3.2 مقدمه 23
1.3.3 ساختار یاتاقان 25
1.3.4 معادلات حاکم 26
1.3.5 رو ش درونیابی مشتق تعمیم یافته 27
1.3.6 پارامترهای عملکرد یاتاقان 29
1.3.7 زوایای نصب وانحراف 29
1.3.8 بررسی نتایج 29
1.3.9 نتیجه گیری 34
1.3.10 مراجع 35

i

ارجاع دهی و رفرنس نویسی

تمام مطالب این بسته مطابق با استاندارد های دانشگاههای وزارت علوم ایران رفرنس دهی شده اند و هیچ قسمتی از بسته وجود ندارد که بدون منبع باشد.

نگارش گروهی

در نگارش و جمع آوری این بسته آموزشی کارشناسان مربوطه ما را همراهی کرده اند.کار گروهی بستر بهتری برای پژوهش فراهم میکند.

<

معرفی منبع برای ادامه پژوهش

در این بسته بیش از 1000 مقاله و منبع در این زمینه معرفی شده است که می توان از آنها برای ادامه مسیر پژوهشی استفاده کرد.

Z

پاسخ به سوالات و پشتیبانی علمی

در قسمت دیدگاه ها  اماده پاسخگویی به سوالات احتمالی شما در حد توان علمی خود هستیم.در صورت نیاز شماره تماس برای ارتباط با محققین برای شما ارسال می گردد.

بخش هایی از فصل دوم تحلیل نیرویی یاتاقان

شکل 1یاتاقانهاي ژورنال گازي مدور و غیرمدور مورد بررسی را نشان میدهد. مطابق شکل چرخش محور بصورت خارج از مرکز نسبت به یاتاقان و با سرعت ثابت سبب تولید فشار درون فیلم روانکار قرار گرفته در فضاي لقی یاتاقان خواهد شد. توانایی یاتاقان در حمل بار وارده به محور چرخان به دلیل توزیع نامتقارن فشار درون فیلم روانکار میباشد. هر گونه اغتشاش در وضعیت حرکتی روتور ناشی از عوامل گوناگونی چون تغییر مکان و سرعت ناگهانی و یا اعمال بارهاي خارجی و ضربات نامطلوب سبب خروج محور از وضعیت پایدار و قرارگیري سیستم در وضعیت دینامیکی میگردد.
اتاقانهاي ژورنال غیرمدور همانند شکل 1، از کنار هم قرار گرفتن چندین لب ایجاد میگردند. بکارگیري یاتاقانهاي ژورنال غیرمدور در سالهاي اخیر به دلیل ویژگیهاي خاصی نظیر بروز رفتارهاي دینامیکی مطلوب در مقابل اغتشاشات سیستم، تنوع گسترده و امکان استفاده در سیستمهاي با محدودیت فضایی رشد روز افزونی به خود گرفتهاست. انواع گازي یاتاقانهاي ژورنال غیرمدور به علت عملکرد مناسبتر بویژه توان بالاتر در مستهلک نمودن اغتشاشات احتمالی حرکت روتور، امروزه به عنوان جایگزینی مناسب براي انواع مدور خود در بسیاري از ماشینهاي ابزار دقیق، موتور هواپیما، کمپرسورها، توربوماشینها و تجهیزات نوین هستهاي مورد استفاده قرار میگیرند. درون این دسته از یاتاقانها هر یک از لبها همانند یک یاتاقان ژورنال جزئی مجزا عمل خواهد کرد. برآیند کلی عملکرد یاتاقان از حاصلجمع برداري یا عددي خروجی لبها بسته به نوع پارامتر مورد بررسی بدست میآید. براي تحلیل مسأله وضعیت دینامیکی حرکت سیستم فرضیاتی نظیر ثابت بودن ویسکوزیته روانکار، تبعیت روانکار از قوانین گاز کامل، عدم وجود انحراف در محور و صلب بودن یاتاقان مد نظر قرار گرفتهاند

فهرست کامل فصل دوم تحلیل نیرویی یاتاقان

2-1) تحلیل نیروهای موثر در روغنکاری یک یاتاقان لغزنده

2.1.1 چکیده 36
2.1.2 ABSTRACT 36
2.1.3 مقدمه 37
2.1.4 بیان مسئله 37
2.1.5 روش حل 38
2.1.6 محاسبه ترم جابجایی 38
2.1.7 گسسته سازی معادله انتقال 38
2.1.8 محاسبه ترم نفوذ 39
2.1.9 الگوریتم حل 40
2.1.10 معادله تصحیح فشار 40
2.1.11 نتابج و بحث 42
2.1.12 مراجع 45

2-2) بررسی تأثیر میزان پیش بار بر رفتار دینامیکی غیرخطی یاتاقان ژورنال آئرودینامیکی غیرمدور

2.2.1 چکیده 47
2.2.2 ABSTRACT 47
2.2.3 مقدمه 47
2.2.4 تئوری 48
2.2.5 معادلات حاکم برروانکار 49
2.2.6 معادلات دینامیکی حرکت روتور 50
2.2.7 بررسی عددی 51
2.2.8 نتایج 51
2.2.9 بررسی رفتار دینامیکی غیرخطی یاتاقان گازی درمقادیر مختلف پریلود درغیاب نابالانسی جرمی روتور 52
2.2.10 بررسی رفتار دینامیکی غیرخطی یاتاقان گازی درمقادیر مختلف پریلود با لحاظ اثرات نابالانسی جرمی روتور 52
2.2.11 نتیجه گیری 54
2.2.12 مراجع 58

2-3) ناپايداري جريان تيلور-كوئت در ياتاقانهاي ژورنال

2.3.1 چکیده 59
2.3.2 مقدمه 60
2.3.3 سیال لزج-مسئله تیلور 63
2.3.4 بررسی نتایج و نتیجه گیری 64
2.3.5 مراجع 67

2-4) بررسی آثار پارامترهای طراحی برعملکردهای استاتیکی ودینامیکی یاتاقان های گازی غیرمدور

2.4.1 چکیده 68
2.4.2 ABSTRACT 68
2.4.3 مقدمه 69
2.4.4 تحلیل 70
2.4.5 مشخصه های استاتیکی 72
2.4.6 مشخصه های دینامیکی 72
2.4.7 ضرایب دینامیکی 73
2.4.8 مرز پایداری 73
2.4.9 تحلیل نتایج 74
2.4.10 نتیجه گیری 79
2.4.11 مراجع 79

تعداد صفحه بسته آموزشی

تعداد منابع معرفی شده برای ادامه کار

تعداد پشتیبانان مخصوص این فایل

قسمت هایی از فصل سوم کنترل ارتعاشی یاتاقان ها

سیستمهای تعلیق فعال از عملگرهای فعال برای اعمال نیرو و کنترل ارتعاشات بدنه خودرو استفاده مینمایند. عملگرهای فعال در هنگام نیازه انرژی ارتعاشات را جذب نموده و یا به سیستم انرژی تزریق می کنند. با به کارگیری سیستم بازیابی انرژی، بخشی از انرژی ارتعاشات سیستم تعليق ميتواند به انرژی الکتریکی تبدیل شده و ذخیره گردد. یکی از مهمترین فاکتورهای مورد بررسی در طراحی ارابه فرود هواپیما بررسی اثرات ناشی از فرود هواپیما روی بدنه آن و نقش جاذب ارتعاش به عنوان جذب کننده انرژی ناشی از فرود می باشد. در این جا به تحلیل دینامیکی ارتعاشات ارابه فرود از دو روش تحلیلی و شبیه سازی نرم افزاری پرداخته شده است . ابتدا معادلات دینامیکی فرود هواپیما با شش درجه آزادی نوشته شده است . معادلات برای حل به فضای حالت تبدیل شده و توسط نرم افزار متلب حل شده است . در روش دوم هواپیما در نرم افزار ادامس مدلسازی شده است . اولین گام در تحلیل یک سیستم ارایه یک مدل فیزیکی مناسب و دقیق می باشد. منظور از مدل الزاما مدل پیچیده نیست بلکه مدلی است که رابطه بین متغیرهای حالت سیستم را واقعی تر بیان کند و اهداف طراح آن سیستم را تامین کند . از این مدل های فیزیکی می توان جهت تحلیل پایداری، راحتی سفر و ضرایب سختی فنرها و ضرایب میرایی تحت تاثیر ناهمواری های جاده اشاره کرد . سیستم های تعلیق کنترل پذیر به دو گروه اصلی کنترل پیش خور و کنترل پس خور تقسیم می شود . با توجه به تاخیر زمانی غیرقابل اجتناب در سیستم های کنترل پذیر همواره عملکرد سیستم کنترل شده به طور دقیق متناسب با ورودی تحریک هم بود زمان نخواهد . برای رفع این مشکل از سنسورهایی در خودرو استفاده می شود . یاتاقان های مغناطیسی با توجه به ویژگی منحصر به فرد. در سال های اخیر بسیار مورد توجه محققان قرار گرفتهاند . با توجه به نوبودن این زمینه تحقیقاتی در ایران هدف از این تحقیق تدوین فناوری بوده و در اینجا، مراحل طراحی تحلیل و ساخت سیستم تعلیق مغناطیسی فعال ارائه می شود . فناوری به کار گرفته شده در این سیستم در واقع به عنوان پیشنیاز و به منظور توسعه آن برای دستیابی به پیاده . دانش ساخت یاتاقان مغناطیسی سازی شده است.

فهرست کامل فصل سوم کنترل ارتعاشی یاتاقان ها

3-1 ) کنترل ارتعاشات در سیستم دینامیکی چرخدنده-یاتاقان

3.1.1 چکیده 82
3.1.2 ABSTRACT 82
3.1.3 مقدمه 82
3.1.4 مدل سازی سیستم چرخ دنده-یاتاقان 83
3.1.5 مدل سازی وتعریف سیستم کنترلی چرخ دنده-یاتاقان 84
3.1.6 شبیه سازی و بررسی نتایج 87
3.1.7 نتیجه گیری 89
3.1.8 مراجع 90

3-2 ) تحلیل اثروزن برارتعاشات آشوبناک روتور انعطاف پذیر با یاتاقان های مغناطیسی

3.2.1 چکیده 91
3.2.2 ABSTRACT 91
3.2.3 مقدمه 91
3.2.4 مروی بر تحقیقات انجام شده 92
3.2.5 مدل روتور انعطاف پذیر- AMB 92
3.2.6 مدل ارائه شده 92
3.2.7 معادلات حاکم برسیستم 93
3.2.8 انرژی جنبشی سیستم 93
3.2.9 انرژی پتانسیل سیستم 93
3.2.10 نیروهای اتلافی سیستم 94
3.2.11 نیروهای خارجی وارد برسیستم 94
3.2.12 شبیه سازی عددی و تحلیل نتایج 95
3.2.13 نتایج عددی بدون درنظرگرفتن اثروزن 95
3.2.14 ماکزیمم نمای لیاپانوف 96
3.2.15 نتایج عددی به دست آمده با درنظرگرفتن اثروزن 98
3.2.16 مقایسه نتایج 99
3.2.17 نتیجه گیری 101
3.2.18 مراجع 102

3-3 ) تأثیر ارتعاشات ژورنال بر روي ظرفیت تحمل بار ژورنال بیرینگ ساده

3.3.1 خلاصه 103
3.3.2 مقدمه 103
3.3.3 رو ش حل 105
3.3.4 استقلال حل از شبکه 106
3.3.5 صحت سنجی 108
3.3.6 مدل سازی نوسانات ژورنال 108
3.3.7 نتایج و بحث 109
3.3.8 نتیجه گیری 113
3.3.9 منابع 113

3-4 ) تحلیل وبررسی سیستم های تعلیق: مروری بر تحقیقات گذشته

3.4.1 چکیده 114
3.4.2 مقدمه 115
3.4.3 مواد و روش ها 116
3.4.4 جاذب ارتعاش 119
3.4.5 جاذبهای ارتعاشی اوئلونیوماتیکی 119
3.4.6 تحلیل دینامیکی ارابه فرود 119
3.4.7 تعلیق دو درجه ازادی 120
3.4.8 سیستم های تعلیق سنتی و فعال ونیمه فعال خودرو 120
3.4.9 روش های کنترل در سیستم تعلیق 121
3.4.10 نتیجه گیری 121
3.4.11 منابع 122

قسمت هایی از فصل چهارم مدل سازی انواع یاتاقان در نرم افزار آباکوس و بهینه سازی آن

بهینه سازی روش الگوریتم ژنتیک، یکی از جامع ترین و قدرتمندترین روش ها برای بهینه سازی است. مدل روتوری تجهیزات دوار بر اساس خواص ابعادی و فیزیکی آنها به صورت یک شفت چند پله شبیه سازی می شود. در شكل ۲، نحوه کلی مدل روتور برای تجهیزات و شکل شماتیک مدل روتور از یک توربوجت نشان داده شده است
بنابراین می توان مدل روتور از هر تجهیز را بوسیله خواص فیزیکی مانند جرم و ممان اینرسی تشکیل داد. کیم و جان [۲۱] در مقاله خود ارتعاشات آزاد روتور های چند مرحله را بررسی کردند. در این مقاله، آنها توانسته اند به حل دقیق روتور های چند مرحله با تکیه گاه ساده با استفاده از مدل تیر تیموشنکو دست پیدا کنند. آنها برای نمونه، مطابق با شکل ۳، فرکانس های یک روتور سانتریفیوژ چند مرحله که دارای یک تکیه گاه ساده در انتهای المان ۶ و صفحه میانی المان ۱ و ۲ به دست آوردند

فهرست کامل فصل چهارم مدل سازی انواع یاتاقان در نرم افزار آباکوس و بهینه سازی آن

4-1 ) مدل سازی سیستم کامل روتور-یاتاقان-نشیمنگاه

4.1.1 چکیده 123
4.1.2 مقدمه 123
4.1.3 مدل سیستم روتتور-یاتاقتان-نشتیمنگاه با شرایط دلخواه 124
4.1.4 عبارت های انرژی سیستم روتور یاتاقان 124
4.1.5 معادلات كلی سیسم روتور-یاتاقان 125
4.1.6 استخراج ماتریسهای جرم و سختی 126
4.1.7 ماتریس میرایی و ژیروسکوپی 127
4.1.8 بردار نیرو 127
4.1.9 انتخاب توابع آزمایشی 127
4.1.10 حل مثال و بررسی روش 128
4.1.11 مدل المان محدود نشیمنگاه 129
4.1.12 مدل مورد مطالعه. 129
4.1.13 فرضیات انجام شده در صورت مسئله 130
4.1.14 اثرات متقابل روتور و نشیمنگاه بر یکدیگر 131
4.1.15 میزان ارتعاش حاصل از اعمال نیروها بر مدل المان محدود نشیمنگاه 132
4.1.16 تحلیل فرکانسی سیستم روتور یاتاقان نشیمنگاه 133
4.1.17 نتیجه گیری 135
4.1.18 مراجع 136

4-2 ) بهينه سازي چند منظوره در طراحي ياتاقانهاي محوري هیدرواستاتیک مدور با الگوریتم ژنتیک

4.2.1 چکیده 137
4.2.2 مقدمه 138
4.2.3 نرخ جریان و ظرفیت بار یاتاقان های محوری هیدرواستاتیک 139
4.2.4 طراحی پارامترهای یاتاقان های محوری هیدرواستاتیک مدور 140
4.2.5 الگوریتم ژنتیک 140
4.2.6 بهینه سازی تک منظوره 141
4.2.7 بهینه سازی چند منظوره 141
4.2.8 بهینه سازی تک منظوره:کمینه کردن افزایش روغن 141
4.2.9 بهینه سازی در یاتاقان های هیدرواستاتیک مدور محوری 141
4.2.10 بهینه سازی چند منظوره 142
4.2.11 تحلیل مدل 142
4.2.12 بحث و بررسی نتایج 143
4.2.13 مراجع 144

4-3 ) بهینه سازی محل یاتاقان ها درروتورهای چند پله ای با استفاده از الگوریتم ژنتیک

4.3.1 چکیده 146
4.3.2 Abstract 146
4.3.3 مقدمه 147
4.3.4 تئوری مقدماتی 148
4.3.5 بهینه سازی 149
4.3.6 نتیجه گیری 152
4.3.7 مراجع 152

%

میزان رضایت

میزان رضایت افراد خریدار این بسته بعد از خرید

(نظر سنجی به وسیله ایمیل و یک هفته بعد ازخرید بسته انجام می گیرد)

قسمت هایی از فصل پنجم بررسی یاتاقان های مغناطیسی

منابع اصلی ارتعاش در سیستم های روتور دینامیک جرمهای نابالانس و خطاهای ساخت یاتاقان های به کار رفته در سیستم روتور می باشد. روشی که امروزه برای کاهش و کنترل ارتعاشات روتورها در صنعت به کار رفته، استفاده از یاتاقانهای مغناطیسی می باشد که با استفاده از نیروی مغناطیسی محاسبه شده، ارتعاشات آن را کاهش می دهد. روش کنترلی که در این تحقیق پیشنهاد شده به کار بردن یاتاقان مغناطیسی به عنوان اینرتر می باشد که نیرویی تصحیح کننده متناسب با شتاب انحراف روتور به آن اعمال می کند. در این روش یاتاقان مغناطیسی با شبیه سازی اثر نیروی اینورتر، نیروی شتاب دهنده به جسم را کاهش داده و ارتعاشات را میرا می کند. در این تحقیق ابتدا سیستم جرم و فنر و میراگر و اینرتر در محیط برنامه متلب شبیه سازی شده و نیرویی که از طرف اینرتر به جرم اثر می کند، بدست آمده و در مرحله بعد این نیروی پیوسته به نیرویی ناپیوسته با هشت محدوده تبدیل شده و مجددا در محیط نرم افزار متلب اینرتر با نیرویی ناپیوسته شبیه سازی شده و مشاهده شده که نتایج آن مشابه با حالت نیروی پیوسته می باشد. در مرحله بعد سیستم اینرتر با نیروی ناپیوسته توسط یاتاقان مغناطیسی به صورت عملی مورد آزمایش قرار گرفته که نتایج آن مشابه با حالت شبیه سازی می باشد. نتایج نشان میدهد که با استفاده از یاتاقان مغناطیسی به عنوان اینرتر، دامنه ارتعاشات به صورت چشم گیری کاهش یافته و با افزایش ضریب اینرتانس؟ این روند کاهش ارتعاشات ادامه داشته در حالی که تغییرات زیادی در دامنه ولتاژ کنترلی مشاهده نشده و با توجه به این موضوع می توان اینرتر را با مقادیر مختلف اینرتانس، توسط یاتاقان مغناطیسی شبه سازی نمود. همچنین مشاهده شده با اعمال نیروی کنترل کننده ناپیوسته نتایجی مشابه با حالت نیروی پیوسته اینرتر داشته و به علت اینکه در این روش، سیگنال کنترل کننده یاتاقانها تنها در یک مرحله تقویت می شود لذا طراحی آن کم هزینه تر و ساده تر می باشد.

فهرست کامل فصل پنجم بررسی یاتاقان های مغناطیسی

5-1 ) مطالعه ياتاقانهاي مغناطيسي و ارتجاعيت آنها

5.1.1 چکیده 154
5.1.2 مقدمه 155
5.1.3 یاتاقان های مغناطیسی غیرفعال وفعال 156
5.1.4 ارتجاعیت یاتاقان های مغناطیسی 157
5.1.5 چینش آهنرباها 157
5.1.6 نتایج و بحث 159
5.1.7 مراجع 160

5-2 ) مدلسازي ياتاقان مغناطيسي با استفاده از نرمافزار Ansoft

5.2.1 چکیده 161
5.2.2 مقدمه 162
5.2.3 آشنايي با نرمافزار Ansoft FEM 162
5.2.4 ماکسول سه بعدی 162
5.2.5 محاسبات نیروی مغناطیسی 163
5.2.6 مدل سازی در Ansoft 164
5.2.7 برآورد اندازه نقشه / مدل 164
5.2.8 معادلات ماکسول 164
5.2.9 اندازه ناحيه ترسيم 164
5.2.10 وضعيت مرزبندي 164
5.2.11 گزینه Region 164
5.2.12 تصفیه شبکه 164
5.2.13 اندازه شبكه در برابر دقت حل 165
5.2.14 سطوح نهایی 165
5.2.15 نتایج 165
5.2.16 مراجع 166

5-3 ) شبیه سازی اینرتر توسط یاتاقان مغناطیسی جهت کاهش ارتعاشات روتور نابالانس

5.3.1 خلاصه 167
5.3.2 مقدمه 167
5.3.3 معادلات حاکم بر روتور نابالانس 168
5.3.4 شبیه سازی سیستم روتور 170
5.3.5 مراحل شبیه سازی اینرتر توسط یاتاقان مغناطیسی 172
5.3.6 محاسبات مربوط به یاتاقان مغناطیسی 174
5.3.7 روش محاسبه جریان بایاس یاتاقان مغناطیسی 174
5.3.8 مقادیر پارامتر سیستم های روتور جفکات و کننده 182
5.3.9 نتیجه گیری 182
5.3.10 مراجع 182

قسمت هایی از فصل ششم یاتاقان های توربین و ژنراتور و پمپ در نیروگاه

با توجه به اطلاعات موجود و با در نظر گرفتن این نکته که محفظه یاتاقان از دو قسمت جدا از هم تشکیل می شود پروسه تولید آن شامل مراحل تحقیق، فرآیند ریخته گری، تست و آزمون، فرایند ماشین کاری، کنترل و مونتاژ تدوین گردید. مراحل تحقیق شامل ارزیابی جنس قطعه مدل سازی ریختگی و مدل سازی نهایی قطعه، تهیه نقشه بر اساس پروسه تولید و تلرانس گزاری می باشد. در فرآیند ریخته گری برای ایجاد فضاهای خالی موجود در قطعه از دو عدد ماهیچه استفاده می شود. بعد از ریخته گری، قطعه عملیات حرارتی شده است و سپس دو نوع تست مکانیکی و متالوژیکی بر روی قطعه ریخته شده صورت می گیرد و پس از حصول اطمینان از تکنولوژی ریختگی قطعه وارد مرحله ماشین کاری می شود و با انجام عملیات مختلف ماشین کاری روی آن، قطعه نهایی ساخته می شود و بعد از کنترل ابعادی، دو نیم رینگ روی هم مونتاژ می شوند. نکته حائز اهمیت در ماشین کاری این قطعه تغییر ابعادی ناشی از تنش باربرداری می باشد.

فهرست کامل فصل ششم یاتاقان های توربین و ژنراتور و پمپ در نیروگاه

6-1 ) ایمن سازي سیستم وغن کاري ر یاتاقان هاي توربین و ژنراتور جهت افزایش حفاظت بیشتر در زمان از دست دادن تغذیه اصلی در نیروگ ها

6.1.1 خلاصه 184
6.1.2 مقدمه 185
6.1.3 توربین هاي گازي V94.2و اجزاء اصلی 185
6.1.4 سیستم روغن کاري و جکینگ توربین هاي گازي 187
6.1.5 حالت هاي توقف توربین در شرایط مختلف 190
6.1.6 حالت هاي بی برقی نیروگاه 191
6.1.7 حفاظت هاي توربین هاي گازي در زمان Blackout 193
6.1.8 میزان خاموشی در ایران نسبت به استاندارد خاموشی 194
6.1.9 آمار Blackoutهاي سراسري کشور و آسیب هاي وارده 194
6.1.10 محاسبه میزان توان لحظه اي پمپ هاي روغن و خنک کاري 195
6.1.11 طراحی و محاسبه توان باتري بر اساس مورد نیاز 196
6.1.12 مزایاي استفاده از پمپ هاي روغنکاري و جکینگ با تغذیهDC 197
6.1.13 نتیجه گیری 197
6.1.14 مراجع 197

6-2 ) تدوین دانش فنی ساخت محفظه یاتاقان توربین گازی

6.2.1 چکیده 198
6.2.2 مقدمه 198
6.2.3 بدنه اصلی مقالات 199
6.2.4 نتیجه گیری و جمع بندی 204
6.2.5 مراجع 204

6-3 ) پایش و بهبود روانکاری یاتاقان های غلتشی با استفاده از التراسونیک-مطالعه موردی درنیروگاه شهید رجایی

6.3.1 چکیده 205
6.3.2 مقدمه 205
6.3.3 اندازه گیری صدای التراسونیک 206
6.3.4 انتشار صوت درهوا 207
6.3.5 پایش و ضعیت روانکاری یاتاقان های غلتشی با استفاده از التراسونیک 207
6.3.6 روش انجام کار 208
6.3.7 نتایج پایش التراسونیک یاتاقان ها درمرحله اول 210
6.3.8 اقدامات اصلاحی انجام گرفته براساس نتایج مرحله اول پایش 210
6.3.9 نتایج بعدازانجام اصلاحات 211
6.3.10 نتیجه گیری 212
6.3.11 مراجع 212

6-4 ) بررسی رفتار سایشی آلیاژ Al-Snمورد استفاده در یاتاقانهای نیروگاه تحت شرایط روانکار و خشک

6.4.1 خلاصه 213
6.4.2 مقدمه 213
6.4.3 روش انجام تحقیق 214
6.4.4 نتایج 215
6.4.5 بحث 220
6.4.6 رفتار اصطکاک 222
6.4.7 بررسی سطح شایش آلیاژها 223
6.4.8 نتیجه گیری 223
6.4.9 مراجع 223

6-5 ) بررسی اثر شکل نانوذرات برمیدان جریان و انتقال حرارت جابجایی طبیعی نانوسیال در سیستم خنک کاری روغن یاتاقان های پمپ تغذیه نیروگاه هسته ای PWR

6.5.1 خلاصه 226
6.5.2 مقدمه 227
6.5.3 هندسه و شرایط مرزی 227
6.5.4 معادلات دیفرانسیل حاکم 228
6.5.5 استقلال نتایج از شبکه 231
6.5.6 اعتبار سنجی برنامه کامپیوتری 231
6.5.7 معیارهمگرایی 232
6.5.8 نتایج 232
6.5.9 نتیجه گیری 238
6.5.10 مراجع 240

منابع معرفی شده به صورت فایل Word وPDF در اختیار شما قرار می گیرد.

تومان70,000 تومان35,000افزودن به سبد خرید